Budgetmateriale Budget BUDGET behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetmateriale Budget 2013-2016 BUDGET 2013-2016. 1. behandling"

Transkript

1 Budgetmateriale Budget BUDGET behandling

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord ved borgmester Finn Brunse 5 Centrale perspektiver for budget Beskrivelse af budgetprocessen 11 Den økonomiske politik hovedindhold 13 Den finansielle strategi hovedindhold 17 Budget- /bevillingsoversigt (økonomiske måltal) 19 Prognoser for befolkning og plangrundlag 21 Indtægter/finansiering 23 Indkomstskat, øvrige skatter, tilskud og udligning 23 Finansielle bevægelser (lån, renter, afdrag, leasing, låneramme, balance) 29 Finansforskydninger 33 Udgifter 35 Serviceudgifter, overførelsesudgifter mv. 35 Anlæg / hovedtræk i investeringsoversigten 37 Drift pr. udvalg med underopdeling på politikområde 39 Økonomiudvalg 39 Miljø- og Teknikudvalget 47 Kultur- og Fritidsudvalget 57 Børne- og Undervisningsudvalget 63 Job- og Arbejdsmarkedsudvalget 79 Social- og Sundhedsudvalget 85 Beredskabskommissionen 101 Beskrivelse af koncept for målstyring 103 Økonomiudvalg 105 Miljø- og Teknikudvalget 113 Beredskabskommissionen 121 Kultur- og Fritidsudvalget 123 3

4 Børne- og Undervisningsudvalget 125 Job- og Arbejdsmarkedsudvalget 133 Social- og Sundhedsudvalget 137 Bilag 141 Oversigt over ændringer pr. politikområde 141 Budgetaftale 163 Indhold i aftalen mellem KL og Regeringen 165 Investeringsoversigt 167 Takstblad 169 Pris og lønudvikling 179 4

5 5

6 Forord ved borgmester Finn Brunse Beskrives til 2. behandlingen. 6

7 7

8 Indledende bemærkninger Centrale perspektiver for budget 2013 Dette afsnit beskriver de væsentlige ændringer i basisbudgettet frem til 1. behandling af budgetforslaget. De punkter hvor der var 100% enighed om på budgetseminaret både på drift og anlæg er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling. Endvidere er indregnet drift hvor der var mindst 20 stemmer for. Økonomiaftalens konsekvenser for Assens Kommune er ligeledes indarbejdet i budgetforslaget. Afledt drift i forbindelse med nye anlægsprojekter der var enighed om på budgetseminaret, indgår i budgetforslaget. Administrationen har indregnet den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. i 2013 og 8 mio. kr. i Indenrigs- og sundhedsministeriet er ansøgt om låneadgang vedrørende Kvalitetsfondsområderne. Ansøgningerne er alene fremsendt idet ansøgningsfristen er inden budgetseminaret i august 2012 og 1. behandling af budget Formålet er at give Byrådet handlemuligheden for at optage nye lån, selv om dette strider mod den økonomiske politik. Enighedspunkterne fra budgetseminaret i forhold til Borgmesterens forslag til anlægsbudget er indregnet i basisbudgettet. For hvert af årene drejer sig om netto 60,1 mio. kr. i 2013, 43,1 mio. kr. i 2014, 23,4 mio. kr. i 2015 og 27,1 mio. kr. i I alt 156,7 mio. kr. Pulje til imødegåelse af decentrales enheders driftsoverskud er indregnet. Puljen er budgetlagt med 20 mio. kr. i På baggrund af driftsoverførslerne fra 2011 til 2012 vil puljens størrelse blive vurderet i forbindelse med i budgetoplægget til 2. behandling. Puljens udvidelse afhænger også af, om der er luft i servicerammen udmeldt af KL. 8

9 Puljen har ingen likviditetsmæssig påvirkning, idet den modsvares på finansforskydninger. Puljen er at betragte som et teknisk redskab i forbindelse med overholdelsen af servicerammen, og dermed et værn mod en eventuel sanktionering i Tilskud fra puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner er ikke indregnet i budgetoversigten på indtægtssiden. I skrivende stund er det netop meddelt at Assens Kommune får i 2013 udbetalt et tilskud fra puljen på 8 mio. kr. De væsentligste ændringer Budgetoversigten er vedlagt som bilag og i det følgende er alene hovedpunkterne trukket frem. Samlet set ses en forbedring på ca. 12,3 mio. kr. i 2013 på resultat af den ordinære drift fra oprindeligt budget til budgetforslaget til 1. behandling. Det skyldes primært, at der har været en nettoforværring på ca. 23,3 mio. kr. på indtægtssiden, som dog til dels er modsvaret af et fald på udgiftssiden, blandt andet p.g.a. indregnet innovations- og reduktionsblokke på i alt 21 mio. kr. Således er budgettet til 1. behandling et budget i balance. Tilsvarende forbedring ses ikke i overslagsårene, selv om der også hér kan konstateres en mindre forbedring i forhold til det oprindelige budget, som forelå i juni måned. Nedenfor beskrives kort de væsentligste ændringer på henholdsvis indtægts- og udgiftssiden fra det oprindelige budget til budgetforslaget til 1. behandling. Der gøres opmærksom på at ændringer i pl. puljen i overslagsårene til 2. behandling af budget 2013 til 2016 vil forekomme hvis udgifterne ændres Ændringer siden overslagsår 2013 i budget 2012 og til 1. behandling Resultat af ordinær drift ifm. Budget ,2-95,3-105,4-105,4 Indtægter Skat, tilskud og udligning 12,1 63,7 81,5 38,7 Beskæftigelsestilskud 4,5 3,1 1,9 3,8 Beskæftigelsestilskud (udskudt efterregulering for 2011) 6,7 I alt mindreindtægter 23,3 66,8 83,4 42,5 Administrationsgebyr Udbetaling Danmark 2,0 2,0 2,0 2,0 Digital post -0,8-1,0-1,8-1,8 Demografiregulering/budgettildeling -2,3-2,6-3,0-8,9 Sikringsydelser mængdeændring & ny senior fortidspension 0,5 1,2 2,7 9,8 Beskæftigelse mængde- og lovændringer -6,2-4,3 0,9 0,9 Flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 3,0 3,0 3,0 3,0 9

10 Ændringer siden overslagsår 2013 i budget 2012 og til 1. behandling Handicap - Køb og salg af pladser, ankesag samt tabt arb.fortjeneste 2,6 2,7 2,7 2,7 Øget behov for 107/l08-lignende længerevarende botilbud til Assens borgere. 1,8 1,8 1,8 1,8 Renter m.v. -2,3-1,4-1,5-3,2 Enighedsblokke (innovation og reduktionsblokke) -4,9-12,6-21,1-29,1 Råderumspulje til senere fordeling -8,5-13,3-0,7 4,6 Øvrige tekniske ændringer (inkl. afledt drift) 3,3-1,2 2,8 3,3 I alt driftsudgifter -11,8-25,8-12,3-14,8 Nyt pl skøn ændring -23,8-46,9-68,6-25,8 I alt ændringer driftsudgifter (nyt prisniveau) -35,6-72,7-80,9-40,6 Resultat af ordinær drift (august) -100,5-101,2-102,9-103,5 Ændringer siden overslagsår ifm budget ,3-5,9 2,5 1,9 Risikofaktorer Budgetforslaget til 1. behandling indeholder en række risikofaktorer, som spiller ind på budgetoplægget. Heraf kan nævnes: Usikkerhed omkring ledighedsudviklingen på arbejdsmarkedsområdet, vanskeliggør budgetteringen og udgør derfor en risikofaktor. Ved budget er der indregnet mindreudgifter på dagtilbud og skoleområdet på i alt 2,3 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 8,9 mio. kr. i 2016 som følge af faldende børnetal. Der har i de første måneder i 2011 været født historisk få børn og det kunne formodes, at der alene er tale om en udskudt fertilitet, p.g.a. af den generelle usikkerhed i samfundet som følge af finanskrisen. Således kan det formodes, at der på senere tidspunkt fremkommer et babyboom. Dette er der ikke taget højde for. Som ved budget 2012 er der også i 2013 usikkerhed i forhold til renteudviklingen, der har været historisk lav. Herudover ses en generel forøgelse af den langfristede gæld i 2010 hvilket øger rentebyrden og dermed risikoen på den andel af gælden der er variabel forrentet. 10

11 På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i KL s tilskudsmodel i overslagsårene. Skønnene for skat, tilskud og udligning er altid behæftet med en vis usikkerhed eftersom det i høj grad afhænger af de økonomiske konjunkturer. Til overslagsårene er der dog en ekstra risikofaktor eftersom der er indlagt en ekstrapost på en indtægt på 11,2 mio. kr. Indtægtsposten er medtaget i budgettet eftersom direktionen har vurderet, at KL s skøn for balancetilskud er for pessimistiske for overslagsårene. KL har skønnet negative balancetilskud i overslagsårene på mellem 5 og 11 mia. kr. (landsplan). Direktionen vurderer dog, at dette vil forbedres med 1,5 mia. kr. (svarende til en merindtægt for Assens Kommune på 11,2 mio. kr.) En andel af selskabsskatten er forbundet med en vis usikkerhed, idet indtægten vedrører en sag, som Skat har kørende mod et selskab. I 2012 er der udbetalt 15,9 mio. kr. og i 2013 forventes udbetalt 16,8 mio. kr. som følge af sagen. Afhængig af sagens udfald kan Assens Kommune risikere at skulle betale en andel af de i alt 32,7 mio. kr. tilbage i

12 Beskrivelse af budgetprocessen Beskrives til 2. behandlingen. 12

13 13

14 Den økonomiske politik hovedindhold I februar 2011 blev Assens Kommunes økonomiske politik justeret. Bevæggrunden var bl.a. at Assens Kommune ikke på kort sigt har mulighed for at påvirke eller ændre de økonomiske rammebetingelser, som kommunen er underlagt. De nye styringsvilkår - og den underliggende statslige styring af kommunerne - stiller anderledes krav til kommunens overordnede økonomistyring. På kort sigt er det vigtigt, at beskytte kommunen mod de økonomiske følgevirkninger, der kan blive en konsekvens af regeringens nye sanktionslovgivning på regnskab Regeringen kan via det betingede balancetilskud tilbageholde op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet for 2012, hvis der eksempelvis foreligger et utilfredsstillende kommunalt regnskab for Hvis der bliver tale om overskridelser af budgettet, vil 40 pct. heraf blive modregnet kollektivt, mens 60 pct. vil blive modregnet individuelt med de kommuner, der overskrider. Assens Kommunes andel af 3 mia. kr. svarer til ca. 22 mio. kr. På længere sigt er det vigtigt at sikre fundamentet for en sund og stabil budgetsituation, og at skabe et økonomisk råderum, som gør det muligt for Byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Som følge heraf skal det sikres, at Assens Kommune har et tilstrækkeligt driftsoverskud på det skattefinansierede område til eksempelvis at finansiere afdrag på lån, nye anlægsinvesteringer og/eller til at styrke kassebeholdningen. Ud fra en faglig økonomisk vurdering skal Assens Kommune gradvist og senest med fuld effekt for budget 2015 tilstræbe at realisere følgende økonomiske måltal: Måltal 1: Resultat af ordinær drift skal som minimum udgøre 100 mio. kr., under forudsætning af et årligt anlægsbehov på ca mio. kr. Måltal 2: Resultatet af det skattefinansierede område skal minimum udgøre mio. kr., under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån (langfristet gæld). 14

15 Måltal 3: Den langfristede skattefinansierede gæld skal udvise en faldende profil over budgetperioden, idet der generelt set bør tilstræbes en gradvis udfasning/ nedbringelse af gældsoptagelsen i perioden frem mod Måltal 4: Kassebeholdningen (ultimo) skal minimum udgøre 50 mio. kr. Måltal 5: Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. Måltal 7: Hvis resultatet (regnskab) på det skattefinansierede område, inkl. renter og afdrag på lån, er bedre end budgetteret anvendes det enten til o ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld eller til o nyanlæg eller langsigtet udvikling af kommunen. For beskrivelse af de øvrige måltal (6 og 8-11) henvises til Assens Kommunes hjemmeside. Ovenstående måltal er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten, som er vedlagt som bilag. Rød farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. Gul angiver områder, hvor opmærksomheden bør skærpes, og grøn angiver områder, hvor der leves op til den økonomiske politik. Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område -30 til Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Langfristet gæld ultimo Fald Resultat af ordinær drift Som det ses, er der et overskud på 101 mio. kr. i 2013 til 103 mio. kr En af målsætningerne i den økonomiske politik er et overskud på 100 mio. kr. i Denne målsætning er opfyldt. I forhold til det tekniske basisbudget er indregnet innovations-, reduktions-, og ønskeblokke for i alt 21,3 mio. kr. i gennemsnit for alle 4 år kr. for at opnå måltallet på 100 mio. kr. i overskud i alle årene. De punkter hvor der var 100% enighed om på budgetseminaret den august 2012 både på drift og anlæg er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling. Endvidere er indregnet de blokke vedrørende driften, hvor der var mindst 20 stemmer for. 15

16 Resultatet af det skattefinansierede område. Resultatet af det skattefinansierede område er et overskud i 2013 på 40 mio. kr. stigende til et overskud på 76 mio. kr. i Ifølge den økonomiske politik skal resultatet af det skattefinansierede område minimum udgøre mio. kr., under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån (langfristet gæld). Afdragene udgør 32,9 mio. kr. i 2013, stigende til 35,3 i Budget til 1. behandling lever dermed op til den økonomiske politik på dette område i Kassebeholdningen, den gennemsnitlige kassebeholdning og den langfristede gæld Dette punkt er nærmere beskrevet under Indtægter/finansiering og afsnittet om Finansielle bevægelser (lån, renter, afdrag, leasing, låneramme, balance). Blot skal nævnes at budgetforslaget til 1. behandling lever op til den økonomiske politik og et budget i balance også på disse områder 16

17 Den finansielle strategi hovedindhold Formål Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Assens Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder aktie og obligationsbeholdning (aktivpleje)og af den langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, man er villig til at påtage sig. Endelig er formålet, at opstille en række mål der kan sikre, at Assens Kommunens lånoptagelse begrænses og gældsætningen nedbringes over tid. At Assens Kommunens likvide beholdning er af en sådan størrelse, at ændrede driftsvilkår, enkeltstående såvel som vedvarende, kan imødekommes. At Assens Kommunes løbende driftsindtægter overstiger de løbende driftsudgifter, således at overskuddet på driften kan rumme udgifter til afdrag på lån og anlæg. Aktivsiden Likviditetsstrategi Poster der omfatter likviditetsstrategien er på aktivsiden de likvide aktiver. Assens Kommune ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt. Passivsiden Finansieringsstrategi Det er målet at der til enhver tid skal foretages en aktiv overvågning og styring af kommunens renterisici med henblik på spredning af den samlede risiko således, at rentefølsomheden minimeres på lån og likviditet. Fast og variabel rente Maksimalt 60 % af den samlede finansiering (her medregnes ikke sale- og lease back arrangement, lån til ældreboliger, selvejende institutioner o.l.) må have variabel rente dvs. kortere renteperiode end 1 år. Minimum 40 % af den samlede finansiering skal være i fast forrentede lån med en løbetid på 5 år eller derover. Forventes der et rentefald øges andelen af variabelt forrentede lån. Forventes en rentestigning øges andelen af fast forrentede lån. 17

18 Valuta Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta. Den samlede finansiering i fremmed valuta må således på intet tidspunkt overstige 50 % af den samlede finansiering og maksimalt 30 % af den samlede finansiering (ekskl. lån til støttet byggeri eller andre lovbestemte lån) må være i CHF. 18

19 Budgetoversigt Budget- /Bevillingsoversigt (økonomiske måltal) Oprindeligt fremskrevet Budget 2013 marts 2012 Budget til 1. behandling 2013 Budget til 1. behandling 2014 Budget til 1. behandling 2015 Budget til 1. behandling 2016 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skatter Generelle tilskud m.v Skatter og generelle tilskud INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER Økonomiudvalg Miljø- og teknikudvalget Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Job- og arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommission I ALT Øvrige Renter m.v Pris - og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (måltal -100 mio) ANLÆGSUDGIFTER (EXCL. JORDFORSYNING) I ALT JORDFORSYNING ANLÆG Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord I ALT RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE (Måltal mio i 2015) TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger incl. Risikofond I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER LIKVIDE AKTIVER ULTIMO: (forventet primo 2013: 137 mio ) Måltal 50 mio. kr Kasse inkl. deponering og risikonfond GENNEMSNITLIGE KASSEBEHOLDNING I HENHOLD TIL KASSEKREDIT REGLEN (Primo 2013: 165,5 mio. kr.) LANGFRISTET GÆLD ULTIMO: (forventet primo 2013: ordinær 565,1 ekskl. Leasing og ældreboliger)

20 Bevillingsoversigt Oprindeligt fremskrevet Budget 2013 marts 2012 Budget til 1. behandling 2013 Budget til 1. behandling 2014 Budget til 1. behandling 2015 Budget til 1. behandling 2016 Drift 01 Politisk Organisation Administrativ Organisation Miljøpolitik Veje og grønne områder Vedligeholdelse kommunale bygninger og Kollektiv Trafik Beredskabspolitik Kultur- og fritidspolitik Visiterede tilbud børn og voksne (B&U) Børn og Familie - særlig indsats Dagtilbudspolitik Uddannelsespolitik Sundhedspolitik Socialpolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser Arbejdsmarkedspolitik Afledt drift fra anlæg Drift i alt Pris og lønstigning - drift Anlæg Øvrige anlæg i alt inkl. Risikostyring Jordforsyning anlæg, netto I alt Jordforsyning Pris og lønstigning - anlæg Finansiering Renter inklsale og Lease Back samt risikostyring I alt renter Afdrag på lån I alt afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Optagne lån I alt øvrige finansforskydninger Tilskud og udligning I alt tilskud og udligning Skatter I alt skatter Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver

21 Prognoser for befolkning og plangrundlag I de seneste år har der været et fald i Assens Kommunes folketal. Tendensen er fortsat i 2012, og følger som udgangspunkt prognosen fra 2012, dog har faldet været lidt større end forudsagt. Hvis der ikke foretages noget nybyggeri, vil folketallet i kommunen være støt faldende i den næste årrække. Dette skyldes primært befolkningens alderssammensætning, hvor der er en relativt stor andel af ældre mennesker sammenlignet med resten af landet. Denne andel vil vokse i de kommende år, som nedenstående figur viser. Det fremgår af figuren, at der vil være en voksende gruppe af ældre, hvilket blandt andet skyldes, at den forventede levealder er stigende. Figuren viser også, at der er en fraflytning af unge borgere, der flytter til de store uddannelsesbyer (eksempelvis Odense). Dette er en naturlig udvikling, problemet opstår, når de unge er færdiguddannede og skal bosætte sig. I de seneste år er der kun en meget lille del af disse, der har valgt at flytte til Assens Kommune. Hvis denne udvikling fortsætter, vil Assens Kommune ændre karakter i forhold til i dag, og der vil være behov for at oprette flere tilbud til de ældre borgere på bekostning af skoler og dagtilbud, hvor det faldende børnetal vil begrænse efterspørgslen. 21

22 Den seneste befolkningsprognose Det seneste år har der været et markant fald i befolkningen, og selvom befolkningstallet de seneste måneder har set ud til at stabilisere sig, forudser Økonomi alligevel et fortsat samlet fald i de kommende år som en konsekvens af det lave antal nybyggerier. De første tal for 2012 viser et fald på små 80 indbyggere i januar måned. Set i forhold til den prognose, der ligger til grund for budget 2012, bliver forskellen mellem den gamle prognose og den nye gradvist større over årene Intet byggeri Prognose Prognose Den budgetmæssige betydning af et faldende indbyggertal er som tommelfingerregel at indtægterne falder med kroner årligt og udgifterne falder med kroner årligt. Det vil sige en netto udgift på kroner pr. mistet borger. I 1000 kr Prognose Intet byggeri Fald i antal borgere Fald i indtægt Prognose 2012 Fald i antal borgere Fald i indtægt

23 Indtægter / finansiering Indkomstskat, øvrige skatter, tilskud og udligning Kommunens primære indtægter kommer fra Indkomstskat Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Beskæftigelsestilskuddet Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2013 samt overslagsårene Mio. kr. Løbende priser Indkomstskatter , , , ,7 Øvrige skatter -135,3-120,1-127,8-134,4 Tilskud og udligning -697,2-702,9-706,8-711,1 Beskæftigelsestilskud -133,1-145,5-151,1-149,2 Indtægter i alt , , , ,3 De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit. Indkomstskatter Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2013 til Udskrivningsgrundlag og provenue (i mio. kr.) Udskrivningsgrundlag 5.796, , , ,5 Skatteprocent 26,1 26,1 26,1 26,1 Provenu 1.513, , , ,7 23

24 Budgettet tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Kommunen kan ved budgetlægning af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller at tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. I 2013 anbefales byrådet at vælge statsgarantien. Det skønnes at være mest fordelagtigt for Assens Kommune, eftersom kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere og derved giver et lavere indkomstgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i et notat, som er udleveret til byrådet i forbindelse med budgetseminaret den 23. og 24. august. For så vidt gælder overslagsårene er der budgetlagt med baggrund i Assens Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010 og fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Øvrige skatter Øvrige skatter består af grundskyld, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft. Mio. kr. Løbende priser Grundskyld -91,1-95,1-98,9-102,7 Selskabsskat -43,5-24,1-27,9-30,8 Dødsboskat -0,9-1,2-1,2-1,2 Skrå skatteloft 0,2 0,3 0,3 0,3 I alt -135,3-120,1-127,8-134,4 Kommunen får i budget 2013 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/ Der er med regeringens skattestop lagt loft over, hvor meget grundværdierne må stige. Fra 2012 til 2013 må det maksimalt stige med 7% (reguleringsprocenten). Der gælder særlige regler for produktionsjord. Folketinget vedtog i 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug. Kommunerne blev tidligere kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen. Den individuelle kompensation bortfalder fra budget 2013 som følge af udligningsreformen, hvor der tages højde for problematikken. Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2013 vedrører skatteåret 2011 (indkomstår 2010). En del af afregningen i 2013 vedrører ekstraordinære afregninger for tidligere år. Der er en vis risiko forbundet med en andel af den ekstraordinære afregning, idet den vedrører en sag som Skat har kørende mod et selskab i Assens Kommune. Afhængig af sagens udfald kan Assens Kommune risikere at skulle betale en andel af indtægten tilbage i

25 I overslagsårene er der indlagt et skøn for selskabsskatten svarende til 2013 indtægten - minus de ekstraordinære afregninger - og fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Herudover er der budgetlagt med dødsboskat på 0,9 mio.kr. samt medfinansiering af det skrå skatteloft svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. i Tilskud og udligning Tilskuds og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i Det udvidede totalbalanceprincip; DUT indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Budgetgarantiordningen; kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder samt førtidspension Pris og lønudviklingen Bloktilskuddet er for budget 2013 kendetegnet ved at tage udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2012 fremfor - som tidligere - at tage udgangspunkt i der foregående års økonomiaftale. Dette giver et lavere udgangspunkt. Til gengæld har kommunerne som følge af overgangen til udbetaling Danmark fået et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af likviditeten. Bloktilskuddet fordeles til kommunerne dels via udligningsordninger og dels via fordeling efter indbyggertal. Herudover udmeldes der separate tilskud vedrørende en række mindre særlige tilskudsordninger. Nedenstående tabel viser Assens Kommunes andel af udligning og tilskud og gennemgås i de følgende afsnit. Mio. kr. Løbende priser Kommunal udligning -592,5-588,5-594,9-604,8 Statstilskud til kom -103,2-93,7-91,0-85,2 Skøn for ekstra bloktilskud 0-11,25-11,25-11,25 Øvrige tilskud -1,5-20,8-21,0-21,1 I alt tilskud og udligning -697,2-702,9-706,8-711,1 25

26 Kommunal udligning Assens Kommune modtager i alt 592,5 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer fra to ordninger; landsudligningen og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. En kommunes andel af landsudligningen afhænger af forholdet mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter (beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent). Assens Kommune har et større udgiftsbehov end skatteindtægter og modtager derfor 58% af underskuddet i tilskud, svarende til 513,9 mio. kr. Assens Kommune har endvidere et højt strukturelt underskud og modtager derfor et tilskud på 32% af den del af underskuddet, som overstiger det tilsvarende landsgennemsnitlige tal. Det svarer til 78,6 mio. kr. Statstilskud Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet. Assens Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 0,74%. En del af statstilskuddet er betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen og en andel er betinget af at kommunerne under et overholder anlægsrammen. For Assens kommune udgør dette betingede statstilskud 29,4 mio. kr. af kommunens samlede statstilskud på 103,2 mio. kr. Skøn for ekstra bloktilskud i overslagsårene I overslagsårene er der budgetlagt ved hjælp af KL tilskudsmodel. I modellen har KL opstillet skøn for resultatet af økonomiforhandlingerne (og dermed bloktilskuddet) i overslagsårene. Det er direktionens vurdering af KL er for pessimistiske i deres skøn over bloktilskuddet i overslagsårene. I er der derfor indlagt en antagelse om, at økonomiforhandlingerne i de pågældende år vil resultere i bloktilskud der ligger ca. 1,5 mia. kr. højere end KL s vurdering. Dette vil betyde en indtægt for Assens Kommune på 11,25 mio. kr. 26

27 Øvrige tilskud Følgende tabel specificerer de øvrige tilskud og tilsvar. Mio. kr. Løbende priser Kvalitetsfond -14,7-14,6-14,5-14,4 Tilskud til ældreområdet -13,0-13,2-13,4-13,7 Tilskud ø-kommuner -1,8-1,9-1,9-1,9 Udligning selskabsskat 5,6-2,5-2,8-3,0 Udligning udlænding 20,7 20,8 21,0 21,2 Kommunal udviklingsbidrag til regionerne 5,1 5,2 5,3 5,4 Tilskud vedr. dagtilbud -3,4-3,4-3,5-3,5 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner? I alt -1,5-9,5-9,8-9,9 Kvalitetsfondsmidlerne udgør 14,7 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidlerne er betingede af at kommunen selv bruger et tilsvarende beløb til en række anlægsprojekter indenfor skole og dagtilbudsområdet. Som noget nyt for budget 2013 og frem ydes et tilskud på 3,4 mio. kr. til fremme af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Størrelsen af tilskud fra/bidrag til de øvrige ordninger afhænger af diverse fordelingsnøgler indenfor det pågældende område. Assens Kommune bidrager således til udligning af selskabsskat, eftersom kommunen har et provenu, som ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Assens Kommune bidrager endvidere til udligning indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet. For så vidt angår ældreområdet og ø-kommuner fordeles efter henholdsvis en demografisk nøgle og en nøgle for udgiftsbehovet. Ud over ovenstående ordninger, så er der endvidere tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet fordeles af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter ansøgning. Assens Kommune har i søgt om tilskud, men har i skrivende stund ikke fået svar. Beskæftigelsestilskuddet 27

28 Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunernes udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Tilskuddet reguleres to gange årligt, nemlig ved en midtvejsregulering midt i budgetåret og en efterregulering året efter. For Assens Kommune for 2013 er udmeldt et beskæftigelsestilskud på 143,1 mio. kr. Der er også budgetlagt med en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og Der er således ikke fuld kompensation på udgifter hvor kommunen ikke har overholdt rettidigheden og derfor forventes en regulering. Denne ordning er dog suspenderet i 2014 og Endvidere er der budgetlagt med en negativ efterregulering på 6,7 mio. kr. for 2011 i Reguleringen skulle være sket i 2012, men som følge af ændringer i ordningen, så udmøntes reguleringen først i Mio. kr. Løbende priser Beskæftigelsestilskud -143,1-145,5-151,1-153,3 Efterregulering året før budgetåret 3,3 0,0 0,0 4,2 Ekstraordinær efterregulering vedr ,7 0,0 0,0 0,0 I alt vedr. beskæftigelsestilskud -133,1-145,5-151,1-149,2 28

29 Finansielle bevægelser (lån, renter, afdrag, leasing, låneramme, balance) Der skelnes mellem en kassebeholdning, der opgøres i regnskabs-øjemed, og en beregnet kassebeholdning, der kan sammenholdes med de økonomiske mål i den økonomiske politik, og som derfor kan anvendes som strategisk redskab i forbindelse med budgetlægningen. Nedenfor illustreres sammenhængen mellem de forskellige kassebeholdninger, som begge to er synliggjort i den fremsendte budgetoversigten. Forventet kassebeholdning primo 2013 Note 1 Kassebeholdning 1. januar 2012 (årsberetning) 244,8 Kortfristede tilgodehavender 31,4 Kortfristet gæld -98,1 Budgetlagt forøgelse af de likvide aktiver (Budget 2012) 27,5 Sum 205,6 Note 2 Øvrige ændringer Overførsler fra 2011 drift -23 Overførsler fra 2011 anlæg -47,7 Overførsler fra 2011 finans 0 Korrektion for deponering og risikofond -57,9 Sum - forventet beholdning primo Note 3 Tillægsbevillinger ,7 Halvårsregnskab forventet mindreforbrug 33,9 Overførsler fra 2012 drift 10 Overførsler fra 2012 anlæg 25 Note 4 Kirkekasser -7 Note 5 Beregnet kassebeholdning - budget 2013 (måltal) 137,20 Note 1: Regnskabsresultat viser, at kommunens bogførte kassebeholdning ultimo 2011 var på 244,8 mio. kr. og at kassebeholdningen dermed var steget med 117,7 mio. kr. i forhold til året før. I beholdningen pr. 1. januar 2012 indgår dog et nettobeløb på 66,7 mio. som kortfristet gæld/tilgodehavender. Disse må forventes afviklet i 2012, og derfor er den disponible eller 29

30 beregnede kassebeholdning reelt lavere ved udgangen af I år 2012 er der endvidere budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 27,5 mio. kr., således at kassebeholdningen må forventes at ligge omkring ca. 137 mio. kr. ved udgangen af 2012, hvis der tages udgangspunkt i det korrigerede budget. Note 2: I kassebeholdningen indgår risikofond og overskydende deponering (i forbindelse med sale-og leaseback)som likviditet. Da denne fungerer som et værn mod kursfald ligger det dog fortsat i beslutningen omkring sale- og leaseback, at ekstradeponeringen ikke medtages som likviditet i budgetsammenhæng, men kun hvor formalia kræver det. For overskuelighedens skyld synliggøres kassebeholdningen (inkl. deponering og risikofond) i budgetoversigten. Øvrige ændringer på den forventede kassebeholdning primo 2013 omfatter også løbende ændringer i løbet af Som det fremgår af ovenstående er der taget højde for overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 på ca. 70 mio. kr. Note 3 I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/6 var der en kasseafgang på ca. 2 mio. kr. Halvårsregnskabet viser dog en kassetilgang på ca. 33 mio. kr., hvilket indebærer en samlet tilgang i kassen på 31 mio. kr. Sidst men ikke mindst skønnes der på nuværende tidspunkt at være en forventet overførsel af ikke forbrugte bevillinger fra 2012 til 2013 på ca. 35 mio. kr. Note 4: Af den samlede likviditet udgør kirkekassernes tilgodehavende 7 mio. kr. Note 5: Sammenfattende kan det altså konkluderes, at der forventes at være en samlet likvid beholdning på ca. 137,2 mio. kr. primo 2013, hvis man ikke indregner de deponerede midler og risikofonden hvilket ligger over måltallene på min. 50 mio. kr. i den økonomiske politik. Det bemærkes endvidere, at budgettet indeholder en kassetilgang over årene, således at der vil være et overskud på ca. 351 mio. kr. i 2016 inkl. deponering og risikofond. Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 154 mio. kr. pr. 1. januar Med en forøgelse af kassebeholdningen i 2012 på 24 mio. forventes den gennemsnitlige beholdning at udgøre 165,5 mio. kr. ved udgangen af Ifølge budgetoversigten er den gennemsnitlige kassebeholdning 153 mio. kr. i 2013 stigende til 174 mio. kr. i 2014, 201 mio. kr og 226 mio. kr. i Ifølge den økonomiske politik skal den gennemsnitlige kassebeholdning være min. 100 mio. kr. Denne målsætning opfyldes i alle årene, på trods af at der i 2013 regnes med et likviditetstab på 45 mio. kr. i forbindelse med at udbetalingen af visse sociale ydelser overgår til Udbetaling Danmark. 30

31 Den langfristede gæld (herunder renter og afdrag) Assens Kommunes skattefinansierede langfristede gæld udgjorde pr. 1. januar ,6 mio. kr. I 2012 afdrages 32,5 mio. kr. og der er budgetmæssig afsat en lånoptagelse på 20 mio. kr. Den skattefinansierede gæld vil derfor udgøre 565,1 mio. kr. ved årets udgang. Med de indlagte budgetforudsætninger vil den skattefinansierede gæld falde fra ca. 565 mio. kr. i 2013 til ca. 438 mio. kr. i Renter omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter renter af likvide aktiver, pantebreve, aktier, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede renteniveau i 2013 og i h.t. måltallene i kommunens økonomiske politik. Renteudgifterne relaterer sig til kommunens langfristede gæld kr kr Renter af likvide aktiver Div. gæld og tilgodehavender Deponering Renter af langfristet gæld Den forventede effekt af det nuværende lave renteniveau og den forventede fremtidige udvikling er indarbejdet i Budget Det aktuelle lave renteniveau påvirker både renter af kommunens langfristede gæld og renter af kommunens overskudslikviditet. Renteudgifter på skattefinansierede lån er opjusteret 0,4% på kort sigt, mens der på længere sigt er indarbejdet en forventning om stigning i både de korte og lange renter med 1%. Med henblik på en forøget budgetsikkerhed er andelen af fast rente i den skattefinansierede gældsportefølje ultimo 2011 øget, og vil i 2012/13 bliv øget yderligere. Kommunens samlede gæld, lån og afdrag er vist i nedenstående tabel kr Realkreditlån 220 Kommunekredit Komm. ældrebolig Pengeinstitutter I alt Skattefinansieret gæld ultimo året

32 Kirkeskat Finansforskydninger Mio.kr Delingsaftale -5,0-5,1-5,1-5,2 Kloakafdrag/lån til ejd.skat -0,2-0,2-0,2-0,2 Risikofond Kirkeskat(reg, via kasse) 1,4 1,0 0,5-0,1 I alt budget -0,8-1,3-1,8-2,5 Leasing herunder sale og leaseback Af nedenstående tabel Leasingforpligtelser fremgår det, hvilke leasingrammeaftaler der er indgået. der er indgået aftale om en leasingramme på 20 mio. kr. frem til Leasingforpligtelser Biler 4,0 IT 2,3 Kopi 0,5 Pavilloner 0,5 Park og vej 0,1 Diverse 0,3 Bibliotek 0,3 Køkkenudstyr 1,2 Forbrugt leasingramme 9,2 Leasingregler Alle leasingkontrakter skal godkendes af kommunens økonomiafdeling forinden de underskrives af borgmester og kommunaldirektør. Nye leasingkontrakter godkendes som følger: Anlæg Alle leasingkontrakter vedrørende anlæg skal godkendes af byrådet 32

33 Drift Leasing-/lejekontrakter på kr. eller derover skal godkendes af byrådet, Leasing-/lejekontrakter på kr godkendes af økonomiudvalget Leasing og lejekontrakter på godkendes af direktionen Leasing og lejekontrakter på godkendes af Økonomichefen Sale- og leaseback ordningen stammer tilbage fra år Assens Kommune har solgt og tilbageleaset et antal ejendomme. Der er derfor efter reglerne deponeret ca. kr. 325 mio. kr. Deponeringen består af aktier og obligationer. Afkastet af disse investeringer betaler leasingudgiften på ejendommene og det overskydende afkast anvendes til forbedring af budgetbalancen. Budgetbeløb i kr Leasingudgift Renter af deponering Overskud Sale- og leasebackordningen Økonomistaben sikrer i samarbejde med porteføljeforvalterne at afkastet på sale- og leasebackordninger optimeres under skyldig hensyntagen til en acceptabel risiko. Alle udtrækninger skal genplaceres. Renter genplaceres ikke. Varigheden på porteføljen må maksimal være 5 år. 33

34 Udgifter Serviceudgifter, overførselsudgifter mv. På udgiftssiden er der siden fra oprindeligt budget til budgetforslaget til 1. behandling mindreudgifter på ca. 12,3 mio. kr., hvilket dækker over ændringer i både opadgående og nedadgående retning men særligt ændringer i ledigheden på beskæftigelsesområdet har haft indflydelse her på. Se i øvrigt beskrivelsen af de væsentlige ændringer i afsnittet om Centrale perspektiver for budget Der er sket en række ændringer på arbejdsmarkedsområdet. KL har i en supplementskrivelse til deres budgetvejledning nedjusteret forventningen til ledighedsniveauet i 2012 og 2013 på baggrund af skøn fra Finansministeriet. Som følge heraf er antallet af forsikrede ledige nedjusteret i basisbudget. Der er endvidere kommet nye pris- og lønskøn, hvor satsreguleringen for 2012 på overførselsudgifter er faldet fra 2,1 % til 1,6 %, hvilket der er taget højde for i de tekniske blokke. Serviceudgifter Den tilladte serviceramme for 2013 tager afsæt i det vedtagne budget for 2012 (og altså ikke økonomiaftalen for 2012, som ligger højere end de kommunale budgetter). Servicerammen er kun løftet med pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013, lov- og cirkulæreprogrammet samt ekstra midler til dagtilbudsområdet. Som følge af budgetloven indgår driftsudgifter til ældreboliger og den aktivitetsbaserede medfinansiering ikke længere i opgørelsen af servicerammen. Assens Kommunes tilladte serviceramme udgør herefter 1.696,048 mio. kr. for I det nuværende oplæg til budget til 1. behandling kan serviceudgifterne opgøres til 1.670,577 mio. kr. Når der korrigeres for en forventet pulje til overførsel af decentrale enheders overførsler fra 2012 til 2013 på 20 mio. kr. udgør serviceudgifterne 1.650,577 mio. kr. Med baggrund i institutionernes overførsler fra 2011 til 2012 bør det til 2. behandling vurderes om puljen skal stige til 30 mio. kr. årligt. Serviceudgifterne i budget til 1. behandling ligger således ca. 25,470 mio. kr. under den tilladte ramme. Derved overholdes den udmeldte serviceramme, og hvis sanktionslovgivningen alene afhang af Assens Kommunes budget, ville en sanktion undgås. Men inden det betingede blok tilskud kan komme til udbetaling skal alle landets kommuner under et overholde servicerammen. Det seneste Borgmestermøde i KL-regi viser, at dette er tilfældet. Overførselsudgifterne mv. I oplæg til budget til 1. behandling udgør overførselsudgifterne mv. udenfor servicerammen 736,936 mio. kr. 34

35 35

36 Anlæg / hovedtræk i investeringsoversigten Udarbejdes til 2. behandling når endeligt anlægsbudget foreligger 36

37 37

38 Økonomiudvalg Drift pr. udvalg med underopdeling på politikområde Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget varetager herudover opgaver inden for - styringskoncepter - regional udvikling - strategisk kommuneplanlægning - borgerservice - strategi for og administration af organisationen - kommunikation - it-strategi - risikostyring - sale og leaseback - borgerinddragelse og lokaldemokrati - erhvervsfremme - turisme og oplevelsesøkonomi Udvalget varetager kommunens økonomiske politik/planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Økonomiudvalget har i den kommende budgetperiode valgt at have fokus på den administrative organisation og på de interne arbejdsgange og procedurer i kommunen. Til støtte her for er der udvalgt 3 særlige innovationsprojekter: Afbureaukratiserings- og forenklingsprojekt Digitalisering arbejdskraftbesparelser Tilpasning af organisations- og ledelsesstruktur Udvalgets politikområder: Under økonomiudvalget er der følgende politikområder som samtidig udgør bevillingsområdet: 38

39 Politisk Organisation Administrativ Organisation Hele finansieringsdelen er beskrevet under afsnittet indtægter/finansiering.. Driftsbudget økonomiudvalget: Budgetbeløb i kr Politisk organisation Administrativ Organisation ej tværgående 02. Administrativ Organisation tværgående I alt Heraf serviceudgifter Nettoramme

40 01. Politisk Organisation Politisk organisation er inddelt i følgende delområder: Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Særlige forhold der har haft indflydelse på budgetlægningen. Der har ikke været særlige forhold ved budgetlægningen der har haft indflydelse på budgettet. Driftsbudget Politisk organisation: Budgetbeløb i kr Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg I alt Heraf serviceudgifter Nettoramme Byrådet: Budgetbeløbet består af vederlag til byrådet, samt udgifter til øvrig drift. Der er nedsat følgende udvalg: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Børne og undervisningsudvalget 4. Social- og sundhedsudvalget 5. Kultur- og fritidsudvalget 6. Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Vederlag med procent af borgmestervederlag: 1. Viceborgmester 10% Formanden for Teknik- og Miljøudvalget 25% Formanden for Børne- og 25% Undervisningsudvalget Formanden for Social- og Sundhedsudvalget 25% Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 20% Formanden for Job- og 20% 40

41 Arbejdsmarkedsudvalget Formanden for Børn- og Ungeudvalget 7% Formanden for Folkeoplysningsudvalget 3% I alt 115% Borgmestervederlagt udgør i 2013 priser kr. Af budgetbeløbet på kr. udgør vederlag til byrådet kr. Øvrige udgifter består af pension til tidligere borgmestre på kr. og kr. er beløb afsat til møder, repræsentation, kontingenter samt drift af it og telefoni. Antallet af byrådsmedlemmer er i denne periode 29. Kommissioner, råd og nævn Der er afsat kr. til drift af obligatoriske nævn som huslejenævn, ældreråd, hegnssyn, beboerklagenævn, folkeoplysningsudvalg m.v. Valg Der er afsat beløb til valg i på kr.. Det blev i 2011 besluttet at nedsætte antallet af valgsteder til 15 mod tidligere 26. Der er indtil videre besluttet at fastholde antallet på 26 og i stedet forsøge at spare det beløb som i 2011 blev beregnet som besparelse. 41

42 02. Administrativ Organisation ej tværgående: Budgetbeløb i kr Administrationsbygninger Løn og personaleudgifter Øvrige centrale personaleudgifter It udgifter Øvrig central drift Erhvervsudvikling I alt Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Nettoramme Administrationsbygninger: Udgiften dækker driften af 5 bygninger, som i løbet af 2013 vil blive reduceret til 2 bygninger, Assens ny Rådhus og Jobcenteret. De andre 3 bygninger Vissenbjerg Rådhus, Tommerup Rådhus og gamle rådhus i Assens vil overgå til andre formål og dermed overgå til andre driftsområder. Løn og personaleudgifter: Lønudgifter Uddannelse Øvrige centrale personaleudgifter I alt Beløber dækker udgifter til løn og uddannelse samt øvrige personaleudgifter. Der indgår besparelser vedr. afbureaukratisering og regelforenkling, samt yderligere effektivisering af administrationen svarende til 6 7 stillinger pr. år. Der er afsat kr. pr. medarbejder til uddannelse. Øvrige personaleudgifter består af udgifter til lederudvikling, jobannoncer, forsikringer, elever m.v. It-udgifter: Der er afsat kr. til it drift. 42

43 Øvrig central drift: Beløbet består af udgifter til kontingenter, inventar, porto, revision, falck-abonnement, kontorhold tolkebistand, lægeerklæringer, indkøbssamarbejde m.v. samt diverse indtægter vedr. byggesagsbehandling, inkassogebyrer, folkeregisteroplysninger m.v. Der er indlagt en besparelse på kr. Erhvervsudvikling, turisme og markedsføring: Der er afsat kr. til formålet kr. er tilskud til Udviklingsrådet, Udvikling Fyn, Syddansk Bruxelleskontor samt Væksthuse. Der er derudover afsat kr. til turisme og kr. til markedsføring. Assens kommune har indgået aftale med andre fynske kommuner om etablering af Udvikling Fyn. Det er Udviklingsrådets opgave fremover, at stå for at samordne og varetage erhvervslivets og turismevirksomhedernes interesser i kommunen i et tæt samspil med Assens kommune og den nye fynske organisation. 43

44 02. Administrativ Organisation tværgående: Budgetbeløb i kr Sale og lease-back Risikostyring Puljer Tjenestemandspension I alt Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Nettoramme Sale og lease back: Der er budgetteret med udgifter til leasing af bygninger på kr. fordelt på følgende bygninger: Ejendom Værdi 4,3 % Korsvang Østerled Skolevej 4 og Skelvej Salbrovad Stadionvænget Langstedvej Møllebakken Tobovej Lilleskovvej Willemoesgade 15 andel I alt Ordningen er i 2009 forlænget med 10 år og udløber i Beløbsmæssigt blev ordningen udvidet med 83,5 mio. kr. svarende til værdistigningen i om- og tilbygninger i perioden Renteindtægter vedr. deponerede midler er budgetteret til kr. under renter, så der netto er et overskud på kr. 44

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET 2012-2015. 1. behandling

BUDGET 2012-2015. 1. behandling BUDGET 2012-2015 1. behandling Side2 Indholdsfortegnelse Forord ved borgmester Finn Brunse DEL 1: HOVEDTAL OG PERSPEKTIVER Centrale perspektiver for budget 2012 6 Beskrivelse af budgetprocessen 10 Den

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere