Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11."

Transkript

1 Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering:

2 Indhold 1 Indledning Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Definition af udtræk Opgørelsesperiode Latenstid grundet nødvendig observationstid Opgørelsesperiode Årsrapport Løbende afrapportering Populationsspecifikation Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Afdelingskreditering Sygehus og afdelingsklassifikation SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Overlevelse Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikatorer Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Variable Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

3 1 Indledning Den 1.januar 2011 begyndte de psykiatriske afdelinger at indberette til Dansk Depressionsdatabase (DDD) tidligere kaldet NIP-depression. 2 Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Overordnet indeholder reglerne følgende hovedafsnit: Databasens navn Udtræk Latenstid- forsinkelse grundet nødvendig observationstid - og opgørelsesperioder Populationsspecifikationer og udvælgelse af SKS-procedurekoder Indikatorspecifikation for hver indikator Variabelspecifikation for hver variabel Er der elementer der er gentagelse henvises til første beskrivelse eller til et bilag. 3 Definition af udtræk Dataudtræksperioden fra LPR som er koblet med CPR er og fremad. Der udtrækkes af SSI data som er opdateret d. 10. i hver måned, men kørslen kan finde sted senere, som sendes til KCKS-vest. Videreleveringen af data fra KCKS-Vest til KCEB-SYD finder sted hver måned i perioden fra den 15. til den 25. For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner (se Bilag 1). 4 Opgørelsesperiode 4.1 Latenstid grundet nødvendig observationstid Når der laves opgørelser på DDD er det nødvendigt at der eksisterer analysedata fra 90 dage før og til 1 måned efter den pågældende opgørelsesperiode. Den 90 dages latensperiode efter første ambulante besøg er lavet for at sikre validiteten af A-diagnosen og dermed af analysen. For indlagte kræves til indikator 11 og 12 at der eksisterer analysedata 1 måned efter opgørelsesperiodens afslutning. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

4 4.2 Opgørelsesperiode Årsrapport Opgørelser for indlæggelsesforløb følger kalenderåret 1/1 til 31/12. Ambulante kontakter opgøres 3 måneder forskudt fra 1/10 til 30/ Løbende afrapportering Den generiske datamodel (GDM) beskriver standarden for levering af databasernes opgørelser indenfor RKKP. Se envidere dokument om den generiske datamodel (http://www.rkkp.dk/afrapportering/l%c3%b8bende+afrapportering). 5 Populationsspecifikation Et udtræk fra LPR omfatter variable i LPR tabellerne t_adm, t_bes, t_sksube og t_diag, samt udvalgte variable til vitalstatusvurdering fra Det centrale Personregister (i det følgende: CPR). Kontakter inkluderes af følgende grunde: Med dansk cpr-nummer (cpr). Aktionsdiagnosen (A-diagnosen) i LPR (c_diag) er depression af typen: (depressiv enkeltepisode DF32.*, periodisk depression DF33.*, dystymi DF34.1 eller Organisk affektiv sindslidelse, depressiv DF06.32) (uanset om patienten tidligere har haft depressioner). Hvor der foreligger en indlæggelsesdato/dato for første ambulante besøg efter (start af Dansk Depresions Databese). Alle skadestuebesøg regnes som indlæggelser og der foretages omkodning i patienttype c_pattype Fra kode 3 til kode 0, før 31/ Fra kode 2 med tillægskode c_indm = 1 til kode 0, efter 1/ Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Bruttonævnerpopulationerne er defineret som følgende: - Indlagte uden endags (<24 timers) indlæggelser (A1) til Indikator 1-10 og 11_ex24, - Indlagte med endags (<24 timers) indlæggelser (A2) til Indikator 12, - Indlagte uden todags (<48 timers) indlæggelser (A3) til Indikator 11_ex48, - Nævneren til Indikator 12 er patientbaseret A2 pt ), - Ambulante ved start (B-ind): (1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b) og ved afslutning (3b, 5b) (B-ud). Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

5 Suffixet ind og ud i ambulante nævnerbeskrivelser betyder henholdsvis start og afslutning af ambulant forløb. For indlagte foretages fra Årsrapporten 2011 og frem kun opgørelse på udskrevne i opgørelsesperioden og således er nævneren her uden suffix. 6.1 Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A3 Indikatorerne: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24, 11_ex48, Konstruktion af population A1 for indikatorer 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24: 1. Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed, d.v.s. der slutter <24 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold"). 2. Konstruerede patientforløb (indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt begynder (indenfor samme sygehus). 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen Konstruktion af population A2 og A2 pt for indikator 12: 1. Konstruerede patientforløb til Indikator 11( Indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 2. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Bemærk: Nævneren til Indikator 12 er baseret på antal cpr med seneste indlæggelse, dvs patientbaseret (A2 pt ). Nævneren til indikator 11 er alle indlæggelsesforløb og en genindlæggelse kan således forekomme flere gange i opgørelsesperioden og skal medregnes hver gang. Bemærk: Uden eksklusion af 24 times indlæggelse Konstruktion af population A3 for indikatorer 11_ex48: 1.Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed, d.v.s. der slutter <48 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold" af kontakten). 2. Konstruerede patientforløb (Indlæggelser): kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

6 6.2 Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Fremgangsmåde: 1. Eksklusion: Ambulante kontakter under et døgns varighed uanset om de indeholder et besøg eller ej. 2. Eksklusion: Kontakter som ikke indeholder nogen ambulante besøg. 3. Eksklusion: Ambulante kontakter hvor der findes en tidligere startet og overlappende ambulant kontakt som er aktiv (dvs mindst et besøg inden for 180 dage fra start af den nye kontakt) eller en indlæggelseskontakt inden for 180 dage. 4. Konstruerede patientforløb (Forløb): Ambulante kontakter slås sammen 1) hvis de er afbrudt af en indlæggelse (uanset varighed) med højst 3 dage mellem hhv. slut af amb. kontakt og start af indlæggelse og højest 3 dage mellem hhv. udskrivelse og start af amb. kontakt (indenfor samme sygehus) eller 2) hvis den første kontakt er afsluttet højst 90 dage før den nye kontakt starter (indenfor samme sygehus). 5. Eksklusion: Uafsluttet amb. forløb, hvor første besøg fandt sted mindre end 90 dage før udtræksdato. Bemærk: På ambulante er det nødvendigt med en 90 dages latensperiode for at sikre validiteten af A-diagnosen, eller at den ambulante kontakt er afsluttet Ambulant nævner ved start B-ind Patient univers : Alle ambulante forløb, der har startdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b Ambulant nævner ved afslutning B-ud Patient univers 2: Alle ambulante forløb, der har slutdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 3b, 5b 6.3 Afdelingskreditering I de konstruerede patientforløb, hvor patienten overflyttes (skifter) mellem flere afdelinger (på samme sygehus), bliver forløbet krediteret den registrerede sygehuskode c_sgh og afdelingskode c_afd på den sidste kontakt. Ved Indikator 1-11 opgøres på konstruerede patientforløb, imens for indikator 12 opgøres på patienter (cpr-nr), på seneste indlæggelse i opgørelsesperioden. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

7 6.4 Sygehus og afdelingsklassifikation Navngivning af sygehuse og sygehusafdelinger foregår ved at der laves et udtræk af SHAK-complete fra SSIs hjemmeside som kobles med sygehus- og afdelingskoder i analysedatasættet. Eksklusion: De indlæggelser og ambulante forløb hvor der ikke forefindes oplysning om sygehus- eller afdelingsnavn. 6.5 SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Hvis der i en periode indenfor korrekt tidsfrist foreligger både en procedure kode for en speciel procedure og også en procedurekode for ingen indikation for udførsel af proceduren så anvendes procedurekoden for proceduren til de efterfølgende beregninger. Dvs procedurekoden har højeste prioritet frem for koden for ingen indikation hvis den findes indenfor korrekt tidsfrist. Bemærk: Forløb med koder for ingen indikation for en procedure udtages aktuelt af nævner og tæller. 6.6 Overlevelse På indikatorniveau anvendes CPR information om vital status vedr. i live på indikatorspecifikke tidspunkter til årsrapporten. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

8 7 Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikator Område Udredning 1a: Andelen af indlagte patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afdeling 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 1a: 90 % 1b: 90 % Indikator 1 Type Standard Bruttonævner 2 A1 B-ind Datakomplethed % Sociale støttebehov 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afd 2b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt proces 2a: 90 % 2b: 60 % 3a: 90 % 3b: 90 % A1 B-ind A1 B-ud a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling 4b: Andelen af ambulante patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling 4a: 95 % 4b: 95 % 5a: 95 % 5b: 95 % 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg 6b: 90 % B-ind 100 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling 7: 90 % A a: 90 % A1 B-ind A1 B-ud A1 <100 <100 <100 < Behandling 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 8: Afventer B-ind 100 Pårørende kontakt 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 9a: 70 % A b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 9b60 % B-ind dages dødelighed og død under indlæggelse 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. 10: 90 % A _ex24: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 24t. indlæggelser 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 48t. indlæggelser 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør under indlæggelse Resultat resultat Depressionens sværhedsgrad * opgjort på procedurekode, uanset værdikode Selvmords risiko Planlagt opfølgning Genindlæggelse 11-ex24-11_ex48: Afventer 12-12a: Afventer 100 A1 hhv. 100 A3 A2 pt 100 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

9 1 Diagnose-, inklusionskriterier og datadefinitioner er beskrevet i Datadefinitioner for Dansk Depressions Database, version december Bruttonævner ekskluderet evt ingen indikation og ekskluderet hvis ikke i live på opgørelsesdato, giver nævner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

10 8 Indikatorer Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_01_001 1a: Andelen af indlagte patientforløb, er i live 7 dage efter indlæg- der vurderes ved gelsesdatoen speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Indlæggelser hvor procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn og der ikke i samme tidsrum findes en procedurekode for at selve vurderingen er udført. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_02_001 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Indikator id DDD_03_001 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Population B-ind hvor patienten er i live 30 dage efter første ambulante besøg. er i live 2 dage efter indlæggelsesdatoen Ambulante forløb procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Indlæggelser der indgår i nævner, hvor procedure koden ZZ0149A Somatisk undersøgelse eller ZZ0149AX Somatisk udredning foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode for at selve proceduren er udført. Hvis procedure koden AWZ17 Procedure foretaget i andet regi med tillægskode ZZ0149A eller ZZ0149AX foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Indikator id DDD_04_001 Population B-ind hvor patien- Hvis procedure koden AWZ17 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

11 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier 2b: Andelen af ambulante ten er i live 30 dage efter 1. ZZ0149A Somatisk undersøgelse Procedure foretaget i andet patientforløb, hvor der er ambulante besøg eller ZZ0149AX Soma- regi med tillægskode iværksat initial somatisk udredning tisk udredning foreligger se- ZZ0149A eller ZZ0149AX fore- senest 30 dage efter nest på 30. dagen efter første ligger senest 30. dagen efter 1. ambulante besøg ambulante besøg. første ambulante besøg. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: 60 % Indikator id DDD_05_001 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling er i live ved udskrivelse. ZZV005C Vurdering vedrørende sociale støttebehov, foreligger senest på udskrivningsdatoen. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest 30. dagen efter første ambulante besøg. Indikator id DDD_06_001 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning. ZZV005C Vurdering vedr. sociale støttebehov foreligger senest ved afslutning af det ambulante forløb. Indikator id DDD_07_001 4a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live7 dage efter indlæggelsesdatoen. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052 foreligger senest på 7. indlæggelsesdøgn. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

12 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_08_001 Population B-ind hvor patienten 4b: Andelen af ambulante er i live 30 dage efter ZZV020K Vurdering af de- patientforløb, som får vurderet første ambulante besøg. pressionssværhedsgrad med depressionssværhedsgraden HAM-D17 og den tilhørende ved Hamiltons Depressionsskala værdikode VPH0000 til (HAM-D17) senest 30 dage VPH0052 foreligger efter 1. ambulante besøg senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Standard: 95 % Indikator id DDD_09_002 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live ved udskrivelse. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 4a). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. Ekskluderede forløb Datakomplethed ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Indikator id DDD_10_002 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt Standard: 95 % Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved start af ambulant forløb (Indikator 4b). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

13 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_11_001 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_12_001 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg Indikator id DDD_13_002 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_14_001 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: afventer Indikator id DDD_15_001 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på ind- er i live 1 dag efter indlæggelsesdatoen. Population B-ind hvor patienten er i live ved første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter indlæggelsen (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter første ambulante besøg (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 6a). ZZ5731 Tilbud om psykoterapi foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. Forløb hvor SKS procedure koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger Forløb hvor SKS-koden ZZV005B3 "Ingen indikation for tilbud om psykoterapi" foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren ZZ5731 Tilbud om Psykoterapi. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

14 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier dragelse senest ved udskrivelse senest på udskrivningsdatoen. til patientens pårørende ikke fra psykiatrisk afdeling. mulig foreligger og der ikke i samme tidsrum foreligger en Standard: 70% kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Indikator id DDD_16_001 9b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: 60% Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. Forløb hvor koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der i samme tidsrum ikke foreligger en kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_17_001 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator id DDD_19_001 11_ex24: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed (på timetal) eksluderes. er i live ved udskrivelse. er i live 30 dage efter udskrivelse. AWB4 Planlagt opfølgning foreligger senest på udskrivningsdatoen. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. ZZV005B4 " Ingen indikation for planlagt opfølgning foreligger og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren AWB4 Planlagt opfølgning. Standard: afventer Indikator DDD_20_001 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter Population A3 hvor patienten er i live 30 dage efter udskrivelse. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

15 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed (på timetal) eksluderes. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: afventer Indikator id DDD_21_001 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt hvor patienten er i live ved seneste udskrivelse. Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest 30 dage efter udskrivningsdatoen. Der er gået mindre end 30 dage siden udskrivelse. Standard: afventer Indikator id DDD_22_001 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest på udskrivningsdatoen. Standard: afventer Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

16 9 Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Procedurekoderne vil altid fremgå med en dato, og datakompletheden vil derfor altid være 100%. Registreringskompletheden vil for Indikator 4a, 4b, 5a og 5b afhænge af om værdikoden for HAM-D17 er registreret. 10 Variable For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase

Dansk Depressionsdatabase Dansk Depressionsdatabase Dokumentalistrapport Version 2.0 Juni 2014 1 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Hvordan dokumenteres, at patientforløbet skal diskuteres på MDT? Hvor dokumenteres svar fra MDT? Hvem er ansvarlig for opfølgning fra MDT?

Hvordan dokumenteres, at patientforløbet skal diskuteres på MDT? Hvor dokumenteres svar fra MDT? Hvem er ansvarlig for opfølgning fra MDT? Sagsfremstilling til Den regionale SFI-styregruppe vedr. multidiciplinær teamkonference (MDT) Ifm møde i Det Tværfaglige Dokumentationsråd (DTD), AUH d. 27/5-13 blev udfordringer/uklarheder vedr. arbejdsgange

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt Anbefalinger fra den regional MDT workshop ift. eksisterende MDT SFIer. Begrundelsen for nedenstående er, at de konferencer der fjernes, er MDT konferencer,

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Scenarier for bedre psykiatrisk behandling

Scenarier for bedre psykiatrisk behandling Scenarier for bedre psykiatrisk behandling Behandling efter referenceprogrammerne hvad koster det for voksne med debuterende angsttilstande, depression og skizofreni? Jan Christensen Camilla Dürke Tybring

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kogebog for Journalaudit

Kogebog for Journalaudit Kogebog for Journalaudit Hospitalsenheden Vest Kvalitet og Udvikling August 2009 Indhold Side Formål 3 Målgruppe 3 Definitioner 3 Fremgangsmåde 4 1.1 Auditgruppe = Kvalitetsudvalg 4 1.2 Datadefinitioner

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere