Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør: Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Kontaktperson: Flemming K. Fink CVR. Nr: Bankoplysninger: Danske Bank Resumé Århus Universitet har i november 2010 vundet opgaven med at etablere Det Entreprenørielle Universitet i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august. Projektet har til formål at fremme entreprenørskab på universitetet gennem en bred vifte af satsninger og opbygge et fyrtårn for entreprenørskab, der kan være med til at drive udviklingen i det øvrige uddannelsessystem. Etableringen af Det Entreprenørielle Universitet vil bidrage til at skabe større fokus på entreprenørskab på tværs af universitets fakulteter og fagområder og sikre, at alle studerende stifter bekendtskab med den form for entreprenørskab, der passer til netop deres studieforløb. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet: Projektet, der begyndte 1. april 2011, forløber overordnet planmæssigt. Dog er projektet, grundet erfaringer gjort i projektet, mindre problemer med at finde kvalificeret kapacitet til ansættelse, omstruktureringer på Aarhus Universitet og universitetssystemet i almindelighed, der indeholder en del administrative arbejdsgange i forhold til udbud og implementering af fag og nye tilgang, en smule forsinket i forhold til de opsatte milepæle. Det forventes dog, at der kan rettes op på dette inden projektets udløb. Projektet er bevilget forlængelse til Alle aktiviteter, undervisning mv. ophører pr og perioden anvendes til den endelige afrapportering og administrative afslutning af projektet. DEU: Det Entreprenørielle Universitet består, som beskrevet i projektansøgningen, af de tre hovedområder: Forskning, Undervisningsudvikling og Iværksætteri og Erhvervssamarbejde (Studentervæksthus Aarhus): Forskningsgruppen CARE har siden projektstart skiftet navn til icare (Interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship). icare har ved periodens slutning opfyldt de opsatte mål om antal publikationer (pkt. 1.3), deltaget i det forventede antal konferencer og afholdt det forventede antal arrangementer i Forum for Entreprenørskabsundervisere (FEU). FEU skiftede pr navn til Forum for Entreprenørielle Undervisere. Det blev besluttet på ledelsesmøde 12. oktober 2012, at fastsætte antallet af FEU-arrangementer til 3 arrangementer + 1 større arrangement pr. semester, for ikke at kannibalisere på de fremmødte, da de i milepælene fastsatte antal har vist sig at være overvurderede i forhold til tilslutningen. Dette antal justeredes ved et FEU-planlægningsmøde d. 6. december 2012 til 5-6 arrangementer/årligt målrettet interne undervisere i projektet, samt andre med særlig interesse i entreprenørskabsundervisning, 2-4 arrangementer/årligt målrettet både interne og eksterne entreprenørskabsundervisere, samt 1-2 arrangementer/årligt målrettet alle med interesse i entreprenørskab i uddannelserne. Udviklingen af fag har også overgået forventningerne med 18 udviklede fag i perioden mod de forventede 12 fag pr. 31. december 2013 (pkt. 1.1 og 2.4) og arbejdet med toningerne skrider også fremad som forventet (pkt.2.1). Det har dog vist sig, at underviserne på de faglige miljøer har svært ved at afsætte tid til toningsarbejdet, hvilket har betydning for hvor stor udbredelsen af toninger kan blive. Men tiden arbejder for projektet, og med den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed, der efterhånden tilfalder entreprenørskab, forventes det at implementeringen af entreprenørskab i eksisterende uddannelser og fagudbud vil blive prioriteret højere, end det gør på nuværende tidspunkt. Det har vist sig sværere end forventet at udvikle et generisk entreprenørskabsfag på tværs af fakultetsgrænser, da der ikke er tradition, eller mulighed, for i universitetsstrukturen, at udbyde et fag på alle fakulteter på én gang, og derudover er det svært for den enkelte studerende at disponere over egne ECTS-proint, da disse er bundet i primært obligatoriske fag med meget få muligheder for valgfrihed. Der arbejdes dog stadig på udviklingen af et generisk entreprenørskabsfag, vægtet 5 ECTS, til udbud blandt bachelorstuderende på AU, men dette kræver, at ét af universitetets institutter vil være vært for faget, at studerende fra hele AU vil kunne deltage, at den ledelsesmæssige opbakning til et sådant fag er på plads. Behovet for efter- og videreuddannelse er løbende under afklaring og udvikling, og der udbydes konkret et forløb (5 ECTS) for undervisere på VIA University College i et samarbejde mellem DEU og VIA

3 UC i foråret Udviklingen af masteruddannelsen i entreprenørskab, IMEET (International Master in Entrepreneurship Education and Training), pågår stadig og det forventes at uddannelsen realiseres med deltagere fra bl.a. Tyskland og Holland. Alle aktiviteter indenfor området iværksætteri og erhvervssamarbejde sker i regi af Studentervæksthus Aarhus, som har adresse på Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N. Aktiviteterne her forløber over forventning: Der bl.a. optaget 683 studerende med virksomheder og projekter i de forskellige faser af Take Off, af disse har 125 studerende et CVR-nummer (pkt. 2.6), og i alt 919 studerende har deltaget i extracurriculære aktiviteter i SVAA (ibid.). Aktiviteten VidenCrew er efter et pilotforløb i perioden blevet nedlagt, da det blev vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have studerende i forløb hos iværksættere, pga. mangel på kontorlokaler og for lidt tid til at give sparring til den studerende. Der vil i stedet blive lagt mere vægt på Corporate Take Off, der er i tråd med det entreprenørskabsfokus og vidensamarbejde med erhvervslivet i regionen, vi ønsker at bibeholde, samt opbyggelsen af et ambassadørnetværk til fremmelse af intraprenant adfærd blandt de studerende. Markedsføringen af projektet og aktiviteterne heri målrettet studerende foregår løbende både i forbindelse med større studiemesser og direkte adresseret til konkrete grupper af studerende i kantiner eller under forelæsninger. I efteråret 2012 lanceredes en kampagne for eship.au.dk, der skal gøre studerende på AU opmærksomme på deres muligheder for at bruge entreprenørskab og iværksætteri i forbindelse med deres faglighed. Kampagnen foregik i ugerne med roll-ups placeret i kantiner, ved indgangsdøre samt andre strategiske steder på hele campus, busboards i udvalgte buslinjer til og fra campus, go-cards på byens cafeer, bannere på centrale gavle på campus, et opdateret entrepreneurship.au.dk med cases, hvor de studerende let kan finde info om entreprenørskabs- og innovationskurser samt aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, samt uddeling af indkøbsnet med henvisninger til eship.au.dk og pastilæsker i AUs store boghandler. Se endvidere pkt Antal ansatte - helt eller delvist - tilknyttet DEU i perioden: AU Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI): 13, interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship, (icare): 5, samt derudover 7 TAP er, der varetager administration og markedsføring sideløbende med andre opgaver + 4 studentermedhjælpere. Derudover flere tilknyttede undervisere fra AU i forbindelse med toningsarbejde o.lign. DEU-ledelse: Se resultatkrav 3.1 Herudover er der nedsat et advisory board for DEU, der mødes to gange årligt, bestående af Marianne Ping Huang, Prodekan ARTS AU Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation Søren Boutrup, Erhvervsstyrelsen Peter Friese, VIA University College Astrid Høegh Tyrsted, Studerende / STARTit Dorthe Refslund Christensen, VIP AU Det er endnu for tidligt at måle bredt på effekterne af projektet, men at forårets kurser primært udbydes på fakulteterne Health og Science and Technology, viser at projektets tilbud nu nyder større forankring på AU. Studentervæksthus Aarhus har stor succes og har, for at kvalificere optaget af studerende i Take Off-forløbet, indført 5 årlige ansøgningsfrister til optag her. Mindre afvigelser fra det planlagte projekt i den forløbne periode: Den fleksible semesterfagpakke Grundet administrative procedurer blev den fleksible semesterfagpakke, bestående af fagene Entrepreneurial Methodology, Entrepreneurial Process, Entrepreneurship Theory (i alt 30 ECTS) på Business and Social Sciences, desværre udbudt for sent til de studerende, og det skønnedes fra fakultetets side, Side 3

4 at dette ikke ville gennemføre undervisning med det antal studerende, der alligevel nåede at tilmelde sig. Alle tre fag i semesterfagpakken udbydes dog igen i efteråret 2013, hvor der forventes større tilslutning. Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. Curriculum for EME beskrives Der har været arbejdet på at udvikle og oprette en Executive Master in Entrepreneurship rettet mod erhvervsledere. Udgangspunktet for arbejdet var erfaringer fra en tidligere AU master International Master in Entrepreneurship Education and Training = IMEET ( ). Arbejdet har indbefattet følgende større initiativer: - Kontakt til Hanze Universitet som var største kunde i IMEET - Kontakt til SDU som var med-initiativtager til IMEET - Kontakt til VIA-university som er største potentielle kunde i nærområdet - Kontakt til Væksthusene som også var en stor kunde i IMEET - En række opsøgende initiativer til andre mulige kunder. Konklusionen på dette arbejde er, at der er interesse, men 1. der ikke har været en betalingsduelig målgruppe og/eller 2. der ikke kan ses nogen kunder. På dette grundlag er det derfor blevet besluttet, at denne milepæl ikke kan realiseres. Studieture for undervisere afholdt Pga. travlhed har det ikke været muligt at planlægge en studietur til afholdelse inden for den forløbne periode, men der planlægges pt. en studietur til Aalto University i Finland sidst på foråret: d Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udbuddet af fag Udbuddet af en- dokumenteres i Der er i perioden udviklet eller videreudviklet 18 entreprenørielle kursusforløb, der er afviklet / afvikles således: trepre- nørskabsfag skal den halvårlige af- forbindelse med (Heraf er 3 fag videreudviklet fra efteråret 2011 til efteråret øges, herunder skal antallet af de entreprenørielle rapportering 2012) Der er siden projektstart udviklet 13 entreprenørielle kernefag udover de 20 nævnt i ansøgningen (herunder Global Entrepreneurship, Innovation og Forskning samt Humanistisk kernefag øges Innovation, der har gennemgået en så gennemgribende videreudvikling, hvor kun fagets navn er genbrugt, hvorfor med 50%. disse også er at betragte som nyudviklede) betyder det en øgning af antallet af entreprenørielle kernefag med 65% på nuværende tidspunkt. Efterår 2011: 6 kursusforløb Fagligt entreprenørskab for teologi Fakultet: Arts ECTS: 15 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala Fagligt entreprenørskab for historie Side 4

5 Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Porteføljeeksamen med 2 skriftlige rapporter på 8-10 sider og efterfølgende mundtlig eksamen. Global entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Innovation og forskning Fakultet: Health ECTS: 1 point Sprog: Dansk Niveau: Ph.d.-studerende Eksamen: Bestået ved dokumenteret aktiv deltagelse AFLYST pga. for få tilmeldte Forår 2012: 4 kursusforløb Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: The course is evaluated according to the 7-scale based on the writing and presentation of seminar assignments and oral examination with internal censor. Innovation Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Mundtlig eksamen, 7-skala Organisatorisk Innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 point Side 5

6 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig 3 timers eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, 7-skala Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Fakultet: Arts ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Portfolio exam based on assignments and presentations (12-15 pages in total). Efterår 2012: 5 kursusforløb Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Faglig entreprenørskab Fakultet: Arts ECTS: 10/15 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: 10 ECTS: Mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur 15 ECTS: Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen, 7- skala med intern censur Aflyst efteråret 2012 pga. studieadministrativ fejl. Forventes udbudt igen efteråret ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave og efterfølgende mundtlig eksamen, intern censur, 7-skala. Entrepreneurial Methodology (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse, 30 minutter, bestået/ikke-bestået, ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Side 6

7 Resultatkrav 1.2 Min studerende skal deltage i undervisningsaktiviteter indenfor entreprenørskab, udviklet i projektet, skal være min Antal studerende Entrepreneurial Process (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 15 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave med mdt. eksamen. 2 uger, sider. Ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurship Theory (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave, 72 timer, sider. 7-trinsskala, intern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Forår 2013: 3 kursusforløb Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikkebestået Organisatorisk innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, ingen censur, 7-skala. Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7- trinsskala. Antal deltagende studerende i perioden: 1357 Fagudbud i perioden: Fagligt Entreprenørskab, Historie Start : 6 studerende Fagligt entreprenørskab, Teologi Start : 16 studerende Side 7

8 Global Entrepreneurship, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Start : 17 studerende Humanistisk Innovation Start : 50 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 12 studerende Innovation Start : 23 studerende Organisatorisk Innovation Start : 52 studerende Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Start : 14 studerende Profilfag: Entrepreneurship Start : 29 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Start : 42 studerende Humanistisk Innovation Start : 44 studerende Toning: Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 16 studerende Begivenhedskultur: Moderne identitet Start: : 53 studerende Undervisningsaktiviteter i SVAA i perioden: VidenCrew: : 4 studerende Iværksætterworkshop: : Iværksætterworkshop E11 #1: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #2: 32 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #3: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #4: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #5: 22 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #6: 28 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #1: 38 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #3: 23 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #4: 45 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #5: 39 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #1: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #2: 31 deltagere Side 8

9 Resultatkrav 1.3 Forskningsindsatsen vedrørende undervisning i entreprenørskab styrkes. Produktionen af artikler i internationale tidsskrifter øges med 50%. Antal publikationer : Iværksætterworkshop E12 #3: 21 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #4: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #5: 19 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #6: 24 deltagere Iværksætter Sand Box: : Iværksætter Sand Box hold 1: 22 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 2: 26 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 3 (HIH): 16 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 4: 39 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 5 (del af faget Applied Business Development): 10 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 6: 21 deltagere 100 workshops og netværksmøder: : Velkommen til 100-workshop: 58 deltagere : Adfærdsprofilworkshop: 39 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere Obligatoriske workshops SVAA: Iværksætterens vindermindset: 19 deltagere Markeder og segmenter: 10 deltagere Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Velkomstmøde i Explore: 11 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 8 deltagere Entrepreneurielle Principper: 13 deltagere Bliv pilot i eget fly med klare opgaveprioriteringer: 18 deltagere Naviger økonomisk sikkert i hverdagen: 12 deltagere Business Model Canvas: 9 deltagere Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere Karmaloven og strategisk networking: 12 deltagere Velkomstmøde i Explore: 14 deltagere Åben rådgivning for studerende i SVAA samt Alumne Netværk: Åben rådgivning 1: 11 deltagere Åben rådgivning 2: 1 deltager Åben rådgivning 3 (advokat Kathrine Holm Johnsen, Kromann Reumert): 13 deltagere Antal publikationer: 29 (heraf publikationer i internationale tidsskrifter:11) DEU: 14 Øvrig icare: DEU: 1. Blenker, P; Korsgaard, K; Neergaard, H; Thrane, C; (2011) Unleashing Enterprising Creativity through novel Pedagogy. Poster presentation. ICSB Conference, Stockholm June. 2. Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, Side 9

10 C. (2011). The questions we care about: Paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 25(6), Korsgaard, S; Neergaard, H; Frederiksen, SH; (2011) Narratives in the Entrepreneurial Classroom. Presented at the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 4. Korsgaard, S; Muller, S; Tanvig, H; (2011) Rural entrepreneurship: Between Space and Place. Presented at the 56th ICSB Conference. Stockholm June. Currently under review at European Planning Studies (New title: Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the Rural) 5. Neergaard, H; Fleck, E; Krueger, N (2011) The Role of Control in Entrepreneurial Growth: an alternative Explanation from Social Cognitive Theory. Presented for the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 6. Neergaard, H; Frederiksen, SH; Marlow, S; (2011) The Emperor s new Clothes: rendering a Feminist Theory of Entrepreneurship visible. Presented at the ICSB Conference, Stockholm June øvrig icare: 1. Bøllingtoft, Anne; Müller, Sabine; Ulhøi, John Parm; Snow, Charles C. (2011) Collaborative Communities of Firms : Role of the Shared Services Provider, In: Collaborative Communities of Firms: Purpose, Process, and Design. ed. / Anne 2. Bøllingtoft; Lex Donaldson; George P. Huber; Dorthe Døjbak Håkonsson; Charles C. Snow. Springer Science+Business Media B.V., p Kesting, P., Müller, S., Jørgensen, F., & Ulhøi, J. P. (2011). Innovation and network collaboration: An HRM perspective. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Korsgaard, S. T., & Anderson, A. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), Korsgaard, S. T. (2011). Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities through actornetwork theory. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7-8), Korsgaard, S. T. (2011). Opportunity formation in social entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, 5(4), Korsgaard, S., Linneberg, M. S., Svejvig, P., & Terkilsen, L. K. (2011). Challenges in the Multi-cultural and Side 10

11 Lingual Classroom: How to Navigate as the Lecturer?. Paper presented at Educational Conference, Aarhus, Denmark. 8. Krueger, N; Neergaard, H; (2011) Revisiting the Cognitive Development Trajectory of Entrepreneurship: the role of Critical Developmental Experiences. ICSB Conference, Stockholm June. 9. Müller, S., Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2011). Change point analysis and assessment: An integrated methodological design. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Müller, S. (2011). Entrepreneurship and regional development: A literature review and synthesis. Paper presented at ICSB, Stockholm, Sweden. 11. Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The Nordic Welfare Model: Facilitator or Barrier for Women's Entrepreneurship? International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3(2), DEU: 1. Christensen, DR; Neergaard, H; (2012) Female Lifestyle Entrepreneurs: Growing Body, Soul and Business. Presented for the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November. 2. Ferguson, R; Gaddefors, J; Korsgaard, S; (2012) Business as Unusual: Mixed Embeddedness in Rural Entrepreneurship. Presented at the 2ndNordic Rural Research Conference, May, Joensuu, Finland 3. Korsgaard, S; Anderson, A; Gaddefors, J; (2012) Entrepreneurship as Re-sourcing. Presented at the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November 4. Korsgaard, S; Berglund, H; Thrane, C; Blenker, P (2012) A Tale of Two Kirzners. (Currently under review at Entrepreneurship and Regional Development.) 5. Müller, S., Neergaard, H. (2012) Exploring the interplay between entrepreneurial agency and structural context: A morphogenetic approach, Paper presented at the 26th Annual RENT Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, November 2012, Lyon, France 6. Neergaard, N. Klapper, R. (2012) Five steps to heaven 7. Neergaard, H., & Krueger, N. (2012). Still playing the game?. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4(1), Side 11

12 Resultatkrav 1.4 De entreprenørielle undervisningselementer skal bidrage til lokal og regional vækst, blandt andet ved at etablere videnssamarbejder mellem virksomheder og de studerende i studentervæksthuset. Antal videnssamarbejder Antal studerende, der starter virksomhed i regi af studentervæksthuset 8. Trolle, S. & Blenker, P. (2012). Det entrepreneurielle speciale. Presented at DUN conference May øvrig icare: 1. Blenker, P; Frederiksen, SH; Korsgaard, S; Müller, S; Neergaard, H; Thrane, C; (2012) Entrepreneurship as everyday practice. Towards a Personalized Pedagogy of Enterprise Education. Industry and Higher Education 26(6) 2. Frederiksen, S. H. (2012), What is Required of Me? Identity work and Practice in an Entrepreneurship Class. Presented at ISBE Nov Günzel, F and Krueger, N (2012) Don't TASE me BRO! 9th Annual NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship, New York 7-9 November. Neergaard, H. Tangaard, L. Kreuger, N. and Robinson, S. (2012) Pedagogical Interventions in Entrepreneurship: from behaviourism to existential learning, Award winning paper presented at ISBE Nov Vidensamarbejder: 16 Aktivitet: VidenCrew Antal samarbejder: 4 1. Mamma Nature ApS ( ) 2. Smiley-energy Aps ( ) 3. The Armypainter ApS ( ) 4. Nærværsrejse.dk ( ) Aktivitet: Corporate Take Off Antal samarbejder: 5. Liljenhøj Consulting ( ) 6. Nordic Management ( ) 7. Innoware A/S ( ) 8. Forenede brancher ApS ( ) 9. Secoya A/S ( ) 10. EXOTASK ( ) 11. Gnist ApS ( ) 12. Retroworld ( ) 13. Jensenplusco ApS ( ) 14. Visiolink ApS ( ) 15. Form og Motion ( ) 16. Gard Easy ( ) 17. Horsodan, CVR SuperSail 19. Boisen, CVR MC emballage A/S Der søges pt. studerende til yderligere 4 samarbejder i CTO. Studerende i SVAA med CVR-nummer: 125 Antal studerende: 262 I procent: 47 % Mål 2 Side 12

13 Ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav toninger af uddannelser skal væ- Der skal laves en 1. Musikvidenskab (KA) toning af syv uddannelser i entre- for projektets førre udviklet inden (A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). prenørskabsret- ning. Ændringerviserne Pia Rasmussen og Charlotte Rørdam på Musikviste år Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underne skal indarbejdes i studieorddenskab og Claus Thrane, CEI, og gennemført i fællesskab mellem de tre undervisere i foråret Videreudviklingen foregår henover efteråret 2012 og faget udbydes igen i foråret 2013 i tonet form. ningerne. Ændringerne er nu indskrevet i studieordningen: I disciplinen indgår kortere projektforløb, der skal give den studerende indsigt i arbejdet med musik og lyd i en bred informativ praksis. Forløbet skal samtidig præsentere de studerende for en entrepreneuriel tilgang der kan sætte de studerende i stand til at identificere og reflektere over faser i en entrepreneurial tilgang til egne projekter. Studieordning, Musikvidenskab, dec Begivenhedskultur (BA) (Faget Moderne identitet, fakultet: Arts, 10 ECTS) Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviser Dorthe Refslund Christensen og Anne Kirketerp Linstad, CEI. Arbejdet med toningen gik i gang i E11. Formålet med toningen er, at sikre et større fokus på de studerendes foretagsomme kompetencer samt understøtte en større betoning af, at viden kan være til værdi for andre i en praksisrettet anvendelse af fagets teorier. Faget er gennemført E12 i tonet form. Toningen fremgår af studieordningen, hvor der er øget fokus på entreprenørielle elementer og mere selvstændig arbejdsform: Undervisningen er eksperimentel og projektorienteret. Med omdrejningspunkt teoretisk-metodiske inputs og i selvstændigt arbejde mellem sessionerne udført individuelt og i grupper (læsning, refleksion, diskussion, indsamling og analyse af data), arbejdes der på sessionerne refleksivt, analytisk og entrepreneurielt med stoffet. Studieordning, Begivenhedskultur, International Communication and Multimedia (BA) (30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Status: Toning af hele 4. semester (IC ENT Entrepreneurship Profile) på uddannelsen. Underviserne Jan Martinsen, Eva Sørum Poulsen og Henrik Knudsen, AU HIH, har løbende modtaget sparring om entreprenørielle elementer til inkorporering i undervisningen fra Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Den studerende kan i stedet for at tage i praktik i dette semester vælge at tage IC ENT Entrepreneurship-profilen, der består af 4 fag: - Value creation (5 ECTS) - From the personal outset to creativity and business (5 Side 13

14 Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles generiske entreprenørskabsfag, som kan indgå på alle studieretninger Der skal være igangsat min. 2 pilotforsøg indenfor projektets første år. ECTS) - From creativity through idea generation to business models (10 ECTS) From business model towards an entrepreneurial company (10 ECTS) Underviserne fra CEI agerer sparringspartnere gennem hele forløbet. 4. Idræt (BA/KA, faget Projektledelse og professionsstudier i idræt, fakultet: Health, 15 ECTS) Status: Faget gennemføres i foråret 2013 i tonet form. Toningen af faget er foregået gennem sparring med underviser Kristian Raun, idræt, og undervisningen gennemføres i tonet form i foråret CEI har bidraget med råd om ny struktur for faget samt litteratur. Toningen fremgår af kursusbeskrivelsen, hvor der er lagt vægt på reflektion over egne beslutningsprocesser og forandringsvalg. Dette henviser primært til, at faget har fået tilført nyt pensum: Sarasvathy: What makes entrepreneurs entrepreneurial?, Ligesom der er udviklet en ny workshop, hvor der på flere måder blev arbejdet med kernebegreberne effectuation og causation samt Sarasvathys vigtigste principper. Desuden gav workshoppen de studerende muligheder for at perspektivere fra effectuationbegrebet til deres praktikophold. Derudover vil fagets faste underviser Kristian Raun Thomsen drage paralleller til Sarasvathy fra flere dele af fagets teoriapparat bl.a. Kolb, David A. (2000): Den erfaringsbaserede læreproces, in red.: Illeris, Knud: Tekster om læring, Roskilde Universitetsforlag og Kreiner&Christensen, Derudover blev også faget Sciencebased innovation and entrepreneurship udbudt for idrætsstuderende i foråret 2013, men pga. planlægningsmæssige vanskeligheder på idræts hjeminstitut fik idrætsstuderende ikke mulighed for at deltage. Det har i løbet af projektets levetid vist sig umuligt at lave et fag, der kan tages af alle studerende på AU på tværs af fakultetsgrænser på grund af forskellige studieordninger, meritregler og taksametergodtgørelser. Projektet har derfor valgt i stedet at lave lokale samarbejder med studienævn, så alle studerende har adgang til et entreprenørskabsforløb. Disse entreprenørskabsforløb bygger da alle på den samme overordnede proces, og indeholder derfor generiske elementer. I foråret 2013 deltager fx studerende med flg. faglige baggrunde på faget Videnskabsbaseret Innovation og Entrepreneurship (10 ECTS): It produktudvikling, biologi, nanoscience, datalogi og molekylærbiologi (alle KAstuderende), mens også profilfaget i Entreprenørskab i efteråret 2012 bestod af studerende fra mange forskellige faglige miljøer på ARTS. Side 14

15 Resultatkrav 2.3 Der skal udvikles en fleksibel semesterpakke, som udbydes tværfagligt på kandidatniveau Semesterpakken skal være udviklet senest 31. august 2012 Den fleksible semesterfagpakke er udviklet og godkendt af flere studienævn på Faculty of Business and Social Sciences. Desværre kom denne godkendelse så sent, at der ikke blev tilmeldt tilstrækkeligt med studerende og Business and Social Sciences valgte derfor at aflyse kurset. Det forventes dog, at semesterfagpakken kan udbydes igen i efteråret 2013 med større succes. Indhold: Semesterpakken i entrepreneurship tilbyder de studerende på tredje semester af deres kandidatuddannelse et sammenhængende forløb der vil udvikle deres motivation for, evner til og viden om entrepreneurship. Semesterpakken giver de studerende mulighed for at afprøve og udvikle deres entrepreneurielle færdigheder gennem reelle entrepreneurielle processer, mens de samtidig opnår dyb viden om entrepreneurshipteori, kreativitet, innovation og forretningsmodeller. Formålet med semesterpakken er, ud over at levere et entrepreneurship program af allerhøjeste kvalitet til de studerende, at udvikle og evaluere nye og innovative undervisningsmetoder til entrepreneurshipundervisning samt udvikle de involverede underviseres undervisningskompetencer.. Semesterpakken består af tre komponenter (se figuren nedenfor) i pakken struktureret som tre fag med hver sine ECTS-optjeninger: Entrepreneurielle metoder 5 ECTS Entrepreneurship teori 10 ECTS Entrepreneurielle processer 15 ECTS I entrepreneurielle metoder får de studerende en introduktion til de grundlæggende metoder, som entrepreneurer bruger til at skabe muligheder, og de studerende afprøver disse gennem udvikling af en mindre entrepreneuriel aktivitet. I entrepreneurship teori får de studerende indblik i historiske og nyere entrepreneurship teorier, og arbejder med de elementer, der er afgørende for succes i entrepreneurship. I entrepreneurielle processer vil de studerende gennemføre en egentlig entrepreneuriel proces, hvor de i et underviserfaciliteret forløb gennemgår de grundlæggende entrepreneurille faser. Semesterpakken foreslås i første omgang indført i en toårig periode, hvorefter der træffes beslutning om hvordan de udviklede erfaringer og undervisningsaktiviteter videreføres og forankres i en bred række undervisningsaktiviteter på BSS, herunder et bredt udbudt valgfagstilbud. Det tre fag er integrerede, men kan dog alligevel tages alene, hvis behovet skulle opstå herfor. Undervisningen forestås af Professor Helle Neergaard, Lektor Per Blenker og Adjunkt Steffen Korsgaard alle fra Institut for Marketing og Organisation. Side 15

16 Resultatkrav 2.4 Der skal udvikles en række enkeltstående fag i samarbejde med fagmiljøerne, herunder sommerskoler Der skal være udviklet 6 fag pr. 31. august 2012 og 12 fag pr. 31. december 2013 Semesterfagpakken kan tages af alle studerende på flg. studieretninger: MSc in Information Management, Business Intelligence, MSc in Consumer Affairs Management, EU Business and Law, MSc in Finance, Finance and International Business, MSc in Innovation Management, MSc in International Business, MSc in International Economic Consulting, Logistics and Supply Chain Management, MSc in Management Accounting and Control, MSc in Marketing, MSc in Marketing and Business Innovation, MSc in Strategy og Organisation and Leadership. Antal udviklede fag: : 1. Fagligt entreprenørskab for teologi 2. Fagligt entreprenørskab for historie 3. BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship 4. Global entrepreneurship 5. Humanistisk Innovation 6. Innovation og forskning 2012: 7. Science based innovation and entrepreneurship 8. Innovation 9. Organisatorisk Innovation 10. Entrepreneurship and Innovation in a social media setting (sommerskole) 11. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship 11. ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship 12. Entrepreneurial Methodology 13. Entrepreneurial Process 14. Entrepreneurship Theory 2013: 15. Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Resultatkrav 2.5 Der skal udvikles fleksible efteruddannelser for undervisere og erhvervsliv Der skal udvikles 4 fleksible efteruddannelser for undervisere og erhvervsliv (Se pkt. 1.1 for specifikationer) Masteruddannelse Der er i perioden arbejdet med at afdække muligheder for udvikling af længerevarende efteruddannelsesforløb. CEI og icare arbejder i fællesskab på videreudviklingen af nogle grundelementer fra en tidligere udbudt master uddannelse med samme navn (International Master in Entrepreneurship Education and Training IMEET) med henblik på at denne kan målrettes en bredere målgruppe, herunder bl.a. undervisere og studentervæksthusprojektledere fra VIA University College. Side 16

17 At masteruddannelsen, på trods af sin forskellighed fra forgængeren, ikke har fået et andet navn, skyldes at IMEET er et kendt navn inden for entreprenørskabsundervisning på masterniveau, og det vil derfor være en fordel at associere sig med dette. Formål: Formålet med IMEET er at udvikle deltagernes evne til at undervise og rådgive i entreprenørskab. Uddannelsen er målrettet undervisere, projektledere, studieledere, konsulenter, facilitatorer, m.fl. i Europa, som arbejder inden for feltet entreprenørskab og innovation og gerne vil udvikle deres kompetencer ifm. undervisning i entreprenørskab og facilitering af lærings- og undervisningsforløb. IMEET har både fokus på entreprenørskab, innovation og kreativitet og på pædagogik, didaktik og læring. Deltagerne arbejder som udgangspunkt med konkrete projekter og cases fra deres hverdagspraksis med henblik på at kunne vurdere, udvikle og forankre nye tiltag, forløb og processer konkret i deres arbejde undervejs i uddannelsen. IMEET er en 2-årig deltidsuddannelse på forskningsbaseret undervisning inden for entreprenørskab og innovation, der også inddrager personer som Saras Sarasvathy, Bill Gartner, o.l. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som internatophold både i Danmark og udlandet. Der har i perioden ligeledes været aktiviteter i gang omkring afdækning af muligheden for at udvikle og gennemføre korte efteruddannelses-forløb samt behovet hos mulige aftagere. Der er taget udgangspunkt i elementer fra de merit-givende fag såvel som entreprenørskabsforløb fra SVAA. Der er undersøgt muligheden for konkret at udbyde forløbene til erhvervsliv, entreprenørskabsundervisere samt andre offentlige samarbejdspartnere. Status februar 2013: Der har været arbejdet på at udvikle og oprette masteruddannelsen, og arbejdet har indbefattet følgende større initiativer: - Kontakt til Hanze Universitet som var største kunde i IMEET - Kontakt til SDU som var med-initiativtager til IMEET - Kontakt til VIA-university som er største potentielle kunde i nærområdet - Kontakt til Væksthusene som også var en stor kunde i IMEET - En række opsøgende initiativer til andre mulige kunder. Konklusionen på disse er, at der er interesse, men 1. der ikke har været en betalingsduelig målgruppe og/eller 2. der ikke kan ses nogen kunder. På dette grundlag er det derfor blevet besluttet, at denne milepæl ikke kan realiseres i projektperioden. Korte efteruddannelsesforløb Individuel efteruddannelse af undervisere I processen omkring toning af fag i projektet, modtager de Side 17

18 involverede undervisere sparring og sidemandsoplæring i entrepreneuriel teori og metode. Denne er dog individuel fra underviser til underviser, da nogle af underviserne kender en smule til feltet i forvejen, mens andre slet ikke gør. Der er derfor tale om individuelle forløb, tilpasset faglighed, undervisningsmetoder og den enkelte toning. Mastermodul for undervisere i VIA UC: Professionsfagligt entrepreneurship (5 ECTS) udbydes i foråret 2013 i et samarbejde mellem VIA UC og DEU. Kursusdatoer: 1. seminar: marts seminar: april seminar: maj 2013 Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i ME2- modellen, og har til formål at give deltagerne: - Viden om forskellige retninger og tilgange til entrepreneurskabsundervisning og tænkning. - Viden om og færdigheder i at reflektere over ME2s teoretiske fundament - Kompetence til at sammensætte et kursusforløb i entrepreneurskab med udgangspunkt i ME2, men tilpasset en konkret professionsfaglig kontekst. Omfang: 5 ECTS Niveau: KA Adgangskrav: Bestået BA-udd. samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Evalueringsform: Aktiv deltagelse på alle seminardage samt teoretisk refleksion over egen undervisningsplan med udgangspunkt i fagets pensum (maks. 10 normalsider). Gradueret efter 12-skala. Undervisere: Chefkonsulent, PhD Claus Thrane, AU CEI Specialkonsulent, teamleder Linda Greve, AU CEI Undervisningsudvikler, PhD Anne Kirketerp Linstad, VIA Pensum: Ca. 500 sider Resultatkrav 2.6 Der skal ske en fortsat udvikling af aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, her- Antal studerende, der deltager I SVAA s aktiviteter Antal studerende, der starter egen virksomhed Efteruddannelse i erhvervslivet: Der er i projektperioden lagt meget energi i at afsøge mulighederne for efteruddannelse af erhvervslivet. Men da projektet er funderet på et universitet og derfor underlagt de her gældende akkrediteringskrav, er det svært at udbyde forløb til erhvervslivet, da forløbene da vil blive underlagt andre standarder og læringsmål end der forventes i erhvervslivet. kreditering/ Antal studerende: I perioden har i alt 919 studerende deltaget i aktiviteter i SVAA: Iværksætterworkshop: 525 Iværksætter Sand Box hold 1-6: 134 VidenCrew: 4 Side 18

19 under skal der etableres entreprenørielle samarbejder mellem studerende og etablerede virksomheder. 50% af de studerende i SVAA stater egen virksomhed Der skal etableres samarbejde med min. 25 virksomheder Resultatkrav 2.7 Der skal tilbydes en række extracurriculære aktiviteter, som f.eks. workshops, temamøder, sparringsforløb m.v. Antal virksomhedssamarbejder Art og omfang af aktiviteterne Corporate Take Off: 40 Take Off : 216 (Explore: 143, Incubator: 48, Vækst: 25) Studerende med CVR-nummer: 125 Take Off - Explore: 62 - Incubator: 38 - Vækst: 25 Antal studerende i Take Off, der har startet egen virksomhed (målt på CVR-numre): 47 % Virksomhedssamarbejder: 16 VidenCrew: Efteråret 2011: 4 virksomheder (Skanderborg Kommune): 1. Mamma Nature ApS ( ) + 1 stud. 2. Smiley-energy Aps ( ) + 1 stud. 3. The Armypainter ApS ( ) + 1 stud. 4. Nærværsrejse.dk ( ) + 1 stud. (Aktiviteten herefter lukket ned) Corporate Take Off: 5. Liljenhøj Consulting ( ) + 4 stud. 6. Nordic Management ( ) + 5 stud. 7. Innoware A/S ( ) + 2 stud. 8. Forenede brancher Aps ( ) + 3 stud. 9. Secoya A/S ( ) + 4 stud. 10. EXOTASK ( ) + 3 stud. 11. Gnist ApS ( ) + 4 stud. 12. Retroworld ( ) + 4 stud. 13. Jensenplusco ApS ( ) + 3 stud. 14. Visiolink ApS ( ) + 4 stud. 15. Form og Motion ( ) + 3 stud. Endnu ikke opstartet forløb: 16. Horsodan Elektronik A/S ( ) 17. Super Sail 18. Gard Easy ( ) 19. MC Emballage A/S Temamøder: SVAA Torsdags- eller fredagsmøder. Sparringsmøder for studerende i Take Off. Deltagere: 248 Vejledning: - Entrepreneurship 1:1 Studievejledning i entreprenørskab sammen med den centrale studievejledning på AU. Tidligere åben vejledning hver tirsdag kl Pr omdannedes Entrepreneurship 1:1 til en mailservice, hvor de studerende kan spørge via mail, da der i forvejen er en del spørgsmålsaktivitet via mail. Henvendelser: 29, heraf 20 studerende). - Åbent hus ( ) Mulighed for at se SVAA og processerne her indefra. Side 19

20 Deltagere: 4 Workshops: : Workshop i SVAA: Innovation udvikling af koncept, projekt, produkt, for et hold ergoterapeutstuderende, VIA UC. 27 deltagere : Workshop i Socialt Entreprenørskab. 46 deltagere Besøg og arrangement i SVAA om investorsøgning med Nikolaj S. Larsen, ekstern lektor, CBS. 28 deltagere : Workshop i Social Innovation: Gør noget for dit studiemiljø. 12 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Iværksætterens vindermindset: 19 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Markeder og segmenter: 10 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Bliv pilot i eget fly: 18 deltagere : Workshop for SVAA-iværksættere: Naviger økonomisk sikkert i din virksomhed: 12 deltagere : Workshop for SVAA-iværksættere: Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere 100-netværket: (Netværk for foretagsomme studerende) Workshops og netværksmøder : : Workshop 1: 58 deltagere : Workshop 2: 39 deltagere : Netværksmøde 1: 19 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Netværksmøde 2: 12 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere : Netværksmøde 3: Aflyst : Workshop 5: 26 deltagere : Netværksmøde 4: Aflyst : Startup Experience: 53 deltagere Resultatkrav 2.8 Der skal udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for underviserne. DEU skal sikre, at alle medarbejdere får mulighed for Antal forløb og antal deltagere Det Entreprenørielle Økosystem: : Scenarieworkshop: 17 deltagere : Workshop fremlægning af 4 Scenarier for Det Entreprenørielle Økosystem : 18 deltagere : Workshop - præsentation og udvælgelse af scenarie til videre arbejde: 40 deltagere Siden projektets igangsættelse er det blevet tydeligt, at entreprenørskabspædagogik er en betydelig størrelse, der ikke som selvstændigt fagfelt er muligt at udbyde bredt til alle undervisere på AU, idet erfaringer fra projektet viser, at entreprenørskabspædagogik nødvendigvis må være kontekstafhængig i forhold til de enkelte fagmiljøer. Kompetenceudviklingsforløbene inden for entreprenørskab udvikles og afvikles da i tæt samarbejde med de forskellige fagmiljøer og undervisere, således at der både tages højde for Side 20

21 at videreuddanne sig indenfor entreprenørskabspædagogik. den faglighed underviseren repræsenterer og entreprenørskabspædagogikken inden for det enkelte felt samt at kompetenceudviklingen sker i samspil mellem den enkelte underviser og en fagperson fra CEI. Toninger: I den enkelte toning arbejder underviserne på toningsfaget/-uddannelsen tæt sammen med fagpersonen fra CEI omkring de aspekter af faget/uddannelsen, der er oplagt at tone og oplære underviserne i, samt hvad der er muligt i forhold til fagets/uddannelsens progression. Da denne vurdering foretages fra fag til fag eller uddannelse, er det ikke muligt at lave en skabelon for uddannelsen af de undervisere der skal uddannes entreprenørskabspædagogisk. Pt. er to toninger færdigudviklede og gennemføres i hhv. efteråret 2012 og foråret 2013: - Begivenhedskultur (BA, faget Moderne identitet, 10 ECTS, Fakultet: Arts). Status: Faget Moderne Identitet gennemførtes i efteråret 2011 med fokus på mulighederne for at inkorporere entreprenørskabselementer i uddannelsen. Underviseren indgik sideløbende med afviklingen i et sparringsforløb med Anne Kirketerp Linstad, CEI og har aflagt evaluering på baggrund heraf. Faget afvikles i efteråret 2012 i sin tonede form, hvor underviseren modtager sparring, hvis hun finder behov herfor. Antal deltagende undervisere (udover CEI):1 - Musikvidenskab (KA / A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). Metode: Sidemandsoplæring af underviserne, hvor undervisningen af de entreprenørielle elementer i pilotforløbet i foråret 2012 blev varetaget af Claus Thrane, CEI. Faget afvikles i foråret 2013, hvor CEI bistår med sparring ift. at fagets egne undervisere selv underviser i de entreprenørielle elementer. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 2 3. International Communication and Multimedia (BA) (30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Metode: Underviserne har modtaget løbende sparring gennem oplæg og sidemandsoplæring ved Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 3 - Idræt (BA/KA, faget Projektledelse og professionsstudier i idræt, 15 ECTS, Fakultet: Health) Metode: Sparring om integrering af entreprenørielle elementer i faget. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 1 Forum for entreprenørskabsundervisere Har pr skiftet navn til Forum for entreprenørielle undervisere Løbende videreuddannelse af undervisere på AU finder sted i Forum for Entreprenørskabsundervisere, der med si- Side 21

22 ne månedlige arrangementer tilbyder alle undervisere med interesse for entreprenørskabsundervisning viden og sparring inden for feltet. På denne måde kan både undervisere, der underviser på rene entreprenørskabsfag og undervisere, der ønsker at inkorporere elementer af entreprenørskabs-undervisning i deres anden undervisning videreuddanne sig uformelt sideløbende med alm. undervisningsog forskningsaktiviteter. Antal deltagere i Forum for Entreprenørskabsundervisere i perioden: : Stiftende møde FEU: 14 deltagere : UUW: Kollegial supervision ved lektor og ph.d. Lene Tortzen Bager Aflyst pga. for få deltagere. Arrangementet afvikledes i stedet som planlægningsforum for FEU Deltagere: :UUW: Erfaringer med gentænkning af et om entrepreneurship teorifag ved Steffen Korsgaard Deltagere: : Seminar: Innovation, creativity and out of the box thinking the cornerstones of Entrepreneurship Education? ved Rita Klapper, Associate Professor at ESC Rouen. Deltagere: : Seminar: Co-creating the class. How entrepreneurial teaching leads the way to students engagement, inspiration and accountability ved Alicia Castillo Holley, University of Western Australia and Wealthing group. Deltagere: : Seminar: Entreprenørskabsundervisning ved Linda Greve og Anne Kirketerp Linstad, begge CEI. Deltagere: : En præsentation med eksempler på processen i Iværksætter Sand Box, Studentervæksthus Aarhus ved Martabolette Stecher. Deltagere: : Hvad kræves der af mig? Rapport fra et studium af identitet og praksis i uddannelse for entreprenørskab ved Signe Hedeboe Frederiksen, icare. Deltagere: : Det entrepreneurielle speciale hvordan er det anderledes ved Per Blenker og Stine Trolle, begge icare. Deltagere: : Interventioner og hjemmeopgaver til oplukning af entreprenøriel tænkning. Erfaringer fra faget Innovation Management ved Helle Neergaard, icare. Deltagere: : En metode til at arbejde med disharmonier i en- Side 22

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1 33 76 22 1 11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Det Entreprenørielle Universitet. Midtvejsevaluering. Center for Entreprenørskab og Innovation

Det Entreprenørielle Universitet. Midtvejsevaluering. Center for Entreprenørskab og Innovation Det Entreprenørielle Universitet Midtvejsevaluering Center for Entreprenørskab og Innovation September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Aktiviteter og ydelser (output) 5 2.1 Opfølgning på mål

Læs mere

Det Entreprenørielle Universitet. Slutevaluering

Det Entreprenørielle Universitet. Slutevaluering Det Entreprenørielle Universitet Slutevaluering Center for Entreprenørskab og Innovation December 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 INDLEDNING...3 02 HOVEDRESULTATER...5 2.1 Aktiviteter og ydelser...6 2.2

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 16. februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Efterår 2011 For studerende

Efterår 2011 For studerende Efterår 2011 Studentervæksthus arhus ktivitetskatalog efterår 2011 For studerende U RHUS UNIVERSITET >S Kære studerende Dette aktivitetskatalog er meget mere end 6 sider med information om tider og steder.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE NYERE DISKUSSIONER BLANDT FORSKERE OG UNDERVISERE Innovation vs. entreprenørskab Noget der er derude? Noget der skabes? Genstand

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PRÆSENTATION HVAD ER UDFORDRINGEN? HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER SKABE LØSNINGER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Workshop plan for Next Step foråret 2017

Workshop plan for Next Step foråret 2017 Workshop plan for Next Step foråret 2017 Læringsmål Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner:,, og (Fonden for Entreprenørskab, 2015). Disse kan ses i til formålene samt i forhold

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Innovation - en styret proces

Innovation - en styret proces Copenhagen School of Innovation - en styret proces Entrepreneurship Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Entrepreneurship in prac4ce - Innovation & Entrepreneurship in practice Innovation en styret

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere