Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11."

Transkript

1 Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering:

2 Indhold 1 Indledning Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Definition af udtræk Opgørelsesperiode Latenstid grundet nødvendig observationstid Opgørelsesperiode Årsrapport Løbende afrapportering Populationsspecifikation Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Afdelingskreditering Sygehus og afdelingsklassifikation SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Overlevelse Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikatorer Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Variable Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

3 1 Indledning Den 1.januar 2011 begyndte de psykiatriske afdelinger at indberette til Dansk Depressionsdatabase (DDD) tidligere kaldet NIP-depression. 2 Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Overordnet indeholder reglerne følgende hovedafsnit: Databasens navn Udtræk Latenstid- forsinkelse grundet nødvendig observationstid - og opgørelsesperioder Populationsspecifikationer og udvælgelse af SKS-procedurekoder Indikatorspecifikation for hver indikator Variabelspecifikation for hver variabel Er der elementer der er gentagelse henvises til første beskrivelse eller til et bilag. 3 Definition af udtræk Dataudtræksperioden fra LPR som er koblet med CPR er og fremad. Der udtrækkes af SSI data som er opdateret d. 10. i hver måned, men kørslen kan finde sted senere, som sendes til KCKS-vest. Videreleveringen af data fra KCKS-Vest til KCEB-SYD finder sted hver måned i perioden fra den 15. til den 25. For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner (se Bilag 1). 4 Opgørelsesperiode 4.1 Latenstid grundet nødvendig observationstid Når der laves opgørelser på DDD er det nødvendigt at der eksisterer analysedata fra 90 dage før og til 1 måned efter den pågældende opgørelsesperiode. Den 90 dages latensperiode efter første ambulante besøg er lavet for at sikre validiteten af A-diagnosen og dermed af analysen. For indlagte kræves til indikator 11 og 12 at der eksisterer analysedata 1 måned efter opgørelsesperiodens afslutning. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

4 4.2 Opgørelsesperiode Årsrapport Opgørelser for indlæggelsesforløb følger kalenderåret 1/1 til 31/12. Ambulante kontakter opgøres 3 måneder forskudt fra 1/10 til 30/ Løbende afrapportering Den generiske datamodel (GDM) beskriver standarden for levering af databasernes opgørelser indenfor RKKP. Se envidere dokument om den generiske datamodel (http://www.rkkp.dk/afrapportering/l%c3%b8bende+afrapportering). 5 Populationsspecifikation Et udtræk fra LPR omfatter variable i LPR tabellerne t_adm, t_bes, t_sksube og t_diag, samt udvalgte variable til vitalstatusvurdering fra Det centrale Personregister (i det følgende: CPR). Kontakter inkluderes af følgende grunde: Med dansk cpr-nummer (cpr). Aktionsdiagnosen (A-diagnosen) i LPR (c_diag) er depression af typen: (depressiv enkeltepisode DF32.*, periodisk depression DF33.*, dystymi DF34.1 eller Organisk affektiv sindslidelse, depressiv DF06.32) (uanset om patienten tidligere har haft depressioner). Hvor der foreligger en indlæggelsesdato/dato for første ambulante besøg efter (start af Dansk Depresions Databese). Alle skadestuebesøg regnes som indlæggelser og der foretages omkodning i patienttype c_pattype Fra kode 3 til kode 0, før 31/ Fra kode 2 med tillægskode c_indm = 1 til kode 0, efter 1/ Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Bruttonævnerpopulationerne er defineret som følgende: - Indlagte uden endags (<24 timers) indlæggelser (A1) til Indikator 1-10 og 11_ex24, - Indlagte med endags (<24 timers) indlæggelser (A2) til Indikator 12, - Indlagte uden todags (<48 timers) indlæggelser (A3) til Indikator 11_ex48, - Nævneren til Indikator 12 er patientbaseret A2 pt ), - Ambulante ved start (B-ind): (1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b) og ved afslutning (3b, 5b) (B-ud). Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

5 Suffixet ind og ud i ambulante nævnerbeskrivelser betyder henholdsvis start og afslutning af ambulant forløb. For indlagte foretages fra Årsrapporten 2011 og frem kun opgørelse på udskrevne i opgørelsesperioden og således er nævneren her uden suffix. 6.1 Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A3 Indikatorerne: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24, 11_ex48, Konstruktion af population A1 for indikatorer 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24: 1. Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed, d.v.s. der slutter <24 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold"). 2. Konstruerede patientforløb (indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt begynder (indenfor samme sygehus). 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen Konstruktion af population A2 og A2 pt for indikator 12: 1. Konstruerede patientforløb til Indikator 11( Indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 2. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Bemærk: Nævneren til Indikator 12 er baseret på antal cpr med seneste indlæggelse, dvs patientbaseret (A2 pt ). Nævneren til indikator 11 er alle indlæggelsesforløb og en genindlæggelse kan således forekomme flere gange i opgørelsesperioden og skal medregnes hver gang. Bemærk: Uden eksklusion af 24 times indlæggelse Konstruktion af population A3 for indikatorer 11_ex48: 1.Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed, d.v.s. der slutter <48 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold" af kontakten). 2. Konstruerede patientforløb (Indlæggelser): kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

6 6.2 Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Fremgangsmåde: 1. Eksklusion: Ambulante kontakter under et døgns varighed uanset om de indeholder et besøg eller ej. 2. Eksklusion: Kontakter som ikke indeholder nogen ambulante besøg. 3. Eksklusion: Ambulante kontakter hvor der findes en tidligere startet og overlappende ambulant kontakt som er aktiv (dvs mindst et besøg inden for 180 dage fra start af den nye kontakt) eller en indlæggelseskontakt inden for 180 dage. 4. Konstruerede patientforløb (Forløb): Ambulante kontakter slås sammen 1) hvis de er afbrudt af en indlæggelse (uanset varighed) med højst 3 dage mellem hhv. slut af amb. kontakt og start af indlæggelse og højest 3 dage mellem hhv. udskrivelse og start af amb. kontakt (indenfor samme sygehus) eller 2) hvis den første kontakt er afsluttet højst 90 dage før den nye kontakt starter (indenfor samme sygehus). 5. Eksklusion: Uafsluttet amb. forløb, hvor første besøg fandt sted mindre end 90 dage før udtræksdato. Bemærk: På ambulante er det nødvendigt med en 90 dages latensperiode for at sikre validiteten af A-diagnosen, eller at den ambulante kontakt er afsluttet Ambulant nævner ved start B-ind Patient univers : Alle ambulante forløb, der har startdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b Ambulant nævner ved afslutning B-ud Patient univers 2: Alle ambulante forløb, der har slutdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 3b, 5b 6.3 Afdelingskreditering I de konstruerede patientforløb, hvor patienten overflyttes (skifter) mellem flere afdelinger (på samme sygehus), bliver forløbet krediteret den registrerede sygehuskode c_sgh og afdelingskode c_afd på den sidste kontakt. Ved Indikator 1-11 opgøres på konstruerede patientforløb, imens for indikator 12 opgøres på patienter (cpr-nr), på seneste indlæggelse i opgørelsesperioden. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

7 6.4 Sygehus og afdelingsklassifikation Navngivning af sygehuse og sygehusafdelinger foregår ved at der laves et udtræk af SHAK-complete fra SSIs hjemmeside som kobles med sygehus- og afdelingskoder i analysedatasættet. Eksklusion: De indlæggelser og ambulante forløb hvor der ikke forefindes oplysning om sygehus- eller afdelingsnavn. 6.5 SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Hvis der i en periode indenfor korrekt tidsfrist foreligger både en procedure kode for en speciel procedure og også en procedurekode for ingen indikation for udførsel af proceduren så anvendes procedurekoden for proceduren til de efterfølgende beregninger. Dvs procedurekoden har højeste prioritet frem for koden for ingen indikation hvis den findes indenfor korrekt tidsfrist. Bemærk: Forløb med koder for ingen indikation for en procedure udtages aktuelt af nævner og tæller. 6.6 Overlevelse På indikatorniveau anvendes CPR information om vital status vedr. i live på indikatorspecifikke tidspunkter til årsrapporten. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

8 7 Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikator Område Udredning 1a: Andelen af indlagte patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afdeling 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 1a: 90 % 1b: 90 % Indikator 1 Type Standard Bruttonævner 2 A1 B-ind Datakomplethed % Sociale støttebehov 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afd 2b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt proces 2a: 90 % 2b: 60 % 3a: 90 % 3b: 90 % A1 B-ind A1 B-ud a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling 4b: Andelen af ambulante patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling 4a: 95 % 4b: 95 % 5a: 95 % 5b: 95 % 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg 6b: 90 % B-ind 100 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling 7: 90 % A a: 90 % A1 B-ind A1 B-ud A1 <100 <100 <100 < Behandling 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 8: Afventer B-ind 100 Pårørende kontakt 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 9a: 70 % A b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 9b60 % B-ind dages dødelighed og død under indlæggelse 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. 10: 90 % A _ex24: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 24t. indlæggelser 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 48t. indlæggelser 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør under indlæggelse Resultat resultat Depressionens sværhedsgrad * opgjort på procedurekode, uanset værdikode Selvmords risiko Planlagt opfølgning Genindlæggelse 11-ex24-11_ex48: Afventer 12-12a: Afventer 100 A1 hhv. 100 A3 A2 pt 100 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

9 1 Diagnose-, inklusionskriterier og datadefinitioner er beskrevet i Datadefinitioner for Dansk Depressions Database, version december Bruttonævner ekskluderet evt ingen indikation og ekskluderet hvis ikke i live på opgørelsesdato, giver nævner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

10 8 Indikatorer Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_01_001 1a: Andelen af indlagte patientforløb, er i live 7 dage efter indlæg- der vurderes ved gelsesdatoen speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Indlæggelser hvor procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn og der ikke i samme tidsrum findes en procedurekode for at selve vurderingen er udført. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_02_001 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Indikator id DDD_03_001 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Population B-ind hvor patienten er i live 30 dage efter første ambulante besøg. er i live 2 dage efter indlæggelsesdatoen Ambulante forløb procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Indlæggelser der indgår i nævner, hvor procedure koden ZZ0149A Somatisk undersøgelse eller ZZ0149AX Somatisk udredning foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode for at selve proceduren er udført. Hvis procedure koden AWZ17 Procedure foretaget i andet regi med tillægskode ZZ0149A eller ZZ0149AX foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Indikator id DDD_04_001 Population B-ind hvor patien- Hvis procedure koden AWZ17 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

11 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier 2b: Andelen af ambulante ten er i live 30 dage efter 1. ZZ0149A Somatisk undersøgelse Procedure foretaget i andet patientforløb, hvor der er ambulante besøg eller ZZ0149AX Soma- regi med tillægskode iværksat initial somatisk udredning tisk udredning foreligger se- ZZ0149A eller ZZ0149AX fore- senest 30 dage efter nest på 30. dagen efter første ligger senest 30. dagen efter 1. ambulante besøg ambulante besøg. første ambulante besøg. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: 60 % Indikator id DDD_05_001 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling er i live ved udskrivelse. ZZV005C Vurdering vedrørende sociale støttebehov, foreligger senest på udskrivningsdatoen. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest 30. dagen efter første ambulante besøg. Indikator id DDD_06_001 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning. ZZV005C Vurdering vedr. sociale støttebehov foreligger senest ved afslutning af det ambulante forløb. Indikator id DDD_07_001 4a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live7 dage efter indlæggelsesdatoen. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052 foreligger senest på 7. indlæggelsesdøgn. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

12 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_08_001 Population B-ind hvor patienten 4b: Andelen af ambulante er i live 30 dage efter ZZV020K Vurdering af de- patientforløb, som får vurderet første ambulante besøg. pressionssværhedsgrad med depressionssværhedsgraden HAM-D17 og den tilhørende ved Hamiltons Depressionsskala værdikode VPH0000 til (HAM-D17) senest 30 dage VPH0052 foreligger efter 1. ambulante besøg senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Standard: 95 % Indikator id DDD_09_002 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live ved udskrivelse. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 4a). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. Ekskluderede forløb Datakomplethed ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Indikator id DDD_10_002 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt Standard: 95 % Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved start af ambulant forløb (Indikator 4b). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

13 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_11_001 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_12_001 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg Indikator id DDD_13_002 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_14_001 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: afventer Indikator id DDD_15_001 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på ind- er i live 1 dag efter indlæggelsesdatoen. Population B-ind hvor patienten er i live ved første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter indlæggelsen (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter første ambulante besøg (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 6a). ZZ5731 Tilbud om psykoterapi foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. Forløb hvor SKS procedure koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger Forløb hvor SKS-koden ZZV005B3 "Ingen indikation for tilbud om psykoterapi" foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren ZZ5731 Tilbud om Psykoterapi. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

14 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier dragelse senest ved udskrivelse senest på udskrivningsdatoen. til patientens pårørende ikke fra psykiatrisk afdeling. mulig foreligger og der ikke i samme tidsrum foreligger en Standard: 70% kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Indikator id DDD_16_001 9b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: 60% Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. Forløb hvor koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der i samme tidsrum ikke foreligger en kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_17_001 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator id DDD_19_001 11_ex24: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed (på timetal) eksluderes. er i live ved udskrivelse. er i live 30 dage efter udskrivelse. AWB4 Planlagt opfølgning foreligger senest på udskrivningsdatoen. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. ZZV005B4 " Ingen indikation for planlagt opfølgning foreligger og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren AWB4 Planlagt opfølgning. Standard: afventer Indikator DDD_20_001 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter Population A3 hvor patienten er i live 30 dage efter udskrivelse. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

15 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed (på timetal) eksluderes. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: afventer Indikator id DDD_21_001 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt hvor patienten er i live ved seneste udskrivelse. Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest 30 dage efter udskrivningsdatoen. Der er gået mindre end 30 dage siden udskrivelse. Standard: afventer Indikator id DDD_22_001 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest på udskrivningsdatoen. Standard: afventer Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

16 9 Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Procedurekoderne vil altid fremgå med en dato, og datakompletheden vil derfor altid være 100%. Registreringskompletheden vil for Indikator 4a, 4b, 5a og 5b afhænge af om værdikoden for HAM-D17 er registreret. 10 Variable For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere