Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent."

Transkript

1 Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck Thy Erhvervsråd Tage Espersen Danmarks Jægerforbund Jacob Funder Friluftsrådet Mona Kyndi Støtteforeningen Nationalpark Thy Lone Mark Netværk af Aktive Kystbyer Jytte Nielsen Museet for Thy og Vester Hanherred Niels Jørgen Pedersen Dansk Landbrug Helle Sievertsen Danmarks Naturfredningsforening Ditte Svendsen Skov- og Naturstyrelsen Henriette Tøttrup Hansen Dansk Ornitologisk Forening Ole Westergaard Thisted Kommune Sisse Wildt VisitDenmark Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ejner Frøkjær bød velkommen og nævnte kort, at bestyrelsen siden sidst havde deltaget i en kort arbejdsmiddag med miljøminister Troels Lund Poulsen. Miljøministeren havde udtrykt sin store interesse for udviklingen af Nationalpark Thy og stod til rådighed for bestyrelsen, hvis man ønskede det. På et efterfølgende møde, mellem direktøren for S&N, Hans Henrik Christensen, Ejner Frøkjær og Ditte Svendsen, blev de fremtidige samarbejdsrelationer mellem bestyrelsen og miljøministeriet yderligere drøftet. 1. Referat af bestyrelsesmødet, den 29. januar 2009 Referatet er godkendt og udlagt på nationalparkens hjemmeside. Der var fremsendt forslag til nogle få faktuelle rettelser, som ikke umiddelbart ville kræve en ny diskussion i bestyrelsen. Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf

2 Mona Kyndi gav udtrykt for, at vi bør tilstræbe, at bestyrelsesmøderne slutter kl. 22. Formanden og den øvrige bestyrelse var enig heri. 2. Forretningsorden Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde er forretningsordenen sendt til høring hos miljøministeriets jurister. Der er endnu ikke kommet svar. Vi forventer, at det nye udkast til forretningsorden vil indeholde 1) juridiske rettelser, som skal foretages og 2) anbefalinger til rettelser, som kan/skal vurderes af bestyrelsen. Juristerne fokuserer især på spørgsmålene om udpegning af suppleanter, udpegning af næstformand, beslutningsdygtighed, skriftlig godkendelsesprocedure, referat (optagelse af mindretalsudtalelser), formandens og sekretariatets bemyndigelse, budget og regnskab samt tidsfrister for mødeindkaldelse, referater m.m. Herudover skal der tages stilling til de tre spørgsmål, som bestyrelsen har rejst i referatet fra bestyrelsesmødet den 29. januar Allerede nu kan det fastslås, at suppleanter til bestyrelsen kun kan udpeges af ministeren og at det kræver en henvendelse fra bestyrelsen til ministeren, hvis man ønsker suppleanter. Evt. suppleanter vil ikke samtidig have mulighed for at sidde i nationalparkrådet. Ejner Frøkjær og juristerne bør afholde et telefonmøde om problemer og formuleringer inden det nye udkast fremsendes til bestyrelsen.. Formanden var opmærksom på, at et par bestyrelsesmedlemmer havde udmeldt, at de sandsynligvis ikke ville have suppleanter. Hele spørgsmålet om forretningsordenen tages op på næste bestyrelsesmøde, idet det forventes, at der inden mødet foreligger svar og udkast til forretningsorden fra juristerne. 3. Ansættelsesannonce./. Bestyrelsen gennemgik grundigt det nye forslag til stillingsopslag, som var medsendt dagsordenen. Under mødet blev der truffet beslutninger om ændringer, som straks blev tilføjet. Det tilrettede stillingsopslag er vedhæftet referatet. I forbindelse med gennemgangen blev ansættelsesforhold og ansættelsesprocedure drøftet. Der var enighed om, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 3-5 personer fra bestyrelsen. Dette udvalg sorterer ansøgningerne ned til 20 og listen fremsendes til nationalparkbestyrelsen. Ansøgningerne fra de 20 udvalgte kan evt. lægges til gennemsyn på Søholt. Ud af de 20 ansøgninger udvælger bedømmelsesudvalget et mindre antal, som indkaldes til ansættelsessamtale. Herefter får 2-3 kandidater foretræde for den samlede bestyrelse, som forud har modtager bedømmelsesudvalgets indstilling. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et bedømmelsesudvalg bestående af Ejner Frøkjær, Ditte Svendsen, Mona Kyndi og Tage Espersen. Når ansættelsens forhold og procedure er afklaret med Miljøministeriets Personaleafdeling annonceres i den landsdækkende presse: Jyllands Posten, Politiken og Nordjyske. Endvidere vil Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf

3 stillingsopslaget blive distribueret til de elektroniske medier, f.eks. Job i Staten (Personalestyrelsen). Ansøgningsfristen vil blive på 3-4 uger. 4. Nationalparkrådet Set i lyset af det kommende offentlige møde på Stenbjerg Kro fortsatte bestyrelsen sin drøftelse fra sidste bestyrelsesmøde om sammensætning, udvælgelse og opgaver for nationalparkrådet. Der var enighed om at fremlægge de vedtagne principper for dannelse af rådet, uden at det skal fremstå som en færdig løsning på mødet. Bestyrelsen anbefaler: at udpege nationalparkrådets kerne efter interessegrupper at nationalparkrådet består af: 5 grupper x 2 medlemmer at grupperne kunne være: 1) natur- og miljøinteresser, 2) økonomiske interesser, 3) interesseorganisationer for fritidsbrugere, 4) uorganiserede borgere og 5) undervisnings-, videns- og forskningscentre at nationalparkrådet supplere sig med aktuelle lokale arbejdsgrupper fra projekt til projekt. Der kan evt. også købes faglig bistand at nationalparkbestyrelsen over for rådet vil udstikke rammerne og pege på interessante, specifikke og overskuelige projekter, som man ønsker rådgivning om 10 medlemmer af nationalparkrådet er ikke noget helligt tal for bestyrelsen. Det er vigtigt at tiltrække alle interesserede og gøre opmærksom på, at man kan være med på flere niveauer. Hele paletten skal bredes ud og det skal gøres klart for de fremmødte, at man godt kan bidrage uden at være med i rådet. Det blev nævnt, at bestyrelsen kunne give nationalparkrådet nogle vedtægter, som sikrer lokalt medejerskab og borgerinddragelse i arbejdet. Forslag om en plads til MC Aalborg eller DMU fik ikke tilslutning fra alle. Eksempler på opgaver til rådet: Informationsstrategi, placering af et informationscenter, stiplaner, frivilligt arbejde, zonering beskyttelse/benyttelse og arrangementer/events/traditioner. Til sidst blev det nævnt, at bestyrelsen og rådet burde afholde mindst et fælles offentligt møde om året. 5. Nationalparkplanen, herunder spørgsmålet om surfing på Vandet Sø Bestyrelsen diskuterede først notatet og indstillingen vedrørende surfing på Vandet Sø. Formanden understregede, at bestyrelsen ikke har myndighedskompetence, men vores indstilling og anbefaling er relevant. Der blev givet udtrykt for flere forskellige holdninger til spørgsmålet. Én hyldede forsigtighedsprincippet til fordel for naturbeskyttelsen. Én anden var bange for, at problematikken omkring beskyttelse/benyttelse i nationalparken ville blive en diskussion om surfing på Vandet Sø. Én tredje mente, at surfing ikke kunne tages til indtægt for alt friluftsliv. Friluftsliv er mere alsidigt. Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf

4 Andre holdninger gik på, at surferne selv havde skabt problemet og at der kun kunne være tale om aktivitet i den østlige ende af søen. Formanden konkluderede efter flere meningstilkendegivelser, at bestyrelsen skal tage en beslutning og komme med sin anbefaling. Spørgsmålet om surfing på Vandet Sø behandles derfor af bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af nationalparkplanen. Planen vil komme til at indeholde konkrete anbefalinger og anvisninger på naturbeskyttelsen og den fremtidige rekreative og friluftsmæssige udnyttelse i hele nationalparken. Ved at inddrage spørgsmålet om surfing på Vandet Sø i planlægningsarbejdet sikres det, at alle interessenter, herunder lodsejerne, vil få mulighed for indflydelse på beslutningerne, når der indkaldes til offentlig debat om ideer og forslag (april-maj-juni) og afsluttes med en hørings- og indsigelsesperiode (december-januar-februar). Beslutningen meddeles de involverede parter. Herunder, at der i 2009 ikke ændres på sejladsmulighederne på Vandet Sø i forhold til gældende regler Ib Nord Nielsen redegjorde herefter kort for de tiltag, som skal indlede første fase af planlægningsarbejdet. Nationalparkbestyrelsen udsender omkring 1. april 2009 et idéoplæg, hvor der opfordres til at komme med forslag til, hvordan natur, kultur, naturoplevelser og friluftsliv kan sikres, styrkes og udvikles og hvordan nationalparken kan understøtte en lokal udvikling. Emnerne i idéoplægget kan f.eks. omfatte: Naturværdier, zonering, naturoplevelser og friluftsliv, kulturhistoriske værdier, markedsføring, inddragelse af frivillige, informations- og temacentre samt formidling samt medfinansiering. Samtidig med at idékataloget fra Skov- og Naturstyrelsen forhåbentlig foreligger skal det lokale idéoplæg være klar til bestyrelsens godkendelse på mødet den 2. april Miljøministeriets overtagelse af Lodbjerg Fyr Ejner Frøkjær fortalte kort, at miljøministeren selv havde meddelt den positive nyhed, at Skov- og Naturstyrelsen havde købt Lodbjerg Fyr. Det er en sag som har stået på i flere år og der er allerede indgået en driftsaftale med Thisted Kommune. Det er intensionen, at Nationalpark Thy bliver bruger af fyret, idet bygningskomplekset kommer til at indgå i nationalparkplanens formidlingsstrategi. 7. Informationscenter besøg af tyske arkitektstuderende Ditte Svendsen orienterede om et kommende besøg af Dipl. Ing. Architekt Florian Kirfel og et hold studerende fra Bauhaus Universität Weimar. Bestyrelsen blev præsenteret for en række tænkte placeringer af et informationscenter, som de studerende skal bruge til deres øvelser. Man var enig om, at det er en god idé at støtte studerendes øvelser og aktiviteter. Bestyrelsen så gerne et forslag til både centralt informationscenter og videncenter ved Søholt, jf. Skandinavisk Naturs idéoplæg til den tidligere styregruppe - udleveret på bestyrelsesmødet. Vi har brug for friske øjne og idéer til at udvikle og opbygge Nationalpark Thy. Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf

5 8. Markedsføring Sisse Wildt gav et bud på markedsføring af Nationalpark Thy på sigt og her og nu. Hovedoverskrifterne var: Markedsføringsplan, hvor skal vi markedsføres, hvad er vores budskab, målgrupper, markedsprioritering, målgruppeprioritering, tiden (hvilke sæsoner har vi), alliancer og valg af medier. Til sidst omtalte Sisse Wildt magasinet Mit Nordjylland som husstandsomdeles i eksemplarer. Her kunne Nationalpark Thy nå at komme med i år for kr. Det blev besluttet at købe en annonce for ovenstående beløb. Sisse Wildt fremsender et konkret tilbud. Bestyrelsen blev også orienteret om Vejdirektoratets arbejde med at fremstille et fælles skiltedesign for de danske nationalparker. Alle fandt det vigtigt, at disse skilte opsættes hurtigst muligt. 9. Indledende drøftelse af henvendelse fra Frøslev Træ A/S Sagen udsættes til næste bestyrelsesmøde. 10. Planlægning af offentligt møde Stenbjerg Kro den 5. marts 2009, kl Med baggrund i, at bestyrelsen allerede havde diskuteret de fleste emner og problemstillinger i løbet af aftenen, gennemgik formanden kort programmet for det offentlige møde: Orientering om Nationalpark Thy Ejner Frøkjær Drøftelse af principper for dannelse af et Nationalparkråd Ejner Frøkjær Nationalparkplanen Ib Nord Nielsen Adgang til Nationalpark Thy stiprojekt m.m. Ditte Svendsen Nationalparkbestyrelsen opfordres til at deltage i mødet. 11. Meddelelser Ejner Frøkjær: Orienterede om deltagelse i generalforsamlingen for Stenbjerg Landingsplads den 28. februar Anbefalede Kirsten Krogh Hansen s praktikrapport om Nationalpark Thy og Nationalparkrådet. Dybdegående rapport med store kvaliteter. Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf

6 Mandag den 7. september 2009 ankommer Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen til Thisted. Der er bl.a. planlagt et besøg i Nationalpark Thy. Mona Kyndi: Smag på Thy er flyttet til den 15. august 2009 Lone Mark: Der arbejdes (journalist Kaj Thomsen) p.t. på et tillæg til Jyllands Posten om Thy og Mors. Tillægget vil omtale Nationalpark Thy på 6 sider. Udkommer på den Europæiske Nationalparkdag 24. maj 2009 Ib Nord Nielsen På den Europæiske Nationalparkdag den 24. maj 2009 er der arrangeret offentlig tur til Lodbjerg Fyr, Sandmilen og Lyngby Hede. Mødeplan: Offentligt møde 5. marts Stenbjerg Kro Bestyrelsesmøde 2. april Bestyrelsesmøde 5. maj Ekskursion & bestyrelsesmøde 16. juni Referent: Ib Nord Nielsen Nationalpark Thy Søholt Søholtvej Thisted Tlf