Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00"

Transkript

1 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets forrige møde 3. Meddelelser og information a. Formandskabet b. Udvalgets medlemmer c. Sekretariatet d. IF og øvrige UU 4. Udviklingsbehov indenfor AMU, a) Resultater af elektronikanalysen 2012, b) Behov for større kursusgennemgang? c) Leveringssikkerhed og Garantikurser. 5. IT i elektronikoperatøruddannelsen 6. Logbog for elektronikoperatørelever 7. Markedsføring 8. Eventuelt 9. Næste møde Side 1 af 6

2 Oplæg Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat Referat fra udvalgets møde den 5. februar 2013 er vedlagt som bilag 2 3. Meddelelser og orientering Godkendelse af referat Referaterne blev godkendt Det blev drøftet, at udvalget efter udsendelsen af referatet har 14 dage til at komme med kommentarer eller rettelser til referatet. Herefter lægges det på Industriens Uddannelsers hjemmeside. Meddelelser og orientering Formandskabet: Udvalgets medlemmer: Ingen yderligere kommentarer Vi har den glæde at byde velkommen til Anette Rosgaard Kristensen, som er tillidsrepræsentant på Grundfos og indtræder i udvalget for 3F i stedet for Doris Hviid. Anettes kontaktinfo er: Mobil: Sekretariatet: Industriens Uddannelser gennemfører en undersøgelse af tilfredsheden med udvalgsarbejdet blandt medlemmerne i alle udviklingsudvalg. I vil modtage et spørgeskema i den forbindelse en af de nærmeste dage. IF og øvrige UU: 4. Udviklingsbehov indenfor AMU Der er fra forskellig side peget på en række udviklingsbehov og indsatsområder i forhold til AMU-kurserne inden for elektronikområdet. Det drejer sig om: a) Resultater af elektronikanalysen 2012, b) Behov for større kursusgennemgang? c) Leveringssikkerhed og Garantikurser Disse give både anledning til drøftelser og beslutninger hver for sig, men de har også indflydelse på hinanden og kan derfor med fordel behandles i sammenhæng. I bilag 4 gives en kortbeskrivelse af de Udviklingsbehov indenfor AMU Udvalget diskuterede udviklingsbehov og leveringssikkerhed og var enige om, at der er behov for både at udvikle elektronikuddannelserne og øge leveringssikkerheden, bl.a. gennem udpegningen af garantikurser. Udvalget besluttede, at de til næste udvalgsmøde gerne vil invitere alle elektronik skoler og sammen med dem diskutere både udviklingsbehov, markedsføring og leveringssikkerhed, herunder garantikurser. Side 2 af 6

3 forskellige vinkler på udviklingsbehov. Det indstilles, at udvalget drøfter de forskellige udviklingsbehov. På baggrund af denne drøftelse vil sekretariatet i samarbejde med AMU Nordjylland og de øvrige elektronikskoler i det omfang de ønsker at deltage lave en konkret handlingsplan for en gennemgang af elektronikområdet med en prioritering og tidsfastsættelse af de forskellige opgaver. Planen kan præsenteres på udvalgets møde den 13. september. Det indstilles dog at det første arbejdsgruppemøde vedr. grundkurset allerede holdes sidst i august, eller evt. i forbindelse med udvalgsmødet den 13. september, hvis nogle udvalgsmedlemmer ønsker at deltage i denne arbejdsgruppe. Udvalget lagde vægt på, at det er vigtigt, at der til mødet med skolerne kan træffes beslutninger og iværksættes nogle konkrete tiltag. Derfor skal udfordringerne drøftes med skolerne inden mødet, så de kan nå at lave det nødvendige forarbejde, så man ikke første skal hjem og undersøge sagen. Udvalget vil gerne spare med sekretariatet om oplægget/invitationen, som udarbejdes til skolerne forud for mødet. Arbejdet med ar udvikle grundkurserne kan igangsættes med det samme og en workshop kan evt. også holdes samme dag som næste udvalgsmøde hvis ikke programmet for dagen bliver for presset. Det kan være en udfordring at få elektronikskolerne til at indgå aftale om garantikurser. Udvalget bedes drøfte og beslutte, hvilke kurser man ønsker skal være garantikurser og hvordan man vil samarbejde med skolerne om emnet. 5. IT i elektronikoperatøruddannelsen På sidste udvalgsmøde blev det drøftet, at som uddannelsen og fagene er beskrevet i dag, skal eleverne lærer de samme kompetencer inden for IT-området på grundforløbet og på hovedforløbet. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt og det skal ændres. Det foreslås at den uge, som i dag er afsat på hovedforløbet til faget Informationsteknologi for elektronikoperatører i stedet anvendes til arbejdsorganisatoriske emner ved at forlænge faget Arbejdsorganisering og innovation i elektronikindustrien fra 2 til 3 uger og niveauet i faget øges fra Rutineret til Avanceret. IT i elektronikoperatøruddannelsen Udvalget godkendte at det indskrives i udviklingsredegørelsen for 2014, at IT undervisningen udgår af hovedforløbet på elektronikoperatøruddannelsen og erstattes af arbejdsorganisatoriske emner. Der er dog nogle konkrete udfordringer i at gennemføre ændringen med virkning allerede fra august 2013, og ændringsbehovet er ikke indskrevet i udviklingsredegørelsen for uddannelsen i 2013, og det kan derfor principilet ikke gennemføres i år. Det indstilles at udvalget godkender, at ændringen, hvor IT undervisningen udgår af hovedforløbet på elektronikoperatøruddannelsen og erstattes af arbejdsorganisatoriske emner, skrives ind som en del af den tidligere nævnte udviklings-redegørelse for uddannelsen for 2014 og dermed gennemføres med virkning fra august Side 3 af 6

4 6. Skema til godkendelse af praktikvirksomheder Det foreslås, at de spørgsmål, som stilles til virksomheder, der ønsker at blive godkendt til praktikvirksomhed for elektronikoperatør-elever revideres. I bilag 6 fremgår de nuværende spørgsmål og et forslag til en ny formulering. Godkendelsen af praktikvirksomheder sker via Industriens Uddannelsers hjemmeside under overskriften Elektronisk virksomhedsgodkendelse Her skal virksomhederne udfylder en elektronisk formular, som bl.a. indeholder ovenfor nævnte spørgsmål. Link til formularen: _Virksomhed/UdskrivAnsogning.aspx?NoPrint=Y& SessionID=1f2873b9-3fee-4d64-a882- dfdf42e3a6a2 Skema til godkendelse af praktikvirksomheder Udvalget gennemgik det udarbejdede skema og vurderede, at spørgsmålene er for omfattende og at det giver et forkert indtryk af, at man som praktikvirksomhed skal kunne svare ja til alle spørgsmål for at blive godkendt som praktikvirksomhed. Sekretariatet udarbejder et revideret forslag til et godkendelsesskema og sender det til udvalget til godkendelse. Det indstilles at udvalget godkender forslaget til de ændrede spørgsmål til godkendelse af praktikvirksomheder. 7. Logbog for elektronikoperatørelever I august 2012 blev der udviklet en logbog, som det hold elektronikoperatører som går til eksamen her i juni 2013 har brugt i deres uddannelsesforløb. Skolen har sammen med eleverne evalueret brugen af logbogen, hvor der var en del kritikpunkter. Skolen har tilrettet logbogen ud fra elevernes kritik. Den reviderede logbog er vedhæftet som bilag 7 Sekretariatet vil på mødet gennemgå de ændringer der er lavet i logbogen og baggrunden for dem. Det indstilles at udvalget godkender den reviderede logbog, som vil blive udleveret til det næste hold elektronikoperatører som starter i august Logbog for elektronikoperatørelever Udvalget gennemgik logbogen og vurderede, at der er behov for at ændre teksten så det understreges, at logbogen ikke kun/primært er et kontrolredskab men også et samarbejdsredskab mellem elev, virksomhed og skole, som skal sikre det bedst mulige samlede uddannelsesforløb. Der ud over var der enkelte ønsker til konkrete mindre ændringer i teksten. Sekretariatet rettet logbogen til og sender den reviderede version til gennemsyn hos udvalget. Når elektronikoperatør-holdet 2013/14 har anvendt logbogen, evalueres den igen. 8. Markedsføring Vi har et igangværende projekt som har til formål at skaffe flere praktikaftaler til elektronikoperatørelever. Der er dels midler til opsøgende arbejde overfor praktikvirksomheder og dels midler til at lave en indsats over for eleverne på grundforløbet. Projektet er finansieret af AUB og budgettet er på kr., som skal bruges senest 1. november Markedsføring Udvalget vurderede at markedsføring fortsat er et af de vigtigste indsatsområder. Der blev diskuteret forskellige muligheder for tiltag: partnerskabsaftaler mellem skoler og en række virksomheder om, hvilke kurser der skal udbydes hvornår Nyt materiale der med eksempler beskriver hvad det koster at uddanne en elev Materiale som virksomhederne kan give til Side 4 af 6

5 Begge de to skoler der er godkendt til elektronikoperatøruddannelsen AMU Nordjylland og EUC Syd er med i projektet, men status er at aktiviteterne i projektet i form af virksomhedsbesøg eller aktiviteter i forhold til grundforløbselever indtil nu har været meget små. Samtidig viser bl.a. den ovenfor nævnte analyse af behovet for AMU-kurser inden for elektronikområdet at der også er behov for en bedre markedsføring af AMU-kurserne overfor elektronikindustrien. potentielle elever kunne du ikke tænke dig det her? Det igangværende AER-projekt skal speedes op med virksomhedsbesøg, og udvalgets medlemmer vil gerne deltage i det omfang der er behov for det og det kan lade sig gøre. En samlet markedsføringsplan for de næste år besluttes ved mødet med skolerne i september. AMU Nordjylland er indstillet på at lave en intensiv markedsføring af elektronikoperatøruddannelsen i efteråret Markedsføringen skal særligt rettet sig mod de virksomheder der står på vippen til at gå i gang med elektronikoperatøruddannelsen og virksomheder med high-end produktion inden for følgende områder: alternativ energi, off-shore, forsvar medico. Her ud over vil AMU Nordjylland gerne indgå i samarbejde med udvalget om en langsigtet plan for markedsføring af elektronikuddannelserne frem mod år Udgangspunktet for ønsket er, at der er foretaget en række markedsføringsinitiativer indtil nu, men det har ikke virket tilstrækkeligt. Mange virksomheder giver udtryk for, at de har et behov for kompetente medarbejdere og et behov for uddannelse, men de prioriterer det ikke her og nu af forskellige årsager kan vi gøre noget andet og mere for at få flere virksomheder til at prioritere og engagere sig i uddannelsen af produktionsmedarbejderne? Planen kan bl.a. indeholde et tættere samarbejde med DI-ITEK, som har en anden indgangsvinkel til virksomhederne end skolerne typisk har. Markedsføringsplanen skal ses i sammenhæng med den ovenfor nævnte gennemgang af elektronik-kurserne, så der gøres en samlet indsats for at optimere produktet og markedsføre det. Det indstilles, at udvalget beslutter om man ønsker at lave en sådan langsigtet plan for markedsføring af elektronikuddannelserne i samarbejde med AMU Nordjylland og at udvalget herunder drøfter hvordan de øvrige skoler skal involveres i planen. Hvis udvalget ønsker det, vil AMU Nordjylland gerne lave et oplæg til en markedsføringsplan, som kan diskuteres på udvalgets møde den 13. Side 5 af 6

6 september i sammenhæng med en plan for en gennemgang af kurserne. 9. Eventuelt Eventuelt Ingen bemærkninger 10. Næste møde De næste møder i udvalget i 2013 er planlagt følgende datoer: 13. september 28. november Næste møde Næste møde den 13. september holdes gerne på EUC Syd og alle elektronikskoler inviteres til at deltage. Side 6 af 6