Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming Madsen Henrik Nielsen Hans Jørgensen Jens Elmgreen Brian Dalsgaard Stephanie Terndrup Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Anders Ulrich Christian Pedersen Kristian Grønbæk Andersen Ærø Kommune Ærø Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Langeland Kommune Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Morten Refskou Svendborg Kommune Anne Høyby Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Jens Øyås Møller Sekretariatet Søren Lisby Sekretariatet Nanna Heinrich Sekretariatet Afbud: Brian Dalsgaard Langeland Kommune Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Allan Harsbo Turisterhvervet Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Anne Høyby Udvikling Fyn Morten Refskou Svendborg Kommune Morten Refskou stedfortrædes af Marianne Wedderkop. 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Dagsorden: 2. Godkendelse af budget og økonomiopfølgning for 2014 Det vedlagte budget for sætter de foreløbige rammer for Naturturisme I/S arbejde de kommende år. I budgettet er der medtaget en del projekter, som endnu ikke er finansieret. Det gælder blandt andet det det planlagte interregprojekt, men på baggrund af en række positive tilbagemeldinger fra Interreg sekretariatet i Kruså, ser projektet meget lovende ud. Budgettet balancerer. De budgetterede udgifter og økonomiske forpligtelser, herunder projektansættelse af medarbejdere, afholdes først i det øjeblik projektet er fuld finansieret. Sekretariatet har i bilaget også knyttet nogle kommentarer til det vedlagte budget, som blandt andet beskriver interessentskabets økonomiske grundlag samt risiko- og likviditetsstyring. Bemærkninger til foreløbigt regnskab for 2014 Af budgettet fremgår også yderst til højre et foreløbigt regnskab for Det viser et underskud på kr. 2,3 mio.. Det skyldes udelukkende projektet Danmarks Maritime Friluftsområde samt mindre projekter som meet the locals, lejrskole og Kys Frøen som alle først afsluttes i 2015 og dermed kommer projektets bevillinger først til udbetaling i Under både Projektindtægter og Projektudgifter er der en post Afsluttede projekter 2014, som blandt andet dækker over indtægter og udgifter til større projekter, som afsluttes i Det gælder: Øhav i Verdensklasse Oplevelsesbaseret Kystturisme Nyt kunstigt rev i Øhavet Egebjerg Mølle Naturrum Med undtagelse af Nyt kunstigt rev i Øhavet forventes alle projekter afsluttet og godkendt inden for deres givne rammer. I forhold til Nyt kunstigt rev i Øhavet forventes der en budgetoverskridelse på omkring kr , hvilket skyldes den væsentlige forlængede projektperiode, samt en prioritering af promoveringen af arrangementet omkring sænkningen. Den ekstraordinære udgift finansieres gennem De frie midler til medfinansiering. Derudover er der ikke større budgetafvigelser, som vil influere væsentligt på det endelige resultat. RBJ Sekretariatsomkostningerne sikres via basisfinansieringen. Vores risiko ligger i, at ikke gennemfører et projekt som lovet, og tilsagnsmodtager ikke vil støtte projektet. Endnu har vi dog ikke oplevet, at der har været problemer i den retning. Vi har fundraiset 2.8 mio. fra Grøn Vækst til projektet Oplev Ærø fra Søbygaard. Grundet usikkerhed om projektets fremtid blev yderligere fundraising imidlertid indstillet. I samråd med Ærø Kommune er det i stedet lykkes at bruge midlerne til at etablere forskellige rammefaciliteter, eks. søvarme og sti. Ændringen ligger nu til endelig godkendelse i Naturerhvervsstyrelsen. Naturturisme har ingen økonomisk risiko i forbindelse med dette projekt. 2

3 Udvikling af Smakkecenteret (uddybes under dagsordens pkt. 4) 4,9 mio. er fundraiset og vi har søgt Friluftsrådet om yderligere 1 mio. til projektet til etablering af naturrum. Vi håber at det nye Interreg. projekt kan give 5,75 mio., der kan skabes lokal udvikling for. Der arbejdes pt. med udvikling af en MTB rute ved Hvidkilde, i 135 ha skov hvor jagten stoppes. Ruten/sporet skal drives af Hvidkilde, evt. i samarbejde med en brugergruppe. Naturturisme I/S er med til at rejse midler til etablering. Udgangspunktet for vores engagement er bl.a. at det sikres, at brugerbetalingen kommer til at ligge på et fornuftigt niveau. Vi har genoplivet vores planer om at etablere stenrev i DSØ, hvilket fremgår af budgettet. Vores basisdrift er næsten uændret. Vi har haft en lille stigning idet vi ikke længere kan dele div. udgifter med fremtidsfabrikken der er rykket i nye lokaler på havnen. Indstilling: Vedlagte budget har været drøftet i følgegruppen den 29. oktober Det indstilles, at budgettet og økonomiopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Budget Kommentarer: Interreg. projektet har et budget på 27 mio., er vi ansvarlige for alle pengene? Svar: Som leadpartner er vi modtager af pengene, men vi er ikke ansvarlig for de enkelte partneres forvaltning af midlerne. Beslutning: Indstilling følges. 3. Studieturen Opfølgning på studieturen. Kommentarer, refleksioner mv. Hvad tager vi med videre. Bilag: Opsamling på studieturen JE: Vi havde en rigtig spændende tur og fik mange gode input med hjem. Særligt på markedsføringen har de godt fat. Der er indkommet flere gode input fra bestyrelsen på, hvad der kan uddrages af turen. Dette tager vi med i det videre arbejde. 4. Smakkecenteret og trædesten ( ) Naturturisme I/S er blevet forespurgt af Øhavets Smakkecenter om hjælp til at løfte et projekt om udvikling af udstilling og aktiviteter på Strynø omhandlende Øhavet. Projektet skal indgå som trædesten i den fælles tværkommunale formidlingsstrategi. Smakkecenteret har efter hjælp fra Naturturisme I/S modtaget tilsagn fra en større fond (endnu ikke offentliggjort) og LAG på henholdsvis 3,9 og 1 million kroner til projektet. 3

4 I bevillingen indgår også en lille medfinansiering på kr. til at realisere Kys Frøencenter på Strynø og Haletudser på 6 småøer. Smakkecenteret har spurgt, om Naturturisme I/S kan løfte projektet og etablere udstillingen i samarbejde med Smakkecenteret. Opgaven vil være indtægtsdækket, og Naturturisme I/S har egnet medarbejder med erfaring fra Egebjerg Mølle. Opgaven vil rumme en mindre udgift til ledelse på anslået kr., som ikke kan løftes af projektets budget. Endvidere er der i opgaver af denne karakter altid en risiko for et fejlskøn over tidsforbruget. Et eventuelt fejlskøn kan efter al sandsynlighed kun dækkes af Naturturisme I/S. Sagen har været drøftet i følgegruppen. De anbefaler, at Naturturisme I/S forsøger at løfte projektet, hvis Smakkecenteret kan give en rimelig sikkerhed for den fremtidige drift og økonomien bag. På den baggrund har Smakkecenteret lavet vedlagte beskrivelse af deres situation. Bilag: - Trædesten på smakkecenteret En lys fremtid (udarbejdet af Smakkecenteret) RBJ: Vores formidlingsstrategi for DSØ arbejder med porte, trædesten og oplevelsesområder. I Faaborg har vi støttet udviklingen af en port til øhavet, som pt. nu er beskrevet, stillet kommunal garanti. Anlægspengene skal skaffes eksternt. I Svendborg arbejdes der med en port men med et indhold omkring den maritime historie. Vi har etableret en trædesten i Egebjerg Mølle og har som tidligere drøftet rejst en del midler til en trædesten på Søbygaard. Peter Thor/Christian Tønnesen: Grundideen med porten i Faaborg er at lave en fortælling istiden der skaber landskabet oversvømmelsen og det særlige liv der er formet af øriget fortællinger der peger ud over det lokale. RBJ: Smakkecenteret er med i vores strategi som en trædesten, og vi har hjulpet dem i deres fundraising. De har fået nogle udfordringer ressourcemæssigt (bemanding) og de har spurgt, om vi kan overtage projektstyringen. Indstilling: Det indstilles, at Naturturisme I/S skal arbejde imod at træde aktivt ind i projektstyring og gennemførelsen af projektet. Projektet er i overensstemmelse med Formidlingsstrategien og en håndsrækning til Smakkecenteret, som er en vigtig aktør på småøerne. Af hensyn til vores egen troværdighed overfor fondene er det vigtigt, at projektet realiseres med et godt resultat. Det vil formentlig åbne muligheder for at realisere andre trædesten omkring Øhavet. 4

5 Beslutning: Indstilling følges. 5. Blå Støttepunkter De blå støttepunkter er under etablering. De første opsættes inden nytår, og resten i janmarts. Danmarks Naturfredningsforening på Langeland og Svendborg har påklaget nogle af pladserne. Senest landzonetilladelsen ved Bøsøre. Sekretariatet foreslår, at der afholdes første indvielse på Langeland. Det giver dog nogle udfordringer, da flere af pladserne her er forsinket pga. klagerne. Der er umiddelbart to forslag: - Pladsen på Ristinge havn indvies, som den første. Her er kun tre små modeller. Derfor ikke en stor spektakulær indvielse. Det levner mere rum for mindre efterfølgende indvielser andre steder. - Der bruges penge på at køre flere shelters ned til Ristinge Havn. JØM Der arbejdes pt. på at der kan indvies 3-4 blå støttepunkter inden jul. Ristinge som den første i uge 50. Øvrige pladser fordeler sig således ift. færdiggørelse: Uge 50-51: Ristinge, Vester Stegtehave (Langeland), Tåsinge(Hegnet) og Skarø. Uge 8: Pladser på Ærø og Birkholm. Uge 9: Resterende Langeland og Drejø Uge 10: Pladser i Svendborg Kommune Uge 11: Pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune samt Garnhus på Langeland. Arbejdet med at pælefundere (træpæle) er igangsat. Kommentarer Vigtigt at vi markerer det nye tiltag, og knapt så væsentligt at have alle sheltertyperne med. Beslutning Ristinge fastholdes som første indvielse, uden udstilling af øvrige sheltermodeller. 6. Samarbejdet med småøerne De seneste dage har der i pressen været kritik af småøernes manglende deltagelse i vores Sælg hinanden forløb. En drøftelse af sagen og opfølgning. JE: Der er meget vanskelige forhold på småøerne ift. at drive forretning. Jeg har været på besøg på flere af øerne og forventer at besøge de andre.. Vi skal have øerne med og bilagt striden. Der er gjort meget fra Sekretariatet for at imødekomme øerne. Kommentarer: 5

6 Sagen har været tacklet korrekt fra Naturturisme herunder formandens side af. Der lægges op til, at de tre personer, der har været fremme i pressen inviteres ind til et møde. 7. Interreg-samarbejde Ansøgningen til Interreg-samarbejdet skal afleveres i januar. Den præcise dato er endnu ikke udmeldt. Samarbejdet styrkes i projektgruppen som pt. tæller: - Sønderborg - Lillebælt - Lolland/Falster - Østdansk Turisme -Ostsee Holstein Tourismus (OHT). De danske partnere er ved at nå til enighed om, hvilke indsatser der skal medtages. Tyskerne skulle have samlet deres underpartnere/områder så de også var klar med deres beskrivelser. Dette er desværre ikke sket. Der holdes mandag den 10. nov. Møde mellem OHT og de danske partnere. Målet er at få lavet nogle bindende aftaler om den sidste del af forløbet. OHT er positive og optimistiske, men har ikke fået leveret deres bidrag. Sekretariatet vil præsentere, hvilke initiativer der arbejdes med at løfte via ansøgningen. De præcise budgettal og flere detaljer vil blive forelagt, når ansøgningen er udarbejdet med de andre parter. Der laves et kort gruppearbejde omkring oplægget. RBJ: Det vi har arbejdet på de sidste 1½ år er en tankemæssig udvikling ift. at der skal sælges oplevelser med overnatninger. Vi oplever, at vi har fået sat noget i gang hos virksomhederne hernede. Horesta (hotellernes organisation) har opstartet et projekt omk. Pakkering med afsæt i naturoplevelser. Projektet er inspireret af vores arbejde. Vi har fået VDK til at lave en markedsførings plan for vores område riffelskud der skal sikre en målrettet markedsføring. Bl.a. anbefales det at der laves et samarbejde med Intersport og deres tøjmærke Mc.Kinley. Via deres katalog får vi således sat fokus på vandring, cykling og havkajak. Det bliver både redaktionel omtale for området koblet sammen med katalogets billeder. I starten af ugen havde vi 3 folk fra VDK Hamborg på en oplevelsestur i området. De er enormt positivt ift. vores område og tankerne om special interest turisme. Alt sammen i et meget tæt og fint samarbejde med Destination Fyn som netop er markedsføringsorganisationen. Alle aktører mener at markedsføringen er utilstrækkelig, og kræver tilført flere penge. Sammenlignet med andre områder i DK er Fyn egentlig fornuftigt kørende ift. offentlige midler, men der skal tænkes nyt ift. anvendelsen af midlerne. En udvikling som også er i gang i Destination Fyn. Der bør i højere grad satses på special interest områder, idet dette kan være åbningen af markedet imod masseturisme. Moderne turister ønsker i stigende grad at fokusere på deres helt særlige interesser også på ferien. Markedet går i retning af flere kortere ferier med special interest fokus. Den type turisme udvider sæsonen. De bruger flere penge og fortæller gerne om deres oplevelser hvis kvaliteten har været i orden. Vores område (kvaliteter i kulturhistorien og naturen) egner sig rigtig godt til udvikling af special interest rejser. 6

7 Ud fra alene de tyske marked kan vi se at potentialet for special interest turisme er stort alene det tyske vandreforbund har medlemmer. Vi vil gerne sætte os på at gøre DSØ til Denmarks Outdoor area # 1. Interreg. projektets arbejdstitel er The best resort for active tourisme in northern europe. Tankegangen er vi skal gå efter de kunder, der har efterspørgsel efter en særlig interesse. Det stiller krav til landskab, natur, infrastruktur og information, og vi skal have fat i virksomheder der kan levere ydelserne. Vi vil fortsat arbejde ad det spor vi har lagt de sidste par år med samarbejde imellem oplevelseserhverv og overnatning. Samlet budgetramme på ca. 30 mio partnere med. Administration på 4,5 mio. Ønsker at afsætte 7,5 mio. til markedsføring o.l.. Det giver ca. 18 mio. til temaspor og forretningsudvikling. Ca. 5 mio. direkte til DSØ. Vi håber på yderligere 1,5 mio. fra regionen og 0,75 mio. fra LAG. I alt 7,25 mio. incl. administration. Partnere Sønderborg, Lillebælt, Destination Fyn, Østdansk turisme, Buisness lolland Falster, OHT (Ostsee Holstein Turismus) og 3-4 lokale tyske partnere. Ansøgningsfrist i januar. God energi omkring forretningsideen og de bærende tanker. Fælles spor centralt niveau: Analysedel - Fælles Landing page - Lokale tema sider - Udvikle nye markeder (markedsføring) Forretningsudvikling - lokalt niveau: En videreførelse af vores nuværende arbejde. Temaer lokalt niveau: Water sports, Hiking, Biking, Beach, Fishing og sailing Uddybende omkring temaerne: Faciliteter (mindre investeringer), Information(guides, maps), Investeringsplan (første skridt..) Certificering (cykel, vandring, havne), Udvalgte Outdoor Events (Faaborg Outdoor Event, Dykkerevent indenfor vragdykning). Konklusioner/pointer fra gruppearbejde: Vi skal sikre, at vi får sat fokus på målgrupper der penge, eksempelvis luksusvandrerne. Hvis vi skal tiltrække dem med penge, skal vi have overnatningsstederne med og sikre en højere kvalitet og standard. Timmendorfer Strand er et godt eksempel. Strategien er den rigtige. Målgruppen skal være det købestærke publikum.. Fokus er meget på det tyske marked, men Norge er måske også interessant i forhold til at de er meget købestærke og vant til et højt omkostningsniveau. Norge har været drøftet markedsføringsmæssigt, men der har været en bekymring om hvorvidt der vil være penge nok til at skabe den nødvendige markedsføringsindsats i flere områder. Det samme gælder London. Interreg. projektet styrker vores fokus på, at før tingene sker, skal vi arbejde med rammebetingelserne som offentlige institutioner. Der er behov for en yderligere produktudvikling, og her har tyskerne gode erfaringer ift. at tiltrække investorer og et samarbejde imellem off. og private aktører. Spændende at se på de finansieringsmodeller tyskerne bruger. Vi er nødt til at forholde os offensivt ift. hvordan vi takler at meget er privatejet hvad forventer vi at de private lodsejere Vigtigt at der sættes fokus på uddannelse (salg, sprog mv.) af frontpersonalet, noget der forsøges løftet via et tværgående uddannelsessystem. Mulighed for at kombinere interreg. midlerne med LAG SØM. Vigtigt at være opmærksomme på Den nationale naturfond hvis der er behov for midler til at udvikle naturen som ressource for den aktive tematurisme. Vigtigt at indtænke måltider/kulinariske oplevelser som del af konceptet og oplevelserne. 7

8 Vi skal blive bedre til at kommercialisere oplevelser og faciliteter generelt. Eksempelvis bør der skabes nogle indtægter, som kan være med finansiere driften af naturen (strandområder, stier mv.). Det kunne være en kurafgift tilsvarende den man har i Tyskland. Drøftelse af muligheden for at tage penge for at gå på stranden via betalingsautomat, som i Scharbeutz. Det ligger meget principielt i, at man skal betale for at få adgang til naturen. Er det et offentlig gode, som alle har ret til, eller er det OK, vi skal til at betale for en adgang. Vi skal have et styrket samarbejdet mellem erhverv og kommuner. Evt. kan kommunerne stiller arealer til rådighed for erhvervsudvikling. Der kunne være godt med en mere pragmatisk tilgang til myndighedsbehandling. 8. Eventuelt Tauchernet: Der er aftalt møde med det tyske dykkermedie (WEB) Tauchernet. De har vist interesse for at lave en læserrejse til Sydfyn, og erfaringerne er at der følger en del med der blogger om rejsen. Det skulle erfaringsmæssigt give et godt spinoff for området der besøges (en del hype). Tauchernet har inviteret os med på Boot Messen i Düsseldorf hvor de har en stor samlet dykkerstand. Vi undersøger nu en mulig deltagelse på messen i samarbejde med Destination Fyn. Vores kontakt er uv. fotografen fra vores nedsænkningsevent. Det er en spændende udvikling, hvor vi er ved at nærme os at de private påbegynder investeringerne. 8