Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi 2013-2015"

Transkript

1 Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi Dagtilbud og Skole Assens Kommune

2 INDLEDNING Børn og unge er som borgere i et digitalt samfund aktive brugere af digitale medier, hvor de digitale medier spiller en væsentlig rolle i forhold til et kommende uddannelses - og arbejdsliv. Digitale medier er del af den enkeltes sociale udvikling i relationen med jævnaldrende og kilde til læring og videnstilegnelse om lokale, nationale og globale forhold. Det er som aktive mediebrugere, at børn og unge på sigt bliver medskabere af et samfund, hvor informationsteknologien er bærekraft i en global samfundsudvikling og samfundsøkonomi. En af de væsentligste opgaver for dagtilbud, landsbyordninger og skoler i Assens Kommune er, i følge Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven, at danne og uddanne børn og unge til demokratiske medborgere. Alle børn og unge skal lykkes både socialt og fagligt og på denne måde agere i kulturen i det omgivende samfund med henblik på videre uddannelse og arbejdsliv. Dette sker gennem forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange, hvor der i Assens Kommune er fokus på, at barnet og den unge udvikler sig og lærer på mange måder i et helhedsorienteret dannelsesperspektiv. Som led i Assens Kommunes arbejde med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, indsatsen I Assens Kommune lykkes alle børn og i Assens Kommunes vision Vilje til Vækst er det fundet relevant, at udforme en strategi for den digitale dannelse, udvikling og læring for børn og unge. Strategien har effektmål for arbejdet vejen dertil går gennem pædagogiske handlingstiltag i dagtilbud, i landsbyordninger, i skoler, i ungdomsskolen og i den samlede kommunale organisation! Rigtig god læselyst! Vilhelm Halgreen Direktør i Børn og Undervisning, Assens Kommune 1

3 FORMÅL I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i og præge samfundet som kompetente mediebrugere. LEG, LÆRING OG UDVIKLING DET DIGITALE I DAGTILBUD Dagtilbud i Assens Kommune er vigtige udviklings- og læringsmiljøer for alle børn. Udviklings- og læringsmiljøerne er dynamiske og udviklet i relation til de pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøet og dermed målrettet børnegrupperne, det enkelte barn og inklusionsarbejdet. I det digitale dagtilbud anvendes der digitale medier som redskaber, der understøtter den pædagogiske praksis. Barnet i dagpleje, vuggestue og børnehave oplever de digitale læremidler som udviklings og læringsredskaber på lige fod med andre pædagogiske redskaber, der stimulerer barnets nysgerrighed, udvikling og læring. Pædagoger kan ved hjælp af digitale medier udvikle nye udviklings- og læringsrum, som skaber nye veje til børnenes læringsmål. Digitale medier anvendes i forbindelse med aktivitet og bevægelse, såvel inde som ude. Digitale medier kan anvendes som redskaber til at afdække børn med behov for individuelle indsatser. Børnenes samlede udvikling dokumenteres i barnets digitale overgangsskema/portefølje. Den digitale overgangsskema/portefølje er tilgængelig via en kommunikationsplatform mellem familien og dagtilbuddet, og danner baggrund for de fælles pædagogiske udviklingsdrøftelser mellem dagtilbud og hjem. Overgangsskemaet følger barnet og forældre fra dagpleje/ vuggestue til børnehave og videre til skole. Ligeledes anvender ledelse og personale platformen til organisering af resultaterne fra sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner m.m. Børn har ved skolestart erhvervet digitale kompetencer, digital begrebsforståelse og lyst til udvikling og læring. Dette indgår som en central del brobygningsarbejdet mellem forældre, dagtilbud og skoler. 2

4 EFFEKTMÅL DAGTILBUD Alle medarbejdere er eksperimenterende i digitale mediers muligheder i forhold til barnets udvikling og læring i 0 5 års alderen Alle medarbejdere er interesserede i at eksperimentere og anvende digitale udviklings og læremidler i udviklingsrelationen mellem medarbejderen, det enkelte barn og børnegruppen, hvor det pædagogisk er relevant Dagtilbud anvender en digital udviklings og læringsportefølje for det enkelte barn. Denne er kilde til løbende evaluering af barnets udvikling og læring og fungerer som overgangsdokumentation mellem dagpleje eller vuggestue, børnehave og skole DEN DIGITALE LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE I den digitale skole er der udviklet individuelle læringsmål for eleverne, og de er digitaliserede. Den digitale elevplan følger den enkelte elevs udvikling gennem løbende evaluering. I læringsprocessen er denne evaluering kilde til metarefleksion og bevidsthed om egen læring for den enkelte elev, og den digitale læringsportefølje er tilgængelig for eleven, lærerne, forældrene og Ungdommens Uddannelses vejledere. Læreren fungerer som didaktisk designer i læringsprocesser, hvor eleven er medskaber. Dette indlejrer en høj grad af autencitet i undervisningen, da elevens vidensproduktion gøres tilgængelig for det omkringliggende samfund. Skolens læreprocesser er således identiske med den form for uformelle læringsaktiviteter, der foregår i børn og unges fritidsliv, og dette skaber en øget læringsmotivation hos den enkelte elev. De digitale læremidler understøtter lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering ved at kunne skabe overblik og systematisere elevernes faglige standpunkter. Med inspiration i digitale læremidler og kollegers didaktiske læringsforløb tilrettelægger underviseren den daglige undervisning. De digitale læringsmidler er kilde til didaktisk refleksion over undervisningsmål, elevernes læringsforudsætninger og varierede læreprocesser, og der undervises med det digitale læremiddel, der bedst fremmer fagets og elevens læringsmål. EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Alle landsbyordninger og skoler har udviklet decentrale mål for graden af anvendelse af It og digitale medier i undervisningen Alle landsbyordninger og skoler samt ungdomsskolen arbejder med en digital elevplansskabelon og uddannelsesplan. Denne er kilde til løbende evaluering af elevens udvikling og læring og tilgængelig for eleven forældre, lærere og UUO vejleder som overgangsdokumentation. Alle ungdomsskolens aktiviteter har integreret digitale medier som en naturlig del af læringsprocesserne 3

5 DIGITALE LÆREMIDLER Digitale læremidler anvendes i en bevidst didaktisk og pædagogisk designproces, hvor der er fokus på kvaliteten af barnets og den unges læreproces. Barnet og den unge er meddesigner af de didaktiske processer, og anvendelsen af digitale læremidler rummer således muligheder for mange forskelligartede læreprocesser. Både processer der fremmer en projektorienteret didaktisk tilgang, læring i sociale fællesskaber samt mere træningsrettede læringsaktiviteter. Endvidere er der fokus på at læremidlerne skal fremme børnenes mulighed for at lære ved gennem krop og bevægelse. I Assens Kommune er dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen veludstyrede med digitale læremidler, der fremmer de didaktiske og pædagogiske mål. EFFEKTMÅL DAGTILBUD Der er projektorer og digitale tavler i alle områdeinstitutioner Alle områdeinstitutioner og dagplejen har en digital værktøjskasse Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved planlægning af pædagogiske aktiviteter, løbende evaluering og dokumentation af børnenes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Dagtilbuddene har sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Landsbyordningen og skolens læringscenter har klassesæt til rådighed i forhold til digital læseudvikling og digitalt understøtte begynderlæring i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse Alle børn i 3. klasse får tildelt en bærbar enhed af Assens Kommune. Herefter gælder princippet om, at elever medbringer eget udstyr. Hvor dette ikke er muligt, stiller skolen en digital enhed til rådighed. Der er sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved didaktisk design af undervisning, løbende evaluering og dokumentation af elevernes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning Der er projektorer og/eller digitale tavler i alle klasserum Der er digitale enheder til rådighed i alle ungdomsskolens undervisnings-, fritids- og klubaktiviteter 4

6 IT I SPECIALPÆDAGOGIK, FLERSPROGSUDVIKLING OG INKLUSION Digitale læremidler er som udviklings og læringsværktøjer for børn og unge med særlige behov essentielle i det pædagogiske arbejde. Digitale læremidler anvendes derfor bredt i det daglige pædagogiske arbejde og i undervisningen. De digitale læremidler gør en forskel for børn og unge med specialpædagogiske behov i dagtilbud og skoler, da de gradvist kan fremme barnet og den unges mulighed for øget selvhjulpenhed med højere livskvalitet som følge. Digitale læremidler som kompenseringsværktøj forekommer eksempelvis som struktureringsværktøj i forhold til dagens program, eller som kompenserende læse og skriveværktøj. De motiverer til kreative læringsprocesser, hvor anvendelse af levende billeder og lyd giver børnene mulighed for at udforme læringsprodukter på lige fod med almengruppen af børn, og som et adaptivt træningsværktøj der i spilform motiverer barnet og den unge til yderligere læringsaktiviteter. Endvidere rummer de digitale læremidler mulighed for sprogstimuleringsaktiviteter for de flersprogede børn. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Børn med vanskeligheder ift. læse/skrive kompetencer afdækkes i børnehaven Læseindlæring er digitalt understøttet i hele læseudviklingsforløbet Børn med læse og skrivevanskeligheder tilbydes en digitale læserygsæk i tabletform senest i 3. klasse Den kommunale læsegruppe er fagligt fyrtårn i forhold til digital læse og skriveudvikling Børn med struktureringsvanskeligheder tilbydes et digitalt struktureringsværktøj De flersprogede elever tilegner sig et stort dansksprogligt ordforråd gennem digitale sprogstimulerings træningsforløb i sprogcentret og i hjemmet Der er udviklet digitale læremidler som værktøj til undervisningsdifferentiering og inklusion i både dagtilbud og skoler og ungdomsskole KOMMUNIKATION OG VIDENDELING I 2015 arbejder alle pædagogiske medarbejdere i Assens kommune på en fælles digital kommunikations og videndelingsplatform. Kommunikationsdelen er lukket for andre end interessenterne, så det er muligt at kommunikere fortroligt. Platformen giver forskellige brugere forskellige rettigheder, den er mail-baseret og der er skrive-adgang for børn og unge, forældre og ansatte. 5

7 Det er naturligt for alle at dele viden, sparre, hjælpe, støtte kolleger i deres bestræbelser på at bruge IT og digitale mediers muligheder for at fremme børn og unges læring og udvikling. Det pædagogiske personale kommunikerer mundtligt og elektronisk med forældre og elever, så information og viden, der vedrører børn og unges udvikling og læring, vedvarende kan være let tilgængelig. Der er udarbejdet en kommunikations- og videndelingspolitik både på dagtilbuds -, skole og kommunalt niveau, så informationsmængden bliver afgrænset og forventningerne til videndeling klare. Der er også udarbejdet fælles principper for, hvilken type information og viden, der kommunikeres. Kommunikationsplatforme og de digitale læremidler skaber mulighed for at sætte et yderligere fokus på det internationale perspektiv i det pædagogiske arbejde. Gennem nye kommunikationsløsninger og sociale medier er det således tilgængeligt for alle at udvikle børn og unges internationale og flerkulturelle forståelse. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er etableret et fælles kommunikations og videndelingssystem, der går på tværs i den samlede organisation. Alle medarbejdere fra de forskellige enheder i kommunen kan tilgå systemet med et log in. Der er udviklet en kommunikations og videndelingspolitik til inspiration i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Al skriftlig kommunikation mellem dagtilbud, landsbyordning, skoler samt ungdomsskolen og hjem er digital ved udgangen af 2013 Den internationale dimension i udvikling, læring og dannelse er gjort tilgængelig gennem det didaktiske arbejde med digital kommunikation 6

8 DIGITALE KOMPETENCER Medarbejdernes didaktiske kompetencer og kvalifikationer er essentielle i udviklingen af innovative læringsprocesser med IT og digitale medier i både dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. I Assens Kommune er der en progression i kravene til ledere, pædagoger og læreres kompetencer i didaktisk digitalisering 1 : EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE 60 % af de almene pædagogiske og didaktiske medarbejdere er kompetente it didaktikere og brugere af digitale læremidler ultimo 2015 Der er ressourcepersoner uddannet på diplomniveau i dagtilbud, landsbyordninger skoler og ungdomsskolen, der fungerer som vejledere for kolleger. Disse ressourcepersoner er kyndige it didaktiske udøvere Læsevejlederne er uddannet i digital understøttet læseudvikling I Assens Kommune er der udvalgte IT didaktiske eksperter, der kan medskabe den it didaktiske udvikling i Assens Kommune Faglige vejledere i landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen er efteruddannet indenfor fagenes it didaktik. Der er udviklet og gennemført flere fælleskommunale it didaktiske, læremiddelanalytiske og værktøjsmæssige efteruddannelsesforløb for pædagogiske og didaktiske medarbejdere i dagtilbud og skoler ultimo 2015 IT-INFRASTRUKTUR Dagtilbuds og skolernes it-infrastruktur er en naturlig delmængde af Assens Kommunes overordnede IT-Infrastruktur. Den overordnede IT-infrastruktur skal være understøttende for dagtilbuddenes og skolernes ønske om digital udvikling på det pædagogiske og didaktiske område. I Assens Kommune er der en høj grad af åbenhed, fleksibilitet og rummelighed i infrastrukturen, og infrastrukturen skal løbende tilpasses i et samarbejde mellem kommunens It afdeling og de decentrale ledelser med fokus på en fortsat håndtering og fremme af den didaktiske udvikling i Assens Kommune. 1 Se bilag 3 med skitse til kompetenceniveauer 7

9 EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Målsætningerne jf. Kommunernes Landsforening til it infrastrukturen er implementeret ultimo Opkobling på trådløse og kommunale netværk understøtter gennemførelsen af den planlagte, pædagogiske læringsproces og undervisning med mindst mulig forstyrrelser i form af eksempelvis log on tid. Den kommunale netværksløsning understøtter dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolens indkøb af digitale læremidler i en fortsat udviklingsproces Den kommunale netværksløsning er opbygget, så den tekniske drift varetages i et samarbejde mellem decentrale ressourcepersoner og central it drift Der er udviklet fælleskommunale, skriftlige principper for forholdet mellem central og decentral indkøb ift. Digitale læremidler, software og hardware juni 2013 LEDELSE OG ORGANISERING Digitalisering af den didaktiske og pædagogiske hverdag kræver systematisk ledelse af kulturforandring i den pædagogiske kultur. Endvidere er det nødvendigt at etablere nogle led i organisationen, hvor der gennem et fortsat fokus på kommunikation og integration i organisationen kan træffes fælles, kollektive beslutninger. Dette drejer sig både i forhold til indkøb af fælles digitale læremidler gennem udvalgte kommuneaftaler, udvælgelse af hardware og software baseret på pædagogiske analyser til fælles indkøb, pædagogisk og didaktisk innovation samt It infrastruktur. De overordnede rammer i forhold til drift af it infrastrukturen udvikles og justeres løbende i samarbejde mellem IT chefen og chefen for Dagtilbud og Skole. It og læremiddelnetværket (IT Forum) har det didaktiske og pædagogiske fokus, og har indstillingskompetence til dagtilbuds og skolechefen og den tværgående lederkreds. It og læremiddelnetværket (IT Forum) består af repræsentanter fra alle dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Netværket mødes 4 gange årligt og drives af it konsulenten på skoleområdet i samarbejde med de pædagogiske konsulenter fra Dagtilbud og Skole. Temaer: infrastruktur, digitale læremidler, innovation og udvikling af fælleskommunale it didaktiske tiltag, sparring og videndeling med mere. 2 Se bilag 2 8

10 DECENTRAL LEDELSE ET FÆLLESKOMMUNALT INDSATSOMRÅDE Ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole er ansvarlige for det strategiske arbejde med at forandre den didaktiske kultur og implementere en it didaktisk udviklings og læringskultur i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole. Dette sker eksempelvis gennem decentrale kompetenceudviklingstiltag, deltagelse i det fælleskommunale netværk med ekstern og intern videndeling og fælles itb didaktiske arrangementer. Der er også et fortsat fokus på at udvikle It vejlederfunktionen og dennes arbejde med at forandre den daglige, didaktiske praksis. Endvidere er ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole bevidste om det fortsatte, decentrale investeringsfokus, der er behov for på It området i de kommende år. De enkelte dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen rammesætter arbejdet med didaktisk digitalisering som et fælleskommunalt indsatsområde i de enkelte kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler, hvor den decentrale enhed har udviklet konkrete resultatmål for egen udvikling på feltet i et treårigt perspektiv. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er skabt organisatoriske rammer for styring og ledelse af it området i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen ultimo 2013 Dagtilbuds landsbyordnings og skoleledelserne har skabt decentrale strategier for den pædagogiske og didaktiske udvikling samt økonomiske investering gennem det fælleskommunale indsatsområde Didaktisk digitalisering i Dagtilbud og Skoler 2012/ /15. De decentrale ledelser har gennemført et organisatorisk forandringsprojekt målrettet lokale og fælleskommunale visioner for didaktisk digitalisering. Det tværgående it og læremiddelnetværk (IT Forum) er konsolideret ultimo 2015 EVALUERING AF PROJEKTET Projektets effektmål vil blive evalueret decentralt gennem tilsyn med dagtilbud og skoler i kvalitetsaftale og skolernes kvalitetsrapport. Endvidere vil der blive lavet en midtvejsevaluering med særligt fokus på it infrastruktur samt en kvantitativ stikprøvemåling på den it didaktiske udvikling i dagtilbud, landsbyordninger, skole og ungdomsskole ultimo Den afsluttende evaluering vil blive designet på baggrund af midtvejsevalueringen og herefter påbegyndt ultimo

11 BILAG 1 FORSLAG TIL HANDLINGSTILTAG Politisk beslutning af digital strategi: BUU Budgetlægning af midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: BUU Udvikling af arbejdet i it og læremiddelnetværk (IT Forum): arbejdsgruppe Udvikling af kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud og skoler: arbejdsgruppe Udvikling af digital kommunikations og videndelingspolitik: arbejdsgruppe Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Tilpasning af it infrastruktur 2014 Kompetenceudviklingsopstart primo 2014 Udmøntning af budgetlagte midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: decentralt dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Opstart projekt: Digital Læseudvikling: dagtilbud, skoler, kommunal læsegruppe og PPR Opstart projekt: Digital Inklusion: dagtilbud, skoler, heldagsskole, specialskole, kommunalt to sprogscenter og PPR Implementering af digital kommunikations og videndelingspolitik: dagtilbud, skoler, ungdomsskole og administration Tilpasning af it infrastruktur Midtvejsevaluering 10

12 2015 Kompetenceudvikling fortsat Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur fortsat: decentralt i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Projekt Digital Inklusion og Digital Læseudvikling fortsat Slutevaluering BILAG 2 ANBEFALINGER VEDR. IT INFRASTRUKTUR Konkret er It infrastrukturen indrettet på følgende måde i dagtilbud, landsbyordninger og skoler jf. Kommunernes Landsforenings anbefalinger: 1. Trådløse net er etableret i alle kommunens dagtilbud og skoler 2. Egne digitale enheder: børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledelsers egne digitale enheder samt de fælles digitale enheder i dagtilbud, landsbyordninger og skoler skal kunne logges på de trådløse netværk. It arkitekturen tager hensyn til de forskellige typer udstyr. 3. Flere digitale enheder pr. bruger: der er trådløs kapacitet til, at brugere ofte har to digitale enheder på nette, typisk en tablet/pc og en telefon. 4. Fleksibel kapacitet: Der er adgang til det trådløse netværk overalt i dagtilbud og skoler, brugerne af netværket skal kunne bevæge sig rundt uden at miste netadgangen, og der er fokus på, at der kan være fysiske områder i dagtilbud og skoler, hvor der samles flere personer ad gangen, og derfor er behov for yderligere netkapacitet. 5. Adgangen fra dagtilbud eller skoler til internettet må ikke være en flaskehals, da der skal kunne anvendes, sendes og hentes levende billeder til didaktisk og pædagogisk brug. 6. Prøver: Der er særlig opmærksomhed på netværkskapacitet i forbindelse med prøveafholdelse 7. Print: Brugere har adgang til print indenfor et begrænset omfang. 8. Andre brugere af kommunens dagtilbud og skoler er tilgodeset i forbindelse med opbygning af infrastrukturen, herunder ungdomsskolen, musikskolen, klubber og foreningsliv. 9. Filtrering: Dagtilbud og skolers netværk er forholdvist åbne, og det er derfor muligt at filtrere netværkstrafikken med henblik på at sikre børns adgang på internettet. Dette er opbygget med en Ipv6 som standard. 11

13 BILAG 3 SKITSE TIL KOMPETENCENIVEAUER De digitale, didaktiske kompetencer for pædagogiske medarbejdere og ledere fremkommer i fem trin 3 : 5. Nybegynder Nybegynderen gør sine første erfaringer med digitale læremidler og anvendelsen af disse pædagogisk og didaktisk. Hun anvender i mindre grad digital kommunikation. 2. Avanceret begynder Den avancerede begynder har automatiseret enkelte digitale didaktiske forløb, og er i den forbindelse blevet introduceret til et kritisk kompetent vurderingsværktøj i forhold til læremidlernes anvendelighed. Den avancerede begynder færdes på pædagogiske kommunikationsplatforme, men udnytter endnu ikke de digitale læremidler og kommunikationsmuligheder til fulde. 3. Kompetent udøver Den kompetente udøver kan anvende digitale læremidler som kilde til udvikling af børns læreprocesser og herunder designe den pædagogiske læreproces ved hjælp af disse. Den kompetente udøver vurderer digitale læremidler i forhold til undervisningsmål, læreprocesser og barnets og den unges læreforudsætninger, og hun reflekterer over brugen af digitale læremidler både pædagogisk og fagdidaktisk. Hun anvender sociale netværk til vidensdeling og kommunikation på en etisk hensigtsmæssig måde, og medvirker til at udvikle barnets og den unges kritiske digitale dannelse. 4. Kyndig udøver Den kyndige udøver har automatiseret de kompetencer, som den kompetente udøver har tilegnet sig. På baggrund af denne automatiserede læring er den kyndige udøver vejleder for kolleger og ledelse og igangsætter af kollegers læringsprocesser. Hun er således den it didaktiske specialist indenfor udvalgte fags kerneområder og kan med udgangspunkt i sin praktiske erfaring og teoretiske viden skabe og udvikle nye digitale læreprocesser. 5. Ekspert Eksperten har automatiseret it didaktisk praksiserfaring og en dyb teoretisk indsigt i digitale medier og de læreprocesser, der igangsættes ved brugen af dem. Denne viden og praksiserfaring kan anvendes til teori og metodeudvikling og afprøvning i den didaktiske praksis. Eksperten har en dybereliggende forståelse for digitale systemers opbygning, og kan rådgive og udvikle innovative løsninger i den kommunale organisation og det enkelte dagtilbud og skole på alle områder, der vedrører it didaktik, kommunikation og infrastruktur. 3 De fem kompetenceniveauer er udviklet af brødrene Dreyfuss og omsat til en it didaktisk kompetenceforestilling. 12

14 BILAG 4 IDÉER TIL DET VIDERE ARBEJDE Innovationsteam af repræsentanter fra skolerne Afklar sikkerhedsforhold i forhold til det trådløse netværk og elevernes digitale enheder Fælleskommunale temadage, kurser og caféer med udveksling af de mange konkrete tiltag, der allerede er i gang Faglig it didaktisk vejleder til dagtilbud Udvikling af en fælleskommunal kultur, der dyrker de it didaktiske debatter Mediepatruljer med elever Digital vidensbank til inspiration og innovation på tværs af dagtilbud og skoler Samarbejde med pædagog og læreruddannelsen omkring de studerendes digitale kompetencer Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til didaktisk og pædagogisk vurdering af digitale læringsmidler Pilotprojekt med fokus på den didaktiske og pædagogiske praksis på tværs af dagtilbud og skole 13