Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer"

Transkript

1 Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Udbudsmateriale Socialstyrelsen August 2015

2 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumskrav Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Krav til detaljeret budget Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund for ICS og DUBU i Danmark Den socialfaglige metode ICS It-systemet DUBU Superbrugerne som implementeringsagenter Den udbudte opgave Formål med opgaven Målgruppen Læringsmål for kurset Kursets indhold Tema 1: Ledelse og organisering Tema 2: Superbrugerne som implementeringsagenter Tema 3: Superbrugerne som faglige fyrtårne Tema 4: Superbrugerne i den faglige, kollegiale sparring Viden og underviserkompetencer Koncept for praksiskurser Praksiskurser i Børnekataloget Formkrav til praksiskurset Afholdelse af praksiskurset Markedsføring Kvalitetssikring og løbende udvikling Faglig koordinering og videndeling Organisering Statusaflæggelse Ekspertpanelet Tidsplan og milepæle Økonomi Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 3 af 40

3 Udbudsbetingelser 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan I 2003 blev udsatte børn og unge valgt som selvstændigt indsatsområde for Den Digitale Taskforce i Finansministeriet. Ønsket var at sikre en bedre sagsbehandling og styring på området for børn og unge med særlige behov. DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) blev udviklet som et fællesoffentligt samarbejde mellem KL, Social- og Integrationsministeriet og en række kommuner. Målet var at udvikle en it-løsning, der kunne understøtte målsætningerne om bedre sagsbehandling og styring på området. For at sikre, at it-løsningen ikke alene understøttede proceskrav og lovmedholdelighed, men også den socialfaglige kvalitet, valgte man, at it-løsningen skulle bygges op omkring den socialfaglige systematik ICS (Integrated Children s System). Størstedelen af de danske kommuner anvender i dag sagsbehandlingsmetoden ICS samt det understøttende it-system DUBU. Dette udbud vedrører en samlet opgave med udvikling og afholdelse af kurser med fokus på implementering af ICS og DUBU eller DUBU-lignende systemer og målrettes superbrugere, faglige konsulenter og faglige ledere med ansvar for brugen af metoderne. Kurserne skal udbydes til landets kommuner som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog. Børnekataloget vil således, udover det generelle ICS praksiskursus til myndighedssagsbehandlere, ICS superbrugere og deres ledere, få et mere målrettet og videregående kursustilbud til superbrugere af ICS og tilhørende itsystem samt deres ledere og faglige konsulenter på myndighedsområdet. Kurserne skal ses i tæt sammenhæng med de eksisterende aktiviteter til understøttelse af ICS og DUBU. Kurserne skal have en varighed af fem dage og afholdes lokalt hos rekvirerende kommuner. Rekvirerende kommuner kan være enkeltkommuner eller flere kommuner i fællesskab. Nærværende opgave udbydes som et frivilligt udbud på udbud.dk. Projektperioden er fra kontraktens indgåelse til og med 31. december 2018, med option på forlængelse af kontrakten med ét år. Den samlede beløbsramme er kr ekskl. moms. De årlige beløbsrammer for opgaven er beskrevet i afsnit 4.16, og kan ikke overskrides. Tilbuddet skal være Socialstyrelsen i hænde senest torsdag d. 24. september 2015 kl Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 4 af 40

4 Udbudsbetingelser 2 Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Telefon: Telefax: CVR nr EAN nr v/ kontaktperson Fuldmægtig Kristian Bang Hansen 2.2 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Nærværende opgave udbydes som nationalt udbud jf. udbudsbekendtgørelsen. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Anmodning om yderligere oplysninger 21. september 2015, kl. 12:00 Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Andrey Lukyanov Landemærket København K Eller pr. til s skal mærkes Spørgsmål vedr. Uddannelse af Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 5 af 40

5 Udbudsbetingelser Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer i emnefeltet. Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. 24. september 2015, kl. 12:00 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 20 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer. Tilbud skal afgives i elektronisk form på mail, USBstik eller CD-ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Åbning af tilbud Tilbudsadressen er: Socialstyrelsen Att: Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 6 af 40

6 Udbudsbetingelser Forventet tidspunkt for kontraktmøde med vindende leverandør ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. 2. oktober 2015 kl. 10:00 11:30 hos Socialstyrelsen, Edisonsvej sal, 5000 Odense C Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Reserver venligst tidspunktet. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Primo oktober Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 2. april Minimumskrav Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. DVS. Soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi / samlede aktivers værdi). Soliditetserklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne opfylder minimumskravet angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 7 af 40

7 Udbudsbetingelser Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumskrav, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 21 dage efter meddelelsen af tildelingen/. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder Serviceattesten kan rekvireres via Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet til en underleverandør, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring om gæld til det offentlige indebærer at undertegnede i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 erklærer på tro og love at der ikke er begrænsninger på tilbudsgiverens muligheder for at kunne deltage i det offentlige udbudsforretninger. Udfyld tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige i Tilbuds-bilag 6. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene. 2.6 Tildelingskriterier Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet 2. Kvalifikationer og erfaring 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 8 af 40

8 Udbudsbetingelser Kvalitet 50 % Kvalifikationer og erfaring 40 % Pris 10 % I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af tilbuddets evne til at imødekomme udbudsmaterialets formål og krav som de fremgår af projektbeskrivelsen, herunder: I hvilken grad tilbuddets beskrivelse af undervisningens faglige indhold og opbygning imødekommer og udfolder de opstillede krav i afsnit 4.7. I hvilken grad tilbudsgivers samlede kursusdesign lever op til de opstillede formkrav og sandsynliggør, at kurset kan tilpasses og imødekomme forskellige lokale behov og målrettes både enkelte kommuner og sammenslutninger af kommuner. I hvilken grad tilbudsgivers forslag til anvendelse af læringsmål, drejebog og øvrige implementeringsunderstøttende virkemidler sikrer, at undervisningen målrettes kursisternes egen hverdag på en måde, der skaber omsætning til praksis. I hvilken grad tilbudsgivers forslag til markedsføringsplan og håndtering af kontakt med kommunerne lever op til de opstillede krav. I hvilken grad tilbudsgivers forslag til løbende kvalitetssikring, koordinering og udvikling af kursets indhold og undervisernes kompetencer sandsynliggør, at kurserne vil blive afviklet med stabil høj kvalitet og aktualitet gennem hele kontraktperioden. I hvilken grad tilbuddets beskrivelser af ICS og superbrugerrollen demonstrerer viden om aktuelle udfordringer, lovgivning, evalueringer, relevante forsknings- og udviklingsinitiativer og aktuelt bedste viden. I hvilken grad tilbuddets beskrivelser af aktuelle muligheder og udfordringer i arbejdet på børneog ungeområdet demonstrerer et indgående kendskab og en overbevisende viden herom. I vurderingen af kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering/afvejning af tilbuddets evne til at dokumentere, at den tilbudte bemanding er velegnet til løsning af opgaven, herunder: Den tilbudte bemandings erfaring med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af implementerings- og forankringsprocesser i den offentlige sektor. Den tilbudte bemandings erfaring og viden om udsatte børn og unge-området, herunder lovgivningen og forskningen og i særlig grad ICS, DUBU og DUBU-lignende systemer. De tilbudte undervisere og oplægsholderes relevante erfaring fra videns- og konsulentmiljøer eller kommuner, som har arbejdet med implementering og forankring af ICS og DUBU eller DUBUlignende systemer. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 9 af 40

9 Udbudsbetingelser Den tilbudte bemandings kvalifikationer og erfaringer med at planlægge og afvikle kompetenceudviklingsforløb generelt såvel som specifikt på området udsatte børn og unge, herunder erfaring med supervision, læring og facilitering af gruppeprocesser. I vurderingen af pris indgår en vurdering af: Den tilbudte pris ekskl. moms for faste udgifter i hele kontraktperioden. Den tilbudte stykpris pr. kursus ekskl. moms Tilbudsgiver skal være opmærksom på de mere udspecificerede ønsker til både kursernes indhold, form og undervisere, som de er beskrevet under afsnit Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Den til udbudsmaterialet vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 5 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten. Tilbudsgiver opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt Ophavsret, publiceringer mv. Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Socialstyrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 10 af 40

10 Udbudsbetingelser Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave. 2.9 Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af opgaven med tilhørende CV'er i bilag. 8. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumskravene, jf. afsnit 2.5 bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 3) Tro- og Love-erklæring om konkurs, skifter mm og konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm Tilbud-Bilag 3 4) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 4 5) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 5 6) Tro- og loveerklæring om Gæld til det offentlige Tilbud-Bilag 6. 7) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 20 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 11 af 40

11 Udbudsbetingelser Krav til detaljeret budget Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. og inkl. moms) og i arbejdstimer. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for henholdsvist undervisere, projektleder, studentermedhjælp, administrativt personale med videre. Endelig skal budgettet opdeles i faste og aktivitetsbestemte omkostninger. Faste omkostninger er knyttet til udvikling, markedsføring og løbende kvalitetssikring og administration, herunder: Udvikling af detaljeret kursusdesign og undervisningsoplæg Udvikling af undervisningsmateriale Kvalitetssikring af kursusdesign og undervisningsmateriale Markedsføring af kurset Håndtering og koordinering af henvendelser fra kommuner og kursusadministrator Løbende afrapportering og samarbejde med Socialstyrelsen Deltage på styregruppemøder med Socialstyrelsen Administrative opgaver (fremsendelse af fakturaer, udbetaling af honorar og transportgodtgørelse til eksterne oplægsholdere, regnskab mv.) Aktivitetsbestemte omkostninger er udelukkende omkostninger knyttet til afvikling af de enkelte kursusforløb, herunder Undervisere (ressourceforbrug pr. kursusforløb, herunder forventet ressourceforbrug til transport) Honorar til eksterne oplægsholdere Dialog, planlægning og opfølgning med kommuner i forbindelse med afholdelse af kurser. Tilbudsgivers budget må ikke indeholde poster, som ikke er kategoriseret som enten faste eller aktivitetsbestemte omkostninger. Vederlag forfalder i henhold til retningslinjerne i afsnit Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 12 af 40

12 Udbudsbetingelser Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. én sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside. Resumeet skal senest modtages én måned fra tidspunktet for kontraktunderskrivelsen Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Nicolai Eigtveds Gade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 13 af 40

13 Fortrolighed 3 Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 14 af 40

14 4 Projektbeskrivelse 4.1 Baggrund for ICS og DUBU i Danmark I 2003 blev udsatte børn og unge valgt som selvstændigt indsatsområde for Den Digitale Taskforce i Finansministeriet. Ønsket var at sikre en bedre sagsbehandling og styring på området for børn og unge med særlige behov. DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) blev udviklet som et fællesoffentligt samarbejde mellem KL, Social- og Integrationsministeriet og en række kommuner. Målet var at udvikle en it-løsning, der kunne understøtte målsætningerne om bedre sagsbehandling og styring på området. For at sikre, at it-løsningen ikke alene understøttede proceskrav og lovmedholdelighed, men også den socialfaglige kvalitet, valgte man, at it-løsningen skulle bygges op omkring den socialfaglige systematik ICS (Integrated Children s System). Størstedelen af de danske kommuner anvender i dag sagsbehandlingsmetoden ICS samt det understøttende it-system DUBU Den socialfaglige metode ICS ICS blev introduceret i Danmark i 2007 og anvendes i dag i 90 kommuner. Metoden er vidensbaseret, og er udviklet i England med henblik på at sikre en systematisk og helhedsorienteret vurdering af barnets behov. Den anvendes i dag blandt myndighedssagsbehandlere i flere lande, herunder Sverige. I udviklingen af ICS til dansk brug samt implementeringen af metoden i Danmark, har man især inddraget svenske erfaringer, hvor man har arbejdet med ICS under navnet BBiC - Barnets Behov i Centrum - siden I 2014 fik Socialstyrelsen gennemført en evaluering af kommunernes brug af ICS. Evalueringen pegede blandt andet på behovet for en stærkere ledelsesmæssig forankring og prioritering af ICS for at sikre en vellykket implementering og forankring af metoden. Formål med ICS ICS skal understøtte kommunerne i at: Sætte barnets behov i centrum Inddrage børn og forældre Indtænke både ressourcer og problemer Gøre afdækningen af barnets situation helhedsorienteret og Understøtte systematik i sagsbehandlingen Understøttende aktiviteter Socialstyrelsen understøtter kommunernes brug af ICS gennem rådgivning til kommunerne og regionale og landsdækkende seminarer. Kommuner, som har tilsluttet sig ICS i perioden fra 2013 til 2014 har Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 15 af 40

15 endvidere fået tilbud om implementeringsseminarer. Socialstyrelsen har udviklet en række anbefalinger til implementeringen og anvendelsen af ICS. En af de centrale anbefalinger er at udnævne superbrugere af ICS. Socialstyrelsens tilbyder derudover endags videnskurser om ICS til myndighedssagsbehandlere og medarbejdere på almenområdet samt femdages praksiskurser målrettet myndighedssagsbehandlere, som kan rekvireres af nuværende og kommende ICS-kommuner. Kurserne afholdes af et konsortium bestående af UC VIA, UC Syddanmark, UC Lillebælt og Professionshøjskolen Metropol. Konsortiet har også udarbejdet ICS-håndbogen i samarbejde med Socialstyrelsen. ICS-licensaftalen forpligter nye ICSkommuner til at gennemføre et praksiskursus i ICS It-systemet DUBU It-systemet Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU) er et fælleskommunalt it-system til at sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge, som er udviklet i et samarbejde mellem Socialministeriet, KL og KOMBIT (kommunernes it-fællesskab). Den tekniske løsning er udviklet af IBM, og systemet har ICS som referenceramme og socialfaglig metode. DUBU blev lanceret i 2011 med 43 deltagende kommuner. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 blev KL og kommunerne enige om, at DUBU skulle være det fælles it-system til håndtering af sager på det sociale børneområde og det blev aftalt, at kommunerne med udgangen af 2014 skulle have anskaffet sig DUBU eller tilsvarende it-system. Dette skulle understøtte en systematisk sagsbehandling i alle kommuner, som kan medvirke til at forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring. I dag anvender 74 kommuner DUBU som metodeunderstøttende it-system. Der har efter anbefaling fra Socialstyrelsen været praksis for, at kommunerne først har implementeret den socialfaglige metode ICS og dernæst it-systemet, da sagsbehandlingen i DUBU bygger på ICS s begrebsapparat, sagsbehandlingslogik og teoretisk tilgang. Baggrunden herfor er, at ICS-metoden indeholder en systematik og problem- og ressourceforståelse, der er grundlæggende i arbejdet med udsatte børn og unge. Forståelsen for den socialfaglige metode ICS er dermed en vigtig forudsætning for en effektiv brug af DUBU. Formål DUBU har til formål at bidrage til: Mere systematik i sagsbehandlingen Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser Bedre matchning af behov og tilbud Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 16 af 40

16 Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen Der kan være andre eller supplerende overordnede formål med andre it-systemer. Understøttende aktiviteter KOMBIT har afholdt en række implementeringsaktiviteter for DUBU kommunerne, såsom ledernetværksmøder og informationsmøder. KOMBIT yder også faglig sparring til DUBU-superbrugere gennem en række netværks-, implementerings- og undervisningsaktiviteter. KOMBIT har flere kursustilbud for DUBU-superbrugerne, herunder fem dages introduktionskursus. Det aktuelle kursusudbud i efteråret 2015 indeholder også seks forskellige korterevarende kurser og workshops på en til to dage, hvor DUBU-brugere, superbrugere og ledere bliver indført i systemet og dets forskellige funktioner og opkvalificeret i deres respektive roller heri. De årlige nationale ICS superbrugerseminarer afholdes for både ICS og DUBU superbrugere og bliver arrangeret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og KOMBIT. 4.2 Superbrugerne som implementeringsagenter Implementeringen af både ICS og DUBU har fra starten været organiseret omkring superbrugerfunktionen. Superbrugerne er centrale for implementeringen af ICS og afgørende for både forankring og anvendelse af systematikken og redskaberne i praksis. Evalueringen af ICS fra 2014 pegede på, at ICS superbrugere spiller en afgørende rolle for en vellykket implementering af metoden og at superbrugerne kan have stor betydning for, hvordan medarbejderne oplever anvendelsen af metoden. Superbrugerne kan give faglig sparring, samle op på uklarheder og bidrage til at skabe en ensartet forståelse og anvendelse af metoden i kommunen. Resultaterne fra evalueringen viser således sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering af implementeringen af ICS og deres oplevelse af at kunne få støtte og hjælp hos en superbruger. Tilbudsgivere bedes orientere sig i evalueringens resultater på Socialstyrelsens hjemmeside her: Der anslås at være 400 ICS superbrugere og 340 DUBU superbrugere på landsplan. Antallet af DUBU kommuner er stigende, ligesom det er tilfældet for antallet af DUBU superbrugere. Hertil kommer et ukendt antal superbrugere for tilsvarende it-systemer. Langt størstedelen af kommunerne har mindst to superbrugere på ICS og DUBU eller det tilsvarende itsystem. Det er sjældent den samme person, der varetager begge superbrugerfunktioner. Dette er sket efter anbefaling fra Socialstyrelsen, da det er vurderet vigtigt at fastholde forskellen mellem it-system og metode, ligesom opgavens art i praksis også er forskellig og derfor kan appellere til forskellige faggrupper. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 17 af 40

17 ICS-superbrugere Opgavedefineringen og rammerne for ICS superbrugerens arbejde ligger alene i kommunen, men Socialstyrelsen har beskrevet de opgaver, det kan være hensigtsmæssigt, at en ICS superbruger påtager sig. Herunder at yde faglig sparring med udgangspunkt i ICS til kollegaer, at sikre et fokus på ICS i hverdagen, holde sig opdateret på ICS området og formidle nye centrale udviklingstiltag til kollegaer, deltagelse i ICS superbrugernetværk og superbrugerseminarer samt samarbejde med it-superbrugeren. ICS superbrugeren har ofte ansvaret for at introducere ICS til nye medarbejdere, men introduktionskurserne til ICS finder sted eksternt. En superbruger i ICS er som oftest en erfaren sagsbehandler, der har stort fagligt engagement og personlig gennemslagskraft med en lyst til at formidle og inspirere kolleger. Ofte vil der også være ICS superbrugere blandt den faglige ledelse, ligesom ICS superbrugere oftest er repræsenteret i de forskellige teams, så metoden lettere kan blive omsat i hele i forvaltningen. DUBU-superbrugere De fleste kommuner har udnævnt superbrugere af de understøttende it-systemer. En superbruger i DUBU er primært en medarbejder, der har interesse for it og som besidder generelle pc brugerfærdigheder. En DUBU-superbruger er oftest sagsbehandler, men det kan også være administrative medarbejdere, der udnævnes til superbrugere. En DUBU-superbruger har ansvar for at undervise og oplære kolleger og nye medarbejdere i DUBU og desuden løbende stå til rådighed for praktiske spørgsmål og hjælp på området. En superbruger i DUBU deltager ligeledes i superbrugernetværk og opdateres løbende fra leverandøren om udvikling og justering af systemet. Udfordringer for superbrugerne i implementeringen af ICS og DUBU Det er en erfaring fra evalueringen og fra Socialstyrelsens arbejde, at it-systemet i mange kommuner på kort sigt får fokus på bekostning af den socialfaglige metode. Praktiske og systemmæssige udfordringer med at få sagsbehandlingssystemet til at fungere, har i mange kommuner taget opmærksomheden fra de systematiske og metodemæssige drøftelser og implementeringstiltag på ICS området. Dette har betydet, at ICS og det metodeunderstøttende it-system for nogle kan være vanskelige at adskille fra hinanden. Da DUBU er baseret på ICS metoden, indgår der også socialfaglige overvejelser om, hvordan systemet anvendes mest hensigtsmæssigt og hvilke ICS redskaber, der kan anvendes til eksempelvis at sikre, at børnefaglige undersøgelser bliver overskuelige og fokuserede. Overvejelser som kræver ICSsuperbrugernes faglige bidrag. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 18 af 40

18 På samme vis kan it-systemet understøtte kvaliteten i og systematikken i ICS metoden ved automatisk at overføre de udækkede behov i handleplanen, så de bliver selvstændige mål for den kommende indsats med barnet. Der er derfor en klar sammenhæng mellem den socialfaglige metode og it-system, så en uhensigtsmæssig implementering af DUBU eller et tilsvarende system kan vanskeliggøre en hensigtsmæssig anvendelse af ICS og omvendt. Socialstyrelsen erfarer fra dialogen med kommunerne, at ICS superbrugere oplever, at de har brug for mere viden og sparring i forhold til implementering af ICS. Der opleves også behov for mere vejledning og rådgivning i forhold til sammenhængen mellem implementering af ICS og DUBU eller DUBUlignende systemer samt andre initiativer og tiltag i kommunerne. Desuden oplever superbrugerne, at de mangler et klart mandat og en ledelsesmæssig opbakning til rollen, samt at indholdet i rollen defineres både for superbrugeren selv og for kollegerne. Evalueringens anbefalinger til styrkelse af superbrugerrollen Det anbefales i evalueringen af ICS, at - der sættes fokus på superbrugerrollen, dets indhold og funktion i de enkelte kommuner, og at ledelsen bakker klart op om rollen og italersætter dens betydning. - der i kommunerne følges op på anvendelsen af DUBU, og at DUBU superbrugerne får en aktiv rolle i forhold til at sikre, at de forskellige blanketter og funktionaliteter anvendes efter hensigten i systemet. - den lokale koordinering af arbejdet med implementeringsopgaverne mellem ICS superbrugerne og superbrugerne på DUBU eller tilsvarende it-system understøttes i højere grad. - superbrugerne gøres bedre i stand til at løfte den fælles opgave at tydeliggøre, hvori forskelle mellem system og metode består, og sikre et vedholdende fokus på, hvordan metode og system supplerer og understøtter hinanden. - der udvikles en formaliseret opkvalificering af ICS superbrugere med henblik på deres rolle som forandringsagenter i rådgivergruppen for at skabe og vedligeholde motivation til at arbejde med udgangspunkt i ICS. 4.3 Den udbudte opgave Dette udbud vedrører en samlet opgave med udvikling og afholdelse af kurser med fokus på implementering af ICS og DUBU eller DUBU-lignende systemer og målrettes superbrugere, faglige konsulenter og faglige ledere med ansvar for brugen af metoderne. Socialstyrelsen og KOMBIT tilbyder allerede en lang række aktiviteter, der kan understøtte brugen af ICS og DUBU. De fleste aktiviteter er rettet mod enten ICS eller it-understøttelsen, og ikke dem begge, og koncentrerer sig om det socialfaglige eller det tekniske indhold. Med dette udbud sættes specifikt fokus på superbrugernes rolle i forhold til implementeringen og forankringen af metoden og det understøttende Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 19 af 40

19 it-system. Kurserne skal kvalificere superbrugere, faglige konsulenter og ledere til at være implementerings- og forankringsagenter i egen kommune og give rum til lokale drøftelser heraf. Kurserne skal udbydes til landets kommuner som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog. Børnekataloget vil således, udover det generelle ICS praksiskursus til myndighedssagsbehandlere, ICS superbrugere og deres ledere, få et mere målrettet og videregående kursustilbud til superbrugere af ICS og tilhørende itsystem samt deres ledere og faglige konsulenter på myndighedsområdet. Kurserne skal ses i tæt sammenhæng med de eksisterende aktiviteter til understøttelse af ICS og DUBU. Kurserne skal have en varighed af fem dage og afholdes lokalt hos rekvirerende kommuner. Rekvirerende kommuner kan være enkeltkommuner eller flere kommuner i fællesskab. Den udbudte opgave indebærer: - Udvikling af kursusdesign med beskrivelse og strukturering af de enkelte kursusdage - Udvikling af undervisningsmateriale, herunder detaljerede undervisningsoplæg, værktøjer til implementerings- og ledelsesunderstøttelse, eksempler på konkrete redskaber og oversigter eller kompendier med lovgivning og artikler, der er relevante ift. ICS. - Udvikling af cases og øvelser til undervisningen - Indgåelse af aftaler med undervisere og eksterne oplægsholdere - Markedsføring af kurset samt håndtering og koordinering af henvendelser fra kommuner - Dialog, planlægning og opfølgning med rekvirerende kommuner i forbindelse med afholdelse af kurser samt gennemførelse af undervisningen - Løbende kvalitetssikring af kursusdesign og undervisningsmateriale - Koordinering og samarbejde med kursusadministrator og de øvrige leverandører i Børnekataloget - Løbende afrapportering og samarbejde med Socialstyrelsen, herunder deltagelse i styregruppemøder - Administrative opgaver i forhold til ovennævnte opgaver Opgaven er beskrevet i detaljer i de følgende afsnit. 4.4 Formål med opgaven Formålet med opgaven er at forbedre implementeringen og forankringen af ICS i kommunerne ved at opkvalificere superbrugerne af ICS og DUBU eller lignende it-systemer. Den udbudte opgave skal herunder styrke superbrugernes kompetencer opkvalificere implementeringsindsatsen i kommunerne Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 20 af 40

20 På længere sigt skal initiativet bidrage til en mere succesfuld implementering og anvendelse af ICSmetoden i landets ICS-kommuner, hvor de forskellige blanketter og funktionaliteter anvendes efter hensigten i it-systemerne, hvor børnefaglige undersøgelser ikke er mere omfattende end formålet tilsiger, og hvor sagsbehandlingen udføres systematisk, helhedsorienteret og med en høj socialfaglig kvalitet til gavn for borgerne. 4.5 Målgruppen Målgruppen for kurserne er superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer samt faglige konsulenter og faglige ledere. 4.6 Læringsmål for kurset Deltagerne skal som minimum opnå viden om egen rolle og ansvarsområde implementerings- og forankringsprocesser med fokus på ICS og med udgangspunkt i ICS og DUBU superbrugere som forandringsagenter organisationsteori relateret til ICS metoden og baseret på aktuel forskning og praksis samt organisationsteoretiske tilgange til emner som implementering, motivation og vedvarende læring relevante faglige og tekniske udfordringer Deltagerne skal endvidere som minimum få redskaber og kompetencer til at generere og vedligeholde relevant praksisviden gennem inddragelse af superbrugernes erfaringer og refleksioner formidle, motivere og skabe adfærdsændringer med henblik på at styrke implementering og forankring af ICS og DUBU/ lignende it-system håndtere forskellige reaktioner på læring og forandring yde kvalificeret faglig sparring bidrage til at skabe lokale kvalitetsstandarder for ICS-metoden, sagsbehandling med udgangspunkt i ICS og håndtering af sager i DUBU eller DUBU-lignende systemer. Kurset skal for de deltagende kommuner skabe tydelighed om de opgaver, som implementeringen af ICS og it-systemet indebærer medføre tydelige rollebeskrivelser mellem ledelse, superbrugere og faglige konsulenter give superbrugerne et fælles, målrettet kompetenceløft, og en fælles forståelse af opgaverne, som kan danne grundlag for et vedvarende samarbejde skabe grundlag for at beskrive lokale standarder for implementeringen i egen kommune styrke kvaliteten af anvendelsen af ICS Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 21 af 40

21 Leverandøren skal i samarbejde med de rekvirerende kommuner opstille konkrete læringsmål for de enkelte kurser, som skal medvirke til målretningen af kurset til de lokale behov. 4.7 Kursets indhold Kursets opbygning og indhold skal afspejle superbrugernes tredelte rolle, hvori de både skal være vigtige implementerings- og forankringsagenter for ICS og det understøttende it-system, faglige fyrtårne for det lokale arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen og kollegiale sparringspartnere i både faglige og tekniske spørgsmål. Endvidere skal kurset fokusere på de afgørende ledelsesmæssige og organisatoriske forudsætninger for superbrugernes arbejde og en vellykket implementering og udgøre en ramme for lokale drøftelser af, hvordan man vil implementere og fastholde metoden og systemet med god kvalitet. Det forventes, at opgaven vil bidrage til, at superbrugerne oplever, at de har et klart mandat og en ledelsesmæssig opbakning til deres rolle og i højere grad ses som faglige fyrtårne og konstruktive sparringspartnere af deres kolleger. sagsbehandlere oplever, at de modtager bedre sparring i faglige og tekniske spørgsmål vedrørende ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer, bliver bedre til at skelne mellem den socialfaglige metode og det understøttende it-system og se, hvordan metode og system supplerer og understøtter hinanden, og får øget motivation til at arbejde med udgangspunkt i ICS. kommunerne får en styrket lokal koordinering mellem ICS-superbrugere og superbrugere af DUBU eller tilsvarende system og et bedre samspil mellem ICS og de tilhørende it-systemer både i implementerings-, forankrings- og driftsfasen. Herunder præsenteres fire temaer, som alle skal indgå som væsentlige dele på kursets 5 dage. Leverandørens løsning skal som minimum indeholde følgende temaer: Tema 1: Ledelse og organisering En vellykket implementering af ICS er helt afhængig af måden kommunen har organiseret opgave på, og af den ledelsesmæssige opbakning. Derfor anbefaler evalueringen af ICS også at de kommunale ledere og mellemledere tager et klart og meget synligt ansvar for både implementeringen og den løbende opfølgning på anvendelsen bl.a. ved at indgå i den faglige sparring og dialog omkring anvendelsen af metoden. Lederne skal klarlægge, hvad de overordnede lokale politiske, økonomiske og organisatoriske rammer betyder for prioriteringen, kvaliteten og anvendelsen af ICS og det understøttende it-system i kommunen. Formålet er desuden at kommunerne får en styrket lokal koordinering mellem ICS superbrugere og superbrugere af DUBU eller lignende system og et bedre samspil mellem ICS og de tilhørende itsystemer både i implementerings-, forankrings- og driftsfasen. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 22 af 40

22 Udbytte af temaet Lederne skal med udgangspunkt i de kommunale rammer og råderum udvælge, hvilke målsætninger i metoden og elementer i it-systemet, superbrugerne skal prioritere i deres arbejde. Der skal udarbejdes en implementeringsplan for det fortsatte arbejde med ICS og det understøttende it-system. Lederne skal med udgangspunkt heri udarbejde en beskrivelse af superbrugernes opgaver, roller og snitflader og udarbejde overordnede beskrivelser af lokale standarder for kvalitet i henholdsvis metode og it system i kommunen, og hvordan ledelsen følger op på, om den ønskede kvalitet opnås. Krav til temaets indhold Lederne skal udvælge de mål i ICS og elementer i det understøttende it-system, som der fremadrettet skal arbejdes med, og drøfte sammenhængen mellem disse. beskrive roller og opgaver for egne superbrugere og ledelsen i arbejdet med ICS og det understøttende it-system. beskrive indikatorer for kvalitet i sagsbehandlingen samt hvordan ledelsen vil følge op på, at den ønskede kvalitet opnås. beskrive, hvordan leverandører og øvrige samarbejdsparter orienteres og opkvalificeres Tema 2: Superbrugerne som implementeringsagenter Superbrugerne har en central rolle i implementeringen. Superbrugerne kan give sparring i konkrete sager og tvivlstilfælde, kan spille en vigtig rolle i forhold til at samle op på uklarheder og bidrage til at sikre en ensartet forståelse og anvendelse lokalt. Formålet med dette tema er derfor at opnå én klar rollefordeling mellem ledelse og superbrugere, og en klar og fælles forståelse af, hvilke opgaver der er i forhold til implementering og forankring. Desuden er formålet, at superbrugerne får klarhed over rollen som implementeringsagent, og værktøjer til at arbejde med denne. Udbytte af temaet Ledelsen og superbrugerne beskriver sammenhængen mellem ICS og it-systemet i forhold til de mål og fokusområder, ledelsen har prioriteret, og hvilke opgaver superbrugerne skal løse i den forbindelse. Superbrugerne skal desuden opnå en grundlæggende og aktuel viden om implementering og forandringsprocesser, relateret til implementeringsarbejdet i den enkelte kommune. og redskaber til, hvordan udfordringer og problemstillinger kan håndteres, hvornår de skal adresseres, og på hvilket niveau i organisationen. Krav til temaets indhold Lederne og superbrugerne skal afklare opgaver og snitflader, herunder Identificere hvad de udvalgte mål i ICS og elementer i it-systemet har af betydning for opgaven og rollen som superbruger. Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 23 af 40

23 Ansvarsfordeling mellem ledelse og superbrugere. Kurset skal give introduktion til nyeste viden vedr. implementerings og forankringsprocesser, og relatere denne til den konkrete organisering i den enkelte kommune og arbejdet med ICS og DUBU eller lignende systemer. Kurset skal have fokus på formidling og motivationsarbejde som elementer i implementeringen, herunder præsentere konkrete værktøjer til at understøtte en klar kommunikation. Der skal arbejdes med håndtering af dilemmaer i superbrugernes arbejde. For eksempel håndteringen af både at have drifts- og udviklingsopgaver, og samtidig at være menig medarbejder og superbruger med et særligt ansvarsområde uden at have ledelsesmæssige beføjelser Tema 3: Superbrugerne som faglige fyrtårne For at superbrugerne kan få opbakning i organisationen og udfylde rollen som sparringspart, skal de i ICS sammenhæng kunne fungere som faglige fyrtårne. Kursets tredje tema er forbeholdt superbrugerne. Der sættes i dette tema fokus på at understøtte superbrugernes socialfaglighed, og ansvaret for at implementere ICS med høj socialfaglig kvalitet. Der skal arbejdes med at omsætte de indikatorer for kvalitet i ICS og DUBU eller lignende it-system, som lederne udarbejdede på første kursusdag, til specifikke opgaver for superbrugerne. Der skal desuden opnås dybere viden om, hvordan it-systemet bedst understøtter de faglige kvalitetskrav. Udbytte af temaet Superbrugerne får drøftet de udvalgte indikatorer i detaljen i forhold til, hvad der særligt skal styrkes i brugen af ICS og de understøttende it-systemer for at opnå sagsbehandling af god kvalitet. Drøftelserne skal ske med udgangspunkt i en ICS-systematik. Krav til temaets indhold Deltagerne skal arbejde med lokale definitioner af, hvad der kendetegner god kvalitet i sagsbehandlingen, herunder: Kvalitet i det tidligt forebyggende arbejde ( 11) Kvalitet i den børnefaglige undersøgelse og anvendelse af it-system Kvalitet i handleplan, opfølgning og lukning af sag og anvendelse af it-system Deltagerne skal herunder forholde sig til, hvordan superbrugerne holder sig opdateret på deres respektive områder og på, hvordan dette kan understøttes organisatorisk Tema 4: Superbrugerne i den faglige, kollegiale sparring Temaets formål: Kursets fjerde tema er forbeholdt superbrugerne. Der sættes her fokus på kerneopgaven med at give kolleger faglig sparring til at anvende ICS og de underliggende it-systemer, herunder viden om de reaktioner, der kan opstå i forbindelse hermed. Det skal endvidere klarlægges, hvordan sagsbehandlerne bedst støttes og inddrages i processen om at styrke kvaliteten i arbejdet. Formålet med Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 24 af 40

24 temaet er, at sagsbehandlerne oplever, at de modtager bedre sparring i faglige og tekniske spørgsmål vedrørende ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer, bliver bedre til at skelne mellem den socialfaglige metode og det understøttende it-system og se hvordan metode og system supplerer og understøtter hinanden samt får øget motivation til at arbejde med udgangspunkt i ICS. Udbytte af temaet Superbrugerne skal opnå en grundlæggende forståelse af læring og kompetence i at kunne identificere og håndtere de almindelige reaktioner, der kan opstå i forbindelse med forandring. Superbrugerne skal trænes i opgaven som mødeleder samt opnå konkrete værktøjer i arbejdet med at give og modtage konstruktiv feedback. Krav til temaets indhold Superbrugerne skal introduceres til den nyeste viden om, hvordan voksne bedst lærer nyt stof, og hvad der skal til for at de omsætter den nye viden til en ændret adfærd, også beskrevet som transfer. indføres i, hvilke typer af reaktioner der kan være på forandring. Hvordan genkender man dem og hvordan bruges forskelligheder bedst muligt? Der skal præsenteres viden om reaktioner på forandring og værktøjer til at håndtere tvivl og skepsis blandt kolleger og samarbejdsparter. undervises i, hvad der kendetegner effektive møder og hvad det kræver af mødelederen. De skal trænes i at bringe gruppen i spil med de forskellige kompetencer, der er til stede. trænes i konstruktiv feedback - hvordan det gives og hvordan det modtages. trænes i faglig sparring med udgangspunkt i de lokale kvalitetsstandarder. Tilbudsgivere skal i deres tilbud angive, hvordan de sikrer, at kurset kommer omkring de fire temaer og tilvejebringer det ønskede udbytte for kursisterne og deres organisationer, og samtidig beskrive den lovgivning, forskning, socialfaglige teorier, eksempler og udviklingsinitiativer, der vil blive inddraget på kurset. Kursusdesign og undervisningsmaterialer skal være udviklet inden udgangen af Tilbudsgiver skal præsentere et konkret forslag til kursets opbygning, indhold, tilrettelæggelse og undervisningsformer. Herunder en begrundet beskrivelse af, hvilke dele af temaerne, som ledelse og eventuelle konsulenter deltager i, og hvilke dele som alene relaterer sig til superbrugerne. 4.8 Viden og underviserkompetencer Indholdet på kurset skal være baseret på aktuelt bedste viden og praksis på området og bidrage til, at superbrugerne arbejder på baggrund af et så solidt vidensgrundlag om implementering, læring og adfærdsændring, som muligt. Socialstyrelsen stiller krav om, at undervisningen udføres af de fagpersoner, Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 25 af 40

25 der har den største viden om og erfaring indenfor de enkelte relevante temaer. Det er leverandørens ansvar at sikre, at de nødvendige underviserkompetencer er til stede, samt at der sker en løbende kvalitetssikring og udvikling af de pågældendes kompetencer. Underviserne på skal have viden om udsatte børn og unge samt viden om ICS metoden og kendskab til DUBU eller tilsvarende it-systemer og hvordan de praktisk understøtter sagsarbejde med udgangspunkt i ICS. Underviserne skal have dokumenteret viden og erfaring i forhold til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af implementeringsprocesser i den offentlige sektor samt erfaringer med supervision, læring og facilitering af gruppeprocesser. Derudover stilles der krav om, at undervisere skal besidde evnen til at formidle både nordisk og international forskning på en praksisnær og en for deltagerne inspirerende og umiddelbart omsættelig måde. Leverandøren skal rekruttere undervisere fra de fremmeste videns- eller konsulentmiljøer på området og fra kommuner, der har opnået positive resultater i forhold til implementering og forankring af ICS og DUBU samt har positive erfaringer med definition og anvendelse af et velfungerende ICS superbrugerkorps. Leverandøren skal derudover sikre, at de løbende har et samarbejde med førnævnte videns- eller konsulentmiljøer, så leverandøren har adgang til aktuelt bedste viden om og praksis på området. Tilbudsgiver skal i tilbuddet begrunde, at kvalifikationerne blandt de underviserne, der skal undervise på kurserne lever op til Socialstyrelsens krav som beskrevet ovenfor, samt beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de nødvendige underviserkompetencer er til stede og løbende udvikles under hele kontraktperioden. Tilbudsgiver bedes medsende CV er og dokumentation for undervisernes kvalifikationer og erfaringer, så det kan indgå i tildelingen. Der skal som led i undervisningen indgå oplæg fra praksis. Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, hvilke emner praktikerne skal holde oplæg om, samt hvilke kommuner, institutioner eller enkeltpersoner, der er indgået foreløbig aftale med vedrørende disse oplæg. Det skal begrundes, hvorfor de pågældende kommuner, institutioner eller enkeltpersoner er valgt. 4.9 Koncept for praksiskurser Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer Side 26 af 40

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsmateriale Socialstyrelsen

Udbudsmateriale Socialstyrelsen Børnekataloget Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende myndighed... 4 2.2 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Udbudsmateriale Socialstyrelsen August 2015 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Kort

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser 1 Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 1. Baggrund og formål Syddansk Vækstforum har vedtaget Strategi 2012 2020, en erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere