En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk"

Transkript

1 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Thrupstrand Kystfiskerlaug

2 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk 2015 Udarbejdet af: Hardy Jensen Kntakt: Kersti Haugan, tlf Rapprten er udarbejdet sm led i prjektet Trash2Cash Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Trash2Cash Prjekthlder: Nrdsøen Frskerpark, Willemesvej 2, 9850 Hirtshals tlf Faglig prjektledelse: Teknlgisk Institut, Teknlgiparken, Kngsvang Allé 29, 8000 Aarhus C tlf Finansieret af: Markedsmdningsfnden Regin Nrdjylland Deltagende virksmheder

3 Indhld 1. Sammendrag g verrdnet resultat Baggrund Frmål Fremgangsmåde g resnnementer Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde

4 1. Sammendrag g verrdnet resultat Prjektet har skabt en ptimal base fr den videre udvikling af kystfiskersamfundet i Thrupstrand g kan tjene sm str inspiratin til det øvrige kystfiskeri i Danmark. En partnerskabsaftale med direkte handel imellem detailsektren g Thrupstrand Fiskercmpagni frventes at få en afsmittende virkning på hele den danske fiskerisektr sm et eksempel på, at der kan indgås ligeværdige samarbejder baseret på andre dimensiner g kvaliteter end de rent kmmercielle g pekuniære. En partnerskabsaftale bygget på et ligeværdigt samarbejde er udsædvanligt fr den danske fødevarebranche. Den er mdelleret på g inspireret af det samarbejde, sm Thise Mejeri har pbygget med COOP igennem en lang årrække. En ledende medarbejder fra Thise Mejeri har fungeret sm sparringspartner i prcessen. Det har været afgørende med et strt engagement g invlvering fra hele fiskersamfundet i Thrupstrand. Centralt fr prjektets succes vil være, at der bygges på principper, sm muliggør en fair pris til fiskerne fr deres landinger, g ikke udelukkende baseres på markedsøknmiske vilkår. Thrupstrand Kystfiskerlaug er en unik kultur, fr ud ver at prduktet (fisk) naturligvis kan sammenlignes med fisk fra andre fiskerier, lkaliteter g prduktiner, så er det helheden, der bærer g gør prdukterne eksklusive i rdets prindelige betydning. Prduktet med alle dets ibende kvaliteter kan ikke kpieres eller eftergøres, uden at det bliver til pastiche g blege afarter. Selvm fiskeriet fra Thrupstrand udgør en minimal del af det samlede danske fiskeri, så vil den stærkt øgede pmærksmhed på Thrupstrand Kystfiskerlaug gennem en tydelig g meget present tilstedeværelse i detailhandlen have en væsentlig psitiv indflydelse på den danske fiskerisektr generelt. Ikke alene bidragende med fisk af umtvistelig kvalitet, men sm et levende eksempel på bæredygtighed fr samfund, natur, mennesker g frretning. 2. Baggrund Thrupstrand Kystfiskerlaug består af 10 aktive fiskere. Dertil kmmer yderligere t fiskere, sm pererer fra Thrupstrand uden at være tilknyttet lauget. Hele kystfiskersamfundet er traditinelt pbygget af en række freninger g virksmheder, der samlet set understøtter fiskeriet fra Thrupstrand. En versigt ver g beskrivelse af freninger g virksmheder findes i bilag 4 g bilag 1. Fiskersamfundet i Thrupstrand har været stærkt truet af fjendtlige kvtepkøb med efterfølgende ttal fjernelse af eksistensgrundlaget fr fiskeri fra den sidste større kystlandingsplads i Danmark. På lkalt initiativ blev lauget etableret i 2007 med udgangspunkt i de tilbageværende fiskere samt unge fiskere i generatinsskifter. 2

5 Kystfiskerlauget er en sammenslutning af fiskerfamilier, der køber fangstrettigheder i fællesskab. Lauget blev etableret samtidig med, at fiskeriet blev privatiseret i Hver fisker har lige str part i laugets kvter. Kvterne frbliver fællesskabets ejendm g står til rådighed fr hver ny generatin, der går ind i kystfiskeriet fra Thrupstrand. Det har bl.a. betydet, at gennemsnitsalderen fr fiskerne i Thrupstrand er relativt lav. Her er det ikke ualmindeligt, at en dreng begynder at fiske sm 16-årig g køber sin egen båd sm 18-årig. Hvedparten (ca. 90% af landingerne) består af trsk g rødspætter. Af rødspætterne udgør størrelsessrtering 4 ca. halvdelen af fangsten. Især 4er rødspætter har igennem de seneste fire år været truet prismæssigt, hvr afregningsprisen har ligget langt under prduktinsmkstningerne, hvilket igen betyder, at ca. 20% af de samlede landinger har en negativ indflydelse på dækningsbidraget fr fiskerne. Det betyder så gså, at en højere pris på denne del af fangsten vil få en meget psitiv indflydelse på fiskernes øknmi. Fiskeriet udføres sm bæredygtigt fiskeri med traditinelle metder, g Thrupstrand Kystfiskerlaug vil fremme et bæredygtigt fiskeri, der: 1) har lavt energifrbrug 2) udviser skånsmhed ver fr bund, fauna g fisk i hele det lkale øksystem 3) har minimalt udsmid under fangst af blank, dagligt landet E-fisk 4) får størst mulig værdi ud af fiskene i havet ved kun at lande fisk af prima kvalitet 5) mdvirker spekulatin i naturressurcer g srt rvfiskeri 6) bevarer lkalsamfundets levende kystkulturmiljø g kulturarv Fiskerifrvaltningen er nærmere beskrevet i et kdeks, bilag 2. I et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening samt Hanherred Havbåde er der bygget et fuldt mderne pakhus med samlecentral, prduktinslkaler, lagerfaciliteter, fiskebutik, mødelkaler, fælleslkaler, kntr m.m. Pakhuset drives af en selvstændig enhed. Pakhuset udgør en særdeles stærk base fr at udvikle virksmheden Thrupstrand Fiskercmpagni g alle dens asscierede selskaber g freninger. Hvedparten af lkalsamfundet i Thrupstrand er afhængig af en øknmisk bæredygtig udvikling af fiskeri, herunder at skabe øknmisk råderum fr nyinvesteringer g kmmende generatinsskifter. Den øknmiske bæredygtighed kan ikke pnås ved den traditinelle drift med afsætning af fangsterne igennem det etablerede auktinssystem. Der skal sikres en værdiptimering af prdukterne g vigtigst af alt pbygges en alternativ afsætningsfrm, sm sikrer en større afregningspris til fiskerne g placerer en større del af værdikæden i lkalsamfundet g samlingen af fiskerirelaterede freninger g virksmheder i Thrupstrand. Det kan gøres med følgende primære afsætningskanaler: Direkte salg til en større detailhandelskæde Optimering af salget igennem egne detailbutikker i Thrupstrand g København Optimering af det direkte salg til fdservice (restauranter g catering) 3

6 I frbindelse med prjektet er der nedsat en styregruppe bestående af følgende persner: Gert Kristensen, frmand fr Thrupstrand Fiskerifrening Thmas Højrup, frmand fr Thrupstrand Kystfiskerlaug Mgens Pulsen, salgsdirektør fr Thise Mejeri Hardy Jensen, ekstern knsulent 3. Frmål Det verrdnede frmål med prjektet er at udfrske, m det vil være muligt at nå de ønskede nichemarkeder eller de nichemarkeder, sm kan parbejdes fra grunden, ved at etablere et direkte samarbejde mellem fiskerne g detailsektren. Undersøgelsen har fr at belyse dette analyseret frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug, repræsenteret ved laugets kmmercielle enhed Thrupstrand Fiskercmpagni Aps, med tre alternative, stre kæder i detailsektren. Desuden er frmålet at udfrske g analysere frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et salg gennem egne detailbutikker g salg til fdservice rganiseret af fiskernes eget selskab, i dette tilfælde analyseret med henblik på sådanne tiltag i Thrupstrand Fiskercmpagni. Prjektet har gennemført disse undersøgelser med tre identificerede ptentialer fr øje: a. En undersøgelse af mulighederne fr at indgå et samarbejde med en eller flere større kæder inden fr detailsektren, der tilbydes at kunne markedsføre et - af kæden/kæderne frmidlet - direkte salg fra en primær prducent, i dette tilfælde ptentielt Thrupstrandfiskerne. b. En undersøgelse af hvad der skal til fr at sikre den nødvendige styrkelse af rganisering g sammenhæng imellem alle enheder på fiskernes side, således at der 1) skabes frståelse g engagement fr den fælles interesse g 2) skabes den frnødne vidensmæssige g erfaringsbårne styrke til at indgå i frhandlinger med stre kncerners indkøbsafdelinger, samt 3) skabes en frretningsmæssig g kreativ ledelse på fiskernes side, der kan tage ansvar fr prduktudvikling, vende frbrugernes frståelse af fisk sm højværdivare g gurmetråvare, matche kædernes frhandlingsstrategier, løse prblemet med leveringsusikkerhed g andre frhld betinget af fiskeriets status sm et naturerhverv, der er afhængigt af vind g vejr. Hele frenings- g virksmhedsstrukturen er analyseret g krtlagt via interviews g desktp undersøgelser. Strukturen er baseret på kulturhistrietraditiner samt praktiske g kmmercielt frnuftige frhld. Der er en meget væsentlig g mfattende integratin på tværs af freninger g virksmheder. Det 4

7 centrale i nærværende prjekt har været at identificere de mråder, hvr en styrkelse af samarbejdet vil bibringe en styrkelse af helheden. Sm den fremherskende kmmercielle enhed vil Thrupstrand Fiskercmpagni agere sm meget væsentligt dynamisk g sammenbindende kraft fr hele samfundet. c. En undersøgelse af, m det er muligt (frudsætninger, betingelser, risici, succeskriterier) at udvikle en partnerskabsaftale med en eller flere af de primære supermarkedskæder i Danmark g at finde ud af, hvad der skal til fr at kunne igangsætte et samarbejde. d. En vurdering af eksisterende afsætning igennem t egne detailudsalg samt eventuel udnyttelse af discard, fangstaffald g indvlde fra såvel rensning m brd samt frarbejdning i Thrupstrands egen samlecentral. Det sidste fr dels at imødegå nye regler fr discard, dels skabe mulighed fr en ptimal ressurceudnyttelse. 4. Fremgangsmåde g resnnementer Med udgangspunkt i vennævnte fire hvedpunkter (a d) har man: 5

8 a. Fretaget verrdnede g generelle snderinger med henblik på afsætning igennem en supermarkedskæde samt valg af frmdet ptimal samarbejdspartner: Prjektet har indledningsvis fkuseret på en analyse af mulige samarbejdspartnere. Der har været fretaget snderinger direkte g indirekte - med de tre største detailhandelskæder i landet: Dagrfa, Dansk Supermarked g COOP. I dialg med rganisatiner g myndigheder med relatin til fiskeriet er der fretaget en vurdering af kystfiskeriets specielle frhld g Thrupstrands fiskeri specifikt i relatin til fremtidigt salg til supermarkedskæder. Afsøgning af mulighederne fr en kmmende mærkningsrdning fr kystfiskeriet. Der henvises til vedhæftede COWI-rapprt. Fødevareministeriet har efterfølgende besluttet ikke at indføre en mærkningsrdning fr kystfanget fisk. Identifikatin af andre virksmheder eller rganisatiner i fødevarebranchen, sm har lignende tilknytning til/samarbejde med en detailhandelskæde (har bl.a. vurderet Løgismse/Dansk Supermarked g Thise- /COOP-relatinerne specifikt). Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP har tjent sm inspiratin til udfrmning af en partnerskabsaftale, g Thise Mejeri har velvilligt ydet sparring g rådgivning i frbindelse med udarbejdelse af plæg til partnerskabsaftale. COOP har, sm eneste supermarkedskæde, i frm af et Mad Manifest (2014) markeret hldninger g principper i frhld til fødevarekvalitet, råvarer g samhandel med fødevareprducenter. Under snderingerne g undersøgelserne af de tre største dagligvarekæder er det gså tydeligt fremgået, at såfremt der er handling bag rdene, så vil COOP være en relevant samarbejdspartner. b. Vurderet nødvendigheden af en styrkelse af rganisatinen: Det er nødvendigt at undersøge, m der er behv fr en styrkelse af rganisatinen g - hvis analysen falder negativt ud - sørge fr, at den nødvendige styrkelse finder sted, inden vennævnte tiltag g partnerskabsaftale sættes i værk. i. Analysen har vist, at det er vigtigt fr at pnå den venfr beskrevne dialg med større dagligvarekæder på markedet at fretage en krtlægning af rganisatins- g virksmhedsstrukturen i det pågældende fiskerisamfund. I tilfældet Thrupstrand har det vist sig, at der var væsentlige laguner i rganisatinen, sm skulle styrkes, hvis de vennævnte mål g midler til at nå de analyserede nichemarkeder skulle lykkes. 6

9 ii. Analysen har vist, at en central, øverste ledelse med en prfessinel baggrund i nichen er afgørende fr at kunne iværksætte de ptentialer, sm er påvist i nichemarkederne. I prjektets regi er analyseret, hvrdan der kan fretages en rekruttering af direktør til Fiskercmpagniet g i andre tilfælde en direktør til tilsvarende salgsrganisatin. Resultatet er, at ud ver faglig prfessinalisme er der brug fr kulturel empati, der kan bygge br mellem de udvalgte kundesegmenter g det knkrete fiskermiljø med dets præferencer g tilvante måder at behandle deres fangster på. Skal disse videreudvikles, skal lederen kunne tage udgangspunkt i den eksisterende praksis g de tilknyttede begreber m, hvrdan man bedst gør tingene g på det grundlag prblematisere (eksplicit med henblik på at frbedre indtjeningen) g verskride den tilvante perfrmance, så nye kriterier fr gd behandling m.v. udvikles i samarbejde med fiskerne g ikke imd deres begrebsverden. c. Vurderet følgende væsentlige elementer fr et samarbejde med en detailhandelskæde med udgangspunkt i en frpligtende partnerskabsaftale: 1. Analyse af indhldet i COOPs Mad Manifest fr videre tlkning i relatin til en mulig partnerskabsaftale. 2. Analyse g udvikling af alternativ værdikædemdel efter et ligeværdighedsprincip sm et bærende element i en partnerskabsaftale. 3. Frmulering af plæg til partnerskabsaftale. 4. Eventuel intrduktin g udfldelse af partnerskabsaftale. 5. Strytelling sm et meget væsentligt element i en partnerskabsaftale. 6. Afklaring af prduktptentialet med udgangspunkt i fangsterne Etablering af styrket datagrundlag med udgangspunkt i SIF-systemet. 8. Afstemning af kvalitetsdefinitiner herunder friskhed. 9. Kundeanalyse. 10. Udvikling af prduktsrtiment. 11. Udvikling af emballage. 12. Udvikling af lgistikkæde. 13. Udarbejdelse af mdel fr markedsføringsplan. 14. Mulig dkumentatin af kvalitetsanprisninger - specifikt på rødspætter. 15. Eventuel gdkendelse af fiskeriet af Dyrenes Beskyttelse (ny mærkningsrdning). d. Vurderet status fr Thrupstrand Fiskercmpagnis t egne udsalg. Identificeret eventuelle knfliktende elementer eller frdele ved at drive egne detailudsalg i frhld til samarbejde med detailhandelskæde. Status på salg til fdservice samt endvidere vurdering af ptentialet fr kmmerciel udnyttelse af discard/fangstaffald/indvlde. 7

10 5. Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Afsnit b: ii: Uden fr nærværende prjekts ramme har der med ekstern bistand været gennemført en prfessinel g resultatrienteret rekrutteringsprces. Prcessen har resulteret i en ansættelse af en direktør med baggrund g mange års erfaring i fiskeribranchen Afsnit c: 1. COOPs Mad Manifest er gennemanalyseret fr at pnå indsigt i g frståelse fr COOPs fremtidige plitikker g hensigter samt sm frberedelse til psætning af en partnerskabsaftale. Selvm dette dkument har udgangspunkt i COOP, må det ses sm retningsgivende fr udviklingen i den danske detailsektr. 8

11 2. En meget væsentlig del af partnerskabsaftalen skal være en åben kalkulatinsmdel, sm har udgangspunkt i en direkte merpris (i frhld til auktinsprisen) eller en direkte mindstepris (fr 4er rødspætter). Der er udviklet en standardkalkulatin i et åbent frmat, der pererer ud fra en basis i auktinsprisen + et tillæg/premium fr bæredygtigt fanget fisk. Der er endvidere udviklet en reguleringsmdel, således at der til stadighed kan hldes en markedsrelevant udsalgspris. 3. Inspireret af g med udgangspunkt i erfaringer g værdier fra Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP indehlder den udviklede mdel/udkast til en partnerskabsaftale følgende hvedelementer: At Thrupstrand Fiskercmpagni Aps kan defineres sm en fretrukken samarbejdspartner på levering af friske ferske fisk. Der vil endvidere blive taget højde fr eksklusivitet fr begge parter i en aftale. Der er et defineret ligeværdighedsprincip g delt ejerskab til samarbejdsmdellen g principperne. Fr at udvikle partnerskabet er det afgørende, at ideer undfanges såvel i det fælles rum sm på det individuelle plan. Ideerne skal bearbejdes, udvikles g implementeres i fællesskab. Thrupstrands samarbejdspartner vil få eksklusivitet fr dagligvaresektren, men Thrupstrand Fiskercmpagni har ret til detailsalg igennem egne udsalgssteder, internetsalg samt til fdservice-sektren. Der er indbygget et fairtrade-princip med en åben kalkulemdel, der dels sikrer, at samarbejdspartneren kan købe fisk til en fair pris, dels sikrer en Premium betaling til Thrupstrand Fiskercmpagni Aps g en prisgaranti på str. 4 rødspætter. Samarbejdet g samhandlen skal pbygges rganisk. 4. Det er meget væsentligt fr begge partnere i en partnerskabsaftale, at prmveringen af samarbejdet skaber ptimal pmærksmhed g værdifuld mtale. Ikke kun hs den danske frbruger, men gså i begge brancher. Publicering skal krdineres g ske i fællesskab. 5. Strytelling er et meget centralt element fr en enhed sm Thrupstrand Kystfiskerlaug. Lauget har igennem de seneste år kunne nyde gdt af megen psitiv mediemtale. Det vil gså indgå i fremtidig strytelling. På baggrund af franstående er en str mængde eksisterende PRmateriale vurderet g bearbejdet g kan således indgå i frm af: Billedmateriale, baggrundshistrier m såvel fiskeriet sm fiskerne, infrmatin m fangstmråder, 9

12 fangstmetder, fangstredskaber, fiskearter g deres levevis, fødegrundlag m.m. Dette materiale vil være til rådighed fr samarbejdspartneren, branchen g ffentligheden. 6. Fangststatistikker fr årene 2012 til 2014 er analyseret g gjrt tilgængelige i en anvendelig g tilgængelig frm, således at statistikkerne kan indgå i prdukt- g lanceringsplanlægning. Der er etableret basis fr et kntinuerligt flw af fangstinfrmatiner. 7. Med udgangspunkt i Thrupstrand Samlecentral kan Thrupstrand Kystfiskerlaug verhlde gældende regler fr indberetning af fangstdata. Datapsamlingssystemet fra indgang af fangstdata i samlecentralen, lvpligtig indberetning til auktin g direktratet samt verførsel til Thrupstrand Fiskercmpagnis prduktinsstyrings- g regnskabssystem er gennemgået g nødvendige frbedringer er implementeret. Der er etableret samarbejde med SIF-rganisatinen m implementering af V-DEC-systemet fr hele flåden, således at datapsamling fra fartøjerne kan verføres direkte til samlecentralen g efterfølgende frem til Thrupstrand Fiskercmpagni. SIF-systemet er installeret g testet hs freløbig et fartøj g frventes at blive installeret på samtlige fartøjer i løbet af året. 8. Branchens standardiserede nrmer fr kvalitet g størrelse er gennemgået med udgangspunkt i knkrete prøver på råvarer. En definitin fr friskhed er frmuleret g afstemt. 9. Der er fretaget en mfattende kundeanalyse mkring salg af frisk fisk i detailhandlen. Analysen er stillet til rådighed af COOPs analyseafdeling. Analysen er vurderet sm værende repræsentativ fr branchen g vil derfr kunne indgå i en prduktudviklings- g markedsføringsplan. 10. Med udgangspunkt i fangsterne året igennem, fiskens ptimale kvalitet i relatin til sæsnen samt resultatet fra kundeanalysen nævnt i punkt 9 g udvikling af frarbejdningsenheden i Thrupstrand er der defineret et plæg til udviklingsplan fr prduktsrtimentet. Herunder intrduktinstidspunkter g lanceringsstrategi. 11. Hvedparten af salget vurderes at kunne blive i frm af frisk fisk slgt såvel hel sm i frm af fileter. Der bør udvikles specielle salgsmntrer til frmålet. Iht. til prduktplanen vil der tillige indgå fisk g fileter i emballeret frm. Det er centralt, at infrmatiner m Thrupstrand Kystfiskerlaug, fiskeriets frm g bæredygtige karakter samt åbenbare kvaliteter i frhld til friskhed g kvalitet kmmunikeres i en letfrståelig frm, uanset i hvilken frm fisken ptræder i butikken. Fr frisk fisk slgt i uemballeret frm udvikles infrmatinsdisplays til butikkerne. Fr prdukter slgt i emballeret frm bør emballagen fkusere på at viderebringe infrmatin m alle franstående parametre. 12. Med udgangspunkt i de praktiske frhld fr fiskeriet, håndtering af fangsten m brd på skibene, ved landing g efterfølgende håndtering i samlecentralen g eventuelle videre 10

13 frarbejdning g afsendelse er hele lgikstikkæden vurderet g defineret. Dette således at alle såvel fiskere, samlecentral g frarbejdning har en klar bevidsthed m lgistikkædens betydning g vigtighed i et samarbejde med detailhandlen. 13. Der er udviklet et plæg til markedsføringsplan med udgangspunkt i alle elementer i frhld til et partnerskab. Herunder tillige fremtidig medieekspnering af Thrupstrand Kystfiskerlaug i frm af serie i TV2, artikler i dagspressen g fagtidsskrifter samt øvrige medier. 14. I samarbejde med Regin Nrdjylland g frskellige parter fra fiskeribranchen er igangsat et udviklingsprjekt med fkus på friskfangede rødspætter fra danske farvande. Prjektets resultat vil være et idekatalg med anbefalinger g anprisninger af de små rødspætters spisekvaliteter. Thrupstrand Fiskercmpagni er part i prjektet g vil ud ver at bidrage til prjektet integrere resultaterne fra prjektet i virksmhedens fremtidige markedsføring af rødspætter. 15. Dyrenes Beskyttelse har henvendt sig til Thrupstrand Kystfiskerlaug med interesse fr g intentiner m at indføre en mærkningsrdning fr/anerkendelse af bæredygtigt fanget fisk. Prjektet gennemføres i et samarbejde imellem Dyrenes Beskyttelse g Thrupstrand Kystfiskerlaug g sigter på en lancering i løbet af Dyrenes Beskyttelses mærkningsrdning gælder fr fødevarer, sm prduceres under vilkår med særlig bservans på dyrevelfærd g mærkes: Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. (http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/anbefalet-af-dyrenes-beskyttelse#yezo5fexlsh9htgr.97 Afsnit d: Thrupstrand Fiskercmpagni har t egne udsalgssteder: HM 800 Jammerbugt, sm er en renveret fiskekutter mbygget til fiskehandel g beliggende ved Havnegade i det centrale København. Butikken åbnede i fråret 2014 g er stadig i udvikling. Der har i prjektfrløbet været analyseret på butikkens daglige drift, ptentiale g frtsatte udvikling. Der rettes fkus på, at butikkens prfilering g prduktudvalg er i verensstemmelse med Thrupstrand Kystfiskerlaugs kdeks. Butikken frventes at være i øknmisk balance i løbet af 2015 g at bidrage psitivt til den samlede øknmi i løbet af Fiskernes Fiskebutik blev etableret i 2014 g er i frtsat vækst msætningsmæssigt. Frventes at være i psitiv øknmisk drift ved udgangen af Det er vurderet, at det udelukkende er psitivt fr et samarbejde med detailhandlen, at Thrupstrand Kystfiskerlaug har egne udsalgssteder. Begge steder kan, på meget frskellig vis, indgå sm ambassadør fr Thrupstrand Kystfiskerlaug, hvr der fruden salg tillige skal være en høj grad af frmidling mkring bæredygtigt kystfiskeri med alle dets kvaliteter. Specielt HM 800 Jammerbugt vil kunne indgå i marketingstiltag i det strkøbenhavnske mråde med frventet væsentlig effekt. 11

14 Det nuværende salg til fdservice sker dels via HM 800 Jammerbugt, dels mere eller mindre spradisk g med reaktiv indsats fra Thrupstrand Fiskercmpagni. Via interviews med en række restauranter i den centrale del af København er der knstateret et ikke uvæsentligt ptentiale fr afsætning af fisk til fdservice-sektren. Det vil gså kunne realiseres med udgangspunkt i Fiskernes Fiskebutik. Det nuværende persnale i rganisatinen vurderes at have nødvendig viden g ekspertise til at videreudvikle salget til fdservice. Udnyttelse af fangstaffald g indvlde mm: Der er et strt uudnyttet ptentiale i at indbringe indvlde g fangstaffald til viderefrarbejdning i Thrupstrand Fiskercmpagni. Der er ikke fretaget ngen præcis analyse af nødvendig prcedure, prces eller krav til prduktinen. Det vil dg være i tråd med idealerne fr Thrupstrand Kystfiskerlaug i øvrigt at udnytte en råvare, der ellers går til spilde. Det vil være en yderligere underbygning af fiskeriets bæredygtighedsideal. 6. Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde 12

15 Det helt centrale vil være indgåelse af partnerskabsaftale imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g detailhandlen. En stærkt øget tilgængelighed vil øge pmærksmheden på fisk sm attraktiv fødevare g skabe et unikt grundlag fr den videre udvikling af hele kystfiskeriet i Danmark. Indgåelse af en partnerskabsaftale vil kunne styrke en kllektiv tr på Thrupstrands frtsatte udvikling af knkrete tiltag, herunder øknmiske investeringer i fremtiden. Det er vanskeligt at frudsige, hvrdan den fuldstændige udfldelse af en partnerskabsaftale g efterfølgende afsætning af hvedparten af fangsterne i detailhandlen vil udvikle sig i et tidsperspektiv. Frløbet må derfr nøje vurderes g følges. Det anbefales at nedsætte en følgegruppe til løbende inspiratin g sparring fr ledelsen af Thrupstrand Fiskercmpagni. Der må frtfarende være fkus på fasthldelse af de ibende værdier kmbineret med innvatin g dynamisk udviklingsfkus. En partnerskabsaftale bygger i sin natur på langtidsrelatin med sin egen dynamik baseret på fælles frståelse, interesse g gensidig ambitin m at levere unikke prdukter til den danske frbruger. En præmis fr at pbygge et sådant partnerskab/samarbejde er at pbygge en tæt relatin baseret på andre relatiner ud ver de direkte kmmercielle. Hele samfundet i Thrupstrand udgør et unikt scenarie, sm naturligt tiltrækker str pmærksmhed. Det må være til kntinuerlig udfldelse g gennemsyre al samlet prmvering af Thrupstrand. Det er meget væsentligt, at der hldes frtsat fkus på installering af VDEC-/SIF-systemet på samtlige fartøjer. Der kræves str fkus på frtsat udvikling af prduktudvalget, herunder nye prduktkategrier. Udvikling af kmmunikatin af sprbarhedsdata direkte til frbrugeren med udgangspunkt i datapsamling via SIF. Kan udfldes på Fdtag-platfrmen g/eller med udvikling af egen app i samarbejde med COOP. Opmærksmhed skal være på Hav- g Fiskeriudviklingsprgrammet, der i efteråret 2015 frigiver midler til frmidling af sprbarhedsdata. Fasthldelse af fkus på udviklingsprcessen med Dyrenes Beskyttelse. Det anbefales at styrke bestyrelsen fr Thrupstrand Fiskercmpagni med inddragelse af flk med baggrund g netværk i fiskerierhvervet g detailsektren. Kntinuerlig inddragelse af g dialg med Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening. Det er afgørende, at fiskerne, sm i den sidste ende ejer virksmheden, inddrages i øget mfang. Dels frdi det er deres penge, dels naturligvis gså frdi de rummer megen viden, str indsigt g mange ideer. 13

16 Det må anbefales hurtigst muligt at styrke afsætning til fdservice. Det vurderes umiddelbart, at det nuværende persnale har viden, tidsmæssigt verskud g ekspertise til at skabe vækst. Det må anbefales hurtigst muligt at iværksætte en grundig undersøgelse af en kmmerciel udnyttelse af fangstaffald/indvlde. Der findes eksisterende simpel teknlgi, sm relativt billigt vil kunne installeres g bringes i drift til prduktin af fiskelie. Tørstffet vil stadig kunne afhændes til minkfder. Der er et latent marked fr afsætning af fiskelie. 14

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere