Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune"

Transkript

1 AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016.

2 Indholdsfortegnelse 1.FORORD VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet TILSKUD TIL AFTENSKOLER Særlige regler for tilskud Tilskud til nye Aftenskoler Debatskabende aktiviteter (10 % puljen)... 6 Fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % puljen)... 7 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje ANVISNING AF LOKALER OG HALLER HERUNDER GEBYR... 9 Alm. Regler for anvisning af kommunale lokaler og haller Ansøgning om lån af kommunale lokaler: LOKALETILSKUD TIL AFTENSKOLER MELLEMKOMMUNAL REFUSION REGNSKAB OG REVISION Folkeoplysningsudvalget ( 35 stk. 2 udvalget) TIDSFRISTER OVERSIGT OVER SKEMAER OG BLANKETTER

3 1. FORORD. Med udsendelsen af denne udgave af foreningshåndbogen, er en lang proces med tilblivelsen af Thisted Kommunes nye fritidspolitik tilendebragt. Opgaven gik i sin enkelthed ud på, at der skulle udarbejdes en ny fritidspolitik der ud over et forenklet regel- og administrationsgrundlag også lever op til den nye Folkeoplysningslov, som trådte i kraft 1. august Opgaven viste sig dog at være noget mere indviklet end forventet. Efter et meget grundigt arbejde hen over de første måneder af 2012, som i meget høj grad involverede repræsentanter for foreninger og aftenskoler, kunne byrådet i juni 2012 vedtage en ny fritidspolitik med tilhørende regel- og administrationsgrundlag. I forhold til Aftenskolerne betyder de nye tilskudsregler, at enkelte rutiner er blevet ændret i forhold til tidligere. Folkeoplysningsudvalget har derfor besluttet, at udgive denne foreningshåndbog, som bl.a. beskriver de mange forskellige ordninger, herunder tilskuds- og støttemuligheder, der understøtter den nye fritidspolitik og det daglige arbejde i foreninger og aftenskoler. Vi ved alle, at de administrative opgaver i en forening eller en aftenskole kan være mange og tunge. Den tid man bruger på dette arbejde, ville mange måske hellere bruge sammen med foreningens eller aftensskolens medlemmer/deltagere. Derfor skal vi alle forsøge, at gøre disse opgaver så enkle som muligt. Det er vores håb, at aftenskolerne i håndbogen og den nye fritidspolitik vil finde de nødvendige værktøjer, så noget af det daglige administrative arbejde bliver lettere. Folkeoplysningsudvalget og fritidssektionen står også altid til rådighed for råd og vejledning. Steffen Kjær Thiesen Formand for Folkeoplysningsudvalget 2

4 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.. Samfundsudviklingen medfører store og stigende krav til den enkelte borgers viden. Samtidig med at den øgede fritid ønskes anvendt mere og mere aktivt, undergår familiemønstret store forandringer. Disse ændringer vil have betydning for udviklingen i de kommende års fritidsliv og dermed for fritidspolitikken. Fritidsfaciliteter og undervisningslokaler skal udformes på en sådan måde, at de er tilgængelige og anvendelige for alle aldersgrupper. De forskellige aktiviteter skal koordineres, så de tilgodeser alle aldersgrupper og der lægges vægt på bredden i tilbuddene og på tilbud, hvor borgerne aktiveres. Fritidspolitikken skal medvirke til at fastholde, støtte og udvikle de stærke traditioner, der er i det folkelige foreningsliv og til at sikre gode rammer for et spændende og rigt fritidsliv med kvalitetstilbud til borgere i alle aldre. Samspillet mellem foreningslivet, de offentlige og private institutioner, erhvervslivet og turismen skal styrkes og udvikles, så det er attraktivt at bo i, have job i og være turist i Thisted Kommune. Thisteds Kommunes overordnede målsætning på det frivillige voksenundervisningsområde er at sikre, at alle voksne borgere uanset alder, uddannelse og social baggrund får mulighed for at dygtiggøre sig gennem en bred vifte af kursustilbud, foredrag og læringsaktiviteter. For mange borgere er aftenskolernes kursustilbud den eneste mulighed, de har, for at dygtiggøre sig og tilegne de nødvendige kompetencer til at kunne agere som kompetente medborgere. Aftenskolerne tilstræber på baggrund af de værdier, der er i den danske folkeoplysnings tradition, at øge den enkelte borgers faglige- og sociale indsigt med henblik på at styrke forpligtende fællesskaber og udviklingen af et aktivt medborgerskab. Den frivillige voksenundervisning har en speciel forpligtigelse i forhold til at lave kurser og andre aktiviteter for den store gruppe af borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet: De ældre, de handicappede, de arbejdsløse m.v., for der igennem at styrke deres personlige udvikling og livskvalitet. Målsætningen for dette arbejde er at give alle voksne borgere mulighed for at kunne deltage i læringsaktiviteter gennem hele livet. Den frivillige voksenundervisning skal desuden bidrage til at fastholde Thisted Kommune som en attraktiv kommune med et stort og mangfoldigt udbud af folkeoplysende kurser, foredrag, studiekredse, fleksible tilrettelæggelsesformer m.v., der kommer alle borgere til gode uanset hvor de bor i kommunen, og som bidrager til at styrke borgerinddragelse, demokrati, sundhedsfremme, sociale netværk og kommunens sammenhængskraft ved at lave aktiviteter på tværs af aldersgrupper og kulturelle forskelle. 3

5 Thisted Kommune vil styrke aftenskolens udviklingsmuligheder ved at give støtte i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelse samt ved at stille velegnede fysiske rammer og faciliteter til rådighed. Aftenskoleområdet vil endvidere blive inspireret til at indgå i etableringen af nye partnerskaber mellem folkeoplysningen og andre aktører, der kan bidrage til løsningen af konkrete opgaver til gavn for kommunens borgere. Derfor er der formuleret nedenstående målsætning for fritidsområdet, som kommune, foreninger, aftenskoler og alle øvrige interessenter i det daglige arbejder på at leve op til og føre ud i livet: Alle borgere i Thisted Kommune skal have et bredt og synligt udbud af foreningsaktiviteter i rimelig nærhed af deres bopæl. Igennem nytænkning og udvikling af fritidstilbuddene, i en tæt dialog mellem foreninger, aftenskoler, borgere og Thisted Kommune, vil vi fremme kvaliteten i fritidstilbuddene, så endnu flere deltager aktivt. Vi vil løbende udvikle og modernisere vores fritidsfaciliteter, så de kan danne tidssvarende fysiske rammer for borgernes aktive og sunde fritidsliv. Vi vil understøtte at bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre frivillige ledere skal have mulighed for at tilegne sig de kvalifikationer, der er nødvendige, for at de kan tage hånd om foreningen og udvikle dens virke. Det samme gælder aftenskoleområdet. Det skal være attraktivt at være engageret i aftenskoler, korps og idræts- og idébetonede foreninger, og vi vil arbejde for at flere unge tager del heri. Vi vil arbejde målrettet på at forenkle alle processer, der kan gøre det lettere at være foreningsleder. Vi vil understøtte partnerskaber og tværgående initiativer, som medvirker til bedre ressourceudnyttelse og et mere sundt, indholdsrigt og aktivt liv for vores borgere. Den gruppe mennesker, der hverken deltager i foreningslivet eller på aftenskoler, skal inviteres indenfor i det organiserede fritidsliv. 4

6 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER. Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år en budgetramme, som anvendes til tilskud til Aftenskolernes virksomhed. Den samlede beløbsramme fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige afholdte udgifter til lærer- og lederløn og fleksible tilrettelæggelsesformer i seneste 2 afsluttede kalenderår. Den samlede beløbsramme ligger således fast uanset aktivitetsniveauet i Aftenskolerne, og den enkelte Aftenskoles tilskud afhænger af hvor stor en andel skolens tilskudsberettigede udgifter udgør af alle Aftenskolers samlede udgifter. Uforbrugte midler fra Fritidssektionens budget for tilskud til aftenskolerne, kan overføres fra et regnskabsår til det næste, dette med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcerne, og for at åbne op for mulighederne nævnt i Folkeoplysningslovens 8 stk. 3, der omtaler Aftenskolernes overførsel af uforbrugte midler fra et regnskabsår til et andet. Særlige regler for tilskud. I beregningen af tilskuddet indgår lønudgifter til: almindelig undervisning med 1/3 foredragsvirksomhed med 1/3 af udgifterne dog max 1/3 af udgifterne ved 6 lektioner. undervisning af handicappede i forhold til et konkret emne med 8/9 instrumentalundervisning med 6/7 fleksible tilrettelæggelsesformer med 1/3 uanset om undervisningen er tilrettelagt som handicap- eller instrumentalundervisning. Thisted Kommune har besluttet ikke at graduere tilskuddet efter fag og emner p.t. Ved undervisning på små hold forstås hold med højst 9 deltagere. Dette gælder både ved instrumentalundervisning og ved handicapundervisning. Vedr. handicapundervisning er der følgende administrationsgrundlag: 1. Der ydes tilskud til handicapundervisning med 8/9 af lærer og lederløn. 2. Undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde af hensyn til handicappet. 3. Det skal fremgå af annonceringen, hvem der kan deltage og at der tages særlige pædagogiske hensyn. 4. Der må højest være 9 deltagere på et handicaphold, hvoraf mindst 5 deltagere skal have afgivet erklæring om, at de er handicappet i forhold til det emne der undervises i. 5. Handicaperklæring afgives på tro og love på særligt skema (kan findes i værktøjskassen på som anvendes af alle aftenskoler. 5

7 Ved undervisning for børn og voksne sammen skal undervisningen være tilrettelagt for voksne, og mindst ½ af et hold skal være over 18 år. Der ydes p.t. ikke specielle tilskud til særlige grupper eller udgifter. Tilskudstilsagnet udbetales i to rater og Kommunen kan udbetale løn for aftenskoler, som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation. SKEMA NR. 9 som findes på skal anvendes i forbindelse med. lønindberetning, hvis Thisted Kommune forestår lønudbetalingen.. Slutopgørelse indsendes senest Opgørelsen betragtes som ansøgning for næstfølgende år SKEMA 5 som findes på Endeligt tilskudstilsagn fastsættes af folkeoplysningsudvalget og meddeles aftenskolerne senest Deltagere, som ikke har dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen. Slutafregning af tilskud til undervisning foretages senest 15. maj. Tilskud til nye Aftenskoler. Der er afsat et beløb til nye aftenskoler, der starter i løbet af året. Ansøgning fra nye aftenskoler kan ske løbende i løbet af kalenderåret, dog senest den 01.10, hvis aftenskolen ønsker at indgå i fordelingen af næste års tilskudsramme for eksisterende aftenskoler. Ændring i tilskudsgrundlaget for eksisterende aftenskoler kan indgå i tilskudsberegningen, hvis ansøgningen er modtaget senest Der afsættes en årlig ramme på kr. til nye aftenskoler. Debatskabende aktiviteter (10 % puljen) Tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter udbetales i januar måned. Aftenskolerne skal afsætte 10% af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter,, hvor der er en debat mellem deltagerne og mellem deltagerne og foredragsholderen. Debatten skal være en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Tilskuddet kan anvendes til andre udgifter end lærerløn. Hvilke emner, der er væsentlige, er op til arrangøren at vurdere, men må ikke være agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro. 6

8 Arrangementet må derimod gerne være f.eks. en debat om forskellen mellem politiske partier, religioner o.l. Bekendtgørelsen indeholder en række udgifter, der ikke kan indgå i puljens anvendelse. Eksempler på udgifter, der kan indgå, er: Honorar til oplægsholder Overnatningsudgifter til oplægsholder Transportomkostninger til oplægsholder Annoncering Lokaleudgift Der er ikke krav om deltagerbetaling, men et eventuelt overskud skal anvendes på foreningens aktiviteter. Aktiviteterne skal dokumenteres særskilt. Aftenskolens udgifter til administration m.v. ved debatskabende aktiviteter kan udokumenteret medgå med maks. 20% af de dokumenterede udgifter. SKEMA NR. 6 som findes bagerst på anvendes til slutafregning af debatskabende aktiviteter. Det kommunale tilskud til debatskabende aktiviteter indføres desuden øverst på skema til slutafregning (SKEMA NR. 5). Fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % puljen) Den enkelte aftenskole kan af bevillingen fratrukket 10 % til debatskabende aktiviteter, afsætte op til 40 % til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun anvendes til: løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi annoncering lokaleudgifter Eventuelle andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Aftenskolen bestemmer selv, om den vil anvende dele af tilskuddet til fleksible tilrettelæggelsesformer, og den beslutter selv, hvor stor en procentdel op til 40 % den i givet fald vil anvende. 7

9 SKEMA NR. 7 som findes på anvendes i forbindelse med afregning af tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalgets pulje Puljen kan søges af aftenskoler, foreninger og organisationer, der er omfattet af Folkeoplysningsloven. Efter regler nærmere fastsat af Folkeoplysningsudvalget, kan selvorganiserede grupper få tilskud af puljen. Udviklingspuljen kan yde støtte til: Projekter som er nytænkende og kan udvikle den enkelte forening, aftenskole eller klub, og som kan virke som inspiration for andre. Udviklingsprojekter som fremmer tværgående samarbejde og nye aktiviteter som understøtter fritidspolitikken. Udviklingsprojekter som falder inden for et tema, som Folkeoplysningsudvalget har valgt at sætte fokus på. Ansøgning om tilskud fra puljen kan fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af: baggrunden for ansøgningen formål og idé budget indeholdende både udgifter og evt. indtægter. Der kan løbende indsendes ansøgninger - Folkeoplysningsudvalget afholder ca. 8 møder om året. Bevillingen skal være anvendt inden et år efter, at det bevilgede beløb er indsat på aftenskolens konto. Original dokumentation for tilskuddets anvendelse skal indsendes umiddelbart efter tilskuddets anvendelse. 8

10 4. ANVISNING AF LOKALER OG HALLER HERUNDER GEBYR. Alm. Regler for anvisning af kommunale lokaler og haller. Folkeoplysningsudvalget anviser egnede, ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg som er beliggende i kommunen, og som tilhører kommunen, regionen eller staten til foreninger, der er godkendt efter loven. Rækkefølgen for anvisning af offentlige lokaler er: 1. Kommunens eget brug, f.eks. folkeskole, ungdomsskole, udlejning, offentlig adgang e.l. 2. Lokaler der er særligt egnede til handicappede. 3. Aktiviteter for børn og unge. 4. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning til undervisningen. 5. Aktiviteter for voksne. Aftenskoler, der opfylder lovens tilskudsbetingelser, har krav på anvisning af lokaler. Lokalerne anvises med det udstyr, de fungerer med i hverdagen og kan således omfatte f.eks. klasselokaler med edb-udstyr, skolekøkkener o.l. Booking af lokaler: Booking af lokaler på folkeskoler og i selvejende haller sker via IT-systemet Conventus, eller ved kontakt til institutionen. 9

11 5. LOKALETILSKUD TIL AFTENSKOLER. Aftenskoler, som er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan få tilskud til driftsudgifter til lokaler, jf. forrige afsnit om anvisning af lokaler. Den enkelte aftenskole har krav på 75 % tilskud til udgiften til almindelige lokaler, hvis Folkeoplysningsudvalget ikke kan anvise egnede offentlige lokaler. Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et beløb til lokaletilskud til leje af andre lokaler, herunder faglokaler og haller. Beløbet fordeles mellem aftenskolerne i forhold til seneste afviklede kalenderårs udgifter på området, idet en del af beløbet friholdes til lovmæssig dækning af uforudsete lokaleudgifter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke kan ydes lokaletilskud til anvendelse af varmtvandsbassinet i Snedsted Hallen. Aftenskolerne indsender original dokumentation senest , hvorefter slutafregning for indeværende år foretages og næste års tilskudstilsagn udregnes. Nye aftenskoler og aftenskoler som ikke tidligere har modtaget lokaletilskud indsender ansøgning inden Der er ikke særligt skema til denne ansøgning. Slutafregning og meddelelse om næste års tilskudstilsagn meddeles inden

12 6. MELLEMKOMMUNAL REFUSION. Liste over deltagere fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning eller fleksible tilrettelæggelsesformer i Thisted Kommune indsendes for 1. halvår senest og for 2. halvår senest Der kan ikke opkræves mellemkommunal refusion for deltagere i foredrag og i debatskabende aktiviteter. Listen skal indeholde følgende oplysninger: Cpr.nr. Navn Antal timer Undervisningsform Start- og slutdato Holdnr. Hele personnummeret skal oplyses. 11

13 7. REGNSKAB OG REVISION. Senest indsender aftenskolerne opgørelse over lønudgifter og gennemførte undervisningstimer fordelt på de forskellige undervisningsformer SKEMA NR. 5, 6 og 7 som findes på anvendes. Der skal samtidig indsendes en kopi af regnskabet, senest den 1. maj vedr. foregående års regnskab. Regnskabet skal indeholde følgende poster: Kommunens tilskud til lærerløn. Kommunens tilskud til lederløn. Kommunens tilskud til lokaler. Evt. tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Indtægter fra deltagerbetaling. Udgifter til lærerløn. Udgifter til lederløn. Udgifter til foredragshonorar. Udgifter til lokaler. Hvis det samlede kommunale tilskud overstiger kr. stilles der krav om at en registreret revisor reviderer regnskabet. 12

14 8. Folkeoplysningsudvalget ( 35 stk. 2 udvalget). Til at sikre, at den folkeoplysende virksomhed (foreninger og aftenskoler) inddrages i alle sammenhænge af generel betydning, har Thisted Kommune nedsat et Folkeoplysningsudvalg. ( 35 stk. 2 udvalg). Du kan finde referater fra udvalgets møder samt oversigt over udvalgets medlemmer på Thisted Kommunes Hjemmeside under POLITIK og efterfølgende RÅD OG ØVRIGE UDVALG. 13

15 9. TIDSFRISTER Skema 3 samtykkeerklæring og erklæring om indhentelse af børneattest Opgørelse over lønudgifter og gennemførte undervisningstimer fordelt på forskellige undervisningsformer samt revisionsskema. SKEMA NR. 5, 6, 7 og 8 benyttes Kopi af tilskudsregnskabet, indsendes vedr. foregående års regnskab Liste over deltagere fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning eller fleksible tilrettelæggelsesformer i første halvår indsendes til Thisted Kommune Nye aftenskoler søger om tilskud til undervisning Original dokumentation for lokaleudgifter i forbindelse med undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer indsendes til Thisted Kommune Nye aftenskoler og aftenskoler som ikke tidligere har modtaget lokaletilskud indsender ansøgning Liste over deltagere fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning eller fleksible tilrettelæggelsesformer i andet halvår. Løbende Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. 14

16 10. OVERSIGT OVER SKEMAER OG BLANKETTER. Følgende skemaer kan findes i værktøjskassen på Skema nr. 1 Godkendelse af en folkeoplysende forening (kun nye aftenskoler). Skema nr. 3 Samtykkeerklæring og erklæring om indhentelse af børneattest. Skema nr. 5 Afregning af vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Skema nr. 6 Afregning af tilskud til debatskabende aktiviteter. Skema nr. 8 Handicaperklæring. Skema nr. 7 Afregning af tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Skema nr. 9 Lønindberetning ved den folkeoplysende voksenundervisning. 15

Håndbog AFTENSKOLERNE. Revideret: 21. januar Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE. Revideret: 21. januar Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune Revideret: 21. januar 2019. Indholdsfortegnelse 1. FORORD.... 2 2. TILSKUD TIL AFTENSKOLER.... 3 Særlige regler for tilskud.... 3 Tilskud til nye

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. JANUAR 2013. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Foreningen 3 4. Tilskudstilsagn 4 4.1. Motionsgymnastik,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Indhold: Formål Virksomhedens omfang Ansøgningsfrist Begrænsning Beregning af tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning KULTUR OG FRITID 30. november 2016 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om tilskud eller

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1 Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 201 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer. loven 8, stk. 3

deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer. loven 8, stk. 3 EKSISTERENDE pr.juni 2011 UDKAST til tilretninger 021115 Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lovgrundlag Kommentarer

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE 2018-2022 INDHOLDSFORTEGN ELSE Forord 3 Formål 4 Vision 5 Rammer 6 Handicappede 7 Voksenundervisning 8 Foreningsarbejde 9 Rådigheds-

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 2. juni 2016.

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 2. juni 2016. Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 2. juni 2016. FORMÅL MED DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Kultur, Unge og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud Senest opdateret 5. januar 2018 Indhold 1. FORMÅL... - 3-2. BETINGELSER FOR TILSKUD... - 3-3. UNDERVISNINGSTILSKUD...

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Opdateret efterår 2018 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE...

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Opdateret vinter 2019 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE...

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Stamdata. Grundoplysninger. Undervisning og foredra g. Navn på din Kommune 2 G OKT Fredericia. Arstal 2017.

Stamdata. Grundoplysninger. Undervisning og foredra g. Navn på din Kommune 2 G OKT Fredericia. Arstal 2017. 9»l 1. 61. 1. l? 81. Stamdata MODTAGET JUUHNALLN Navn på din Kommune 2 G OKT. 218 Fredericia Arstal 217 Aftenskolens navn Aftenskolens Adresse Postnummer og By Indtast dit samlede tilskudstrilsagn for

Læs mere