Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter"

Transkript

1 Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011

2 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk sygdom primært ikke-psykotiske lidelser som depression og angst 1. Danske Patienter har lavet en rundspørge blandt sine medlemmer, der i alt består af 15 organisationer, der dækker over 77 patientforeninger og tilsammen patienter i Danmark. Rundspørgen er lavet for at få en fornemmelse af, hvor mange patienter der oplever psykiske problemer i forbindelse med deres fysiske sygdom og i hvilket omfang. Spørgsmålene i rundspørgen er besvaret af medlemsorganisationernes rådgivere typisk socialrådgivere, sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale, der har den daglige kontakt med patienterne i Danmark. Ud af Danske Patienters 15 medlemsorganisationer har 13 deltaget i rundspørgen. De to organisationer, der ikke har besvaret spørgsmålene, er: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade samt Sjældne Diagnoser. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade beskæftiger sig med psykiske sygdomme, og da denne rundspørge undersøger patienter med fysiske sygdomme og de psykiske konsekvenser heraf, har den ikke været relevant for foreningen at deltage i. Sjældne Diagnoser repræsenterer så stor en gruppe af mindre foreninger, der hver især repræsenterer patienter i en helt særlig situation, at det ikke på en valid måde har været muligt for organisationen at besvare spørgsmålene. Organisationen henviser dog til to forskningsprojekter på området 2, der blandt andet viser, hvordan mennesker med sjældne sygdomme oplever deres livssituation. Undersøgelserne konkluderer blandt andet, at disse patienter føler sig meget alene med sine problemer, behov og i sin særlige situation. Desuden oplever disse patienter frustration over, at det ordinære sundhedsvæsen mangler viden om deres særlige diagnoser. Denne frustration, og situationen som helhed, påvirker mennesker med en sjælden diagnose i negativ retning både med hensyn til deres helbred, i relation til praktiske forhold og deres sociale situation. Rundspørgen er gennemført i juni 2011, resultaterne er bearbejdet hen over sommeren og publiceret i august Sammen med rundspørgen offentliggør Danske Patienter det politiske indspil Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser samt casekataloget Psykiske problemer har mange ansigter. Publikationerne kan findes på Danske Patienters hjemmeside eller rekvireres fra Danske Patienter, Nørre Voldgade 90, 1358 København K. 1 Se f.eks. Mogens Grønvold m.fl. (2006), Kræftpatienters verden (side 56-59), Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital eller Johanna Vriezekolk m.fl. (2010), Poor psychological health status among patients with inflammatory rheumatic diseases and osteoarthritis in multidisciplinary rehabilitation: Need for a routine psychological assessment, Disability and Rehabilitation vol. 32, no. 10 (side ). 2 Norsk forskningsprojekt i sjældne sygdomme: Sjeldne funksjonshemninger i Norge ( ), Forskningsenheden SINTEF, Norge, samt Drifa Björk Gudmundsdóttir (2009), Posttraumatic stress disorder and psychosocial distress in children with chronic disease and their families: Risk and resilience factors, Ph.d.-afhandling, Psykologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 1

3 Overordnede konklusioner Ud fra besvarelserne af de otte spørgsmål i rundspørgen kan man konkludere, at der er en stærk kobling mellem fysisk sygdom og psykiske udfordringer. Langt de fleste organisationer tilkendegiver, at psykiske problemer fylder meget blandt deres medlemmer patienterne. Således kan 12 ud af 13 organisationer berette, at patienterne på deres sygdomsområde i vid udstrækning bliver ramt af psykiske problemer. Alvoren og effekten af de psykiske problemer kan variere fra individ til individ eller fra en patientgruppe til en anden den overvejende del af patienterne, der påvirkes mentalt, bliver dog påvirket i alvorlig grad. De psykiske problemer påvirker patienterne på mange planer. Således kan 11 ud af 13 organisationer meddele, at den fysiske sygdom hos deres patienter resulterer i, at patienterne føler sig isolerede fra omverden. Desuden føler patienterne i vid udstrækning skyld i forhold til deres familie og netværk (69 procent af patienterne), men også skam i forhold til omverden (62 procent af patienterne). De psykiske problemer hos patienterne forværrer i overvejende grad den fysiske skade. Således svarer 11 ud af 13 organisationer, at de psykiske problemer hos patienterne påvirker deres primære sygdom i negativ retning. For nogle patientgrupper har de psykiske problemer en direkte konsekvens for det fysiske helbred f.eks. kan diabetikere med stress opleve faldende blodtryk, og psykisk belastede patienter med tarmsygdomme kan opleve en forværring af tarmproblemerne. For andre patientgrupper betyder de psykiske problemer, at den ramte mister overskuddet og lysten til at passe på sig selv. Som eksempel kan depression og angst medføre, at patienten ikke har ressourcer til eller tør gøre de ting, der skal til for at holde de fysiske symptomer i ave f.eks. at motionere eller indtage føde efter en særlig diæt. De psykiske påvirkninger ved fysisk sygdom kan være meget alvorlige, og i 6 ud af 13 organisationer oplever man, at den fysiske sygdom påvirker patienternes lyst til at leve. Det går ikke alene ud over patienterne selv, når deres fysiske sygdom ender med at få psykiske konsekvenser. Således svarer 12 ud af 13 organisationer ja til, at de psykiske konsekvenser af patienternes fysiske sygdom påvirker familie og netværk i negativ grad. Rundspørgen viser desuden, at de psykiske problemer ved fysisk sygdom påvirker patienternes evne til at blive på arbejdsmarkedet. Det gør sig gældende for alle patientgrupper og alle 13 organisationer påpeger dette. Mere end halvdelen af organisationerne svarer, at psykologhjælp i forbindelse med diagnosticering af den fysiske sygdom i overvejende grad vil kunne dæmme op for større psykiske problemer hos patienten. De øvrige organisationer mener, at psykologhjælp i nogen grad vil have denne effekt. Der er dermed konsensus om, at psykologhjælp ved diagnosticering gør en positiv forskel. De fleste organisationer (11 ud af 13) oplever, at patienterne efterspørger hjælp eller støtte, der ikke er offentligt tilgængeligt. Det overordnede billede er desuden, at patienterne ikke har råd til at betale for psykologhjælp og anden lignende støtte, der i særlig grad er nødvendig ved diagnosticeringen af patienternes fysiske sygdom og ved forværring af de fysiske symptomer senere hen. 2

4 Rundspørge Her følger de enkelte spørgsmål og besvarelser samt supplerende kommentarer fra medlemsorganisationerne. Omfanget af psykiske problemer De psykiske problemer spiller så stor en rolle i forbindelse med alvorlig sygdom, kronisk sygdom og ulykker, at de ikke er til at se bort fra. Patienterne i 12 ud af 13 organisationer bliver i vid udstrækning ramt af psykiske problemer. Problemer, der kan betegnes som værende alvorlige. 11 ud af 13 organisationer svarer, at den fysiske sygdom hos deres patienter resulterer i, at patienterne føler sig isolerede fra omverden. Patienterne i 9 ud af 13 organisationer føler skyld i forhold til familie og netværk, og i 8 ud af 13 organisationer føler patienterne skam i forhold til omverden. Alle organisationer kan berette, at de psykiske konsekvenser af fysisk sygdom påvirker patienternes evne til at blive på arbejdsmarkedet. 12 ud af 13 organisationer svarer ja til, at de psykiske konsekvenser af den fysiske sygdom påvirker familie og netværk i negativ grad. Patienterne i 6 ud af 13 organisationer oplever desuden, at den fysiske sygdom påvirker deres lyst til at leve. 1. Er jeres medlemmer præget af psykiske problemer i forbindelse med deres fysiske sygdom? Slet ikke Ikke i alvorlig grad 1 I stort omfang 10 I meget stort omfang 2 Slet ikke Ikke i alvorlig grad I stort omfang I meget stort omfang

5 2. De af jeres medlemmer, der bliver påvirket psykisk (negativt) i forbindelse med deres sygdom, i hvilken grad påvirkes de? I ikke alvorlig grad I mindre alvorlig grad 1 I alvorlig grad 10 I meget alvorlig grad 2 I ikke alvorlig grad I mindre alvorlig grad I alvorlig grad I meget alvorlig grad Patienterne i 12 ud af 13 organisationer bliver i vid udstrækning ramt af psykiske problemer. Problemer, der kan betegnes som værende alvorlige. Nogle foreninger oplever, at graden af de psykiske problemer svinger meget fra patient til patient og i forhold til, hvor alvorlig patienternes fysiske sygdom er herunder blandt andet Parkinsonforeningen, Diabetesforeningen, Nyreforeningen og Danmarks Lungeforening. Astma og Allergi Danmark skiller sig ud, da organisationen ikke oplever, at deres patienter overordnet bliver ramt af psykiske problemer. De af patienterne i Astma og Allergi Danmark, der dog rammes på psyken, bliver til gengæld ramt i alvorlig grad. I Danmarks Lungeforening bliver patienterne lige som i størstedelen af de øvrige foreninger i høj grad ramt af psykiske problemer i forbindelse med deres fysiske sygdom til gengæld er de psykiske problemer hos foreningens patienter kun alvorlige i mindre grad. I Kræftens Bekæmpelse, Parkinsonforeningen, Colitis-Crohn Foreningen, PTU og Dansk Fibromyalgi-Forening oplever man de fysiske sygdomme eller ulykkerne i PTU s tilfælde som havende meget store psykiske konsekvenser. Fra Colitis-Crohn Foreningen lyder det, at udbrud i patienternes sygdom ofte kan føre til depression og isolation. Dansk Fibromyalgi-Forening tilføjer, at fibromyalgi også giver hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder. Parkinsonforeningen oplyser, at depression og demens er hyppige symptomer ved parkinsons sygdom og forekommer hos procent af de ramte. Dertil forekommer angst, panikanfald og social fobi hos procent, og episodiske psykotiske symptomer forekommer hos op mod 40 procent af parkinsonpatienterne. I PTU forklarer man, at ulykker og sygdom medfører meget store ændringer i patienternes tilværelse i forhold til arbejdsliv, familieliv og fritid, derfor har de ramte svært ved at undgå en psykisk påvirkning. Hos Hjerteforeningens patienter er det ofte angsten for, at hjertesygdommen kommer tilbage, der plager patienterne desuden den psykiske belastning, som denne angst medfører. I Diabetesforeningen understreger man, at depression er tre gange så udbredt hos diabetespatienter som hos resten af befolkningen. 4

6 3. Resulterer den fysiske sygdom i, at jeres medlemmer føler (sæt gerne flere kryds): sig isolerede fra omverden? 11 skam i forhold til omverden? 8 skyld i forhold til sygdommen? 4 skyld i forhold til familie og netværk? 9 sig isolerede fra omverden? skam i forhold til omverden? skyld i forhold til sygdommen? skyld i forhold til familie og netværk? Påvirker de psykiske konsekvenser af alvorlig sygdom (sæt gerne flere kryds): patientens lyst til at leve? 6 patientens evne til at blive på arbejdsmarkedet? 13 patientens familie og netværk i negativ grad? 12 patientens lyst til at leve? patientens evne til at blive på arbejdsmarkedet? patientens familie og netværk i negativ grad?

7 11 ud af 13 organisationer svarer, at den fysiske sygdom hos deres patienter resulterer i, at patienterne føler sig isolerede fra omverden. 9 ud af 13 føler skyld i forhold til familie og netværk, og 8 ud af 13 føler skam i forhold til omverden. Årsagerne til følelsen af skyld er blandt andet, at patienter oplever ikke at kunne tage vare på sig selv og at den enkelte føler sig som en belastning for familie og netværk (Diabetesforeningen). Det er heller ikke alle sygdomme, der er synlige, og derfor oplever mange patienter, at omverden ikke forstår dem. En del patienter har svært ved at forholde sig til deres nye situation, og at de ikke kan det samme som tidligere. De vil ofte gerne mere, end de fysisk kan magte det er svært at acceptere begrænsningerne, og det kan føre til psykiske problemer (PTU). Desuden kan patienter med alvorlig sygdom ofte blive depressive over at tænke på fremtiden og på, hvordan sygdommen vil udvikle sig (Parkinsonforeningen). En del patienter stigmatiserer sig selv på grund af den fysiske sygdom de føler sig måske mindre værd, selv om omverden ikke nødvendigvis ændrer syn på dem. Nogle er desuden så bange for f.eks. at få et anfald i forbindelse med deres sygdom, mens de befinder sig på åben gade, at de i stedet vælger ikke at gå udenfor (Dansk Epilepsiforening). Alle organisationer kan berette, at de psykiske konsekvenser af fysisk sygdom påvirker patienternes evne til at blive på arbejdsmarkedet. For nogle patienter er det dog også de fysiske problemer i sig selv, der gør det svært at arbejde i de tilfælde bliver patienternes psykiske tilstand yderligere udfordret (fordi de fysiske begrænsninger er frustrerende). Således tilføjer Astma og Allergi Danmark, at det oftere er de fysiske forhold på arbejdspladsen, der begrænser deres patienter, som dermed påvirkes psykisk. Colitis-Crohn Foreningen pointerer desuden, at patienterne har svært ved at blive på arbejdsmarkedet, da de ofte har lange sygdomsperioder. Mange af PTU s patienter vil gerne tilbage til arbejdsmarkedet eller som minimum have en tilknytning til det det er ikke altid muligt, og det øger patienternes frustration. Fra Diabetesforeningen lyder det, at diabetespatienterne gennemsnitligt har en lavere pensionsalder i forhold til normalbefolkningen. Mange pårørende bliver påvirket af patientens psykiske tilstand, og således svarer 12 ud af 13 organisationer, at de psykiske konsekvenser af den fysiske sygdom påvirker familie og netværk i negativ grad. I Parkinsonforeningen forklarer man blandt andet dette med, at de alvorligt syge patienter ofte ikke magter at deltage i livet omkring sig på samme måde som tidligere og opgiver aktiviteter, hvilket er med til at påvirke familie og netværk. Desuden skaber depression hos patienterne utryghed hos familien. 6 ud af 13 organisationer oplever, at den fysiske sygdom påvirker patienternes lyst til at leve, som eksempel er det dokumenteret, at patienter med parkinson oftere har selvmordstanker end raske mennesker selvmordsfrekvensen er dog ikke højere. Støttemuligheder Når fysisk sygdom udvikler sig til psykiske problemer, kan der opstå behov for særlige ydelser eller særlig støtte til patienten, så vedkommende kan komme videre i livet en støtte der f.eks. kunne bestå af psykologhjælp. Således svarer mere end halvdelen af organisationerne, at psykologhjælp i forbindelse med diagnosticering af den fysiske sygdom i overvejende grad vil kunne dæmme op for større psykiske problemer hos patienten. De øvrige organisationer mener, at psykologhjælp i nogen grad vil kunne dæmme op for større problemer. Patienterne i 11 ud af 13 organisationer efterspørger på nuværende tidspunkt tilbud om hjælp f.eks. psykologstøtte som kun i meget begrænset omfang er offentligt tilgængeligt. Kun 2 ud af de 13 organisationer oplever, at patienternes behov for psykisk støtte kan tilgodeses inden for de 6

8 gældende ydelser i det offentlige Danmarks Lungeforening og Dansk Epilepsiforening. Til gengæld oplever begge disse foreninger, at patienterne ofte ikke har råd til at betale for den støtte, de har behov for. Det har været muligt for 10 ud af de 13 organisationer at besvare spørgsmålet om, hvorvidt deres patienter har mulighed for at betale for den støtte, de har brug for. Af de 10 svarer 5 organisationer, at de fleste ikke har råd, 2 svarer at kun 10 procent af patienterne har råd, 1 svarer, at 30 procent af patienterne har råd, og 2 svarer, at cirka 60 procent har råd. Overordnet tegner sig dermed et billede af, at der ikke alene mangler tilbud, men at størstedelen af de alvorligt syge eller ulykkesramte ikke har råd til at betale for den psykologiske støtte eller behandling, der er nødvendig for at bringe dem ordentligt videre i deres liv og hverdag. 5. Efterspørger jeres medlemmer tilbud om hjælp f.eks. i form af psykologstøtte som ikke på nuværende tidspunkt er offentligt tilgængeligt? Nej slet ikke Nej det er meget få 2 Ja en del gør 7 Ja i overvejende grad 4 Nej slet ikke Nej det er meget få Ja - en del gør Ja i overvejende grad Danmarks Lungeforening og Dansk Epilepsiforening er de eneste, der oplever, at patienterne kun i meget begrænset omfang efterspørger tilbud, der ikke er offentligt tilgængelige. I langt de fleste organisationer efterspørger patienterne hjælp til at håndtere de psykologiske udfordringer en hjælp, der ikke er offentligt tilgængelig i det omfang eller på det tidspunkt, der er behov for den. Organisationerne tilkendegiver, at det i særlig grad drejer sig om psykologsamtaler. Diabetesforeningen skriver, at mange selv med en henvisning fra lægen må vente på hjælpen, da der er for få psykologer med ydernummer (kun psykologer tildelt et ydernummer kan tage imod en henvisning og dermed give patienten rabat i overensstemmelse med sygesikringen). Danmarks Lungeforening forklarer, at mange efterspørger samtaler om angst og om dét at være syg. I Kræftens Bekæmpelse fortæller man, at patienter efterspørger tilbud, når de oplever ventetid på psykologhjælp eller ved akutte krisereaktioner. Derudover i situationer, hvor patienten ikke har råd til at betale egen-andelen af f.eks. samtaler hos en psykolog og i situationer, hvor der er brug for længere forløb end dét, der støttes økonomisk af det offentlige. 7

9 Fra Dansk Fibromyalgi-Forening og Hjerteforeningen lyder det, at mange patienter foruden individuelle psykologsamtaler efterspørger gruppesamtaler og større indblik i de psykiske reaktionsmønstre forbundet med deres sygdom. I Hjerteforeningen understreger man desuden, at de individuelle behov for hjælp til at takle psykiske udfordringer kan ændre sig over tid. 6. Vil psykologhjælp i forbindelse med diagnosticering af den fysiske sygdom kunne dæmme op for større psykiske problemer hos patienten? Nej slet ikke Nej i mindre grad Ja i nogen grad 6 Ja i overvejende grad 7 Nej slet ikke Nej i mindre grad Ja i nogen grad Ja i overvejende grad 5,5 6 6,5 7 7,5 Alle organisationer vurderer, at psykologhjælp vil hjælpe patienterne, når de diagnosticeres med en alvorlig sygdom eller kommer ud for en ulykke. Hjælpen kan ifølge ca. 50 procent af organisationerne i overvejende grad dæmme op for udvikling af større psykiske problemer hos patienterne. Ifølge de øvrige organisationer vil psykologhjælp ved diagnosticering kun i nogen grad dæmme op for større psykiske problemer. Diabetesforeningen gør opmærksom på, at den kontakt diabetikeren har på diagnosetidspunktet er afgørende men at også unge i puberteten og under uddannelse har brug for hjælp, uden at de nødvendigvis får den tilbudt. Diabetesforeningen kan henvise til mere dokumentation på området. Danmarks Lungeforening fortæller, at mange af deres patienter er fra en generation, hvor man ikke naturligt tænker på psykologhjælp som en mulighed. Parkinsonforeningen oplyser, at deres patientgruppe oftere får større behov for en psykolog, når de oplever funktionstab og påvirkes på identiteten. Det sker typisk ikke inden for de første seks måneder efter diagnosticering, som er den generelle grænse for, at læger kan henvise til psykologbehandling. Patienter med Parkinson efterspørger ifølge Parkinsonforeningen et løbende tilbud. 8

10 7. Har jeres medlemmer råd til at købe sig til den psykologhjælp, de har behov for i forbindelse med de psykiske udfordringer? Nej de fleste har ikke råd. 5 Kun nogle har ca. 60 pct. 2 Kun nogle har ca. 30 pct. 1 Kun nogle har ca. 20 pct. 2 Ja de fleste har råd Nej de fleste har ikke råd. Kun nogle har ca. 60 pct. Kun nogle har ca. 30 pct. Kun nogle har ca. 20 pct. Ja de fleste har råd Det har her været umuligt for Diabetesforeningen, Astma og Allergi Danmark og Hjerteforeningen at besvare spørgsmålet. Det betyder, at 10 ud af 13 organisationer har indgivet svar. Danmarks Lungeforening, PTU, Parkinsonforeningen, Dansk Epilepsiforening og Scleroseforeningen svarer, at de fleste af deres patienter ikke har råd til at købe den psykologhjælp, de har brug for. I Gigtforeningen og Dansk Fibromyalgi-Forening har kun 20 procent af patienterne råd, og Kræftens Bekæmpelse svarer, at kun 30 procent af de kræftramte kan betale. I Colitis-Crohn Foreningen og Nyreforeningen har ca. 60 procent af patienterne råd til at betale for psykologstøtten. Colitis-Crohn Foreningen forklarer, at mange unge ikke har råd til psykologhjælp men også, at det ofte er den gruppe, der har særligt behov for hjælpen. Dansk Fibromyalgi-Forening oplyser, at mennesker med fibromyalgi ofte har haft kontakt til sundhedsvæsenet i mange år før den endelige diagnose bliver stillet derfor er denne gruppe ofte ramt på økonomien og har ikke noget økonomisk overskud. I Nyreforeningen oplever man, at en hel del nyresyge går til psykolog, som de selv betaler for. Har de nyresyge en meget stram økonomi på dagpengeniveau forsøger foreningen at dække deres egenbetaling til psykologen. Foreningen kan desuden fortælle, at halvdelen af deres voksne patienter er på varig overførelsesindkomst, og derfor har færre økonomiske ressourcer end normalbefolkningen. 9

11 Parkinsonforeningen oplyser, at mange af deres patienter er pensionerede og derfor generelt ikke så økonomisk velstillede. De fleste patienter i Scleroseforeningen må nedsætte deres arbejdstid, gå på fleksjob og med tiden på førtidspension derfor har også de meget svingende muligheder for at kunne betale for hjælp. Forværring af fysisk sygdom pga. psykiske problemer De psykiske problemer hos patienter, der har en alvorlig sygdom, en kronisk sygdom eller har været ude for en ulykke, forværrer i overvejende grad den fysiske skade. Således svarer 11 ud af 13 organisationer, at de psykiske problemer hos deres medlemmer/patienter forværrer patienternes primære sygdom. 8. Er det jeres oplevelse, at psykiske problemer forværrer den fysiske sygdom hos jeres medlemmer? Nej overhovedet ikke Nej ikke udpræget 2 Ja en del 6 Ja i høj grad 5 Nej overhovedet ikke Nej ikke udpræget Ja en del Ja i høj grad ud af 13 organisationer tilkendegiver, at den psykiske tilstand hos patienterne spiller en afgørende rolle i forhold til den fysiske sygdom. Parkinsonforeningen supplerer med oplysninger om, at depressive og kognitive problemer kan være invaliderende og betyde, at patienten ikke får trænet sin fysisk så meget, som det er nødvendigt for at mindske og udskyde fysiske symptomer. Hjerteforeningen fortæller, at de psykiske problemer kan gøre det svært for patienterne at finde overskud til at ændre livsstil, hvad der er særligt vigtigt for mange med en kronisk eller alvorlig sygdom. Foreningen oplyser, at angsten for at motionere i særlig grad præger patienterne, der i stedet undgår at bevæge sig for meget. Stress har også store konsekvenser for den fysiske tilstand og har en direkte forbindelse til flere af de fysiske symptomer. Således påvirker stress og andre psykiske problemer blodsukkeret hos diabetikere og har ifølge 10

12 Colitis-Crohn Foreningen også en negativ effekt på tarmsygdomme. Gigtforeningen kan berette, at foreningens patienter ofte selv angiver, at deres fysiske symptomer forværres, hvis de har det psykisk dårligt. Hos Astma og Allergi Danmark er det hovedsageligt patienter med astma og eksem, hvis fysiske tilstand påvirkes af psyken. I Danmarks Lungeforening og i PTU oplever man ikke en udpræget sammenhæng mellem de psykiske problemer og den fysiske tilstand. Dog oplyser PTU, at der er en forbindelse, og at jo større de psykiske problemer er hos patienterne, jo færre kræfter har de til at tage sig af deres fysiske lidelser. 11

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Det falder på et tørt sted

Det falder på et tørt sted Det falder på et tørt sted Erfaringer og viden fra Sjældne Diagnosers satspuljeprojekt om Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner Det falder på et tørt sted - Erfaringer og viden

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere