Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden Undersøgelse udarbejdet af uddannelseskoordinator Aage Hagen. Rapport udarbejdet af studentermedhjælper Katinka Stenbjørn. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 1 af 21

2 1.0 INDLEDNING METODE OG SVARPROCENTER...4 Svarprocenter LÆSEVEJLEDNING PERSONOPLYSNINGER AFSLUTNINGSÅR KØN BESKÆFTIGELSESGRAD OG ERHVERVSSTATUS BESKÆFTIGELSESGRAD ERHVERVSSTATUS ERHVERVSSTATUS LØNMODTAGERE BRANCHETILKNYTNING TILKNYTNING TIL MUSIKBRANCHEN TILKNYTNING INDEN FOR MUSIKBRANCHEN INDKOMST PERSONLIG INDKOMST I JOBSØGNING OG ERHVERVSFORLØB DET FØRSTE JOB EFTER AFSLUTTET UDDANNELSE HVORDAN? DET FØRSTE JOB EFTER ENDT UDDANNELSE HVORNÅR? ANTAL JOBS SØGT EFTER ENDT UDDANNELSE ANTAL FORSKELLIGE ARBEJDSPLADSER KVALIFIKATIONER ANVENDELSE AF KVALIFIKATIONER ERHVERVET GENNEM MM-UDDANNELSEN...15 Særligt anvendelige kvalifikationer...16 Efterspurgte kvalifikationer VIDERE STUDIER PÅBEGYNDT ELLER GENNEMFØRT NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...17 Uddannelsens niveau...17 Uddannelsens navn...17 Meritering af MM-uddannelsen på uddannelsen OVERVEJELSE OM PÅBEGYNDELSE AF NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...18 Uddannelsens niveau UDBUD AF OVERBYGNING PÅ MM-UDDANNELSEN PÅ RMC...19 Efterspurgte kvalifikationer OVERVEJELSER PÅ BAGGRUND AF UNDERSØGELSEN MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF MM-UDDANNELSEN POSITIVE ELEMENTER I MM-UDDANNELSEN, DER BØR HOLDES FAST VED OG/ELLER SÆTTES EKSTRA FOKUS PÅ EFTERSPØRGSEL EFTER KANDIDAT-/MASTEROVERBYGNING PÅ MM-UDDANNELSEN...21 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 2 af 21

3 1.0 Indledning Beskæftigelsesundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden 19. maj- 21. juni 2010 blandt 30 færdiguddannede Music Management-studerende, der har dimitteret som bachelorer i Music Management (MM) på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i perioden , dvs. studerende fra de første fem Music Management-årgange. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af høring i MM-uddannelsens alumnenetværk d. 29. november Referatet fra høringen kan downloades her. Undersøgelsen søger at tegne et billede af de færdiguddannede MM-bachelorers beskæftigelse efter afsluttet MM-uddannelse. Således er rapportens overordnede formål at dokumentere beskæftigelsesforløbet for Rytmisk Musikkonservatoriums Music Management-bachelorer, efter de har afsluttet deres uddannelse på RMC. Derudover danner undersøgelsen baggrund for en række overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen, som vil fremgå af denne rapports afsnit: Overvejelser på baggrund af undersøgelsen sidst i rapporten. Endelig har undersøgelsen rettet fokus på et ønske blandt mange af MMbachelorerne om oprettelsen af en kandidat/master-overbygning i Music Management på RMC, hvilket er taget op til overvejelse. Mere om dette vil også fremgå af afsnittet om overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Overordnet tegner beskæftigelsesrapporten følgende billede af respondenternes beskæftigelsesforhold og -forløb: Respondenterne har generelt relativt stabile jobs og indkomster i og med at størstedelen er fuldtidsansatte lønmodtagere med fastansættelser. Stort set alle respondenterne er beskæftiget inden for musikbranchen. Inden for musikbranchen arbejder en stor del af respondenterne inden for plade- og produktionsselskaber samt spillesteder og festivaler. De fleste af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr. og halvdelen af respondenterne tjente i 2009 mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning 1. Generelt har respondenterne fået deres første job efter endt uddannelse hurtigt. Det er især gennem personligt eller professionelt netværk, gennem praktikforløbet på MM-uddannelsen, ved henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma, at respondenterne har fået deres første job. De fleste af respondenterne har ikke søgt jobs efter endt uddannelse, og fire af dem har kun søgt et enkelt. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs efter endt uddannelse. Næsten alle respondenterne angiver, at de i nogen eller høj grad anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen. Kun to angiver, at de kun i mindre grad anvender de erhvervede kvalifikationer. 1 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 3 af 21

4 Halvdelen af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse på kandidat- eller masterniveau efter at have afsluttet MM-uddannelsen, og næsten 70 % af respondenterne ville overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Fire af respondenterne har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter MM-uddannelsen tre af disse i Danmark og en enkelt i udlandet. 1.1 Metode og svarprocenter Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført gennem et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt via mails linkende til det elektroniske spørgeskema til de 30 færdiguddannede MMstuderende, der har dimitteret fra Music Management på RMC i perioden , dvs. studerende fra de første fem MM-årgange. Undersøgelsen var planlagt til at finde sted i perioden maj Det blev dog omkring d. 31. maj 2010 besluttet at forlænge svarfristen med tre uger til d. 21. juni for at opnå en højere svarprocent i undersøgelsen. Der blev i perioden udsendt rykkermails i to omgange hhv. d. 7. og 17. juni 2010 til de MM-bachelorer, der på de pågældende tidspunkter endnu ikke havde gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål omhandlende MM-bachelorernes videre forløb efter endt uddannelse, herunder deres nuværende beskæftigelse, branchetilknytning, indkomst, erhvervsforløb, oplevelse af brugbarheden af kvalifikationerne erhvervet gennem MM-uddannelsen og evt. videre uddannelse eller overvejelser om en sådan efter afslutningen af MM-uddannelsen, m.m. Det samme spørgeskema er udsendt til alle 30 bachelorer. Spørgeskemaet er blevet besvaret af MM-bachelorerne anonymt og indhentet elektronisk til brug i rapporten i anonymiseret form. Da spørgeskemaet er sendt ud per mail, har RMC overblik over hvilke MM-bachelorer, der har besvaret spørgeskemaet, men RMC har ikke mulighed for at lede de enkelte besvarelser tilbage til respondenternes identitet. Svarprocenter Blandt de 30 MM-bachelorer, som det elektroniske spørgeskema er udsendt til, har i alt 23 besvaret skemaet. Dermed er den overordnede svarprocent ca. 77 %. Af de 23 besvarelser er én af besvarelserne ufuldkommen, dvs. at respondenten kun har besvaret ganske få spørgsmål i spørgeskemaet. Antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål vil i beskæftigelsesrapportens afsnit om resultaterne af de enkelte spørgsmål fremgå under tabellerne og figurerne, hvor N = antallet af respondenter. I rapporten tages visse metodemæssige forbehold grundet det relativt lille datamateriale på 23 besvarelser på trods af den høje svarprocent. Grundet det lille datamateriale er resultaterne behæftet med stor usikkerhed i svarprocenterne, hvilket rent metodemæssigt gør det uforsvarligt at generalisere ud fra datamaterialet. Det betyder, at der i rapporten ikke er generaliseret ud fra svarene i spørgeskemaet. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 4 af 21

5 RMC har imidlertid et veludviklet alumnenetværk for de tidligere MM-studerende, med hvilket der holdes kontakt til MM-bachelorerne. Således har RMC i forvejen et ret godt kendskab til MMbachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Undersøgelsen er derfor holdt sammen med RMC s viden om bachelorernes beskæftigelsesforløb gennem alumnenetværket, og det er på denne baggrund vurderet, at undersøgelsen giver et fyldestgørende billede af MM-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. 1.2 Læsevejledning I afsnit 2-8 gennemgås resultaterne af de overordnede kategorier af spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Kategorierne repræsenterer de overordnede elementer i bachelorernes beskæftigelsesforløb efter afsluttet MM-uddannelse, som de er udarbejdet i det elektroniske spørgeskema, som MM-bachelorerne har besvaret. Kategorierne er således: Personoplysninger (afsnit 2) Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus (afsnit 3) Branchetilknytning (afsnit 4) Indkomst (afsnit 5) Jobsøgning og erhvervsforløb (afsnit 6) Kvalifikationer (afsnit 7) Videre studier (afsnit 8). I afsnit 9 fremgår en række af RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Disse indbefatter: Overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.1) De positive elementer i uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.2) Efterspørgslen efter en overbygning på kandidat/master-niveau i Music Management på RMC og overvejelser om muligheden for oprettelse af en sådan overbygning (afsnit 9.3). Afsnit 9 runder således rapporten af med overvejelser om fremtidsperspektiverne for Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 5 af 21

6 2.0 Personoplysninger Spørgsmålene vedrørende respondenternes personoplysninger omhandler deres afslutningsår fra MM-uddannelsen og deres køn og giver således et overblik over respondenterne. Af afsnittet fremgår det, at der blandt respondenterne er en overvægt af mænd. Kønsfordelingen i undersøgelsen (ca. 26 % kvinder og ca. 74 % mænd) er nogenlunde proportionel med den overordnede kønsfordeling på de fem første MM-årgange, hvor kønsfordelingen var 30 % kvinder og 70 % mænd. Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra MM-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Alle de fem årgange er dog velrepræsenterede. 2.1 Afslutningsår Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket år afsluttede du MM-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af figur Figur 2.1.1: Hvilket år afsluttede du MM-uddannelsen? 7 6 Antal respondenter Afslutningsår N = 23 Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra MM-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Der var således i 2005 fire dimittender, i 2006 syv dimittender, i 2007 syv dimittender, i 2008 fem dimittender og i 2009 seks dimittender. Der er dog i undersøgelsen tilstrækkelig spredning mellem respondenterne i forhold til afslutningsår, til at alle årgange er velrepræsenterede. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 6 af 21

7 2.2 Køn Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket køn er du?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 2.2.1: Hvilket køn er du? Mand 73,9 % Kvinde 26,1 % I alt 100 % N = 23 Det ses af tabellen, at der er en overvægt af mandlige respondenter med ca. 74 % mænd og ca. 26 % kvinder. Kønsfordelingen svarer nogenlunde til den overordnede kønsfordeling på de første fem MM-årgange, hvor fordelingen var 70 % mænd og 30 % kvinder. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 7 af 21

8 3.0 Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus Det fremgår af dette afsnit, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede og primært tjener deres indkomster som lønmodtagere. Blandt lønmodtagerne kommer indkomsten i gennemsnit hovedsageligt fra fastansættelse. Dermed synes det overordnede billede af respondenterne at være, at de har relativt stabile jobs og indkomster. 3.1 Beskæftigelsesgrad Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad er din beskæftigelsesgrad?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.1.1: Hvad er din beskæftigelsesgrad? Fuldtidsbeskæftiget 86,4 % Deltidsbeskæftiget 4,5 % Fuldtidsledig 0,0 % Studerende (med uddannelsesstøtte) 4,5 % Andet 4,5 % N = 22 Af resultaterne ses det, at langt størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede. 4,5 % er deltidsbeskæftigede (svarende til én respondent), og 4,5 % (én respondent) er studerende med uddannelsesstøtte. En enkelt respondent kategoriserer sin beskæftigelsesgrad som andet, hvilket ikke er uddybet nærmere. 3.2 Erhvervsstatus Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? gennemsnit Lønmodtager 51,14 % Selvstændig 26,94 % Overførselsindkomst 9,84 % SU 3,27 % I alt 91,19 % N = 22 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 8 af 21

9 Af resultaterne ses det, at det er gennemsnitligt halvdelen af respondenternes indkomst i 2009, som placerer sig under lønmodtagerkategorien. Omkring en fjerdedel i gennemsnit af respondenternes indkomst placerer sig under selvstændigkategorien. Dernæst placerer i gennemsnit hhv. ca. 10 % og ca. 3 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorierne overførselsindkomst og SU. Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. 3.3 Erhvervsstatus lønmodtagere Lønmodtagerne blandt respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling. Er du ikke lønmodtager, tryk da videre). Resultaterne ses af tabel Tabel 3.3.1: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? gennemsnit Fastansat 75,42 % Tidsbegrænset ansættelse 13,12 % Freelance 22,22 % I alt 110,76 % N = 12 I gennemsnit tjener lønmodtagerne blandt respondenterne langt det meste af deres indkomst som fastansatte. Dernæst tjener de i gennemsnit omkring en femtedel af deres indkomst på freelancearbejde, mens de i gennemsnit kun tjener knap en ottendedel af deres indkomst i tidsbegrænsede ansættelser. Det tegner dermed et billede af, at lønmodtagerne blandt respondenterne har en relativt stabil indkomst. Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 9 af 21

10 4.0 Branchetilknytning Det fremgår af dette afsnit, at alle på nær én respondent arbejder i musikbranchen. Respondenterne har i 2009 i gennemsnit tjent den største del af deres personlige indkomst fra musikbranchen ved arbejde med plade-/produktionsselskaber og spillesteder/festivaler. Næsten intet af respondenternes personlige indkomst i 2009 er tjent ved arbejde med marketing, organisationer og undervisning. 4.1 Tilknytning til musikbranchen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Arbejder du i musikbranchen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.1.1: Arbejder du i musikbranchen? Ja 95,5 % Nej 4,5 % N = 22 Det fremgår tydeligt af resultaterne, at langt hovedparten af respondenterne arbejder i musikbranchen. Kun en enkelt respondent arbejder ikke i musikbranchen. 4.2 Tilknytning inden for musikbranchen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 fra musikbranchen sig mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 fra musikbranchen sig mellem følgende kategorier? gennemsnit Management 11,38 % Koncert-/tournéproduktion 5,67 % Spillesteder/festivaler 18,57 % Plade-/produktionsselskab 27,48 % Marketing 0,48 % PR/kommunikation 5,24 % Musikforlag og synkronisering 11,62 % Medier (TV/radio/net/presse) 3,43 % Artist/musiker/komponist/sangskriver 10,43 % Organisationer 0,00 % Undervisning 0,10 % Andet (selvstændig) 2,28 % N = 21 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 10 af 21

11 Af resultaterne står det klart, at respondenterne gennemsnitligt tjente den største del af deres indkomst i 2009 ved arbejde med plade-/produktionsselskaber og spillesteder/festivaler. En mindre del af respondenternes indkomst fra musikbranchen tjentes ved arbejde med management, musikforlag og synkronisering og ved arbejde som artist/musiker/komponist/sangskriver. Kun en lille del af respondenternes personlige indkomst fra musikbranchen stammer fra koncert- /tournéproduktion, PR/kommunikation, medier (TV/radio/net/presse) og andet (herunder selvstændig erhvervs-drivende). Næsten intet af respondenternes personlige indkomst i 2009 er tjent ved arbejde med marketing, organisationer og undervisning. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 11 af 21

12 5.0 Indkomst I dette afsnit fremgår det, at de fleste af respondenterne i 2009 havde en personlig indkomst på kr. Halvdelen af respondenterne havde en personlig indkomst i 2009 på over kr. Dermed tjente halvdelen af respondenterne i 2009 mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning Personlig indkomst i 2009 Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad var din personlige indkomst i 2009?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 5.1.1: Hvad var din personlige indkomst i 2009? Under kr. 18,2 % kr. 13,6 % kr. 18,2 % kr. 36,4 % kr. 9,1 % eller derover 4,5 % N = 22 Ca. hver tredje respondent havde i 2009 en personlig indkomst på kr. Omkring hver femte havde en indkomst på kr. eller under kr., mens lidt færre havde en indkomst på kr. i Næsten 10 % af respondenterne havde en indkomst på kr. og en enkelt respondent havde en indkomst på over kr. Halvdelen af respondenterne havde således en personlig indkomst i 2009 på over kr., hvilket er mere end gennemsnitslønnen i 2009 for den samlede danske befolkning 3. Et par af respondenterne har ved dette spørgsmål gjort opmærksom på, at de har oplyst en personlig indkomst i 2009 på under kr., fordi de dimitterede fra MM-uddannelsen i Derved havde de ved undersøgelsens gennemførselstidspunkt endnu ikke nået at optjene en fuld årsløn. De pågældende respondenters personlige indkomst i 2010 ligger derfor muligvis højere end kr. 2 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: 3 Ibid. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 12 af 21

13 6.0 Jobsøgning og erhvervsforløb Overordnet fremgår det af dette afsnit, at respondenterne har fået deres første job efter afsluttet uddannelse relativt hurtigt, og at de fleste har fået deres første job gennem deres praktikforløb, personligt eller professionelt netværk, henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma. Størstedelen af respondenterne har slet ikke søgt jobs efter endt uddannelse og fire har søgt et enkelt job. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs efter afsluttet uddannelse, hvilket skyldes at enkelte studerende har søgt mange jobs. De fleste af respondenterne har én enkelt arbejdsplads. 6.1 Det første job efter afsluttet uddannelse hvordan? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fik du dit første job (arbejde i eget firma, fastansat, tidsbegrænset ansættelse, sammenhængende freelance opgaver) efter afsluttet uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.1.1: Hvordan fik du dit første job (arbejde i eget firma, fastansat, tidsbegrænset ansættelse, sammenhængende freelance opgaver) efter afsluttet uddannelse? Gennem dit praktikforløb 22,7 % Gennem ansøgning 4,5 % Gennem personligt eller professionelt netværk 22,7 % Gennem henvendelse fra arbejdsgiver 22,7 % Gennem eget firma 22,7 % Studiejob 4,5 % N = 22 Af tabellen fremgår det, at de fleste af respondenterne fik deres første job efter at have dimitteret fra MM-uddannelsen gennem deres praktikforløb, gennem personligt eller professionelt netværk, gennem henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma. Kun én respondent fik sit første job efter endt uddannelse gennem ansøgning og én respondent fik sit første job via sit studiejob. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 13 af 21

14 6.2 Det første job efter endt uddannelse hvornår? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvornår fik du dit første job efter afsluttet uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.2.1: Hvornår fik du dit første job efter afsluttet uddannelse? Jeg havde arbejdet allerede under uddannelsen 59,1 % Umiddelbart efter afsluttet uddannelse 22,7 % 3-6 måneder efter afsluttet uddannelse 13,6 % Mere end 6 måneder efter afsluttet uddannelse 4,5 % N = 22 Det fremgår af tabellen, at mere end halvdelen af respondenterne allerede havde deres første job under MM-uddannelsen. Mere end en femtedel af respondenterne fik deres første job umiddelbart efter afsluttet uddannelse, mens tre af respondenterne svarer, at de fik det 3-6 måneder efter. Kun en enkelt respondent måtte vente mere end 6 måneder efter endt uddannelse på sit første job. Dermed tegnes et billede af, at respondenterne overordnet har fået deres første job relativt hurtigt efter afsluttet uddannelse. 6.3 Antal jobs søgt efter endt uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange jobs har du søgt efter afsluttet uddannelse?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne har estimeret, at de har søgt mellem nul og halvtreds jobs efter afsluttet uddannelse. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs, hvilket hænger sammen med, at enkelte studerende har angivet, at de har søgt op til 50 forskellige jobs. Til gengæld angiver størstedelen hele 12 af de 22 respondenter at de slet ikke har søgt jobs efter endt uddannelse, og fire af de 22 angiver, at de kun har søgt et enkelt job efter endt uddannelse. Dermed tegnes et billede af, at langt de fleste af respondenterne kun har behøvet at søge ganske få jobs efter endt uddannelse. 6.4 Antal forskellige arbejdspladser Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange forskellige arbejdspladser har du?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne arbejder på mellem nul og fire forskellige arbejdspladser. Langt de fleste af respondenterne har kun en enkelt arbejdsplads og gennemsnittet for respondenterne er også én arbejdsplads. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 14 af 21

15 7.0 Kvalifikationer Af afsnittet fremgår det, at langt de fleste respondenter anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen, i nogen eller høj grad, mens ingen af respondenterne svarer, at de kun i ringe grad eller slet ikke anvender kvalifikationerne. I afsnittet uddybes hvilke kvalifikationer, respondenterne finder særligt anvendelige, samt hvilke, respondenterne mener, de har savnet i deres uddannelse. 7.1 Anvendelse af kvalifikationer erhvervet gennem MM-uddannelsen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 7.1.1: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, du har erhvervet dig under din uddannelse? I høj grad 59,1 % I nogen grad 31,8 % I mindre grad 9,1 % I ringe grad 0,0 % Slet ikke 0,0 % N = 22 Det fremgår af tabellen, at over halvdelen af respondenterne mener, at de anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen i høj grad, mens ca. en tredjedel svarer, at de anvender kvalifikationerne i nogen grad. Kun to af respondenterne svarer, at de anvender kvalifikationerne i mindre grad og slet ingen svarer, at de anvender kvalifikationerne i ringe grad eller slet ikke. Samlet svarer ni ud af ti af bachelorerne, at de i nogen eller høj grad anvender kvalifikationerne erhvervet under uddannelsen. Hermed bliver der tegnet et billede af, at kvalifikationerne erhvervet under MM-uddannelsen synes brugbare for respondenterne. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 15 af 21

16 Særligt anvendelige kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe spørgsmålet om kvalifikationerne erhvervet under MM-uddannelsen: Er der kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse, som du vil fremhæve som særligt anvendelige?, og har fremhævet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Akademisk problemløsning Netværksdannelse Allround forståelse af branchen Projektledelse Økonomi Jura Strategi, organisation og ledelse Markedsføring Innovation og entrepreneurship Musiksociologi Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er også blevet bedt om at påpege evt. manglende kvalifikationer under deres MMuddannelse: Er der kvalifikationer, som du har savnet i din uddannelse?, og de har angivet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Projektstyring/-ledelse Information om skatteregler Innovation Kreativitet Networkingteori Bedre sammenhæng mellem de enkelte fag Mere fordybelse i det enkelte fag Det digitale marked Musikhistorie Strategisk kommunikation Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 16 af 21

17 8.0 Videre studier Af dette afsnit fremgår det, at halvdelen af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet MM-uddannelsen. Af disse har næsten 80 % overvejet en kandidatuddannelse og lidt over 20 % overvejet en master. Næsten 70 % af respondenterne ville overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC vælger at udbyde en sådan. Kun fire af de 22 respondenter har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter MM-uddannelsen. Tre af de fire studerende har påbegyndt eller gennemført en kandidatuddannelse og en af de fire har påbegyndt eller gennemført en masteruddannelse. En enkelt af de fire studerende læser/har læst sin nye videregående uddannelse i udlandet og de resterende læser/har læst i Danmark. Kun en af de fire har oplevet problemer med meritering af MM-uddannelsen. 8.1 Påbegyndt eller gennemført ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet MM-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.1.1: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet MM-uddannelsen? Ja 18,2 % Nej 81,8 % N = 22 Uddannelsens niveau Tabel 8.1.2: Uddannelsens niveau? Anden bacheloruddannelse 0,0 % Kandidatuddannelse 75,0 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 25,0 % Andet 0,0 % N = 4 Uddannelsens navn Tabel 8.1.3: Uddannelsens navn? Kandidat i Moderne Kultur, Københavns Universitet, København Kandidat i Management, Cass Business School, London Kandidat i Digital Design og Kommunikation, IT Universitetet, København Master Creative Business Processes (CBP), Copenhagen Business School, København N = 4 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 17 af 21

18 Meritering af MM-uddannelsen på uddannelsen Tabel 8.1.4: Har du oplevet problemer med at få meriteret MM-uddannelsen ift. optagelse på din nye uddannelse? Ja 25,0 % Nej 75,0 % Knap en femtedel af respondenterne svarende til fire respondenter har svaret, at de er påbegyndt eller har gennemført en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet MM-uddannelsen. Af disse fire har tre påbegyndt eller gennemført en kandidatuddannelse og én har påbegyndt eller gennemført en masteruddannelse se tabel De fire respondenter har påbegyndt eller gennemført hhv. Kandidat i Moderne Kultur v. Københavns Universitet, Kandidat i Management v. Cass Business School, London, England, Kandidat i Digital Design og Kommunikation v. IT- Universitetet, København og Master i Creative Business Processes v. Copenhagen Business School jf. tabel Således har tre af de fire læst videre i Danmark og én i udlandet. Kun én af de fire har oplevet problemer med at få meriteret MM-uddannelsen. Se tabel Overvejelse om påbegyndelse af ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel : Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse? Ja 50,0 % Nej 50,0 % N = 18 Uddannelsens niveau Tabel 8.2.2: Uddannelsens niveau? Anden bacheloruddannelse 0,0 % Kandidatuddannelse 77,8 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 22,2 % Andet 0,0 % N = 9 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 18 af 21

19 Halvdelen af respondenterne svarer, at de overvejer at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse. Af de ni respondenter, der overvejer en ny videregående uddannelse, overvejer syv at tage en uddannelse på kandidatniveau, mens to overvejer at tage en uddannelse på masterniveau se tabel Udbud af overbygning på MM-uddannelsen på RMC Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis RMC vælger at udbyde en overbygning på MM-bacheloruddannelsen på kandidat-/masterniveau, ville du da overveje at tage sådan en overbygningsuddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.3.1: Hvis RMC vælger at udbyde en overbygning på MM-bacheloruddannelsen på kandidat-/masterniveau, ville du da overveje at tage sådan en overbygningsuddannelse? Ja 68,2 % Nej 31,8 % N = 22 Det ses af tabellen, at langt de fleste af respondenterne næsten 70 % svarende til femten af respondenterne ville overveje at tage en kandidat/master overbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe hvilke kvalifikationer, de mener, at en MMoverbygningsuddannelse skal give: Hvilke kvalifikationer skulle en sådan overbygningsuddannelse give?, og har fremhævet følgende kvalifikationer (bl.a. som specialisering og uddybelse af nogle af bacheloruddannelsens fagområder) som de vigtigste: Ledelse Projektledelse PR, kommunikation og markedsføring Kreative processer Innovation og entrepreneurship En bred tilgang til kultur- og oplevelsesøkonomien, underholdningsindustrien Et styrket internationalt perspektiv i uddannelsen Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 19 af 21

20 9.0 Overvejelser på baggrund af undersøgelsen I følgende afsnit fremgår RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen af MM-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Overvejelserne er inddelt i tre overordnede afsnit: Muligheder for forbedringer af MM-uddannelsen (afsnit 9.1) Positive elementer i MM-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på (afsnit 9.2) Efterspørgsel efter kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen (afsnit 9.3). 9.1 Muligheder for forbedringer af MM-uddannelsen I denne rapports afsnit 7.0 fremgår det, at nogle af respondenterne mener, at der er kvalifikationer, de har manglet i deres MM-uddannelse. De fremhævede manglende kvalifikationer er som følger: Projektstyring/-ledelse Information om skatteregler Innovation Kreativitet Networkingteori Bedre sammenhæng mellem de enkelte fag Mere fordybelse i det enkelte fag Det digitale marked Musikhistorie Strategisk kommunikation Flere af de nævnte elementer, som de første fem MM-årgange har påpeget som manglende, er igennem de seneste år implementeret helt eller delvist i uddannelsen. Det gælder fx projektstyring, innovation og strategisk kommunikation. Der er i den nuværende uddannelse også mere fokus på musikbranchens udviklingsmuligheder på det digitale marked. Der arbejdes til stadighed på at skabe en bedre sammenhæng mellem uddannelsens fagområder, bl.a. i form af etablering af større sammenhængende fagblokke, hvor eksisterende fag kan integreres. Derudover arbejdes der på at udvikle flere projektorienterede, tværgående forløb med udgangspunkt i faget branchekendskab, hvor de studerende kan inddrage uddannelsens teoretiske fag efter behov. Således er en del af de nævnte manglende elementer i MM-uddannelsen enten forsøgt implementeret eller er under udarbejdelse til implementering. Dermed ikke sagt, at der ikke er rum for forbedringer på MM-uddannelsen. RMC er opmærksom på, at der er behov for at styrke undervisningen i projektledelse og networking, hvilket også påpeges af undersøgelsen. Således bliver det en opgave for RMC i fremtiden bl.a. at styrke disse områder, dels i den eksisterende bacheloruddannelse og dels i en eventuel kommende kandidatuddannelse. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 20 af 21

21 9.2 Positive elementer i MM-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på Denne rapports afsnit 7 fremhæver også en række kvalifikationer, som respondenterne har angivet som særligt anvendelige. Disse er: Akademisk problemløsning Netværksdannelse Allround forståelse af branchen Projektledelse Økonomi Jura Strategi, organisation og ledelse Markedsføring Innovation og entrepreneurship Musiksociologi Det er interessant, at de ovennævnte fagområder set under et er synonyme med uddannelsens opbygning. Det kan tages som udtryk for, at uddannelsen i sin nuværende form opfylder sit formål. RMC finder det vigtigt, at der holdes fast ved disse kvalifikationer og evt. rettes ekstra fokus på dem. Derudover fremgår det af afsnit 6.1 i denne rapport, at en del af respondenterne fik deres første job efter endt uddannelse gennem deres praktikforløb under MM-uddannelsen. RMC tolker dette som udtryk for, at praktikforløbet er med til at styrke de studerende i deres videre beskæftigelsesforløb. Således giver praktikforløbet ikke alene de studerende praktisk erfaring til brug i deres uddannelse men kan samtidig også fungere som springbræt til et job efter endt uddannelse. Hermed synes praktikforløbet også som en vigtig del af MM-uddannelsen, der bør fastholdes. 9.3 Efterspørgsel efter kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen Som det fremgår af afsnit 8.3 i denne rapport, ville næsten 70 % af respondenterne overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning i Music Management på RMC, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Dette tolker RMC som udtryk for en stor efterspørgsel efter en MM-overbygningsuddannelse. Det vil derfor blive taget op til overvejelse, om der i fremtiden kan blive mulighed for at oprette en sådan. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 21 af 21

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Analyse af Etableringskortet. Marts 2019

Analyse af Etableringskortet. Marts 2019 Analyse af Etableringskortet Marts 2019 Registeranalyse SAMMENFATNING Der gives flere tilladelser under ordningen 1.194 tilladelser er givet under ordningen fra den trådte i kraft i 2015 til den 30. september

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2013

Uddannelsesevaluering Fora r 2013 Uddannelsesevaluering Fora r 3 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere