Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi 2013-2015"

Transkript

1 Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi Dagtilbud og Skole Assens Kommune

2 INDLEDNING Børn og unge er som borgere i et digitalt samfund aktive brugere af digitale medier, hvor de digitale medier spiller en væsentlig rolle i forhold til et kommende uddannelses - og arbejdsliv. Digitale medier er del af den enkeltes sociale udvikling i relationen med jævnaldrende og kilde til læring og videnstilegnelse om lokale, nationale og globale forhold. Det er som aktive mediebrugere, at børn og unge på sigt bliver medskabere af et samfund, hvor informationsteknologien er bærekraft i en global samfundsudvikling og samfundsøkonomi. En af de væsentligste opgaver for dagtilbud, landsbyordninger og skoler i Assens Kommune er, i følge Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven, at danne og uddanne børn og unge til demokratiske medborgere. Alle børn og unge skal lykkes både socialt og fagligt og på denne måde agere i kulturen i det omgivende samfund med henblik på videre uddannelse og arbejdsliv. Dette sker gennem forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange, hvor der i Assens Kommune er fokus på, at barnet og den unge udvikler sig og lærer på mange måder i et helhedsorienteret dannelsesperspektiv. Som led i Assens Kommunes arbejde med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, indsatsen I Assens Kommune lykkes alle børn og i Assens Kommunes vision Vilje til Vækst er det fundet relevant, at udforme en strategi for den digitale dannelse, udvikling og læring for børn og unge. Strategien har effektmål for arbejdet vejen dertil går gennem pædagogiske handlingstiltag i dagtilbud, i landsbyordninger, i skoler, i ungdomsskolen og i den samlede kommunale organisation! Rigtig god læselyst! Vilhelm Halgreen Direktør i Børn og Undervisning, Assens Kommune 1

3 FORMÅL I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i og præge samfundet som kompetente mediebrugere. LEG, LÆRING OG UDVIKLING DET DIGITALE I DAGTILBUD Dagtilbud i Assens Kommune er vigtige udviklings- og læringsmiljøer for alle børn. Udviklings- og læringsmiljøerne er dynamiske og udviklet i relation til de pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøet og dermed målrettet børnegrupperne, det enkelte barn og inklusionsarbejdet. I det digitale dagtilbud anvendes der digitale medier som redskaber, der understøtter den pædagogiske praksis. Barnet i dagpleje, vuggestue og børnehave oplever de digitale læremidler som udviklings og læringsredskaber på lige fod med andre pædagogiske redskaber, der stimulerer barnets nysgerrighed, udvikling og læring. Pædagoger kan ved hjælp af digitale medier udvikle nye udviklings- og læringsrum, som skaber nye veje til børnenes læringsmål. Digitale medier anvendes i forbindelse med aktivitet og bevægelse, såvel inde som ude. Digitale medier kan anvendes som redskaber til at afdække børn med behov for individuelle indsatser. Børnenes samlede udvikling dokumenteres i barnets digitale overgangsskema/portefølje. Den digitale overgangsskema/portefølje er tilgængelig via en kommunikationsplatform mellem familien og dagtilbuddet, og danner baggrund for de fælles pædagogiske udviklingsdrøftelser mellem dagtilbud og hjem. Overgangsskemaet følger barnet og forældre fra dagpleje/ vuggestue til børnehave og videre til skole. Ligeledes anvender ledelse og personale platformen til organisering af resultaterne fra sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner m.m. Børn har ved skolestart erhvervet digitale kompetencer, digital begrebsforståelse og lyst til udvikling og læring. Dette indgår som en central del brobygningsarbejdet mellem forældre, dagtilbud og skoler. 2

4 EFFEKTMÅL DAGTILBUD Alle medarbejdere er eksperimenterende i digitale mediers muligheder i forhold til barnets udvikling og læring i 0 5 års alderen Alle medarbejdere er interesserede i at eksperimentere og anvende digitale udviklings og læremidler i udviklingsrelationen mellem medarbejderen, det enkelte barn og børnegruppen, hvor det pædagogisk er relevant Dagtilbud anvender en digital udviklings og læringsportefølje for det enkelte barn. Denne er kilde til løbende evaluering af barnets udvikling og læring og fungerer som overgangsdokumentation mellem dagpleje eller vuggestue, børnehave og skole DEN DIGITALE LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE I den digitale skole er der udviklet individuelle læringsmål for eleverne, og de er digitaliserede. Den digitale elevplan følger den enkelte elevs udvikling gennem løbende evaluering. I læringsprocessen er denne evaluering kilde til metarefleksion og bevidsthed om egen læring for den enkelte elev, og den digitale læringsportefølje er tilgængelig for eleven, lærerne, forældrene og Ungdommens Uddannelses vejledere. Læreren fungerer som didaktisk designer i læringsprocesser, hvor eleven er medskaber. Dette indlejrer en høj grad af autencitet i undervisningen, da elevens vidensproduktion gøres tilgængelig for det omkringliggende samfund. Skolens læreprocesser er således identiske med den form for uformelle læringsaktiviteter, der foregår i børn og unges fritidsliv, og dette skaber en øget læringsmotivation hos den enkelte elev. De digitale læremidler understøtter lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering ved at kunne skabe overblik og systematisere elevernes faglige standpunkter. Med inspiration i digitale læremidler og kollegers didaktiske læringsforløb tilrettelægger underviseren den daglige undervisning. De digitale læringsmidler er kilde til didaktisk refleksion over undervisningsmål, elevernes læringsforudsætninger og varierede læreprocesser, og der undervises med det digitale læremiddel, der bedst fremmer fagets og elevens læringsmål. EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Alle landsbyordninger og skoler har udviklet decentrale mål for graden af anvendelse af It og digitale medier i undervisningen Alle landsbyordninger og skoler samt ungdomsskolen arbejder med en digital elevplansskabelon og uddannelsesplan. Denne er kilde til løbende evaluering af elevens udvikling og læring og tilgængelig for eleven forældre, lærere og UUO vejleder som overgangsdokumentation. Alle ungdomsskolens aktiviteter har integreret digitale medier som en naturlig del af læringsprocesserne 3

5 DIGITALE LÆREMIDLER Digitale læremidler anvendes i en bevidst didaktisk og pædagogisk designproces, hvor der er fokus på kvaliteten af barnets og den unges læreproces. Barnet og den unge er meddesigner af de didaktiske processer, og anvendelsen af digitale læremidler rummer således muligheder for mange forskelligartede læreprocesser. Både processer der fremmer en projektorienteret didaktisk tilgang, læring i sociale fællesskaber samt mere træningsrettede læringsaktiviteter. Endvidere er der fokus på at læremidlerne skal fremme børnenes mulighed for at lære ved gennem krop og bevægelse. I Assens Kommune er dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen veludstyrede med digitale læremidler, der fremmer de didaktiske og pædagogiske mål. EFFEKTMÅL DAGTILBUD Der er projektorer og digitale tavler i alle områdeinstitutioner Alle områdeinstitutioner og dagplejen har en digital værktøjskasse Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved planlægning af pædagogiske aktiviteter, løbende evaluering og dokumentation af børnenes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Dagtilbuddene har sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Landsbyordningen og skolens læringscenter har klassesæt til rådighed i forhold til digital læseudvikling og digitalt understøtte begynderlæring i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse Alle børn i 3. klasse får tildelt en bærbar enhed af Assens Kommune. Herefter gælder princippet om, at elever medbringer eget udstyr. Hvor dette ikke er muligt, stiller skolen en digital enhed til rådighed. Der er sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved didaktisk design af undervisning, løbende evaluering og dokumentation af elevernes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning Der er projektorer og/eller digitale tavler i alle klasserum Der er digitale enheder til rådighed i alle ungdomsskolens undervisnings-, fritids- og klubaktiviteter 4

6 IT I SPECIALPÆDAGOGIK, FLERSPROGSUDVIKLING OG INKLUSION Digitale læremidler er som udviklings og læringsværktøjer for børn og unge med særlige behov essentielle i det pædagogiske arbejde. Digitale læremidler anvendes derfor bredt i det daglige pædagogiske arbejde og i undervisningen. De digitale læremidler gør en forskel for børn og unge med specialpædagogiske behov i dagtilbud og skoler, da de gradvist kan fremme barnet og den unges mulighed for øget selvhjulpenhed med højere livskvalitet som følge. Digitale læremidler som kompenseringsværktøj forekommer eksempelvis som struktureringsværktøj i forhold til dagens program, eller som kompenserende læse og skriveværktøj. De motiverer til kreative læringsprocesser, hvor anvendelse af levende billeder og lyd giver børnene mulighed for at udforme læringsprodukter på lige fod med almengruppen af børn, og som et adaptivt træningsværktøj der i spilform motiverer barnet og den unge til yderligere læringsaktiviteter. Endvidere rummer de digitale læremidler mulighed for sprogstimuleringsaktiviteter for de flersprogede børn. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Børn med vanskeligheder ift. læse/skrive kompetencer afdækkes i børnehaven Læseindlæring er digitalt understøttet i hele læseudviklingsforløbet Børn med læse og skrivevanskeligheder tilbydes en digitale læserygsæk i tabletform senest i 3. klasse Den kommunale læsegruppe er fagligt fyrtårn i forhold til digital læse og skriveudvikling Børn med struktureringsvanskeligheder tilbydes et digitalt struktureringsværktøj De flersprogede elever tilegner sig et stort dansksprogligt ordforråd gennem digitale sprogstimulerings træningsforløb i sprogcentret og i hjemmet Der er udviklet digitale læremidler som værktøj til undervisningsdifferentiering og inklusion i både dagtilbud og skoler og ungdomsskole KOMMUNIKATION OG VIDENDELING I 2015 arbejder alle pædagogiske medarbejdere i Assens kommune på en fælles digital kommunikations og videndelingsplatform. Kommunikationsdelen er lukket for andre end interessenterne, så det er muligt at kommunikere fortroligt. Platformen giver forskellige brugere forskellige rettigheder, den er mail-baseret og der er skrive-adgang for børn og unge, forældre og ansatte. 5

7 Det er naturligt for alle at dele viden, sparre, hjælpe, støtte kolleger i deres bestræbelser på at bruge IT og digitale mediers muligheder for at fremme børn og unges læring og udvikling. Det pædagogiske personale kommunikerer mundtligt og elektronisk med forældre og elever, så information og viden, der vedrører børn og unges udvikling og læring, vedvarende kan være let tilgængelig. Der er udarbejdet en kommunikations- og videndelingspolitik både på dagtilbuds -, skole og kommunalt niveau, så informationsmængden bliver afgrænset og forventningerne til videndeling klare. Der er også udarbejdet fælles principper for, hvilken type information og viden, der kommunikeres. Kommunikationsplatforme og de digitale læremidler skaber mulighed for at sætte et yderligere fokus på det internationale perspektiv i det pædagogiske arbejde. Gennem nye kommunikationsløsninger og sociale medier er det således tilgængeligt for alle at udvikle børn og unges internationale og flerkulturelle forståelse. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er etableret et fælles kommunikations og videndelingssystem, der går på tværs i den samlede organisation. Alle medarbejdere fra de forskellige enheder i kommunen kan tilgå systemet med et log in. Der er udviklet en kommunikations og videndelingspolitik til inspiration i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Al skriftlig kommunikation mellem dagtilbud, landsbyordning, skoler samt ungdomsskolen og hjem er digital ved udgangen af 2013 Den internationale dimension i udvikling, læring og dannelse er gjort tilgængelig gennem det didaktiske arbejde med digital kommunikation 6

8 DIGITALE KOMPETENCER Medarbejdernes didaktiske kompetencer og kvalifikationer er essentielle i udviklingen af innovative læringsprocesser med IT og digitale medier i både dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. I Assens Kommune er der en progression i kravene til ledere, pædagoger og læreres kompetencer i didaktisk digitalisering 1 : EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE 60 % af de almene pædagogiske og didaktiske medarbejdere er kompetente it didaktikere og brugere af digitale læremidler ultimo 2015 Der er ressourcepersoner uddannet på diplomniveau i dagtilbud, landsbyordninger skoler og ungdomsskolen, der fungerer som vejledere for kolleger. Disse ressourcepersoner er kyndige it didaktiske udøvere Læsevejlederne er uddannet i digital understøttet læseudvikling I Assens Kommune er der udvalgte IT didaktiske eksperter, der kan medskabe den it didaktiske udvikling i Assens Kommune Faglige vejledere i landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen er efteruddannet indenfor fagenes it didaktik. Der er udviklet og gennemført flere fælleskommunale it didaktiske, læremiddelanalytiske og værktøjsmæssige efteruddannelsesforløb for pædagogiske og didaktiske medarbejdere i dagtilbud og skoler ultimo 2015 IT-INFRASTRUKTUR Dagtilbuds og skolernes it-infrastruktur er en naturlig delmængde af Assens Kommunes overordnede IT-Infrastruktur. Den overordnede IT-infrastruktur skal være understøttende for dagtilbuddenes og skolernes ønske om digital udvikling på det pædagogiske og didaktiske område. I Assens Kommune er der en høj grad af åbenhed, fleksibilitet og rummelighed i infrastrukturen, og infrastrukturen skal løbende tilpasses i et samarbejde mellem kommunens It afdeling og de decentrale ledelser med fokus på en fortsat håndtering og fremme af den didaktiske udvikling i Assens Kommune. 1 Se bilag 3 med skitse til kompetenceniveauer 7

9 EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Målsætningerne jf. Kommunernes Landsforening til it infrastrukturen er implementeret ultimo Opkobling på trådløse og kommunale netværk understøtter gennemførelsen af den planlagte, pædagogiske læringsproces og undervisning med mindst mulig forstyrrelser i form af eksempelvis log on tid. Den kommunale netværksløsning understøtter dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolens indkøb af digitale læremidler i en fortsat udviklingsproces Den kommunale netværksløsning er opbygget, så den tekniske drift varetages i et samarbejde mellem decentrale ressourcepersoner og central it drift Der er udviklet fælleskommunale, skriftlige principper for forholdet mellem central og decentral indkøb ift. Digitale læremidler, software og hardware juni 2013 LEDELSE OG ORGANISERING Digitalisering af den didaktiske og pædagogiske hverdag kræver systematisk ledelse af kulturforandring i den pædagogiske kultur. Endvidere er det nødvendigt at etablere nogle led i organisationen, hvor der gennem et fortsat fokus på kommunikation og integration i organisationen kan træffes fælles, kollektive beslutninger. Dette drejer sig både i forhold til indkøb af fælles digitale læremidler gennem udvalgte kommuneaftaler, udvælgelse af hardware og software baseret på pædagogiske analyser til fælles indkøb, pædagogisk og didaktisk innovation samt It infrastruktur. De overordnede rammer i forhold til drift af it infrastrukturen udvikles og justeres løbende i samarbejde mellem IT chefen og chefen for Dagtilbud og Skole. It og læremiddelnetværket (IT Forum) har det didaktiske og pædagogiske fokus, og har indstillingskompetence til dagtilbuds og skolechefen og den tværgående lederkreds. It og læremiddelnetværket (IT Forum) består af repræsentanter fra alle dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Netværket mødes 4 gange årligt og drives af it konsulenten på skoleområdet i samarbejde med de pædagogiske konsulenter fra Dagtilbud og Skole. Temaer: infrastruktur, digitale læremidler, innovation og udvikling af fælleskommunale it didaktiske tiltag, sparring og videndeling med mere. 2 Se bilag 2 8

10 DECENTRAL LEDELSE ET FÆLLESKOMMUNALT INDSATSOMRÅDE Ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole er ansvarlige for det strategiske arbejde med at forandre den didaktiske kultur og implementere en it didaktisk udviklings og læringskultur i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole. Dette sker eksempelvis gennem decentrale kompetenceudviklingstiltag, deltagelse i det fælleskommunale netværk med ekstern og intern videndeling og fælles itb didaktiske arrangementer. Der er også et fortsat fokus på at udvikle It vejlederfunktionen og dennes arbejde med at forandre den daglige, didaktiske praksis. Endvidere er ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole bevidste om det fortsatte, decentrale investeringsfokus, der er behov for på It området i de kommende år. De enkelte dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen rammesætter arbejdet med didaktisk digitalisering som et fælleskommunalt indsatsområde i de enkelte kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler, hvor den decentrale enhed har udviklet konkrete resultatmål for egen udvikling på feltet i et treårigt perspektiv. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er skabt organisatoriske rammer for styring og ledelse af it området i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen ultimo 2013 Dagtilbuds landsbyordnings og skoleledelserne har skabt decentrale strategier for den pædagogiske og didaktiske udvikling samt økonomiske investering gennem det fælleskommunale indsatsområde Didaktisk digitalisering i Dagtilbud og Skoler 2012/ /15. De decentrale ledelser har gennemført et organisatorisk forandringsprojekt målrettet lokale og fælleskommunale visioner for didaktisk digitalisering. Det tværgående it og læremiddelnetværk (IT Forum) er konsolideret ultimo 2015 EVALUERING AF PROJEKTET Projektets effektmål vil blive evalueret decentralt gennem tilsyn med dagtilbud og skoler i kvalitetsaftale og skolernes kvalitetsrapport. Endvidere vil der blive lavet en midtvejsevaluering med særligt fokus på it infrastruktur samt en kvantitativ stikprøvemåling på den it didaktiske udvikling i dagtilbud, landsbyordninger, skole og ungdomsskole ultimo Den afsluttende evaluering vil blive designet på baggrund af midtvejsevalueringen og herefter påbegyndt ultimo

11 BILAG 1 FORSLAG TIL HANDLINGSTILTAG Politisk beslutning af digital strategi: BUU Budgetlægning af midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: BUU Udvikling af arbejdet i it og læremiddelnetværk (IT Forum): arbejdsgruppe Udvikling af kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud og skoler: arbejdsgruppe Udvikling af digital kommunikations og videndelingspolitik: arbejdsgruppe Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Tilpasning af it infrastruktur 2014 Kompetenceudviklingsopstart primo 2014 Udmøntning af budgetlagte midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: decentralt dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Opstart projekt: Digital Læseudvikling: dagtilbud, skoler, kommunal læsegruppe og PPR Opstart projekt: Digital Inklusion: dagtilbud, skoler, heldagsskole, specialskole, kommunalt to sprogscenter og PPR Implementering af digital kommunikations og videndelingspolitik: dagtilbud, skoler, ungdomsskole og administration Tilpasning af it infrastruktur Midtvejsevaluering 10

12 2015 Kompetenceudvikling fortsat Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur fortsat: decentralt i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Projekt Digital Inklusion og Digital Læseudvikling fortsat Slutevaluering BILAG 2 ANBEFALINGER VEDR. IT INFRASTRUKTUR Konkret er It infrastrukturen indrettet på følgende måde i dagtilbud, landsbyordninger og skoler jf. Kommunernes Landsforenings anbefalinger: 1. Trådløse net er etableret i alle kommunens dagtilbud og skoler 2. Egne digitale enheder: børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledelsers egne digitale enheder samt de fælles digitale enheder i dagtilbud, landsbyordninger og skoler skal kunne logges på de trådløse netværk. It arkitekturen tager hensyn til de forskellige typer udstyr. 3. Flere digitale enheder pr. bruger: der er trådløs kapacitet til, at brugere ofte har to digitale enheder på nette, typisk en tablet/pc og en telefon. 4. Fleksibel kapacitet: Der er adgang til det trådløse netværk overalt i dagtilbud og skoler, brugerne af netværket skal kunne bevæge sig rundt uden at miste netadgangen, og der er fokus på, at der kan være fysiske områder i dagtilbud og skoler, hvor der samles flere personer ad gangen, og derfor er behov for yderligere netkapacitet. 5. Adgangen fra dagtilbud eller skoler til internettet må ikke være en flaskehals, da der skal kunne anvendes, sendes og hentes levende billeder til didaktisk og pædagogisk brug. 6. Prøver: Der er særlig opmærksomhed på netværkskapacitet i forbindelse med prøveafholdelse 7. Print: Brugere har adgang til print indenfor et begrænset omfang. 8. Andre brugere af kommunens dagtilbud og skoler er tilgodeset i forbindelse med opbygning af infrastrukturen, herunder ungdomsskolen, musikskolen, klubber og foreningsliv. 9. Filtrering: Dagtilbud og skolers netværk er forholdvist åbne, og det er derfor muligt at filtrere netværkstrafikken med henblik på at sikre børns adgang på internettet. Dette er opbygget med en Ipv6 som standard. 11

13 BILAG 3 SKITSE TIL KOMPETENCENIVEAUER De digitale, didaktiske kompetencer for pædagogiske medarbejdere og ledere fremkommer i fem trin 3 : 5. Nybegynder Nybegynderen gør sine første erfaringer med digitale læremidler og anvendelsen af disse pædagogisk og didaktisk. Hun anvender i mindre grad digital kommunikation. 2. Avanceret begynder Den avancerede begynder har automatiseret enkelte digitale didaktiske forløb, og er i den forbindelse blevet introduceret til et kritisk kompetent vurderingsværktøj i forhold til læremidlernes anvendelighed. Den avancerede begynder færdes på pædagogiske kommunikationsplatforme, men udnytter endnu ikke de digitale læremidler og kommunikationsmuligheder til fulde. 3. Kompetent udøver Den kompetente udøver kan anvende digitale læremidler som kilde til udvikling af børns læreprocesser og herunder designe den pædagogiske læreproces ved hjælp af disse. Den kompetente udøver vurderer digitale læremidler i forhold til undervisningsmål, læreprocesser og barnets og den unges læreforudsætninger, og hun reflekterer over brugen af digitale læremidler både pædagogisk og fagdidaktisk. Hun anvender sociale netværk til vidensdeling og kommunikation på en etisk hensigtsmæssig måde, og medvirker til at udvikle barnets og den unges kritiske digitale dannelse. 4. Kyndig udøver Den kyndige udøver har automatiseret de kompetencer, som den kompetente udøver har tilegnet sig. På baggrund af denne automatiserede læring er den kyndige udøver vejleder for kolleger og ledelse og igangsætter af kollegers læringsprocesser. Hun er således den it didaktiske specialist indenfor udvalgte fags kerneområder og kan med udgangspunkt i sin praktiske erfaring og teoretiske viden skabe og udvikle nye digitale læreprocesser. 5. Ekspert Eksperten har automatiseret it didaktisk praksiserfaring og en dyb teoretisk indsigt i digitale medier og de læreprocesser, der igangsættes ved brugen af dem. Denne viden og praksiserfaring kan anvendes til teori og metodeudvikling og afprøvning i den didaktiske praksis. Eksperten har en dybereliggende forståelse for digitale systemers opbygning, og kan rådgive og udvikle innovative løsninger i den kommunale organisation og det enkelte dagtilbud og skole på alle områder, der vedrører it didaktik, kommunikation og infrastruktur. 3 De fem kompetenceniveauer er udviklet af brødrene Dreyfuss og omsat til en it didaktisk kompetenceforestilling. 12

14 BILAG 4 IDÉER TIL DET VIDERE ARBEJDE Innovationsteam af repræsentanter fra skolerne Afklar sikkerhedsforhold i forhold til det trådløse netværk og elevernes digitale enheder Fælleskommunale temadage, kurser og caféer med udveksling af de mange konkrete tiltag, der allerede er i gang Faglig it didaktisk vejleder til dagtilbud Udvikling af en fælleskommunal kultur, der dyrker de it didaktiske debatter Mediepatruljer med elever Digital vidensbank til inspiration og innovation på tværs af dagtilbud og skoler Samarbejde med pædagog og læreruddannelsen omkring de studerendes digitale kompetencer Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til didaktisk og pædagogisk vurdering af digitale læringsmidler Pilotprojekt med fokus på den didaktiske og pædagogiske praksis på tværs af dagtilbud og skole 13

Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole

Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole Assens Kommune 2012 2015 Indledning Børn og unge er som borgere i et digitalt samfund aktive brugere af digitale medier. Medierne piller

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Fagcenter Skole & Daginstitution Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Det digitale læringsprojekt at udvikle tilgangen til læring, undervisning og samarbejde ved implementering af den vedtagne

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere