39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1"

Transkript

1 Onsdag den 19. december 2012 (D) møde Onsdag den 19. december 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk (RV). 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Uffe Elbæk (RV). 3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17: Forespørgsel til statsministeren om Danmark i det forstærkede eurosamarbejde. Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl. (Anmeldelse ). 4) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning del af 3. behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 86: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 38: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ændring af revisionsklausul). Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 24: Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.). Af kulturministeren (Marianne Jelved). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 8: Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB, Naviair og Energinet.dk til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.). Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). (Fremsættelse (Omtrykt). 1. behandling Betænkning Tilføjelse til betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 30: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). 11) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 59: Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2.

2 2 Onsdag den 19. december 2012 (D) behandling. Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)). 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 41: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af fængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 63: Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 15) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 87: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 16) 3. behandling af lovforslag nr. L 70: Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer. Af miljøministeren (Ida Auken). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 17) 3. behandling af lovforslag nr. L 71: Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love. (Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn). Af miljøministeren (Ida Auken). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 18) 3. behandling af lovforslag nr. L 53: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). 19) 3. behandling af lovforslag nr. L 74: Forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 20) 3. behandling af lovforslag nr. L 75: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 21) 3. behandling af lovforslag nr. L 76: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejsgivere). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 22) 3. behandling af lovforslag nr. L 77: Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 23) 3. behandling af lovforslag nr. L 78: Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). 24) 3. behandling af lovforslag nr. L 55: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 25) 3. behandling af lovforslag nr. L 56: Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 26) 3. behandling af lovforslag nr. L 47: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 27) 3. behandling af lovforslag nr. L 62: Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov).

3 Onsdag den 19. december 2012 (FM ) 3 (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 28) 3. behandling af lovforslag nr. L 81: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love. (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO 2 -kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 29) 3. behandling af lovforslag nr. L 82: Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. afgifts- og konkurrencepakken). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 30) 3. behandling af lovforslag nr. L 83: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer). Af skatteministeren (Holger K. Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 31) 3. behandling af lovforslag nr. L 61: Forslag til lov om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap. (Bemyndigelse til at udstede regler om bevillingsbegrænset tolkning og ændrede regler for udpegning af medlemmer af Tolkerådet). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 32) 3. behandling af lovforslag nr. L 84: Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 33) 3. behandling af lovforslag nr. L 85: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 34) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af ordning for medspørgere i spørgetiden m.v.). Af Udvalget for Forretningsordenen. (Forslag som fremsat (i betænkning) Anmeldelse behandling ). Meddelelser fra formanden I dag er der følgende anmeldelser: Ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen): Kl. 09:00 Lovforslag nr. L 109 (Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke, omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse)). Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag): Lovforslag nr. L 110 (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi)) og Lovforslag nr. L 111 (Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd)). Henning Hyllested (EL) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 41 (Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser). Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 42 (Forslag til folketingsbeslutning om indskrænkning af perioden for affyring af fyrværkeri) og Beslutningsforslag nr. B 48 (Forslag til folketingsbeslutning om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse). Kim Andersen (V), Brian Mikkelsen (KF) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 43 (Forslag til folketingsbeslutning om lettelse af regnskabsreglerne for små og mellemstore virksomheder), Beslutningsforslag nr. B 44 (Forslag til folketingsbeslutning om lettelse af erhvervslivets administrative byrder), Beslutningsforslag nr. B 45 (Forslag til folketingsbeslutning om nabo-tjek af erhvervsrettet lovgivning i andre lande), Beslutningsforslag nr. 46 (Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af et 3-årigt regelstop for små og nystartede virksomheder) og

4 4 Onsdag den 19. december 2012 (UVP ) Beslutningsforslag nr. B 47 (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning). Titlerne på de anmeldte sager vil desuden fremgå af (jf. ovenfor). Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk (RV). Kl. 09:01 Medlem af Folketinget Uffe Elbæk har søgt om orlov fra den 1. januar 2013 af private grunde, jf. Folketingets forretningsordens 41, stk. 3, litra c. Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget, at der meddeles orlov som ansøgt, og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17: Forespørgsel til statsministeren om Danmark i det forstærkede eurosamarbejde. Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl. (Anmeldelse ). Kl. 09:03 Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning del af 3. behandling ). Kl. 09:03 Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Uffe Elbæk (RV). Kl. 09:02 Jeg har modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for De Radikale i Københavns Storkreds, Pernille Boye Koch, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 1. januar 2013, i anledning af Uffe Elbæks orlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet, så vi går til afstemning. Der stemmes om udvalgets indstilling, og der kan stemmes nu. Her slutter afstemningen. Udvalgets indstilling er enstemmigt vedtaget med 112 stemmer. Kl. 09:02 [For stemte 112 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Jeg skal først bede om en mundtlig indstilling fra Finansudvalgets formand, fru Sofie Carsten Nielsen. Kl. 09:04 (Ordfører) Sofie Carsten Nielsen (RV): Jeg skal henstille til Folketinget, at vi vedtager finansloven. Godt. Kl. 09:04 Jeg så lettelsen i finansministerens ansigt. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det er der ikke, så går vi til afstemning. Kl. 09:04 Der stemmes om finanslovsforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Vi slutter afstemningen. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

5 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) 5 Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 09:05 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning. Kl. 09:05 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. Det næste punkt på dagsordenen er: 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 86: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 09:06 Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Per Clausen som Enhedslistens ordfører. Kl. 09:06 (Ordfører) Per Clausen (EL): Når jeg alligevel synes, at det her lovforslag skal have et par ord med på vejen, inden Enhedslisten stemmer for det her ved tredjebehandlingen, så skyldes det jo ikke mindst, at der har været rigtig, rigtig meget debat ude i samfundet omkring det her forslag. Umiddelbart kan det jo også fremstå mærkeligt, at Enhedslisten støtter et lovforslag, hvor man reducerer støtten til én form for vedvarende energi og samtidig med det vedtager at udsætte etableringen af vindmøller. Det kan godt fremstå besynderligt. Men jeg vil alligevel sige, at når det her lovforslag er vedtaget, har vi faktisk vedtaget en stor opprioritering af solenergien i Danmark i forhold til det, der indtil nu har været politisk enighed om skulle ske. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Det er også lykkedes os at fastholde, at vi har en energipolitisk målsætning, som er i overensstemmelse med den, som regeringen har i sit regeringsgrundlag, og i overensstemmelse med den energipolitiske målsætning, som de nuværende regeringspartier aftalte med Enhedslisten, da vi var i opposition. Så set i det lys synes jeg alligevel, at det her lovforslag er holdbart. Jeg synes også, man må erkende, at selv når vi snakker om vedvarende energi, kan det prisfald, der er på produktionen af vedvarende energi, jo føre til, at støtteordninger, som er etableret på et andet tidspunkt, bliver unødvendigt og urimeligt gunstige. I det her tilfælde kan vi oven i købet konstatere, at støtten har været urimelig og unødvendig gunstig særlig i forhold til villaejere og i virkeligheden særlig i forhold til den økonomisk bedre stillede del af danskerne, hvorimod der har været tale om diskrimination af fællesanlæg, og ikke mindst har der været tale om diskrimination af de mennesker, som bor i de almene boliger. Enhedslisten har lagt rigtig meget vægt på i de forhandlinger, der har været, at sikre, at der blev ligestilling mellem de mennesker, som bor i enfamilieshuse, og de mennesker, som bor i den almene boligsektor. Vi er ikke helt færdige med det arbejde endnu, men det er i hvert fald lykkedes, kan man sige, at sikre, at der nu mellem forskellige ministerier foregår et seriøst og grundigt arbejde for at udrede, hvad der forhindrer denne ligestilling, og også komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre ligestillingen. Jeg vil godt sige, at det, at vi har fået den aftale på det område, har været et meget, meget vigtigt argument for, at Enhedslisten kan støtte det lovforslag, der ligger her. Så er der jo i debatten meget forskellige vurderinger af, hvilke konsekvenser det vil have. Hvis man læser aftalen mellem alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance, vil man se, at der fremstår en bekymring for, at det her løber løbsk, altså at der kommer for mange solceller i løbet af de kommende år. Den bekymring deler Enhedslisten sådan set ikke. Vi er meget mere bekymrede for, at der kommer for få solceller, altså at der bliver investeret for lidt i solenergi fremover. Uanset om den ene vurdering eller den anden vurdering er rigtig, er det jo noget, som de kommende måneder og år vil give os et svar på. Det er sådan, at det fremgår af aftalen, at vi senest i 2015 skal ind at vurdere, hvordan det er gået med henblik på nye initiativer i den ene eller anden retning. Jeg vil bare understrege over for dem, som har været bekymret over, at vi skulle vente til 2015, at energiforligspartierne sådan set hvert eneste år mødes og diskuterer, hvordan udviklingen er i forhold til omstilling til vedvarende energi, og hvordan udviklingen er i forhold til økonomien i den omstilling. Der har vi selvfølgelig hvert eneste år mulighed for at lave ændringer, hvis ting går i en anden retning, går for langsomt i forhold til det, som vi havde ønsket, og det, vi havde aftalt. Jeg kan forsikre, at Enhedslisten vil udvise næsten lige så stor nidkærhed, som vi har gjort i en række andre spørgsmål under den tidligere regering, i forhold til at følge den her udvikling meget nøje, og hvis det viser sig, at udviklingen er uhensigtsmæssig og forkert, vil vi selvfølgelig sikre os, at vi får en drøftelse af det i forligspartikredsen, med henblik på om der skal tages nogle nye initiativer. Men foreløbig satser vi altså på, at de bagvedliggende beregninger, som vi har fået fra ministeriet, viser sig at holde stik, og hvis det er rigtigt, kan vi konstatere, at vi nu har en højere prioritering af solenergi i den statslige energipolitik, end vi nogen sinde tidligere har haft, og vi har også en fælles forståelse iblandt forligspartierne om, at der skal laves en strategi, hvor solenergien placeres på et rimeligt og fornuftigt sted i den samlede energistrategi. Det synes vi sådan

6 6 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) set er rigtig godt, så på den baggrund kan vi med ro i sindet stemme for det lovforslag, der ligger her. Kl. 09:11 Tak til Enhedslistens ordfører. Så er det hr. Villum Christensen som ordfører for Liberal Alliance. Kl. 09:11 (Ordfører) Villum Christensen (LA): Når jeg inden afstemningen ønsker at tage ordet, er det ikke for at starte en energipolitisk debat om, hvor meget vind-, sol- eller kulstrøm, vi skal have igennem stikkontakterne. Nej, så er det mere, fordi det her lovforslag har nogle utrolig uheldige erhvervspolitiske konsekvenser. Man kan vel næppe forestille sig noget værre. Først siger man til branchen, at nu må vi se at komme ud over stepperne. Hele tre incitamentsordninger på en gang får hele sektoren til at blive mere end rødglødende. Og det er altså alt sammen noget, vi har besluttet herinde. Der investeres, der produceres, der ansættes folk, også hos tømreren og hos elektrikeren. Og fra den ene dag til den anden, en kold novemberdag, kommer der et forlig herinde, og alt stopper. Jeg gentager: Alt stopper. Ikke en telefon ringer i ordreafdelingen, ikke en kunde møder op. Ingen kan længere forstå eller gennemskue ordningen. Energistyrelsen jonglerer med nogle absurde tilbagebetalingsberegninger, som absolut ingen kan genkende. Jeg ved simpelt hen ikke, hvad det er for batterier, de har i lommeregneren derovre. Og i øvrigt: Hvem ved lige, hvor meget af deres solcellestrøm de bruger, når solen skinner? Er de hjemme lige på det tidspunkt, hvor solen skinner? Det er en ret afgørende forudsætning og helt utrolig vanskeligt at sige. Jeg tror ikke, at ret mange herinde ville kunne svare på det spørgsmål. Også de små vindmøller bliver ramt. En vindmøllefabrikant fra Thy, der har udviklet en husstandsmølle, og som omsætter for mio. kr., var mødt op i vores udvalg. Han havde nu udviklet den her over et par år og skulle så til at tjene penge. THYmøllen, hedder den. Den var så lydsvag, at man ikke engang kunne registrere det på det måleapparatur, man havde. Men så kom forliget, og nu siger han, at indtil maj til næste år så ruller det her ud. Han kan ikke finde beskæftigelse til sine medarbejdere. Samtlige vil blive fyret, for telefonen stoppede med at ringe fuldstændig prompte den her novemberdag. Han siger sådan lidt galgenhumoristisk, at det ikke bare er stopgo-politik, nej, det er fuldt stop, og det er no go. Vi har hverken brug for fuldt stop eller no go i de mange små virksomheder. Jeg er bange for, at den her lov måske også er udtryk for, at vi desværre har mange her i salen, hvis levebrød aldrig har været bestemt af, om telefonen ringer, og om der afgives en ordrebestilling. Husk på, at den her vindmøllefabrikant fra Thy ikke har gjort noget forkert, men alene knoklet for det, vi politisk har fremskyndet. Og når telefonen fra den ene dag til den anden bliver tavs, så er det ikke, fordi han har satset forkert eller spillet smart, nej, det er alene, fordi vi herinde fører en elendig erhvervspolitik, når vi sådan siger: kør, kør ikke. Som jeg sagde under førstebehandlingen, så forudser jeg, at den her lov vil få en meget kort levetid. Det synes jeg også jeg hørte lidt på hr. Per Clausen. Der ligger ingen energipolitisk eller erhvervspolitisk analyse bag det her. Der er slet ikke nogen strategi, selv om det postuleres i forliget, og det har ministeren så også senere bekræftet. Der er kun en kassetænkning i forhold til manglende afgifter. Det er her, vi finder sandheden, og derfor må så mange komme i klemme som det, vi ser her. Jeg har i min tid herinde aldrig modtaget så mange sure mail. Solcellebranchen er altså fortsat rødglødende, men nu er det af raseri, alene fordi vi fører sådan en stop-go-politik. Lad mig sige det ligeud nu er det jo ved at være jul, så vi skal være flinke ved hinanden: Det er skisme ikke nogen god lov. Der er en kort bemærkning fra hr. Steen Gade. Kl. 09:15 Kl. 09:15 Steen Gade (SF): Jeg vil gerne spørge hr. Villum Christensen, om han egentlig mener, at erhvervsudviklingen skal fremmes ved at have ordninger, som er så økonomisk kostbare for samfundet, at det var rimeligt at gribe ind. For det er jo det, der er tilfældet med den her lovgivning, nemlig at prisen faldt så meget på solceller, at vi var nødt til at justere på støtten. Kl. 09:15 Kl. 09:15 Villum Christensen (LA): Jeg er fuldstændig enig med spørgeren i, at det var meget attraktive ordninger, og derfor var det også godt, at man afskaffede afskrivningsmulighederne, det var godt, at jobordningen ikke kunne fortsætte, sådan at man ikke ligefrem får tre gange støtte til den samme aktivitet. Men i Liberal Alliance er vi jo alle sammen ret enige om, at vi gerne vil være foruden afgifter. De må gerne komme så meget ned som overhovedet muligt, og det her betragter vi ikke som tilskud, men i langt højere grad som et spørgsmål om fravær af afgifter. Hvis der endelig er et finansieringsproblem ude på den lange bane, vil jeg sige, at så sagde jeg også i min ordførertale ved førstebehandlingen, at det da så kunne være mere interessant at skubbe vindmøllerne endnu længere, måske helt derud, hvor vi dropper nogle af dem, for her har vi et folkeligt engagement, som vi aldrig nogen sinde har oplevet før i dansk energipolitik. Kl. 09:16 Hr. Steen Gade. Kl. 09:16 Steen Gade (SF): Tak. Jeg tror nu, at hr. Villum Christensen færdes for lidt de steder, hvor der står vindmøller. Der er et utrolig stort folkeligt engagement, og folk bruger også deres private penge på at investere i vindmøller. Det, der jo er karakteristisk, er, at den ordning blev for gunstig, fordi vi ikke i tide fik tilpasset støtteniveauet. Det er jo faktisk sådan, at det har været langt mere gunstigt med solceller, end det har været med at investere i vind, også for private. Så jeg er da glad for, at hr. Villum Christensen også mener, at vi skulle gribe ind. Det er også derfor, at jeg synes, at det, hr. Villum Christensen fremfører nu, måske bliver lidt hult. Hvis der skulle gribes ind, ville det også få nogle konsekvenser, og så er det måske lidt dumt at tale hele branchen ned og chancerne ned, som jeg synes hr. Villum Christensen gør. Kl. 09:17 Kl. 09:17 Villum Christensen (LA): Jeg taler bestemt ikke branchen ned. Jeg prøver bare at være realistisk, og som jeg sagde i min tale, er det her mere et erhvervspolitisk indlæg. Det kan ikke være rigtigt, at vi fører en politik på den her måde, at man investerer i klar tillid til nogle bestemte bestemmelser, og vi så gør det så usikkert, som jeg sagde før, at man ikke kan gennemskue det, for hvis man sidder hjemme ved køkkenbordet og skal

7 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) 7 snakke med sin ægtefælle om, om man skal bruge kr., vil man jo gerne kunne forstå, om man sparer penge eller ej. Det kan man ikke med den her ordning. Så derfor kan vi sagtens få masser af solceller uden at gøre det så attraktivt, som det var tidligere, og når vi er kommet i sådan en stop-go-situation, er det netop, som jeg sagde, fordi der ingen analyse, ingen strategi er. Det nævnte hr. Per Clausen jo også. Den kommer bagefter. Herinde vedtager vi noget, og så laver vi strategien bagefter, og præcis derfor går det så galt, som det går her. Kl. 09:18 Der er et par yderligere korte bemærkninger, fru Pernille Rosenkrantz-Theil først. Kl. 09:18 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg vil godt bede ordføreren for Liberal Alliance medgive, at de mennesker, der har investeret i solceller, kan fortsætte på den gamle ordning i 20 år. Og det vil sige, at der ikke er nogen grund til usikkerhed for de mennesker, der har investeret i solceller. Dernæst vil jeg bede hr. Villum Christensen bekræfte, at det, vi gør med den her ordning, jo er, at vi åbner op for et helt nyt marked for solcellebranchen. Hvor det tidligere kun har været interessant for parcelhusejere, er det sådan, at det i fremtiden også bliver interessant for almennyttige boligselskaber at investere i solceller. Og det er jo stadig væk en god investering også for parcelhusejerne. Det blev for guldrandet et papir, og det er jo også et spørgsmål om at bruge pengene på en ordentlig måde. Men vil hr. Villum Christensen bekræfte, at der ikke er nogen usikkerhed for dem, der allerede har investeret, og dernæst, at der bliver åbnet et nyt marked, hvor de almennyttige boligselskaber nu også kan komme i gang med at investere i solceller til gavn for klimaet, men jo også til gavn for pengepungen i de almennyttige selskaber, der nu kan få gavn af den her ordning. Kl. 09:20 Kl. 09:20 Villum Christensen (LA): Selvfølgelig vil jeg gerne bekræfte, at der de næste 20 år ikke er usikkerhed for dem, der har investeret. Det var heller ikke det, der var min pointe. Min pointe var, at ud fra en erhvervsøkonomisk betragtning er det en håbløs måde at føre energipolitik på. Fru Rosenkrantz-Theil siger, at nu åbner vi op for nye markeder. Jeg synes, vi skal snakke sammen om 3 måneder og så se, hvor fantastisk de nye markeder fungerer. Jeg går ud fra, at vi får stort set de samme breve som energiordførere, og jeg ved simpelt hen ikke, hvordan det er, man læser de her høringsskrivelser, for i stort set samtlige står der, at de ikke kunne drømme om at gå ind i de her markeder. Men lad os snakke sammen. Det bedste, der kan siges om det her lovforslag, er, at det formentlig ikke vil vare ret længe, før man bliver nødt til at ændre loven. Kl. 09:20 Fru Pernille Rosenkrantz-Theil. Kl. 09:20 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg er egentlig ikke specielt overrasket over, at branchen vil lægge så stort et pres på, som den overhovedet kan, for at støtteordningerne bliver så gunstige som mulige. Det ville sådan set være overraskende, hvis ikke det var det, der var budskabet fra branchen, i forbindelse med at man behandler afgifter på deres område. Jeg vil bare bede ordføreren igen bekræfte, at det tidligere ikke har været lukrativt for almennyttige boligselskaber at gå ind i at investere i solceller. Det har været parcelhusejerne, og det vil sige, at alle danskere har været med til at finansiere de solceller, der sad på parcelhusejernes tage. Nu bliver det så i stedet for sådan, at det både kan betale sig for en parcelhusejer og for de almennyttige selskaber at investere i solceller. Det, der jo har været virkeligheden med de almennyttige selskaber, er, at det er dem, der har fået lavet flest energirenoveringer hurtigst. Det er her, fokus på energirenovering har været allerstørst. Det er herfra, efterspørgslen på at skabe en ordning omkring solceller, som også var lukrativ for dem, har været rigtig, rigtig stor. Og det vil sige, at det er rigtigt, at vi skruer ned, fordi tilskuddene var blevet for store, men vi åbner altså også et fuldstændig nyt marked. Så jeg tror, man skal passe på med at lade alene branchen vurdere, hvor gode forhold de skal have. Måske skal man se en lille smule på virkeligheden. Kl. 09:22 Så er det ordføreren. Kl. 09:22 Villum Christensen (LA): Som jeg også prøvede at indikere, er det ikke et spørgsmål om økonomisk incitament alene, men gennemskuelighed. Og det er ikke rigtigt, at de private vil fortsætte derudad, som jeg ligesom hører, for de kan ikke længere gennemskue, hvad det kommer til at betyde for hr. og fru Hansen, når de sidder hjemme ved køkkenbordet og skal vurdere, om de sætter kr. af til det her. Det er ganske, ganske vanskeligt, og stort set alle eksperter tilbageviser Energistyrelsens beregninger. Ministeren siger endda, han har siddet og regnet efter, at tilbagebetalingstiden er 10 år, og så er det da mærkeligt, at stort set alle andre får 15 eller 20 år. Og så kommer lige præcis det her med, at det regnestykke altså beror på den forudsætning, at man ved, om man er hjemme, når solen skinner. Det tror jeg virkelig er det afgørende, nemlig at den usikkerhed gør, at man så stopper op. Og vi har jo også set, at det er stoppet. Kl. 09:22 Må jeg ikke lige sige i al stilfærdighed: Jeg synes, det går meget godt med roen i salen, men jeg vil bede om, hvis vi skal kunne afvikle det så smidigt, at der kan fremsættes korte bemærkninger nede fra pladserne, også når vi er så mange, at man ikke fører højrøstede samtaler, og at man ikke står i synsretningen mellem dem, der stiller spørgsmål, og dem, der skal svare dem, der samtaler for det forstyrrer. Men det går meget godt, det var ikke nogen bebrejdelse, det var en henstilling. Vi har måske en meget lang dag foran os. Der er en kort bemærkning fra hr. Per Clausen. Kl. 09:23 Per Clausen (EL): Jeg er jo sådan set enig med hr. Villum Christensen i, at det er ærgerligt, at vi ikke på et langt tidligere tidspunkt har fået inddraget solenergien i vores energistrategi. Men skal det forstås sådan, at hr.

8 8 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) Villum Christensen og Liberal Alliance nu mener, at der er brug for en statslig strategi og brug for en statslig politik som et led i at sikre omstilling til vedvarende energi, for så er det jo nyt. Det andet, jeg godt vil spørge hr. Villum Christensen om, er: Er hr. Villum Christensen ikke godt klar over, at det faktisk betyder relativt lidt for tilbagebetalingstiden, om man har en forventning om at bruge 40 pct. af den el, man selv producerer, eller 20 pct. af den el, man selv producerer? Så det er jo ikke et spørgsmål om, at man er fuldstændig ude af stand til at beregne, hvordan den økonomiske situation vil være fremadrettet. Der vil være usikkerheder, men man kan jo vælge at være lidt mere skeptisk og forsigtig, end Klima- og Energiministeriet opfordrer til. Jeg tror da, det vil være rigtigt at være lidt mere forsigtig. Kl. 09:24 Kl. 09:24 Villum Christensen (LA): Vi har jo allerede set, at forsigtigheden har afspejlet sig i, at telefonerne er fuldstændig døde. I forhold til det med at lægge strategier vil jeg sige, at det jo altid er fornuftigt, at man laver nogle ting og ser, om de virker i en sammenhæng, og det er netop det, der ikke er sket her. Når vi synes, at solceller kan have et fortrin i forhold til mange andre måder at få energi på, så er det jo altså, fordi det er den private mand, der tager sine penge op af lommen og investerer. Uanset om det er en lille vindmølle, eller det er solceller på taget, så er der noget sympatisk i det, og det skal vi ikke som stat sætte forhindringer op for, fordi vi har lavet et absurd afgifts- og tilskudssystem. Skal man så betale den rette omkostning for at gemme strømmen på nettet? Jamen der er også regler for, hvordan man kan regne sådan noget ud. Men at sige, at det er en dårlig idé at indrette sig i et system, så man selv skaffer sin egen varme, er vi uenige i. Vi synes som liberale bestemt, at vi skal støtte op om det og sige, at det er det, vi gerne vil. Det er naturligt for os, og det vil vi ikke sætte hindringer i vejen for. Kl. 09:25 Hr. Per Clausen. Kl. 09:25 Per Clausen (EL): Nu er Enhedslisten jo også enige i, at det er vigtigt med et decentralt element i energiforsyningen. Det er vigtigt, at der er et incitament til, at mennesker selv gør en indsats. Det er vi fuldstændig enige i, men jeg er nok ikke enig i, at idealsamfundet er der, hvor hver enkelt husstand selv producerer sin egen el. Altså, det tror jeg ikke det er. Derfor må vi jo indrette vores støttesystemer i forhold til vedvarende energi sådan, at det fremmer den generelle omstilling til vedvarende energi og også fremmer de løsninger, som, fordi de er fællesskabsløsninger, sådan set ud fra en samfundsmæssig betragtning er mere fornuftige, end den individuelle løsning er. Det kan Liberal Alliance af ideologiske grunde være imod, det er der jo ikke noget at sige til. Men jeg synes, hr. Villum Christensen må erkende én ting, og det er, at det ikke kan nytte noget, at han fastholder, at spørgsmålet om, hvor meget el man selv kan bruge af den el, man producerer, er utrolig afgørende for tilbagebetalingstiden, for det er det ikke. Hr. Villum Christensen taler jo selv, om jeg så må sige, solcellerne ned ved at fremstille situationen mere usikker, end den er, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Kl. 09:26 Kl. 09:26 Villum Christensen (LA): Jeg har intet som helst ønske om at tale solcellerne ned. Jeg tror, de enkelte husstande er så rationelle, når de sidder og regner på, om det her kan lade sig gøre, at de meget lettere end os herinde kan tage stilling til, om de vil bruge deres egne penge på det her, eller om de vil bruge nogle penge, fordi man siger et eller andet herindefra. Det der med at tro på, hvad der kommer herindefra, tror jeg vil veje mindre og mindre. Så jeg er sikker på, at den afgørende beslutning vil være meget finkæmmet, med hensyn til, som ordføreren er inde på, om det nu kan betale sig eller ikke kan betale sig. Det kan familierne sagtens selv finde ud af. Kl. 09:27 Hr. Mike Legarth for en kort bemærkning. Kl. 09:27 Mike Legarth (KF): Jeg vil bare sige til ordføreren, at det her er et af de mest hykleriske indlæg, jeg har hørt fra Liberal Alliance i lang tid. Hvad startede Liberal Alliance med? Man startede med at forlade forhandlingerne om energiforliget, man ville ikke være med til at tage ansvar, man ville ikke være med til at påvirke tingenes udvikling. Så har vi en sag om solceller, som Det Konservative Folkeparti har ført, efterfølgende med hjælp fra Venstre, for at håndhæve bedst mulige vilkår for solcellefolket. Så tilslutter Liberal Alliance sig dette meget senere. Og nu prøver man så at fremstille sig selv som et stort orakel, som en stor, hjælpende hånd. Men det er fuldstændig til grin, vil jeg sige til hr. Villum Christensen. For det, det jo handler om, er, at vi har lavet en regel, der ikke virker med tilbagevirkende kraft, netop fordi Det Konservative Folkeparti krævede det. Og det var de andre partier heldigvis med på efter nogen palaver. Så vi har jo netop sikret, at det regime, vi har givet folk at investere efter, bliver opfyldt; vi har givet folk 20 år, hvor ingen vilkår bliver forringet, hvad angår nettomålerordningen, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at branchen kunne få så gode vilkår som muligt. Så er der en branche derude, vi også har forsøgt at være behjælpelige over for. Og det kan jeg se på formanden at jeg må vente til anden runde med at sige noget om. Det gør jeg så. Kl. 09:28 Kl. 09:28 Villum Christensen (LA): Nu var pointen i mit oplæg slet ikke, om man har lavet noget med tilbagevirkende kraft eller ej, overhovedet ikke. Min pointe med oplægget var, at det her er en meget, meget dårlig erhvervspolitik. Og det bør selvfølgelig ligge De Konservative på sinde, at man ikke kan ikke opføre sig sådan over for en branche. Når den investerer i noget og så lige står og skal til at»cashe ind «igen, ja, så dør markedet, fordi vi træffer beslutninger, der ikke hænger sammen og det sker uden en analyse og uden en strategi.

9 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) 9 Hr. Mike Legarth. Kl. 09:28 Kl. 09:29 Mike Legarth (KF): Nu kender jeg jo hr. Villum Christensen, og han er normalt en flink og venlig fyr. Men jeg kan jo høre, at han ikke aner en pind om, hvad der er foregået i de her forhandlinger. Det er måske, fordi Liberal Alliance ikke var med fra starten. Det Konservative Folkeparti har altså netop ført den kamp. Og hvor var hr. Villum Christensen til at hjælpe med den? Han var fuldstændig væk. Hvor var Liberal Alliance? De var fuldstændig væk. Men vi har sørget for, at der i det mindste i hvert fald ikke er nogen, der bliver ramt med tilbagevirkende kraft, og det er vigtigt. Vi har også sørget for, at der er nogle gode betingelser fremadrettet. Vi har gjort, hvad vi kunne for, at man kunne bevare nettomålerordningen, og at man kunne få en bedre overgangsordning. Vi Konservative har været erhvervslivets talsmand i den her sag, mens Liberal Alliance har været fuldstændig fraværende. Kl. 09:29 Kl. 09:29 Villum Christensen (LA): Ja, det er rigtigt, at vi ikke ved, hvad der er sket i forhandlingerne, for vi deltog ikke. Det er fuldstændig rigtigt. Vi meldte os ud af forhandlingerne, fordi vi var uenige i det høje ambitionsniveau, der blev lagt, og hvor der skulle bygges så mange vindmøller, at vores eludgifter bl.a. af den grund ville blive så store, så erhvervslivet ville tjekke ud, som vi aldrig har set før. Så jeg synes samlet set, at det er en dårlig erhvervspolitik, når man får så høje energiomkostninger. Og det var en af grundene til, at vi tjekkede ud. En af grundene var den meget, meget ambitiøse vindmøllestrategi. Kl. 09:30 Var det en ordførertale, der blev bedt om, og ikke en kort bemærkning? Ja, så siger jeg tak til ordføreren. Så tager vi fru Pernille Rosenkrantz-Theil som ordfører for Socialdemokratiet, værsgo. Partierne kunne have meldt sig. Kl. 09:30 (Ordfører) Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Det, der så alligevel kalder mig herop, er, at jeg kun kan tilslutte mig hr. Mike Legarths bemærkninger om, at det her er topmålet af hykleri. Hr. Villum Christensen står heroppe og bekymrer sig om prisen på vindmøller og prisen på den samlede energiaftale, og derfor står Liberal Alliance uden for. Det forslag, vi behandler her, går jo lige præcis ind og finder den hårfine balance mellem på den ene side at skulle passe på skatteydernes kroner, forbrugernes kroner, og på den anden side gerne at ville lave en grøn omstilling. Hvis jeg havde haft flere korte bemærkninger, ville jeg gerne have spurgt om, om det ikke var korrekt, at lige præcis bemeldte vindmøller er væsentlig billigere i forhold til at skabe energi end de solceller, vi behandler her. Så hvis det var sådan, at Liberal Alliance havde travlt med at sikre sig, at der var billige elpriser i Danmark, ville det sådan set være på sin plads, at man stemte for det her forslag. For det, det her forslag gør, er jo at skrue ned, så vi når et niveau, hvor det er en god investering at investere i solceller, men ikke er et guldrandet papir. Og det er præcis den balance, vi skal finde. For det, der er det vigtige med solceller, er selvfølgelig det folkelige engagement, der er i at få lavet en grøn omstilling i Danmark. Det skal kunne betale sig at investere i solceller, men det skal ikke være sådan, at det bliver et guldrandet papir, hvor den investering er langt bedre end alle andre investeringer, man kan finde på hele markedet. Den balance må og skal vi kunne finde. Den har vi fundet med det her stykke papir. Hertil kommer så, at vi har åbnet for, at almennyttige boligselskaber bliver ligestillet med parcelhusejere. Jeg mener i virkeligheden, at det er ganske betænkeligt, at man i en årrække har haft det sådan, at samtlige forbrugere i Danmark, samtlige skatteydere i Danmark, har bidraget til en ordning, som kun parcelhusejerne har kunnet få del i. Med den aftale, vi har indgået her, med det lovforslag, vi behandler her, bliver det sådan, at det ikke kun er parcelhusejerne, men at det er hele den danske befolkning, der kan få adgang til at investere i solceller. Og det er på et rimeligt leje, hvor vi også tager hensyn til skatteyderne. Så jeg vil sige, at jeg mener, at vi samlet set har lavet en aftale og nu også et lovforslag, som rammer en rimelig balance i forbindelse med de hensyn, der er at tage både til solcellebranchen og til solcelleejerne, som vi netop har givet gunstige vilkår fremadrettet, samtidig med at vi har sikret, at det ikke virker med tilbagevirkende kraft. Så jeg vil sige, at jeg er enig med hr. Mike Legarth. Det er topmålet af hykleri, når Liberal Alliance står heroppe og taler imod forslaget. Kl. 09:33 Det har udløst et par korte bemærkninger fra Liberal Alliance. Først hr. Anders Samuelsen for en kort bemærkning. Kl. 09:33 Anders Samuelsen (LA): Topmålet af hykleri siges der. Det, der er, og det, som man ikke kan tale sig ud af, hvad enten man er fru Pernille Rosenkrantz-Theil eller hr. Mike Legarth, er, at det her Folketing har lagt stemmer til for 3,5 mia. kr. ekstra skatter. Det er ekstra skatter, der i den sidste ende ender hos forbrugerne. Det er den ene ting, som er fuldstændig skandaløs og topmålet af hykleri, når man siger, at man har tænkt på borgerne. Den anden ting er, at man fører en forfejlet erhvervspolitik, som er fuldstændig korrekt beskrevet af hr. Villum Christensen; det er en stop-go-politik. Og hvis man er i tvivl om det, og det er man åbenbart, når man er inde i det her hus, skulle man da bare gå ud i virkeligheden og spørge, hvad der foregår derude. Der foregår ikke længere noget, for man har ikke tillid til, hvad der foregår herinde. Og det er med god grund. Kl. 09:34 Kl. 09:34 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Det er fuldstændig korrekt, at energiaftalen kostede lige godt 3,5 mia. kr. Men hvis ordføreren tog en tur ud i virkeligheden, ville han opleve, at ude i virkeligheden er det også sådan, at man sparer 5,6 mia. kr. Man sparer 5,6 mia. kr. på grund af bl.a. de sparetiltag, der er. Og det vil altså sige, at den samlede regning går den rigtige vej. Vi ved jo udmærket godt, at priserne på energi stiger i de her år. Det har større og større betydning for dansk erhvervsliv og for de danske forbrugere. Vi ved alle sammen, at vores varmepriser stiger.

10 10 Onsdag den 19. december 2012 (L 86) Det, der er lavet med den her energiaftale, er ganske rigtigt også en udgift, men på den lange bane er der altså inden for den rækkevidde af aftalen en kæmpestor besparelse for forbrugerne og for dansk erhvervsliv. Mon ikke også, det var derfor, at både Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Landbrug bakkede op om aftalen? Kl. 09:35 Hr. Anders Samuelsen. Kl. 09:35 Anders Samuelsen (LA): Der er én grund til, at de bakkede op, og den er, at de havde frygtet det, der var værre. Priserne falder på energi i øjeblikket. Det er jo utroligt, at man skal stå og høre på det der. Sandheden er, at vi her i Danmark betaler op mod det firedobbelte for energi, end man f.eks. gør i Schweiz. Hvorfor? På grund af jer! Det er det, der er sagen. Man forringer Danmarks konkurrenceevne, man poster ekstra regninger ud i hovedet på forbrugerne, og så står man oven i købet oppe på Folketingets talerstol og påstår, at det her fører til nettobesparelser for den danske borger. Det er jo simpelt hen noget vrøvl fra ende til anden! Kl. 09:35 til at gå ind og justere på de tilskud, der bliver givet fra statens side, så ved jeg ikke, hvad en god anledning ellers ville være. Kl. 09:37 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. Kl. 09:37 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Jeg vil sige til fru Pernille Rosenkrantz-Theil: Vi stemmer nej til, at Folketinget snyder befolkningen, at man lokker dem ind i en ordning og bagefter narrer dem. Det er simpelt hen ikke rimeligt over for den danske befolkning, at et flertal herinde har narret folk til at købe solceller ud fra nogle givne forudsætninger og derefter ændrer forudsætningerne. Folk har i øvrigt købt dem for deres egne penge. Så blev der ikke svaret på spørgsmålet, men det er vel, fordi man kender svaret. Er det ikke korrekt, at både gas og kul i disse år bliver billigere, mens vi stadig har Europas højeste energipriser, som man så lige har smækket en tand yderligere op? Hvorfor er det, at danskerne skal betale overpris, og hvorfor er det, at man narrer den danske befolkning til at købe bestemte energityper og derefter fjerner grundforudsætningerne? Det kan man ikke være bekendt over for den danske befolkning. Kl. 09:38 Kl. 09:35 Kl. 09:38 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Så er vi vist tilbage til det der med topmålet af hykleri. Det lovforslag, vi behandler her, skruer ned for en ordning, fordi solceller er dyrere end vindmøller, og hvis vi skal bruge pengene på klog vis i forhold til den grønne omstilling, skal vi selvfølgelig sørge for, at ordningerne bliver tilpasset, efterhånden som markedspriserne falder. Prisen på solceller er faldet til det halve inden for det sidste år, og derfor bliver man selvfølgelig nødt til at gå ind og justere på de ordninger. Jeg vil bare sige, at det er 5,6 mia. kr., dansk erhvervsliv og danske forbrugere sparer på ryggen af den energiaftale. Det er da sådan set gode 3,5 mia. kr. givet ud, at man foretager den investering. Kl. 09:36 Hr. Simon Emil Ammitzbøll for en kort bemærkning. Kl. 09:36 Simon Emil Ammitzbøll (LA): 3,5 mia. kr. i nye udgifter har man kastet i hovedet på danskerne og dansk erhvervsliv. Energipriserne stiger, siger ordføreren. Ja i Danmark. Vi har Europas højeste energipriser, men er sandheden ikke, at både kul og gas bliver billigere ude i verden, mens regeringen gør energipriserne dyrere i Danmark? Kl. 09:37 Kl. 09:37 Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg gentager bare, at hvis man kerer sig så meget om energipriserne, som jeg kan høre at de to herrer fra Liberal Alliance gør, er det da mærkværdigt, at Liberal Alliance som det eneste parti stemmer nej til et forslag, hvor man går ind og justerer på tilskud til solceller på en måde, så man kommer ned på et naturligt leje. Prisen på solceller er faldet til det halve på et år. Hvis ikke det skulle være en anledning Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Jeg tror måske, der er et lille issue, man skal have afgjort i Liberal Alliance. For det er sådan, at Liberal Alliances ordfører på området, som man må forvente har lidt mere tjek på tingene end hr. Simon Emil Ammitzbøll, lige har bekræftet fra talerstolen, at der ikke er blevet lavet lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er lige blevet bekræftet af ordføreren heroppe på talerstolen. Og det vil altså sige, at vi står i en situation, hvor hvert eneste menneske, der har foretaget en investering i solceller, har sikring for den investering. Det tror jeg måske lige man skal have en lille snak om i Liberal Alliance, for ellers er det jo rimelig uhyrlige anklager, der kommer fra Liberal Alliances side her. Kl. 09:39 Der er nogle flere korte bemærkninger. Vi har stadig væk en rimelig chance for at komme hjem til jul. Hr. Per Clausen. Kl. 09:39 Per Clausen (EL): Jeg skal først være færdig søndag morgen, så det går nok. Jeg synes, det var nogle meget underholdende indlæg, der kom fra Liberal Alliance her. Jeg er glad for, at de har overtaget den der rolle med at komme med de morsomme indlæg, for så er vi andre fri for det. Jeg vil bare i al stilfærdighed spørge fru Pernille Rosenkrantz- Theil, om hun ikke kan bekræfte, at energipriserne i Danmark ikke er høje, at elpriserne i Danmark er nogle af de laveste i Europa, men at det er rigtigt, at vi opkræver skatter i det her land for at have penge til velfærd, og at det nok er det der med penge til velfærd, som Liberal Alliance i grunden er sure over. Kl. 09:40