Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi 2013-2015"

Transkript

1 Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi Dagtilbud og Skole Assens Kommune

2 INDLEDNING Børn og unge er som borgere i et digitalt samfund aktive brugere af digitale medier, hvor de digitale medier spiller en væsentlig rolle i forhold til et kommende uddannelses - og arbejdsliv. Digitale medier er del af den enkeltes sociale udvikling i relationen med jævnaldrende og kilde til læring og videnstilegnelse om lokale, nationale og globale forhold. Det er som aktive mediebrugere, at børn og unge på sigt bliver medskabere af et samfund, hvor informationsteknologien er bærekraft i en global samfundsudvikling og samfundsøkonomi. En af de væsentligste opgaver for dagtilbud, landsbyordninger og skoler i Assens Kommune er, i følge Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven, at danne og uddanne børn og unge til demokratiske medborgere. Alle børn og unge skal lykkes både socialt og fagligt og på denne måde agere i kulturen i det omgivende samfund med henblik på videre uddannelse og arbejdsliv. Dette sker gennem forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange, hvor der i Assens Kommune er fokus på, at barnet og den unge udvikler sig og lærer på mange måder i et helhedsorienteret dannelsesperspektiv. Som led i Assens Kommunes arbejde med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, indsatsen I Assens Kommune lykkes alle børn og i Assens Kommunes vision Vilje til Vækst er det fundet relevant, at udforme en strategi for den digitale dannelse, udvikling og læring for børn og unge. Strategien har effektmål for arbejdet vejen dertil går gennem pædagogiske handlingstiltag i dagtilbud, i landsbyordninger, i skoler, i ungdomsskolen og i den samlede kommunale organisation! Rigtig god læselyst! Vilhelm Halgreen Direktør i Børn og Undervisning, Assens Kommune 1

3 FORMÅL I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i og præge samfundet som kompetente mediebrugere. LEG, LÆRING OG UDVIKLING DET DIGITALE I DAGTILBUD Dagtilbud i Assens Kommune er vigtige udviklings- og læringsmiljøer for alle børn. Udviklings- og læringsmiljøerne er dynamiske og udviklet i relation til de pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøet og dermed målrettet børnegrupperne, det enkelte barn og inklusionsarbejdet. I det digitale dagtilbud anvendes der digitale medier som redskaber, der understøtter den pædagogiske praksis. Barnet i dagpleje, vuggestue og børnehave oplever de digitale læremidler som udviklings og læringsredskaber på lige fod med andre pædagogiske redskaber, der stimulerer barnets nysgerrighed, udvikling og læring. Pædagoger kan ved hjælp af digitale medier udvikle nye udviklings- og læringsrum, som skaber nye veje til børnenes læringsmål. Digitale medier anvendes i forbindelse med aktivitet og bevægelse, såvel inde som ude. Digitale medier kan anvendes som redskaber til at afdække børn med behov for individuelle indsatser. Børnenes samlede udvikling dokumenteres i barnets digitale overgangsskema/portefølje. Den digitale overgangsskema/portefølje er tilgængelig via en kommunikationsplatform mellem familien og dagtilbuddet, og danner baggrund for de fælles pædagogiske udviklingsdrøftelser mellem dagtilbud og hjem. Overgangsskemaet følger barnet og forældre fra dagpleje/ vuggestue til børnehave og videre til skole. Ligeledes anvender ledelse og personale platformen til organisering af resultaterne fra sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner m.m. Børn har ved skolestart erhvervet digitale kompetencer, digital begrebsforståelse og lyst til udvikling og læring. Dette indgår som en central del brobygningsarbejdet mellem forældre, dagtilbud og skoler. 2

4 EFFEKTMÅL DAGTILBUD Alle medarbejdere er eksperimenterende i digitale mediers muligheder i forhold til barnets udvikling og læring i 0 5 års alderen Alle medarbejdere er interesserede i at eksperimentere og anvende digitale udviklings og læremidler i udviklingsrelationen mellem medarbejderen, det enkelte barn og børnegruppen, hvor det pædagogisk er relevant Dagtilbud anvender en digital udviklings og læringsportefølje for det enkelte barn. Denne er kilde til løbende evaluering af barnets udvikling og læring og fungerer som overgangsdokumentation mellem dagpleje eller vuggestue, børnehave og skole DEN DIGITALE LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE I den digitale skole er der udviklet individuelle læringsmål for eleverne, og de er digitaliserede. Den digitale elevplan følger den enkelte elevs udvikling gennem løbende evaluering. I læringsprocessen er denne evaluering kilde til metarefleksion og bevidsthed om egen læring for den enkelte elev, og den digitale læringsportefølje er tilgængelig for eleven, lærerne, forældrene og Ungdommens Uddannelses vejledere. Læreren fungerer som didaktisk designer i læringsprocesser, hvor eleven er medskaber. Dette indlejrer en høj grad af autencitet i undervisningen, da elevens vidensproduktion gøres tilgængelig for det omkringliggende samfund. Skolens læreprocesser er således identiske med den form for uformelle læringsaktiviteter, der foregår i børn og unges fritidsliv, og dette skaber en øget læringsmotivation hos den enkelte elev. De digitale læremidler understøtter lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering ved at kunne skabe overblik og systematisere elevernes faglige standpunkter. Med inspiration i digitale læremidler og kollegers didaktiske læringsforløb tilrettelægger underviseren den daglige undervisning. De digitale læringsmidler er kilde til didaktisk refleksion over undervisningsmål, elevernes læringsforudsætninger og varierede læreprocesser, og der undervises med det digitale læremiddel, der bedst fremmer fagets og elevens læringsmål. EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Alle landsbyordninger og skoler har udviklet decentrale mål for graden af anvendelse af It og digitale medier i undervisningen Alle landsbyordninger og skoler samt ungdomsskolen arbejder med en digital elevplansskabelon og uddannelsesplan. Denne er kilde til løbende evaluering af elevens udvikling og læring og tilgængelig for eleven forældre, lærere og UUO vejleder som overgangsdokumentation. Alle ungdomsskolens aktiviteter har integreret digitale medier som en naturlig del af læringsprocesserne 3

5 DIGITALE LÆREMIDLER Digitale læremidler anvendes i en bevidst didaktisk og pædagogisk designproces, hvor der er fokus på kvaliteten af barnets og den unges læreproces. Barnet og den unge er meddesigner af de didaktiske processer, og anvendelsen af digitale læremidler rummer således muligheder for mange forskelligartede læreprocesser. Både processer der fremmer en projektorienteret didaktisk tilgang, læring i sociale fællesskaber samt mere træningsrettede læringsaktiviteter. Endvidere er der fokus på at læremidlerne skal fremme børnenes mulighed for at lære ved gennem krop og bevægelse. I Assens Kommune er dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen veludstyrede med digitale læremidler, der fremmer de didaktiske og pædagogiske mål. EFFEKTMÅL DAGTILBUD Der er projektorer og digitale tavler i alle områdeinstitutioner Alle områdeinstitutioner og dagplejen har en digital værktøjskasse Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved planlægning af pædagogiske aktiviteter, løbende evaluering og dokumentation af børnenes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Dagtilbuddene har sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning EFFEKTMÅL LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Landsbyordningen og skolens læringscenter har klassesæt til rådighed i forhold til digital læseudvikling og digitalt understøtte begynderlæring i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse Alle børn i 3. klasse får tildelt en bærbar enhed af Assens Kommune. Herefter gælder princippet om, at elever medbringer eget udstyr. Hvor dette ikke er muligt, stiller skolen en digital enhed til rådighed. Der er sikringsskabe og opladningsmuligheder til de digitale enheder Alle medarbejdere har individuelle, digitale enheder til brug ved didaktisk design af undervisning, løbende evaluering og dokumentation af elevernes udvikling og læring samt kommunikation og samarbejde eksternt og internt Print og kopiforbrug er reduceret i forhold til lokal målsætning Der er projektorer og/eller digitale tavler i alle klasserum Der er digitale enheder til rådighed i alle ungdomsskolens undervisnings-, fritids- og klubaktiviteter 4

6 IT I SPECIALPÆDAGOGIK, FLERSPROGSUDVIKLING OG INKLUSION Digitale læremidler er som udviklings og læringsværktøjer for børn og unge med særlige behov essentielle i det pædagogiske arbejde. Digitale læremidler anvendes derfor bredt i det daglige pædagogiske arbejde og i undervisningen. De digitale læremidler gør en forskel for børn og unge med specialpædagogiske behov i dagtilbud og skoler, da de gradvist kan fremme barnet og den unges mulighed for øget selvhjulpenhed med højere livskvalitet som følge. Digitale læremidler som kompenseringsværktøj forekommer eksempelvis som struktureringsværktøj i forhold til dagens program, eller som kompenserende læse og skriveværktøj. De motiverer til kreative læringsprocesser, hvor anvendelse af levende billeder og lyd giver børnene mulighed for at udforme læringsprodukter på lige fod med almengruppen af børn, og som et adaptivt træningsværktøj der i spilform motiverer barnet og den unge til yderligere læringsaktiviteter. Endvidere rummer de digitale læremidler mulighed for sprogstimuleringsaktiviteter for de flersprogede børn. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Børn med vanskeligheder ift. læse/skrive kompetencer afdækkes i børnehaven Læseindlæring er digitalt understøttet i hele læseudviklingsforløbet Børn med læse og skrivevanskeligheder tilbydes en digitale læserygsæk i tabletform senest i 3. klasse Den kommunale læsegruppe er fagligt fyrtårn i forhold til digital læse og skriveudvikling Børn med struktureringsvanskeligheder tilbydes et digitalt struktureringsværktøj De flersprogede elever tilegner sig et stort dansksprogligt ordforråd gennem digitale sprogstimulerings træningsforløb i sprogcentret og i hjemmet Der er udviklet digitale læremidler som værktøj til undervisningsdifferentiering og inklusion i både dagtilbud og skoler og ungdomsskole KOMMUNIKATION OG VIDENDELING I 2015 arbejder alle pædagogiske medarbejdere i Assens kommune på en fælles digital kommunikations og videndelingsplatform. Kommunikationsdelen er lukket for andre end interessenterne, så det er muligt at kommunikere fortroligt. Platformen giver forskellige brugere forskellige rettigheder, den er mail-baseret og der er skrive-adgang for børn og unge, forældre og ansatte. 5

7 Det er naturligt for alle at dele viden, sparre, hjælpe, støtte kolleger i deres bestræbelser på at bruge IT og digitale mediers muligheder for at fremme børn og unges læring og udvikling. Det pædagogiske personale kommunikerer mundtligt og elektronisk med forældre og elever, så information og viden, der vedrører børn og unges udvikling og læring, vedvarende kan være let tilgængelig. Der er udarbejdet en kommunikations- og videndelingspolitik både på dagtilbuds -, skole og kommunalt niveau, så informationsmængden bliver afgrænset og forventningerne til videndeling klare. Der er også udarbejdet fælles principper for, hvilken type information og viden, der kommunikeres. Kommunikationsplatforme og de digitale læremidler skaber mulighed for at sætte et yderligere fokus på det internationale perspektiv i det pædagogiske arbejde. Gennem nye kommunikationsløsninger og sociale medier er det således tilgængeligt for alle at udvikle børn og unges internationale og flerkulturelle forståelse. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er etableret et fælles kommunikations og videndelingssystem, der går på tværs i den samlede organisation. Alle medarbejdere fra de forskellige enheder i kommunen kan tilgå systemet med et log in. Der er udviklet en kommunikations og videndelingspolitik til inspiration i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Al skriftlig kommunikation mellem dagtilbud, landsbyordning, skoler samt ungdomsskolen og hjem er digital ved udgangen af 2013 Den internationale dimension i udvikling, læring og dannelse er gjort tilgængelig gennem det didaktiske arbejde med digital kommunikation 6

8 DIGITALE KOMPETENCER Medarbejdernes didaktiske kompetencer og kvalifikationer er essentielle i udviklingen af innovative læringsprocesser med IT og digitale medier i både dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. I Assens Kommune er der en progression i kravene til ledere, pædagoger og læreres kompetencer i didaktisk digitalisering 1 : EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE 60 % af de almene pædagogiske og didaktiske medarbejdere er kompetente it didaktikere og brugere af digitale læremidler ultimo 2015 Der er ressourcepersoner uddannet på diplomniveau i dagtilbud, landsbyordninger skoler og ungdomsskolen, der fungerer som vejledere for kolleger. Disse ressourcepersoner er kyndige it didaktiske udøvere Læsevejlederne er uddannet i digital understøttet læseudvikling I Assens Kommune er der udvalgte IT didaktiske eksperter, der kan medskabe den it didaktiske udvikling i Assens Kommune Faglige vejledere i landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen er efteruddannet indenfor fagenes it didaktik. Der er udviklet og gennemført flere fælleskommunale it didaktiske, læremiddelanalytiske og værktøjsmæssige efteruddannelsesforløb for pædagogiske og didaktiske medarbejdere i dagtilbud og skoler ultimo 2015 IT-INFRASTRUKTUR Dagtilbuds og skolernes it-infrastruktur er en naturlig delmængde af Assens Kommunes overordnede IT-Infrastruktur. Den overordnede IT-infrastruktur skal være understøttende for dagtilbuddenes og skolernes ønske om digital udvikling på det pædagogiske og didaktiske område. I Assens Kommune er der en høj grad af åbenhed, fleksibilitet og rummelighed i infrastrukturen, og infrastrukturen skal løbende tilpasses i et samarbejde mellem kommunens It afdeling og de decentrale ledelser med fokus på en fortsat håndtering og fremme af den didaktiske udvikling i Assens Kommune. 1 Se bilag 3 med skitse til kompetenceniveauer 7

9 EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Målsætningerne jf. Kommunernes Landsforening til it infrastrukturen er implementeret ultimo Opkobling på trådløse og kommunale netværk understøtter gennemførelsen af den planlagte, pædagogiske læringsproces og undervisning med mindst mulig forstyrrelser i form af eksempelvis log on tid. Den kommunale netværksløsning understøtter dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolens indkøb af digitale læremidler i en fortsat udviklingsproces Den kommunale netværksløsning er opbygget, så den tekniske drift varetages i et samarbejde mellem decentrale ressourcepersoner og central it drift Der er udviklet fælleskommunale, skriftlige principper for forholdet mellem central og decentral indkøb ift. Digitale læremidler, software og hardware juni 2013 LEDELSE OG ORGANISERING Digitalisering af den didaktiske og pædagogiske hverdag kræver systematisk ledelse af kulturforandring i den pædagogiske kultur. Endvidere er det nødvendigt at etablere nogle led i organisationen, hvor der gennem et fortsat fokus på kommunikation og integration i organisationen kan træffes fælles, kollektive beslutninger. Dette drejer sig både i forhold til indkøb af fælles digitale læremidler gennem udvalgte kommuneaftaler, udvælgelse af hardware og software baseret på pædagogiske analyser til fælles indkøb, pædagogisk og didaktisk innovation samt It infrastruktur. De overordnede rammer i forhold til drift af it infrastrukturen udvikles og justeres løbende i samarbejde mellem IT chefen og chefen for Dagtilbud og Skole. It og læremiddelnetværket (IT Forum) har det didaktiske og pædagogiske fokus, og har indstillingskompetence til dagtilbuds og skolechefen og den tværgående lederkreds. It og læremiddelnetværket (IT Forum) består af repræsentanter fra alle dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen. Netværket mødes 4 gange årligt og drives af it konsulenten på skoleområdet i samarbejde med de pædagogiske konsulenter fra Dagtilbud og Skole. Temaer: infrastruktur, digitale læremidler, innovation og udvikling af fælleskommunale it didaktiske tiltag, sparring og videndeling med mere. 2 Se bilag 2 8

10 DECENTRAL LEDELSE ET FÆLLESKOMMUNALT INDSATSOMRÅDE Ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole er ansvarlige for det strategiske arbejde med at forandre den didaktiske kultur og implementere en it didaktisk udviklings og læringskultur i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole. Dette sker eksempelvis gennem decentrale kompetenceudviklingstiltag, deltagelse i det fælleskommunale netværk med ekstern og intern videndeling og fælles itb didaktiske arrangementer. Der er også et fortsat fokus på at udvikle It vejlederfunktionen og dennes arbejde med at forandre den daglige, didaktiske praksis. Endvidere er ledelser i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskole bevidste om det fortsatte, decentrale investeringsfokus, der er behov for på It området i de kommende år. De enkelte dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen rammesætter arbejdet med didaktisk digitalisering som et fælleskommunalt indsatsområde i de enkelte kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler, hvor den decentrale enhed har udviklet konkrete resultatmål for egen udvikling på feltet i et treårigt perspektiv. EFFEKTMÅL DAGTILBUD, LANDSBYORDNING, SKOLE OG UNGDOMSSKOLE Der er skabt organisatoriske rammer for styring og ledelse af it området i dagtilbud, landsbyordninger, skoler og ungdomsskolen ultimo 2013 Dagtilbuds landsbyordnings og skoleledelserne har skabt decentrale strategier for den pædagogiske og didaktiske udvikling samt økonomiske investering gennem det fælleskommunale indsatsområde Didaktisk digitalisering i Dagtilbud og Skoler 2012/ /15. De decentrale ledelser har gennemført et organisatorisk forandringsprojekt målrettet lokale og fælleskommunale visioner for didaktisk digitalisering. Det tværgående it og læremiddelnetværk (IT Forum) er konsolideret ultimo 2015 EVALUERING AF PROJEKTET Projektets effektmål vil blive evalueret decentralt gennem tilsyn med dagtilbud og skoler i kvalitetsaftale og skolernes kvalitetsrapport. Endvidere vil der blive lavet en midtvejsevaluering med særligt fokus på it infrastruktur samt en kvantitativ stikprøvemåling på den it didaktiske udvikling i dagtilbud, landsbyordninger, skole og ungdomsskole ultimo Den afsluttende evaluering vil blive designet på baggrund af midtvejsevalueringen og herefter påbegyndt ultimo

11 BILAG 1 FORSLAG TIL HANDLINGSTILTAG Politisk beslutning af digital strategi: BUU Budgetlægning af midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: BUU Udvikling af arbejdet i it og læremiddelnetværk (IT Forum): arbejdsgruppe Udvikling af kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud og skoler: arbejdsgruppe Udvikling af digital kommunikations og videndelingspolitik: arbejdsgruppe Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Tilpasning af it infrastruktur 2014 Kompetenceudviklingsopstart primo 2014 Udmøntning af budgetlagte midler til computere/tablets/digitale værktøjskasser m.m.: decentralt dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen: decentralt Opstart projekt: Digital Læseudvikling: dagtilbud, skoler, kommunal læsegruppe og PPR Opstart projekt: Digital Inklusion: dagtilbud, skoler, heldagsskole, specialskole, kommunalt to sprogscenter og PPR Implementering af digital kommunikations og videndelingspolitik: dagtilbud, skoler, ungdomsskole og administration Tilpasning af it infrastruktur Midtvejsevaluering 10

12 2015 Kompetenceudvikling fortsat Udvikling af den digitale, pædagogiske og didaktiske kultur fortsat: decentralt i dagtilbud, skoler og ungdomsskolen Projekt Digital Inklusion og Digital Læseudvikling fortsat Slutevaluering BILAG 2 ANBEFALINGER VEDR. IT INFRASTRUKTUR Konkret er It infrastrukturen indrettet på følgende måde i dagtilbud, landsbyordninger og skoler jf. Kommunernes Landsforenings anbefalinger: 1. Trådløse net er etableret i alle kommunens dagtilbud og skoler 2. Egne digitale enheder: børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledelsers egne digitale enheder samt de fælles digitale enheder i dagtilbud, landsbyordninger og skoler skal kunne logges på de trådløse netværk. It arkitekturen tager hensyn til de forskellige typer udstyr. 3. Flere digitale enheder pr. bruger: der er trådløs kapacitet til, at brugere ofte har to digitale enheder på nette, typisk en tablet/pc og en telefon. 4. Fleksibel kapacitet: Der er adgang til det trådløse netværk overalt i dagtilbud og skoler, brugerne af netværket skal kunne bevæge sig rundt uden at miste netadgangen, og der er fokus på, at der kan være fysiske områder i dagtilbud og skoler, hvor der samles flere personer ad gangen, og derfor er behov for yderligere netkapacitet. 5. Adgangen fra dagtilbud eller skoler til internettet må ikke være en flaskehals, da der skal kunne anvendes, sendes og hentes levende billeder til didaktisk og pædagogisk brug. 6. Prøver: Der er særlig opmærksomhed på netværkskapacitet i forbindelse med prøveafholdelse 7. Print: Brugere har adgang til print indenfor et begrænset omfang. 8. Andre brugere af kommunens dagtilbud og skoler er tilgodeset i forbindelse med opbygning af infrastrukturen, herunder ungdomsskolen, musikskolen, klubber og foreningsliv. 9. Filtrering: Dagtilbud og skolers netværk er forholdvist åbne, og det er derfor muligt at filtrere netværkstrafikken med henblik på at sikre børns adgang på internettet. Dette er opbygget med en Ipv6 som standard. 11

13 BILAG 3 SKITSE TIL KOMPETENCENIVEAUER De digitale, didaktiske kompetencer for pædagogiske medarbejdere og ledere fremkommer i fem trin 3 : 5. Nybegynder Nybegynderen gør sine første erfaringer med digitale læremidler og anvendelsen af disse pædagogisk og didaktisk. Hun anvender i mindre grad digital kommunikation. 2. Avanceret begynder Den avancerede begynder har automatiseret enkelte digitale didaktiske forløb, og er i den forbindelse blevet introduceret til et kritisk kompetent vurderingsværktøj i forhold til læremidlernes anvendelighed. Den avancerede begynder færdes på pædagogiske kommunikationsplatforme, men udnytter endnu ikke de digitale læremidler og kommunikationsmuligheder til fulde. 3. Kompetent udøver Den kompetente udøver kan anvende digitale læremidler som kilde til udvikling af børns læreprocesser og herunder designe den pædagogiske læreproces ved hjælp af disse. Den kompetente udøver vurderer digitale læremidler i forhold til undervisningsmål, læreprocesser og barnets og den unges læreforudsætninger, og hun reflekterer over brugen af digitale læremidler både pædagogisk og fagdidaktisk. Hun anvender sociale netværk til vidensdeling og kommunikation på en etisk hensigtsmæssig måde, og medvirker til at udvikle barnets og den unges kritiske digitale dannelse. 4. Kyndig udøver Den kyndige udøver har automatiseret de kompetencer, som den kompetente udøver har tilegnet sig. På baggrund af denne automatiserede læring er den kyndige udøver vejleder for kolleger og ledelse og igangsætter af kollegers læringsprocesser. Hun er således den it didaktiske specialist indenfor udvalgte fags kerneområder og kan med udgangspunkt i sin praktiske erfaring og teoretiske viden skabe og udvikle nye digitale læreprocesser. 5. Ekspert Eksperten har automatiseret it didaktisk praksiserfaring og en dyb teoretisk indsigt i digitale medier og de læreprocesser, der igangsættes ved brugen af dem. Denne viden og praksiserfaring kan anvendes til teori og metodeudvikling og afprøvning i den didaktiske praksis. Eksperten har en dybereliggende forståelse for digitale systemers opbygning, og kan rådgive og udvikle innovative løsninger i den kommunale organisation og det enkelte dagtilbud og skole på alle områder, der vedrører it didaktik, kommunikation og infrastruktur. 3 De fem kompetenceniveauer er udviklet af brødrene Dreyfuss og omsat til en it didaktisk kompetenceforestilling. 12

14 BILAG 4 IDÉER TIL DET VIDERE ARBEJDE Innovationsteam af repræsentanter fra skolerne Afklar sikkerhedsforhold i forhold til det trådløse netværk og elevernes digitale enheder Fælleskommunale temadage, kurser og caféer med udveksling af de mange konkrete tiltag, der allerede er i gang Faglig it didaktisk vejleder til dagtilbud Udvikling af en fælleskommunal kultur, der dyrker de it didaktiske debatter Mediepatruljer med elever Digital vidensbank til inspiration og innovation på tværs af dagtilbud og skoler Samarbejde med pædagog og læreruddannelsen omkring de studerendes digitale kompetencer Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til didaktisk og pædagogisk vurdering af digitale læringsmidler Pilotprojekt med fokus på den didaktiske og pædagogiske praksis på tværs af dagtilbud og skole 13

Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole

Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole Didaktisk digitalisering - digital strategi for Dagtilbud og Skole Assens Kommune 2012 2015 Indledning Børn og unge er som borgere i et digitalt samfund aktive brugere af digitale medier. Medierne piller

Læs mere

Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015.

Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015. Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 2013 2014 2015 INDLEDNING I 2013 blev der udarbejdet en fælles kommunal digitaliseringsstrategi:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14

Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14 Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14 Abildgårdskolens 3 indsatsområder skoleåret 14-15 er: - Fra undervisning til læring - Bevægelse - Inklusion. Udvælgelsen af netop de 3 områder bygger på det forberedende

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år.

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Med udgangspunkt i den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer,

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere