Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør: Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Kontaktperson: Flemming K. Fink CVR. Nr: Bankoplysninger: Danske Bank Resumé Århus Universitet har i november 2010 vundet opgaven med at etablere Det Entreprenørielle Universitet i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august. Projektet har til formål at fremme entreprenørskab på universitetet gennem en bred vifte af satsninger og opbygge et fyrtårn for entreprenørskab, der kan være med til at drive udviklingen i det øvrige uddannelsessystem. Etableringen af Det Entreprenørielle Universitet vil bidrage til at skabe større fokus på entreprenørskab på tværs af universitets fakulteter og fagområder og sikre, at alle studerende stifter bekendtskab med den form for entreprenørskab, der passer til netop deres studieforløb. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet: Projektet, der begyndte 1. april 2011, forløber overordnet planmæssigt. Dog er projektet, grundet erfaringer gjort i projektet, mindre problemer med at finde kvalificeret kapacitet til ansættelse, omstruktureringer på Aarhus Universitet og universitetssystemet i almindelighed, der indeholder en del administrative arbejdsgange i forhold til udbud og implementering af fag og nye tilgang, en smule forsinket i forhold til de opsatte milepæle. Det forventes dog, at der kan rettes op på dette inden projektets udløb. Projektet er bevilget forlængelse til Alle aktiviteter, undervisning mv. ophører pr og perioden anvendes til den endelige afrapportering og administrative afslutning af projektet. DEU: Det Entreprenørielle Universitet består, som beskrevet i projektansøgningen, af de tre hovedområder: Forskning, Undervisningsudvikling og Iværksætteri og Erhvervssamarbejde (Studentervæksthus Aarhus): Forskningsgruppen CARE har siden projektstart skiftet navn til icare (Interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship). icare har ved periodens slutning opfyldt de opsatte mål om antal publikationer (pkt. 1.3), deltaget i det forventede antal konferencer og afholdt det forventede antal arrangementer i Forum for Entreprenørskabsundervisere (FEU). FEU skiftede pr navn til Forum for Entreprenørielle Undervisere. Det blev besluttet på ledelsesmøde 12. oktober 2012, at fastsætte antallet af FEU-arrangementer til 3 arrangementer + 1 større arrangement pr. semester, for ikke at kannibalisere på de fremmødte, da de i milepælene fastsatte antal har vist sig at være overvurderede i forhold til tilslutningen. Dette antal justeredes ved et FEU-planlægningsmøde d. 6. december 2012 til 5-6 arrangementer/årligt målrettet interne undervisere i projektet, samt andre med særlig interesse i entreprenørskabsundervisning, 2-4 arrangementer/årligt målrettet både interne og eksterne entreprenørskabsundervisere, samt 1-2 arrangementer/årligt målrettet alle med interesse i entreprenørskab i uddannelserne. Udviklingen af fag har også overgået forventningerne med 18 udviklede fag i perioden mod de forventede 12 fag pr. 31. december 2013 (pkt. 1.1 og 2.4) og arbejdet med toningerne skrider også fremad som forventet (pkt.2.1). Det har dog vist sig, at underviserne på de faglige miljøer har svært ved at afsætte tid til toningsarbejdet, hvilket har betydning for hvor stor udbredelsen af toninger kan blive. Men tiden arbejder for projektet, og med den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed, der efterhånden tilfalder entreprenørskab, forventes det at implementeringen af entreprenørskab i eksisterende uddannelser og fagudbud vil blive prioriteret højere, end det gør på nuværende tidspunkt. Det har vist sig sværere end forventet at udvikle et generisk entreprenørskabsfag på tværs af fakultetsgrænser, da der ikke er tradition, eller mulighed, for i universitetsstrukturen, at udbyde et fag på alle fakulteter på én gang, og derudover er det svært for den enkelte studerende at disponere over egne ECTS-proint, da disse er bundet i primært obligatoriske fag med meget få muligheder for valgfrihed. Der arbejdes dog stadig på udviklingen af et generisk entreprenørskabsfag, vægtet 5 ECTS, til udbud blandt bachelorstuderende på AU, men dette kræver, at ét af universitetets institutter vil være vært for faget, at studerende fra hele AU vil kunne deltage, at den ledelsesmæssige opbakning til et sådant fag er på plads. Behovet for efter- og videreuddannelse er løbende under afklaring og udvikling, og der udbydes konkret et forløb (5 ECTS) for undervisere på VIA University College i et samarbejde mellem DEU og VIA

3 UC i foråret Udviklingen af masteruddannelsen i entreprenørskab, IMEET (International Master in Entrepreneurship Education and Training), pågår stadig og det forventes at uddannelsen realiseres med deltagere fra bl.a. Tyskland og Holland. Alle aktiviteter indenfor området iværksætteri og erhvervssamarbejde sker i regi af Studentervæksthus Aarhus, som har adresse på Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N. Aktiviteterne her forløber over forventning: Der bl.a. optaget 683 studerende med virksomheder og projekter i de forskellige faser af Take Off, af disse har 125 studerende et CVR-nummer (pkt. 2.6), og i alt 919 studerende har deltaget i extracurriculære aktiviteter i SVAA (ibid.). Aktiviteten VidenCrew er efter et pilotforløb i perioden blevet nedlagt, da det blev vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have studerende i forløb hos iværksættere, pga. mangel på kontorlokaler og for lidt tid til at give sparring til den studerende. Der vil i stedet blive lagt mere vægt på Corporate Take Off, der er i tråd med det entreprenørskabsfokus og vidensamarbejde med erhvervslivet i regionen, vi ønsker at bibeholde, samt opbyggelsen af et ambassadørnetværk til fremmelse af intraprenant adfærd blandt de studerende. Markedsføringen af projektet og aktiviteterne heri målrettet studerende foregår løbende både i forbindelse med større studiemesser og direkte adresseret til konkrete grupper af studerende i kantiner eller under forelæsninger. I efteråret 2012 lanceredes en kampagne for eship.au.dk, der skal gøre studerende på AU opmærksomme på deres muligheder for at bruge entreprenørskab og iværksætteri i forbindelse med deres faglighed. Kampagnen foregik i ugerne med roll-ups placeret i kantiner, ved indgangsdøre samt andre strategiske steder på hele campus, busboards i udvalgte buslinjer til og fra campus, go-cards på byens cafeer, bannere på centrale gavle på campus, et opdateret entrepreneurship.au.dk med cases, hvor de studerende let kan finde info om entreprenørskabs- og innovationskurser samt aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, samt uddeling af indkøbsnet med henvisninger til eship.au.dk og pastilæsker i AUs store boghandler. Se endvidere pkt Antal ansatte - helt eller delvist - tilknyttet DEU i perioden: AU Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI): 13, interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship, (icare): 5, samt derudover 7 TAP er, der varetager administration og markedsføring sideløbende med andre opgaver + 4 studentermedhjælpere. Derudover flere tilknyttede undervisere fra AU i forbindelse med toningsarbejde o.lign. DEU-ledelse: Se resultatkrav 3.1 Herudover er der nedsat et advisory board for DEU, der mødes to gange årligt, bestående af Marianne Ping Huang, Prodekan ARTS AU Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation Søren Boutrup, Erhvervsstyrelsen Peter Friese, VIA University College Astrid Høegh Tyrsted, Studerende / STARTit Dorthe Refslund Christensen, VIP AU Det er endnu for tidligt at måle bredt på effekterne af projektet, men at forårets kurser primært udbydes på fakulteterne Health og Science and Technology, viser at projektets tilbud nu nyder større forankring på AU. Studentervæksthus Aarhus har stor succes og har, for at kvalificere optaget af studerende i Take Off-forløbet, indført 5 årlige ansøgningsfrister til optag her. Mindre afvigelser fra det planlagte projekt i den forløbne periode: Den fleksible semesterfagpakke Grundet administrative procedurer blev den fleksible semesterfagpakke, bestående af fagene Entrepreneurial Methodology, Entrepreneurial Process, Entrepreneurship Theory (i alt 30 ECTS) på Business and Social Sciences, desværre udbudt for sent til de studerende, og det skønnedes fra fakultetets side, Side 3

4 at dette ikke ville gennemføre undervisning med det antal studerende, der alligevel nåede at tilmelde sig. Alle tre fag i semesterfagpakken udbydes dog igen i efteråret 2013, hvor der forventes større tilslutning. Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. Curriculum for EME beskrives Der har været arbejdet på at udvikle og oprette en Executive Master in Entrepreneurship rettet mod erhvervsledere. Udgangspunktet for arbejdet var erfaringer fra en tidligere AU master International Master in Entrepreneurship Education and Training = IMEET ( ). Arbejdet har indbefattet følgende større initiativer: - Kontakt til Hanze Universitet som var største kunde i IMEET - Kontakt til SDU som var med-initiativtager til IMEET - Kontakt til VIA-university som er største potentielle kunde i nærområdet - Kontakt til Væksthusene som også var en stor kunde i IMEET - En række opsøgende initiativer til andre mulige kunder. Konklusionen på dette arbejde er, at der er interesse, men 1. der ikke har været en betalingsduelig målgruppe og/eller 2. der ikke kan ses nogen kunder. På dette grundlag er det derfor blevet besluttet, at denne milepæl ikke kan realiseres. Studieture for undervisere afholdt Pga. travlhed har det ikke været muligt at planlægge en studietur til afholdelse inden for den forløbne periode, men der planlægges pt. en studietur til Aalto University i Finland sidst på foråret: d Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udbuddet af fag Udbuddet af en- dokumenteres i Der er i perioden udviklet eller videreudviklet 18 entreprenørielle kursusforløb, der er afviklet / afvikles således: trepre- nørskabsfag skal den halvårlige af- forbindelse med (Heraf er 3 fag videreudviklet fra efteråret 2011 til efteråret øges, herunder skal antallet af de entreprenørielle rapportering 2012) Der er siden projektstart udviklet 13 entreprenørielle kernefag udover de 20 nævnt i ansøgningen (herunder Global Entrepreneurship, Innovation og Forskning samt Humanistisk kernefag øges Innovation, der har gennemgået en så gennemgribende videreudvikling, hvor kun fagets navn er genbrugt, hvorfor med 50%. disse også er at betragte som nyudviklede) betyder det en øgning af antallet af entreprenørielle kernefag med 65% på nuværende tidspunkt. Efterår 2011: 6 kursusforløb Fagligt entreprenørskab for teologi Fakultet: Arts ECTS: 15 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala Fagligt entreprenørskab for historie Side 4

5 Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Porteføljeeksamen med 2 skriftlige rapporter på 8-10 sider og efterfølgende mundtlig eksamen. Global entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Innovation og forskning Fakultet: Health ECTS: 1 point Sprog: Dansk Niveau: Ph.d.-studerende Eksamen: Bestået ved dokumenteret aktiv deltagelse AFLYST pga. for få tilmeldte Forår 2012: 4 kursusforløb Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: The course is evaluated according to the 7-scale based on the writing and presentation of seminar assignments and oral examination with internal censor. Innovation Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Mundtlig eksamen, 7-skala Organisatorisk Innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 point Side 5

6 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig 3 timers eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, 7-skala Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Fakultet: Arts ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Portfolio exam based on assignments and presentations (12-15 pages in total). Efterår 2012: 5 kursusforløb Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Faglig entreprenørskab Fakultet: Arts ECTS: 10/15 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: 10 ECTS: Mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur 15 ECTS: Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen, 7- skala med intern censur Aflyst efteråret 2012 pga. studieadministrativ fejl. Forventes udbudt igen efteråret ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave og efterfølgende mundtlig eksamen, intern censur, 7-skala. Entrepreneurial Methodology (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse, 30 minutter, bestået/ikke-bestået, ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Side 6

7 Resultatkrav 1.2 Min studerende skal deltage i undervisningsaktiviteter indenfor entreprenørskab, udviklet i projektet, skal være min Antal studerende Entrepreneurial Process (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 15 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave med mdt. eksamen. 2 uger, sider. Ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurship Theory (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave, 72 timer, sider. 7-trinsskala, intern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Forår 2013: 3 kursusforløb Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikkebestået Organisatorisk innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, ingen censur, 7-skala. Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7- trinsskala. Antal deltagende studerende i perioden: 1357 Fagudbud i perioden: Fagligt Entreprenørskab, Historie Start : 6 studerende Fagligt entreprenørskab, Teologi Start : 16 studerende Side 7

8 Global Entrepreneurship, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Start : 17 studerende Humanistisk Innovation Start : 50 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 12 studerende Innovation Start : 23 studerende Organisatorisk Innovation Start : 52 studerende Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Start : 14 studerende Profilfag: Entrepreneurship Start : 29 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Start : 42 studerende Humanistisk Innovation Start : 44 studerende Toning: Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 16 studerende Begivenhedskultur: Moderne identitet Start: : 53 studerende Undervisningsaktiviteter i SVAA i perioden: VidenCrew: : 4 studerende Iværksætterworkshop: : Iværksætterworkshop E11 #1: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #2: 32 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #3: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #4: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #5: 22 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #6: 28 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #1: 38 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #3: 23 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #4: 45 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #5: 39 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #1: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #2: 31 deltagere Side 8

9 Resultatkrav 1.3 Forskningsindsatsen vedrørende undervisning i entreprenørskab styrkes. Produktionen af artikler i internationale tidsskrifter øges med 50%. Antal publikationer : Iværksætterworkshop E12 #3: 21 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #4: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #5: 19 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #6: 24 deltagere Iværksætter Sand Box: : Iværksætter Sand Box hold 1: 22 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 2: 26 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 3 (HIH): 16 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 4: 39 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 5 (del af faget Applied Business Development): 10 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 6: 21 deltagere 100 workshops og netværksmøder: : Velkommen til 100-workshop: 58 deltagere : Adfærdsprofilworkshop: 39 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere Obligatoriske workshops SVAA: Iværksætterens vindermindset: 19 deltagere Markeder og segmenter: 10 deltagere Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Velkomstmøde i Explore: 11 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 8 deltagere Entrepreneurielle Principper: 13 deltagere Bliv pilot i eget fly med klare opgaveprioriteringer: 18 deltagere Naviger økonomisk sikkert i hverdagen: 12 deltagere Business Model Canvas: 9 deltagere Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere Karmaloven og strategisk networking: 12 deltagere Velkomstmøde i Explore: 14 deltagere Åben rådgivning for studerende i SVAA samt Alumne Netværk: Åben rådgivning 1: 11 deltagere Åben rådgivning 2: 1 deltager Åben rådgivning 3 (advokat Kathrine Holm Johnsen, Kromann Reumert): 13 deltagere Antal publikationer: 29 (heraf publikationer i internationale tidsskrifter:11) DEU: 14 Øvrig icare: DEU: 1. Blenker, P; Korsgaard, K; Neergaard, H; Thrane, C; (2011) Unleashing Enterprising Creativity through novel Pedagogy. Poster presentation. ICSB Conference, Stockholm June. 2. Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, Side 9

10 C. (2011). The questions we care about: Paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 25(6), Korsgaard, S; Neergaard, H; Frederiksen, SH; (2011) Narratives in the Entrepreneurial Classroom. Presented at the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 4. Korsgaard, S; Muller, S; Tanvig, H; (2011) Rural entrepreneurship: Between Space and Place. Presented at the 56th ICSB Conference. Stockholm June. Currently under review at European Planning Studies (New title: Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the Rural) 5. Neergaard, H; Fleck, E; Krueger, N (2011) The Role of Control in Entrepreneurial Growth: an alternative Explanation from Social Cognitive Theory. Presented for the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 6. Neergaard, H; Frederiksen, SH; Marlow, S; (2011) The Emperor s new Clothes: rendering a Feminist Theory of Entrepreneurship visible. Presented at the ICSB Conference, Stockholm June øvrig icare: 1. Bøllingtoft, Anne; Müller, Sabine; Ulhøi, John Parm; Snow, Charles C. (2011) Collaborative Communities of Firms : Role of the Shared Services Provider, In: Collaborative Communities of Firms: Purpose, Process, and Design. ed. / Anne 2. Bøllingtoft; Lex Donaldson; George P. Huber; Dorthe Døjbak Håkonsson; Charles C. Snow. Springer Science+Business Media B.V., p Kesting, P., Müller, S., Jørgensen, F., & Ulhøi, J. P. (2011). Innovation and network collaboration: An HRM perspective. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Korsgaard, S. T., & Anderson, A. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), Korsgaard, S. T. (2011). Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities through actornetwork theory. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7-8), Korsgaard, S. T. (2011). Opportunity formation in social entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, 5(4), Korsgaard, S., Linneberg, M. S., Svejvig, P., & Terkilsen, L. K. (2011). Challenges in the Multi-cultural and Side 10

11 Lingual Classroom: How to Navigate as the Lecturer?. Paper presented at Educational Conference, Aarhus, Denmark. 8. Krueger, N; Neergaard, H; (2011) Revisiting the Cognitive Development Trajectory of Entrepreneurship: the role of Critical Developmental Experiences. ICSB Conference, Stockholm June. 9. Müller, S., Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2011). Change point analysis and assessment: An integrated methodological design. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Müller, S. (2011). Entrepreneurship and regional development: A literature review and synthesis. Paper presented at ICSB, Stockholm, Sweden. 11. Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The Nordic Welfare Model: Facilitator or Barrier for Women's Entrepreneurship? International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3(2), DEU: 1. Christensen, DR; Neergaard, H; (2012) Female Lifestyle Entrepreneurs: Growing Body, Soul and Business. Presented for the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November. 2. Ferguson, R; Gaddefors, J; Korsgaard, S; (2012) Business as Unusual: Mixed Embeddedness in Rural Entrepreneurship. Presented at the 2ndNordic Rural Research Conference, May, Joensuu, Finland 3. Korsgaard, S; Anderson, A; Gaddefors, J; (2012) Entrepreneurship as Re-sourcing. Presented at the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November 4. Korsgaard, S; Berglund, H; Thrane, C; Blenker, P (2012) A Tale of Two Kirzners. (Currently under review at Entrepreneurship and Regional Development.) 5. Müller, S., Neergaard, H. (2012) Exploring the interplay between entrepreneurial agency and structural context: A morphogenetic approach, Paper presented at the 26th Annual RENT Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, November 2012, Lyon, France 6. Neergaard, N. Klapper, R. (2012) Five steps to heaven 7. Neergaard, H., & Krueger, N. (2012). Still playing the game?. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4(1), Side 11

12 Resultatkrav 1.4 De entreprenørielle undervisningselementer skal bidrage til lokal og regional vækst, blandt andet ved at etablere videnssamarbejder mellem virksomheder og de studerende i studentervæksthuset. Antal videnssamarbejder Antal studerende, der starter virksomhed i regi af studentervæksthuset 8. Trolle, S. & Blenker, P. (2012). Det entrepreneurielle speciale. Presented at DUN conference May øvrig icare: 1. Blenker, P; Frederiksen, SH; Korsgaard, S; Müller, S; Neergaard, H; Thrane, C; (2012) Entrepreneurship as everyday practice. Towards a Personalized Pedagogy of Enterprise Education. Industry and Higher Education 26(6) 2. Frederiksen, S. H. (2012), What is Required of Me? Identity work and Practice in an Entrepreneurship Class. Presented at ISBE Nov Günzel, F and Krueger, N (2012) Don't TASE me BRO! 9th Annual NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship, New York 7-9 November. Neergaard, H. Tangaard, L. Kreuger, N. and Robinson, S. (2012) Pedagogical Interventions in Entrepreneurship: from behaviourism to existential learning, Award winning paper presented at ISBE Nov Vidensamarbejder: 16 Aktivitet: VidenCrew Antal samarbejder: 4 1. Mamma Nature ApS ( ) 2. Smiley-energy Aps ( ) 3. The Armypainter ApS ( ) 4. Nærværsrejse.dk ( ) Aktivitet: Corporate Take Off Antal samarbejder: 5. Liljenhøj Consulting ( ) 6. Nordic Management ( ) 7. Innoware A/S ( ) 8. Forenede brancher ApS ( ) 9. Secoya A/S ( ) 10. EXOTASK ( ) 11. Gnist ApS ( ) 12. Retroworld ( ) 13. Jensenplusco ApS ( ) 14. Visiolink ApS ( ) 15. Form og Motion ( ) 16. Gard Easy ( ) 17. Horsodan, CVR SuperSail 19. Boisen, CVR MC emballage A/S Der søges pt. studerende til yderligere 4 samarbejder i CTO. Studerende i SVAA med CVR-nummer: 125 Antal studerende: 262 I procent: 47 % Mål 2 Side 12

13 Ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav toninger af uddannelser skal væ- Der skal laves en 1. Musikvidenskab (KA) toning af syv uddannelser i entre- for projektets førre udviklet inden (A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). prenørskabsret- ning. Ændringerviserne Pia Rasmussen og Charlotte Rørdam på Musikviste år Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underne skal indarbejdes i studieorddenskab og Claus Thrane, CEI, og gennemført i fællesskab mellem de tre undervisere i foråret Videreudviklingen foregår henover efteråret 2012 og faget udbydes igen i foråret 2013 i tonet form. ningerne. Ændringerne er nu indskrevet i studieordningen: I disciplinen indgår kortere projektforløb, der skal give den studerende indsigt i arbejdet med musik og lyd i en bred informativ praksis. Forløbet skal samtidig præsentere de studerende for en entrepreneuriel tilgang der kan sætte de studerende i stand til at identificere og reflektere over faser i en entrepreneurial tilgang til egne projekter. Studieordning, Musikvidenskab, dec Begivenhedskultur (BA) (Faget Moderne identitet, fakultet: Arts, 10 ECTS) Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviser Dorthe Refslund Christensen og Anne Kirketerp Linstad, CEI. Arbejdet med toningen gik i gang i E11. Formålet med toningen er, at sikre et større fokus på de studerendes foretagsomme kompetencer samt understøtte en større betoning af, at viden kan være til værdi for andre i en praksisrettet anvendelse af fagets teorier. Faget er gennemført E12 i tonet form. Toningen fremgår af studieordningen, hvor der er øget fokus på entreprenørielle elementer og mere selvstændig arbejdsform: Undervisningen er eksperimentel og projektorienteret. Med omdrejningspunkt teoretisk-metodiske inputs og i selvstændigt arbejde mellem sessionerne udført individuelt og i grupper (læsning, refleksion, diskussion, indsamling og analyse af data), arbejdes der på sessionerne refleksivt, analytisk og entrepreneurielt med stoffet. Studieordning, Begivenhedskultur, International Communication and Multimedia (BA) (30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Status: Toning af hele 4. semester (IC ENT Entrepreneurship Profile) på uddannelsen. Underviserne Jan Martinsen, Eva Sørum Poulsen og Henrik Knudsen, AU HIH, har løbende modtaget sparring om entreprenørielle elementer til inkorporering i undervisningen fra Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Den studerende kan i stedet for at tage i praktik i dette semester vælge at tage IC ENT Entrepreneurship-profilen, der består af 4 fag: - Value creation (5 ECTS) - From the personal outset to creativity and business (5 Side 13

14 Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles generiske entreprenørskabsfag, som kan indgå på alle studieretninger Der skal være igangsat min. 2 pilotforsøg indenfor projektets første år. ECTS) - From creativity through idea generation to business models (10 ECTS) From business model towards an entrepreneurial company (10 ECTS) Underviserne fra CEI agerer sparringspartnere gennem hele forløbet. 4. Idræt (BA/KA, faget Projektledelse og professionsstudier i idræt, fakultet: Health, 15 ECTS) Status: Faget gennemføres i foråret 2013 i tonet form. Toningen af faget er foregået gennem sparring med underviser Kristian Raun, idræt, og undervisningen gennemføres i tonet form i foråret CEI har bidraget med råd om ny struktur for faget samt litteratur. Toningen fremgår af kursusbeskrivelsen, hvor der er lagt vægt på reflektion over egne beslutningsprocesser og forandringsvalg. Dette henviser primært til, at faget har fået tilført nyt pensum: Sarasvathy: What makes entrepreneurs entrepreneurial?, Ligesom der er udviklet en ny workshop, hvor der på flere måder blev arbejdet med kernebegreberne effectuation og causation samt Sarasvathys vigtigste principper. Desuden gav workshoppen de studerende muligheder for at perspektivere fra effectuationbegrebet til deres praktikophold. Derudover vil fagets faste underviser Kristian Raun Thomsen drage paralleller til Sarasvathy fra flere dele af fagets teoriapparat bl.a. Kolb, David A. (2000): Den erfaringsbaserede læreproces, in red.: Illeris, Knud: Tekster om læring, Roskilde Universitetsforlag og Kreiner&Christensen, Derudover blev også faget Sciencebased innovation and entrepreneurship udbudt for idrætsstuderende i foråret 2013, men pga. planlægningsmæssige vanskeligheder på idræts hjeminstitut fik idrætsstuderende ikke mulighed for at deltage. Det har i løbet af projektets levetid vist sig umuligt at lave et fag, der kan tages af alle studerende på AU på tværs af fakultetsgrænser på grund af forskellige studieordninger, meritregler og taksametergodtgørelser. Projektet har derfor valgt i stedet at lave lokale samarbejder med studienævn, så alle studerende har adgang til et entreprenørskabsforløb. Disse entreprenørskabsforløb bygger da alle på den samme overordnede proces, og indeholder derfor generiske elementer. I foråret 2013 deltager fx studerende med flg. faglige baggrunde på faget Videnskabsbaseret Innovation og Entrepreneurship (10 ECTS): It produktudvikling, biologi, nanoscience, datalogi og molekylærbiologi (alle KAstuderende), mens også profilfaget i Entreprenørskab i efteråret 2012 bestod af studerende fra mange forskellige faglige miljøer på ARTS. Side 14

15 Resultatkrav 2.3 Der skal udvikles en fleksibel semesterpakke, som udbydes tværfagligt på kandidatniveau Semesterpakken skal være udviklet senest 31. august 2012 Den fleksible semesterfagpakke er udviklet og godkendt af flere studienævn på Faculty of Business and Social Sciences. Desværre kom denne godkendelse så sent, at der ikke blev tilmeldt tilstrækkeligt med studerende og Business and Social Sciences valgte derfor at aflyse kurset. Det forventes dog, at semesterfagpakken kan udbydes igen i efteråret 2013 med større succes. Indhold: Semesterpakken i entrepreneurship tilbyder de studerende på tredje semester af deres kandidatuddannelse et sammenhængende forløb der vil udvikle deres motivation for, evner til og viden om entrepreneurship. Semesterpakken giver de studerende mulighed for at afprøve og udvikle deres entrepreneurielle færdigheder gennem reelle entrepreneurielle processer, mens de samtidig opnår dyb viden om entrepreneurshipteori, kreativitet, innovation og forretningsmodeller. Formålet med semesterpakken er, ud over at levere et entrepreneurship program af allerhøjeste kvalitet til de studerende, at udvikle og evaluere nye og innovative undervisningsmetoder til entrepreneurshipundervisning samt udvikle de involverede underviseres undervisningskompetencer.. Semesterpakken består af tre komponenter (se figuren nedenfor) i pakken struktureret som tre fag med hver sine ECTS-optjeninger: Entrepreneurielle metoder 5 ECTS Entrepreneurship teori 10 ECTS Entrepreneurielle processer 15 ECTS I entrepreneurielle metoder får de studerende en introduktion til de grundlæggende metoder, som entrepreneurer bruger til at skabe muligheder, og de studerende afprøver disse gennem udvikling af en mindre entrepreneuriel aktivitet. I entrepreneurship teori får de studerende indblik i historiske og nyere entrepreneurship teorier, og arbejder med de elementer, der er afgørende for succes i entrepreneurship. I entrepreneurielle processer vil de studerende gennemføre en egentlig entrepreneuriel proces, hvor de i et underviserfaciliteret forløb gennemgår de grundlæggende entrepreneurille faser. Semesterpakken foreslås i første omgang indført i en toårig periode, hvorefter der træffes beslutning om hvordan de udviklede erfaringer og undervisningsaktiviteter videreføres og forankres i en bred række undervisningsaktiviteter på BSS, herunder et bredt udbudt valgfagstilbud. Det tre fag er integrerede, men kan dog alligevel tages alene, hvis behovet skulle opstå herfor. Undervisningen forestås af Professor Helle Neergaard, Lektor Per Blenker og Adjunkt Steffen Korsgaard alle fra Institut for Marketing og Organisation. Side 15

16 Resultatkrav 2.4 Der skal udvikles en række enkeltstående fag i samarbejde med fagmiljøerne, herunder sommerskoler Der skal være udviklet 6 fag pr. 31. august 2012 og 12 fag pr. 31. december 2013 Semesterfagpakken kan tages af alle studerende på flg. studieretninger: MSc in Information Management, Business Intelligence, MSc in Consumer Affairs Management, EU Business and Law, MSc in Finance, Finance and International Business, MSc in Innovation Management, MSc in International Business, MSc in International Economic Consulting, Logistics and Supply Chain Management, MSc in Management Accounting and Control, MSc in Marketing, MSc in Marketing and Business Innovation, MSc in Strategy og Organisation and Leadership. Antal udviklede fag: : 1. Fagligt entreprenørskab for teologi 2. Fagligt entreprenørskab for historie 3. BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship 4. Global entrepreneurship 5. Humanistisk Innovation 6. Innovation og forskning 2012: 7. Science based innovation and entrepreneurship 8. Innovation 9. Organisatorisk Innovation 10. Entrepreneurship and Innovation in a social media setting (sommerskole) 11. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship 11. ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship 12. Entrepreneurial Methodology 13. Entrepreneurial Process 14. Entrepreneurship Theory 2013: 15. Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Resultatkrav 2.5 Der skal udvikles fleksible efteruddannelser for undervisere og erhvervsliv Der skal udvikles 4 fleksible efteruddannelser for undervisere og erhvervsliv (Se pkt. 1.1 for specifikationer) Masteruddannelse Der er i perioden arbejdet med at afdække muligheder for udvikling af længerevarende efteruddannelsesforløb. CEI og icare arbejder i fællesskab på videreudviklingen af nogle grundelementer fra en tidligere udbudt master uddannelse med samme navn (International Master in Entrepreneurship Education and Training IMEET) med henblik på at denne kan målrettes en bredere målgruppe, herunder bl.a. undervisere og studentervæksthusprojektledere fra VIA University College. Side 16

17 At masteruddannelsen, på trods af sin forskellighed fra forgængeren, ikke har fået et andet navn, skyldes at IMEET er et kendt navn inden for entreprenørskabsundervisning på masterniveau, og det vil derfor være en fordel at associere sig med dette. Formål: Formålet med IMEET er at udvikle deltagernes evne til at undervise og rådgive i entreprenørskab. Uddannelsen er målrettet undervisere, projektledere, studieledere, konsulenter, facilitatorer, m.fl. i Europa, som arbejder inden for feltet entreprenørskab og innovation og gerne vil udvikle deres kompetencer ifm. undervisning i entreprenørskab og facilitering af lærings- og undervisningsforløb. IMEET har både fokus på entreprenørskab, innovation og kreativitet og på pædagogik, didaktik og læring. Deltagerne arbejder som udgangspunkt med konkrete projekter og cases fra deres hverdagspraksis med henblik på at kunne vurdere, udvikle og forankre nye tiltag, forløb og processer konkret i deres arbejde undervejs i uddannelsen. IMEET er en 2-årig deltidsuddannelse på forskningsbaseret undervisning inden for entreprenørskab og innovation, der også inddrager personer som Saras Sarasvathy, Bill Gartner, o.l. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som internatophold både i Danmark og udlandet. Der har i perioden ligeledes været aktiviteter i gang omkring afdækning af muligheden for at udvikle og gennemføre korte efteruddannelses-forløb samt behovet hos mulige aftagere. Der er taget udgangspunkt i elementer fra de merit-givende fag såvel som entreprenørskabsforløb fra SVAA. Der er undersøgt muligheden for konkret at udbyde forløbene til erhvervsliv, entreprenørskabsundervisere samt andre offentlige samarbejdspartnere. Status februar 2013: Der har været arbejdet på at udvikle og oprette masteruddannelsen, og arbejdet har indbefattet følgende større initiativer: - Kontakt til Hanze Universitet som var største kunde i IMEET - Kontakt til SDU som var med-initiativtager til IMEET - Kontakt til VIA-university som er største potentielle kunde i nærområdet - Kontakt til Væksthusene som også var en stor kunde i IMEET - En række opsøgende initiativer til andre mulige kunder. Konklusionen på disse er, at der er interesse, men 1. der ikke har været en betalingsduelig målgruppe og/eller 2. der ikke kan ses nogen kunder. På dette grundlag er det derfor blevet besluttet, at denne milepæl ikke kan realiseres i projektperioden. Korte efteruddannelsesforløb Individuel efteruddannelse af undervisere I processen omkring toning af fag i projektet, modtager de Side 17

18 involverede undervisere sparring og sidemandsoplæring i entrepreneuriel teori og metode. Denne er dog individuel fra underviser til underviser, da nogle af underviserne kender en smule til feltet i forvejen, mens andre slet ikke gør. Der er derfor tale om individuelle forløb, tilpasset faglighed, undervisningsmetoder og den enkelte toning. Mastermodul for undervisere i VIA UC: Professionsfagligt entrepreneurship (5 ECTS) udbydes i foråret 2013 i et samarbejde mellem VIA UC og DEU. Kursusdatoer: 1. seminar: marts seminar: april seminar: maj 2013 Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i ME2- modellen, og har til formål at give deltagerne: - Viden om forskellige retninger og tilgange til entrepreneurskabsundervisning og tænkning. - Viden om og færdigheder i at reflektere over ME2s teoretiske fundament - Kompetence til at sammensætte et kursusforløb i entrepreneurskab med udgangspunkt i ME2, men tilpasset en konkret professionsfaglig kontekst. Omfang: 5 ECTS Niveau: KA Adgangskrav: Bestået BA-udd. samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Evalueringsform: Aktiv deltagelse på alle seminardage samt teoretisk refleksion over egen undervisningsplan med udgangspunkt i fagets pensum (maks. 10 normalsider). Gradueret efter 12-skala. Undervisere: Chefkonsulent, PhD Claus Thrane, AU CEI Specialkonsulent, teamleder Linda Greve, AU CEI Undervisningsudvikler, PhD Anne Kirketerp Linstad, VIA Pensum: Ca. 500 sider Resultatkrav 2.6 Der skal ske en fortsat udvikling af aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, her- Antal studerende, der deltager I SVAA s aktiviteter Antal studerende, der starter egen virksomhed Efteruddannelse i erhvervslivet: Der er i projektperioden lagt meget energi i at afsøge mulighederne for efteruddannelse af erhvervslivet. Men da projektet er funderet på et universitet og derfor underlagt de her gældende akkrediteringskrav, er det svært at udbyde forløb til erhvervslivet, da forløbene da vil blive underlagt andre standarder og læringsmål end der forventes i erhvervslivet. kreditering/ Antal studerende: I perioden har i alt 919 studerende deltaget i aktiviteter i SVAA: Iværksætterworkshop: 525 Iværksætter Sand Box hold 1-6: 134 VidenCrew: 4 Side 18

19 under skal der etableres entreprenørielle samarbejder mellem studerende og etablerede virksomheder. 50% af de studerende i SVAA stater egen virksomhed Der skal etableres samarbejde med min. 25 virksomheder Resultatkrav 2.7 Der skal tilbydes en række extracurriculære aktiviteter, som f.eks. workshops, temamøder, sparringsforløb m.v. Antal virksomhedssamarbejder Art og omfang af aktiviteterne Corporate Take Off: 40 Take Off : 216 (Explore: 143, Incubator: 48, Vækst: 25) Studerende med CVR-nummer: 125 Take Off - Explore: 62 - Incubator: 38 - Vækst: 25 Antal studerende i Take Off, der har startet egen virksomhed (målt på CVR-numre): 47 % Virksomhedssamarbejder: 16 VidenCrew: Efteråret 2011: 4 virksomheder (Skanderborg Kommune): 1. Mamma Nature ApS ( ) + 1 stud. 2. Smiley-energy Aps ( ) + 1 stud. 3. The Armypainter ApS ( ) + 1 stud. 4. Nærværsrejse.dk ( ) + 1 stud. (Aktiviteten herefter lukket ned) Corporate Take Off: 5. Liljenhøj Consulting ( ) + 4 stud. 6. Nordic Management ( ) + 5 stud. 7. Innoware A/S ( ) + 2 stud. 8. Forenede brancher Aps ( ) + 3 stud. 9. Secoya A/S ( ) + 4 stud. 10. EXOTASK ( ) + 3 stud. 11. Gnist ApS ( ) + 4 stud. 12. Retroworld ( ) + 4 stud. 13. Jensenplusco ApS ( ) + 3 stud. 14. Visiolink ApS ( ) + 4 stud. 15. Form og Motion ( ) + 3 stud. Endnu ikke opstartet forløb: 16. Horsodan Elektronik A/S ( ) 17. Super Sail 18. Gard Easy ( ) 19. MC Emballage A/S Temamøder: SVAA Torsdags- eller fredagsmøder. Sparringsmøder for studerende i Take Off. Deltagere: 248 Vejledning: - Entrepreneurship 1:1 Studievejledning i entreprenørskab sammen med den centrale studievejledning på AU. Tidligere åben vejledning hver tirsdag kl Pr omdannedes Entrepreneurship 1:1 til en mailservice, hvor de studerende kan spørge via mail, da der i forvejen er en del spørgsmålsaktivitet via mail. Henvendelser: 29, heraf 20 studerende). - Åbent hus ( ) Mulighed for at se SVAA og processerne her indefra. Side 19

20 Deltagere: 4 Workshops: : Workshop i SVAA: Innovation udvikling af koncept, projekt, produkt, for et hold ergoterapeutstuderende, VIA UC. 27 deltagere : Workshop i Socialt Entreprenørskab. 46 deltagere Besøg og arrangement i SVAA om investorsøgning med Nikolaj S. Larsen, ekstern lektor, CBS. 28 deltagere : Workshop i Social Innovation: Gør noget for dit studiemiljø. 12 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Iværksætterens vindermindset: 19 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Markeder og segmenter: 10 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Workshop for SVAA-iværksættere: Bliv pilot i eget fly: 18 deltagere : Workshop for SVAA-iværksættere: Naviger økonomisk sikkert i din virksomhed: 12 deltagere : Workshop for SVAA-iværksættere: Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere 100-netværket: (Netværk for foretagsomme studerende) Workshops og netværksmøder : : Workshop 1: 58 deltagere : Workshop 2: 39 deltagere : Netværksmøde 1: 19 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Netværksmøde 2: 12 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere : Netværksmøde 3: Aflyst : Workshop 5: 26 deltagere : Netværksmøde 4: Aflyst : Startup Experience: 53 deltagere Resultatkrav 2.8 Der skal udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for underviserne. DEU skal sikre, at alle medarbejdere får mulighed for Antal forløb og antal deltagere Det Entreprenørielle Økosystem: : Scenarieworkshop: 17 deltagere : Workshop fremlægning af 4 Scenarier for Det Entreprenørielle Økosystem : 18 deltagere : Workshop - præsentation og udvælgelse af scenarie til videre arbejde: 40 deltagere Siden projektets igangsættelse er det blevet tydeligt, at entreprenørskabspædagogik er en betydelig størrelse, der ikke som selvstændigt fagfelt er muligt at udbyde bredt til alle undervisere på AU, idet erfaringer fra projektet viser, at entreprenørskabspædagogik nødvendigvis må være kontekstafhængig i forhold til de enkelte fagmiljøer. Kompetenceudviklingsforløbene inden for entreprenørskab udvikles og afvikles da i tæt samarbejde med de forskellige fagmiljøer og undervisere, således at der både tages højde for Side 20

21 at videreuddanne sig indenfor entreprenørskabspædagogik. den faglighed underviseren repræsenterer og entreprenørskabspædagogikken inden for det enkelte felt samt at kompetenceudviklingen sker i samspil mellem den enkelte underviser og en fagperson fra CEI. Toninger: I den enkelte toning arbejder underviserne på toningsfaget/-uddannelsen tæt sammen med fagpersonen fra CEI omkring de aspekter af faget/uddannelsen, der er oplagt at tone og oplære underviserne i, samt hvad der er muligt i forhold til fagets/uddannelsens progression. Da denne vurdering foretages fra fag til fag eller uddannelse, er det ikke muligt at lave en skabelon for uddannelsen af de undervisere der skal uddannes entreprenørskabspædagogisk. Pt. er to toninger færdigudviklede og gennemføres i hhv. efteråret 2012 og foråret 2013: - Begivenhedskultur (BA, faget Moderne identitet, 10 ECTS, Fakultet: Arts). Status: Faget Moderne Identitet gennemførtes i efteråret 2011 med fokus på mulighederne for at inkorporere entreprenørskabselementer i uddannelsen. Underviseren indgik sideløbende med afviklingen i et sparringsforløb med Anne Kirketerp Linstad, CEI og har aflagt evaluering på baggrund heraf. Faget afvikles i efteråret 2012 i sin tonede form, hvor underviseren modtager sparring, hvis hun finder behov herfor. Antal deltagende undervisere (udover CEI):1 - Musikvidenskab (KA / A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). Metode: Sidemandsoplæring af underviserne, hvor undervisningen af de entreprenørielle elementer i pilotforløbet i foråret 2012 blev varetaget af Claus Thrane, CEI. Faget afvikles i foråret 2013, hvor CEI bistår med sparring ift. at fagets egne undervisere selv underviser i de entreprenørielle elementer. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 2 3. International Communication and Multimedia (BA) (30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Metode: Underviserne har modtaget løbende sparring gennem oplæg og sidemandsoplæring ved Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 3 - Idræt (BA/KA, faget Projektledelse og professionsstudier i idræt, 15 ECTS, Fakultet: Health) Metode: Sparring om integrering af entreprenørielle elementer i faget. Antal deltagende undervisere (udover CEI): 1 Forum for entreprenørskabsundervisere Har pr skiftet navn til Forum for entreprenørielle undervisere Løbende videreuddannelse af undervisere på AU finder sted i Forum for Entreprenørskabsundervisere, der med si- Side 21

22 ne månedlige arrangementer tilbyder alle undervisere med interesse for entreprenørskabsundervisning viden og sparring inden for feltet. På denne måde kan både undervisere, der underviser på rene entreprenørskabsfag og undervisere, der ønsker at inkorporere elementer af entreprenørskabs-undervisning i deres anden undervisning videreuddanne sig uformelt sideløbende med alm. undervisningsog forskningsaktiviteter. Antal deltagere i Forum for Entreprenørskabsundervisere i perioden: : Stiftende møde FEU: 14 deltagere : UUW: Kollegial supervision ved lektor og ph.d. Lene Tortzen Bager Aflyst pga. for få deltagere. Arrangementet afvikledes i stedet som planlægningsforum for FEU Deltagere: :UUW: Erfaringer med gentænkning af et om entrepreneurship teorifag ved Steffen Korsgaard Deltagere: : Seminar: Innovation, creativity and out of the box thinking the cornerstones of Entrepreneurship Education? ved Rita Klapper, Associate Professor at ESC Rouen. Deltagere: : Seminar: Co-creating the class. How entrepreneurial teaching leads the way to students engagement, inspiration and accountability ved Alicia Castillo Holley, University of Western Australia and Wealthing group. Deltagere: : Seminar: Entreprenørskabsundervisning ved Linda Greve og Anne Kirketerp Linstad, begge CEI. Deltagere: : En præsentation med eksempler på processen i Iværksætter Sand Box, Studentervæksthus Aarhus ved Martabolette Stecher. Deltagere: : Hvad kræves der af mig? Rapport fra et studium af identitet og praksis i uddannelse for entreprenørskab ved Signe Hedeboe Frederiksen, icare. Deltagere: : Det entrepreneurielle speciale hvordan er det anderledes ved Per Blenker og Stine Trolle, begge icare. Deltagere: : Interventioner og hjemmeopgaver til oplukning af entreprenøriel tænkning. Erfaringer fra faget Innovation Management ved Helle Neergaard, icare. Deltagere: : En metode til at arbejde med disharmonier i en- Side 22

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere