KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING"

Transkript

1 KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING Af Hana Danihelková og Rachel Savage 1. INDLEDNING Markedsføring er et sæt aktiviteter og værktøjer, der understøtter et produkts succes på markedet. Men det er ikke kun et hjælpeværktøj, idet det også er en nødvendig forudsætning for at sikre succes ved udbud af fjernundervisning. Markedsføring er en stor hjælp for fjernundervisningskurser og for implementeringen af E-læring inden for voksenuddannelse, og giver desuden mulighed for at definere målgrupper og bidrage til at afdække og identificere gruppens uddannelsesbehov. Markedsføring spiller også en rolle for planlægningen og identificeringen af ressourcer og økonomi. I de tilfælde, hvor fjernundervisningskurser sælges, er formålet med markedsføringen at forklare fordelene for potentielle deltagere som en hjælp for dem til at finde ud af, om kurset er det rigtige for dem. Lad os se nærmere på 8 af de 10 trin, som British Learning Association (tidligere British Association for Open Learning) anbefaler, og som kan hjælpe uddannelsesudbydere med at udarbejde en markedsføringsplan for fjernundervisning. Trin 1: Fordele - hvad håber jeres organisation at opnå? Fleksibilitet til at opdatere og håndtere forandring Mulighed for inddragelse af studerende Lave leveringsomkostninger ved mange studerende Mulighed for at overvåge og evaluere resultater Adgang for alle Udvidelse af geografisk område At nå ud til nye studerende. Trin 2: Resultater - hvilke målelige resultater forventer I? Levering af et særligt program En høj grad af tilfredshed blandt studerende Dokumenteret omkostningseffektivitet Flere mennesker inddraget i E-læring En ændring i holdningen til læring. Trin 3: Personer i og uden for organisationen På dette trin understreges det, at implementering af E-læring er et stort projekt, og kun kan gennemføres med støtte fra hele organisationen. Relevante kategorier af personer hos uddannelsesudbydere: 82 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 83

2 Ledere Personale Lærere/undervisere/tutorer Studerende Eksterne institutioner kan også være relevante i forbindelse med udvikling af markedsføringsaktiviteter. For en uddannelsesudbyder omfatter disse følgende: Finansieringskilder Akkrediteringsorganer Partnere Forskellige statslige og kommunale myndigheder. Trin 4: Strategi Er fremgangsmåden tilstrækkelig fleksibel til at håndtere forandring? Hvordan forholder den sig til eksisterende læringsprogrammer? Hvordan vil initiativet blive styret? Hvordan passer E-læring ind i organisationens kultur og dens idégrundlag? Hvilke strategier er nødvendige for at anskaffe sig de nødvendige ressourcer til implementering af e-læring? Trin 5: Leveringsløsning Generiske kontra skræddersyede materialer. Indkøbt kontra intern udvikling: Ved indkøb - hvilke leverandører kan komme på tale? Ved intern udvikling - hvem udarbejder indholdet, og hvem skal stå for udformningen af undervisningen? Blended learning. Har organisationen allerede de nødvendige færdigheder til at udføre dette? Hvis ikke, er det så muligt at ansætte folk med de relevante færdigheder? Trin 6: ICT-emner Har alle i målgruppen adgang til en pc? Har studerende brug for undervisning i it, før de kan påbegynde et e-læringsprogram - hvis det er tilfældet, hvordan skal undervisningen så foregå? Er it-chefen opmærksom på potentielle problemer? Er båndbredden/lagerpladsen på jeres netværk tilstrækkeligt stor? Hvilke it-standarder arbejder I efter? Kan målgruppens computere fungere med den påkrævede standard? Hvor meget er I parate til at investere i it? Trin 7: Den menneskelige side - hvilken type personlig kontakt får studerende adgang til? Kan nuværende tutorer yde hjælp online? Kan personlig hjælp ydes online til alle studerende? Hvor meget uddannelse har de nuværende undervisere brug for? Kan studerende arbejde i grupper? Er der faciliteter til rådighed for online-samarbejde? Bliver der mulighed for blended learning? Bliver der mulighed for at mødes face to face? Bliver offline-opgaver og -bedømmelser en del af kurset? Hvilke nye indbyrdes forhold kan der udvikles mellem studerende, materialer og tutorer? Evaluér resultaterne Offentliggør succeser. Voksenuddannelse medfører løbende nye udfordringer fra flere sider: For forskellige eksisterende -grupper af voksne For nye definerede grupper af voksne For nye former for livslang læring For en søgen efter optimale kombinationer af formel og uformel læring inden for voksenuddannelse Fjernundervisning kan kun implementeres, hvis de personer, der træffer beslutning om nationale og regionale strategier inden for voksenuddannelse, er overbeviste om at fjernundervisning er brugbar. Det er også vigtigt, at alle de relevante personer i organisationer, som implementerer fjernundervisning, er overbeviste om, at det er en hensigtsmæssig strategi for organisationen at følge, samt at de er villige til at tage de nødvendige skridt hen imod en implementering. Denne type engagement kan vises ved at nævne fjernundervisning i organisationens idégrundlag, eller ved på anden måde at lade fjernundervisning fremgå af organisationens officielle politik. Der er en udbredt anvendelse af fjernundervisning inden for voksenuddannelse, men den er ikke altid praktisk og heller ikke nødvendigvis den bedste metode i alle tilfælde. Formålet med dette kapitel er at informere brugere af denne håndbog om markedsføringsaktiviteter, som er nyttige til at støtte fjernundervisning inden for livslang læring. Markedsføringen til støtte for fjernundervisning skal: Anerkende de tidligere definerede fjernundervisningsfordele for voksenuddannelse. Påvirke beslutningstagere til fordel for en implementering af fjernundervisning. Definere de mest sandsynlige fjernundervisningsmålgrupper og kursusdeltagere (studerende). Identificere og definere deres behov for uddannelse. Informere potentielle studerende om de fjernundervisningkurser, der tilbydes. Identificere de ressourcer, der er nødvendige for at implementere fjernundervisning, og måder, hvorpå man kan skaffe ressourcer, som ikke allerede er tilgængelige inden for den udbydende organisation. Evaluere kvaliteten af det tilbudte fjernundervisningskursus. Ønsker man at gennemføre uddannelsesaktiviteter, skal man være klar over, at det er nødvendigt at informere potentielle deltagere og beslutningstagere om: At fjernundervisningskurser findes Hvad de indebærer Hvad de tilbyder Deres fordele og ulemper Fordelen ved dem for deltagerne, for de organisationer, hvori de arbejder, eller for samfundet. Det er en god idé at tænke på fjernundervisning og markedsføring inden for voksenuddannelse på tre forskellige tidspunkter: Før kursusstart - forberedelsesfasen Under kursusforløb - implementeringsfasen Efter gennemførelse af kurset - evalueringsfasen. Trin 8: Start - de sidste trin før lancering Fastlæg programmet Vær bevidst om strategien Sørg for opbakning fra andre Styr udviklingsfasen Inddrag studerende i forarbejdet 84 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 85

3 2. FORBEREDELSESFASE Nedenstående overvejelser hjælper udbyderen med at træffe beslutning om hensigtsmæssige markedsføringsaktiviteter: Idégrundlag Optræder fjernundervisning i organisationens idégrundlag? Hvor åben vil organisationens kultur være over for fjernundervisning? Hvordan skal organisationens struktur arbejde sammen med/tilpasses et fjernundervisningsprogram? Arbejdsmiljø omfatter en kort sammenfatning af det miljø, som organisationen fungerer i. TRIN- og SWOT-analyser er nyttige instrumenter til undersøgelse af relevante emner. (Yderligere oplysninger findes i I AM L3-uddannelsesmaterialet). Målgrupper og kunder se nedenstående afsnit 2.1. Oplysninger om tjenesteydelser Der kan være mange faktuelle oplysninger at få om en tjenesteydelse, men det er vigtigt at tænke på de karakteristika og fordele, som gør dem anderledes og værdifuld for potentielle studerende. Sådanne oplysninger bidrager til, at udbyderen kan kommunikere effektivt med folk og skabe interesse hos dem, man ønsker at tiltrække. Hvis målgrupperne/de potentielle studerende ikke kender fordele og karakteristika, kan det være nødvendigt at give dem baggrundsoplysninger i markedsføringsmaterialet for at få dem til at forstå, hvad der gør, at jeres kursus adskiller sig fra andres. Markedsføringsemner og -mål Identificér de centrale markedsføringsemner, som I skal tage fat på, og opstil klare og utvetydige markedsføringsmål, der kan opfyldes i løbet af markedsføringsplanens varighed. Sådanne mål sikrer fokus for jeres markedsføringsaktivitet. Brug oplysningerne i de første fire sæt spørgsmål til at udvikle en forståelse af jeres mål. Det kan være nyttigt med numeriske mål og generelle aktivitetsidéer (se nedenstående afsnit 2.3 om benchmarking). Markedsføringsaktivitet Markedsføringsaktiviteten skal være hensigtsmæssig og omkostningseffektiv og bør forholde sig til, hvem I skal nå ud til, hvad I skal fortælle dem, og hvad I ønsker at opnå. Budgetter og ressourcer 61 se nedenstående afsnit 2.2 Der er flere grunde til at udvikle og tilbyde fjernundervisningskurser. Fx. kan man ønske at undervise en større gruppe, end tilstedeværelsesundervisning giver mulighed for, eller at tilbyde et omfattende udvalg af kurser - eller undervisningsgruppen kan være spredt over et stort geografisk område, hvilket gør tilstedeværelsesundervisning mere problematisk. Når man træffer beslutning om at tilbyde fjernundervisning, skal følgende overvejes: Hvem skal uddannes? Hvad er målet med uddannelsen? Hvilke finansieringskilder vil deltagerne evt. have adgang til? Hvilke eksisterende uddannelseskilder findes der? Hvem er jeres konkurrenter? Hvordan kan effektiviteten af uddannelsen garanteres? Hvordan vil I kontrollere dette? Hvilket investeringsafkast forventes der for den enkelte person og samfundet? Det er korrekt, at fjernundervisningsaktiviteter ikke er den optimale løsning til uddannelser, der kræver, at folk erhverver sig visse praktiske færdigheder. Fjernundervisning kan styrkes gennem anvendelse af fx. cd-rommer, dvd er eller videokassetter med visuelle og auditive demonstrationer af de færdigheder, der skal opnås, men det er ofte bedre at tilbyde denne type kurser gennem fremmødebaseret undervisning eller som minimum gennem en eller anden form for blended learning. Se kapitel 4-6 for at få flere oplysninger om dette. Ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er uddannelse som enhver anden vare eller tjenesteydelse - et produkt med en bestemt livscyklus, i løbet af hvilken markedsføringen løser forskellige opgaver på forskellige tidspunkter. Når en organisation udarbejder en markedsføringsplan for et nyt fjernundervisningskursus, skal den lave en liste over eksisterende ressourcer for at bestemme, hvor meget arbejde der kan udføres internt, og hvor meget ekstern ekspertise eller hvor mange ressourcer der skal anskaffes. Omfanget af tilgængelige ressourcer bør omhyggeligt vejes op mod de ressourcer, der forventes at være nødvendige for at gennemføre det planlagte kursus/de planlagte kurser. En markedsundersøgelse er et værktøj, der sætter en organisation i stand til både at definere målgrupper og deres læringsbehov. Efter en analyse af læringsbehov og en definition af målgrupper (hvor mange mennesker) kan der træffes beslutning om et fjernundervisningskursus. Målgrupper Det er vigtigt at definere de personer eller organisationer, som jeres fjernundervisningskursus retter sig mod. Det er generelt en god idé at dele dem op i undergrupper, der har samme kendetegn, og som er tilbøjelige til at opføre sig/reagere på samme måde, da I sandsynligvis skal anvende forskellige fremgangsmåder over for forskellige grupper. I bør også forsøge at identificere nøglepersoner i organisationerne, dvs. beslutningstagere. Når det gælder målgrupper inden for fjernundervisning, er det nødvendigt at stille visse spørgsmål: Hvordan vil fjernundervisningsmålgrupperne adskille sig fra organisationens nuværende målgrupper? Hvilken forskel vil det gøre for den måde, hvorpå markedsføringsmaterialer henvender sig til den enkelte gruppe? Fx. hvis målgrupper kommer fra et bredere geografisk område end målgrupper inden for traditionelle uddannelsesmiljøer, kan det være nødvendigt at målrette/ implementere markedsføringen på forskellige måder, for at nå ud til alle potentielle målgrupper. Hvor meget ved I om de organisationer eller personer, jeres markedsføring retter sig mod? Jo flere oplysninger I har om dem, deres prioriteter og forventninger, jo nemmere er det at tilpasse jeres tjenesteydelse til deres behov. Identificér de oplysninger, I allerede har, og dem I stadig mangler. I virkeligheden gælder meget af det samme for fjernundervisning som for ethvert andet uddannelsesprogram. Fjernundervisningsmålgruppen angives nærmere ved at svare på det første af ovennævnte spørgsmål: Hvem skal uddannes? Ved markedsføring af fjernundervisning er der i realiteten to målgrupper, hvor den primære målgruppe er dem, der skal uddannes, og den sekundære gruppe dem, der har indvirkning på implementeringen af fjernundervisning inden for voksenuddannelse, og som fremmer, anbefaler eller afviser fjernundervisning. Som følge heraf skal markedsføringen rettes mod to forskellige grupper mennesker: 86 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 87

4 Potentielle deltagere i fjernundervisningsuddannelseskurser Beslutningstagere. For begge målgrupper er det overordnede behov det samme: Hensigtsmæssige uddannelseskurser rettet mod voksne. Hver målgruppe har dog sine egne særlige behov. I forbindelse med markedsføring er det vigtigt at identificere målgruppens behov og derefter formalisere dem, så de fremstår som specifikke krav. Markedsføringen arbejder derefter med disse krav. Beslutningstagere har brug for eller ønsker at sikre, at et bestemt antal personer bliver uddannet inden for et bestemt uddannelsesfelt, fx. for at: Sikre uddannede personer i regionen, som kan finde egnede jobs dér. Nedbringe arbejdsløsheden. Støtte etableringen af små og mellemstore virksomheder i regionen, der betaler skat, og som dermed understøtter udviklingen i regionen. Fremme implementeringen af ny teknologi og øge arbejdseffektiviteten. Uddanne nuværende medarbejdere i brugen af nye teknologier eller i at arbejde inden for nye felter. Etablere fritidsaktiviteter for mennesker, der bor i et bestemt område. Øge det generelle færdighedsniveau i regionen med henblik på at tiltrække investeringer og øge antallet af jobmuligheder. Rette op på en ringe grunduddannelse. Hvis personer ønsker eller har brug for at lære noget, kan det være, fordi de: Ønsker at få et job. Ønsker at få et mere interessant job. Ved, at deres karrieremuligheder er udtømte, hvis de ikke erhverver sig yderligere færdigheder. Ønsker at udvikle deres sociale færdigheder. Ønsker at lære et sprog af arbejdsmæssige eller personlige årsager eller for at kunne rejse. Er interesserede i det fag, der undervises i. Ønsker at lære en ny færdighed eller hobby. Har brug for yderligere uddannelse som følge af et fagligt krav (fx efteruddannelse eller praktik). Ønsker at få en eksamen for at underbygge eksisterende færdigheder 62. Hver målgruppe har forskellige behov, som supplerer hinanden, idet de fører til samme krav, nemlig videregående uddannelse for et bestemt antal mennesker i en bestemt periode med den nødvendige respekt for forskellige pædagogiske og andragogiske fremgangsmåder - som behandlet i tidligere kapitler i denne håndbog. Det er ikke nemt at identificere, hvem der tilhører den primære målgruppe. Deres behov for uddannelse afhænger af mange forskellige eksterne forhold, som man er nødt til at tage med i overvejelserne (udviklingen i regionen, ledige job, lovændringer osv.). Den interne motivation for at deltage i voksenuddannelse er også forskellig fra gang til gang og kan ændre sig i løbet af en persons levetid. Det er vigtigt både at tage højde for interne og eksterne påvirkninger ved identificering af en målgruppes læringsbehov. Ressourcer til fjernundervisningskurser For en organisation, der ønsker at tilbyde fjernundervisning, skal følgende typer ressourcer identificeres i lyset af hele den pågældende organisations samlede uddannelsesprogram: Menneskelige ressourcer (personer, ekspertise) Materialemæssige og tekniske ressourcer, udstyr Økonomiske ressourcer. Menneskelige ressourcer Anvendelse af fjernundervisning inden for voksenuddannelse kan gøre det nødvendigt at uddanne flere personer med samme antal undervisere (selvom dette ikke nødvendigvis er kendetegnende for alle fjernundervisningskurser). Der er flere årsager til dette: En del af læringen er selvstyret. Underviseren er ikke formidler i en proces med envejskommunikation, men bliver partner og rådgiver - karakteren af et fjernundervisningskursus kan være forskelligt fra et tilstedeværelseskursus. Organisationen bør først og fremmest se på medarbejdersituationen og afgøre, hvor megen tid de nuværende medarbejdere kan bruge på et nyt uddannelsesprogram. I mange tilfælde kan det være nødvendigt at hente ekstern arbejdskraft ind som kursusudviklere eller for at køre kurset, når det starter. Det er en almindelig fejl at undervurdere omfanget af den arbejdstid, der er påkrævet for at opretholde et fjernundervisningssystem, når det kører. En organisation, der hovedsageligt eller udelukkende ser på fjernundervisning som en mulighed for at reducere udgifterne til lærerkræfter, bør især være forsigtig, når det gælder om at opstille realistiske forventninger til den arbejdstid, der er nødvendig for at sikre, at kurset uddannelsesmæssigt kan gennemføres på en effektiv måde. Der skal også laves en liste over medarbejderes ekspertiser. Fjernundervisning kan kræve særlige IKT-færdigheder, og det er afgørende at vide, hvor godt organisationen kan håndtere sådanne opgaver. Det er også på dette tidspunkt, man skal se nærmere på den ekspertise, der findes hos eksisterende partnere eller danne nye partnerskaber for at tilføre organisationen den ekspertise og viden, den måtte mangle. Materialemæssige og tekniske ressourcer, udstyr Behovet for bygninger og udstyr til undervisningslokaler er meget mindre end for de traditionelle studiemetoders vedkommende, da elever og lærere primært mødes virtuelt og kun en gang imellem eller slet ikke mødes face-to-face. Selv ved blended learning er behovet for lokaler mindre, end hvis al læring udelukkende er tilstedeværelsesundervisning. Da mange fjernundervisningssystemer er IKT-baserede, er graden af teknisk support en vigtig og afgørende faktor. Institutioner bør se realistisk på omfanget af tilgængelig support og beslutte, om der bliver brug for yderligere support til at klare de øgede IKT-byrder. Det kan være nødvendigt med support ved etablering af kurset og på længere sigt til vedligeholdelse af opsatte IKTsystemer. At undervurdere den tid, som undervisere skal bruge på at gennemføre et fjernundervisningskursus, er lige så almindelig en fejl som kun at tage højde for den første af disse overvejelser uden at forstå, at it-supportbyrden sandsynligvis bliver et vedvarende anliggende. Organisationen skal beslutte sig for, om den vil anvende eksisterende undervisningsmateriale, som kan købes, bestille skræddersyet undervisningsmateriale fra eksterne leverandører eller udvikle sit undervisningsmateriale internt. Den sidste metode kan umiddelbart forekomme at være den billigste, men den tid, det tager for ikke-specialister at sætte sig ind i alle fjernundervisningsaspekter, kan betyde, at det i starten faktisk er billigst at købe allerede tilgængelige materialer som følge af de mange arbejdstimer, der ellers skal bruges. Skræddersyede undervisningsmaterialer er de dyreste, men kan være den bedste løsning afhængig af organisationens situation. 88 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 89

5 Økonomiske ressourcer Som allerede nævnt bør fjernundervisning ikke udelukkende ses som en måde at spare lærerkræfter på. Fjernundervisning af høj kvalitet (både pædagogisk og teknisk) er endnu dyrere end klasseundervisning. Mange organisationer vælger at bruge fjernundervisningsmetoder ud fra den fejlagtige opfattelse, at de på den måde automatisk sparer penge. Det er mere realistisk at erkende, at man ikke får succes med et program uden en startinvestering, selvom der på langt sigt kan være besparelser at hente for organisationen. Organisationer bør opmuntres til at se realistisk på de nødvendige budgetter og ressourcer og planlægge i overensstemmelse hermed. Et element i en markedsføringsbeslutning er derfor at lægge alle de nødvendige omkostninger ved internettilslutninger sammen med uddannelsen af medarbejdere. Disse omkostninger bør indgå i et budget, hvor udgiften sammenholdes med potentielle indtægtskilder. Hvis planerne er ambitiøse, kan det være nødvendigt at undersøge mulighederne for sponsorater eller bidrag i naturalier. En god markedsføringsplan gør det nemmere at opnå støtte. For at kurser kan få succes, er det nødvendigt med klare strategier til styring af økonomien. Udarbejdelse af materialer, herunder evalueringer, audiovisuelle hjælpemidler og logistik, som er afgørende for fjernundervisning, kræver inddragelse af mange specialister. Generelt er fjernundervisningskurser derfor ikke billigere, men kan faktisk være dyrere end sammenlignelige læringsprocesser, hvor traditionelle metoder anvendes. Omkostningerne pr. kursusdeltager er ofte ganske høje. Betalingen for fjernundervisningskurserne er ofte en kombination af deltagerbetaling og bidrag fra virksomheder og institutioner. Kommunal støtte eller andre offentlige tilskud kan også bidrage til finansiering af kurserne. Med hensyn til økonomien er det vigtigt at udarbejde et regnskab både for udviklingen af et fjernundervisningskursus og omkostningerne ved at lade det løbe over en længere periode. Hvis en organisation ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til selv at dække omkostningerne ved kurset, kan der være offentlige eller private midler at få. Det bør nøje undersøges, om der er midler til rådighed til at finansiere etableringen af programmet og til at dække de løbende udgifter. Når kurset først kører, er det muligt, at det kan hvile i sig selv via kursusgebyrer, og det skal nøje overvejes, hvor mange studerende der er nødvendige for at sikre, at dette vil kunne lade sig gøre. Benchmarking På Benchmarking Exchange s website defineres benchmarking som: Et værktøj, der skal hjælpe dig med at forbedre dine forretningsprocesser. Enhver forretningsproces kan benchmarkes. Benchmarking er at identificere, forstå og tilpasse enestående praksiser fra organisationer overalt i verden for at hjælpe din organisation med at forbedre sine præstationer. Benchmarking er en højt respekteret praksis inden for forretningsverdenen. Det er en aktivitet, hvor man vender blikket udad for at finde den bedste praksis og gode resultater, som virksomhedsdriften måles efter 63. Til vores formål er benchmarking en proces til identificering og opstilling af de mål, der ønskes opfyldt som en del af implementeringen af fjernundervisningskurset. Opstilling af benchmarkmål bør være en del af forberedelsesfasen i jeres markedsføringsplan. I erhvervslivet handler benchmarking ikke kun om opstilling af interne mål, men også om at sammenligne interne præstationer med sammenlignelige organisationer med samme eller tilsvarende funktioner. Normalt antager benchmarking én af to former: Resultatbenchmarking eller procesbenchmarking. Førstnævnte er sædvanligvis en numerisk proces, hvor forskellige indikatorer undersøges på tværs af organisationen. Sidstnævnte er i højere grad en kvalitativ fremgangsmåde, hvor man ser på, hvilke faktorer og teknikker der er de mest hensigtsmæssige, og hvordan man kan identificere og bruge den bedste praksis. 64 Det er vores håb, at databasen i tilknytning til denne manual kan hjælpe potentielle fjernundervisning-udbydere med deres procesbenchmarking. Benchmarkinganalysen betyder sikkert, at man bliver nødt til at tale med andre uddannelsesudbydere for at få et indtryk af de standarder, de arbejder efter. Dette kan ske på en formel eller uformel måde afhængig af forholdet til de pågældende organisationer. Inden for fjernundervisning kan nøgleindikatorer omfatte kursusomkostning pr. studerende, andel af studerende, som gennemfører kurset, og andel af studerende, som falder fra. Som det fremgår af ovennævnte handler benchmarking ikke kun om den økonomiske side af fjernundervisning, benchmarks kan også opstilles for indikatorer vedrørende kursets pædagogiske aspekter. En klar benchmarkingproces kan være en hjælp til at skaffe økonomiske midler til kurset. Det kan være, at private og offentlige finansieringskilder ønsker at kende benchmarkmålene, og yderligere finansiering kan evt. være afhængig af, at sådanne mål nås. 3. IMPLEMENTERINGSFASE Overgangen fra markedsføringens forberedelsesfase til implementeringsfasen, der finder sted, når fjernundervisningskurserne kører, kræver undersøgelse af andre emner. I denne fase er følgende nøgleaspekter vigtige: Argumenter for fjernundervisning. Promovering af fjernundervisningskurset, tilrettelæggelse af reklametiltag (via websites, foldere, prospekter, informationsmøder og netværksarbejde sammen med relevante personer og institutioner, herunder beslutningstagere, partnere osv.). Identificering af stipendiemuligheder eller andre finansieringskilder for studerende og uddannelsesudbyderen (dette omfatter forskellige typer økonomiske ressourcer, inddragelse af statslige eller kommunale myndigheder, private sponsorer osv.). Inddragelse af eksperter, partnerskaber. Argumenter for fjernundervisning Når en uddannelsesinstitution har besluttet at udbyde fjernundervisningskurser, kan den påbegynde implementeringsfasen. Implementeringen indbefatter tilvejebringelse af de rette betingelser for den (herunder tilstrækkelig tid, plads og penge), løsning af problemer, efterhånden som de opstår, test af indhold og format samt, om nødvendigt, kriseledelse. Et af de vigtigste elementer i denne markedsføringsfase er at motivere de studerende til at gennemføre hele fjernundervisningskurset, selvom der kun er lidt eller ingen direkte kontakt mellem studerende og tutor. Livslang læring er ikke obligatorisk på samme måde som en grunduddannelse, og derfor kan motivationen blandt de studerende svinge. Markedsføringen skal hjælpe med til at besvare følgende spørgsmål: Hvordan motiveres de studerende til at blive ved med at studere? Det er sværere at bevare motivationen, når det gælder fjernundervisning. Motivation kan både være positiv (bedre karrieremuligheder) og negative (tab af job, hvis uddannelseskurset ikke bestås). Det er imidlertid meget vigtigt at sørge for, at motivationen holdes ved lige, fordi den falder i takt med kursets varighed. Motivation er en afgørende del af markedsføringen i implementeringsfasen. Det er derfor vigtigt i starten af kurset at informere folk om, at de kan overvinde problemer med selvmotivering gennem kendskab til, hvordan man studerer effektivt i et fjernundervisningsmiljø. Fjernundervisningskurser bør være ledsaget af en manual - en vejledning for studerende i, hvordan de kan gennemføre kurset med succes. En sådan vejledning bør indeholde de oplysninger, som gives i introduktionen til kurset, især i forbindelse med længerevarende fjernundervisningskurser, for mest muligt at mindske antallet af personer, der ikke gennemfører kurset på grund af problemer, herunder manglende motivation. Følgende oplysninger kan fx. være indeholdt: 90 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 91

6 Afpasning af studietempo. Revision af tidligere erhvervet viden. Tips til forbedring af hukommelsen. Oplysninger om, hvordan man bliver en aktiv elev/studerende. Identificering af problemer, som studerende kan møde og forslag til metoder til at klare dem. Oplysninger om kontaktpersoner i organisationen, herunder tutorer og kursusarrangør, for studerende, som af en eller anden grund ønsker direkte kontakt. Støtte til at lære at lære (L2L), i den udstrækning det er hensigtsmæssigt for kurset. Den pædagogiske metode, som især er vigtig for voksne, der ikke har studeret i lang tid og har mistet vanen med at studere, er også en vigtig del af de oplysninger, der skal formidles i forbindelse med markedsføringen af fjernundervisningskurser. Studerende skal også orienteres om de finansieringskilder, de kan henvende sig til for at få dækket kursusgebyr, udgifter til børnepasning samt rejse- og leveomkostninger, hvis kurset varer mere end et par timer om ugen. Oplysninger om finansieringsmuligheder kan evt. fås hos statslige eller kommunale myndigheder, studentersammenslutninger eller organisationer, der er etableret for at hjælpe studerende. For nogle studerendes vedkommende finansieres deres kursus evt. af deres arbejdsgiver, og organisationer bør være indrettet på en sådan måde, at betalinger af denne type skaber så få problemer som muligt. Kursusdeltagere kan også selv indgå i markedsføringsaktiviteterne - enten direkte ved fx. at diskutere deres oplevelser med andre, eller mere indirekte ved at tage deres nye viden og færdigheder med på arbejde eller ved at kunne forklare sig bedre end før. En sådan adfærd kan være med til at øge andres interesse for at deltage i samme fjernundervisningskursus. Mund til mundreklame kan være et uvurderligt værktøj i et sæt markedsføringsværktøjer. For yderligere at udnytte mund til mund-metoden bør man om muligt lave et kartotek over de studerendes kommentarer til kurset. Hvis kommentarerne er positive, kan de bruges i andet markedsføringsmateriale til at skabe interesse for kurset på baggrund af tidligere studerendes oplevelser. Dette kan tilskynde personer, som ellers er i tvivl, til at tage kurset. Markedsføring under uddannelsen Markedsføring definerer alle de produkter og tjenesteydelser, der har en vis levetid. Et produkts eller en tjenesteydelses levetid kan opdeles i flere faser. Det er vigtigt at bemærke, at der knytter sig forskellige økonomiske krav til hver enkelt fase. Levetiden af et fjernundervisningskursus har også med ressourcer at gøre (se afsnit 1.2 ovenfor). Deltageres erfaringer kan bruges til at fremme de fjernundervisningskurser, som en institution udbyder. På den måde kan kursets modningsfaser og levetid forlænges (antallet af deltagere kan vokse) (Se fig 7.1). Fase 0 - A: Produktimplementering: Meget store startinvesteringer; negativt overskud (økonomisk tab). Fase A - B: Vækst: Investeringsafkastet er allerede positivt; overskuddet stiger. Fase B - C: Modning: Afkastet af de investerede midler er baseret på fasens varighed; imidlertid stiger markedsføringsforanstaltningerne. Fase C - D: Hendøen: Kursets levetid når sin afslutning. Det kan ikke betale sig at bruge flere penge på markedsføring. Den relative varighed af disse faser og kursets samlede levetid kan variere meget, afhængig af kursustype, målgruppens størrelse og mange andre faktorer. Kurven viser tydeligt, at det kun er fornuftigt at gøre en indsats (fx. ved at offentliggøre deltageres positive oplevelser, eksempler og demonstrationer) for at markedsføre fjernundervisning i en vis periode af det igangværende uddannelseskursus med henblik på at sikre, at så mange som muligt i målgruppen påvirkes eller tilmelder sig kurset. Markedsføring finder sted på forskellige niveauer af hver fase i fjernundervisningskursets levetid. Mens implementeringsfasen kræver omfattende promovering og en væsentlig økonomisk investering, er aktiviteterne i vækst- og modningsfasen mindre omfattende. Det er dog her, at målet nås, nemlig inddragelsen af det nødvendige antal deltagere. I den hendøende fase kan markedsføringen fokusere på andre målgrupper og bruge positive oplevelser fra det nuværende uddannelseskursus til evaluering. Dette kan sætte gang i et nyt produkts livscyklus - fjernundervisning til en anden målgruppe eller et andet kursus. Det væsentlige ved markedsføring i implementeringsfasen er at sikre, at generelle oplysninger om fjernundervisning og særlige oplysninger om det udbudte kursus er forståelige for målgrupperne, og at fordelene og de brugervenlige karakteristika ved fjernundervisning formidles klart. 4. EVALUERINGSFASE Evaluering af fjernundervisningsprocessen og dens resultater er også et vigtigt markedsføringsværktøj. Det er helt afgørende at kende de studerendes niveau og dermed også beslutningstagernes tilfredshed. Når kurset afsluttes, skal kursusudbyderen (ved hjælp af en samtale eller et spørgeskema) finde ud af, om udformningen eller systemet tiltalte de studerende. Resultaterne er selvfølgelig også en vigtig faktor, men i dette kapitel ser vi på tingene ud fra et forretningsmæssigt og ikke et pædagogisk perspektiv. Resultaterne har også betydning ud fra dette perspektiv, idet en studerendes opfattelse af sine resultater påvirker vedkommendes grad af tilfredshed. Udformningen af kurset kan derefter om nødvendigt ændres på grundlag af analysen. Udbytte Fig. 7.1 Der er ét spørgsmål fra starten af dette kapitel, vi mangler at besvare: Hvad får den enkelte person og samfundet ud af denne investering i uddannelse? Fjernundervisning tilbyder ikke kun løsninger til den enkelte person (som ellers ikke ville kunne uddanne sig), men også til samfundet, fordi det giver adgang til uddannelse for: Mennesker, der bor eller arbejder langt væk fra hinanden (fx. en virksomheds datterselskaber). Mennesker i landbrugsområder eller på fjerne øer. Mennesker, der er interesserede i så specielle kurser, at det er svært at finde en levedygtig gruppe - selv i et stærkt befolket område. O Tid A B C D Inden for fjernundervisning er det ofte bedst at tilbyde et modulopbygget kursussystem, da forskellige målgrupper kan bruge modulerne og kombinere dem efter ønske for at opfylde deres individuelle behov. Dette øger antallet af potentielle brugere af individuelle moduler - og dermed også 92 Kom i gang med fjernundervisning 93

7 afkastet af investeringen i forberedelsen og markedsføringen af fjernundervisning-aktiviteterne. Fjernundervisningsudbyderen bør undersøge holdningen blandt studerende, tutorer, ledelse og interessenter, der er direkte involveret i implementeringen af et fjernundervisningskursus. Der bør gennemføres en intern vurdering for at måle meningerne om kursets stærke og svage sider. Man bør spørge medlemmerne af disse grupper, om kurset levede op til deres forventninger. Al feedback skal indgå i en bedømmelse af kursets succes og kvalitet. Kommentarer bør analyseres omhyggeligt, for de kan være en vigtig kilde til en forbedring af kurset. Ud fra dette perspektiv kan en evalueringsaktivitet indgå i en markedsundersøgelse i forberedelsesfasen til et nyt kursus. Evalueringsprincipperne behøver ikke at adskille sig fra dem, der anvendes ved andre typer af kurser. kursets levetid (fra det første øjeblik, hvor kurset lanceres over for de studerende, til det sidste øjeblik, hvor den sidste repetition gennemføres) er der forskellige markedsføringsmæssige aktiviteter, der skal gennemføres. Markedsføring er tæt knyttet til økonomi - i de sidste faser af markedsføringens livscyklus er det ikke hensigtsmæssigt at anvende mange ressourcer på markedsføring, fordi de ikke giver et tilstrækkeligt afkast på samme måde som i tidligere faser, især i vækstfasen. I evalueringsfasen skal markedsføringen især være fokuseret på at indsamle feedback fra interessenter og på at analysere relevante oplysninger fra dem for at forbedre fremtidige fjernundervisningskurser. Der er også mulighed for at få ekstern feedback som en del af evalueringen. Dette koster normalt organisationen penge, men vil muligvis kunne betale sig, hvis den feedback, man modtager, bidrager til en forbedring af fremtidige programmer. Benchmarking 65 kan også indgå i markedsføringens evalueringsfase. Man bør se på de mål, der blev opstillet i forbindelse med benchmarkingprocessen, og evaluere organisationens resultater i forhold til dem. Under forberedelsen af det næste fjernundervisningskursus bør man tage resultaterne af benchmarkingen med i overvejelserne, når nye mål skal opstilles for det nye kursus. En organisation, der ikke opfylder et eneste af sine benchmarks, og som klart halter bagefter andre uddannelsesudbydere, ønsker måske helt at revurdere sin fjernundervisningsposition eller at finde ud af, hvordan man bedst arbejder sammen med organisationer, som opnår resultater, der ligger nærmere benchmarkmålene. På dette stadie er det ofte nødvendigt at rapportere til finansieringskilderne, hvis man har modtaget offentlige eller tilskudsbaserede midler. Finansieringskilderne vil være interesserede i, hvor godt organisationen har klaret sig i forhold til sine benchmarks, og hvordan deres økonomiske bidrag er blevet brugt. 5. KONKLUSION Markedsføring er et meget vigtigt sæt værktøjer og aktiviteter, der bør anvendes i overensstemmelse med god praksis for at støtte en effektiv implementering af fjernundervisningskurser. Den sandsynligvis vigtigste og største del af markedsføringen finder sted under planlægningen og udarbejdelsen af et fjernundervisningskursus. For en institution, der påtænker at udbyde et fjernundervisningskursus, er det nødvendigt at stille visse spørgsmål, som kan hjælpe med til at træffe en beslutning for eller imod et sådant kursus. Der er mange spørgsmål, der skal besvares i forvejen, så alle yderligere aktiviteter kan føre til en klar definition af kursets mål, målgruppen, tekniske forhold (fx kursets varighed), planlægningstid, kursets opbygning, antal involverede personer og alle nødvendige forudsætninger (ressourcer og eksternt miljø). Institutionen bør være i stand til at definere sine målgrupper, og den skal vide, hvordan markedet undersøges, dvs. kunne gennemføre en markedsundersøgelse, analysere resultaterne og vide, hvordan fjernundervisningskurser udarbejdes, og økonomien styres. Dette betyder, at man skal kunne definere, analysere og håndtere alle typer ressourcer. Markedsføring indbefatter også udarbejdelse af et budget. Implementeringsfasen omfatter forskellige markedsføringsaktiviteter, som især fokuserer på at promovere fjernundervisningskurserne, støtte og bevare de studerendes motivation og at forblive positive over for alle aktiviteter. Som andre varer og serviceydelser gennemgår den markedsføringsmæssige livscyklus for et fjernundervisningskursus flere forskellige faser. Gennem hele 94 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 95

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet EN GOD INVESTERING FutureMatch er din direkte kontakt til flere end 60.000 potentielle kursister Hvor mange kurser skal du sælge, for at den årlige

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Fundraising til udvikling af produktionsmetoder

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere