Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning

2 Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som skolernes innovative, formidlende og pædagogiske LÆRINGSCENTRE med et udbygget samarbejde mellem skolebibliotekarerne og IKT-superbrugerne. Medieplanen er gennemskrevet af en arbejdsgruppe bestående af IKT-udvalget og skolebibliotekarrepræsentanter fra skolebibliotekernes udviklingsgruppe. Medieplanen har været sendt til høring på alle kommunens skoler, hvorefter høringssvarene er indarbejdet i planen. Medieplanen er godkendt af Børne- og Familieudvalget den Medieplanen implementeres på skolerne fra august Medieplanen evalueres i foråret Afsnittene med Idéer til undervisningen kan kontinuerligt udbygges. Denne medieplan er bl.a. inspireret af Helsingør Kommunes Læreplan. Den overordnede målsætning for IT-, medieog skolebibliotekskundskab for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, læse- og lærelyst, tidssvarende it- og mediekompetencer samt blive sikre og kritiske biblioteksbrugere. Det er hensigten, at undervisningen integreres som en naturlig del i faglige og tværfaglige forløb. Medieplanen er delt i tre selvstændige kapitler. Første kapitel vedrører forløbet børnehaveklasse til 3. klasse, andet kapitel forløbet 4. til 6. klasse og tredje kapitel forløbet 7. til 9. klasse. Hvert forløb indledes med en kort oversigt over de forventede elevkompetencer i slutningen af forløbet og en sidehenvisning til det sted i medieplanen, hvor elevkompetencerne og undervisningens indhold er beskrevet. Desuden indgår en sidehenvisning til ideer til den konkrete undervisning. Derefter følger planen for skolebibliotekskundskab. Planen omhandler: læsestimulering, bibliotekskundskab og færdigheder i at finde, bruge og vurdere information. Medieplanen for IT- og mediekundskab er i tråd med det Junior-PC-kørekort til folkeskoleelever, der er udarbejdet på initiativ fra Undervisningsministeriet. Læreplanen er ligesom Junior- PC-kørekortet inddelt i fem hoved-områder: IT- og mediestøttede læreprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation samt computere og netværk. Indenfor disse fem hovedområder følger først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet, derefter en oversigt over Junior-PC-kørekortets trinmål og til sidst en oversigt over de trinmål inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Da trinmålene i flere fag opererer med andre klasseintervaller, er der ikke fuld overensstemmelse mellem klassetrinene i denne læreplan og de enkelte faghæfter. Den enkelte skole kan tilpasse kravene i forhold til skolens opdeling. Hvert forløb afsluttes med en oversigt over ideer til den konkrete undervisning. Ansvar Lærerteamet omkring hver klasse er ansvarlige for, at IT-, medie- og skolebiblioteksundervisningen iværksættes i klassen. Planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af den konkrete undervisning skal foregå i samarbejde med teamet omkring skolens Læringscenter. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 2

3 Oversigt - over forløbet... Børnehaveklasse til 3. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Har alment skolebibliotekskendskab side 4 side 8 Har alment computerkendskab side side Kender til elektronisk portfolio og logbog side 5 side 8 Kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer side 5 side 8 Kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet side 5 side 8 Kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på com. side 6 side 9 Kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager side 6 side 9 Kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem side 6 side 9 Kender til netkommunikation og netetik side side 9 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 3

4 Skolebibliotekskundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har alment skolebibliotekskundskab Det vedrører skolebibliotekets indretning, bøger og øvrige materialers placering, låne og opstillingsregler, kendskab til skøn- og faglitteratur, kendskab til forskellige litterære genrer samt at kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kunne behandle materialer korrekt. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: er motiverede for at låne på skolebiblioteket kan færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kan behandle materialerne korrekt kender til skolebibliotekets indretning, bøgernes og øvrige materialers placering kender til skolebibliotekets låneregler og procedurer kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur kender enkelte litterære genrer kender til opstillingsregler for skønlitteratur bliver selvhjulpne i.f.t. at finde lixede/ lettede bøger kender DDElibras forside og kategorierne: En god bog og Fritid bliver selvhjulpne i.f.t. aflevering af materialer. Undervisningen indeholder: Præsentation af billedbøger, begynderlæsning/letlæsningsbøger og højtlæsningsbøger Oplæsning af litteratur i forskellige genrer Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd på skolebiblioteket, behandling af bøger mm både hjemme og i skolen, så materialerne holder længe Placering af billedbøger, begynderlæsning/ letlæsningsbøger, bøger for større børn, fagbøger, lydbånd og videoer Drøftelse af låneregler, aflevering og udlån, rykkerskrivelser mm Forskel på skønlitteratur og faglitteratur Præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser, eventyr Simple øvelser i brug af DDElibra. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 4

5 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: har alment computerkendskab Grundlæggende betjeningsfunktioner i forhold til programmenu, åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens/egen mappe. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer Matematik: undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computer behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger Na/tek: Kunne indtaste og ordne enkle data i færdige baser Informationsindsamling kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet Enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om at man kan få uønsket information. bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Dansk: Finde information i forskellige medier RkSk - LÆSEPLAN SIDE 5

6 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Produktion og analyse kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk Dansk: navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive på computer forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form Na/tek formidle egne undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Billedkunst anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer beskrive billeders indhold og historier i billedsamtaler undersøge og vurdere egne og andres billeder Kommunikation kender til netkommunikation og netetik vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Na/tek: fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne Billedkunst: anvende billeder fra forskellige medier, herunder tegneserier, plakater og postkort RkSk - LÆSEPLAN SIDE 6

7 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Computere og netværk har alment computerkendskab tænde, slukke, log-on funktioner, programmenu, tastaturkendskab, åbne og lukke programmer kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer Billedkunst gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde kender til netkommunikation og netetik logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet RkSk - LÆSEPLAN SIDE 7

8 Idéer til undervisningen Børnehaveklasse til 3. klasse. Bibliotekskundskab Læse bøger : Lave en bogorm af forsiderne (kopier) - af de læste bøger. Læsehesten: Et fristed, hvor eleverne kan læse, spille spil, slappe af, høre historier. Læsekurser. Læse faglitteratur: Arbejde med kurser i faglitteratur (fx Faglig læsning). Læsekampagner en kvart om dagen, læsebånd. Læse skønlitteratur: Lave bogtræ med læste titler og evt. små boganmeldelser på blade Simpel søgning: Simpel søgning i DDElibra. Søgning i forskellige børnerelevante databaser fx danske-dyr.dk, og Andet: Anmeldelser, plakater og oplæsning. Dramatisere et udvalgt stykke i en børnebog. Illustrere en bog. Illustrationerne lamineres og hænges op. Lave bogmærker, som kopieres og evt. lamineres. Læseteater. Alfabetiseringsøvelse med eleverne som forfattere, fysisk placering af eleverne. Bogjagtøvelser ud fra titel og forfatter. Fordele en stak bøger i fagbøger og skønlitterære bøger. Lave en big book, hvor eleverne fx kan indsætte præsentationer af sig selv. Lave egne fagbøger med DK-tal IT- og mediestøttede læreprocesser Samle udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. Spil på nettet. Informationsindsamling Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) Samle rim og remser hos familien, (skriv og tegn til) RkSk - LÆSEPLAN SIDE 8

9 Idéer til undervisningen Børnehaveklasse til 3. klasse. Produktion og analyse Lyd: Lave en klasseavis med billeder (digitalkamera) fra en ekskursion og egne undertekster. Lave en bog om Mine opfindelser (digitalkamera) med modeller i modellervoks, Lego m.m. og egne undertekster. Skrive eventyr, scanne tegninger og sætte dem ind i teksten. Arbejde med adventure - genren. Lytte til og gætte lyde. Optage f.eks. skolens lyde. Høre sig selv og lære udstyret at kende. Lave lydhistorie med klip-i-båndoptager. Lave en lydrejse. Kædefortællinger, jeg-fortællinger. Små korte hørespil med enkle lydeffekter. Synge til bånd - Karaoke. Lave en lydhule ( tæppe over et bord i nærheden af en stikkontakt). Billede: Tegne en historie på OHP-transparenter. Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard, tegnes på A3, (nedfotografering fra A3 til A4 2 gange), til sidst på overhead. Vælg én død ting eller én levende og præsenter den i mange billeder. Kombinere lyd og billede. Lave en elektronisk ordbog på nettet eller som multimedie (i engelsk). Video: Optagelse og klip i kamera af elever, der på tur i en indstilling fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. Optagelse af en minut- fortælling. Lave en modellervoksfigur og digte en minutfortælling. Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. Små øvelser med tryllerier og lege. Se og samtale om kortfilm indenfor fiktionsgenren. Multimedier: Små korte billedhistorier om nære emner fx Jeg elsker, Mit bedste sted. Små korte billedhistorier i kendte genrer f.eks. eventyr. Klasseproduktioner i forskellige genrer (en elev et produkt ) samlet under et fælles begreb eller emne som fx havet, skoven mm. Kommunikation Computere og netværk Travelling buddy: En bamse eller lignende på hjemmebesøg hos en elev. Den fortæller om sit besøg og dette sendes til skolen via . Sende små s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. Huske sin egen kode og kunne gemme/finde dokumenter i egen mappe. Udskrive på en printer. Anvende programmer fra Mikroværkstedet (0.-1.kl.) RkSk - LÆSEPLAN SIDE 9

10 Oversigt - over forløbet klasse til 6. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Har grundlæggende skolebibliotekskundskab side 11 side 16 Kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper side side 16 Kan bruge digital portfolio og logbog side 12 side 16 Kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler side 12 Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme side side Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet side side 16 Kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi side 13 side 16 Kan bruge et digitalt videokamera side 14 side 17 Kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren side 14 side 17 Kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter side 14 side 17 Er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren side 15 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 10

11 Skolebibliotekskundskab 4. klasse til 6. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har grundlæggende skolebibliotekskundskab Det vedrører kendskab til skolebibliotekets opstillinger, søgeprogrammer og søgestrategier kendskab til fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet kendskab til, hvordan skolebibliotekets materialesamling og Internettet bruges til informationssøgning og indsamling af viden kendskab til skolens AV-udstyr kendskab til forskellige former for videndeling Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: har kendskab til de forskellige opstillingssignaturer inden for skønlitteratur og faglitteratur kender søgemulighederne i skolebibliotekets søgeprogram DDElibra kender til og kan søge i leksika og andre opslagsværker i bogform og online kender til og kan søge i bibliografiske databaser på Internettet får styrket og udviklet deres læsekompetencer bliver selvhjulpne i forhold til basale opgaver som udlån, aflevering og brug af søgeprogram kender til og kan anvende skolens AV-udstyr kan opbygge en udstilling på en indbydende måde kender folkebibliotekets muligheder Undervisningen indeholder: præsentation af skolebibliotekssystemets opstillinger præsentation af fx leksikon og biografier øvelser/kursus i skolebibliotekets søgeprogram, DDElibra. Avanceret søgning og brug af trunkering præsentation af decimalklassesystemets opbygning, øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne præsentation af og øvelser i at søge i aktuelle skolebiblioteksrelevante databaser præsentation af forfatterskaber og litterære genrer formidling af boganmeldelser relevante spotkurser opbygning af udstillinger med klassens arbejder på skolebiblioteket biblioteksorientering på det lokale folkebibliotek RkSk - LÆSEPLAN SIDE 11

12 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge digital portfolio og logbog Eleven udvælger i samarbejde med læreren produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler Eleverne arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer indenfor trinets fag, herunder træningsprogrammer indenfor fag som fx engelsk, na/tek og dansk. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer arbejde procesorienteret bruge en digital portfolio vurdere egne produkter i en portfolio tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge it- og mediebaserede læremidler vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering Na/tek opsamle, ordne og formidle data og informationer Billedkunst kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater Engelsk følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Dansk kunne bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation kunne skrive på computer med hensigtsmæssig teknik og passende hastighed evt. i digital logbog kunne bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer Matematik anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger i fx regneark tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer RkSk - LÆSEPLAN SIDE 12

13 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. IT- og mediestøttede Læreprocesser (Fortsat) kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme Hjemkundskab anvende kostanbefalinger og digitale kostberegninger kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme Informationsindsamling kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Søgning i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. Sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater. Brug af digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. Kendskab til regler om ophavsret. kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne og vurdere søgeresultater udvælge information i søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer gøre rede for princippet i en hypertekst gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Billedkunst hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internet hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer Matematik indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer Dansk søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Historie anvende relevante informationskilder fra filmklip, internettet og avisartikler Engelsk tale med om ungdomskultur i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 13

14 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse kan bruge et digitalt videokamera Korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. Arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren Kende til og kunne arbejde med tekster og billeder i et layoutprogram. Kende til og kunne optage og redigere lyd på computer. Kende til og kunne optage og redigere video på computer. Kende til og kunne bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter Analyse af forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og Web-steder bruge formaterings- og redigeringsværktøjer bruge et digitalt videokamera vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Na/tek formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og drama forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold ud fra egen viden Billedkunst udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende elementær indsigt i brug af teknikker, metoder og materialer i tegning, maleri, collage, grafikformer, foto og skærmbaserede billeder. Håndarbejde Bruge it og medier i den tekstile designproces. Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner finde udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre Musik komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer anvende krop, stemme, musikinstrumenter og RkSk - LÆSEPLAN SIDE 14

15 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse andre klangkilder, herunder computer i skabende musikalsk arbejde. (Fortsat) Engelsk Præsentere et forberedt emne i form af planche, lyd og billedmedieproduktion eller rollespil Kommunikation kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme Sende og modtage s med vedhæftet fil. Samarbejde med andre elever i et lukket konferencesystem fx indenfor Skolekom. Overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. Kendskab til lukkede chatrooms. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. Kendskab til, at aktiviteter på internettet kan registreres. sende en vedhæftet fil udgive enkle websider bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinjer vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet Billedkunst anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder Dansk kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen Engelsk anvende computeren til kommunikation. anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med og samarbejdsprojekter Computere og netværk kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren RkSk - LÆSEPLAN SIDE 15

16 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Bibliotekskundskab Simpel søgning: Kursus i DDElibra for 4. klasse. Faglige læsekurser. Virtuel skattejagt. Informationssøgning og kildekritik. - Skolebiblioteksrelevante databaser. Fx: (abonnement) og Andet: Udstillingsværksted: fx en udstilling af vandhullet, skolegang på farmors tid eller Solsystemet. Anmelderværksted: anmelde udvalgte bøger på forsk. måder. Mundtlige, skriftlige, dramatiserende. Forfatterværksted: undersøge alt om en forfatter, læse bøger, finde anmeldelser fra aviser og tidsskrifter, selv anmelde, formidle viden til andre elever Genreværksted: digte, krimier, gys og gru, eventyr mm Dramaværksted/ læseteater: elever fra mellemtrinnet læser højt / dramatiserer for yngre klassetrin. IT- og mediestøttede læreprocesser Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark. Skrive logbog i elevintra Bruge digital portfolio i samlemappe i elevintra Anvende programmering til styring af f. eks biler i Robolab Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - Undervisningsforløb ud fra Informationsindsamling Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning i projekter. Søgning omkring dyr, opskrifter, databaser om huspriser, job mm. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 16

17 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse Lyd: Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. Arbejde med generationsbeskrivelser. (Clipart og digitalkamera). Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af Internet. Lejrskole ved Vesterhavet: Sammenligne fiskerliv før og nu. Tekst og billedbehandling. Lave en historieroulette. Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. Lydspot. Montage/redigering på computer. Billede: Lave tegneserier. Lave en billedbog. Video: Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. Øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. Lave animationsfilm. Video som (Cuseeme). Net meeting. Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. Lave en obs-video. Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika, Helsingør Havn. Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. Lave en webavis, webside eller blog i elevintra. Producere små bøger med billede og lydoptagelser i Den talende bog (Skoleaftalen). Producere evalueringspræsentationer til f.eks. engelsk vha. billeder og tale i f.eks. Photostory. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 17

18 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Kommunikation Kend din by: Tegn, fotografer og fortæl om din by. Dette sendes til en modtager ( anden skole) via . Rollerne byttes. Sende emnebreve til venskabsklasse via , kommentere via chat. projekt: - The image of the other eller I image. Itmf-projekt - (elever laver spil, opgaver, postkort, hjemmesider mm. til hinanden). Chatte med hinanden på Mødestedet i elevintra. Anvende elevintra's beskedsystem til at kommunikere med kammerater og lærere på skolen. Computere og netværk RkSk - LÆSEPLAN SIDE 18

19 Oversigt - over forløbet klasse til 9. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Selvstændigt kan bruge skolebibliotekets funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven side 20 side 25 Kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt itog mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb side 21 side 25 Kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering side 21 Kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb side 21 side 25 Kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper side 22 side 25 Kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information side 22 side 25 Kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser side 23 side 26 Kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter side 24 side 26 Kan bruge en computer og lokale netværk som et personligt arbejdsredskab side 24 side 26 Kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde side 24 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 19

20 Skolebibliotekskundskab 7. klasse til 9. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: selvstændigt kan bruge skolebibliotekets funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: kan søge materialer i skolebibliotekets base og i andre eksterne samlinger kan arbejde målrettet med projektarbejdsformen kan arbejde struktureret med projektopgaven i 9. kl. kan vælge en hensigtsmæssig læsestrategi kan vurdere informationskildernes kvalitet og troværdighed kan benytte folkebiblioteket. Undervisningen indeholder: målrettet materialesøgning i DDElibra og biblioteksrelaterede eksterne databaser planlægning og formidling ved hjælp af præsentationsudstyr samarbejde med det lokale folkebibliotek omkring projektarbejder relevante spotkurser. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 20

21 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt it- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb Analyse af kommunikationssituationer samt selvstændigt, kvalificeret og målrettet brug af funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienterede forløb. kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering Arbejde med digital logbog og portfolio som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb Analyse og vurdering af digitale simuleringsprogrammer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb Fysik kende til enkle principper for transmission over store afstande som satellitter, analog og digital transmission. redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen. Matematik arbejde med statistiske beskrivelser, og indsamle de data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning, udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsning. benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. udføre simuleringer bl.a. ved hjælp af computer. benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold. Dansk bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel. Og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer. skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik. Engelsk forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 21

22 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. IT- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Undervisningsforløb, som inddrager internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål. Undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i forbindelse med læringsforløb og samarbejde med andre elever eller elevgrupper, fx i andre lande. analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og Internettet. bruge stavekontrol hensigtsmæssigt. Tysk og fransk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen. anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysk- og fransksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier Historie give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i Samfundsfag kende til det globale medieudbud Sundheds-, seksualuv. og familekundskab forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier Informationsindsamling kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Udvikling af fornuftige søgeteknikker. begrunde valg af søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester bruge strategier til validering af informationer analysere og vurdere indholdet på et websted analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer Dansk søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig Engelsk uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger. udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation RkSk - LÆSEPLAN SIDE 22

23 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Informationsindsamling (Fortsat) kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information Udvikling af en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. Tysk og fransk søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier. anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning Historie søge oplysning om ophav til forskelligartede informationskilder og tage stilling til pålideligheden, og kildematerialet Bl.a. fra internettet. Samfundsfag kende til det globale medieudbud Geografi finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier. indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger gennem elektriske medier samt fremstille grafiske afbildninger Produktion og analyse kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra digitale databaser. Arbejde med oprettelse og design af digitale databaser. Arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdig resultat. Avisproduktion. Arbejde med at skrive manuskript og omarbejde det til storyboard/ drejebog. Overvejelser over valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. Arbejde produktivt med forskelli- planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form der passer til situationen, samt i dramatisk form. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre Tysk og fransk præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion RkSk - LÆSEPLAN SIDE 23

24 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Produktion og analyse (Fortsat) ge fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. Produktion af websider og efterfølgende netpublicering. Arbejde med analyse af andres produkter og udvikling af vurderingskriterier over for forskellige former for medieproduktioner. Geografi indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger Sundheds-, seksualuv. og familiekundskab tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning Kommunikation kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter Arbejde med udgivelser på nettet og de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. Arbejde med begrebet netetikette og valg af de mest hensigtsmæssige udgivelsesformer med henblik på fx målgrupper. Analyse og vurdering af netbaserede tjenester fx avisdatabaser og biblioteksdatabaser. Regler for copyright samt de samfundsmæssige perspektiver i forbindelse med netudgivelser. bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer analysere og vurdere netbaserede tjenester Dansk anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation Engelsk udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e- mail Tysk og fransk anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel bl.a. i forbindelse med skolekontakt og Computere og netværk kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejdsredskab Arbejde med sikkerhedskopiering, backup af filer og mapper samt med computersikkerhed og virusbeskyttelse. lære sig nye funktioner i et program kende forskellige lagringsmetoder kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde Arbejde med indretning af hensigtsmæssige og ergonomisk rigtige computerarbejdspladser. analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø RkSk - LÆSEPLAN SIDE 24

25 Idéer til undervisningen 7. klasse til 9. klasse. Bibliotekskundskab Avanceret søgning: øvelser / kursus i søgeprogrammet DDElibra (evt. som klassekonkurrence) Andet: Lyrikcafeen: at lave lyrik, der oplæses for andre. Overbygningselever laver fx nostalgiudstilling på skolebiblioteket, hvor de anbefaler bøger de selv har læst til de yngste elever. Relevante temaudstillinger. Projektopgaven: Relevante links til projektarbejder: Materialekendskab: finde litteratur, film mm. Udstilling og præsentation af det kreative produkt på skolebiblioteket til inspiration for bl.a. kommende 9. klasser. IT- og mediestøttede læreprocesser Arbejde med fagspecifikke programmer. Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge. Adressen henviser til flere spil. Informationsindsamling Øvelser i søgning i SkoDa. Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. Videosøgning i baser på nettet. Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMUen. EMUens øvelser og kurser i kildekritik på internettet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 25

26 Idéer til undervisningen 7. klasse til 9. klasse. Produktion og analyse Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Power Point, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre papirpublikationer. Fremstilling af nyhedsavis ved brug af mobiltelefon. Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra Internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. Analyser af hjemmesider, billeder og andre webbaserede præsentationer. Hjemmesideproduktion. Med henblik på udgivelse fx via Skoleintra. Det kunne være med info om klasser, elevråd, skolebladet, skolens miljø og arrangementer. Analyse af reklamer - f.eks. fra internettet, dr.dk/skole eller TV. Reklamer: fremstille reklamer på pc. Produktion af tv-reklame. Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. Analyse af film både kort- og spillefilm i forskellige genrer. Lydmanipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. Benytte video og interviews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på, din by for 50 år siden m.m.. Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. Lejrtur til Bornholm: lave elevmapper med beskrivelse af dagsplaner til lejrtur på tekstbehandling. Desuden brug af Internet. Kend dig selv: beskrive selvopfattelse. Forårsfesten: lave program til skolefesten, processen beskrives. Tjekkiet: tage på en virtuel rejse til Tjekkiet via Internettet; udarbejde rapport vha. tekstbehandling og regneark. Billedbogs- og tegneserieværksted: lave et episk forløb i billeder, der samles i en bog, tekst ved billeder, for og bagside. Kommunikation Lave multimedieproduktion. Dialog via og videokonferencer. Lave beskrivelser af mulige rejsemål på Internettet. Tekstbehandling, regneark og . Computere og netværk Udarbejdelser og design af databaser, hvori fx registrering af billed- og cd- samlinger er målet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 26