Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20"

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:20 Mødested: Kongressen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Hanne Hyldgaard (HH) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Fraværende Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Budgetmæssige konsekvenser december Skolestruktur Håndtering af skolernes gæld Markedsføringsplan Budgetrapport ultimo september Beslutning om hvorvidt skøjtebanen skal stilles op i Ringsted kommunes venskabsbysamarbejde Overførsel af ansvar for venskabsbysamarbejde Etablering af Ringsted UngdomsForum (RUF) Fritvalgstakster på Ældreområdet Finansiering af uændrede sagsbehandlingsfrister vedrørende handicapbil, merudgifter til voksne og ikke-akutte hjælpemidler Fastlæggelse af erhvervsaffaldsgebyrer Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Udpegning af repræsentant til Lokalrådet Handicaprådet - ændring af de af Byrådet udpegede medlememr Anmodning om udtræden af Byrådet Selskabsform Ringsted Varmeforsyninger Salg af ejendom...59 Åben sag Sagsid: 11/15659 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

4 2. Budgetmæssige konsekvenser december 2011 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 BUDKO2011_ØU_2011_12_05 v.ii.doc (199748/11) Beskrivelse af sagen Budgetmæssige konsekvenser Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 28/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 14,8 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler i regnskabsår 2010 samt til deponering på 9,6 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsområdet i regnskabsår Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 27. november 2011 opgøres til 104,7 mio. kr. Den stigende tendens der fremgår af ovenstående kurver, skal ses i lyset af, at der i budgettet for indgår en opsparing til tilbagebetaling af skatter og tilskud vedr med ca. 18 mio. kr. i hver af månederne januar, februar og marts i år 2012 eller i alt ca. 54 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af dagsordenspunkterne og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

5 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Beslutning i Byrådet den Til efterretning. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

6 3. Skolestruktur 2012 Åben sag Sagsid: 11/2471 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 2 Alle høringsvar - november ver. 2 (190569/11) 3 Strukturmodel - modeloversigt.docx (190971/11) 4 Notat emneopdelt opsamling høringssvar ak kommentarer (2).docx (190973/11) 5 Funktionskrav Overbygningsskolen.doc (190974/11) 6 Skolestruktur - supplerende beregninger.doc (191199/11) 7 Ny Skolestruktur, Nye skoleveje.doc (191200/11) 1 Høringssvar - alfabetisk oversigt pr (192306/11) 8 Elevbefordring efter SFO.doc (195507/11) Indledning Indledning: Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted Kommune igangsatte i foråret 2011 en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune fremover bedst muligt kan understøtte et godt skolevæsen. På den baggrund har Byrådet sendt et forslag til ny skolestruktur i høring. Forslaget indeholder følgende skole- og distriktsændringer: Der etableres en overbygningsskole for årgang på Ahorn Allé. Valdemarskolen og Dagmarskolen ændres til alene at indeholde årgang. Benløse Skole og Asgårdsskolen sammenlægges til én skole og bevares på nuværende matrikler. Skolen får elever fra årgang. Vigersted Skole fortsætter som enhedsskole med årgang. Søholmskolen, Nordbakkeskolen og Kildeskolen videreføres som skoler med årgang. 10. klassecentret bevares på Ahorn Allé. Allindelille Skole, Vetterslev-Høm Skole og Kværkeby Skole nedlægges. Allindelille Skoles distrikt tillægges Kildeskolens distrikt, bortset fra området Valsømagle, der tillægges Søholmskolens distrikt. Vetterslev-Høm Skoles distrikt og Sdr. Parkskolens distrikt tillægges Dagmarskolens distrikt. Kværkeby Skoles distrikt deles som udgangspunkt ved motorvejen. Den nordlige del og hele Kværkebyvej tillægges Vigersted Skoles distrikt og den sydlige del tillægges Nordbakkeskolens distrikt. Overbygningsskolen på Ahorn Allé bliver distriktsskole for årgang i de nuværende distrikter for Valdemarskolen, Dagmarskolen og Sdr. Parkskolen. Målsætningen med at etablere en ny struktur er skabe øget kvalitet på skolerne. En kvalitet, der skal udmøntes i høj elevtrivsel, i udfoldelse af elevernes læringspotentialer, i høj forældretilfredshed og i at medarbejderne udtrykker stor arbejdsglæde.

7 En ny skolestruktur medfører store forandringer for mange elever, forældre og medarbejdere. Forandringer, som kan skabe utryghed, men som også er et afsæt for etablering af nye muligheder. Det er vigtigt, at disse muligheder gribes og udfoldes. Derfor skal der være en tæt dialog mellem skolens interessenter om, hvilke indsatser der skal prioriteres på skolerne i den nye struktur. Denne dialog igangsættes i foråret 2012, når der er truffet beslutning om ny skolestruktur. Den lovpligtige høring omkring forslaget til ny skolestruktur er nu afsluttet. Der gives her i sagen en gennemgang af høringssvarene og de ændringer, som høringssvarene kan give anledning til. Derudover beskrives situationen omkring børnetallet i Kværkeby Børnehave. Der lægges desuden op til vedtagelse af funktionskrav ift. ombygning ifm. skolestrukturen. Beskrivelse af sagen Høringssvar I høringen om ny skolestruktur, er der modtaget 71 høringssvar fra skolernes bestyrelser, elevråd og lokaleudvalg, samt fra medarbejdere, forældre, faglige organisationer, fritidsorganisationer og fra bestyrelser på daginstitutionsområdet. I sagen er der vedlagt samtlige høringssvar og notat med kort opsummering af disse. Der er ligeledes vedlagt et bilag med en emneopdelt gennemgang af høringssvarene, hvor forvaltningen kommenterer på hovedsynspunkter og forslag til ændringer. Her gives en kort opsummering: Proces og tidsplan Nogle påpeger, at processen har været lang, mens andre mener, at den har været for kort. Der er enighed om, at det er vigtigt, at tidsplanen overholdes, således at skolestrukturen kan implementeres d Nogle anfører dog, at strukturen med fordel kan implementeres i flere tempi. En begrundelse for dette er bl.a. en bekymring for, om Overbygningsskolen ikke kan nå at blive moderniseret til d Kommentarer fra forvaltningen: Det er forvaltningens vurdering, at der er flere fordele end ulemper ved at lade hele den nye skolestruktur træde i kraft allerede 1. august Præmissen for den tidsplan, der er udarbejdet for den nye skolestruktur, er, at implementeringen af den nye skolestruktur kan ske til skoleåret Dette giver udfordringer, men det er forvaltningens vurdering, at dette kan lykkes, idet tidsplanen indeholder en række forskelige tiltag såsom fordeling af medarbejdere, klassedannelser, informationsmøder for forældre, gennemførsel af sociale aktiviteter for eleverne, og anlægsopgaver til udskolingsenhederne. Såfremt implementeringen af den nye struktur bliver spredt over ét eller flere år vil det skabe store udfordringer i forhold til de fysiske rammer. Man kan således ikke flytte elever fra årgang til Dagmarskolen, hvis de ældste elever på

8 skolen i en overgangsfase stadig skal være der. Det vil ligeledes skabe meget vanskelige vilkår for de nye skoler, hvis medarbejderne er spredt på flere forskellige skolematrikler. Det bliver således svært, at samordne indsatsarbejdet på skolerne, og at skabe fællesskab og fælles retning for såvel medarbejdere, forældre som elever. Endelig vil det også medføre et mindre provenu i overgangsperioden, idet der ikke kan opnås samme klasseoptimering. I forhold til anlægsopgaver er tidsplanen relativ stram. Den primære grund til dette er, at skolerne skal ombygges samtidig med, at de er i brug. Denne udfordring vil ofte være et vilkår for ombygninger på skoler. Sekundært er tidsplanen stram, fordi der kun er 8 måneder fra der træffes politisk beslutning om den nye struktur og indtil den skal implementeres. Denne udfordring er netop håndteret ved at igangsætte processen i efteråret 2011, og det er derfor forventningen, at anlægsopgaverne er færdige ved skoleårets start. Hvis det alligevel viser sig undervejs, at processen bliver forsinket, og at ikke alt er klart d , er det forvaltningens klare vurdering, at det stadig vil være muligt for eleverne at modtage undervisning, idet det manglende arbejde kun vil være af begrænset omfang. Tidsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning, og den indeholder den prioritering, at de nødvendige faglokaler etableres først, mens det udvendige arbejde vil blive udført til sidst. Formål, kvalitetsmål og indsatser Det bliver påpeget, at det er vigtigt, at der hurtigt kan igangsættes tiltag, der gør det muligt at efterleve kvalitetsmålene på området. Flere nævner, at det skal prioriteres, at eleverne frem over modtager vejledende timetal inden for fagene. Kommentarer fra forvaltningen: Der bliver ikke frigivet væsentlige økonomiske ressourcer til indsatser i I de efterfølgende år bliver der derimod frigivet betydelige økonomiske ressourcer, således at nye indsatser kan igangsættes. Der vil i foråret 2012 blive gennemført dialog omkring, hvilke indsatser, der skal prioriteres for at nå kvalitetsmålene for skolerne. Strukturforslaget generelt En del svar anerkender behovet for etablering af en ny skolestruktur, idet de ser den som en mulighed for, at eleverne kan få et fagligt løft. Det bliver også tilkendegivet, at det er positivt, at politikerne har lyttet til høringssvarene i forårets høring. Det bliver endvidere anført, at strukturen skaber store forandringer, hvilket kan medføre transaktionsomkostninger for medarbejdere, elever og forældre. Ligesom der bliver sat spørgsmålstegn ved om strukturen gør det muligt at efterleve kvalitetsmål og visioner.

9 Flere skriver, at det ikke er tilstrækkeligt at have fokus på udskolingen, men at der også skal skabes øget kvalitet på årgangsskolerne. I Vigersted og i Benløse er der tilfredshed med, at der i deres områder bevares skoler med årgang. Asgård og Benløse mener ikke, at deres skoler skal sammenlægges, men ønsker i stedet fortsat at være to selvstændige skoler. Det bliver foreslået, at lade Valdemarskolen bevare sin overbygning på bekostning af Asgård/Benløse Skole, samt at lade både Valdemarskolen og Asgård/Benløse Skole bevare deres overbygninger. Kommentarer fra forvaltningen: Forvaltningen anerkender, at flytning af elever og medarbejdere medfører nogle meromkostninger. Derfor er der afsat 3 mio. kr. til dette det første år, samt 3,5 mio. kr. og 1 mio. kr. de to efterfølgende år til overgangsomkostninger. De nye kvalitetsmål for skoleområdet gælder for alle skoler. Derfor skal der også på nye og eksisterende 0. til 6. klasses skoler arbejdes med, hvordan den enkelte skole med sine særlige kendetegn og elevsammensætning bedst kan leve op til kvalitetsmålene. Begrundelsen for sammenlægningen mellem Asgårdskolen og Benløse Skole er bl.a. økonomisk, idet det medfører, at der spares ressourcer på ledelses og administration. Der spares således 1 mio. kr. ved sammenlægningen, idet der kan spares én skolelederstilling og en administrativstilling. Der vil, efter denne besparelse på den nye sammenlagte skole, stadig være en skoleleder, to afdelingsledere, en på hver fysisk enhed og en leder af specialafdelingen. Hvis skolen tilføres yderligere specialtilbud vil der følge ressourcer til ledelse med. Besparelsen på 1 mio. kr. vil så gælde for den samlede skolevæsen, idet der så skal anvendes mindre ledelse andre steder. Hvis Valdemarskolen, på bekostning af Asgård/Benløse Skole, skal bevare sin udskoling vil det betyde, at eleverne fra Asgård/Benløse Skole vil få længere vej til Overbygningsskolen end eleverne fra Valdemarskolen ellers vil få. Fysiklokalerne, som er et væsentlige faglokaler i udskolingen, er ny renoverede på Asgård/Benløse Skole, mens de er af ældre dato på Valdemarskolen. Hvis Valdemarskolen fortsat skal have udskolingsklasser, vil de ikke have plads til de to specialklasserækker fra Sdr. Parkskolen. De kan i stedet flyttes til Asgård/Benløse Skole, hvor der er gode erfaringer med arbejdet med specialklasseområdet. Men det løser ikke problemstillingen med, at der skabes vanskelige vilkår for inklusion for de ældste elever i specialklasserne, da der i denne model, så netop ikke ville være almenklasser med de ældste elever på Asgård/Benløse Skole. Hvis der både skal være udskoling på Valdemarskolen og på Asgård/Benløse Skole, vil der ikke kunne opnås samme klasseoptimering, og det samlede provenu vil derfor blive mindre. Denne model vil også betyde, at der bliver et noget lavere antal klasser pr. årgang på Overbygningsskolen. Dermed vil skolen miste nogle af mulighederne for at lave særlige valgfag og linjer. Der vil endvidere heller ikke være plads til nye specialklasserækker på nogen af de to skoler. De er derfor nødt til at blive på Sdr. Parkskolen. Det medfører, at der skabes vanskelige vilkår for inklusion på årgang. Forvaltningen vurderer, at sidstnævnte udfordring er større end udfordringen med vanskelige vilkår for inklusion blandt de ældste specialklasseelever.

10 Etablering af Overbygningsskole Nogle forholder sig positivt til etablering af en overbygningsskole, mens andre savner evidens for, at det vil skabe øget kvalitet og bevirke, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Flere påpeger endvidere, at en overbygningsskole vil betyde, at enhedsskolen afskaffes. Dette vurderes at være en negativ konsekvens. Der bliver bl.a. kritiseret, at der ikke kommer kantine på den nye skole, samt udtrykt bekymring for, om der er tilstrækkelige idrætsfaciliteter. Det bliver endvidere udtrykt tilfredshed med, at der er alternativer til overbygningsskolen i form af udskolingsklasser på to andre skoler. Dem der forholder sig positivt til overbygningsskolen anfører, at der skabes bedre rammer for at udfordre og motivere alle elever. Der bliver til sidst understreget, at det er vigtigt, at der etableres et tæt samarbejde med SSP. Høringssvar fra Kildeskolen, Allindelille Skole og Benløse Skole foreslår, at eleverne fra kommende Kildeskolen går i udskolingen på Asgård/Benløse Skole. Kommentarer fra forvaltningen: Idet Overbygningsskolen er et nyt initiativ, er der ikke foretaget forskning inden for området. Men flere parter, bl.a. KL, peger på, at det er nødvendigt at gå nye veje, hvis det skal lykkedes for flere unge at gennemføre en ungdomsuddannelse. Overbygningsskolen skaber nogle nye muligheder for etablering af et lærings- og ungdomsmiljø, ligesom der skabes gode muligheder for at tilbyde forskelligartede undervisningstilbud, som kan målrettes den enkelte elevs kompetencer og potentialer. I kraft af overbygningsskolens placering tæt på kommunens ungdomsuddannelser vil der skabes gode muligheder for et tæt samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelserne. Etableringen af Overbygningsskolen medfører dog, at flere elever end tilfældet er i dag skal skifte skole undervejs i deres skoleforløb. Dette er en udfordring, som der skal være fokus på. I overgangen skal der fokuseres på elevernes trivsel og på at skabe en rød tråd i fagene igennem hele skoleforløbet. I forhold til de fysiske rammer, skal der peges på, at der kan etableres en køkkenfacilitet og et mindre cafeareal, hvor nogle elever kan spise, samt at de mange fællesarealer på skolen vil blive moderniserede, således at de både kan bruges til læring, ophold og spisning. Det skal også nævnes, at der vil være tilstrækkelige med idrætsfaciliteter, når gymnasiehallen er færdigbygget i foråret Indtil da skal elever fra gymnasiet og/eller fra overbygningsskolen køres med bus til Ringsted Sportscenter, ligesom nogle elever fra Sdr. Parkskolen gør det i dag. Det vil være udgiftsneutralt, at lade eleverne fra kommende Kildeskolen gå i udskolingen på Asgård/Benløse Skole, idet eleverne kan rummes i eksisterende klasser. Forslaget vil skabe kortere transport for en del af eleverne. Derudover kan det vise sig, at det kan etableres en bedre klasseoptimering blandt de ældste elever, hvis. der etableres friskole i Vetterslev-Høm for årgang. Forvaltningen anbefaler, at dette forslag gennemføres.

11 Skolelukninger Allindelille Skole, Vetterslev Høm Skole og Kværkeby Skole og deres interessenter er enige om, at det vil medføre et stort tab for elever, forældre, fritidsordningerne og lokalsamfundene generelt, hvis skolerne lukkes. Flere mener endvidere at det økonomiske provenu ved at lukke landsbyskoler ikke står med de negative konsekvenser som det medfører. Allindelille Skole peger på, at man med fordel kan lukke Kildeskolen frem for Allindelille Skole. Eleverne på de tre pågældende skoler tilkendegiver, at de er glade for at gå på skolerne, og at de er kede af at skulle skifte skole. Kommentarer fra forvaltningen: Det er forvaltningens vurdering at Kildeskolen og Allindelille Skole er i samme bygningsmæssige stand, hvorfor dette ikke er afgørende for en endelig beslutning. I forhold til størrelse af provenu vil der ikke være forskel på at lukke Kildeskolen frem for Allindelille Skole. Det kan lade sig gøre at overføre elever fra Allindelille Skole til Asgård/Benløse skole uden at der skal oprettes flere klasser på Asgård/Benløse skole. Dette vil derfor ikke medføre merudgifter i forhold til den model, som er foreslået i høringsmaterialet. Det vil medføre, at Kildeskolen vil få et elevtal på under 100 elever, samt at der vil opstå højere klassekvotienter på Asgård/Benløse Skole. Skoledistrikter Det bliver i nogle høringssvar foreslået, at man skal justere i skoledistriktet mellem Vigersted Skole og Søholmskolen, således at børn der bor i den nordlige del af Vigersted Skoles distrikt flyttes til Søholmsskolens distrikt. Det bliver også foreslået, at flytte hele det nuværende Kværkeby skoledistrikt til Vigersted skoledistrikt, samt kritiseret at der er for langt til Nordbakkeskolen for eleverne syd for motorvejen. Skolebestyrelsen på Allindelille Skole anfører endeligt, at hvis skolen skal lukkes vil det være mere hensigtsmæssigt at overføre eleverne til Asgård/Benløse Skole frem for til Kildeskolen. Mange nævner, at skoledistrikterne vil medføre længere transporttid for mange elever. Kommentarer fra forvaltningen: Hvis der justeres i skoledistriktet mellem Vigersted Skole og Søholmskolen kan det medføre, at der skal oprettes flere klasser på Søholmskolen, hvilket i så fald vil gøre det samlede provenu mindre. Derfor vil forvaltningen ikke anbefale en justering lige nu. Men det bliver formentligt fornuftigt indenfor en kortere tidshorisont, at ændre skoledistriktet her.

12 Hvis hele Kværkeby skoledistriktet flyttes til Vigersted skoledistriktet vil det betyde, at der skal oprettes flere klasser. Samlet set vil en sådan ændring betyde, at det økonomiske provenu ved skolestrukturen bliver omkring 1,9 mio. kr. mindre. Man kan som alternativ overveje den mulighed, at eleverne syd for motorvejen ikke overføres til Nordbakkeskolen, men at de i stedet overføres til Valdemarskolen. Dette vil ikke medføre merudgifter, idet eleverne kan rummes i de eksisterende klasser. Det kan ikke undgås, at lukningen af små skoler i landområderne giver nogle elever mere transporttid. Serviceniveauet i forhold til transporttid vil dog blive uændret i forbindelse med indførelse af den nye skolestruktur. Det betyder, at den stadig ikke må overstige 1 time, og at det vil være muligt at blive transporteret hjem efter SFO, hvis man kan benytte offentlige bus. Hvis man benytter særtransport, vil det, akkurat som i dag, kun være muligt at komme hjem lige efter skoletid. Lukningen af Allindelille Skole vil medføre, at væsentlig flere elever end i dag skal benytte særbus. Hvis eleverne fra Allindelille Skole overføres til Asgård/Benløse Skole vil antallet af elever der skal benytte særbus ikke stige markant. I drøftelserne med MOVIA om pris for befordring i den nye skolestruktur, er ovenstående indlagt som en præmis. Skoleveje Der bliver udtrykt bekymring for skolevejene. Det bliver anført, at det er vigtigt, at der er gode og sikre skoleveje til skolerne. Samt at der skal etableres gode busforbindelser. Det er vigtigt, at eleverne ikke kun kan bruge busforbindelserne efter skole, men at de også kan bruge dem efter SFO, således at de har mulighed for at danne gode sociale relationer. Til sidst bliver det påpeges, at det er vigtigt, at der er gode ankomstforhold på byskolerne. Kommentarer fra forvaltningen: Den overordnede vurdering fra Teknisk Forvaltning er, at eleverne kan komme sikkert til skole med mindre tilpasninger af skolevejene, som kan gennemføres inden for det eksisterende budget på området. Der vedlægges bilag, som uddyber hvilke skoleveje, der anbefales for de børn, som skal krydse jernbanen. Det anbefales, at de mindste elever benytter stien ved Åen. Stien trænger til vedligehold og vil blive vedligeholdt inden skolestart. Det forventes at flertallet af eleverne til overbygningsskolen vil benytte Næstvedvej. Der vil alligevel blive indført forskudte ringetider på Dagmarskolen og Overbygningsskolen, således at trængsel på stien og krydsende elever i forskellige aldersgruppen undgås. Teknisk Forvaltning vil derudover overveje, om der skal opsættes bomme ved stien for at

13 forebygge knallertkørsel og for høje hastigheder under broen, samt om der skal foretages yderligere tryghedsskabende initiativer ift. stien. Ankomstforholdene til Dagmarskolen vurderes at være gode. Dette skyldes bl.a. der for nyligt er etableret nye parkeringsområder. På Valdemarskolen har ankomstforholdene ikke samme niveau, men da der samlet set frem over kommer færre elever, vil det ikke være behov for at etablere anlægsmæssige forbedringer. Anlæg Flere påpeger, at der er afsat for få ressourcer til det stigende elevtal der skal være på Dagmarskolen, mens andre påpeger, at der mangler ressourcer til flytning af specialklasserækker. Forvaltningens kommentarer: Der er afsat 1 mio. kr. til både indretning af integreret institution i Kværkeby og til Dagmarskolen, bl.a. til SFO forholdene. Forvaltningen mener, at det skal overvejes at afsætte en større del af den afsatte million til Dagmarskolen, hvilket der kan blive mulighed for, hvis børnehaven i Kværkeby ikke skal ombygges. Det bliver også påpeget, at der er behov for flere faglokaler på Dagmarskolen. Dette er forvaltningen ikke enig i, idet det vurderes at de nuværende faglokaler kan dække behovet. Placering af specialklasserækker Flere kritiserer, at Centerklasserne og K-klasserne, som i dag er placeret på Sdr. Parkskolen, skal placeres på Valdemarskolen. Kritikken skyldes dels, at der ikke skal være udskoling på Valdemarskolen, og dels at der er utilstrækkelige udearealer og dårlige ankomstforhold. Kommentarer fra forvaltningen: Forvaltningen skal bemærke, at der med forslaget både er specialklasser, der for får bedre muligheder for inklusion med jævnaldrene, og specialklasser, der får vanskelligere muligheder for inklusion med jævnaldrene. Således vil centerklasserne og K-klasserne, der i dag er placeret på Sdr. Parkskolen i det forslag, der er i høring blive placeret på Valdemarskolen, hvor der ikke er udskolingsklasser på almenområdet.

14 Et alternativ kan være, at flytte de to specialklasserækker til Asgård/Benløse Skole i stedet for, da der her er overbygningselever. Det er dog vigtigt at understrege, at der p.t. ikke er plads til alle specialklasser på skolen. Dette alternativ indebærer således, at de ældste K-klasseelever i en overgangsfase bliver på Overbygningsskolen, og gør deres skolegang færdig der. Samt at der foretages en udbygning på 100 kvm. på Asgårdafdelingen. Udbygningen vil ifølge Teknisk Forvaltning koste ca. 1,7 mio. kr., forudsat at der ikke skal være vådrum. Udgifterne til udbygningen kan vælges at tages fra det beløb, der er afsat til modernisering af udskolingen på Asgård/Benløse Skole. Erfaringer fra de seneste år viser, at det samlede antal elever i specialklasserne på Sdr. Park frem over vil blive lavere, og at Asgård/Benløse Skole, efter en overgangsfase på 2 år, i højere grad vil kunne skabe plads til alle specialklasseelever. Denne model vil betyde, at der bliver et overskud af kvadratmeter på Valdemarskolen, som der vil kunne anvendes til andre formål. Et andet alternativ kan være, at flytte centerklasserne til Asgård/Benløse Skole, og at flytte de yngste K-klasser til Valdemarskolen, mens de ældste K-klasser i en overgangsfase bliver på Overbygningsskolen. Dette vil skabe gode inklusionsmuligheder for centerklasseleverne, men stadig skabe udfordringer for inklusion for de ældste K-klasser, når overgangsfasen er overstået. Forældrene til børnegruppen har dog anbefalet, at K-klasser ikke varigt bliver på Overbygningsskolen. Denne mulighed indebærer ikke yderligere anlægsudgifter. Kværkeby Børnehave I høringsmaterialet for ny skolestruktur i Ringsted Kommune står der, at Kværkeby Børnehave kan fortsætte som et selvstændigt dagtilbud for 0-6 årige børn, da der ikke er et tilstrækkeligt antal børnehavebørn til at institutionen kan fortsætte alene som børnehave for de 3-6 årige. Ud over en mindre ombygning af institutionen, vil en sådan løsning også betyde nedlæggelse af de nuværende dagplejepladser i Kværkeby-området. Befolkningsstatistikken viser ikke faldende børnetal. Trods dette er der pr. 1. januar 2012 indmeldt 24 børn i børnehaven hvoraf de 11 af børnene skal starte i bh.kl. til august Samtidig er der ikke børn på venteliste til Kværkeby Børnehave. Situationen har derfor udviklet sig sådan, at der reelt er et meget begrænset antal forældre, som ønsker plads i børnehaven. Det betyder, at der til sommer alene vil være 13 børnehavebørn i institutionen. Selvom der udvides med et antal vuggestuepladser, vil der ikke være nok børn i institutionen til, at denne kan drives uden underskud. Et løsningsforslag kan derfor være at lukke Kværkeby Børnehave og tilbyde de 13 børn, der vil være tilbage pr. 1. august 2012, børnepasning i Vigersted Børnehus. De 13 børnehavebørn vil kunne rummes i Vigersted Børnehus fra august måned Med nuværende kendte venteliste til institutionen betyder det, at der i skoleåret 2012/2013 vil være lidt flere børnehavebørn i institutionen og som følge deraf vil der være plads til lidt færre 0-2 årige børn. Det er forvaltningens vurdering, at den samlede kapacitet til børnepasning i Kværkeby og Vigersted vil være tilstrækkelig til at imødekomme den forventede efterspørgsel med denne løsning.

15 Ved at lukke Kværkeby Børnehave kan der spares ressourcer til lederlønning og drift og vedligehold af bygning. Besparelsen vil være på kr., som foreslås overført til usikkerhedspuljen. Anlægsomkostninger: Der er afsat 27,1 mio. kr. til anlægsomkostninger i forbindelse med ny skolestruktur, bl.a. til ombygning og renovering på den planlagte Overbygningsskole på Ahorn Allé. I forbindelse med modernisering på Overbygningsskolen, er der nu udarbejdet funktionskrav som beskriver hvilke moderniseringer der skal etableres. Kravene bygger på de ideer, der blev politisk vedtaget i forbindelse med drøftelse om bygning af Solhammerskolen. De er således inspireret af en fagcentertanke. Det betyder, at der skal være fokus på undervisningens tilrettelæggelse samt på samspillet mellem fagene og skolens fysiske indretning, således at denne skaber rum for fagfordybelse, alsidige læringsformer og etablering af fagfællesskaber på tværs af klasser. Funktionerne og det pædagogiske indhold er justeret således, at de er målrettede elever, undervisning og læring i udskolingen. Efter ombygningen vil der både være mulighed for, at anvende lokalerne som mere traditionelle klasselokaler eller bruge lokalerne fagopdelt. Funktionerne er endvidere ændret for at tage højde for, at overbygningsskolen skal etableres i eksisterende bygninger frem for i nye bygninger. Kravene er vedlagt og er inddelt i to afsnit. Ét visions- og værdiafsnit, og ét afsnit der konkret angiver hvilke moderniseringer der skal foretages. Høring Forslaget til ny skolestruktur har været i høring, sagen her omhandler de indkomne høringssvar. Økonomi Forslaget til påtænkt ny skolestruktur indebærer både anlægsomkostninger og ændringer i skolernes nuværende driftsomkostninger. Da Byrådet den 21. juni vedtog at sende forslag til ny skolestruktur i høring indgik en gennemgang af økonomien i sagen. For at udmønte ændringerne i skolernes driftsmæssige omkostninger er det som tidligere gennemgået nødvendigt med en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Denne vil blive forelagt til politisk godkendelse efter vedtagelse af ny struktur. I forhold til Byrådets vedtagelse den 21. juni rummer sagen én indstilling, som ændrer i de driftsøkonomiske forudsætninger, som Byrådet på dette tidspunkt blev forelagt. Det drejer sig om indstillingen om nedlæggelse af Kværkebybørnehave, der vil betyde en besparelse på kr., som foreslået overført til usikkerhedspuljen ifm. skolestrukturen. Vurdering Forvaltningens vurdering af høringssvarene i forhold til de forskellige emner, fremgår af sagsfremstillingen. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 1. At der træffes endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur og eventuelle ændringer i det forslag, som har været sendt til høring.

16 2. At der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ændres i placeringen af specialklasserne, således at de ældste K-klasse elever i en overgangsperiode bliver på Overbygningsskolen på Ahorn Allé, mens: a) H-klasserne placeres på Asgård/Benløse Skole i stedet for på Valdemarskolen (Model 3 i oversigtsskema) eller b) både H- og K-klasserne skal flyttes til Asgård/Benløse Skole og skolen derfor udbygges. (Model 2 i oversigtsskema) 3. At der træffes beslutning om, hvorvidt følgende ændringer af grænserne for skoledistrikterne skal gennemføres: a) Allindelille Skoles distrikt tillægges Asgård/Benløse i stedet for Kildeskolens Distrikt. Området Valsømagle tillægges uanset model Søholmsskolens distrikt. (Model 4 i oversigtsskema) b) Overbygningselever fra Kildeskolen og Allindelille Skoles distrikt tillægges Asgård/Benløse Skoles distrikt i stedet for Overbygningsskolen. (Model 5 i oversigtsskema) c) Den sydlige del af Kværkeby Skoles distrikt, dvs. området syd for motorvejen, tillægges Valdemarskolen i stedet for Nordbakkeskolens distrikt. (Model 7 i oversigtsskema) d) Den sydlige del af Kværkeby Skoles distrikt, dvs. området syd for motorvejen tillægges Vigerstedskole i stedet for Nordbakkeskolens distrikt. (Model 6 i oversigtsskema) 4. At børnehaven i Kværkeby ikke ombygges til en integreret institution, men lukkes, samt at overskuddet på kr. overføres til usikkerhedspuljen ifm. skolestrukturen. 5. At de beskrevne funktionskrav for ombygningen af Overbygningsskolen godkendes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad. 1. Udvalget anbefaler at vedtage det forslag til skolestruktur, der har været sendt i høring, med følgende ændringer; Ad. 2. At de ældste K-klasse elever i en overgangsperiode bliver på Overbygningsskolen på Ahorn Allé, mens de øvrige elever i H- og K-klasserne flyttes til Asgård/Benløse Skole og skolen derfor udbygges. Ombygningsudgiften afholdes indenfor den afsatte ramme til anlægsudgifter i forbindelse med skolestrukturen. Ad. 3. At overbygningselever fra Kildeskolen og Allindelille Skoles nuværende distrikt (eksklusiv Valsømagle) tillægges Asgård/Benløse Skoles distrikt i stedet for Overbygningsskolen. At den sydlige del af Kværkeby Skoles nuværende distrikt, dvs. området syd for motorvejen undtagen Kværkebyvej, tillægges Valdemarskolen i stedet for Nordbakkeskolens distrikt. Ad. 4. At børnehaven i Kværkeby ikke ombygges til en integreret institution, men lukkes, samt at overskuddet på kr. overføres til det generelle provenu fra ændringerne i skolestrukturen. De ikke anvendte anlægsudgifter på Kværkeby børnehave bruges til de øvrige anlægsprojekter i forbindelse med skolestrukturen. Ad. 5. Desuden anbefales de beskrevne funktionskrav for ombygningen af Overbygningsskolen godkendt.

17 Udvalget anbefaler at hæve serviceniveauet på elevtransporten således at der tilføjes en hjemtransport i SFO-tiden de steder, hvor der ikke er offentlig bustransport. Udgiften finansieres indenfor de frigivne midler fra ændringerne i skolestrukturen. For at sikre elever, forældre, skolebestyrelser og medarbejdere et højt informationsniveau, samt størst mulig tryghed under implementeringen af den nye skolestruktur udarbejdes en detaljeret kommunikations- og handlingsplan. Denne forelægges Børne- og undervisningsudvalget på udvalgets møde i januar A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Klaus Hansen (KH) V For X X X X Imod X X Undlo d Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget den Benny Christensen rejste et ændringsforslag om, at Vetterslev-Høm skole bevares. Afstemning om dette: V Niels Ulrich Hermans en (NUH) V A Svend- Erik Jakobs en (SEJ) A F Britta Nielse n (BN) F A Benny Christens en (BC) A V Thorkil Mølgaa rd (TM) V V Henrik Hvidest en (HHV) V O Poul Nødgaa rd (PON) O C Finn Anders en (FA) C For x x x Imod x x x x x Undlo d B Hanne Hyldgaa rd (HH) B x Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling blev sat til afstemning: V Niels Ulrich Hermans en (NUH) V A Svend- Erik Jakobs en (SEJ) A F Britta Nielse n (BN) F A Benny Christens en (BC) A V Thorkil Mølgaa rd (TM) V V Henrik Hvidest en (HHV) V For x x x x x x O Poul Nødgaa rd (PON) O C Finn Anders en (FA) C B Hanne Hyldgaa rd (HH) B

18 Imod x x x Undlo d Beslutning i Byrådet den Benny Christensen stillede et ændringsforslag om, at Vetterslev-Høm skole bevares. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Ej til stede Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ændringsforslaget blev hermed forkastet. Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling blev sat til afstemning: Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Ej til stede Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X

19 Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Børne- og Undervisningsudvalgets blev hermed vedtaget. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

20 4. Håndtering af skolernes gæld Åben sag Sagsid: 11/31254 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Håndtering af skolernes gæld (189895/11) Indledning Byrådet har tilkendegivet, at det er indstillet på, at der i forbindelse med en ny skolestruktur fra 1. august 2012, er villige til at drøfte en hel eller delvis eftergivelse af skolernes gæld. På den baggrund fremlægges hermed en status i relation til skolers gæld, herunder konkrete modeller for en gældssanering. Beskrivelse af sagen I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 forelå der ikke politisk stillingtagen til en gældssanering. Der er således i mindre omfang indarbejdet budgetforudsætninger om gældsafdrag, jf. tidligere aftaler om gældssanering og kommunens overførselsregler. I 2012 er der en forudsætning om gældsafdrag svarende til 2,9 mio. kr. En gældssanering forudsætter, at disse midler helt eller delvist findes et andet sted. Når der tages højde for udskillelse af ejendomsudgifter udgjorde skolernes nettogæld ved udgangen af ,1 mio. kr. fordelt på 9 skoler med til sammen 26,9 mio. kr. i underskud og 3 skoler med tilsammen 1,8 mio. kr. i overskud. De 9 skoler med underskud, forventes i 2011, i henhold til budgetrapporten pr. 30. september 2011, at afdrage 1,7 mio. kr. Det er i budgettet for 2011 forudsat at de 9 skoler afdrager 4,9 mio. kr. og samtidig at 3 skoler forbruger opsparede midler på 1,8 mio. kr. Den samlede udvikling i skolernes nettogæld viser således, at skolernes nettogæld stort set vil være uændret pr. 31/ Dette dækker således over, at skolerne har brugt et overskud, som det har været planlagt. Det vil sige primært til etablering af fysiklokale på Asgårdskolen. Samtidig har nogle skoler afdraget på gælden svarende til 1,7 mio. kr. Det er aftalt med skolelederne, at skolerne i skoleåret 2011/12 overholder budgettet. Denne aftale overholder hovedparten af skolerne, dog bliver der ikke afviklet gæld i den størrelse som var forudsat. Der skal i den resterende del af skoleåret være særlig fokus på Sdr. Parkskolen og Valdemarskolen, idet disse to skoler fortsat genererer underskud. Gældssanering Der kan opstilles følgende forslag til eftergivelse af gæld: 1. Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives, men gældsafvikling fortsætter så længe de eksisterende skoler består. Det betyder, at den aftalte gældsafvikling i 2012 nedskrives med 5/12 og skoler som gældsafvikler stilles mere lige jf. øvrige gældsaftaler. Samlet afdrages der 1,2 mio. kr. fra 1. januar til 31. juli Herved opnås, at alle skoler er gældfrie pr. 1. august, når den nye skolestruktur forventes iværksat. Det øvrige gældsafdrag på 1,7 mio. kr. forudsættes håndteret i forbindelse med regnskab 2011 via overførsler. 2. Skolernes gæld pr. 31. december 2011 eftergives. Men gældsafvikling i 2012 på 2,9 mio. kr. forudsættes afviklet som forudsat. En eventuel restgæld pr. 1.

21 august 2012 videreføres i den nye skolestruktur i en solidarisk model. Da skolerne ikke vil kunne sætte tempoet i gældsafviklingen op her midt i skoleåret, betyder dette, at der vil skulle afvikles gæld på alle skoler i den nye struktur. Forventeligt vil der skulle fordeles restgæld svarende til ca. 1,7 mio. kr. 3. Skolernes gæld pr. 31. december 2011 afskrives fuldt ud ved året udgang Finansieringen forventes håndteret via regnskab 2011 og overførsler i denne forbindelse. Det skal bemærkes, at ved alle 3 modeller, forudsættes det at ny gæld der opbygges fra 2012 og frem forsat skal afvikles af de respektive skoler uanset den nye skolestruktur. Skolerne vil således være underlagt de samme regler og forventninger som øvrige institutioner. Eventuel gæld der opbygges i 2012 vil således blive overført til 2013 jf. de eksisterende overførselsregler. Vurdering Konsekvenser for kommunens økonomi Økonomisk set belaster en gældssanering kommunens økonomi på følgende måder: Et merforbrug medfører et likviditetstræk fra kommunens kasse det budgetår, hvor merforbruget finder sted. En gældsanering vil betyde, at kassen ikke genopbygges i de efterfølgende år. Negative overførsler (gældsafvikling) finansieret positive overførsler andre steder i kommunens budget. En gældssanering på skolerne medfører, at positive overførsler må reduceres, afhængigt af hvilken model der vælges. Kommunens budget for 2012 indeholder en forudsætning om, at skolerne afvikler gæld svarende til 2,9 mio. kr. Hvis kommunen skal overholde serviceudgiftsrammen samt sikre finansiering af budget 2012 skal den forudsatte gældsafvikling enten findes ved reduktioner på andre budgetområder eller via overførsler i forlængelser af regnskab Sidstnævnte løsning forudsætter, at der er en samlet mindreforbrug i 2011 og vil kun håndtere de finansielle aspekter. Direktionen anbefaler model 1, idet det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at alle skoler stilles lige ved starten på den nye skolestuktur, uanset de konkrete gældssituationer på den enkelte skole. Derved øges muligheden for at opfylde den faglige kvalitetsforbedring om er baggrunden for at ændre på skolestrukturen. Hertil kommer, at model 1 fastholder skolernes ledelse til allerede indgåede aftaler i relation til økonomi.

22 Indstilling Direktionen indstiller, at der vælges model 1, hvor der fortsat sker den aftalte gældsafvikling frem til, at den nye skolestruktur træder i kraft. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt. A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Klaus Hansen (KH) V For X X X X Imod Undlo d X X Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. V Niels Ulrich Hermans en (NUH) V A Svend- Erik Jakobs en (SEJ) A F Britta Nielse n (BN) F A Benny Christens en (BC) A V Thorkil Mølgaa rd (TM) V V Henrik Hvidest en (HHV) V For x x x x x x Imod Undlo d O Poul Nødgaa rd (PON) O C Finn Anders en (FA) C B Hanne Hyldgaa rd (HH) B x x x Beslutning i Byrådet den Radikale Venstre stillede ændringsforslag om, at model 3 vælges. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X

23 Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Ej til stede Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ændringsforslaget blev hermed ikke vedtaget. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Ej til stede Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Indstillingen blev herved godkendt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

24 5. Markedsføringsplan Åben sag Sagsid: 11/2395 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Markedsføringsplan for Ringsted Kommune (199336/11) Indledning Byrådet besluttede på den 14. november 2011, at der skal udarbejdes en tre-årig markedsføringsplan med en årlig ramme på kr for Ringsted Kommune på baggrund af kommunens nye markedsføringspolitik. Samtidig vedtog Byrådet, at der skulle overføres kr fra markedsføringskontoen til Kultur- og Trivselsudvalget med henblik på, at udvalget udmønter disse markedsføringsmidler. Forslag til markedsføringsplan for samt forslag til kriterier for udmøntning af markedsføringsmidler via Kultur- og Trivselsudvalget foreligger nu. Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog den 14. marts 2011 en ny vision for Ringsted Kommune, som efterfølgende har resulteret i en ny markedsføringspolitik vedtaget af Økonomiudvalget den 4. april De overordnede formål med at markedsføre Ringsted Kommune er, at: Markedsføringen skal synliggøre kommunen og tiltrække tilflyttere, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, konferencedeltagere mv.) for dermed at skabe mere velstand via øgede indtægter. Markedsføringen skal bidrage til, at kommunens nuværende borgere og virksomheder er stolte af Ringsted Kommune, så de kan fungere som ambassadører for at bo, leve, agere og opleve i kommunen. Markedsføringen skal være med til at bevæge kommunen i den retning, som Ringsted Kommunes vision angiver. I markedsføringspolitikken fremføres det, at Ringsted Kommune er af den opfattelse, at de markedsføringstiltag, som kommunen selv vil tage eller understøtte skal have et strategisk udgangspunkt og gerne et flerårigt sigte, da enkeltstående begivenheder eller aktiviteter sjældent efterlader varige spor. Aktiviteter og projekter, der inddrager eller skabes i samarbejde med lokale aktører som borgere, foreninger, interesseorganisationer, virksomheder mv. vil ligeledes blive prioriteret. Dette sker for at skabe bred opbakning til de initiativer, der sættes i værk. Ringsted Kommune er grundlæggende af den opfattelse, at markedsføringen af kommunen både kan ske ved traditionelle kampagnemetoder, men også ved at understøtte fx aktiviteter inden for kultur, idræt, byudvikling og lignende, som kan sætte Ringsted på landkortet. Markedsføringspolitikken fastslår desuden, at markedsføringen af Ringsted Kommune har både et udadrettet og et indadrettet sigte: Det udadrettede sigte retter sig mod borgere, virksomheder og besøgende/turister uden for Ringsted Kommune. Formålet er at øge kendskabet til Ringsted Kommune uden for kommunens grænser. For at få støtte inden for denne kategori skal aktiviteten eller projektet som minimum have et regionalt sigte. Projekter med et landsdækkende sigte vil blive prioriteret. Aktiviteter og tiltag inden for denne udadrettede kategori kunne være:

25 Større events som festivaler, sports- og motionsbegivenheder eller kulturelle arrangementer Deltagelse i større messer mv. Markedsføringsmateriale som særlige hjemmesider fx via internettet/sociale medier, tv-spots, annoncer, brochurer mv. Det indadrettede sigte retter sig mod kommunens borgere og virksomheder. Formålet er at fastholde borgere og virksomheder i kommunen og gøre dem mere tilfredse med at bo og agere i Ringsted Kommune. Det er samtidig formålet at styrke en fælles selvforståelse og identitet i kommunen. Aktiviteter og tiltag inden for denne indadrettede kategori kunne være: Arrangementer af en vis volumen, der understøtter og hæver kendskabet til markedsføringsprofilen lokalt Tiltag, der markedsfører kommunen lokalt fx oprettelse af et ambassadørkorps Deltagelse i messer mv. Markedsføringspolitikken fastslår, at kommunen vil anvende ca. 75 % af midlerne på den udadrettede markedsføring, mens den indadrettede markedsføring bør prioriteres med ca. 25 % af markedsføringsmidlerne. Dette kan fx opfyldes, hvis den tre-årige markedsføringplan for i alt væsentligt forholder sig til mere udadrettede aktiviteter, mens den nye markedsføringspulje i Kultur- og Trivselsudvalget forholder sig til de mere indadrettede markedsføringstiltag. Administrationen foreslår derfor en Markedsføringsplan for med følgende overordnede aktiviteter i perioden (se bilag 1 for økonomi og markedsføringsværdi) Markedsføring i relation til aktiviteter i Sommer i Ringsted (kr ) Markedsføring i relation til Ringsted Middelalderfestival (kr ) Bosætningskampagne ifbm. Børneteaterfestival (kr ) Tiltrækning af brancherelevante-virksomheder, erhvervsvelkomstpakke mv. (kr ) Digitaliseringsunderstøttelse af turisme, handel og oplevelser (fx apps, særlig Facebook-side mv.) (kr ) Administrationen foreslår desuden at den nye pulje hos Kultur- og Trivselsudvalget kan anvendes til at støtte følgende formål: 1. Events og arrangementer, der fastholder borgere og virksomheder i kommunen og gør dem mere tilfredse med at bo og agere i Ringsted Kommune. 2. Puljen anvendes til udadvendte aktiviteter og arrangementer, der foregår i Ringsted Kommune. Der vil ved tildeling blive lagt vægt på, hvor stor en deltager- eller tilskuerskreds, de pågældende aktiviteter vil have. 3. Der kan alene støttes aktiviteter og arrangementer, som afholdes af foreninger hjemmehørende i Ringsted Kommune. Dette betyder, at denne nye pulje hos Kultur- og Trivselsudvalget ikke kan bruges til køb af markedsføring på trøjer eller lignede hos foreningerne, til at støtte foreningernes almindelige, løbende arbejde eller til støtte til fx foreningernes deltagelse i arrangementer, stævner eller lignende i andre byer. Byrådet har desuden udbedt sig, at titlen på kommunens nye vision Ringsted - Hjertet ligger i midten tages op til revision. Administrationen foreslår derfor, at der indgås et samarbejde med et eksternt markedsføringsbureau inden for en ramme af kr for at få udarbejdet et nyt såkaldt pay off for Ringsted Kommune i forlængelse af visionen samt at der samtidig indhentes forslag til, hvorledes kommunens markedsføringsprofil kan skærpes under de foreslåede aktiviteter.

26 Høring Ingen Økonomi For at oprette den nye pulje under Kultur- og Trivselsudvalget skal Økonomiudvalget godkende, at der overføres kr fra markedsføringskontoen til Kultur- og Trivselsudvalget. Vurdering Administrationen vurderer, at den foreslåede markedsføringsplan og kriterierne for tildeling af midler under den nye markedsføringspulje i Kultur- og Trivselsudvalget giver en god langsigtet ramme for at markedsføre Ringsted Kommune indadtil og udadtil efter ønskerne i markedsføringspolitikken. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: 1. At Økonomiudvalget godkender markedsføringsplanen for At Økonomiudvalget godkender, at der overføres kr fra markedsføringskontoen under Økonomiudvalget til Kultur- og Trivselsudvalget 3. At Økonomiudvalget godkender kriterierne for den nye pulje under Kultur- og Trivselsudvalget 4. At Økonomiudvalget bevilliger kr fra markedsføringskontoen til udarbejdelse af pay off, markedsføringsprofil mv. for Ringsted Kommune Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den tilføjelse, at punkt 3 erstattes med, at Kultur- og Trivselsudvalget fastsætter retningslinjer for udmøntning af puljen under udvalget Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelse. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere