En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk"

Transkript

1 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Thrupstrand Kystfiskerlaug

2 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk 2015 Udarbejdet af: Hardy Jensen Kntakt: Kersti Haugan, tlf Rapprten er udarbejdet sm led i prjektet Trash2Cash Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Trash2Cash Prjekthlder: Nrdsøen Frskerpark, Willemesvej 2, 9850 Hirtshals tlf Faglig prjektledelse: Teknlgisk Institut, Teknlgiparken, Kngsvang Allé 29, 8000 Aarhus C tlf Finansieret af: Markedsmdningsfnden Regin Nrdjylland Deltagende virksmheder

3 Indhld 1. Sammendrag g verrdnet resultat Baggrund Frmål Fremgangsmåde g resnnementer Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde

4 1. Sammendrag g verrdnet resultat Prjektet har skabt en ptimal base fr den videre udvikling af kystfiskersamfundet i Thrupstrand g kan tjene sm str inspiratin til det øvrige kystfiskeri i Danmark. En partnerskabsaftale med direkte handel imellem detailsektren g Thrupstrand Fiskercmpagni frventes at få en afsmittende virkning på hele den danske fiskerisektr sm et eksempel på, at der kan indgås ligeværdige samarbejder baseret på andre dimensiner g kvaliteter end de rent kmmercielle g pekuniære. En partnerskabsaftale bygget på et ligeværdigt samarbejde er udsædvanligt fr den danske fødevarebranche. Den er mdelleret på g inspireret af det samarbejde, sm Thise Mejeri har pbygget med COOP igennem en lang årrække. En ledende medarbejder fra Thise Mejeri har fungeret sm sparringspartner i prcessen. Det har været afgørende med et strt engagement g invlvering fra hele fiskersamfundet i Thrupstrand. Centralt fr prjektets succes vil være, at der bygges på principper, sm muliggør en fair pris til fiskerne fr deres landinger, g ikke udelukkende baseres på markedsøknmiske vilkår. Thrupstrand Kystfiskerlaug er en unik kultur, fr ud ver at prduktet (fisk) naturligvis kan sammenlignes med fisk fra andre fiskerier, lkaliteter g prduktiner, så er det helheden, der bærer g gør prdukterne eksklusive i rdets prindelige betydning. Prduktet med alle dets ibende kvaliteter kan ikke kpieres eller eftergøres, uden at det bliver til pastiche g blege afarter. Selvm fiskeriet fra Thrupstrand udgør en minimal del af det samlede danske fiskeri, så vil den stærkt øgede pmærksmhed på Thrupstrand Kystfiskerlaug gennem en tydelig g meget present tilstedeværelse i detailhandlen have en væsentlig psitiv indflydelse på den danske fiskerisektr generelt. Ikke alene bidragende med fisk af umtvistelig kvalitet, men sm et levende eksempel på bæredygtighed fr samfund, natur, mennesker g frretning. 2. Baggrund Thrupstrand Kystfiskerlaug består af 10 aktive fiskere. Dertil kmmer yderligere t fiskere, sm pererer fra Thrupstrand uden at være tilknyttet lauget. Hele kystfiskersamfundet er traditinelt pbygget af en række freninger g virksmheder, der samlet set understøtter fiskeriet fra Thrupstrand. En versigt ver g beskrivelse af freninger g virksmheder findes i bilag 4 g bilag 1. Fiskersamfundet i Thrupstrand har været stærkt truet af fjendtlige kvtepkøb med efterfølgende ttal fjernelse af eksistensgrundlaget fr fiskeri fra den sidste større kystlandingsplads i Danmark. På lkalt initiativ blev lauget etableret i 2007 med udgangspunkt i de tilbageværende fiskere samt unge fiskere i generatinsskifter. 2

5 Kystfiskerlauget er en sammenslutning af fiskerfamilier, der køber fangstrettigheder i fællesskab. Lauget blev etableret samtidig med, at fiskeriet blev privatiseret i Hver fisker har lige str part i laugets kvter. Kvterne frbliver fællesskabets ejendm g står til rådighed fr hver ny generatin, der går ind i kystfiskeriet fra Thrupstrand. Det har bl.a. betydet, at gennemsnitsalderen fr fiskerne i Thrupstrand er relativt lav. Her er det ikke ualmindeligt, at en dreng begynder at fiske sm 16-årig g køber sin egen båd sm 18-årig. Hvedparten (ca. 90% af landingerne) består af trsk g rødspætter. Af rødspætterne udgør størrelsessrtering 4 ca. halvdelen af fangsten. Især 4er rødspætter har igennem de seneste fire år været truet prismæssigt, hvr afregningsprisen har ligget langt under prduktinsmkstningerne, hvilket igen betyder, at ca. 20% af de samlede landinger har en negativ indflydelse på dækningsbidraget fr fiskerne. Det betyder så gså, at en højere pris på denne del af fangsten vil få en meget psitiv indflydelse på fiskernes øknmi. Fiskeriet udføres sm bæredygtigt fiskeri med traditinelle metder, g Thrupstrand Kystfiskerlaug vil fremme et bæredygtigt fiskeri, der: 1) har lavt energifrbrug 2) udviser skånsmhed ver fr bund, fauna g fisk i hele det lkale øksystem 3) har minimalt udsmid under fangst af blank, dagligt landet E-fisk 4) får størst mulig værdi ud af fiskene i havet ved kun at lande fisk af prima kvalitet 5) mdvirker spekulatin i naturressurcer g srt rvfiskeri 6) bevarer lkalsamfundets levende kystkulturmiljø g kulturarv Fiskerifrvaltningen er nærmere beskrevet i et kdeks, bilag 2. I et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening samt Hanherred Havbåde er der bygget et fuldt mderne pakhus med samlecentral, prduktinslkaler, lagerfaciliteter, fiskebutik, mødelkaler, fælleslkaler, kntr m.m. Pakhuset drives af en selvstændig enhed. Pakhuset udgør en særdeles stærk base fr at udvikle virksmheden Thrupstrand Fiskercmpagni g alle dens asscierede selskaber g freninger. Hvedparten af lkalsamfundet i Thrupstrand er afhængig af en øknmisk bæredygtig udvikling af fiskeri, herunder at skabe øknmisk råderum fr nyinvesteringer g kmmende generatinsskifter. Den øknmiske bæredygtighed kan ikke pnås ved den traditinelle drift med afsætning af fangsterne igennem det etablerede auktinssystem. Der skal sikres en værdiptimering af prdukterne g vigtigst af alt pbygges en alternativ afsætningsfrm, sm sikrer en større afregningspris til fiskerne g placerer en større del af værdikæden i lkalsamfundet g samlingen af fiskerirelaterede freninger g virksmheder i Thrupstrand. Det kan gøres med følgende primære afsætningskanaler: Direkte salg til en større detailhandelskæde Optimering af salget igennem egne detailbutikker i Thrupstrand g København Optimering af det direkte salg til fdservice (restauranter g catering) 3

6 I frbindelse med prjektet er der nedsat en styregruppe bestående af følgende persner: Gert Kristensen, frmand fr Thrupstrand Fiskerifrening Thmas Højrup, frmand fr Thrupstrand Kystfiskerlaug Mgens Pulsen, salgsdirektør fr Thise Mejeri Hardy Jensen, ekstern knsulent 3. Frmål Det verrdnede frmål med prjektet er at udfrske, m det vil være muligt at nå de ønskede nichemarkeder eller de nichemarkeder, sm kan parbejdes fra grunden, ved at etablere et direkte samarbejde mellem fiskerne g detailsektren. Undersøgelsen har fr at belyse dette analyseret frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug, repræsenteret ved laugets kmmercielle enhed Thrupstrand Fiskercmpagni Aps, med tre alternative, stre kæder i detailsektren. Desuden er frmålet at udfrske g analysere frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et salg gennem egne detailbutikker g salg til fdservice rganiseret af fiskernes eget selskab, i dette tilfælde analyseret med henblik på sådanne tiltag i Thrupstrand Fiskercmpagni. Prjektet har gennemført disse undersøgelser med tre identificerede ptentialer fr øje: a. En undersøgelse af mulighederne fr at indgå et samarbejde med en eller flere større kæder inden fr detailsektren, der tilbydes at kunne markedsføre et - af kæden/kæderne frmidlet - direkte salg fra en primær prducent, i dette tilfælde ptentielt Thrupstrandfiskerne. b. En undersøgelse af hvad der skal til fr at sikre den nødvendige styrkelse af rganisering g sammenhæng imellem alle enheder på fiskernes side, således at der 1) skabes frståelse g engagement fr den fælles interesse g 2) skabes den frnødne vidensmæssige g erfaringsbårne styrke til at indgå i frhandlinger med stre kncerners indkøbsafdelinger, samt 3) skabes en frretningsmæssig g kreativ ledelse på fiskernes side, der kan tage ansvar fr prduktudvikling, vende frbrugernes frståelse af fisk sm højværdivare g gurmetråvare, matche kædernes frhandlingsstrategier, løse prblemet med leveringsusikkerhed g andre frhld betinget af fiskeriets status sm et naturerhverv, der er afhængigt af vind g vejr. Hele frenings- g virksmhedsstrukturen er analyseret g krtlagt via interviews g desktp undersøgelser. Strukturen er baseret på kulturhistrietraditiner samt praktiske g kmmercielt frnuftige frhld. Der er en meget væsentlig g mfattende integratin på tværs af freninger g virksmheder. Det 4

7 centrale i nærværende prjekt har været at identificere de mråder, hvr en styrkelse af samarbejdet vil bibringe en styrkelse af helheden. Sm den fremherskende kmmercielle enhed vil Thrupstrand Fiskercmpagni agere sm meget væsentligt dynamisk g sammenbindende kraft fr hele samfundet. c. En undersøgelse af, m det er muligt (frudsætninger, betingelser, risici, succeskriterier) at udvikle en partnerskabsaftale med en eller flere af de primære supermarkedskæder i Danmark g at finde ud af, hvad der skal til fr at kunne igangsætte et samarbejde. d. En vurdering af eksisterende afsætning igennem t egne detailudsalg samt eventuel udnyttelse af discard, fangstaffald g indvlde fra såvel rensning m brd samt frarbejdning i Thrupstrands egen samlecentral. Det sidste fr dels at imødegå nye regler fr discard, dels skabe mulighed fr en ptimal ressurceudnyttelse. 4. Fremgangsmåde g resnnementer Med udgangspunkt i vennævnte fire hvedpunkter (a d) har man: 5

8 a. Fretaget verrdnede g generelle snderinger med henblik på afsætning igennem en supermarkedskæde samt valg af frmdet ptimal samarbejdspartner: Prjektet har indledningsvis fkuseret på en analyse af mulige samarbejdspartnere. Der har været fretaget snderinger direkte g indirekte - med de tre største detailhandelskæder i landet: Dagrfa, Dansk Supermarked g COOP. I dialg med rganisatiner g myndigheder med relatin til fiskeriet er der fretaget en vurdering af kystfiskeriets specielle frhld g Thrupstrands fiskeri specifikt i relatin til fremtidigt salg til supermarkedskæder. Afsøgning af mulighederne fr en kmmende mærkningsrdning fr kystfiskeriet. Der henvises til vedhæftede COWI-rapprt. Fødevareministeriet har efterfølgende besluttet ikke at indføre en mærkningsrdning fr kystfanget fisk. Identifikatin af andre virksmheder eller rganisatiner i fødevarebranchen, sm har lignende tilknytning til/samarbejde med en detailhandelskæde (har bl.a. vurderet Løgismse/Dansk Supermarked g Thise- /COOP-relatinerne specifikt). Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP har tjent sm inspiratin til udfrmning af en partnerskabsaftale, g Thise Mejeri har velvilligt ydet sparring g rådgivning i frbindelse med udarbejdelse af plæg til partnerskabsaftale. COOP har, sm eneste supermarkedskæde, i frm af et Mad Manifest (2014) markeret hldninger g principper i frhld til fødevarekvalitet, råvarer g samhandel med fødevareprducenter. Under snderingerne g undersøgelserne af de tre største dagligvarekæder er det gså tydeligt fremgået, at såfremt der er handling bag rdene, så vil COOP være en relevant samarbejdspartner. b. Vurderet nødvendigheden af en styrkelse af rganisatinen: Det er nødvendigt at undersøge, m der er behv fr en styrkelse af rganisatinen g - hvis analysen falder negativt ud - sørge fr, at den nødvendige styrkelse finder sted, inden vennævnte tiltag g partnerskabsaftale sættes i værk. i. Analysen har vist, at det er vigtigt fr at pnå den venfr beskrevne dialg med større dagligvarekæder på markedet at fretage en krtlægning af rganisatins- g virksmhedsstrukturen i det pågældende fiskerisamfund. I tilfældet Thrupstrand har det vist sig, at der var væsentlige laguner i rganisatinen, sm skulle styrkes, hvis de vennævnte mål g midler til at nå de analyserede nichemarkeder skulle lykkes. 6

9 ii. Analysen har vist, at en central, øverste ledelse med en prfessinel baggrund i nichen er afgørende fr at kunne iværksætte de ptentialer, sm er påvist i nichemarkederne. I prjektets regi er analyseret, hvrdan der kan fretages en rekruttering af direktør til Fiskercmpagniet g i andre tilfælde en direktør til tilsvarende salgsrganisatin. Resultatet er, at ud ver faglig prfessinalisme er der brug fr kulturel empati, der kan bygge br mellem de udvalgte kundesegmenter g det knkrete fiskermiljø med dets præferencer g tilvante måder at behandle deres fangster på. Skal disse videreudvikles, skal lederen kunne tage udgangspunkt i den eksisterende praksis g de tilknyttede begreber m, hvrdan man bedst gør tingene g på det grundlag prblematisere (eksplicit med henblik på at frbedre indtjeningen) g verskride den tilvante perfrmance, så nye kriterier fr gd behandling m.v. udvikles i samarbejde med fiskerne g ikke imd deres begrebsverden. c. Vurderet følgende væsentlige elementer fr et samarbejde med en detailhandelskæde med udgangspunkt i en frpligtende partnerskabsaftale: 1. Analyse af indhldet i COOPs Mad Manifest fr videre tlkning i relatin til en mulig partnerskabsaftale. 2. Analyse g udvikling af alternativ værdikædemdel efter et ligeværdighedsprincip sm et bærende element i en partnerskabsaftale. 3. Frmulering af plæg til partnerskabsaftale. 4. Eventuel intrduktin g udfldelse af partnerskabsaftale. 5. Strytelling sm et meget væsentligt element i en partnerskabsaftale. 6. Afklaring af prduktptentialet med udgangspunkt i fangsterne Etablering af styrket datagrundlag med udgangspunkt i SIF-systemet. 8. Afstemning af kvalitetsdefinitiner herunder friskhed. 9. Kundeanalyse. 10. Udvikling af prduktsrtiment. 11. Udvikling af emballage. 12. Udvikling af lgistikkæde. 13. Udarbejdelse af mdel fr markedsføringsplan. 14. Mulig dkumentatin af kvalitetsanprisninger - specifikt på rødspætter. 15. Eventuel gdkendelse af fiskeriet af Dyrenes Beskyttelse (ny mærkningsrdning). d. Vurderet status fr Thrupstrand Fiskercmpagnis t egne udsalg. Identificeret eventuelle knfliktende elementer eller frdele ved at drive egne detailudsalg i frhld til samarbejde med detailhandelskæde. Status på salg til fdservice samt endvidere vurdering af ptentialet fr kmmerciel udnyttelse af discard/fangstaffald/indvlde. 7

10 5. Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Afsnit b: ii: Uden fr nærværende prjekts ramme har der med ekstern bistand været gennemført en prfessinel g resultatrienteret rekrutteringsprces. Prcessen har resulteret i en ansættelse af en direktør med baggrund g mange års erfaring i fiskeribranchen Afsnit c: 1. COOPs Mad Manifest er gennemanalyseret fr at pnå indsigt i g frståelse fr COOPs fremtidige plitikker g hensigter samt sm frberedelse til psætning af en partnerskabsaftale. Selvm dette dkument har udgangspunkt i COOP, må det ses sm retningsgivende fr udviklingen i den danske detailsektr. 8

11 2. En meget væsentlig del af partnerskabsaftalen skal være en åben kalkulatinsmdel, sm har udgangspunkt i en direkte merpris (i frhld til auktinsprisen) eller en direkte mindstepris (fr 4er rødspætter). Der er udviklet en standardkalkulatin i et åbent frmat, der pererer ud fra en basis i auktinsprisen + et tillæg/premium fr bæredygtigt fanget fisk. Der er endvidere udviklet en reguleringsmdel, således at der til stadighed kan hldes en markedsrelevant udsalgspris. 3. Inspireret af g med udgangspunkt i erfaringer g værdier fra Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP indehlder den udviklede mdel/udkast til en partnerskabsaftale følgende hvedelementer: At Thrupstrand Fiskercmpagni Aps kan defineres sm en fretrukken samarbejdspartner på levering af friske ferske fisk. Der vil endvidere blive taget højde fr eksklusivitet fr begge parter i en aftale. Der er et defineret ligeværdighedsprincip g delt ejerskab til samarbejdsmdellen g principperne. Fr at udvikle partnerskabet er det afgørende, at ideer undfanges såvel i det fælles rum sm på det individuelle plan. Ideerne skal bearbejdes, udvikles g implementeres i fællesskab. Thrupstrands samarbejdspartner vil få eksklusivitet fr dagligvaresektren, men Thrupstrand Fiskercmpagni har ret til detailsalg igennem egne udsalgssteder, internetsalg samt til fdservice-sektren. Der er indbygget et fairtrade-princip med en åben kalkulemdel, der dels sikrer, at samarbejdspartneren kan købe fisk til en fair pris, dels sikrer en Premium betaling til Thrupstrand Fiskercmpagni Aps g en prisgaranti på str. 4 rødspætter. Samarbejdet g samhandlen skal pbygges rganisk. 4. Det er meget væsentligt fr begge partnere i en partnerskabsaftale, at prmveringen af samarbejdet skaber ptimal pmærksmhed g værdifuld mtale. Ikke kun hs den danske frbruger, men gså i begge brancher. Publicering skal krdineres g ske i fællesskab. 5. Strytelling er et meget centralt element fr en enhed sm Thrupstrand Kystfiskerlaug. Lauget har igennem de seneste år kunne nyde gdt af megen psitiv mediemtale. Det vil gså indgå i fremtidig strytelling. På baggrund af franstående er en str mængde eksisterende PRmateriale vurderet g bearbejdet g kan således indgå i frm af: Billedmateriale, baggrundshistrier m såvel fiskeriet sm fiskerne, infrmatin m fangstmråder, 9

12 fangstmetder, fangstredskaber, fiskearter g deres levevis, fødegrundlag m.m. Dette materiale vil være til rådighed fr samarbejdspartneren, branchen g ffentligheden. 6. Fangststatistikker fr årene 2012 til 2014 er analyseret g gjrt tilgængelige i en anvendelig g tilgængelig frm, således at statistikkerne kan indgå i prdukt- g lanceringsplanlægning. Der er etableret basis fr et kntinuerligt flw af fangstinfrmatiner. 7. Med udgangspunkt i Thrupstrand Samlecentral kan Thrupstrand Kystfiskerlaug verhlde gældende regler fr indberetning af fangstdata. Datapsamlingssystemet fra indgang af fangstdata i samlecentralen, lvpligtig indberetning til auktin g direktratet samt verførsel til Thrupstrand Fiskercmpagnis prduktinsstyrings- g regnskabssystem er gennemgået g nødvendige frbedringer er implementeret. Der er etableret samarbejde med SIF-rganisatinen m implementering af V-DEC-systemet fr hele flåden, således at datapsamling fra fartøjerne kan verføres direkte til samlecentralen g efterfølgende frem til Thrupstrand Fiskercmpagni. SIF-systemet er installeret g testet hs freløbig et fartøj g frventes at blive installeret på samtlige fartøjer i løbet af året. 8. Branchens standardiserede nrmer fr kvalitet g størrelse er gennemgået med udgangspunkt i knkrete prøver på råvarer. En definitin fr friskhed er frmuleret g afstemt. 9. Der er fretaget en mfattende kundeanalyse mkring salg af frisk fisk i detailhandlen. Analysen er stillet til rådighed af COOPs analyseafdeling. Analysen er vurderet sm værende repræsentativ fr branchen g vil derfr kunne indgå i en prduktudviklings- g markedsføringsplan. 10. Med udgangspunkt i fangsterne året igennem, fiskens ptimale kvalitet i relatin til sæsnen samt resultatet fra kundeanalysen nævnt i punkt 9 g udvikling af frarbejdningsenheden i Thrupstrand er der defineret et plæg til udviklingsplan fr prduktsrtimentet. Herunder intrduktinstidspunkter g lanceringsstrategi. 11. Hvedparten af salget vurderes at kunne blive i frm af frisk fisk slgt såvel hel sm i frm af fileter. Der bør udvikles specielle salgsmntrer til frmålet. Iht. til prduktplanen vil der tillige indgå fisk g fileter i emballeret frm. Det er centralt, at infrmatiner m Thrupstrand Kystfiskerlaug, fiskeriets frm g bæredygtige karakter samt åbenbare kvaliteter i frhld til friskhed g kvalitet kmmunikeres i en letfrståelig frm, uanset i hvilken frm fisken ptræder i butikken. Fr frisk fisk slgt i uemballeret frm udvikles infrmatinsdisplays til butikkerne. Fr prdukter slgt i emballeret frm bør emballagen fkusere på at viderebringe infrmatin m alle franstående parametre. 12. Med udgangspunkt i de praktiske frhld fr fiskeriet, håndtering af fangsten m brd på skibene, ved landing g efterfølgende håndtering i samlecentralen g eventuelle videre 10

13 frarbejdning g afsendelse er hele lgikstikkæden vurderet g defineret. Dette således at alle såvel fiskere, samlecentral g frarbejdning har en klar bevidsthed m lgistikkædens betydning g vigtighed i et samarbejde med detailhandlen. 13. Der er udviklet et plæg til markedsføringsplan med udgangspunkt i alle elementer i frhld til et partnerskab. Herunder tillige fremtidig medieekspnering af Thrupstrand Kystfiskerlaug i frm af serie i TV2, artikler i dagspressen g fagtidsskrifter samt øvrige medier. 14. I samarbejde med Regin Nrdjylland g frskellige parter fra fiskeribranchen er igangsat et udviklingsprjekt med fkus på friskfangede rødspætter fra danske farvande. Prjektets resultat vil være et idekatalg med anbefalinger g anprisninger af de små rødspætters spisekvaliteter. Thrupstrand Fiskercmpagni er part i prjektet g vil ud ver at bidrage til prjektet integrere resultaterne fra prjektet i virksmhedens fremtidige markedsføring af rødspætter. 15. Dyrenes Beskyttelse har henvendt sig til Thrupstrand Kystfiskerlaug med interesse fr g intentiner m at indføre en mærkningsrdning fr/anerkendelse af bæredygtigt fanget fisk. Prjektet gennemføres i et samarbejde imellem Dyrenes Beskyttelse g Thrupstrand Kystfiskerlaug g sigter på en lancering i løbet af Dyrenes Beskyttelses mærkningsrdning gælder fr fødevarer, sm prduceres under vilkår med særlig bservans på dyrevelfærd g mærkes: Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. (http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/anbefalet-af-dyrenes-beskyttelse#yezo5fexlsh9htgr.97 Afsnit d: Thrupstrand Fiskercmpagni har t egne udsalgssteder: HM 800 Jammerbugt, sm er en renveret fiskekutter mbygget til fiskehandel g beliggende ved Havnegade i det centrale København. Butikken åbnede i fråret 2014 g er stadig i udvikling. Der har i prjektfrløbet været analyseret på butikkens daglige drift, ptentiale g frtsatte udvikling. Der rettes fkus på, at butikkens prfilering g prduktudvalg er i verensstemmelse med Thrupstrand Kystfiskerlaugs kdeks. Butikken frventes at være i øknmisk balance i løbet af 2015 g at bidrage psitivt til den samlede øknmi i løbet af Fiskernes Fiskebutik blev etableret i 2014 g er i frtsat vækst msætningsmæssigt. Frventes at være i psitiv øknmisk drift ved udgangen af Det er vurderet, at det udelukkende er psitivt fr et samarbejde med detailhandlen, at Thrupstrand Kystfiskerlaug har egne udsalgssteder. Begge steder kan, på meget frskellig vis, indgå sm ambassadør fr Thrupstrand Kystfiskerlaug, hvr der fruden salg tillige skal være en høj grad af frmidling mkring bæredygtigt kystfiskeri med alle dets kvaliteter. Specielt HM 800 Jammerbugt vil kunne indgå i marketingstiltag i det strkøbenhavnske mråde med frventet væsentlig effekt. 11

14 Det nuværende salg til fdservice sker dels via HM 800 Jammerbugt, dels mere eller mindre spradisk g med reaktiv indsats fra Thrupstrand Fiskercmpagni. Via interviews med en række restauranter i den centrale del af København er der knstateret et ikke uvæsentligt ptentiale fr afsætning af fisk til fdservice-sektren. Det vil gså kunne realiseres med udgangspunkt i Fiskernes Fiskebutik. Det nuværende persnale i rganisatinen vurderes at have nødvendig viden g ekspertise til at videreudvikle salget til fdservice. Udnyttelse af fangstaffald g indvlde mm: Der er et strt uudnyttet ptentiale i at indbringe indvlde g fangstaffald til viderefrarbejdning i Thrupstrand Fiskercmpagni. Der er ikke fretaget ngen præcis analyse af nødvendig prcedure, prces eller krav til prduktinen. Det vil dg være i tråd med idealerne fr Thrupstrand Kystfiskerlaug i øvrigt at udnytte en råvare, der ellers går til spilde. Det vil være en yderligere underbygning af fiskeriets bæredygtighedsideal. 6. Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde 12

15 Det helt centrale vil være indgåelse af partnerskabsaftale imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g detailhandlen. En stærkt øget tilgængelighed vil øge pmærksmheden på fisk sm attraktiv fødevare g skabe et unikt grundlag fr den videre udvikling af hele kystfiskeriet i Danmark. Indgåelse af en partnerskabsaftale vil kunne styrke en kllektiv tr på Thrupstrands frtsatte udvikling af knkrete tiltag, herunder øknmiske investeringer i fremtiden. Det er vanskeligt at frudsige, hvrdan den fuldstændige udfldelse af en partnerskabsaftale g efterfølgende afsætning af hvedparten af fangsterne i detailhandlen vil udvikle sig i et tidsperspektiv. Frløbet må derfr nøje vurderes g følges. Det anbefales at nedsætte en følgegruppe til løbende inspiratin g sparring fr ledelsen af Thrupstrand Fiskercmpagni. Der må frtfarende være fkus på fasthldelse af de ibende værdier kmbineret med innvatin g dynamisk udviklingsfkus. En partnerskabsaftale bygger i sin natur på langtidsrelatin med sin egen dynamik baseret på fælles frståelse, interesse g gensidig ambitin m at levere unikke prdukter til den danske frbruger. En præmis fr at pbygge et sådant partnerskab/samarbejde er at pbygge en tæt relatin baseret på andre relatiner ud ver de direkte kmmercielle. Hele samfundet i Thrupstrand udgør et unikt scenarie, sm naturligt tiltrækker str pmærksmhed. Det må være til kntinuerlig udfldelse g gennemsyre al samlet prmvering af Thrupstrand. Det er meget væsentligt, at der hldes frtsat fkus på installering af VDEC-/SIF-systemet på samtlige fartøjer. Der kræves str fkus på frtsat udvikling af prduktudvalget, herunder nye prduktkategrier. Udvikling af kmmunikatin af sprbarhedsdata direkte til frbrugeren med udgangspunkt i datapsamling via SIF. Kan udfldes på Fdtag-platfrmen g/eller med udvikling af egen app i samarbejde med COOP. Opmærksmhed skal være på Hav- g Fiskeriudviklingsprgrammet, der i efteråret 2015 frigiver midler til frmidling af sprbarhedsdata. Fasthldelse af fkus på udviklingsprcessen med Dyrenes Beskyttelse. Det anbefales at styrke bestyrelsen fr Thrupstrand Fiskercmpagni med inddragelse af flk med baggrund g netværk i fiskerierhvervet g detailsektren. Kntinuerlig inddragelse af g dialg med Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening. Det er afgørende, at fiskerne, sm i den sidste ende ejer virksmheden, inddrages i øget mfang. Dels frdi det er deres penge, dels naturligvis gså frdi de rummer megen viden, str indsigt g mange ideer. 13

16 Det må anbefales hurtigst muligt at styrke afsætning til fdservice. Det vurderes umiddelbart, at det nuværende persnale har viden, tidsmæssigt verskud g ekspertise til at skabe vækst. Det må anbefales hurtigst muligt at iværksætte en grundig undersøgelse af en kmmerciel udnyttelse af fangstaffald/indvlde. Der findes eksisterende simpel teknlgi, sm relativt billigt vil kunne installeres g bringes i drift til prduktin af fiskelie. Tørstffet vil stadig kunne afhændes til minkfder. Der er et latent marked fr afsætning af fiskelie. 14