Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden Undersøgelse udarbejdet af uddannelseskoordinator Aage Hagen. Rapport udarbejdet af studentermedhjælper Katinka Stenbjørn. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 1 af 21

2 1.0 INDLEDNING METODE OG SVARPROCENTER...4 Svarprocenter LÆSEVEJLEDNING PERSONOPLYSNINGER AFSLUTNINGSÅR KØN BESKÆFTIGELSESGRAD OG ERHVERVSSTATUS BESKÆFTIGELSESGRAD ERHVERVSSTATUS ERHVERVSSTATUS LØNMODTAGERE BRANCHETILKNYTNING TILKNYTNING TIL MUSIKBRANCHEN TILKNYTNING INDEN FOR MUSIKBRANCHEN INDKOMST PERSONLIG INDKOMST I JOBSØGNING OG ERHVERVSFORLØB DET FØRSTE JOB EFTER AFSLUTTET UDDANNELSE HVORDAN? DET FØRSTE JOB EFTER ENDT UDDANNELSE HVORNÅR? ANTAL JOBS SØGT EFTER ENDT UDDANNELSE ANTAL FORSKELLIGE ARBEJDSPLADSER KVALIFIKATIONER ANVENDELSE AF KVALIFIKATIONER ERHVERVET GENNEM MM-UDDANNELSEN...15 Særligt anvendelige kvalifikationer...16 Efterspurgte kvalifikationer VIDERE STUDIER PÅBEGYNDT ELLER GENNEMFØRT NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...17 Uddannelsens niveau...17 Uddannelsens navn...17 Meritering af MM-uddannelsen på uddannelsen OVERVEJELSE OM PÅBEGYNDELSE AF NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...18 Uddannelsens niveau UDBUD AF OVERBYGNING PÅ MM-UDDANNELSEN PÅ RMC...19 Efterspurgte kvalifikationer OVERVEJELSER PÅ BAGGRUND AF UNDERSØGELSEN MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF MM-UDDANNELSEN POSITIVE ELEMENTER I MM-UDDANNELSEN, DER BØR HOLDES FAST VED OG/ELLER SÆTTES EKSTRA FOKUS PÅ EFTERSPØRGSEL EFTER KANDIDAT-/MASTEROVERBYGNING PÅ MM-UDDANNELSEN...21 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 2 af 21

3 1.0 Indledning Beskæftigelsesundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden 19. maj- 21. juni 2010 blandt 30 færdiguddannede Music Management-studerende, der har dimitteret som bachelorer i Music Management (MM) på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i perioden , dvs. studerende fra de første fem Music Management-årgange. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af høring i MM-uddannelsens alumnenetværk d. 29. november Referatet fra høringen kan downloades her. Undersøgelsen søger at tegne et billede af de færdiguddannede MM-bachelorers beskæftigelse efter afsluttet MM-uddannelse. Således er rapportens overordnede formål at dokumentere beskæftigelsesforløbet for Rytmisk Musikkonservatoriums Music Management-bachelorer, efter de har afsluttet deres uddannelse på RMC. Derudover danner undersøgelsen baggrund for en række overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen, som vil fremgå af denne rapports afsnit: Overvejelser på baggrund af undersøgelsen sidst i rapporten. Endelig har undersøgelsen rettet fokus på et ønske blandt mange af MMbachelorerne om oprettelsen af en kandidat/master-overbygning i Music Management på RMC, hvilket er taget op til overvejelse. Mere om dette vil også fremgå af afsnittet om overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Overordnet tegner beskæftigelsesrapporten følgende billede af respondenternes beskæftigelsesforhold og -forløb: Respondenterne har generelt relativt stabile jobs og indkomster i og med at størstedelen er fuldtidsansatte lønmodtagere med fastansættelser. Stort set alle respondenterne er beskæftiget inden for musikbranchen. Inden for musikbranchen arbejder en stor del af respondenterne inden for plade- og produktionsselskaber samt spillesteder og festivaler. De fleste af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr. og halvdelen af respondenterne tjente i 2009 mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning 1. Generelt har respondenterne fået deres første job efter endt uddannelse hurtigt. Det er især gennem personligt eller professionelt netværk, gennem praktikforløbet på MM-uddannelsen, ved henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma, at respondenterne har fået deres første job. De fleste af respondenterne har ikke søgt jobs efter endt uddannelse, og fire af dem har kun søgt et enkelt. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs efter endt uddannelse. Næsten alle respondenterne angiver, at de i nogen eller høj grad anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen. Kun to angiver, at de kun i mindre grad anvender de erhvervede kvalifikationer. 1 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 3 af 21

4 Halvdelen af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse på kandidat- eller masterniveau efter at have afsluttet MM-uddannelsen, og næsten 70 % af respondenterne ville overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Fire af respondenterne har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter MM-uddannelsen tre af disse i Danmark og en enkelt i udlandet. 1.1 Metode og svarprocenter Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført gennem et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt via mails linkende til det elektroniske spørgeskema til de 30 færdiguddannede MMstuderende, der har dimitteret fra Music Management på RMC i perioden , dvs. studerende fra de første fem MM-årgange. Undersøgelsen var planlagt til at finde sted i perioden maj Det blev dog omkring d. 31. maj 2010 besluttet at forlænge svarfristen med tre uger til d. 21. juni for at opnå en højere svarprocent i undersøgelsen. Der blev i perioden udsendt rykkermails i to omgange hhv. d. 7. og 17. juni 2010 til de MM-bachelorer, der på de pågældende tidspunkter endnu ikke havde gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål omhandlende MM-bachelorernes videre forløb efter endt uddannelse, herunder deres nuværende beskæftigelse, branchetilknytning, indkomst, erhvervsforløb, oplevelse af brugbarheden af kvalifikationerne erhvervet gennem MM-uddannelsen og evt. videre uddannelse eller overvejelser om en sådan efter afslutningen af MM-uddannelsen, m.m. Det samme spørgeskema er udsendt til alle 30 bachelorer. Spørgeskemaet er blevet besvaret af MM-bachelorerne anonymt og indhentet elektronisk til brug i rapporten i anonymiseret form. Da spørgeskemaet er sendt ud per mail, har RMC overblik over hvilke MM-bachelorer, der har besvaret spørgeskemaet, men RMC har ikke mulighed for at lede de enkelte besvarelser tilbage til respondenternes identitet. Svarprocenter Blandt de 30 MM-bachelorer, som det elektroniske spørgeskema er udsendt til, har i alt 23 besvaret skemaet. Dermed er den overordnede svarprocent ca. 77 %. Af de 23 besvarelser er én af besvarelserne ufuldkommen, dvs. at respondenten kun har besvaret ganske få spørgsmål i spørgeskemaet. Antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål vil i beskæftigelsesrapportens afsnit om resultaterne af de enkelte spørgsmål fremgå under tabellerne og figurerne, hvor N = antallet af respondenter. I rapporten tages visse metodemæssige forbehold grundet det relativt lille datamateriale på 23 besvarelser på trods af den høje svarprocent. Grundet det lille datamateriale er resultaterne behæftet med stor usikkerhed i svarprocenterne, hvilket rent metodemæssigt gør det uforsvarligt at generalisere ud fra datamaterialet. Det betyder, at der i rapporten ikke er generaliseret ud fra svarene i spørgeskemaet. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 4 af 21

5 RMC har imidlertid et veludviklet alumnenetværk for de tidligere MM-studerende, med hvilket der holdes kontakt til MM-bachelorerne. Således har RMC i forvejen et ret godt kendskab til MMbachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Undersøgelsen er derfor holdt sammen med RMC s viden om bachelorernes beskæftigelsesforløb gennem alumnenetværket, og det er på denne baggrund vurderet, at undersøgelsen giver et fyldestgørende billede af MM-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. 1.2 Læsevejledning I afsnit 2-8 gennemgås resultaterne af de overordnede kategorier af spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Kategorierne repræsenterer de overordnede elementer i bachelorernes beskæftigelsesforløb efter afsluttet MM-uddannelse, som de er udarbejdet i det elektroniske spørgeskema, som MM-bachelorerne har besvaret. Kategorierne er således: Personoplysninger (afsnit 2) Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus (afsnit 3) Branchetilknytning (afsnit 4) Indkomst (afsnit 5) Jobsøgning og erhvervsforløb (afsnit 6) Kvalifikationer (afsnit 7) Videre studier (afsnit 8). I afsnit 9 fremgår en række af RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Disse indbefatter: Overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.1) De positive elementer i uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.2) Efterspørgslen efter en overbygning på kandidat/master-niveau i Music Management på RMC og overvejelser om muligheden for oprettelse af en sådan overbygning (afsnit 9.3). Afsnit 9 runder således rapporten af med overvejelser om fremtidsperspektiverne for Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 5 af 21

6 2.0 Personoplysninger Spørgsmålene vedrørende respondenternes personoplysninger omhandler deres afslutningsår fra MM-uddannelsen og deres køn og giver således et overblik over respondenterne. Af afsnittet fremgår det, at der blandt respondenterne er en overvægt af mænd. Kønsfordelingen i undersøgelsen (ca. 26 % kvinder og ca. 74 % mænd) er nogenlunde proportionel med den overordnede kønsfordeling på de fem første MM-årgange, hvor kønsfordelingen var 30 % kvinder og 70 % mænd. Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra MM-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Alle de fem årgange er dog velrepræsenterede. 2.1 Afslutningsår Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket år afsluttede du MM-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af figur Figur 2.1.1: Hvilket år afsluttede du MM-uddannelsen? 7 6 Antal respondenter Afslutningsår N = 23 Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra MM-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Der var således i 2005 fire dimittender, i 2006 syv dimittender, i 2007 syv dimittender, i 2008 fem dimittender og i 2009 seks dimittender. Der er dog i undersøgelsen tilstrækkelig spredning mellem respondenterne i forhold til afslutningsår, til at alle årgange er velrepræsenterede. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 6 af 21

7 2.2 Køn Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket køn er du?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 2.2.1: Hvilket køn er du? Mand 73,9 % Kvinde 26,1 % I alt 100 % N = 23 Det ses af tabellen, at der er en overvægt af mandlige respondenter med ca. 74 % mænd og ca. 26 % kvinder. Kønsfordelingen svarer nogenlunde til den overordnede kønsfordeling på de første fem MM-årgange, hvor fordelingen var 70 % mænd og 30 % kvinder. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 7 af 21

8 3.0 Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus Det fremgår af dette afsnit, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede og primært tjener deres indkomster som lønmodtagere. Blandt lønmodtagerne kommer indkomsten i gennemsnit hovedsageligt fra fastansættelse. Dermed synes det overordnede billede af respondenterne at være, at de har relativt stabile jobs og indkomster. 3.1 Beskæftigelsesgrad Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad er din beskæftigelsesgrad?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.1.1: Hvad er din beskæftigelsesgrad? Fuldtidsbeskæftiget 86,4 % Deltidsbeskæftiget 4,5 % Fuldtidsledig 0,0 % Studerende (med uddannelsesstøtte) 4,5 % Andet 4,5 % N = 22 Af resultaterne ses det, at langt størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede. 4,5 % er deltidsbeskæftigede (svarende til én respondent), og 4,5 % (én respondent) er studerende med uddannelsesstøtte. En enkelt respondent kategoriserer sin beskæftigelsesgrad som andet, hvilket ikke er uddybet nærmere. 3.2 Erhvervsstatus Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? gennemsnit Lønmodtager 51,14 % Selvstændig 26,94 % Overførselsindkomst 9,84 % SU 3,27 % I alt 91,19 % N = 22 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 8 af 21

9 Af resultaterne ses det, at det er gennemsnitligt halvdelen af respondenternes indkomst i 2009, som placerer sig under lønmodtagerkategorien. Omkring en fjerdedel i gennemsnit af respondenternes indkomst placerer sig under selvstændigkategorien. Dernæst placerer i gennemsnit hhv. ca. 10 % og ca. 3 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorierne overførselsindkomst og SU. Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. 3.3 Erhvervsstatus lønmodtagere Lønmodtagerne blandt respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling. Er du ikke lønmodtager, tryk da videre). Resultaterne ses af tabel Tabel 3.3.1: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? gennemsnit Fastansat 75,42 % Tidsbegrænset ansættelse 13,12 % Freelance 22,22 % I alt 110,76 % N = 12 I gennemsnit tjener lønmodtagerne blandt respondenterne langt det meste af deres indkomst som fastansatte. Dernæst tjener de i gennemsnit omkring en femtedel af deres indkomst på freelancearbejde, mens de i gennemsnit kun tjener knap en ottendedel af deres indkomst i tidsbegrænsede ansættelser. Det tegner dermed et billede af, at lønmodtagerne blandt respondenterne har en relativt stabil indkomst. Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 9 af 21

10 4.0 Branchetilknytning Det fremgår af dette afsnit, at alle på nær én respondent arbejder i musikbranchen. Respondenterne har i 2009 i gennemsnit tjent den største del af deres personlige indkomst fra musikbranchen ved arbejde med plade-/produktionsselskaber og spillesteder/festivaler. Næsten intet af respondenternes personlige indkomst i 2009 er tjent ved arbejde med marketing, organisationer og undervisning. 4.1 Tilknytning til musikbranchen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Arbejder du i musikbranchen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.1.1: Arbejder du i musikbranchen? Ja 95,5 % Nej 4,5 % N = 22 Det fremgår tydeligt af resultaterne, at langt hovedparten af respondenterne arbejder i musikbranchen. Kun en enkelt respondent arbejder ikke i musikbranchen. 4.2 Tilknytning inden for musikbranchen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 fra musikbranchen sig mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 fra musikbranchen sig mellem følgende kategorier? gennemsnit Management 11,38 % Koncert-/tournéproduktion 5,67 % Spillesteder/festivaler 18,57 % Plade-/produktionsselskab 27,48 % Marketing 0,48 % PR/kommunikation 5,24 % Musikforlag og synkronisering 11,62 % Medier (TV/radio/net/presse) 3,43 % Artist/musiker/komponist/sangskriver 10,43 % Organisationer 0,00 % Undervisning 0,10 % Andet (selvstændig) 2,28 % N = 21 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 10 af 21

11 Af resultaterne står det klart, at respondenterne gennemsnitligt tjente den største del af deres indkomst i 2009 ved arbejde med plade-/produktionsselskaber og spillesteder/festivaler. En mindre del af respondenternes indkomst fra musikbranchen tjentes ved arbejde med management, musikforlag og synkronisering og ved arbejde som artist/musiker/komponist/sangskriver. Kun en lille del af respondenternes personlige indkomst fra musikbranchen stammer fra koncert- /tournéproduktion, PR/kommunikation, medier (TV/radio/net/presse) og andet (herunder selvstændig erhvervs-drivende). Næsten intet af respondenternes personlige indkomst i 2009 er tjent ved arbejde med marketing, organisationer og undervisning. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 11 af 21

12 5.0 Indkomst I dette afsnit fremgår det, at de fleste af respondenterne i 2009 havde en personlig indkomst på kr. Halvdelen af respondenterne havde en personlig indkomst i 2009 på over kr. Dermed tjente halvdelen af respondenterne i 2009 mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning Personlig indkomst i 2009 Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad var din personlige indkomst i 2009?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 5.1.1: Hvad var din personlige indkomst i 2009? Under kr. 18,2 % kr. 13,6 % kr. 18,2 % kr. 36,4 % kr. 9,1 % eller derover 4,5 % N = 22 Ca. hver tredje respondent havde i 2009 en personlig indkomst på kr. Omkring hver femte havde en indkomst på kr. eller under kr., mens lidt færre havde en indkomst på kr. i Næsten 10 % af respondenterne havde en indkomst på kr. og en enkelt respondent havde en indkomst på over kr. Halvdelen af respondenterne havde således en personlig indkomst i 2009 på over kr., hvilket er mere end gennemsnitslønnen i 2009 for den samlede danske befolkning 3. Et par af respondenterne har ved dette spørgsmål gjort opmærksom på, at de har oplyst en personlig indkomst i 2009 på under kr., fordi de dimitterede fra MM-uddannelsen i Derved havde de ved undersøgelsens gennemførselstidspunkt endnu ikke nået at optjene en fuld årsløn. De pågældende respondenters personlige indkomst i 2010 ligger derfor muligvis højere end kr. 2 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: 3 Ibid. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 12 af 21

13 6.0 Jobsøgning og erhvervsforløb Overordnet fremgår det af dette afsnit, at respondenterne har fået deres første job efter afsluttet uddannelse relativt hurtigt, og at de fleste har fået deres første job gennem deres praktikforløb, personligt eller professionelt netværk, henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma. Størstedelen af respondenterne har slet ikke søgt jobs efter endt uddannelse og fire har søgt et enkelt job. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs efter afsluttet uddannelse, hvilket skyldes at enkelte studerende har søgt mange jobs. De fleste af respondenterne har én enkelt arbejdsplads. 6.1 Det første job efter afsluttet uddannelse hvordan? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fik du dit første job (arbejde i eget firma, fastansat, tidsbegrænset ansættelse, sammenhængende freelance opgaver) efter afsluttet uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.1.1: Hvordan fik du dit første job (arbejde i eget firma, fastansat, tidsbegrænset ansættelse, sammenhængende freelance opgaver) efter afsluttet uddannelse? Gennem dit praktikforløb 22,7 % Gennem ansøgning 4,5 % Gennem personligt eller professionelt netværk 22,7 % Gennem henvendelse fra arbejdsgiver 22,7 % Gennem eget firma 22,7 % Studiejob 4,5 % N = 22 Af tabellen fremgår det, at de fleste af respondenterne fik deres første job efter at have dimitteret fra MM-uddannelsen gennem deres praktikforløb, gennem personligt eller professionelt netværk, gennem henvendelse fra arbejdsgiver eller gennem eget firma. Kun én respondent fik sit første job efter endt uddannelse gennem ansøgning og én respondent fik sit første job via sit studiejob. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 13 af 21

14 6.2 Det første job efter endt uddannelse hvornår? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvornår fik du dit første job efter afsluttet uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.2.1: Hvornår fik du dit første job efter afsluttet uddannelse? Jeg havde arbejdet allerede under uddannelsen 59,1 % Umiddelbart efter afsluttet uddannelse 22,7 % 3-6 måneder efter afsluttet uddannelse 13,6 % Mere end 6 måneder efter afsluttet uddannelse 4,5 % N = 22 Det fremgår af tabellen, at mere end halvdelen af respondenterne allerede havde deres første job under MM-uddannelsen. Mere end en femtedel af respondenterne fik deres første job umiddelbart efter afsluttet uddannelse, mens tre af respondenterne svarer, at de fik det 3-6 måneder efter. Kun en enkelt respondent måtte vente mere end 6 måneder efter endt uddannelse på sit første job. Dermed tegnes et billede af, at respondenterne overordnet har fået deres første job relativt hurtigt efter afsluttet uddannelse. 6.3 Antal jobs søgt efter endt uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange jobs har du søgt efter afsluttet uddannelse?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne har estimeret, at de har søgt mellem nul og halvtreds jobs efter afsluttet uddannelse. I gennemsnit har respondenterne søgt fem jobs, hvilket hænger sammen med, at enkelte studerende har angivet, at de har søgt op til 50 forskellige jobs. Til gengæld angiver størstedelen hele 12 af de 22 respondenter at de slet ikke har søgt jobs efter endt uddannelse, og fire af de 22 angiver, at de kun har søgt et enkelt job efter endt uddannelse. Dermed tegnes et billede af, at langt de fleste af respondenterne kun har behøvet at søge ganske få jobs efter endt uddannelse. 6.4 Antal forskellige arbejdspladser Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange forskellige arbejdspladser har du?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne arbejder på mellem nul og fire forskellige arbejdspladser. Langt de fleste af respondenterne har kun en enkelt arbejdsplads og gennemsnittet for respondenterne er også én arbejdsplads. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 14 af 21

15 7.0 Kvalifikationer Af afsnittet fremgår det, at langt de fleste respondenter anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen, i nogen eller høj grad, mens ingen af respondenterne svarer, at de kun i ringe grad eller slet ikke anvender kvalifikationerne. I afsnittet uddybes hvilke kvalifikationer, respondenterne finder særligt anvendelige, samt hvilke, respondenterne mener, de har savnet i deres uddannelse. 7.1 Anvendelse af kvalifikationer erhvervet gennem MM-uddannelsen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 7.1.1: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, du har erhvervet dig under din uddannelse? I høj grad 59,1 % I nogen grad 31,8 % I mindre grad 9,1 % I ringe grad 0,0 % Slet ikke 0,0 % N = 22 Det fremgår af tabellen, at over halvdelen af respondenterne mener, at de anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under MM-uddannelsen i høj grad, mens ca. en tredjedel svarer, at de anvender kvalifikationerne i nogen grad. Kun to af respondenterne svarer, at de anvender kvalifikationerne i mindre grad og slet ingen svarer, at de anvender kvalifikationerne i ringe grad eller slet ikke. Samlet svarer ni ud af ti af bachelorerne, at de i nogen eller høj grad anvender kvalifikationerne erhvervet under uddannelsen. Hermed bliver der tegnet et billede af, at kvalifikationerne erhvervet under MM-uddannelsen synes brugbare for respondenterne. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 15 af 21

16 Særligt anvendelige kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe spørgsmålet om kvalifikationerne erhvervet under MM-uddannelsen: Er der kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse, som du vil fremhæve som særligt anvendelige?, og har fremhævet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Akademisk problemløsning Netværksdannelse Allround forståelse af branchen Projektledelse Økonomi Jura Strategi, organisation og ledelse Markedsføring Innovation og entrepreneurship Musiksociologi Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er også blevet bedt om at påpege evt. manglende kvalifikationer under deres MMuddannelse: Er der kvalifikationer, som du har savnet i din uddannelse?, og de har angivet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Projektstyring/-ledelse Information om skatteregler Innovation Kreativitet Networkingteori Bedre sammenhæng mellem de enkelte fag Mere fordybelse i det enkelte fag Det digitale marked Musikhistorie Strategisk kommunikation Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 16 af 21

17 8.0 Videre studier Af dette afsnit fremgår det, at halvdelen af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet MM-uddannelsen. Af disse har næsten 80 % overvejet en kandidatuddannelse og lidt over 20 % overvejet en master. Næsten 70 % af respondenterne ville overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC vælger at udbyde en sådan. Kun fire af de 22 respondenter har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter MM-uddannelsen. Tre af de fire studerende har påbegyndt eller gennemført en kandidatuddannelse og en af de fire har påbegyndt eller gennemført en masteruddannelse. En enkelt af de fire studerende læser/har læst sin nye videregående uddannelse i udlandet og de resterende læser/har læst i Danmark. Kun en af de fire har oplevet problemer med meritering af MM-uddannelsen. 8.1 Påbegyndt eller gennemført ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet MM-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.1.1: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet MM-uddannelsen? Ja 18,2 % Nej 81,8 % N = 22 Uddannelsens niveau Tabel 8.1.2: Uddannelsens niveau? Anden bacheloruddannelse 0,0 % Kandidatuddannelse 75,0 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 25,0 % Andet 0,0 % N = 4 Uddannelsens navn Tabel 8.1.3: Uddannelsens navn? Kandidat i Moderne Kultur, Københavns Universitet, København Kandidat i Management, Cass Business School, London Kandidat i Digital Design og Kommunikation, IT Universitetet, København Master Creative Business Processes (CBP), Copenhagen Business School, København N = 4 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 17 af 21

18 Meritering af MM-uddannelsen på uddannelsen Tabel 8.1.4: Har du oplevet problemer med at få meriteret MM-uddannelsen ift. optagelse på din nye uddannelse? Ja 25,0 % Nej 75,0 % Knap en femtedel af respondenterne svarende til fire respondenter har svaret, at de er påbegyndt eller har gennemført en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet MM-uddannelsen. Af disse fire har tre påbegyndt eller gennemført en kandidatuddannelse og én har påbegyndt eller gennemført en masteruddannelse se tabel De fire respondenter har påbegyndt eller gennemført hhv. Kandidat i Moderne Kultur v. Københavns Universitet, Kandidat i Management v. Cass Business School, London, England, Kandidat i Digital Design og Kommunikation v. IT- Universitetet, København og Master i Creative Business Processes v. Copenhagen Business School jf. tabel Således har tre af de fire læst videre i Danmark og én i udlandet. Kun én af de fire har oplevet problemer med at få meriteret MM-uddannelsen. Se tabel Overvejelse om påbegyndelse af ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel : Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse? Ja 50,0 % Nej 50,0 % N = 18 Uddannelsens niveau Tabel 8.2.2: Uddannelsens niveau? Anden bacheloruddannelse 0,0 % Kandidatuddannelse 77,8 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 22,2 % Andet 0,0 % N = 9 Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 18 af 21

19 Halvdelen af respondenterne svarer, at de overvejer at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse. Af de ni respondenter, der overvejer en ny videregående uddannelse, overvejer syv at tage en uddannelse på kandidatniveau, mens to overvejer at tage en uddannelse på masterniveau se tabel Udbud af overbygning på MM-uddannelsen på RMC Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis RMC vælger at udbyde en overbygning på MM-bacheloruddannelsen på kandidat-/masterniveau, ville du da overveje at tage sådan en overbygningsuddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.3.1: Hvis RMC vælger at udbyde en overbygning på MM-bacheloruddannelsen på kandidat-/masterniveau, ville du da overveje at tage sådan en overbygningsuddannelse? Ja 68,2 % Nej 31,8 % N = 22 Det ses af tabellen, at langt de fleste af respondenterne næsten 70 % svarende til femten af respondenterne ville overveje at tage en kandidat/master overbygning på MM-uddannelsen, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe hvilke kvalifikationer, de mener, at en MMoverbygningsuddannelse skal give: Hvilke kvalifikationer skulle en sådan overbygningsuddannelse give?, og har fremhævet følgende kvalifikationer (bl.a. som specialisering og uddybelse af nogle af bacheloruddannelsens fagområder) som de vigtigste: Ledelse Projektledelse PR, kommunikation og markedsføring Kreative processer Innovation og entrepreneurship En bred tilgang til kultur- og oplevelsesøkonomien, underholdningsindustrien Et styrket internationalt perspektiv i uddannelsen Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 19 af 21

20 9.0 Overvejelser på baggrund af undersøgelsen I følgende afsnit fremgår RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen af MM-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Overvejelserne er inddelt i tre overordnede afsnit: Muligheder for forbedringer af MM-uddannelsen (afsnit 9.1) Positive elementer i MM-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på (afsnit 9.2) Efterspørgsel efter kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen (afsnit 9.3). 9.1 Muligheder for forbedringer af MM-uddannelsen I denne rapports afsnit 7.0 fremgår det, at nogle af respondenterne mener, at der er kvalifikationer, de har manglet i deres MM-uddannelse. De fremhævede manglende kvalifikationer er som følger: Projektstyring/-ledelse Information om skatteregler Innovation Kreativitet Networkingteori Bedre sammenhæng mellem de enkelte fag Mere fordybelse i det enkelte fag Det digitale marked Musikhistorie Strategisk kommunikation Flere af de nævnte elementer, som de første fem MM-årgange har påpeget som manglende, er igennem de seneste år implementeret helt eller delvist i uddannelsen. Det gælder fx projektstyring, innovation og strategisk kommunikation. Der er i den nuværende uddannelse også mere fokus på musikbranchens udviklingsmuligheder på det digitale marked. Der arbejdes til stadighed på at skabe en bedre sammenhæng mellem uddannelsens fagområder, bl.a. i form af etablering af større sammenhængende fagblokke, hvor eksisterende fag kan integreres. Derudover arbejdes der på at udvikle flere projektorienterede, tværgående forløb med udgangspunkt i faget branchekendskab, hvor de studerende kan inddrage uddannelsens teoretiske fag efter behov. Således er en del af de nævnte manglende elementer i MM-uddannelsen enten forsøgt implementeret eller er under udarbejdelse til implementering. Dermed ikke sagt, at der ikke er rum for forbedringer på MM-uddannelsen. RMC er opmærksom på, at der er behov for at styrke undervisningen i projektledelse og networking, hvilket også påpeges af undersøgelsen. Således bliver det en opgave for RMC i fremtiden bl.a. at styrke disse områder, dels i den eksisterende bacheloruddannelse og dels i en eventuel kommende kandidatuddannelse. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 20 af 21

21 9.2 Positive elementer i MM-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på Denne rapports afsnit 7 fremhæver også en række kvalifikationer, som respondenterne har angivet som særligt anvendelige. Disse er: Akademisk problemløsning Netværksdannelse Allround forståelse af branchen Projektledelse Økonomi Jura Strategi, organisation og ledelse Markedsføring Innovation og entrepreneurship Musiksociologi Det er interessant, at de ovennævnte fagområder set under et er synonyme med uddannelsens opbygning. Det kan tages som udtryk for, at uddannelsen i sin nuværende form opfylder sit formål. RMC finder det vigtigt, at der holdes fast ved disse kvalifikationer og evt. rettes ekstra fokus på dem. Derudover fremgår det af afsnit 6.1 i denne rapport, at en del af respondenterne fik deres første job efter endt uddannelse gennem deres praktikforløb under MM-uddannelsen. RMC tolker dette som udtryk for, at praktikforløbet er med til at styrke de studerende i deres videre beskæftigelsesforløb. Således giver praktikforløbet ikke alene de studerende praktisk erfaring til brug i deres uddannelse men kan samtidig også fungere som springbræt til et job efter endt uddannelse. Hermed synes praktikforløbet også som en vigtig del af MM-uddannelsen, der bør fastholdes. 9.3 Efterspørgsel efter kandidat-/masteroverbygning på MM-uddannelsen Som det fremgår af afsnit 8.3 i denne rapport, ville næsten 70 % af respondenterne overveje at tage en kandidat-/masteroverbygning i Music Management på RMC, hvis RMC valgte at udbyde en sådan. Dette tolker RMC som udtryk for en stor efterspørgsel efter en MM-overbygningsuddannelse. Det vil derfor blive taget op til overvejelse, om der i fremtiden kan blive mulighed for at oprette en sådan. Beskæftigelsesrapport for Music Management-uddannelsen 2010 Side 21 af 21

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere