HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN 2015-2017"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af ny styregruppe Rømø-Tønder Turistforening er primus motor og tovholder på den eksterne markedsføring af Tønder Kommunes turismeoplevelser men i tæt samarbejde/sparring med relevante samarbejdspartnere i en markedsføringsstyregruppe, der nedsættes i løbet af Styregruppens primære opgave er at agere som et besluttende organ med udgangspunkt i de markedsføringsopgaver, der foreligger og som Rømø Tønder Turistforening hidtil alene har haft ansvaret for at beslutte og gennemføre. Med styregruppen etableres en dynamisk enhed, der skal yde Rømø Tønder Turistforening den nødvendige sparring og yderligere beslutningskompetence, som der er behov for, for at sikre en markedsføring af turismen i Tønder Kommune på højeste niveau. Styregruppens sammensætning I styregruppen sidder relevante aktører, hvor følgende aktører hver for sig får til opgave at udpege 2 faste medlemmer til styregruppen: Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune Tønder Erhvervsråd Rømø Tønder Turistforening I tillæg til de 6 faste medlemmer af styregruppen udpeges der et øvrigt antal relevante personer, som vurderes at have kompetencer og erfaringer med markedsføring og turisme. Det kan både være enkeltstående turistvirksomheder i Tønder Kommune og turistaktører udenfor kommunen på både nationalt og internationalt plan. Der kan også efter behov inddrages eksterne professionelle markedsføringsfolk, der ved hvad der rører sig på området. Ydermere er det vigtigt, at tænke detailhandlen med ind i styregruppen for at sikre synergi mellem turismen og udviklingen af fremstød, der kan styrke handlen i Tønder og omegn. Målet med den eksterne markedsføring er selvklart at tiltrække flere turister. Markedsføringen tager generelt udgangspunkt i tre overordnede budskaber: Vesterhavet, Vadehavet og marsken. Naturen er den altoverskyggende faktor, men der er desuden særlig fokus på kultur- og byturisme. De vigtigste målgrupper er børnefamilier og voksne uden børn fra Danmark, Tyskland, Norge, Holland og Sverige. 1

2 Opgave Ansvar Etablering af styregruppe med udpegning af relevante medlemmer. RTT/TE Løbende indkalde til styregruppemøder og foreligge alle relevante sager for styregruppen RTT Styregruppens opgaver Nedenstående er eksempler på opgaver og handlinger, hvor styregruppen kan involveres. Det skal nærmere afklares hvilke sager styregruppen helt konkret skal tage stilling til af nedenstående. Der skal også være områder, hvor RTT ikke skal involvere styregruppen men have mandat til selv at kunne tage de nødvendige beslutninger for at sikre hurtig fremdrift. Dette forhold afklares nærmere af styregruppen, når den er sammensat. Nogle eksempler på ekstern markedsføring, som styregruppen bør tage stilling til flere af opgaverne beskrevet under pkt. 3 og 7 vil ligeledes skulle behandles af styregruppen. 1.1 Samarbejde med VisitDenmarks markedskontorer 1.2 Samarbejde med regionale samarbejds-kontruktioner, herunder SVUF, 11 vestkystkommuner og Destination Sønderjylland 1.3 Samarbejde med tyske turistorganisationer syd for grænsen 1.4 Vurdere gennemførelse af relevante markedsføringstiltag på de udvalgte markeder i samarbejde med VisitDenmark, regionale aktører og tyske turistorganisationer 1.5 Journalistbesøg fra de udvalgte markeder i samarbejde med VisitDenmark og regionale aktører samt Related Vejle 1.6 Messedeltagelse i Danmark, Norge og Tyskland 1.7 Inddragelse af kommunens kommercielle turistaktører i størst muligt omfang i markedsførings- og presseaktiviteter med henblik på stordriftsfordele 1.8 Særlig markedsføringsindsats for bryllupsturisme 1.9 Særlig markedsføringsindsats for kultur- og byturisme 1.10 Særlig markedsføringsindsats for cykelturisme 1.11 Særlig markedsføringsindsats for sundhedsturisme (grænseoverskridende) 1.12 Særlig markedsføringsindsats i relation til UNESCO Verdensnaturarv i samarbejde med Nationalpark Vadehavet 2

3 Evaluering af styregruppens virke Det vil være naturligt at foretage en evaluering af styregruppens resultatskabelse på et nærmere fastsat tidspunkt i 2. halvdel af 2016 efter det første års arbejde. I den forbindelse skal der defineres en række målepunkter, for at have et grundlag af basere evalueringen på. 2. Intern markedsføring Via service- og informationstiltag arbejder Rømø-Tønder Turistforening for at få turisterne til at bevæge sig rundt i Tønder Kommune. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 2.1 Bemandet velkomstcenter i Havneby 2.2 Mobil turistinformation på Lakolk 2.3 Velkomstcenter i Tønder i samarbejde med kommerciel aktør 2.4 Anvendelse af nyeste teknologi med henblik på gæsternes selvbetjening 2.5 Løbende evaluering af kombinationen af personlig service og moderne teknologi 2.6 Udgivelse af mindre publikationer og udvikling af aktiviteter, der ansporer gæsterne til at bevæge sig rundt i hele kommunen 3. Nationalpark Vadehavet/UNESCO Verdensarv Rømø-Tønder Turistforening skal udnytte de muligheder, som Verdensarvudnævnelsen giver både i relation til nye målgrupper, nye produkter og nye samarbejdspartnere. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 3.1 Udarbejdelse af ansøgning til EU s Interreg 5A-program sammen med tyske partnere 3.2 Afsøgning af muligheder for et bredere samarbejde, der også inddrager hollandske turistorganisationer 3.3 Udvikling af nye produkter i relation til Verdensnaturarv 3.4 Tæt dialog med Nationalpark Vadehavet 4. Produktudvikling Rømø-Tønder Turistforening understøtter produktudvikling i de enkelte turistvirksomheder og på tværs af kommune-, destinations- og landegrænser. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 4.1 Understøttelse af virksomhedernes produktudvikling gennem f.eks. idéudvikling, sparring og identifikation af samarbejdspartnere internt i de enkelte virksomheder og virksomhederne imellem 4.2 Afholdelse af netværksmøder med fokus på 3

4 produktudvikling, service og salg 4.3 Samarbejde med Tønder Kommune i forhold til produktudvikling på egne og virksomhedernes vegne 4.4 Identifikation af og gennemførelse af én større produktudviklingsaktivitet om året, som inddrager et stort antal virksomheder og kommunen 5. Virksomhedsudvikling Rømø-Tønder Turistforening etablerer sammen med Tønder Erhvervsråd ét eller flere udviklingsnetværk for turismevirksomheder, hvor der er fokus på drifts- og udviklingsaktiviteter generelt. En stor opgave i udviklingen af turismen, er at uddanne erhvervet til at tilgodese fremtidens behov, og de krav der stilles i et serviceerhverv, hvor turisterne bliver stadig mere forvænte og krævende. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 5.1 Etablering af dialogforum mellem RTT og Tønder Erhvervsråd hvilke behov er der for forretningsudvikling? (f.eks. service, sprog, in-store markedsføring, mersalg mv.) 5.2 Etablering af udviklingsnetværk med afsæt i de behov der er identificeret i dialogforum 5.3 Tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter for netværket i samarbejde med Tønder Erhvervsråd Ansvar RTT TE Senest RTT/TE OBS: Det pointeres, at Tønder Erhvervsråd kun kan bistå ift. denne opgave, såfremt der tilføres flere ressourcer på personalesiden. Dette i form af et ekstra tilskud fra Tønder Kommune. 6. Erhvervsturisme Rømø-Tønder Turistforening arbejder målrettet for at udvikle erhvervsturismen i Tønder Kommune. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 6.1 Definition af erhvervsturisme og identifikation af målgrupper gennem erfaringsudveksling med kommunens store aktører på området 6.2 Kontakt til relevante medlemsvirksomheder og potentielle eksterne samarbejdspartnere 6.3 Identifikation af relevante samarbejdspartnere, herunder Tønder Erhvervsråd og SVUF 6.4 Identifikation af evt. produktudviklingsbehov i relation til potentielle målgrupper samt udarbejdelse af konferencekoncepter og markedsføringsplan 6.5. Gennemførelse af udviklings- og markedsføringsaktiviteter med henblik på tiltrækning af erhvervsturister til kommunen 4

5 7. Eksterne samarbejder Rømø-Tønder Turistforening søger og udvikler nye regionale, nationale og internationale samarbejdskonstellationer, der kan bidrage til at udvikle kommunens turistvirksomheder. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 7.1 Fortsat udvikling af samarbejdet med Tønder Kommune og handelsstandsforeningerne i byerne 7.2 Fortsat udvikling af samarbejdet på vestkysten i regi af SVUF og de 11 vestkystkommuner 7.3 Fortsat udvikling af samarbejdet med de øvrige sønderjyske kommuner 7.4 Fortsat udvikling af samarbejdet med de tyske turistorganisationer på Sylt og i resten af Nordfriesland BEMÆRK: Flere af ovenstående tiltag medhører ligeledes under området ekstern markedsføring, hvor den nyetablerede styregruppe spiller en væsentlig rolle. 8. Partnerskabsprogram Rømø-Tønder Turistforening udvikler og implementerer et partnerskabsprogram for medlemmer. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 8.1 Etablering og løbende udvikling af partnerskabsprogram NB. Partnerskabsprogrammet er nærmere beskrevet nedenfor på side Medlemsrekruttering Rømø-Tønder Turistforening arbejder løbende for at rekruttere flere medlemmer. Det indebærer følgende konkrete tiltag. 9.1 Medlemsrekruttering, bl.a. gennem virksomhedsbesøg. Medlemsrekrutteringen sker med udgangspunkt i partnerskabsprogrammet, jf PR-indsats for at fortælle borgerne i Tønder Kommune, hvordan Rømø-Tønder Turistforening bidrager til udviklingen af kommunen (presse og nyhedsbreve) 10. Infrastruktur Rømø-Tønder Turistforening indgår i to nye dialogfora, der sætter fokus på infrastrukturspørgsmål Dialogforum i samarbejde med Tønder Kommune med henblik på diskussion og planlægning i forhold til infrastrukturudfordringer 10.2 Dialogforum i samarbejde med Naturstyrelsen og andre relevante organisationer med henblik på diskussion af turismespørgsmål med relation til naturen 5

6 Nyt partnerskabsprogram i regi af Rømø-Tønder Turistforening Rømø-Tønder Turistforening ønsker i forbindelse med generalforsamlingen i 2015 at iværksætte et nyt partnerskabsprogram, der erstatter den gamle medlemsmodel. Grundtanken i det ny program er, at aktørerne i langt højere grad end hidtil skal inddrages i de aktiviteter, som Rømø-Tønder Turistforening tilrettelægger efter princippet: jo mere man bidrager økonomisk, jo større fordele opnår man. Partnerskabsprogrammet indebærer, at partnerne kan vælge mellem en basis-pakke, en mellempakke og en stor pakke. Basispakken er gratis med henblik på at alle relevante turismerelaterede virksomheder i kommunen tilslutter sig på dette niveau. Basispakken indeholder (forudsætter at aktørerne registrerer sig hos Rømø-Tønder Turistforening): Adgang til deltagelse i de netværk, som Rømø-Tønder Turistforening etablerer Adgang til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter, som Rømø-Tønder Turistforening gennemfører Adgang til deltagelse i temamøder og konferencer, som Rømø-Tønder Turistforening arrangerer Virksomheden registreres i Tellus og vil dermed blive vist på hjemmesiderne og samt på de interaktive skærme på turistbureauerne/velkomstcentrene i Havneby og Tønder Månedlige nyhedsbreve om turismetiltag i Tønder Kommune Køb af mellempakke giver følgende fordele (ud over de fordele som følger af basispakken): 3000 kr. Indflydelse på turismearbejdet i Tønder Kommune gennem deltagelse på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen Virksomhedens brochure kan efter ønske distribueres via turistbureauerne/velkomstcentrene i Havneby og Tønder Mulighed for eksponering af egen virksomhed i forbindelse med de pressebesøg, som Rømø- Tønder Turistforening arrangerer Mulighed for at præsentere tilbud (pakkearrangementer) på den sønderjyske elektroniske bookingplatform Virksomheden har førsteret til at købe sig ind i de markedsføringsaktiviteter, som Rømø-Tønder Turistforening gennemfører i ind- og udland (messer og turistfremstød) Gratis undervisning i brugen af Kultunaut (anvendes som udgangspunkt for udarbejdelse af de begivenhedslister, der bringes på skærmene i Havneby og Tønder) Ophængning af QR-koder til smartphones Køb af stor pakke giver følgende fordele (ud over de fordele som følger af basispakken og mellempakken: kr. Gratis distribution af egen brochure i Tønder Kommune og syd for grænsen Virksomheden får adgang til at vise egen præsentationsfilm på skærmene i Havneby og Tønder Deltagelse i et årligt partnermøde (markedsføringsgruppe) med bestyrelse og ledelse i Rømø- Tønder Turistforening, hvor det kommende års markedsføringsplan drøftes Virksomheden kan præsentere sig (max. 1 A4-side) i det pressemateriale, som Rømø-Tønder Turistforening stiller til rådighed for besøgende journalister Virksomhedens logo medtages i alle Rømø-Tønder Turistforenings publikationer Hjælp til fundraising 6