Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2011 - og Den Grønne Dagsorden"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

2 2

3 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Forord Efter nogle år med faldende skatteindtægter, færre på arbejdsmarkedet og i det hele taget en økonomisk situation, der har krævet handling, bevæger Solrød Kommune sig igen i den rigtige retning. Solrød Byråd har taget de nødvendige, men svære, økonomiske beslutninger, der skal langsigtet balance i økonomien. Der er foretaget nye prioriteringer med henblik på at samt fastholde og sikre gode forhold for kommunens folkeskoler, daginstitutioner og fritidstilbud. Fremtiden bringer dog stadig udfordringer. Planstrategien har et sigte på 12 år. I den pe- at der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder (16-64 år). Det betyder, at der i den overordnede infrastruktur på vej, som vi skal forholde os til. Eksempelvis den allerede planlagte udvidelse af Køge Bugt Motorvejen og etablering af København-Ringsted Banen. Byrådet ønsker, at Solrød er en velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringer i befolkningssammensætningen. Borgernes og kommunens ressourcer skal til sammen skabe et alsidigt kultur- og fritidsliv. Endelig skal naturen og miljøet beskyttes, så Solrød Kommune også fremover er en grøn oase i hovedstadsområdet. Planstrategien har derfor som hovedformål at fastholde og udvikle rammerne for Solrød Kommune, som en naturskøn del af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler mulighederne for et aktivt og trygt hverdagsliv. Solrød skal være en dynamisk kommune det bedste sted at bo i hovedstadsområdet! Tidsplan og udvælgelsen af temaer i planstrategien er blevet koordineret i det tværkommunale samarbejde København Syd, hvor Solrød, Greve, Køge og Stevns kommuner indgår. Fælles for kommunerne i København Syd er blandt andet placeringen ved Køge Bugt og ikke mindst Fingerplan 2007, der fastlægger overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning i de nævnte kommuner. Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden er herudover blevet til i en dialog mellem borgere, organisationer, erhvervsliv, administration og byrådets politikere. Til dem, der har bidraget, vil vi gerne sige mange tak. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i debatten om kommunens fremtid i offentlighedsperioden for planstrategien fra 6. maj 2011 til 1. juli Blandt andet på borgermødet mandag 23. maj 2011 kl Så får vi det bedste udgangspunkt for vores arbejde. Solrød Byråd April

4 4

5 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Den Grønne Dagsorden 11 Tema: Den Tætte By 14 Tema: Oplevelser og Bevægelse 18 Tema: Vand og Land 22 Tema: Viden og Arbejdspladser 26 Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden Udgivet af Solrød Kommune, juli 2011 CCS Fotogruppen side 5, 11, 12, 13, 19, 24, 27, 37 og 38 Vejdirektoratet side 31 Tegnestuen Ekstrakt side Solopgang over Køge Bugt ud for Solrød Kommune.

6 6

7 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Indledning Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Solrød Kommune. Det centrale omdrejningspunkt for planstrategien er Byrådets vision for Solrød Kommune: Solrød Kommune er en naturskøn del af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler muligheder for et aktivt og trygt hverdagsliv. En dynamisk kommune - det bedste sted at bo i hovedstadsområdet. En kommune med en bæredygtig økonomi med plads til stabil drift og udvikling En velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringer i befolkningssammensætningen Borgernes og kommunens ressourcer skaber tilsammen et alsidigt kultur- og fritidsliv Natur og miljø beskyttes, så Solrød også fremover er en grøn oase i hovedstaden. Planstrategien lægger en strategi for, hvilke indsatser, der kan bringe kommunen tættere på Byrådets overordnede vision. Det gør den med udgangspunkt i et statusbillede af planlægningen siden sidste revision af kommuneplanen i 2009 samt en vurdering af situationen netop nu. I Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden struktureres dette i følgende fem temaer: Den tætte by Oplevelser og bevægelse Vand og land Viden og arbejdspladser De fem temaer samt en fælles tidsplan for den offentlige høring er koordineret i det tværkommunale samarbejde København Syd. Oplægget herfra er godkendt af Byrådet i Solrød Kommune 14. juni Planstrategien er herefter blevet udarbejdet fra slutningen af 2010 frem til og med april Strandbyerne i Solrød Kommune set fra oven fra land mod vand. 7

8 Projekter der former fremtiden hertil i nabokommuner. Det gælder særligt inden for den overordnede infrastruktur. Køge Bugt Motorvejen udvides med et spor i hver retning, og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted Banen bliver anlagt mere eller mindre parallelt med den udvidede motorvej. Det er illustreret på kortet nedenfor. I forbindelse med den nye København-Ringsted Bane vil der blive lavet en ny Køge Nord Station, hvor kommunens byområder og et nyt super sygehus. Det hele i kort afstand til kommunen. Endelig undersøger Miljøministeriet og Transportministeriet i øjeblikket muligheden for at etablere Ring 5. I den forbindelse er den udlagte transportkorridor (vist på kortet nedenfor) blevet taget op til revision. Transportkorridoren har friholdt det udlagte område fra byudvikling, for at der på længere sigt er mulighed for - Linjeføringen af København-Ringsted Banen og Køge Bugt Motorvejen samt den udlagte transportkorridor. Tilsammen vil disse infrastruktur- og byudviklingsprojekter være med til at forme fremtidens Solrød Kommune på godt og ondt. København-Ringsted Banen kan blive et eksempel på et udfordrende projekt, der også bringer muligheder for kommunen. I forbindelse med etableringen af den nye bane vil der opstå en lomme øst for Jersie Landsby mellem den nye bane og Køge Bugt Motorvejen. Byrådet vil arbejde for, at Fingerplan 2007 ændres, så denne lomme kan udlægges til et erhvervsområde, der kan styrke kommunens udvikling. Læs mere om det i temaet Viden og arbejdspladser. Planstrategien vil i de kommende temakapitler, blandt meget andet, forholde sig til de muligheder og udfordringer, som de beskrevne projekter kan give Solrød Kommune. 8

9 Processen Solrød Kommune er ifølge planloven forpligtet til at offentliggøre en kommuneplanstrategi og en Lokal Agenda 21 strategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Vi kalder vores arbejde med Lokal Agenda 21 strategien for Den Grønne Dagsorden. Solrød Kommune har samlet kommuneplanstrategien og kommunens Grønne Dagsorden i én samlet plan: Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden. Kommunens Grønne Dagsorden er beskrevet selvstændigt, men den er også indarbejdet i planstrategiens visioner, strategier og indsatser. På den måde understøtter planstrategien i sin helhed strategien for en bæredygtig udvikling. I tråd hermed er planstrategien udarbejdet i tæt dialog med eksterne interessenter, der inkluderer borgere, foreninger, råd og andre myndigheder. Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden udpeger de emner, som Byrådet særligt ønsker at fokusere på de kommende år. Planstrategien er på den måde et vigtigt redskab til at udstikke retningen for arbejdet med den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien anvendes som udgangspunkt for dialog med kommunens borgere og erhvervsliv samt staten og andre interesserede forud for revisionen af kommuneplanen. Konkret følges Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden op af Kommuneplan Her indarbejdes planstrategiens visioner, strategier og indsatser i relation til fysisk planlægning. Solrød Kommune har valgt at: Læsevejledning På de følgende sider præsenteres først kommunens Grønne Dagsorden. Herefter følger en gennemgang af de 5 temaer. Hvert tema består af 4 sider, der er opbygget af følgende dele: Et opslag med en kort statusbeskrivelse suppleret med fakta samt Solrød Kommunes visioner Et opslag med strategier samt forslag til konkrete mål med udgangspunkt i Solrød Kommunes visioner. SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Den Tætte By Forslag til konkrete mål Hvad er status? Tæt bebyggelse ved Jersie Strand med Admiralparken i forgrunden. Vores overordnede mål - Strategi realiseres ved at: Vi vil udpege centralt beliggende arealer til forskellige typer af Arealer og bestemmelser skal indarbejdes i ungdoms- og seniorboliger kommuneplanens rammebestemmelser. I 2011 er vi ca indbyggere i Solrød Kommune. Men hvis vi ikke sikrer mulighed for at bygge ere I Solrød Kommune har vi to store byudviklingsområder: Trylleskov Strand med op til 625 boliger og unge, kan integreres i centerområderne i Solrød Strand, Vi vil sikre, at plangrundlaget er til stede, så der kan ske fortætning mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen.* boliger, vil indbyggertallet falde. Det skyldes, dels at der bliver stadigt ere ældre i kommunen, dels at der bliver ere par eller enlige uden børn i kommunens boliger. Solrød er befolkningsmæssigt en af landets mindste kommuner. For at opretholde og udvikle en god service, er det nødvendigt med ere indbyggere. Havdrup Vest med op til 300 boliger. Udviklingen af de to områder er gået langsommere end forventet på grund af nanskrisen. Hvis udviklingen af disse områder går, som Byrådet nu forventer, vil kommunen have indbyggere i 2015 og indbyggere i Jersie Strand og Havdrup eller opføres i umiddelbar nærhed derne mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen* unge såvel som ældre til længere ophold i bymidten Vi vil udarbejde en samlet plan for Havdrup bymidte, der skaber fortætning, grøn torvedannelse og sammenhæng mellem Havdrup Center, Havdrup Station og Hovedgaden. Vi vil undersøge mulighederne for at skabe flere små grønne oaser i byen, der indbyder til ophold med masser af liv og aktivitet.* Solrød Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som danner rammerne for, hvilke byudviklingsmuligheder der er til rådighed. Alle områder er disponeret og planlagt i Kommuneplan og forventes udbygget i indeværende planperiode, som er på 12 Med kommuneplan blev der åbnet mulighed for fortætning af byggeriet i de parcelhusområder, der ligger mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. Det vil dog kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner for hvert område, og det forudsætter samtidig, at der er interesse for det. Eksempler på, ere byrum indbyder til ophold og summer af liv* Trylleskov Strand* Vi vil tilrettelægge en markedsføringsplan for Trylleskov Strand i takt med udbygningen.* Vi vil argumenter over for staten og DSB, så etablering af Trylleskov Strand Station bliver en realitet. Vi vil tage politisk stilling til, om der må opsættes mini- og husstandsvindmøller, campingvogne, lastbiler etc. i forbindelse med revision af lokalplaner. år. De sidste boliger i Havdrup Vest forventes dog først at være beboet i Derfor arbejder vi for, hvordan fortætningen kan foregå, er vist i den gældende Kommuneplan samt nederst på Vi vil udarbejde vejledning til bæredygtigt byggeri, herunder forebyggelse mod oversvømmelser.* i forbindelse med revision af Fingerplan 2007, at få mere areal til byudvikling ved blandt andet at bruge siden overfor. Det er også et ønske blandt ældre medborgere, at * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Region Sjællands Strukturbillede 2030 og idékatelog nye ældreboliger ligger tæt på butikker og offentlig som udgangspunkt for byudvikling og infrastruktur for transport. Derfor skal det undersøges, om der kan Havdrup. Ved fortsat at have byudviklingsmuligheder vil der kunne bygges ere boliger, både til nuværende og nye borgere. bygges boliger i eller i nærheden af centerområderne. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal: hovedstadsområdet Vidste du? 2 eta- bebyggelse? gemeter bolig svarende til i gennemsnit 56,7 m 2 bolig til hver eneste indbygger? Kommune er stærkt stigende: år år år år år Solrød Kommune Hele landet Parcelhuse Række-, kædeog dobbelthuse Etageboliger Øvrige Ideer til fortætning af eksisterende parcelhusområder. Pionerfamilie i Trylleskov Strand, klar til at ytte ind i deres nye hus. Visualisering af kommende bebyggelse i Trylleskov Strand Eksempel på opbygning af et temaafsnit. Forslagene til konkrete mål beskrevet under hvert tema skal betragtes som et idékatalog. Kommunen har ikke gerne, at private aktører bidrager til at realisere de konkrete mål enten i samarbejde med kommunen eller selvstændigt. 9

10 10

11 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Den Grønne Dagsorden - Solrød Kommunes strategi for en bæredygtig udvikling Planloven pålægger kommunerne at redegøre for deres Lokal Agenda 21-strategi. I Solrød Kommune kalder vi det for den Grønne Dagsorden en dagsorden, som handler om at fremme den lokale indsats for en bæredygtig udvikling. Hovedvisionen for Solrød Kommunes Grønne Dagsorden er at skabe en kommune, hvor miljø- og naturhensynet vejer tungt i alle beslutninger. Og hvor der er fokus på at fremme den sociale, kulturelle og økonomiske bæredygtighed. Solrød Kommune ønsker at skabe en bæredygtig udvikling med afsæt i følgende målsætninger, der alle er politisk vedtaget: Klima: Solrød Kommune ønsker at tage medansvar for at forbygge klimaforandringerne ved at reducere CO2- udledningen og udledning af andre drivhusgasser. Vi har derfor sat som mål, at vi skal halvere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til transport, el og varme inden år Ressourcer: Solrød Kommune ønsker dels at fremme forbruget af miljøvenlige varer og produkter, dels at arbejde for størst muligt genbrug og recirkulering af ressourcerne, ved at: Reducere affaldsmængderne fra husholdninger og erhverv gennem affaldsforebyggelse og bedre sortering af affaldet Sikre rent drikkevand ved at forebygge og bekæmpe forurening af grundvandet Sikre, at alt nyt kommunalt byggeri opføres som lavenergibyggeri. Natur: Solrød Kommune ønsker at sikre attraktive naturværdier og landskaber ved dels at udvikle de rekreative muligheder for kommunes borgere, dels at beskytte og udvikle gode livsbetingelser for dyr og planter, ved at: Nedbringe forureningen af vandløb og søer med næringssalte og miljøfremmende stoffer Livet ved stranden - Sandkryb danner skygger i solen. 11

12 Lade dyrehold indgå som vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion i naturprægede områder Lade stranden bevare sit naturpræg og sin status som et attraktivt, lokalt naturområde og rekreationsområde Udbygge det rekreative stinet. Miljø og sundhed: Solrød Kommune ønsker at medvirke til at forøge borgernes livskvalitet ved at sikre ren luft, rent vand, ren jord og naturoplevelser, ved at: Sikre, at borgere ikke oplever unødige gener i form af lugt eller støj fra virksomheder eller anlæg beliggende i kommunen Reducere udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i naturen og miljøet. byomdannelse Solrød Kommune ønsker at bevare de æstetiske og charmerende by- og landsbyområder, som er planlagt med særligt fokus på ressourcebevidsthed og let - Friholde landområder for bebyggelse Fastholde de kvaliteter, der er i det nuværende bymønster i kommunen Sikre, at byudviklingen foregår i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner erhvervslivet Solrød Kommune ønsker at skabe en bæredygtig udvikling gennem dialog og samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, ved at: Gøre det lettere for kommunens børn, voksne og virksomheder at bidrage til kommunens udvikling og igangsætte nye initiativer - og lettere for kommunen at støtte op om dem Gøre børn og voksne mere bevidste om deres rolle og ansvar for at fremme en bæredygtig udvikling For at sikre, at kommunens strategi for en bæredygtig udvikling bliver en realitet og en succes er målene tænkt ind i alle planstrategiens temaer. På den måde bliver planstrategien samtidig vores strategi for en bæredygtig udvikling. Livet i vandet - Musling på stranden i det våde sand. 12

13 Inddragelse af interessenter i Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden I overensstemmelse med Den Grønne Dagsordens målsætninger beskrevet i forrige afsnit har Solrød Kommune været i dialog med følgende interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden: Oplevelser og bevægelse: Hjerteforeningen, Grønt Råd (herunder DN og Friluftsrådet), Solrød Centerforening, Solrød Idræts Union, Aktivitetscentret, Ældrerådet, Handicaprådet samt Solrød Kommune - Kultur og Fritid. Vand og land: Grønt Råd, Grundvandsrådet og Solrød Den Tætte By: Ældrerådet, Handicap rådet, byg- lokalhistoriker. Ældrerådet i Solrød, borgere i Solrød, Pendlerforeningen langs Køge Bugt, Movia og Banedanmark. Viden og arbejdspladser: Beskæftigelsesregionen, Region Sjælland samt kommunerne i København Syd. Specielt i forhold til kommunens detailhandelsplanlægning har Institut for Centerplanlægning ICP, Solrød Centerforening samt SuperBrugsen i Havdrup været involveret. Livet på strandoverdrevet - Nikkende kobjælde ved Trylleskov Strand om foråret. 13

14 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Den Tætte By Hvad er status? I 2011 er vi ca indbyggere i Solrød Kommune. boliger, vil indbyggertallet falde. Det skyldes, dels at boliger. Solrød er befolkningsmæssigt en af landets mindste kommuner. For at opretholde og udvikle en I Solrød Kommune har vi to store byudviklingsområder: Trylleskov Strand med op til 625 boliger og Havdrup Vest med op til 300 boliger. Udviklingen af de to områder er gået langsommere end forventet områder går, som Byrådet nu forventer, vil kommunen have indbyggere i 2015 og indbyggere i Solrød Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som danner rammerne for, hvilke byudviklingsmuligheder der er til rådighed. Alle områder er disponeret og planlagt i Kommuneplan og forventes udbygget i indeværende planperiode, som er på 12 år. De sidste boliger i Havdrup Vest forventes dog først at være beboet i Derfor arbejder vi for, i forbindelse med revision af Fingerplan 2007, at få mere areal til byudvikling ved blandt andet at bruge Region Sjællands Strukturbillede 2030 og idékatelog som udgangspunkt for byudvikling og infrastruktur for Havdrup. Ved fortsat at have byudviklingsmuligheder og nye borgere. Med kommuneplan blev der åbnet mulighed for fortætning af byggeriet i de parcelhusområder, der ligger mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. Det vil dog kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner for hvert område, og det forudsætter samtidig, at der er interesse for det. Eksempler på, hvordan fortætningen kan foregå, er vist i den gældende Kommuneplan samt nederst på siden overfor. Det er også et ønske blandt ældre medborgere, at nye ældreboliger ligger tæt på butikker og offentlig transport. Derfor skal det undersøges, om der kan bygges boliger i eller i nærheden af centerområderne. Vidste du? bebyggelse? At procentdelen af ældre borgere i Solrød Kommune er stærkt stigende: At der i Solrød Kommune er m 2 etagemeter bolig svarende til i gennemsnit 56,7 m 2 bolig til hver eneste indbygger? At boligtypernes procentvise fordeling er: år år år år år Solrød Kommune Hele landet Parcelhuse Række-, kædeog dobbelthuse Etageboliger Øvrige 14

15 Tæt bebyggelse ved Jersie Strand med Admiralparken i forgrunden. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal: Sikre gode rammer for ældres seniorliv Være et attraktivt valg for boligsøgende erhvervsaktive familier i hovedstadsområdet Være attraktivt for daglige indkøb Tilbyde attraktive skoler, institutioner, fritidstilbud og oplevelser Tilbyde bæredygtig byudvikling i forhold til klima og miljø. Ideer til fortætning af eksisterende parcelhusområder. 15

16 Vores overordnede mål - Strategi realiseres ved at: unge, kan integreres i centerområderne i Solrød Strand, Jersie Strand og Havdrup eller opføres i umiddelbar nærhed Etablere eksempelprojekter med fortætning i boligområderne mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen* Arbejde for at styrke Havdrup bymidte, så den inviterer unge såvel som ældre til længere ophold i bymidten af liv* Arbejde for god fremdrift i udviklingen af bydelen Trylleskov Strand* Arbejde for at få en station i Trylleskov Strand. 16

17 Forslag til konkrete mål Vi vil udpege centralt beliggende arealer til forskellige typer af ungdoms- og seniorboliger Vi vil sikre, at plangrundlaget er til stede, så der kan ske fortætning mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen.* Vi vil udarbejde en samlet plan for Havdrup bymidte, der skaber fortætning, grøn torvedannelse og sammenhæng mellem Havdrup Center, Havdrup Station og Hovedgaden. Vi vil undersøge mulighederne for at skabe flere små grønne oaser i byen, der indbyder til ophold med masser af liv og aktivitet.* Vi vil tilrettelægge en markedsføringsplan for Trylleskov Strand i takt med udbygningen.* Vi vil argumenter over for staten og DSB, så etablering af Trylleskov Strand Station bliver en realitet. Vi vil tage politisk stilling til, om der må opsættes mini- og husstandsvindmøller, campingvogne, lastbiler etc. i forbindelse med revision af lokalplaner. Vi vil udarbejde vejledning til bæredygtigt byggeri, herunder forebyggelse mod oversvømmelser.* Arealer og bestemmelser skal indarbejdes i kommuneplanens rammebestemmelser. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Visualisering af kommende bebyggelse i Trylleskov Strand. 17

18 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Oplevelser og Bevægelse Hvad er status? Solrød Kommune har inden for de seneste år forbedret mulighederne for oplevelser og bevægelse i kommunen. Eksempelvis er Solrød Svømmehal blevet renoveret, og der er lavet regionale stiforbindelser samt en naturlejeplads i Havdrup Vest. Solrød Kommune ønsker fortsat at skabe gode rammer for uorganiseret idrætsformer og motionsformer i kommunen ved at fokusere på stranden, centerområder samt de rekreative arealer og stier. Det skal fremme et aktivt og sundt hverdagsliv for kommunens borgere, og det skal samtidigt forebygge sygdomme. Kystlinjen mod Køge Bugt udgør en markant naturattraktion for Solrød Kommune. I dag er der imidlertid kun etableret få faciliteter, der indbyder til brug af strandområdet. Derfor ønsker kommunen at udvikle mulighederne for oplevelse og bevægelse på stranden gennem nytænkning af eksisterende strandparker og formidling af naturoplevelser. Mere liv i centrene Centerområderne bliver dagligt benyttet af en stor del af kommunens borgere. Denne brug af centrene er i høj grad koncentreret inden for butikkernes åbningstider. På længere sigt ønsker kommunen at udvide mulighederne for oplevelse og bevægelse i centrene både i og uden for butikkernes åbningstider. Det skal medvirke til at fastholde og tiltrække borgere og til at øge gennemstrømningen af kunder i centrene. Solrød Kommune har i dag et veludbygget sti- Sammenhængen mellem by, land og natur skal dog styrkes. Der skal derfor sikres en bedre forbindelse mellem disse områder. Derudover er der potentiale i at forbedre kommunens rekreative områder. Et eksempel er støjvolden mellem Solrød Strand og Køge Bugt Motorvejen. Her er det netop formålet, at muligheder for oplevelse og bevægelse for kommunens borgere. Vidste du? At de to længste sammenhængende centergader i kommunen er Solrød Center og Havdrup Center med en længde på henholdsvis 500 m og 150 m? At der mellem Køge Bugt Motorvejen og strandbyerne i dag er en 5 km lang støjvold med en højde, der varierer mellem 7 og 11 m, og tilstødende grønne arealer i et bælte på meters bredde? At kystlinjen ud til Køge Bugt i Solrød Kommune er 6 km lang? At der er 76 km stier i Solrød Kommune? At der er et rigt foreningsliv i kommunen med over organiserede medlemmer i kommunens idrætsforeninger og fritidsforeninger? 18

19 Stemningsbilleder fra stranden og skoven i Solrød Kommune. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune udviser rummelighed og er et attraktivt valg for: Strand- og vandsportsaktiviteter Rekreation og bevægelse* Udfoldelse inden for kulturlivet og fritidslivet* Fritids- og underholdningsaktiviteter.* View ud over Karlstrup Kalkgrav og til højre sommerafslapning ved Jersie strandkiosk. 19

20 Vores overordnede mål - Strategi Skabe gode rammer for kultur- og fritidsliv i byen, på stranden og i det åbne land under hensyn til kommunens naturværdier Understøtte borgernes muligheder for aktivitet, socialt fællesskab og et sundt hverdagsliv* Fremme nærhed til kommunens idrætsfaciliteter, der aktivitetsmuligheder* Sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturtilbud med gode muligheder for oplevelser og underholdning Solrød Kommunes kultur- og fritidstilbud samt attraktive naturområder. Livet i kommunens centre - hygge ved café og planter, der blomstrer i Solrød Center. 20

21 Forslag til konkrete mål Vi vil etablere et center for ikke støjende vandaktiviteter, der rummer faciliteter til eksempelvis kajak, sejlsport, badning, omklædning og opbevaring. Vi vil forbedre faciliteter på stranden for at opnå blåt flag og for at etablere beachvolleybaner, bådebro og ophalepladser m.m. Vi vil udbygge stinettet på stranden, der forbedrer bevægelsesmulighederne og gør det nemmere for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme fra stranparkerne og ud til kysten. Vi vil etablere inspirerende installationer, der opfordrer til fysisk aktivitet og i højere grad indbyder til ophold på pladser i centergader og centralt beliggende parkeringspladser.* Vi vil skabe rammerne for flere kulturelle oplevelser i Solrød Center. Vi vil bringe støjvolden mellem strandbyerne og motorvejen aktivt i spil. Det kan gøres ved at etablere installationer, som foreslået i projektet En Voldsom Omvej.* Vi vil udvikle det eksisterende stinet, så kommunens by-, land- og naturområder forbindes på en sikker og inspirerende måde. Det vil opfordre til en mere aktiv brug af stierne og bidrage til en sund livsstil for borgerne. Eksempler på en udvikling af stierne kan være etablering af trafiksikre skolestier i Havdrup, en Hjertecykelsti mellem Solrød Kommunes landsbyer, vandrestier med informationer om naturen og historien undervejs eller en udvikling af kommunens ridestier. Vi vil kortlægge og markere en række løberuter i de bynære dele af kommunen. Disse markeres ved optegninger på ruterne og gøres ligeledes synlige på Solrød Kommunes hjemmeside. Langs løberuterne etableres en række aktivitetsspots, der inspirerer og opfordrer til yderligere aktivitet og kan fungere som sociale mødesteder, hvor sundheden er i fokus.* Vi vil undersøge muligheden for at indrette midlertidige faciliteter i kommunens bynære udviklingsområder med henblik på at sikre en aktiv brug af området i en periode, hvor det ellers vil ligge ubenyttet hen.* Indsatsen kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. I den eksisterende kommuneplan er der udpeget en natursti langs kysten mellem Trylleskoven og Staunings Ø. Indsatsen kræver derfor kun en præcisering af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen skal indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur. Denne indsats kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen kan kræve en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Ingen konsekvens for gældende kommuneplan, men indsatsen kan med fordel skrives ind i hovedstrukturen. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 21

22 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Vand og Land Hvad er status? Kysten, skovene og de åbne landskaber, herunder eksempelvis Kalkgraven og Stavnings Ø, gør Solrød Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig. Det er for tiden en stor udfordring at bevare disse værdier. Derfor arbejder vi med projekter, der skal imødekomme de forestående udfordringer, som ligger i ændrede Projekterne skal sikre og udbygge kommunens naturog landskabskvaliteter, så også fremtidens borgere kan glæde sig over de naturskønne omgivelser. Udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund indgår den klimavenlige bydel ved Trylleskov Strand. For det andet i Karlstrup Mose-projektet, hvor naturgenopretning imødekommer fremtidens klima. Samt for det tredje i planlægningen af et fremtidigt biogasanlæg, som skal drives på strandens tang og andre lokale affaldsprodukter. De kommende år byder på et udfordrende arbejde med statens vand- og naturplaner. Især indsatsen for at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og Køge Bugt. Vi forventer, at planerne bliver endeligt vedtaget i 2011, hvorefter kommunerne skal følge op med handleplaner og konkrete projekter, der skal sikre, at målene nås. Kommunen har også igangsat en række andre tiltag som strandrensning, pleje af naturområder og bekæmpelse af arter, som er fremmede for vores natur (fx rynket rose og kæmpe-bjørneklo). De landskabelige værdier i kommunen er sat under Køge Bugt Motorvejen, København-Ringsted Banen og ny motorvejsforbindelse (Ring 5) i den planlagte transportkorridor mellem Havdrup og Solrød. Hertil kommer nye tendenser i landzonen, hvor pladskræ- gjorte landbrugsbygninger. For at sikre, at udviklingen sker med respekt for kvaliteterne i det åbne landskab, har kommunen igangsat et tværkommunalt projekt om analyse af landskabet. Projektet skal kortlægge og vurdere Greve og Solrød Kommunes kulturmiljøer, landskab, grønne strukturer og rekreative forbindelser og dermed danne grundlag land. Vidste du? At hovedstadsområdet forsynes med dobbelt så meget vand fra kommunens undergrund, som Solrøds borgere selv anvender? et godt dyre- og planteliv? Det svarer til 857 personer At den sjældne argus-sommerfugl lever på heden nord for Trylleskoven? 22

23 Gravhøje på linje nord for Solrød Landsby. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune vil være kendt for: De sammenhængende grønne og blå strukturer mellem byområder, skove, strand, natur og landskab, hvor der er gode muligheder for spændende naturoplevelser for borgere og besøgende i kommunen * At vi imødekommer fremtidens klimaudfordringer med en helhedsorienteret tankegang* Vores indsats for renere vand og rigere natur, og for at der i fremtiden er Vores arbejde for biologisk mangfoldighed, der skal sikre, at vores naturområder bevarer et rigt og varieret dyre- og planteliv* At vi fastholder byudvikling i tilknytning til vores eksisterende byområder.* Solstråler rammer en edderkop, der spinder sit net i skoven. 23

24 Vores overordnede mål - Strategi seres ved at: Gennemføre tiltag for tilpasning til klimaændringer efter regeringens strategi for området.* Prioritere gode projektløsninger for kloakrenovering og klimatilpasning, som samtidig øger rekreative værdier, bevarer naturværdier og beskytter vandmiljø og grundvandsressourcer* Indgå i et samarbejde med staten og nabokommunerne om at udarbejde konkrete handleplaner til opfølgning på de statslige vand- og naturplaner* Gøre en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse, blandt andet ved at prioritere arealanvendelsen i de sårbare områder * Arbejde for biologisk mangfoldighed, så vores naturområder bevarer et rigt og varieret dyreliv og planteliv* Arbejde for, at der skabes et sammenhængende netværk af forskellige naturområder, dels i form af spredningskorridorer for dyr og planter, dels som oplevelsesforløb for mennesker* Motivere, støtte og bakke op om de initiativer, som borgere, interesseorganisationer og virksomheder tager for at forbedre vores natur og miljø åbne land (København-Ringsted Banen, Ring 5) gennemføres så skånsomt som muligt og dermed mindsker miljøbelastning og påvirkninger af bymiljøer, landskab, vandmiljø og natur* Planlægge en udvikling i det åbne land, som tager udgangspunkt i lokalområdernes kvaliteter og fastholder byudvikling i tilknytning til vores eksisterende byområder* Administrere landzonebestemmelserne ud fra målet om, at det åbne land så vidt muligt bevares som landbrugspræget kulturlandskab.* Siv vejer i vinden ved Staunings Ø. 24

25 Forslag til konkrete mål Vi vil implementere kommunens klimaplan, herunder udarbejde en konkret handleplan for de klimaindsatser, som skal gennemføres i perioden Vi vil udarbejde retningslinjer og arealudpegninger for lavtliggende områder på baggrund af kortlægningen af potentielle oversvømmelsesområder.* Vi vil oplyse borgerne om forebyggende tiltag mod oversvømmelser på egen ejendom.* Vi vil gennemføre vandmiljøprojekter, som det planlagte vandog naturprojekt i Karlstrup Mose. Vi vil udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for den sydlige del af kommunen og følge op på implementeringen af de eksisterende indsatsplaner. Vi vil gennemføre vandløbsforbedrende tiltag som genåbning af rørlagte strækninger, fjernelse af styrt, og udlæg af sten og grus. Vi vil sikre, at kontrakter for kommunale landbrugsarealer ændres til miljøvenlig drift, dvs. uden brug af sprøjtemidler, gødskning, tilsåning med afgrøde og omlægning.* Vi vil udarbejde en langsigtet driftsplan for stranden og kommunale naturområder, som er tilpasset de økonomiske rammer.* Vi vil udarbejde strategier for kulturmiljøer, landskab og naturområder på baggrund af den igangsatte landskabsanalyse. Vi vil revurdere kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger på baggrund af den igangsatte landskabsanalyse. Vi vil vurdere muligheden for at placere et biogasanlæg i det åbne land i den sydlige del af kommunen. Vi vil udarbejde mere specifikke retningslinjer for kommunens landzoneadministration. Vi vil skabe mulighed for at omdanne overflødiggjorte ejendomme i landzonen til nye anvendelsesformål fx Karlstrup Skole. Fysisk planlægning og klimatilpasning bør integreres, således at byudviklingen sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vand. Derfor har Klimaplan og Klimaindsatsplan betydning for revision af kommuneplanen både for byområder og det åbne land. Revision af lavbundsarealtema både med hensyn til retningslinjer og arealudpegning indar- åbne land. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Landskabsanalysen skal danne grundlag for fremtidige arealdispositioner i det åbne land og kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. Revision af en række temaer for det åbne land både med hensyn til retningslinjer og arealudpegning indarbejdes i hovedstruktu- Revision af retningslinjer vedrørende landzoneadministration i kommuneplanens hovedstruk- arbejdes et særskilt administrationshæfte eller administrationskatalog. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 25

26 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Viden og Arbejdspladser Hvad er status? Solrød Kommune er en bosætningskommune, hvor hovedparten af de erhvervsaktive borgere pendler ud af kommunen. Fremover vil mulighederne for beskæftigelse for Solrøds borgere fortsat afhænge af udviklingen i den øvrige del af Sjælland herunder særligt hovedstadsregionen. Med de planlagte udvidelser af infrastrukturen, som fx etableringen af Køge Nord Station, kan det medføre en acceptabel pendlingsaf- borgere. Erhvervsudvikling skal give nye arbejdspladser Med adgang til motorvej og S-tog er Solrød Kommune attraktiv for nye borgere og for nye virksomheder. I Solrød Kommune er der fortsat udviklingsmuligheder længere sigt arbejder kommunen for et nyt erhvervs- en revision af Fingerplan handel En analyse af kommunens detailhandel i slutningen af 2010 viser, at kommunens borgere hovedsageligt køber deres dagligvarer i de lokale butikker. Analysen - udvalgsvarebutikker. eksisterende butikker samt for, at nye butikker kan fremtidssikres. I Solrød Kommune svarer borgernes uddannelsesniveau til landsgennemsnittet, men ligger højere sammenlignet med Region Sjælland. Kommunerne i Region Sjælland arbejder i fællesskab på at løfte det samlede uddannelsesniveau, idet en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for virksomhedernes konkurrencedygtighed og udvikling. Solrød kommune er i dag et vigtigt omdrejningspunkt for det videre uddannelsessystem i kraft af et dynamisk og fremsynet gymnasium. På kort sigt er der allerede planer om at udvide og styrke det nuværende gymnasium. Kommunen vil gerne bidrage til at fremme denne udvikling, så Solrød på længere sigt kan styrke kommunens gymnasiale uddannelser. Solrød Kommune har et relativt lavt ledighedsniveau sammenlignet med det øvrige Sjælland og landsgennemsnit som helhed. Kommunen vil fortsat gøre en arbejdsledige borgere. Således har Solrød Kommune allerede en lang række partnerskabsaftaler med private virksomheder om at medvirke i en aktiv beskæftigelsesindsats for kommunens borgere. Samtidigt ønsker kommunen både nu og fremover at være et aktiv for de virksomheder, der ønsker at rekruttere nye medarbejdere. Vidste du? At der i Solrød Kommune er erhvervsaktive personer, hvoraf pendler ud af de erhvervsaktive borgere i Solrød Kommune arbejder i en anden kommune. Omvendt er der personer, som bor i andre kommuner, men pendler til Solrød Kommune, hvor de er ansat ved en af kommunens arbejdspladser. At ud af kommunens arbejdspladser er der arbejdspladser inden for offentlig administration, undervisning og sundhed? At antallet af personer i arbejdsstyrken vurderes til at falde fra i 2011 til i 2024, mens antallet af personer uden for arbejdsstyrken øges fra til i samme periode? 26

27 En af Solrød Kommunes største arbejdspladser OJD udvider med nye lokaler. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal være et attraktivt valg for: Erhvervsaktive familier Kontor- og serviceerhverv samt lettere produktions- og industrivirksomheder Uddannelsessøgende Udvikling af handel med dagligvarer og udvalgsvarer Fritidserhverv, underholdningserhverv og restaurationserhverv. Stranden renses for fedtemøg langs kysten ud til Køge Bugt. 27

28 Vores overordnede mål - Strategi Tiltrække virksomheder og uddannelsesinstitutioner Synliggøre ledige erhvervsområder samt lægge planer for nye erhvervsarealer Være en aktiv samarbejdspartner for iværksættere Skabe gode vækstmuligheder for eksisterende virksomheder Sikre et godt naboskab mellem erhvervsaktiviteter og boligområder Tiltrække borgere med kompetencer, der matcher virksomhedernes behov Synliggøre arbejdsudbuddet i København Syd Støtte virksomheder i rekruttering af arbejdskraft Sikre en attraktiv og konkurrencedygtig detailhandel med et varieret butiksudbud Afdække Solrød Kommunes potentiale inden for turisme, underholdningserhvervet og fritidserhvervet. Erhvervsområderne ved Tåstrupvej i Solrød Kommune. 28

29 Forslag til konkrete mål Vi vil arbejde for, i at København der udarbejdes Syd Erhvervsserviceudarbejde, en kampagne for promovering at der udarbejdes af kommunens kampagne ubenyttede for erhvervsejendomme promovering af kommunens ubenyttede. erhvervsejendomme og og restarealer restarealer. Vi vil i et samarbejde med kommunerne i Region Sjælland undersøge grundlaget for at styrke de gymnasiale uddannelser. Vi vil arbejde for en ændring af Fingerplan 2007, der kan give mulighed for at udlægge et erhvervsområde evt. kombineret med skovrejsning i lommen, der opstår øst for Jersie Landsby mellem motorvejen og den nye København-Ringsted Bane. Vi vil undersøge alternative anvendelsesmuligheder i forbindelse med ledige erhvervsarealer i kommunen. Fx kan der gives mulighed for særligt pladskrævende varegrupper eller et privathospital i Cordozaparken. Vi vil arbejde for at styrke København markedsføring Syd af Erhvervsservices rådgivning og vejledning markedsføring til iværksættere, af rådgivning som og vejledning starter virksomhed. til iværksættere,. som starter virksomhed. Vi vil arbejde for, at omdanne der iværksættes blandede en boligområder analyse af forholdehvervsområder mellem arbejdsstyrke til enten rene og arbejdspladser erhvervsområder i kommunen eller boligom- og og er- udvikling råder for at af tilgodese dette. modsatrettede interesser. Vi vil arbejde for, at der iværksættes en analyse i København Syd Erhvervsservice af forholdet mellem arbejdsstyrke og arbejdspladser i kommunerne og udvikling af dette. Vi vil tage udgangspunkt i detailhandelsanalysens resultater i kommunens detailhandelsplanlægning for at fremtidssikre kommunens centre. Vi vil give mulighed for én udvalgsvarebutik større end m 2 i Solrød Center. Vi vil arbejde for, at der igangsættes en analyse af Solrød Kommunes potentialer inden for turisme, underholdningserhvervet og fritidserhvervet. Vi vil revurdere Karlstrup Erhvervsområde og Karlstrup Servicecenter som følge af etableringen af København-Ringsted Banen. Vi vil opdatere kommunens skilteregler. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Dette kræver en revision af Fingerplan 2007, før det kan indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Selve undersøgelsen kræver ingen ændring af kommuneplanens hovedstruktur eller rammer. Kommuneplanen skal ikke revideres. Lokalplaner skal ændres. Indsatsen skal ledsages af en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen skal indskrives i kommuneplanen, hvis ændringer af planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel endeligt vedtages af Folketinget. Dette kræver en revision af kommuneplanens rammer. Skal realiseres gennem en revision af skiltevejledningsreglerne. 29

30 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Hvad er status? Fingerbyområdet i Solrød kommune er bygget op om S-togsforbindelsen København-Køge. Den oprindelige by fra 1970 erne er stort set udbygget, men udvides på nuværende tidspunkt med den nye bydel Trylleskov Strand. Havdrup er ligeledes opbygget omkring Havdrup Station på jernbanestrækningen Køge- Roskilde. Havdrup udbygges i de kommende år med en ny bydel Havdrup Vest. I de eksisterende byområder skal udviklingen ske ved fortætning fortrinsvis i de stationsnære områder - hvilket vil styrke grundlaget for offentlig transport og dermed grøn transport. De stationsnære områder skal gøres attraktive og indeholde muligheder for at elle transportformer. For at styrke grøn transport har Solrød Kommune for det første indgået samarbejde med Better Place at der er udviklet og gennemført en infrastruktur af ladestandere til el-biler. Når infrastrukturen er på plads, vil kommunen søge at fremme brugen af el-biler i egen bilpark med støtte fra Energistyrelsen. indført Flextur i Solrød Kommune som et tilbud til Plejecentret Christians Have. Solrød Kommune har opfordret DSB til at anlægge Trylleskov Strand Station for at få en optimal tra- de tilgrænsende byområder. Stationen har været planlagt i over 30 år og er den sidste station, der mangler at blive anlagt mellem København og Køge. Solrød Kommune vurderer, at klima og bæredygtighedsaspektet taler for, at stationen bør anlægges, og kommunen har tilbudt DSB at bidrage til betalingen af anlægsomkostningerne. København-Ringsted Banen en realitet Staten vedtog i efteråret 2009 at anlægge en ny jernbanelinje mellem København og Ringsted, der forventes at blive indviet i Højhastighedsbanen skal køre uden stop gennem Solrød Kommune. Der vil dog blive etableret en ny Køge Nord Station tæt på kommunegrænsen kombineret med en ny S-togsstation. Denne station forventes at blive et attraktivt udgangspunkt for rejser til resten af Danmark, Norden og hele Europa. Staten genvurderer på nuværende tidspunkt den 1 km brede transportkorridor mellem Havdrup og tekniske anlæg. Udstrækningen af transportkorridoren kan ses i planstrategiens indledning. Solrød Kommune har anbefalet staten, at afklare behovet for nye anlæg og herefter slanke korridoren til det nødvendige. Genvurderingen af transportkorridoren forventes afsluttet i 1. halvdel af Staten undersøger blandt andet om en ny motorvejs- og baneforbindelse (Ring 5) kan føres gennem transportkorridoren for at sammenkoble Øresundsregionen med den kommende Femern Bælt-forbindelse. Vidste du? At Solrøds borgere rejste mere end 268 millioner personbil. At cykling og gang også er metoder til at opnå Sundhedsstyrelsens anbefalede 30 minutters daglige motion Solrød Kommune, er fra personbiler. At der maksimalt er 5 km til den bopæl, som ligger længst væk fra en station i Solrød Kommune en strækning, der kan cykles på 20 minutter At gode Parkér og Rejs-faciliteter vurderes at tog At en el-bil gennemsnitligt udleder halvt så meget CO2 som en almindelig bil. 30

31 Visualisering af udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen og København-Ringsted Banen igennem Solrød Kommune. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal være kendt for: Vi arbejder for at reducere udledningen af drivhusgas fra energiforbruget til bygge klimaforandringer afhængigheden af kørsel i privatbil. Cykelstier giver god forbindelse mellem byområderne samt daglig motion. Passagerer stiger på bussen Solrød Strand. 31

32 Vores overordnede mål - Strategi Koble byudviklingen med effektive løsninger på den Etablere af Trylleskov Strand Station for at sikre en op- Strand og de omliggende boligkvarterer Sikre et forbedret anlæg af Ringstedbanen. Anlægget skal være mere skånsom for borgerne, og mindske påvirkningerne af naturen, kulturværdier og bymiljøer* Havdrup. Alternativt skal de anlæg, der føres igennem korridoren, hvis udlægget til korridoren fastholdes af staten, give så få begrænsninger som muligt til de berørte private ejendomme Fremme brug af kollektiv transport i kombination med cykel og gå-ben, som et bedre alternativ end personbilen* Skabe gode faciliteter for kombinationsrejser ved stationerne, fx med Parkér og Rejs-faciliteter med blandt andet ladestandere til el-biler Fremme brugen af el-biler i kommunens bilpark og motivere samme bilskifte blandt kommunens borgere og virksomheder Stille krav til Movia om, at CO2-udledningen fra de- Klimaplanens målsætninger. S-toget ankommer til Solrød Strand Station på vej til Hillerød midt i Solrød Center. 32

33 Forslag til konkrete mål Vi vil arbejde for at efterleve Trafikplanens målsætninger om høj trafiksikkerhed, blandt andet ved fortsat at sikre og udbygge stisystemet, bekæmpe færdselsuheld ved ombyg- om hastighedskontrol, kampagner og vejtekniske tiltag.* Vi vil forbedre stationspladserne ved Havdrup Station samt ved S-togsstationerne Jersie Strand, Solrød Strand og kommende Trylleskov Strandstationer med faciliteter, der støtter kombinationsrejser herunder mulighed for Parkér og Rejsfaciliteter med ladestandere til el- biler, cykelparkering m.m. Vi vil løbende justere buskørslen i samarbejde med Movia og nabokommunerne for at sikre optimal og miljøvenlig busdrift set i forhold til behov og ressourcer. Denne indsats kræver en revision af kommuneplanen. Indsatsen kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. Kommuneplanens kortbilag skal ændres som følge af ruteomlægninger m.m. Vi vil samarbejde med Banedanmark om anlæg af Ringstedbanen for at sikre gode trafikløsninger på tværs af jernbanen, begrænse støjgener for omgivelserne, udlægge erstatningsarealer for ødelagt natur, herunder levesteder for dyreliv og planteliv.* Vi vil argumentere for, at man udarbejder beslutningsgrundlaget for Trylleskov Strand Station, og vi vil tilbyde medfinansiering af anlægsarbejdet. Vi vil opfordre staten til at udarbejde det nødvendige projektmateriale til afklaring af behovet for transportkorridorarealer samt at slanke korridoren til det nødvendige og optimalt set placere den vest for Havdrup. Indsatsen kræver en revision af den gældende kommuneplan. Indsatsen kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 33

34 Læs mere om kommunens planlægning på solrod.dk under Byggeri og Bolig: 34

35 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Planlægning siden Planstrategi 2007 Den gældende kommuneplan blev med udgangspunkt i Planstrategi 2007 vedtaget i 2009 med en tidshorisont på 12 år fra 2009 til Siden vedtagelsen af Kommuneplan har Byrådet aktivt arbejdet på at realisere kommuneplanens visioner og rammer gennem udarbejdelse af temaplaner, sektorplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner. Klimaplanen Skoleudbygningsplanen Helhedsplan for dagpasningsområdet Helhedsplan for idrætsområdet Støjhandlingsplanen Spildevandsplan Varmeplanen Affaldsplanen Beredskabsplanen. Til Kommuneplan : Tillæg nr. 26, Trylleskov Strand (2007) Tillæg nr. 28, Solrød Landsby (2008) Tillæg nr. 29, Jersie Landsby (2008) Tillæg nr. 30, Karlstrup Landsby (2008) Til Kommuneplan : Tillæg nr. 1, Naurbjerg landsby (2010) Lokalplan Gl. Havdrup Udvikling i landsbyen og bevaring af kulturmiljøet. (2007) Lokalplan Havdrup Vest Overordnet struktur for den østlige del af den nye bydel, Havdrup Vest. (2009) Lokalplan Solrød Center øst for stationen Mulighed for afrunding af centret langs Strandvejen. (2007) Lokalplan Solrød Center øst for stationen Mulighed for udvikling i den sydøstlige del af centret. (2010) Lokalplan Kystområdet, Solrød Strand Bevaring af områdets karakter af beboelsesområde med en fortid som sommerhusområde, fastlæggelse af 35

36 mer i området. (2007) Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige bydel Trylleskov Strand. (2007) Lokalplan Solrød Strandgaard Syv boliger opført som åben-lav og tæt-lav ved omdannelse af eksisterende kursusejendom. (2010) Lokalplan Støjvold ved Trylleskov Strand og Engstrup Mose Plangrundlaget for etablering af en støjvold langs Køge Bugt Motorvejen mellem Cementvej og Engstrupvej. (2009) Lokalplan Solrød Erhvervsområde Mulighed for udbygning og udvidelse i erhvervsområde og omlægning af eksisterende sti. (2008) Lokalplan Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand Plangrundlaget for etablering af daginstitution og butikker i Trylleskov Strand. (2010) Lokalplan Solrød Landsby Sikring af Solrød Landsby kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Strandvejen Anvendelsesbestemmelser for ejendomme med facade ud til Strandvejen på hele strækningen gennem Solrød Kommune. (2007) Lokalplan Boligøer til rækkehuse i Trylleskov Strand Plangrundlaget for etablering af boliger i Trylleskov Strand. (2010) Lokalplan Karlstrup Landsby Sikring af Karlstrup Landsby kulturhistoriske betydning (2008) Lokalplan Jersie Center Mulighed for udvidelser af bolig-, kontor- og detailhandelsformål i det eksisterende lokalcenter. (2009) Lokalplan Jersie Landsby Sikring af Jersie landsbys kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Kirke Skensved Sikring af Kirke Skensved kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Naurbjerg landsby Fastholdelse af områdets anvendelse til boligformål, erhvervsformål og landbrugsformål. (2010) Lokalplan Den nye bydel Trylleskov Strand 36

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere