HVAD GØR GLOBALE WEBNAVIGATIONSELEMENTER BRUGERVENLIGE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD GØR GLOBALE WEBNAVIGATIONSELEMENTER BRUGERVENLIGE?"

Transkript

1 HVAD GØR GLOBALE WEBNAVIGATIONSELEMENTER BRUGERVENLIGE? EN UNDERSØGELSE AF GLOBAL- OG UTILITY-MENUER I PRAKSIS SPECIALE, CAND.IT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION Kristine Vestergaard Christoffersen, Signe Johannessen Lehrmann, Marts 2013 Anker Helms Jørgensen

2 Speciale udført som afslutning på studiet cand.it i Digital Design og Kommunikation, hvor vi har specialiseret os i User-centered design. Kristine Vestergaard Christoffersen Signe Johannessen Lehrmann / Rued Langgaards Vej København S Anker Helms Jørgensen Marts 2013 OMFANG Rapporten indeholder tegn inkl. mellemrum, svarende til 117 normalsider af 2400 tegn.

3 ABSTRACT In this experiment we investigate global and utility navigation on university websites, because these menus are a vital part of how users create an overview of the website s content and therefore how they get access to its information. If getting an overview is not possible the user experience is disrupted and the users might choose not to use the website in the future. A review of research literature about web navigation shows that focus is primarily on breadth vs. depth, hierarchies, information scent and mental models with an exclusive focus on vertical menus over horizontal menus. Further, most experiments are carried out on prototype websites, far from the complicated user scenarios on live websites. These controlled experiments also lack the examination of the elements combined. Therefore, we have developed an experimental research design, in which we want to examine how live, horizontal, global menus and utility menus is experienced by users. We present the following problem statement: Through an empirical and theoretical analysis, we wish to investigate how global navigation elements such as global and utility menus, perform on live university websites. Based on this investigation we wish to evaluate how a university, such as University of Copenhagen (KU), can develop a global navigation solution for their website, which supports the user experience and performance during information seeking tasks. We use KU as case, since they are in need of a new global and utility menu to enhance the user experience on their website. However, we also wish to contribute to a broader audience within the university website genre. Therefore, we have carried out a repeated-measures experiment on four, Danish, live, (university) websites: Aarhus University (AU), Copenhagen Business School (CBS), Metropolitan University College in Copenhagen (MET), and University of Southern Denmark (SDU). On each of these websites, 30 participants perform six information-seeking tasks, primarily using the global and utility menu, followed by a questionnaire for each of the websites. The participants are also asked to talk aloud during three of the tasks, and finally they are interviewed. Time on task and lostness data is recorded by time-recordings of each task and click-counts. We also gather the users evaluations and verbal expressions through the questionnaire and interview. The data are analysed through qualitative analysis based on situational analysis principles (Clarke, 2005) and statistical analysis (Field, 2009). The results of both analyses showed an overall favour of SDU as the best performing website on both objective and subjective metrics. In most cases SDU was also significantly better than AU. In the middle we found MET and CBS switching places depending on the specific result. The only result that did not show SDU to be significantly better than AU and sometimes also significantly better than the others was the results on overall and global menu design. Here MET (best) and CBS (worst) were significantly different while AU and SDU were in between. On the premises of the specific elements that we have investigated and analysed, we can conclude that the results are clearly affected by the way an element relates to the users expectations. Next the results show that it is important to design the navigation elements without unnecessary fadeeffects and pictures that disturb the navigation process. It is also important to make the visual design clear and spacious and the links must be visible and presented in a broad hierarchy rather than a deep one. Based on these results we recommend Copenhagen University to create a classic drop down menu, without unnecessary effects and pictures, with a large but clearly stated amount of links in both global and utility menu as well as an overall visually clear design. Based on the experimental setup and the results we suggest that the aesthetic s influence on the global navigation elements is further investigated as well as the global menu s relation to the local menus.

4 ÆNDRING AF OPRINDELIG PROBLEMFORMULERING Igennem arbejdet med projektet, herunder særligt den indledende afdækning af forskningen indenfor området, har vi besluttet at ændre den oprindelige problemformulering i relation til to emner: navigationselementerne vi ser på og casens betydning. OG I den oprindelige problemformulering var det vores hensigt at undersøge globalmenuen på informationswebsites. I forundersøgelsen opnår vi dog en erkendelse af at dette element ikke kan ses alene, uden sammenhæng med en utility-menu. Utility-menuen findes således på alle de undersøgte websites som et supplement til globalmenuen. Utility-menuen supplerer globalmenuen ved at indeholde værktøjsprægede og generelle informationer såsom kontakt. Vi ser derfor en mulighed for at få et yderligere nuanceret indblik i globale navigationselementer, ved at inddrage utility-menuen i undersøgelsen. Derfor inddrager vi også utility-menuer i den gældende problemformulering. Igennem en indledende gennemgang af ca. 65 forskningsartikler om webnavigation og en efterfølgende grundig gennemlæsning af 15 nærmere relevante artikler, bliver det klart for os, at det er begrænset, hvad der findes af nyere forskningsresultater (indenfor de seneste år) om globale webnavigationselementer, herunder særligt horisontale menuer. Vi ser derfor både potentiale og relevans i at tilvejebringe ny viden, der ikke alene vil være relevant for vores case, Københavns Universitet, men også andre store universitetswebsites. Vi vælger derfor at lægge hovedvægten på en teoretisk og empirisk funderet analyse af, hvordan navigationselementerne fungerer i praksis og kun sekundært vurdere, hvorledes disse resultater, i sammenhæng med forskningen på området, kan anvendes til konkrete anbefalinger for Københavns Universitet.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Problemfelt: Globale navigationselementer på store informationswebsites Hvordan designes et globalt navigationselement bedst? Københavns Universitet som case Problemformulering Undersøgelsens opbygning Teori og forskningsresultater om webnavigation Forundersøgelse af globale navigationselementer på universitetswebsites Undersøgelse af globale navigationselementer i praksis Vurdering i relation til casen KU Navigationselementer: begreber og definitioner Globalmenu Utility-menu Lokalmenu Webnavigation som forskningsfelt Navigation som mental model Udviklingen af en mental model Vores anvendelse af modellen Opsamling på navigation som mental model Forskningsresultater vedrørende navigationselementer Mentale modeller for webelementers placering Dybde overfor bredde i menustrukturen Anvendte parametre Typer af menudesign Emneinddeling af links øger overblik Udfoldet hierarki skaber information scent Ekspanderbart hierarki bevarer kontekst Horisontale menuer Opsamling på forskningsresultater Fokus i undersøgelsen Test af virkelige navigationselementer Et helhedsorienteret syn på brugeroplevelsen Forundersøgelse af globale navigationselementer på universitetswebsites Undersøgelse af globale navigationselementer i praksis Undersøgelsens formål og forsøgsdesign Kvantitative data Kvalitative data Analysemetoder Ramme for videnskabsteoretisk anvendelse Opsamling 25

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 4.1 Undersøgelsesdesign Resultater Opsamling og diskussion Valg af testwebsites Baggrund og kriterier De fire testwebsites Testforløbet Introduktion Opgaveløsning og subjektiv vurdering Interview og opsamling Rammer om testforløbet Valg og rekruttering og testdeltagere Opgaver Kriterier for opgaverne Indhold i opgaverne Minimering af forstyrrende faktorers indflydelse Spørgeskemaet Udformning af spørgeskemaet Spørgeskemaets tre dele Formulering af udsagnene Interview Pilot-tests Databehandling og -klargøring Kvantitative data: Sikring af datakvalitet Kvalitative data: Transskribering af testdeltagernes udtalelser Opsamling Introduktion og læsevejledning Fremgangsmåde for analyse Aarhus Universitet (AU) Copenhagen Business School (CBS) Professionshøjskolen Metropol (MET) Syddansk Universitet (SDU) Opsamling Introduktion og læsevejledning Statistiske tests Manipulationstjek, konsistens i data og validitet i eksperimentet Konsistens i subjektive vurderinger Forskelle Forstyrrende faktorer 71

7 INDHOLDSFORTEGNELSE 7.4 Analyse af globalmenu Foretrækker og foretrækker mindst Forskel på overordnet tilfredshed med globalmenu Globalmenuens udseende Antallet af links Tid og lostness Logik og forventninger Overblik over websitets indhold Drop-down eller klik? Udformningen på andet niveau i menuen Opsamling på resultater: Globalmenuen Analyse af utility-menu Tid og lostness på opgave Brug af og opmærksomhed på menuen Antallet af links Genveje på AU Opsamling på resultater: Utility-menu og genveje Opgaverne og deres betydning for resultaterne Opnås et tilstrækkeligt indblik? Opnås et retvisende indblik? Spørgeskemaets validitet Måler vi det, vi tror vi måler? Svarer testdeltagerne korrekt? Påvirker spørgeskemaet testdeltagerne til at ændre fokus? Opsamling Introduktion og forudsætninger Globalmenu Utility-menu Opsamling KONKLUSION Eksperimentet Imødekom brugernes forventninger Undgå forstyrrende effekter og billeder Gør udseendet klart og tydeligt Lad linkene være synlige Tænk bredt frem for dybt Den bedste globale navigationsløsning til KU Globalmenu: Direkte adgang til indhold og enkelt design Utility-menu: Stor og synligt placeret Afrunding 117

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 12.1 Effekter i navigationselementerne Æstetikkens betydning for brugeroplevelsen Samspillet mellem global- og lokalmenuer Sammenhæng med anden forskning Tjekliste til brug i forundersøgelsen Oversigt over de 27 universiteter i forundersøgelsen Oversigt over resultater fra forundersøgelsen Screenshots af testwebsitene Materialer til brugervenlighedstests Opslag til brug ved rekruttering Billede af testopsætning Navigationswebsite til computeren Formularer med opgaverne for hvert testwebsite Spørgeskema til subjektive vurderinger Spørgeguide: Introduktion til test Spørgeguide: Spørgsmål efter test Billeder til vurdering af foretrækker og foretrækker mindst Eksempler på elementer i den kvalitative analyse Eksempel på transskribering af udsagn Eksempel på situationelt kort Eksempel på relationelt kort Eksempel på ordnet kort Detaljer vedrørende den kvantitative analyse Vurdering af data i relation til valg af statistiske tests Detaljer om manipulationstjek, konsistens i data og validitet Eksempel på optagelse af en brugertest (skærm og lyd) Transskribering af alle 30 testdeltageres udsagn i tests og interviews Situationelle kort omdannet til relationelle kort Ordnede kort Oversigt over variabler Data og formler indtastet i Excel-ark Samlede data i SPSS 173

9 KAPITEL 1 INDLEDNING

10

11 INDLEDNING INDLEDNING Globale navigationselementer er de menuer, der går igen på alle sider af et website. På store informationswebsites især, er det helt afgørende at de globale navigationselementer hjælper med at skabe overblik over websitet, så brugeren let kan finde den ønskede information. Når disse globale navigationselementer møder brugerens forventninger, er det sandsynligt at vedkommende slet ikke tænker over deres tilstedeværelse. Hvis de derimod ikke lever op til brugerens forventninger, f.eks. på grund af forkert placering eller underlig navngivning af links, må brugeren pludselig forholde sig til dem. Dermed skifter brugerens fokus fra at bruge websitet til at forstå websitet, og brugeroplevelsen forringes. Det kan i værste fald medføre at brugeren opgiver og ikke finder den nødvendige information. Måske vil brugeren heller ikke anvende websitet fremover eller måske vælger vedkommende at ringe og spørge efter informationen og dermed bruge andres tid og ressourcer. I mange tilfælde er resultatet, at afsenderen ikke får formidlet sit budskab. Det er derfor relevant at vide, hvad der gør globale navigationselementer brugervenlige, så de kan bidrage til god navigation på et website. Herover ses et klassisk eksempel på et website. Den horisontale globalmenu er markeret med Blandt de mest udbredte globale navigationselementer er globalmenuen og utilitymenuen. Globalmenuen er den største menu, der oftest er placeret i toppen af websitet, med links der relaterer sig til websitets overordnede struktur. Utility-menuen er den gruppe af links, der ofte ligger over globalmenuen, og som har en mere funktionspræget karakter. Den kan for eksempel indeholde søgefunktion, kontakt og jobs (Kalbach, 2007). Det er disse to globale navigationselementer, dette projekt vil belyse. Forskningen på området tegner ikke et klart billede af, hvad der fungerer bedst blandt globalmenuer og utility-menuer. Helt overordnet skyldes det, at der forskes indenfor specifikke problemstillinger og menutyper, mens andre ikke berøres. Langt størstedelen af disse forskningseksperimenter omhandler vertikale menutyper og efterlader derfor spørgsmål om, hvorvidt horisontale løsninger fungerer anderledes, samt hvilke horisontale løsningsmodeller der fungerer bedst. Spørgsmålet er yderligere interessant set i lyset af, hvor populær en løsning den horisontale globalmenu er (Kalbach, 2007). Derudover ser forskningen primært på én type menu overfor en anden og derfor ikke på, hvordan flere typer af navigationselementer spiller sammen, til trods for at et virkeligt website ofte indeholder forskellige navigationselementer i form af glo-

12 2. INDLEDNING bal-, utility- og lokalmenuer. Denne problemstilling hænger sammen med, at de fleste studier udvikler og anvender forsimplede prototyper til tests, for at nedbringe antallet af forstyrrende faktorer (confounding factors). På den måde bliver det lettere at vurdere to løsningsmodeller i forhold til hinanden, og afgøre om eventuelle forskelle reelt kan tilskrives menuens udformning, og ikke for eksempel websitets design. Dette medfører dog også, at alle de nuancer og problematikker, som er en del af et virkeligt website, ikke medregnes. Endelig er der også et relativt ensidigt fokus på klassiske usability-parametre som tid pr. opgave, fejlrate, typen af opgave og lostness 1. Det undersøges dermed, hvordan menuerne performer, mens andre dele af brugeroplevelsen, herunder hvordan brugerne konkret oplever at bruge menuerne, ofte ikke belyses. Vi mener derfor at der er et aktuelt behov for at undersøge, hvordan forskellige typer af global- og utility-menuer opleves af brugerne, og hvordan deres placering og udformning fungerer i praksis. Administratorer og udviklere af store informationswebsites, som brugerne besøger for at søge information, må særligt være opmærksomme på, hvordan de globale navigationselementer bedst understøtter navigationsprocessen. Informationswebsites dækker feltet indenfor blandt andet medier, nyheder og offentlige instanser. Disse websites deler visse udfordringer, men adskiller sig også i form af den type information, de skal formidle samt de forskellige målgrupper, de henvender sig til. Et eksempel på en gruppe af informationswebsitene, er universiteter og andre større uddannelsesinstitutioners websites. De har det tilfælles, at de skal formidle store mængder af information vedrørende uddannelse, forskning, kommunikation og vidensproduktion, til mange forskellige brugergrupper. Samtidig er de ofte inddelt i subsites eller indholdsområder, der afspejler den omfattende organisatoriske struktur. Med over 2100 eksternt rettede subsites på dansk og engelsk, står Københavns Universitet (KU) således overfor problemstillingen med at lede brugerne godt rundt på tværs af subsites og indholdsområder. KU s website er yderligere udfordret, da det er designet uden en globalmenu. I stedet må brugerne gå tilbage til forsiden, hvis de ønsker at få overblik over websitets indhold eller bare vil navigere til et andet område af websitet. Webteamet på KU har derfor igangsat udviklingen af et nyt globalt navigationsområde, der skal sikre brugerne overblik over websitet og direkte adgang til at navigere på tværs af de mange emneområder. Men da der ikke er megen forskning eller KU står overfor at udvikle - 1) Lostness er et udtryk for, i hvor høj grad en bruger har mistet orienteringen på et website som en del af opgaveløsningen i en test. Lostness beregnes efter en formel udviklet af Pauline A. Smith (1996). Formlen vil blive præsenteret i kapitel 3 om metode.

13 INDLEDNING. 3 konkrete anbefalinger på området, søger universitetet derfor viden om fordele og ulemper ved forskellige globale navigationsløsninger. Med udgangspunkt i KU s problemstilling, forskningens begrænsede resultater og de muligheder der ligger i at udvide kendskabet til globale navigationselementer, finder vi det derfor interessant at undersøge, hvilke typer af globale navigationsløsninger, der anvendes på universitetswebsites, og hvordan de fungerer i praksis. Denne undersøgelse kan efterfølgende danne grundlag for en vurdering af, hvordan KU bedst skaber en ny og bedre global navigationsløsning. Vi opstiller derfor den følgende problemformulering for projektet. Vi vil, igennem en teoretisk og empirisk funderet analyse, undersøge, hvordan globale navigationselementer, i form af global- og utility-menuer på universitetswebsites, fungerer i praksis. På baggrund af denne undersøgelse vil vi vurdere, hvordan et universitet, eksemplificeret ved Københavns Universitet, bedst skaber en global navigationsløsning til deres website, der understøtter brugernes oplevelse og performance i informationssøgningen. For at undersøge problemformuleringen, vil vi besvare følgende underspørgsmål: 1. Hvordan belyser forskningsresultater og teori, om webnavigation, problemstillingen? 2. Hvilke typer af globale navigationsløsninger anvendes på store universitetswebsites? 3. Hvordan fungerer disse globale navigationsløsninger i praksis? 3.1 Hvordan oplever brugerne navigationen? 3.2 Hvordan performer navigationsløsningerne på forskellige usability-parametre? 4. Hvilke anbefalinger vurderer vi som relevante i forhold til skabelsen af et nyt globalt navigationsområde til KU s website? Undersøgelsen består af fire overordnede dele, som også vil ses afspejlet i rapportens opbygning: 1) en litteraturgennemgang, hvor vi afdækker, hvordan teori og forskningsresultater kan bidrage til at belyse problemstillingen, 2) en forundersøgelse af, hvilke typer af globale navigationselementer en række universiteter anvender, 3) et videnskabeligt eksperiment, hvori vi tester, analyserer og diskuterer, hvordan udvalgte globale navigationsløsninger fungerer i praksis, samt 4) en vurdering af hvilke anbefalinger, vi kan give KU i relation til udviklingen af nye globale navigationselementer.

14 4. INDLEDNING I en litteraturgennemgang fokuserer vi på teori om webnavigation (Kalbach, 2007) (Spence, 1999) og mentale modeller i relation til navigation (Spence, 1999) (Roth et al., 2010). Derudover undersøger vi en række forskningsresultater, der specifikt omhandler navigationsløsninger, på websites. Det drejer sig primært om dybdebredde-problematikken (Larson & Czerwinski, 1998) (Hochheiser & Lazar, 2010), brugernes forventninger til placering af webelementer (Roth et al., 2010) samt fordele og ulemper ved forskellige menutyper og deres opbygning og struktur (Hornof & Halverson, 2003) (Leuthold et al., 2011) (Pardue et al., 2009) (Oostendorp et al., 2009) (Tullis et al., 2005). På den måde får vi indblik i relevante forskningsresultater vedrørende globale navigationselementer og webnavigation, herunder betydningen af at imødekomme brugernes forventninger. I forundersøgelsen gennemgår vi 27 websites fra forskellige nordeuropæiske og amerikanske universiteter. Hermed opnår vi indblik i, hvilke løsninger der anvendes på et bredt udsnit af universitetswebsites. Dermed sikrer vi, at undersøgelsen af globale navigationselementer i praksis, reflekterer bredden i løsningsmulighederne. Projektets hovedundersøgelse baserer vi på et omfattende eksperiment, som består af 30 tests af fire universitetswebsites global- og utility-menuer. Da vi ønsker at opnå et helhedsorienteret og virkelighedsnært indblik i brugeroplevelsen af global- og utility-menuerne, anvender vi flere forskellige metoder til at undersøge testdeltagernes oplevelse og performance. Ved at måle tid pr. opgave og lostness får vi indblik i global- og utility-menuernes efficiency (Kuniavsky, 2003). Det vil sige, hvordan testdeltagerne objektivt set performer på de udvalgte testwebsites globale navigationselementer. Subjektive vurderinger i et spørgeskema, tænke-højt tests og interviews giver os indblik i global- og utility-menuernes functionality og desirability (Kuniavsky, 2003). Det vil sige, hvordan testdeltagerne subjektivt oplever og vurderer de udvalgte globale navigationselementer. Endelig vil vi observere adfærden, for at få indblik i om specifikke elementer er synlige nok for testdeltagerne. Det indsamlede data vil vi efterfølgende behandle både kvalitativt i form af situatio-

15 INDLEDNING. 5 nelle kort og relationel analyse (Clarke, 2005), samt kvantitativt i form af statistiske analyser (Field, 2009) (Tullis & Albert, 2008) (Abdi, 2010). Resultaterne af undersøgelsen bruges endelig til en vurdering af, hvordan KU bedst skaber en god global navigationsløsning, der understøtter brugernes oplevelse og performance i informationssøgningen. Casen anvender vi således både som inspirationskilde til problemstillingen og som eksempel på, hvordan vores egne resultater sammen med forskningen på området, kan anvendes i praksis. Inden vi går videre til de fire elementer i undersøgelsen, vil vi kort redegøre for, hvorledes vi benævner og forstår navigationselementerne, og dermed hvad det helt præcist er, vi undersøger. Eksempel på en horisontal globalmenu i form af på et klassisk website Globalmenu forstår vi som det, Kalbach (2007) kalder global navigation. Det vil sige et strukturelt navigationselement (menu), der generally represents the toplevel pages of a site s structure ( ) og hvis links forventes at lead to pages within the site and behave in a very consistent way (Kalbach, 2007, s. 86). Globalmenuen er placeret øverst i et navigationsområde, ofte sammen med et logo og en utilitymenu, og forandres ikke væsentligt fra side til side (Kalbach, 2007). Den er global, da den findes på alle siderne på websitet. En globalmenus formål er at give et hurtigt overblik over websitets indhold, men dens tilstedeværelse på alle sider, samt indhold på tværs af hele websitet, også sikrer at brugeren let kan navigere på tværs af indholdsområder og bevare overblikket (Kalbach, 2007). Der er flere forskellige løsninger på, hvordan en globalmenu kan fungere. Kalbach (2007) nævner tre overordnede typer: En vertikal menu i venstre eller højre side af websitet. Den vertikale menu ses meget ofte brugt som lokalmenu, under et globalt navigationsområde (Kalbach, 2007), hvilket også er tilfældet på KU s website. Som det vil fremgå af litteraturgennemgangen s. 11, er der flere forskellige typer vertikale menuer, herunder den simple, den udfoldede, den sekventielle og den ekspanderbare. globalmenu (det blå) på et andet klassisk website

16 6. INDLEDNING En horisontal bar øverst på et website, som består af ét niveau af links til underliggende sider, som brugeren skal klikke på for at komme videre. Forskellen på barer og faner er alene designet. Ved faner ligner hvert link en fane, og ved barer er hvert link i en kasse eller bar (Kalbach, 2007). DYNAMISK MENU En horisontal eller vertikal menu der kræver, at brugeren interagerer med den for at indholdet vises. Det sker oftest ved mouse over eller klik, hvorefter menuen udfolder et andet niveau, så brugeren har adgang til flere navigationsmuligheder (Kalbach, 2007). Andet niveau i menuen, der fremkommer ved interaktion, kalder vi her i rapporten for drop-down-elementet, da det er en udbredt betegnelse, selvom det oprindeligt refererer til simple HTML drop-down-lister i f.eks. formularer. Denne form for menu følger ikke websitets struktur eller indholdsområder, men indeholder nogle værktøjer og funktioner, der hjælper brugeren med at anvende websitet. Det kan både være links til sider udenfor hierarkiet, der indeholder relevant information, eller funktioner som søgning, login og lignende. Utility-menuen består af enkle tekstlinks og er ofte mindre end globalmenuen. Menuen er ligeledes ofte placeret i yderkanten af websitet (øverst, nederst eller i siden) og ikke sjældent i nærheden af globalmenuen (Kalbach, 2007). Eksempel på en fanebaseret globalmenu (det blå) globalmenu med dropdown-element (det blå) menu med seks links (det blå) LOKALMENU En lokalmenu er den lokalt forankrede menu, der fremkommer på en side under globalmenuen, når brugeren er inde under et punkt i globalmenuen (Kalbach, 2007). Denne type menu vil vi kun i meget begrænset omfang beskæftige os med, da fokus ligger på de globale navigationselementer, og da der allerede er megen forskning indenfor netop denne type menu. Med de overordnede rammer for projektet og begreber på plads, vil vi nu gå videre til første del af projektet, det teoretiske fundament, herunder forskningsresultaterne vedrørende webnavigation. (det blå)

17 KAPITEL 2 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET

18

19 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET. 7 Som udgangspunkt for undersøgelsen ser vi i dette kapitel nærmere på litteratur indenfor webnavigation og menudesign. Første del er en kort skitsering af feltet webnavigation, som danner rammen om projektet. Anden del er en afdækning af, hvordan navigationsprocessen kan forstås som værende udviklingen og fortolkningen af en mental model. Til slut følger en gennemgang af relevant litteratur på området med henblik på at afdække relevante forskningsresultater, der kan hjælpe os til at forstå problemstillingen og afklare fordele og ulemper ved forskellige navigationsløsninger. På et praktisk plan handler arbejdet med webnavigation om, via navigationselementer og links, at hjælpe brugeren med at bevæge sig rundt på websitet. Det er gældende uanset, om det er en konkret information brugeren søger (informationssøgning), eller om det er noget mere udefinerbart, som f.eks. at blive underholdt (browsing). Tre områder indenfor Forskningen beskæftiger sig med mange forskellige vinkler på webnavigation, herunder selve navigationsprocessen og de mere konkrete navigationselementer. I sin bog Designing Web Navigation (2007) definerer Kalbach tre overordnede områder indenfor webnavigation: 1. Theory and practice of how people move from page to page on the web. 2. The process of goal-directed seeking and locating hyperlinked information; browsing the web. 3. All of the links, labels, and other elements that provide access to pages and help people orient themselves while interacting with a given web site (s. 5). Dette projekt involverer alle tre områder. Vi undersøger nogle konkrete navigationselementer (område 3) og afdækker, hvilke der fungerer bedst på en række parametre, når ønsket er at forbedre navigationsprocessen og brugeroplevelsen (område 2). For at kunne afdække dette, vil vi udover empiriske undersøgelser også anvende teori og forskningsresultater vedrørende webnavigation (område 1). I det følgende vil vi præsentere den overordnede teori (område 1), som vi anvender som udgangspunkt for forståelsen af navigationsprocessen. Det drejer sig om Spences teori (1999) om navigation som udviklingen og fortolkningen af en mental model. Spence har udviklet en teoretisk model til at definere navigation i HCI-sammenhæng, hvor navigation is defined as the creation and interpretation of an internal (mental) model, and its component activities are browsing, modelling, interpretation and the formulation of a browsing strategy (Spence, 1999, s. 919).

20 8. TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET Anvendelsen af mentale modeller i HCI-sammenhæng var ikke ny, da Spence udviklede sin teori (Roth et al., 2010), men at definere navigation som en mental model var en ny tilgang til feltet. Spence mente, at dette var nødvendigt, fordi forståelsen af navigation kom til at spille en stadig vigtigere rolle for udviklingen af brugervenligt design indenfor HCI og webdesign. En udvikling, der for alvor tog fart i 1990 erne (Spence, 1999) i takt med udbredelsen af Internettet og udviklingen af mere grafiske brugergrænseflader. Denne udvikling er fortsat lige siden, og Spences model er derfor også relevant i dag, når der arbejdes med udvikling af brugervenligt webdesign. I det følgende vil vi kort præsentere modellens indhold og pointer samt vores anvendelse af den, da vi løbende i rapporten vil vende tilbage til modellen i relation til undersøgelsens analyser og resultater. Navigationsmodellen indeholder otte elementer, men Spence ser primært på de fire hovedelementer: 1) browsing, 2) modeludvikling, 3) fortolkning og 4) formulering af en browsingstrategi. Navigationsprocessen foregående iterativt, automatisk og ubevidst i brugeren, hvorfor brugeren ikke sidder og følger modellens trin ét for ét og tænker på dette som at navigere. Content udvikling og fortolkning af en mental model Browse Model NAVIGATION Internal model Formulate a Interpret Figur 1. Herover ses en gengivelse af Robert Spences teoretiske model over navigation, der består af otte elementer, hvoraf browsing, modeludvikling, fortolkning og formulering af en browsingstrategi er de centrale (de blå) (1999, s. 922). Vi vil nu gennemgå de fire hovedelementer, som danner grundlaget for vores forståelse af navigationsprocessen set fra brugerens synsvinkel. Browsing er i denne sammenhæng det samme som, at brugeren registrerer den data der er præsenteret. Det kan for eksempel være, når en bruger scanner forsiden på et website for at danne sig et overblik, inden vedkommende begynder at søge efter

21 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET. 9 en specifik information. Browsingen er derfor det, der konstituerer formuleringen af en mental model. Brugerens forventninger i Spence inddrager begrebet weighted browsing (Spence, 1999, s. 923) som vi mener, er afgørende for vores forståelse og anvendelse af begrebet forventninger i relation til modellen. Begrebet henviser til forskellen mellem erfarne og uerfarne brugeres forventninger til det de oplever på skærmen, idet erfarne brugere har forventninger til navigationen og elementerne, hvorimod uerfarne brugere ikke har det. Det var dog, i vores optik, nemmere at skelne mellem disse brugergrupper i I dag mener vi ikke det handler om forventninger eller ingen forventninger, men nærmere om hvilke forventninger. Af samme årsag mener vi, at forventninger influerer på browsingen og at forventninger kan være et udtryk for at en bruger anvender en allerede eksisterende mental model i sin browsing og følgende modeludvikling. Modeludviklingen er det sted i processen, hvor brugeren på baggrund af den browsede data, udvikler en ny mental model. Hvis websitets navigationselementer imødekommer brugernes forventninger, kan en eksisterende mental model måske anvendes, men hvis det ikke er tilfældet må en ny model udvikles. Jakob Nielsen og Hoa Loranger udtrykker problematikken lidt simplere: When navigation shifts drastically from one page to the next, users must shift their attention from using the site to figuring out how to use it (Nielsen & Loranger, 2006, s. 178). Fortolkning handler om, hvordan brugeren fortolker sin (nye) model i forhold til websitet og deraf beslutter sin fortsatte færd, ved at udvikle en browsingstrategi (Spence, 1999). Fortolkningen kan påvirkes af det, som Spence kalder sensitivity information (1999, s. 928), som er den måde hvorpå websitets opbygning og effekter er med til at give brugeren en fornemmelse af indholdets opdeling, handlemuligheder og placering af diverse elementer. Det relaterer sig til begrebet information scent, der netop er et udtryk for brugerens færd af informationerne (Pardue et al., 2009). Formulering af en browsingstrategi er det sidste trin i Spences model. Den kan vi bruge til at forstå hvordan, brugeren strategisk vælger at fortsætte sin browsing. Det kan ske både ustruktureret (ubevidst) og struktureret (bevidst). Ligesom med flere af de andre trin må browsingstrategien understøttes af de navigationselementer og handlemuligheder, der er til rådighed og som er med til at påvirke fortolkningen af modellen. To faktorer påvirker specifikt udviklingen af en browsingstrategi. Disse er den kognitive determinant, de tanker og beslutninger brugeren tager og som ikke er påvirket af det der ses, og den perceptuelle determinant, de visuelle input brugeren præsenteres for (Spence, 1999).

22 10. TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET I modsætning til Spence ser vi på navigation i forbindelse med informationssøgning. Spence mener ikke at søgning er en del af selve navigationen, da han ser navigation som concerned with learning about a space (Spence, 1999, s. 920) i modsætning til søgning, der gør brug af rummet frem for at lære om det. Dog påpeger han, at the concept of an internal (mental) model or cognitive map will be seen to be crucial to the definition of navigation [ ] as well as an essential component of searching and other activities (Spence, 1999, s. 920). Navigation er således et udgangspunkt for informationssøgningen. Vi mener derfor, at vi kan få indblik i brugernes oplevelse af og forventninger til navigationselementerne under informationssøgningen ved at sammenholde deres udsagn med modellen. Spence argumenterer ydermere for, at når navigation foregår virtuelt som på websites frem for fysisk, kan navigationen kun foregå kognitivt, fordi den virtuelle navigation betyder at brugeren ikke flytter sig fysisk fra rum til rum. Bevægelsen på skærmen er blot en udveksling af HTML og data, selvom det opleves som et skift fra side til side. Navigationen er derfor en kognitiv proces, hvor man mentalt udvikler et kort, eller en forståelse, af hvordan websitets indhold er placeret og hvilke muligheder det giver for at flytte sig rundt (Spence, 1999). Spences definition fokuserer dermed ensidigt på den kognitive proces og medregner ikke i nævneværdig grad, det der sker på skærmen. Dette ensidige fokus kan virke problematisk i arbejdet med at undersøge (og udvikle) konkrete designløsninger. Vi ser dog et interessant samspil mellem det indblik modellen giver i brugerens navigationsproces og det anden forskning kan fortælle om de konkrete navigationsløsninger. Det er således i samspillet mellem brugerens kognitive proces og websitets konkrete elementer, at vi ser et potentiale i modellen. Ifølge Roth et al. er fordelene, ved at designe websites efter mentale modeller netop, at the users mental models on how a device works may influence their interaction with it and therefore it is important to be aware of these models in order to improve design (Roth et al., 2010, s. 141). Fokus er på samspillet mellem brugerens kogni- elementer MENTAL MODEL Vi vil således anvende Spences definition af navigation, som forståelsesramme om det brugeren oplever og forventer i en navigationssituation. Selvom modellen er rettet mod browsing, navigation uden konkret informationssøgning som formål, og ser meget ensidigt på navigation, som noget der foregår i brugeren, finder vi modellen relevant, når vi ønsker et indblik i, hvad der sker i en bruger, når forventninger (ikke) imødekommes af et websites navigationselementer. I samspil med forskningsresultater vedrørende webnavigationselementer, vil vi således anvende modellen som et værktøj i vores analyser og dermed til at opnå indblik i navigationssituationen.

23 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET. 11 forskningsresultater og Vi vil nu se nærmere på, hvilke forskningsresultater vedrørende navigationselement- er, der er relevante for vores problemstilling, og som vi derfor kan anvende til at kvalificere og understøtte vores egen undersøgelse. I det følgende vil vi således se på nogle af de navigationselementer (menutyper), forskningen har fokuseret på indenfor de sidste år. Med udgangspunkt i webnavigation som udvikling og fortolkning af mentale modeller, vil vi først se på et forskningsprojekt, der konkret har arbejdet med dette i relation til placeringen af elementer på et website. Dernæst vil vi opridse en af de helt centrale problemstillinger indenfor navigationsdesign: dybde-bredde-problematikken. Slutteligt vil vi se nærmere på konkrete resultater vedrørende bestemte menutyper, som vi løbende vil vende tilbage til i analyserne. I deres studie fra 2009 undersøger Julia Roth et al., hvor på et website brugerne forventer at finde de mest almindelige webelementer, såsom kontaktinfo, søgefelt, menu osv.. Studiet er baseret på teori om mentale modeller i tråd med Spences teori om samme emne (1999). Roth et al. undersøger en gruppe testdeltageres mentale modeller og sammenholder disse på tværs af tre typer af websites. På baggrund af dette undersøger de, om brugernes mentale modeller ligner hinanden og om dette også gør sig gældende på tværs af de tre typer af websites - en webshop, en virksomheds website og et nyhedswebsite (Roth et al., 2010). Undersøgelsen består først af en afdækning af almindelige elementer på de tre typer af websites, såsom menu, kontakt, login og lignende. Derefter placerer 516 deltagere, ved hjælp af en online applikation, disse elementer på en flade der svarer til et website. Brugernes forventninger Resultaterne af undersøgelsen viser, at brugernes forventninger til placering af elementerne ligner hinanden meget på tværs af de tre typer af websites. Her er det særligt interessant, at over 30 % af testdeltagerne placerer navigationsområdet, som de kalder menuen, i venstre side og primært på den øverste tredjedel af websitet. Det peger derfor på, at testdeltagerene forventer, at det er her, de kan navigere rundt på websites som disse (Roth et al., 2010). Det er almindelig praksis, at et website har en (lokal)menu i venstre side, men der kan også ligge en menu horisontalt øverst, på tværs af websitet (Kalbach, 2007). Den horisontale placering angives dog procentmæssigt meget lavere i undersøgelsen (11-30 % af testdeltagerne) (Roth et al., 2010). Brugernes forventning til placeringen i venstre side kan muligvis skyldes typen af websitene. Desuden er det ikke specificeret i undersøgelsen, om navigationsområdet er ment som et globalt eller lokalt menuelement, og det er derfor ikke muligt at

24 12. TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET konkludere, om brugerne ville have placeret det anderledes, hvis navigationsområdet var defineret som et globalt menuelement. Undersøgelsen peger derudover på, at brugerne forventer, at kontakt, hjælp og et søgefelt er placeret øverst oppe i højre hjørne. Denne type elementer ses ofte i en utility-menu (Kalbach, 2007). Brugernes forventninger i Roth et al. s undersøgelse viser overordnet set, at der er sammenfald i brugernes forventninger til indholdet på tre forskellige typer af websites, samt at brugerne forventer disse elementer placeret indenfor nogenlunde samme område. En vigtig kvalitet ved den omfattende undersøgelse, er at den viser en stor grad af robusthed i forhold til brugernes demografiske karakteristika, såsom køn og web-ekspertise. Disse faktorer spiller således ikke signifikant ind på brugernes forventninger til placering af webelementer. Undersøgelsen kan dog ikke sige noget om, hvorvidt brugerne forventer samme indhold og opbygning på alle websitenes sider, eller om det kun gælder forsiden. Undersøgelsen inkluderer heller ikke detaljer omkring brugernes forventninger til navigationsområdets (menuens) indhold og struktur. Dybde-bredde-problematikken er en meget central diskussion indenfor menudesign i forhold til brugervenlighed og optimal performance. Skal menuen være smal og dyb med mange klik, eller bred med mange links at overskue, men få eller ingen niveauer? I 1998 undersøger Kevin Larson og Mary Czerwinski tre menustrukturer med henholdsvis 16x32 links (16 links på første niveau og 32 links på andet niveau), 32x16 links og 8x8x8 links, for at opnå indsigt i problemstillingen. Ved at måle lostness, reaktionstid og subjektive ratings, kan de afdække eventuelle forskelle imellem de tre løsninger. Lostness udtrykker forholdet mellem det antal sider, en bruger optimalt skal igennem for at løse en opgave, og det antal sider, testdeltageren reelt brugte i alt og unikt (Smith, 1996). Undersøgelsen viser at brugerne performer bedre og opnår en mindre grad af lostness, med en bred og lav menu, end med en dyb og smal menu. Ser vi på reaktionstiden, er menustrukturerne med 16x32 og 32x16 links ikke signifikant forskellige, men de er begge signifikant hurtigere end menustrukturen med 8x8x8 links (Larson & Czerwinksi, 1998). Ligeledes opnår testdeltagerne en højere grad af lostness ved anvendelse af menustrukturen med 8x8x8 links, end med de to andre (Larson & Czerwinksi, 1998). Brede og lave menuer performer bedre end I 2010 gentager Harry Hochheiser og Jonthan Lazar dette forsøg, men bruger denne gang blinde testdeltagere og skærmlæsere til at udføre forsøget. De finder at menustrukturen med 16x32 links er signifikant hurtigere end 8x8x8, men finder ikke andre signifikante forskelle i relation til tid (Hochheiser & Lazar, 2010). Også ved

25 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET. 13 lostness er der signifikante forskelle, hvor 16x32 performer signifikant bedre end 8x8x8. Undersøgelserne viser altså, at lave og brede hierarkiske menustrukturer er hurtigere og mindre forvirrende at anvende for både blinde og seende brugere, selvom de dog også tyder på, at det kan blive for bredt, da 32x16 fordelingen ikke performer så godt som 16x32. Undersøgelserne svarer dog ikke på, hvordan disse menuer bedst præsenteres. Det vil vi se nærmere på i det næste afsnit om performanceforskelle mellem menudesign og deres indvirkning på graden af lostness. Først vil vi dog kort præsentere, de mange forskellige parametre forskningen arbejder med, samt de menutyper der undersøges. Igennem de sidste 15 år har flere studier undersøgt menuer ved hjælp af forskellige parametre. Ofte undersøges flere parametre samtidig for at forstå sammenhængene bedre. De parametre, der undersøges i relation til menudesign, kan være: Typen af opgave (Gwizdka & Spence, 2007) (Leuthold et al., 2011) (Oostendorp et al., 2009) Tid (Larson & Czerwinski, 1998) (Tullis et al., 2005) (Leuthold et al., 2011) (Hornof & Halverson, 2003) (Oostendorp et al., 2009) (Pardue et al., 2009) Fejlrate (Tullis et al., 2005) Lostness (Larson & Czerwinski, 1998) (Hornof & Halverson, 2003) (Tullis et al., 2005)(Gwizdka & Spence, 2007) (Oostendorp et al., 2009) (Pardue et al., 2009) (Leuthold et al., 2011). Subjektive vurderinger (Larson & Czerwinski, 1998) (Tullis et al., 2005) (Oostendorp et al., 2009). Forskningens fokus ligger performance En stor del af forskningen på området, fokuserer på menuernes performance på objektivt målbare usability-parametre. Enkelte studier inddrager også subjektive vurderinger, hvor brugerne spørges til den oplevede lostness, hurtighed mv.. Det altovervejende fokus er dog på elementer i brugeroplevelsen, der relaterer sig til Kuniavskys efficiency -faktor (2003). Dermed er der meget lidt fokus på de to andre elementer i brugeroplevelsen, functionality og desirability. De undersøgte menutyper varierer både i inddeling, placering, størrelse og effekter, og de tildeles derfor også forskellige navne. Nogle gange anvendes det samme navn for to forskellige typer af menuer. For at undgå unødig forvirring bruger vi kun ét begreb til hver menutype, uanset hvad menuen kaldes i de forskellige forsøg.

26 14. TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET Herunder ses de menutyper, som den forskning, vi inddrager i projektet, arbejder med: Simpel menu: En vertikal menu, der blot er én lang række af links uden inddeling eller overskrifter. Udfoldet menu: En vertikal menu, der blot er én lang række af links, som er emneinddelt med overskrifter, der også er klikbare. Ekspanderbar menu: En vertikal menu med et begrænset antal links, der hver indeholder flere links, som skal klikkes frem, og som bevarer konteksten for brugerens valg undervejs ved at hierarkiet bliver synligt. Sekventiel menu: En vertikal menu med et begrænset antal links, der hver indeholder flere links, som skal klikkes frem, men som på hvert niveau starter forfra, så brugeren ikke kan se indholdet i de andre niveauer. Dynamisk menu: En vertikal eller horisontal menu med et begrænset antal links, der hver indeholder flere links, som fremkommer som selvstændigt element ved interaktion (mouse over eller klik). Flere studier viser, at menuer med emneinddelte links (udfoldede menuer) fungerer bedre på forskellige parametre end simple menuer, som består af links uden emneinddeling (Leuthold et al., 2011) (Hornof & Halverson, 2003). Leuthold et al. s studie viser blandt andet, at den udfoldede menu kræver signifikant færre øjenfikseringer end både den simple og den ekspanderbare, ved komplekse opgaver (Leuthold et al., 2011). Disse resultater understøttes af Hornof og Halversons studie (2003), der omhandler, hvilket layout som perceptuelt bedst understøtter søgning efter kendte ord i en liste. Deres forsøg viser også, at grupperede lister med overskrifter er perceptuelt hurtigere at overskue, samt at små layouts performer hurtigere (Hornof & Halverson, 2003). Herover ses forsimplinger alle indeholder seks links, hvoraf nogle er skjult links, og den blå er siden brugeren står på. De mørkegrå er links, der emneinddelinger Fælles for disse undersøgelser er dog et relativt begrænset antal links (omkring 20-30), og det kan således være svært at overføre resultaterne til en globalmenu-sammenhæng. Men det tyder på at emneinddeling af links med tilhørende overskrifter, kan medvirke til bedre navigation og overblik. Pardue et al. (2009) bidrager også med viden om ovenstående problemstilling ved at se på, hvordan genvejs-muligheder påvirker tid pr. opgave og lostness. Her skal genveje forstås som anvendelsen af brødkrummestier og menuer med down-tochild/up-to-parent-angivelser, der giver brugeren mulighed for både at se frem og tilbage i de navigationsmuligheder, der tilbydes. Mulighederne for at se frem og

27 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET. 15 Udfoldede menuer giver fornemmelse af placering tilbage i menustrukturen ligger tæt op ad det, den udfoldede menu tilbyder, fordi den hele tiden viser alt indhold i menuen uanset hvilken side, brugeren har klikket sig ind på (Pardue et al., 2009). Pardue et al. mener, at den udfoldede menu, sammen med en brødkrummesti, højner brugervenligheden, på grund af den information scent brugeren får via disse genveje dvs. en fornemmelse af placering og navigationsmuligheder. Leuthold et al. har en lignende forklaring, idet de mener, at den udfoldede menus brugervenlighed skyldes, at den er nemmere at overskue både kognitivt og perceptuelt (Leuthold et al., 2011). Det skal dog ses i lyset af, at både Leuthold et al. og Hornof og Halversons studier bruger eyetracking til at undersøge problemstillingen, og at de derfor fokuserer specifikt på de perceptuelle fordele ved disse typer af menuer. Igen er der tale om vertikale menuer og et begrænset antal links. Disse resultater er derfor også svære at overføre direkte til globalmenuer. Pardue et al. s undersøgelse baseres dog på over 900 elementer og er dermed væsentlig større i omfang. Dog fungerer linkopstillingen som hele navigationssider eller et varekatalog, og ikke som en decideret menu. Undersøgelserne tyder dog på, at det er bedre, at brugeren har direkte adgang til linkene og ikke skal klikke på (og dermed vælge) en bestemt kategori. KONTEKST Oostendorp et al. s studie (2009), undersøger forskelle på en ekspanderbar menu overfor en sekventiel menu. Undersøgelsen viser, at den ekspanderbare menu opleves mindre forvirrende af testdeltagerne, end den sekventielle. Der er også forskel mellem menuerne i forhold til den objektivt målbare lostness-parameter. Særligt i forbindelse med opgaver, hvor der er en lang sti til løsningen (path length) samtidig med at relevansen af stien er lav (path relevance), performer den sekventielle menu dårligere (Oostendorp et al., 2009). Det kan altså se ud til at ekspanderbare menuer, der tydeligt viser, hvor brugeren befinder sig i hierarkiet, og hvor det er muligt at gå hurtigt op, ned og på tværs i menuen, skaber bedre overblik over placering og navigationsmuligheder. Den ekspanderbare menu, som andre dog har testet til at fungere dårligere end den udfoldede menu, jf. ovenstående afsnit, har den fordel, at den på mindre plads kan indeholde væsentligt flere links end den udfoldede menu. Oostendorp et al. (2009), Leuthold et al. (2011), Pardue et al. (2009) og Hornof og Halversons (2003) studier handler kun om vertikale menuer. De siger derfor ikke noget om, hvorvidt samme problematikker gælder for menuer, der er horisontale. Spørgsmålet er derfor, hvordan horisontale menuer performer på tid, succes og lostness? Desværre er det småt med studier af den type. Tullis et al. undersøger dog i 2005, seks forskellige menudesign i forhold til fejlrate, tid og subjektive ratings på 706 deltagere. 5 af menuerne er vertikale menuer med varierende løsninger på, hvordan menuindholdet præsenteres (udfoldet, ved klik eller mouse over) samt en dynamisk horisontal menu, hvor indholdet kommer frem ved mouse over.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage Dynamisk Webdesign Stefan Grage Brugen af web Hvilke sites besøger i oftest? Og hvorfor? Snak med sidemanden i 3 min. Kategorisering Utility sites Sociale sites Webshops Indholdstunge sites Utilities Google

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

tilføje helligdage outlook 2010

tilføje helligdage outlook 2010 1 tilføje helligdage outlook 2010 Denne guide viser, hvordan man tilføjer helligdage i kalenderen i Outlook, hvordan man ændrer visningen af helligdage, og hvordan man sletter helligdage fra kalenderen.

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere