Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Problemformulering...5 3. Metode...6"

Transkript

1 D et erhvervsrelaterede projekt 7. sem ester januar 2011 Projektrapport Titel: E -ressourcer - fra skjult skat til synlig guldgrube. A f: Joan M eyer & M ette Sørensen A ntal ord: V ejleder: B o G erner N ielsen K ontaktperson: Louise R ex Iversen Projektsted: V iborg B ibliotekerne

2 Abstract. Formålet med indeværende projektrapport er at diskutere, hvilke relevante refleksioner og praksishandlinger Viborg Bibliotekerne kan gøre for at skabe effektive markedsføringstiltag, der vil udbrede kendskabet til deres e-ressourcer. Diskussionen tager sit udgangspunkt i vort produkt indeholdende markedsføringsforslag til, hvorledes Viborg Bibliotekerne kan synliggøre og markedsføre deres e- ressourcer. Det anbefales, at bibliotekernes markedsføringstiltag tager udgangspunkt i gældende samfundstendenser, samt brugernes behov og konkrete forslag til markedsføringstiltagenes udformning. Desuden gives eksempler på elementer som en given markedsføringsplan kan indeholde. Afslutningsvis indeholder projektrapporten en evaluering af projektforløbet, samt en diskussion af det erhvervsrelaterede projekt som den afsluttende del af uddannelsen; Bibliotekar DB. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Teori Litteratur om markedsføring BDI relevant litteratur Metodelitteratur Øvrig litteratur Empiri Kvalitative interview Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse Uddeling og returnering af spørgeskemaer Metodekritik Afgrænsning og definitioner Afgrænsning Definitioner Det postmoderne samfund og biblioteket. (M.S.) Det postmoderne samfund; ændringer i bibliotekets formidlingspraksis Formidling & Markedsføring. (M.S.) Formidling Markedsføring Om markedsføringsbegrebet Hybride formidlings- og markedsføringsveje...15 Side 1 af 86

3 6. Samfunds tendenser og brugerundersøgelser - en løsningsmodel. (M.S.) Strategisk og taktisk markedsføringsplanlægning. (J.M.) Strategiske planlægning SWOT-analyse Taktisk markedsføring Produkt Målsætning Målgruppe Behovssituation Mærke/produktprofil Produktfordele Medie/formidlingsveje- og tiltag Evaluering af projektforløbet. (J.M.) Hvad har vi lært? Og har vi gjort det godt nok? Feedback fra projektstedet Hvad synes de om produktet? Kan vore ideer bruges? Hvad synes de om vores arbejdsindsats? Er der forslag der ikke vil kunne realiseres? Egne forudsætninger og projektforløbet Formidling af produktet Evaluering af Viborg Bibliotekerne som projektsted Konklusion Litteraturliste Indholdsfortegnelse over bilag...33 Bilag 1: Interview med Finn Christiansen...34 Bilag 2: -korrespondance med bibliotekar Lene Madsen...43 Bilag 3: interview med bibliotekar Lene Bjørn...45 Bilag 4: interviewspørgsmål til bibliotekar Vibeke Lorentzen...51 Bilag 5: korrespondance med bibliotekar Jesper M. Handberg...54 Bilag 6: korrespondance med bibliotekar Lisbeth Priebe Kjær...56 Bilag 7: Biblioteksorienteringer på ungdomsuddannelser i Viborg...58 Bilag 8: Om bibliotekaren og studiecenteret/biblioteket på VGHF...59 Side 2 af 86

4 Bilag 9: Biblioteksstatistik og respondentantal...61 Bilag 10: Spørgeskema til studerende/skoleelever...64 Bilag 11: Spørgeskema til brugerne på Viborg hovedbibliotek...66 Bilag 12: 8.d og 8.e på Søndre skole, Viborg statistisk svarfordeling...68 Bilag 13: Kommentarer & input fra elever i 8.d og 8.e på Søndre skole...70 Bilag 13: Kommentarer & input fra elever i 8.d og 8.e på Søndre skole...71 Bilag 14: 9.b og 9.c på Nordre skole, Viborg statistisk svarfordeling...72 Bilag 15: Kommentarer & input fra elever i 9.b og 9.c på Nordre skole...75 Bilag 16: Viborg Amtsgymnasium & HF statistisk svarfordeling...76 Bilag 17: Kommentarer & input fra 1. g. på Viborg Amtsgymnasium & HF...79 Bilag 18: Brugerne på Viborg hovedbibliotek statistisk svarfordeling...80 Bilag 19: Kommentarer & input fra brugerne på Viborg hovedbibliotek...83 Bilag 20: -korrespondance med Rudersdal Bibliotekerne...84 Bilag 21: Fysiske eksemplarer af vores brochurer og bogmærker...85 Ansvarsfordeling: Fælles: afsnit: Mette Sørensen (M.S.): afsnit: Joan Meyer (J.M.): afsnit: Side 3 af 86

5 1. Indledning. I en ny budgetundersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening fremgår de barske realiteter om nulvækst og besparelser for landets folkebiblioteker i Undersøgelsen omfatter 96 af landets 98 kommuner og af disse oplyser hele 76 %, at biblioteksbudgettet reduceres i Folkebibliotekets kamp for samfundsmæssig legitimitet og synlighed synes at være en kontinuerlig udfordring i bibliotekets daglige praksis. At markedsføre og synliggøre sig blandt omgivelsernes øvrige, oplevelsesprægede, tilbud er vanskelig, hvilket de førnævnte usynlige biblioteksservices, som f.eks. e-ressourcerne, vidner om. Denne problematik er ligeledes evident på Viborg Bibliotekerne, hvor de har købt adgang til en bred vifte af kvalitetsvurderede e-ressourcer med stor emnemæssig spændvidde. Problemet er, at disse anvendes meget sparsomt af såvel bruger som personale. De nøjagtige årsager til dette, er endnu ikke belyst, men formodes at skyldes manglende kendskab til både eksistens og anvendelsesmuligheder. Grundlæggende bunder den mangelfulde anvendelse i den usynligheds problematik, der synes at være generel for folkebibliotekernes e-ressourcer. E-resursernes store problem er, at de lever en skjult tilværelse i pc ernes indre og der skal anvendes nogle virkeligt opfindsomme formidlingstricks til at få dem synliggjort for lånerne. Det er derfor vigtigt, at man forsøger at promovere dem på så mange fronter som muligt 2. ( Lene Bjørn, Københavns Biblioteker). Som et led i at sikre biblioteket relevans og eksistensberettigelse fremover, gælder det derfor om at udnytte ressourcerne bedst muligt, og skabe relevante services der både er; attraktive, markante, genkendelige, og frem for alt synlige for brugerne. En mulig vej til dette kunne være at lade brugerne selv formulere, hvad bibliotekerne kunne gøre for, at de ville få øjnene op for den guldgrube af viden, der ligger skjult i pc erne indre. Formålet med vores produkt, idékatalogerne, var, at udvikle ideer og forslag til hvorledes Viborg Bibliotekerne kan udbrede kendskabet til, og øge brugen af, deres e-ressourcer. Selvom disse forslag er meget forskellige i udformning, har de dog flere ting til fælles. De bygger alle på den grundlæggende idé, at der gennem sanseappellerende tilbud, og oplevelser i det fysiske biblioteksrum, bliver skabt en sammenhæng mellem de fysiske og virtuelle bibliotekstilbud. (jf. vedlagte idékataloger). Forslagene i vore idékataloger er resultatet af de mange overvejelser og foranstaltninger, som, vi mener, bibliotekerne bør gøre før søsætningen af nye markedsføringskampagner. Da idékatalogerne pri- 1 Kilde: Danmarks Biblioteks Forening: 2 Jf. Bilag X: interview med bibliotekar Lene Bjørn. Side 4 af 86

6 mært indeholder resultatet af de bagvedliggende overvejelser, synes vi, at det vil være relevant at lade denne rapport indeholde en diskussion af disse forudgående overvejelser. Med baggrund i vort produkt, vil indeværende projektrapport derfor diskutere og belyse hvilke praktiske foranstaltninger og relevante refleksioner, der kan være hensigtsmæssige for biblioteket at gøre før den egentlige iværksættelse af en markedsføringskampagne for e-ressourcer. Fokus vil her bl.a. være på, hvilke samfundstendenser biblioteket skal tage højde for og medtænke i markedsføringen. Desuden diskuteres hvordan biblioteket kan planlægge en markedsføringskampagne for e-ressourcer. 2. Problemformulering. Formålet med indeværende projektrapport er at diskutere de forudgående refleksioner og arbejdsprocesser, som vi mener, er hensigtsmæssige at gøre før en eventuel realisering af de markedsføringsforslag, vi fremkommer med i vort produkt, idékatalogerne. Derfor vil denne rapport indeholde en diskussion af: gældende samfundstendenser der skal medtænkes i markedsføringstiltagene for e- ressourcerne, formidlings- og markedsføringsbegreberne, samt hvilke elementer en konkret markedsføringsplan kan indeholde. Desuden gives en mulig løsningsmodel på, hvorledes Bibliotekerne vha. brugerundersøgelser kan tilrettelægge effektfulde markedsføringstiltag. Der vil, gennem hele rapporten, blive henvist til produktet; vore idékataloger, som er vedlagt separat. Det vil derfor være nyttigt at have disse i nærheden ved læsning af rapporten. Vort hovedspørgsmål lyder: Hvilke refleksioner og praktiske foranstaltninger kan Viborg Bibliotekerne gøre for at skabe en effektiv og kvalificeret markedsføringskampagne for deres e-ressourcer? Som en hjælp til, og et led i, at belyse ovenstående problemstilling benyttes følgende underspørgsmål: Hvilke refleksioner kan kvalificere en forestående markedsføringskampagne? Hvilke faktorer, samfundsog individkarakteristika skal biblioteket tage højde for og medtænke i denne forbindelse? Hvilke metoder kan bibliotekerne anvende for at skabe relevante markedsføringstiltag? Hvilke strategiske overvejelser og forudgående praktiske initiativer kan være hensigtsmæssige at gøre i forbindelse med den kommende markedsføringskampagne for e-ressourcer? Side 5 af 86

7 3. Metode. Dette afsnit har til formål at beskrive, hvorledes opgavens centrale problemstillinger belyses gennem en kombination af relevant og udvalgt litteratur samt egne empiriske undersøgelser. I det følgende beskrives, hvorledes henholdsvis teori og empiri er udvalgt og indsamlet Teori Litteratur om markedsføring. Som hjælp til at forstå markedsføringens grundlæggende principper anvendes centrale og repræsentative fagpersoner og litterære informationskilder indenfor området. Vi har primært anvendt litteratur af markedsføringseksperten Philip Kottler, samt bøgerne Markedsføring 1: grundbog i markedsføring og Reklame og markedsføring: Total i orden og godkendt!!. Disse er dels anvendt i forbindelse med udviklingen af idékatalogernes markedsføringsforslag, og i denne rapport, for at eksemplificere, definere og understøtte vore diskussioner og argumenter BDI relevant litteratur. Litteratur omhandlende markedsføring af biblioteket, formidling og virtuelle biblioteksservices er medtaget og anvendt i forbindelse med udvikling af produktet. Den overordnede idé er, at hente inspiration i andre bibliotekers markedsføringsprojekter omhandlende synliggørelse af e-ressourcer. Disse er herefter videreudviklet og tilpasset Viborg Bibliotekernes behov. At bygge ovenpå eksisterende og effektfulde e-ressource-formidlingsprojekter, mener vi, vil medvirke til at kvalificere vore forskellige markedsføringsforslag. Desuden medtages litteratur fra diverse BDI-faglige ressourcepersoner med erfaring inden for undersøgelsesområdet Metodelitteratur. Da vi både benytter os af kvalitative samt kvantitative metoder, medtages litteratur og dermed også teorier fra forskellige videnskabsteoretiske standpunkter. For at opnå forståelse for de anvendte metoder, har vi valgt primært at anvende grundbøger af forfatterne Steiner Kvale og Emil Kruuse, da disses værker om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vurderes som bedst egnede indenfor området Øvrig litteratur. Medtaget er ligeledes litteratur omkring det postmoderne samfund og generelle samfundstendenser. Her anvendes især litteratur af sociologen Anthony Giddens, samt den tidligere rektor for Biblioteksskolen/Det informationsvidenskabelige Akademi Lars Qvortrup. Side 6 af 86

8 Dette er gjort for at opnå forståelse for det samfund, som biblioteket er en del af, og derfor må agere i forhold til. Endvidere er bogen Målgruppeanalyse: lær din målgruppe at kende, bl.a. anvendt i forbindelse med vore målgruppespecifikke markedsføringsforslag Empiri. For at opnå forståelse for de involverede interessenters synspunkter og behov, har vi som nævnt valgt at benytte os af både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Det empiriske datamateriale er indsamlet i forbindelse med udviklingen af vort produkt og består dels af; et kvalitativt interview med en bibliotekar på Viborg Hovedbibliotek, interviews og korrespondancer med udvalgte ressourcepersoner, samt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, foretaget blandt skoleelever/studerende på undervisningsinstitutioner i Viborg og blandt brugerne på Viborg Hovedbibliotek. I det følgende gives en beskrivelse af, hvornår og hvordan de pågældende metoder er anvendt. Desuden argumenteres for valg af netop disse informanter Kvalitative interview. Hvorfor valg af interview: Formålet med det kvalitative interview bliver ofte beskrevet som: indhentning af kvalitative beskrivelser af interviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af deres betydning. 3 Grunden til at vi har valgt at foretage interviews er, at det er en særlig velegnet metode til at undersøge de involverede personernes subjektive forståelse og opfattelser, og give dem mulighed for at uddybe deres eget perspektiv. 4 Frem for alt skulle interviewpersonernes udsagn og erfaringer fungere som en metode, hvorpå vi kunne opnå den fornødne viden, der kunne sætte os i stand til at udvikle kvalificerede bud på, hvorledes Viborg Bibliotekerne kan synliggøre og markedsføre deres e-ressourcer. Det er svært at blive fortrolig med, - og virkelig forstå - undersøgelsesområdet gennem teori alene. Særligt i vores tilfælde, hvor litteratur omkring målrettet formidlingen/markedsføring af bibliotekets e-ressourcer endnu er meget sparsom. Derfor virker kombinationen af relevant teori og praksisoplevelser som en god metode til at opnå den fornødne viden. For at opnå forståelse for Viborg Bibliotekernes søgesystems formåen, har vi valgt at foretage et semistruktureret interview med Viborg Bibliotekernes mediekonsulent Finn Christiansen 5. Ligesom i det strukturerede interview, følger samtalen i det semistrukturerede interview en tematisk defineret in- 3 Kvale. (2003). Kap. 1. s. 19 og Kap. 7. s Kvale, S. (2003). S Før interviewet udformede vi en interviewguide, som angav rækkefølge i interviewet og hjalp til at bevare fokus. Side 7 af 86

9 terviewguide 6. Valg af sidstnævnte interviewform skyldes, at det semistrukturerede interview ikke binder os til udelukkende at stille interviewguidens spørgsmål, men i stedet giver os mulighed for at stille spontane og uforberedte spørgsmål undervejs. Dette er gjort for at få indsigt i, hvilke markedsføringsmuligheder der findes i det virtuelle biblioteksrum. Foruden det semistrukturerede interview, har vi foretaget -interviews med udvalgte og centrale bibliotekarer med erfaring indenfor undersøgelsesområdet 7. Udvalgt er bibliotekar på Vesterbro Bibliotek Lene Madsen, samt bibliotekar på Københavns Hovedbibliotek Lene Bjørn, da disse har stor erfaring indenfor formidling af e-ressourcer. Endvidere har vi foretaget -interviews og korrespondancer med bibliotekarer på Viborg Bibliotekerne, for at opnå de fornødne informationer 8. Valg af e- mail-interviews skyldes især restriktioner på tid, samt afstanden mellem Nordjylland og København Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Som et supplement til biblioteksstatistikkernes opgørelse over e-ressourcernes anvendelse, har vi valgt at foretage en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt biblioteksbrugerne. Metoden er valgt, da den giver mulighed for flere svar på kortere tid end ved brug af f.eks. interview. Spørgeskemaet består hovedsageligt af lukkede spørgsmål, hvis formål er at give os en indikation på og forståelse for brugernes kendskab til og brug af Viborg Bibliotekernes e-ressourcer. Grunden til valg af lukkede spørgsmål er, at denne type spørgsmål er lettere analysere og sammenligne på tværs af respondenterne, da alle kan vælge mellem samme svarmuligheder. Det afsluttende spørgsmål er dog af kvalitativ/åben karakter og sigter på at få brugernes input til, hvordan Viborg Bibliotekerne kan markedsføre deres e-ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Disse kvalitative tilkendegivelser har endvidere fungeret som en legitimering af vore markedsføringsforslag. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er hyppigst anvendt i forbindelse med udformningen af vort produkt. I denne rapport anvendes primært respondenternes kvalitative udsagn. Disse anvendes i forbindelse med afsnit 6, hvor det foreslås at lade brugerundersøgelser, hvor brugerne selv formulere mulige formidlingsformer, danne grundlag for bibliotekernes konkrete markedsføringstiltag Uddeling og returnering af spørgeskemaer. Brugere: uddelt til tilfældigt udvalgte brugere på Viborg Hovedbibliotek (projektstedet) over flere dage og på forskellige tidspunkter i håbet om at medtage alle brugergrupper, der benytter biblioteket på forskellige tidspunkter. Dog har vi bestræbt os på at lade undersøgelsens respondenter omfatte alle aldersgrupper og begge køn. Her blev 104 spørgeskemaer besvaret og returneret på projektstedet. 6 Kruuse. (1999). Kap. 9. s Jf. diverse interview-bilag sidst i rapporten. 8 Jf. i øvrigt diverse interview-bilag, sidst i denne rapport. Side 8 af 86

10 Studerende: uddelt og indsamlet på de undervisningsinstitutioner i Viborg Kommune, der tilkendegav mulighed for deltagelse. Disse var: To 8. klasser på Søndre skole; 50 spørgeskemaer retur. To 9. klasser på Nordre Skole; 37 spørgeskemaer retur, samt to 1. g. klasser på Viborg Amtsgymnasium & HF; 58 spørgeskemaer retur. Samlet antal returnerede spørgeskemaer: Grunden til, at vi har valgt at uddele spørgeskemaer til denne målgruppe skyldes bl.a., at Daglig praksis og undersøgelser bl.a. fra professor, Niels Ole Pors, viser, at studerende udgør en stor del af lånerskaren i de storkøbenhavnske biblioteker 10. Noget lignende formodedes gældende for Viborg Bibliotekerne Metodekritik Ifølge Kruuse skal en stikprøve omfatte en given procentdel af den samlede population for at kunne betragtes som værende repræsentativ 11. I vores foretagne brugerundersøgelse har det desværre ikke været muligt at indsamle det antal besvarelser, som var nødvendig for at undersøgelsen kunne betegnes som repræsentativ. Vi har kun set os i stand til at indsamle 249 af de 383 besvarelser, som det er påkrævet for, at undersøgelsen er repræsentativ 12. Dette skyldes især vanskeligheder ved rekruttering af respondenter til undersøgelsen. Den manglende repræsentativitet går ud over undersøgelsens validitet, og vi kan derfor ikke udlede noget generelt for den samlede population. Dette har dog heller ikke har været projektets ambition. I forhold til spørgeskemaundersøgelsens karakter, er vi efterfølgende blevet klar over, at det ligeledes ville have været hensigtsmæssigt at tillægge den kvalitative del større vægt. Herved kunne vi potentielt have opnået flere brugerudsagn, der efterfølgende kunne anvendes i forbindelse med udvikling af kvalificerede markedsføringstiltag, der ville være relevante for brugerne. 3.4 Afgrænsning og definitioner Afgrænsning. Da vedlagte produkt indeholder konkrete forslag til, hvorledes Viborg Bibliotekerne kan markedsføre/synliggøre deres e-ressourcer, vil indeværende rapport ikke gennemgå, men henvise til disse. Dette gøres grundet opgavens restriktioner på omfang og for at give plads til en diskussion af hvilke forudgående refleksioner og foranstaltninger, der kan gøres forud for markedsføringsforslagene Definitioner. E-ressourcer: I forbindelse med denne opgave anvendes betegnelsen e-ressourcer om databaser og andre services på nettet, f.eks. artikelsamlinger, opslagsværker og lignende, hvor man kan søge information omkring litteratur, musik osv. 9 Jf. i øvrigt diverse bilag omkring statistikker og spørgeskemaundersøgelser sidst i denne rapport. 10 Søndergaard, G. (2008). 11 Kruuse, E. (2005), s Indbyggertallet i Viborg Bibliotekernes betjeningsområde lå pr på Hvis dette regnes for den samlede population, skal der ifølge Kruuse (2005) s , indsamles 383 besvarelse for at undersøgelsen er repræsentativ. Side 9 af 86

11 4. Det postmoderne samfund og biblioteket. (M.S.) I det følgende afsnit gives en karakteristik af det samfund, som biblioteket er en del af, og derfor må agere i forhold til. Dette gøres for at opnå forståelse for, hvilke tendenser der præger nutidens samfund og dets individer. En forståelse der er vigtig, hvis en relevant og bæredygtig udvikling af bibliotekernes forskellige services skal kunne finde sted. Ingen virksomhed eksisterer i et vakuum. Alle virksomheder er i den situation, at de er under stærk indflydelse fra deres omverden, forholdende på markedet, og konkurrencesituationen Følgelig kan en virksomhed ikke planlægge sin fremtidige udvikling, hvis den ikke har en god forståelse for de markedsog konkurrenceforhold, den vil komme til at arbejde under i løbet af sin planlægningsperiode. 13 Overordnet set er folkebiblioteket i dag, blevet en del af det, som den engelske sociolog Anthony Giddens kalder for den refleksive modernitet. 14 Kort sagt; en del af et samfund, som er retningsløst, svært gennemskueligt og komplekst, eller som Lars Qvortrup udtrykker det hyperkomplekst. 15 Begyndelsen til denne nye samfundsform kan spores tilbage til midten af det 20. århundrede, og tog for alvor fart i 1980 erne, hvor samfundet, bl.a. i kraft af informationsteknologiske landvindinger, ændrede karakter fra at være et moderne industrisamfund til et postmoderne videns- og informationssamfund. 16 Et samfund kendetegnet ved at være under konstant forandring og uden faste holdepunkter. En væsentlig årsag til denne samfundsforandring kan ifølge Giddens kædes sammen med den stigende globalisering, som har påvirket såvel politiske, kulturelle, økonomiske og ikke mindst teknologiske arenaer. Særligt er globaliseringen blevet påvirket af den eksplosive udvikling af kommunikationssystemer, vi har været vidne til siden slutningen af 1960 erne. 17 Især Internettets indtog i 1990 er har givet individet en følelse af, at vi lever i en global landsby 18, og at vi hele tiden er forbundet. Dette har bl.a. medført en lang række markante ændringer i den måde vi lever på, og de krav vi stiller til samfundet og tilværelsen. 19 Som tidligere nævnt er et væsentligt karakteristikum ved det postmoderne samfund, en øget grad af refleksivitet og bevidstgørelse på såvel personligt som institutionelt plan 20. Denne øgede refleksivitet 13 Bregendahl, M. et al. (1996). s Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen. (2006). s Qvortrup. (1998). s. 30. Hyperkompleks: så kompleks, at den ikke længere kun kan fortolkes ud fra ét princip og at man som individ derfor må forholde sig til flere fortolkninger samtidigt. Der er ikke længere noget fast holdepunkt i tilværelsen. 16 Schreiber & Borlund. (2007). s Giddens. (1999). s Et begreb hentet fra McLuhan: "As electrically contracted, the globe is no more than a village" McLuhan (1999) s Giddens. (1999) s Giddens, A. (1994) + Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen. (2006). s. 28. Side 10 af 86

12 er nært forbundet med det Giddens kalder aftraditionalisering af samfundet, og har især haft stor betydning for det postmoderne menneskes måde at agere - og indrette sin tilværelse på. Ifølge Giddens bruges fortidens traditioner kun, hvis de er relevante eller formålstjenlige i forhold til ens livssituation og individualitet. 21 Det positive ved dette er, at vi nu er frisat fra tidligere tiders faste traditioner og dermed i stand til at forme vores egen tilværelse. Dette har dog også omkostninger for det enkelte menneske ved, at det bliver tvunget ud i en evig stillingtagen, da samfundsopfattelsen om at gøre som man traditionelt har gjort, er væk. Dette må betragtes, som en helt naturlig konsekvens i et (hyper)komplekst samfund 22, hvor alt er til forhandling, og der ikke længere kan defineres nogle endegyldige sandheder eller faste holdepunkter at anskue tilværelsen fra. Dette skal dog ikke forstås som, at individet er fortabt under denne nye livs - og samfundsform. For selvom verden er blevet hyperkompleks og omskiftelig, er det individ, som Giddens og Qvortrup beskriver, både refleksivt, viljestærkt og har evner til at orientere sig med. 23 Også på institutionelt niveau, har denne aftraditionalisering sat sine tydelige spor. I forhold til folkebiblioteket kan dette bl.a. ses ved, at man tager udgangspunkt i brugernes behov, hvilket stemmer godt overens med den generelle samfundstendens, hvor individet er i centrum. 24 Denne aftraditionalisering har især sat sine spor i biblioteksformidlingen, hvor udadrettede formidlingsformer og ageren har erstattet tidligere tiders mere passive og neutrale formidling. 25 Overordnet set kan man konstatere, at faktorer som den øgede globalisering, opgør med traditioner mv., har medført fundamentale forandringer for såvel institutioner som individer. Individer, som via disse forandringsprocesser nu selv skal skabe deres identitet. Afslutningsvis er opsummeret karakteristika for det postmoderne samfund og dets individer. Kendetegn og karakteristika. 26 Det postmoderne samfund Hyperkompleksitet. Forandring. Refleksivitet. Diffust, ingen faste løsninger eller holdepunkter. Kontinuerlige/dynamiske processer og udviklinger. Ny samfundsstruktur. Bottom-up-tendenser. Brugeren i centrum. Globalisering, viden, teknologi, netværk. Traditioner opløses traditioner vælges til/fra. Relativisering, fragmentering og pluralisering af viden, sandheden, og videnskaben. Det postmoderne individ Refleksivitet, omstillingsparat, fleksibilitet. Behov for medindflydelse på egne livsbetingelser og på de praksisser man indgår i og selv er en del af. Behov for oplevelser. Læring gennem leg. Fokus på: individets behov, oplevelser. Mangel på traditioner skaber selv traditioner Flydende grænser ml. amatør og professionalisme. 21 Giddens, A Modernitetens forandring, side Et begreb hentet fra Lars Qvortrup. 23 Giddens, A. (1996). s.23, samt Qvortrup (1999). s Udtalelse fra Lars Qvortrup, tidl. rektor ved Danmarks Biblioteksskole (IVA), under foredrag på IVA i Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen. (2006). s Skemaet er lavet på baggrund af centrale pointer og karakteristika fra anvendt litteratur om Det postmoderne samfund. Side 11 af 86

13 4.1. Det postmoderne samfund; ændringer i bibliotekets formidlingspraksis. Set i lyset af de samfundsmæssige udviklinger i 1980 erne og overgangen fra det moderne til det postmoderne samfund, kan man også på biblioteket konstatere en bevægelse fra det normative 27 mod det behovsorienterede. En behovsorientering der lige siden har afspejlet sig i bibliotekernes materialevalg, indretning og formidling. Generelt set er biblioteket gået fra at fokusere på materialerne til at fokusere på brugerne. Årsagerne til denne behovsorientering er mangfoldige. Dog skal her fremhæves to overordnede årsager, som jeg mener, er af afgørende betydning. Den første årsag er bibliotekets frisættelse, hvor vi i 1983 går fra statsrefusion og til kommunalt bloktilskud. Dette medførte bl.a. et markant skifte i bibliotekernes formidlingspraksis, hvilket delvist kan ses som en reaktion i forhold til bibliotekernes frisættelse, men også en opfattelse af de mangfoldige behovs legitimitet. 28 Den anden årsag, jeg vil fremhæve, skal ligeledes hentes fra 1980 erne, hvor bibliotekets kamp for myndiggørelse af befolkningen var forbi 29. Visionen om dannelsen af det socialt og demokratisk reflekterende individ, der hidtil havde været den drivende kraft i folkebibliotekernes grundlag og formidlingspraksis, var nu indfriet. I forhold til folkebibliotekernes formidling har dette nødvendiggjort en redefinering og fornyelse af dets formidlingspraksis, hvis det skal bevare sin legitimitet/berettigelse og samfundsmæssige relevans fremover. Resultaterne af denne redefinering og fornyelse kan bl.a. ses i form af den behovs - og oplevelsesbaserede formidlingspraksis vi er vidne til i dag i mange danske folkebiblioteker. Denne tendens til læring gennem leg og oplevelser er ligeledes et gennemgående træk ved vore idékatalogers markedsføringsforslag. Disse forslag har grobund i brugernes behov for appellerende services samt oplevelsesøkonomiens credo: At bruge oplevelser som et middel til at skabe øget vækst. 30 Fokus i dagens biblioteksformidling ligger altså på brugerne og deres behov for oplevelser og hensyntagen til mig og min individualitet. Derfor må biblioteket til stadighed arbejde på at forbedre de individ og behovsorienterede formidlingsstrategier Dette fordrer især en styrkelse af bibliotekarernes kompetencer, og den evne til refleksivitet der kendetegner det dannede, postmoderne individ Normativ formidling: Forvaltet kultur- og vidensopfattelse. 28 Emerek. (1990). s Kjær. (2006). I: Emerek et al.(2006). S Fihl Jeppesen. (2002). S Emerek. (2001). s Juncker. (2006). I: Emerek et al.(2006). s Hummelshøj og Nielsen. (2007). s Lauersen, C. (Red.). (2010). side Qvortrup. (1999). s. 12. Side 12 af 86

14 For at styrke formidlingen må kulturformidlerne derfor blive bedre til at reflektere mere over hvilke formidlingsstrategier de vælger, hvorfor de vælger disse strategier, hvordan strategierne udfolder sig i praksis, og hvilke konsekvenser de valgte strategier har i forhold til både institutionen, budskaberne og brugerne. 32 Disse refleksioner, mener jeg, vil hjælpe bibliotekerne til at opnå en bæredygtig kulturformidling og styrke deres legitimeringsgrundlag i såvel nu - som fremtidens samfund. I et senere afsnit vil vi give eksempler på, hvorledes biblioteket, gennem refleksion og hensigtsmæssig (markedsførings)planlægning, kan udvikle formidlingstiltag, der vil være i stand til at opfylde brugerens såvel som bibliotekets behov. 5. Formidling & Markedsføring. (M.S.) Dette afsnit har til formål, at diskuteres to af projektets nøgle-begreber; formidling og markedsføring Formidling. Formidlingsbegrebet er et af de begreber, der ofte har givet anledning til stor uenighed og usikkerhed, når det gælder om en egentlig indholdsudfyldelse 33. Begrebet formidling er et af de begreber, som falder ind under kategorien Essentially contested concept. Disse er begreber, som er internt komplekse, dvs. har flere dimensioner og er åbne for fortolkning 34. Vi ser os heller ikke i stand til at kunne redegøre for formidlingsbegrebet på en fyldestgørende måde, hvilket også ligger uden for denne rapports formåen. Vi vil derfor benytte os af Nudansk Ordbogs definition, ifølge hvilken det betyder; at forsøge at viderebringe noget ved at fungere som forbindelsesled. 35 I forbindelse med bibliotekets formidling, skal her fremhæves to overordnede formidlingstyper. Direkte formidling: Bibliotekspersonalets direkte kommunikation med brugerne. Dette kan bl.a. være i form af inspiration til læsning eller booktalks, hvor bibliotekarens engagement og evne til at skabe tillid er afgørende. Indirekte formidling: Bibliotekets bestræbelser for at tilgængeliggøre dets samlinger. Det vigtige her er; Kommunikationen, hvor formålet er at formidle bibliotekets aktiviteter og samlinger, og inspirere til brugen af disse. Denne kommunikation kan bl.a. foregå via bibliotekets hjemmeside ved at sætte fokus på aktuelle emner og tilgængeliggøre linksamlinger. 32 Drotner. (2006).s Understøttes af Gudiksen. (2005). s Hummelshøj og Nielsen. (2007). s Drotner. (2006). S Gudiksen. (2005). S Politikens Nudansk Ordbog. (2005). S Side 13 af 86

15 Bibliotekernes hjemmesider er derfor et vigtigt redskab til at skabe forbindelse mellem de fysiske samlinger og virtuelle net-ressourcer 36. I udformningen af vores projekt har vi ladet os inspirere af de mange muligheder, der ligger i den indirekte formidling. Vi vælger derfor at fokusere på denne formidlingstype, da dette er mest relevant i forhold til opgavens problemstilling. Nedenstående skema viser dels eksempler på, hvad indirekte formidling dækker over. Desuden ses et udvalg af vore idékatalogers konkrete, markedsføringsforslag. Overordnede eksempler på indirekte formidling Vore konkrete eksempler på indirekte formidling Arkitektur og rum, herunder indretning, fysisk opstilling. Reklame for e-ressourcer i det fysiske rum. (f.eks. DK5) Visualisering, udsmykning og udstillinger. Fælles udstilling af e-ressourcer og fysiske materialer Brugerrettede tryksager. (f.eks. brochurer) Brochurer, bogmærker og plakater om e-ressourcer Bibliotekets hjemmeside Tilbud om bl.a. Månedens e-ressource. Netmedieret formidling; eks. ressourceguides. Synliggøre af e-ressourcer på bibliotekets hjemmeside. Udadrettede formidlingsaktiviteter (radio, aviser mm.) Formidling af e-ressourcer via aviser, storskærme mv. Web 2.0 (sociale teknologier) Oplevelsesbaserede events, arrangementer, og temadage med fokus på e-ressourcer 5.2. Markedsføring. Som det fremgår af bl.a. projektplanen, har formålet med vort erhvervsrelaterede projekt været at udvikle idékataloger indeholdende forslag til, hvorledes Viborg Bibliotekerne kan udbrede kendskabet til og øge brugen af deres e-ressourcer. Kort sagt, har Viborg Bibliotekerne bedt os om at foreslå mulige formidlingsveje hvorigennem den føromtalte usynlighedsproblematik potentielt kan løses. I denne forbindelse blev det hurtigt klart for os, at vi måtte søge inspiration i forskellige markedsføringsstrategier og teorier for at kunne give et kvalificeret bud på et løsningsforslag. Selvom markedsføring af folkebiblioteket og dets services er et særdeles vigtigt område, er litteratur om emnet stadig meget sparsom. Indtil dette ændres, mener vi, at bibliotekerne med fordel kan hente inspiration i det omgivende samfunds/markeds salgstricks og virkemidler Om markedsføringsbegrebet. Ligesom det føromtalte formidlingsbegreb, er markedsføringsbegrebet heller ikke noget entydigt begreb. Det er en bred betegnelse for alle de aktiviteter, en virksomhed (herunder et bibliotek) kan foretage for at formidle en idé, et produkt eller, som i vores tilfælde, en serviceydelse videre til kunden eller brugeren 37. Ifølge den amerikanske markedsførings guru Philip Kotler defineres markedsføring typisk som; the task of creating, promoting, and delivering goods and services to consumers Kjær. (2006). I: Emerek et al. (2006). S Kotler, P. (2000), s Kotler, P. (2000), s. 28. Side 14 af 86

16 For at sige det præcist dækker betegnelsen/begrebet markedsføring over de forskellige aktiviteter virksomheden (biblioteket) foretager i håb om at afsætte deres produkt til de potentielle kunder. Aktiviteterne er f.eks.; produktplanlægning, markedsundersøgelse, produktudvikling, reklame osv. Når vi i denne forbindelse taler om et produkt, skal det derfor forstås i bredest mulig forstand som; A product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need. Products that are marketed include: physical goods, services, experiences events, organizations, information, and ideas. 39 Dette konkretiseres under punktet Markedsføringsplan. Ideen med denne plan er, at biblioteket gennem en veltilrettelagt markedsføringsstrategi forhåbentligt kan nå de mål, de har sat sig. Goals indicate what a business unit wants to achieve; strategy is a game plan for getting there 40. The marketing strategy; presents the broad marketing approach that will be used to achieve the plan s objectives Hybride formidlings- og markedsføringsveje. Et gennemgående element i mange af vore markedsføringsforslag er ønsket om, at formidling af e- ressourcer skal foregå under hensyntagen til Bibliotekslovens krav om ligestilling af fysiske og digitale bibliotekstilbud 42. I den forbindelse har vi bl.a. hentet inspiration i Århus Bibliotekernes tidligere projekt Forvandlingsrum. Grunden til, at vi netop valgte dette projekt som inspiration er, at mange af de konkrete tiltag heri, drejede sig om at synliggøre bibliotekets digitale ressourcer i det fysiske bibliotek. megen information og oplevelse lever deres liv i det digitale rum, men er usynligt i det fysiske bibliotek. Eksponer digitale ressourcer på mindre og større skærme og på vægge og gulv, gerne i sammenhæng med emne-beslægtede fysiske materialer 43. Som det fremgår af vore idékatalogers markedsføringsforslag, handler disse især om at hive e- ressourcerne ud af det usynlige virtuelle biblioteksrum, og ud i det fysiske biblioteksrum. Desuden har vi lagt stor vægt på at præsentere/formidle e-ressourcerne sammen med de fysiske biblioteksmaterialer med emnemæssigt tilhørsforhold til den eller de pågældende e-ressourcer. Dette er gjort i håb om at skabe en meningsfyldt og naturlig sammenhæng mellem bibliotekets forskellige medier og gøres bl.a. ved at placere informationsmateriale blandt bibliotekets fysiske materialer. Desuden synliggøres e-ressourcerne i det fysiske rum ved brug af forskellige oplevelsesbaserede events der forhåbentligt vil tiltrække et bedt publikum. 39 Kotler, P. (2000), s Kotler, P. (2000), s Kotler, P. (2000), s Jf. Folketinget. Lov nr. 340 af 17. maj I: Warrer Bertelsen, E. (red.). Lov om biblioteksvirksomhed (s. 9-15). 43 Århus Kommunes Biblioteker. (2007). Forvandlingsrum: En rapport om formidlingsformer i det fysiske rum, s. 8. Side 15 af 86

17 Alt dette gøres for at imødekomme brugernes behov for lettilgængelig information på en tidssvarende, hensigtsmæssig og appellerende måde. Ofte har brugerne travlt eller kommer med et andet formål, hvorfor formidlingen skal være præcis, visuelt tilgængelig og gerne overraskende. 44 Med baggrund i bl.a. det postmoderne samfunds tendenser og den såkaldte affordance -teoris grundlæggende ideer, har vi forsøgt at kvalificere markedsføringsforslagene, så de både er i stand til at skabe brugspotentiale og imødekomme de forskellige interessenters behov 45. Ifølge Björneborn skaber biblioteket affordances (brugspotentialer), ved at eksponere materialer på en indbydende måde 46. Det er netop dét, vi har forsøgt at efterkomme i vore markedsføringsforslag; at præsentere og eksponere e-ressourcerne på en indbydende og oplevelsesbaseret måde, der samtidig viser e-ressourcernes relevans og sammenhæng med de fysiske materialer. Refleksioner omkring ovenstående tematikker, ser vi som et vigtigt aspekt for en vellykket og bæredygtig synliggørelse af bibliotekets e-ressourcer. I det hele taget er selve refleksions- og planlægningsfasen et afgørende fundament, hvorpå kommende markedsføringskampagner kan bygges. I det følgende afsnit diskuteres, hvorledes refleksioner over gældende samfundstendenser, samt brugernes behovstilkendegivelser kan være en vej ud af e-ressourcernes usynlighedsproblematik. 6. Samfunds tendenser og brugerundersøgelser - en løsningsmodel. (M.S.) Som tidligere nævnt ligger fokus i dagens folkebibliotek på det postmoderne samfunds (for)bruger, deres behov og ønsker. Uanset om dette clasher med folkebibliotekets oprindelige idégrundlag, er det et uomtvisteligt faktum, der dog sagtens kan fungere til bibliotekets fordel i forbindelse med udviklingen af hensigtsmæssige og effektive formidlingsformer. Vort forslag til hvorledes Viborg Bibliotekerne kan synliggøre/markedsføre, og dermed øge kendskabet til deres e-ressourcer, er derfor meget enkelt; Spørg brugerne selv, hvordan de mener, at biblioteket kan synliggøre deres e-ressourcer. Spørg brugerne selv, hvad der skulle til for, at de ville lægge mærke til dem og benytte dem. For hvem ved vel bedre hvad der vil fange brugernes opmærksomhed end brugerne selv? 44 Århus Kommunes Biblioteker. (2007). Forvandlingsrum: En rapport om formidlingsformer i det fysiske rum, s Ifølge Björneborn svarer affordances til de brugspotentialer og handlemuligheder, som et fysisk eller digitalt informationsrums indretning og design tilbyder brugere i relation til adfærd, brug og oplevelser. Björneborn, L. (2008). 46 Björneborn, L. (2008). S. 46. Side 16 af 86

18 Det var netop dét, der var formålet med den spørgeskemaundersøgelse, som vi foretog i forbindelse med udviklingen af vores idékatalogers markedsføringsforslag. Markedsføringsforslag, der skal inspirere Viborg Bibliotekerne til, hvorledes de kan løses e-ressourcernes usynlighedsproblematik gennem oplevelsesbaserede, fysiske, manifestationer af de digitale biblioteksservices. Som det fremgår af vore undersøgelsesresultater, bekræftes Viborg Bibliotekernes egne statistikker 47 og praksiserfaringer mht. e-ressourcernes lave anvendelsestal 48. For at skabe et relevant og kvalificeret bud på hvorledes e-ressourcerne kan synliggøres, valgte vi derfor at spørge brugerne selv, hvad der skal til for, at de vil lægge mærke til e-ressourcerne. Brugernes konkrete forslag til hvorledes Viborg Bibliotekerne kan synliggøre og markedsføre deres e- ressourcer er nævnt i både produktet og i diverse bilag 49. Af denne årsag, samt restriktioner på rapportens omfang, vil vi ikke gå i detaljer med disse her, men blot fremhæve nogle af de forslag, der gik igen i flere af brugernes kommentarer. Hyppige forslag lød som følgende: Ved at fortælle det!, Det er svært at finde noget på nettet hvis man ikke kender det Jeg vil gerne bruge dem, men ved ikke hvordan. Sæt plakater eller noget op på skolen. Mere synlige links på hjemmesiden. De burde informere os om det ved alle lejligheder, som har noget med biblioteket at gøre Kan evt. komme i Viborg Nyt Gør det lettere synligt på Google, når man søger om et emne Endnu en vigtig pointe, der åbenbarer sig i disse udsagn, er, vigtigheden i, at budskabet bringes ud til det sted, brugerne befinder sig her og nu og dermed kan have sin relevans og anvendelighed. Brugerne vil have budskabet bragt, eller rettere sagt serveret, gennem de kanaler de bruger når de bruger dem. F.eks. mente de studerende, at plakater og information på skolen samt reklamer på Google, ville være effektive i forhold til synliggørelse og brug af e-ressourcer. Det lidt ældre segment, så lokalaviser som oplagte formidlingssteder, mens de IT-kyndige brugere mente, at Bibliotekets hjemmeside og storskærme ville fange deres opmærksomhed. Kort sagt anbefaler vi, at budskabet bringes ud til brugeren, uanset hvor denne befinder sig lige nu. Med baggrund i de ovenfornævnte faktorer valgte vi derfor at basere idékatalogernes markedsføringsforslag på følgende elementer: 47 Jf. bilag 9: Biblioteksstatistik og respondentantal. 48 Jf. bilag 12, 14, 16 og 18 for oversigt over brugernes statistiske svarfordeling. 49 Jf. det vedlagte produkt (idékatalogerne), samt bilag 13, 15, 17 og 19 Side 17 af 86

19 Gældende/aktuelle samfunds tendenser. Brugernes egne forslag til hvorledes Viborg Bibliotekerne kan synliggøre deres e-ressourcer. Eksisterende, tidligere afprøvede, sammenlignelige og bevist effektfulde formidlingstiltag. Generelle og virkningsfulde markedsføringsstrategier, Samt egne kreative ideer. Vi anbefaler derfor, at der før den kommende e-ressourcekampagne foretages forskellige bruger- og markedsanalyser. Gennem dette har Viborg Bibliotekerne mulighed for at opnå forståelse for brugernes behov, adfærd og ønsker. Resultaterne herfra skal efterfølgende fungere som det fundament, hvorpå bæredygtige og kvalificerede markedsføringsstrategier og ideer skal bygges. Som en hjælp til at strukturer forløbet foreslår vi, at der lægges en arbejdsplan over hele markedsførings perioden. Denne skal sikre realiseringen af det fastsatte mål og kan f.eks. indeholde; ønsket effekt af forløbet, konkrete tidspunkter og deadlines, dataindsamlingsmetoder, budget, evalueringsmøder osv. Det overordnede mål for Viborg Bibliotekerne kan her være, at belyse brugernes anvendelse af de udbudte e-ressourcer og at undersøge, hvorvidt de finder disse relevante. I det følgende afsnit vil disse analyser og strategier udfoldes yderligere. 7. Strategisk og taktisk markedsføringsplanlægning. (J.M.) Virksomheder og institutioner befinder sig i dag i en turbulent tid, som bærer præg af budgetnedskæringer, øget konkurrence, og som i Viborg Bibliotekernes tilfælde en manglende brug af deres e- ressourcer. Denne manglende brug har foranlediget et ønske om en større synliggørelse gennem en markedsføringskampagne. Denne markedsføringskampagne skal bygges på grundlaget af de resultater som den foreslåede brugerundersøgelse i forrige afsnit vil klarlægge men også på en basis af strategisk og taktisk markedsføring Strategiske planlægning. Denne strategiske planlægning har til formål, at behandle informationer og fakta, der er med til at sikre, at en virksomheds potentialer og styrker identificeres og udnyttes bedst muligt. Dette sker gennem anvendelsen af forskellige systematiske analyser af den enkelte virksomhed med henblik på at identificere idégrundlag, målsætning samt kernestrategi. I den forbindelse kan bibliotekerne bl.a. lave en Side 18 af 86

20 SWOT-analyse, samt en virksomhedsplan hvorunder divisions- og funktionsstrategier udarbejdes. 50 Af de mange analyser som den strategiske planlægning indbefatter, har vi valgt at fremhæve SWOTanalysen, da denne må betegnes som et grundlæggende element, men også da vi mener at bl.a. denne vil kunne bidrage med megen indsigt og viden som vil være brugbar i den kommende kampagne SWOT-analyse SWOT-analysen 51 eller situationsanalysen, som denne også betegnes, er et redskab/en metode, som anvendes til at skabe struktur i, og overblik over, en given virksomheds/institutions styrke- og konkurrencesituation 52. Analysen er rimelig enkel, idet man forsøger at anvende sine erfaringer og ekspertise til at fastslå, hvilke indre hhv. stærke og svage sider Viborg Bibliotekernes markedsføring af e- ressourcerne har, samt hvilke ydre muligheder og udfordringer, der eksisterer. SWOT-analysen giver derfor et overblik over markedsføringens status og et solidt grundlag at bygge fremtidige markedsførings strategier og tiltag ud fra. Foretagelsen af en SWOT-analyse er relevant i de situationer, hvor en virksomhed/institution ønsker at foretage en ændring. Det være sig f.eks. indvinding på et nyt marked eller lancering af nye produkter på henholdsvis velkendte- men også nye markeder 53. Vi finder det derfor relevant, at biblioteket foretager en SWOT-analyse, inden de påbegynder en markedsføringskampagne for deres e-ressourcer. Denne SWOT-analyse vil kunne bidrage til at synliggøre, hvilke interne styrker de kan drage fordel af i deres kampagne, men også hvilke eksterne områder de kunne have udbytte af at rette deres markedsføringskampagne mod. Vi har nedenfor indsat vores bud på, hvorledes denne kunne se ud. Internt Eksternt Styrker 1. Fordybelse 2. For alle 3. Gratis/ikke kommercielt 4. Tid 5. Personalet 6. Rummelighed Muligheder 14. Internet 15. Inddragelse af brugeren som medspiller 16. Differentiering: brugere, medier, tilbud 17. Unikke tilbud 18. Det hele samlet et sted 19. Sortering 20. Vidensgenerering 21. Partnerskab Svagheder 7. Åbningstider 8. Stille 9. Image 10. Kedeligt/stivnet 11. Lukkethed/introvert 12. Indretning 13. Fagudtryk Trusler 22. Internet/Google 23. Bogcaféer 24. Museer 25. Kulturhuse 26. Økonomi 27. Overload 28. (skoler) 50 Bregendahl, M. et al. (1996). s SWOT er en forkortelse af Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 52 Bregendahl, M. et al. (1996). S Bregendahl, M. et al. (1996). S 106 Side 19 af 86

21 7.2 Taktisk markedsføring. Den taktiske markedsføring eller markedsføringsplanen som denne også benævnes, har til formål at hjælpe virksomheden/institutionen til at tænke struktureret på, hvorledes denne vil markedsføre og sælge deres ydelser eller produkter, og hvordan virksomheden vil føre sin strategi ud i livet 54. Man kan med andre ord sige, at markedsføringsplanen indebærer den endelige fastlæggelse og planlægning omkring de enkelte handlingsparametre i den markedsbearbejdende indsats, gennemførelsen med inddragelse af tidsplan og budget samt kontrol og overvågning. Ligesom den strategiske planlægning medfører markedsføringsplanen brugen af adskillige forskellige analyser så som f.eks. en behovsanalyse. Herudover består markedsføringsplanen af mange forskellige faktorer og områder end de få nævnte ovenfor. I alt består denne markedsføringsplan af 14 områder/punkter som virksomheden/institutionen skal omkring. Disse 14 områder/punkter er oplistet nedenfor 55. Markedsføringsplan 29. Produktet 8. Mærke-/produktprofil 30. Konkurrencesituation 9. Produktfordele 31. Målsætning 10. Budskab 32. Budget 11. Media/formidlingsveje 33. Aktivitets- og tidsplan 12. Promotion 34. Målgruppe 13. PR 35. Behovssituation 14. Resultatkontrol Vi har ud fra ovenstående udvalgt nogle få punkter, hvortil vi nedenfor har søgt at fremkomme med forslag til, hvad der kan inddrages under disse punkter. En udarbejdelse af den endelige markedsføringsplan har vi på ingen måde haft mulighed for at foretage, da vi ikke har de nødvendige oplysninger eller forudsætninger for at kunne gøre dette. Udarbejdelsen af den endelige markedsføringsplan tilfalder Viborg Bibliotekerne Produkt Som nævnt under punkt 5.2. defineres begrebet produkt meget bredt. Bl.a. dækker det over de services en given virksomhed udbyder. Dette gør sig gældende i forhold til Viborg Bibliotekernes kommende markedsføringskampagne, hvor det er en service som bibliotekerne tilbyder kommunens brugere, man søger at markedsføre. Viborg Bibliotekerne ønsker at markedsføre deres e-ressourcer, som er en række databaser, portaler og hjemmesider indeholdende fuldtekstartikler, linksamlinger, forfatterbiografier men også film, musik og e-bøger. 54 Bregendahl, M. et al. (1996). S Bregendahl, M. et al. (1996). S Side 20 af 86

22 7.2.2 Målsætning Viborg Bibliotekernes formål med deres kommende markedsføringskampagne er, at synliggøre og fremme brugen af deres e-ressourcer, men også at opretholde og fastholde denne synlighed og brug således, at de ressourcer der bruges på indkøb af licenser ikke er spildte Målgruppe Ved udarbejdelsen af en markedsføringsplan, er definitionen af én eller flere målgrupper, en vigtig faktor. Markedsføringskampagner er omkostelige processer, hvor det er afgørende at anvende de afsatte økonomiske midler optimalt og fornuftigt. Det anses derfor som afgørende, at målgruppen defineres så præcist som muligt. Viborg bibliotekerne er gennem deres virke og status som kulturinstitution forpligtiget til at formidle så bredt som muligt, hvilket ikke umiddelbart skaber de bedste forudsætninger for en snæver, målgruppespecifik, markedsføringskampagne. Denne brede fokusering udelukker dog på ingen måde muligheden for en fokusering på mindre målgrupper/segmenter, når blot man formår at strukturere og planlægge sin kampagne således, at den bredde generelle brugergruppe ikke forglemmes og udelukkes i kampagnen. Ved at tilrettelægge sin kampagne således, at en fokusering på mindre segmenter også kan finde sted muliggøres det, at kampagnen kan målrettes samt konkretiseres og specificeres bedre. En sådan fokusering har Viborg Bibliotekerne haft for øje, hvilket ses ud fra deres fastsættelse af 2 segmenter; brugerne og de ansatte. Vi mener dog, at der med fordel kan finde en yderligere segmentering sted, en segmentering af bruger-segmentet i f.eks. studerende, historieinteresserede osv. Denne yderlige og dybere segmentering, har vi søgt at inddrage i vores produkt til Viborg Bibliotekerne i form af bl.a. udarbejdelsen af målgruppe-specifikke brochurer mv Behovssituation Som én del af markedsføringsplanen er det vigtigt, at der fra Viborg Bibliotekernes side foretages en behovsanalyse med henblik på at få klarlagt eventuelle behov fra brugernes samt personalets side. Disse behov kan benyttes som en rød tråd i markedsføringskampagnen og danne grundlag for udarbejdelsen af mere konkrete og specifikke markedsføringsforslag, der kan bevidstgøre brugerne og personalet om deres behov og fremhæve e-ressourcerne som en kompetent løsning til dækkelse af disse behov. Det er vigtigt at påpege, at behovssituationen givetvis er forskellige, segmenterne imellem, og man derfor skal være indstillet på, at der ikke kan udarbejdes en enkelt og endegyldig skabelon/løsning til dækkelsen af alle behovene. Disse forskellige behov mener vi desuden understreger vigtigheden og nødvendigheden af segmentering. Det bør sluttelig bemærkes, at behov i høj grad er situationsbetinget, og det derfor ændre sig løbende. Side 21 af 86