Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Temaer - Erhvervsudvalget Håndhævelse af regler omkring skiltning og vareudstilling Program for aktivt medborgerskab Orientering Næste møde...7

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden 09/41296 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 2. Budget Temaer - Erhvervsudvalget 12/5777 Beslutningstema: SVL Fortsat drøftelse af temaer til budget Sagsfremstilling: I henhold til budgetproceduren skal temaer og de økonomiske konsekvenser være afklaret i juni måned 2012, således at materialet kan indgå i budgetmappen og blive gennemgået på budgetseminaret for Byrådet den 28. august 2012 Udgangspunktet er, at finansieringen sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt området skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal det ske indenfor udvalgets ramme. Temaer, som har et særligt politisk fokus, og som ikke umiddelbart kan finansieres indenfor de nuværende rammer, forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at restfinansiering kan ske via råderums-/bufferpuljen. Temaer, som primært kan betegnes som et anlægsprojekt, prioriteres sammen med øvrige anlægsforslag, og finansieres inden for den nuværende anlægsramme eller via alternativ finansiering. Temaer som berører flere fagudvalg drøftes i de respektive fagudvalg med forslag til medfinansiering. Temaerne skal prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi, herunder overholdelse af servicerammen. Jævnfør Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2012 arbejdes der videre med temaerne og at der først ved forelæggelse af kommuneaftalen træffes beslutning om, om der skabes ekstra råderum til finansiering af evt. realisering af temaerne. Erhvervsudvalget har følgende driftstemaer indenfor eget område til prioritering: Miljøteknologi Vækst- og Erhvervsstrategi - opdelt på følgende delprojekter: 1

3 Erhvervsudvalget s møde den Sekretariatsbetjening af klynger SvendborgAlliancen Etablering af Erhvervskontakten Etablering af Erhvervenes Hus Svendborgprojektet og et forskningscenter omkring Børn, Sundhed og Bevægelse Økonomiske konsekvenser: Finansieringen af temaerne kan ikke ske indenfor udvalgets egne rammer, hvorfor de indgår i den videre budgetproces. Indstilling: Direktionen anbefaler, at vedlagte temaer prioriteres jfr. ovenstående. Bilag: Åben - Tema - Vækst og Erhvervstrategi Åben - oversigt til fagudvalgs møder i juni Åben - Tema - Miljøteknologi Beslutning i Erhvervsudvalget den : Udvalget prioriterer begge temaer til budgetforhandlingerne. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 3. Håndhævelse af regler omkring skiltning og vareudstilling 12/11708 Beslutningstema: Miljø og Teknik Drøftelse og beslutning af tiltag for håndhævelse af regler omkring skiltning og vareudstilling i Svendborg by. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har et ønske om, at vores bymiljøer skal fremtræde indbydende, og indrettes så de er nemme og sikre at færdes i. De elementer, der er med til at tegne bybilledet, ud over selve bygningsmassen, er blandt andet skilte og vareudstillinger. Der er en skærpet interesse for Svendborg bymidte - men også den øvrige del af kommunen, såvel by som land, har retningslinjer for blandt andet skiltning (defineret ved lokalplaner, kommuneplan og naturbeskyttelsesloven). Dette dagsordenspunkt koncentrerer sig om Svendborg By. 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Administrationen har følgende redskaber til rådighed: Lokalplan - nr. 290 Facader og skilte. Retningslinjer for udstilling på gadearealer politisk godkendt den Retningslinjer for ophængning af bannere over gågadearealer politisk godkendt den Man skal søge tilladelse hos kommunen, hvis man ændrer på sin facade, opsætter skilte, eller hvis man ønsker at anvende et gadeareal til udstilling. Tilladelserne er gebyrbelagte. I områderne udenfor centrum, skal man kun søge om facadeændringer og skiltning, hvis det ikke er i overensstemmelse med lokalplan 290. I disse tilfælde er det virksomhedens eget ansvar at følge lokalplanen. Skiltningen kan opdeles i to kategorier. Der er den permanente skiltning med firmanavn og logo, der anvendes for at stedfæste en virksomhed og så er der den mere midlertidige skiltning, reklameskiltningen, udført i form af bannere, flag, klapskilte, plakater mm. Udgangspunktet for bestemmelserne omkring skiltning er egentlig jo enklere jo bedre. Lokalplan 290 udelukker ikke reklameskiltning, men søger at begrænse den. Igennem den seneste tid oplever administrationen, at reklameskiltningen fylder meget i bybilledet, ligesom gadeudstillingen i flere tilfælde går væsentligt ud over det tilladte. Administrationen oplever også i stigende grad, at der ikke søges til nye skilte eller facadeændringer. Denne udvikling er uheldig. Hvis en butik/virksomhed støjer meget rent visuelt i form af skilte og udstillingsvarer, kan naboen føle sig tvunget til at følge trop, for at blive set. Hertil kommer, at en massiv gadeudstilling i nogle tilfælde vanskeliggør færdslen i byen. Håndhævelse af de allerede gældende retningslinjer vanskeliggøres af, at - der ikke søges, - der ikke kendes til reglerne, - administrationen ikke har deres daglige færden i byen, - reglerne henhører under to lovgivninger, Planloven og Vejloven, - lovliggørelsessager ofte er meget tidskrævende, - tilladelserne er gebyrbelagte, Miljø og Teknik har holdt et møde med Shopping Svendborg med henblik på at drøfte emnet omkring skiltning og gadeudstilling. Shopping Svendborg mener, at gældende regler skal overholdes, men er samtidig af den opfattelse, at gebyret på leje af gadearealer til udstilling (og restauration) bør fjernes. Shopping Svendborg påpeger, at detailhandlen er presset og at disse gebyrudgifter primært bruges til administration af ordningen. Shopping Svendborgs samlede høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationen foreslår følgende tiltag: - at informationen omkring skiltning og vareudstilling intensiveres eksempelvis genudlevering af foldere omkring udstilling på gadearealer, 3

5 Erhvervsudvalget s møde den pressemeddelelser, en form for frit lejde aktion, har du husket at søge til dine skilte eller lignende, - at der indføres en løbende kontrol med området for eksempel udført af parkeringsvagterne. På den måde kan vi hurtigere følge op også på den midlertidige skiltning og vareudstilling. Der kan også være fordele med den direkte kontakt/dialog. Parkeringsvagterne har i forvejen deres daglige gang i byen, og det vurderes ikke, at det vil have væsentlig indflydelse på deres parkeringsvirksomhed, - at tilladelser til skiltning gøres gebyrfri. For facadeskilte, der kræver en tilladelse, betales der i dag et gebyr på 1904 kr, - der evalueres og arbejdes videre med retningslinjerne for brug af gadearealer. Økonomiske konsekvenser: Da der i dag kun i få tilfælde ansøges om tilladelse til facadeskiltning vil en fjernelse af gebyr på disse sager have begrænset betydning for kommunens økonomi. Lovgrundlag: Planloven, Vejloven. Indstilling: Direktionen anbefaler til Erhvervsudvalgets afgørelse, at oversende til udvalget for Miljø og Teknik, at: informationen omkring skiltning og vareudstilling intensiveres, der indføres en øget løbende kontrol med området, tilladelser til facadeskiltning gøres gebyrfri, der evalueres og arbejdes videre med retningslinjerne for brug af gadearealer. Bilag: Åben - Shopping Svendborgs indlæg.pdf Åben - Folder vedrørende vareudstilling.pdf Åben - lokalplan 290 om skilte.pdf Åben - eksempler på skiltning Beslutning i Erhvervsudvalget den : Oversendes med anbefaling. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 4. Program for aktivt medborgerskab 4

6 Erhvervsudvalget s møde den /11868 Beslutningstema: Direktionssekretariatet Drøftelse af Program for aktivt medborgerskab. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2012 notat om styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Et af punkterne i notatet er udvikling af Program for aktivt medborgerskab. På baggrund af dette blev der udarbejdet en plan for udvikling af Program for aktivt medborgerskab, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 17. april Der er nu nedsat en midlertidig Nærdemokrati-Netværksgruppe bestående af Økonomiudvalget, Nærdemokratiudvalget og 25 borgere/erhvervsfolk. Formålet med Nærdemokrati-Netværksgruppen er, at de og deres bagland skal komme med input og gode idéer til samspil mellem borgere/virksomheder og politikerne i Svendborg Kommune. De input, der kommer, vil blive samlet i et forslag til Program for aktivt medborgerskab der indeholder 2 elementer: Et forslag programerklæring og principper. Et inspirationskatalog med forslag til modeller og temaer i forbindelse med dialog mellem politikere/borgere/erhvervsliv. Økonomiudvalget holder, som styregruppe, et afsluttende møde den 30. maj 2012, hvor forslag til Program for aktivt medborgerskab færdiggøres og fremsendes til behandling i de stående udvalg. Den 19. juni 2012 færdiggør Økonomiudvalget - på baggrund af udvalgenes overvejelser - forslag til Program for aktivt medborgerskab og fremsender dette til byrådets behandling den 26. juni Tanken er, at Program for aktivt medborgerskab igangsættes efter sommerferien i alle udvalg, som en del af den samlede udviklingsplan for styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Økonomiudvalget vil i foråret 2013 samle op på udvalgenes erfaringer med Program for aktivt medborgerskab. Såfremt Program for aktivt medborgerskab ikke er færdig, når udvalgets dagsorden udsendes vil dette blive eftersendt. Indstilling: Direktionen anbefaler program og inspirationskatalog til udvalgenes drøftelse med henblik på opsamling i Økonomiudvalget den 19. juni 2012 og endelig behandling i Byrådet den 26. juni Bilag: Åben - Udviklingsplan. Styrkelse af fremtidens politiske styreform, HL docx(1).pdf Åben - Plan for udvikling af aktivt medborgerskab.pdf - behandlet i ØK den 17. april Åben - Program for aktivt medborgerskab - til behandling i fagudvalg.pdf Åben - Inspirationskatalog til behandling i fagudvalg.pdf 5

7 Erhvervsudvalget s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalget kan anbefale oplægget, dog anbefales, at emnet trafiksikkerhed overføres under Udvalget for Miljø og Teknik, da opgaven p.t. er forankret i dette udvalg. I det videre forløb ønsker udvalget at arbejde videre med emnerne trafiksikkerhed, naturplan og vandplaner. Afbud fra Birger Jensen (V). Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Arne Ebsen (T) og Birger Jensen (V) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Udvalget kan anbefale oplægget. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udvalget ønsker at arbejde med Børn og Ungepolitikken i 2012 og Inklusion og Evaluering af skolestruktur i Henrik Nielsen (C) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udvalget kan anbefale oplægget, dog foreslås trafiksikkerhed overført til Udvalget for Miljø og Teknik, ligeledes foreslås havneudvikling og Fynsprojektet overført til Udvalget for Kultur og Planlægning. Temaet Kulturstrategi tilføjes til Udvalget for Kultur og Planlægnings temaer. Gert Rasmussen (A) var fraværende. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Udvalget anbefaler oplægget og vil arbejde videre med de anførte temaer i inspirationskataloget, gerne i samarbejde med Erhvervsudvalget (skabelse af arbejdspladser) Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget anbefaler oplægget. Beslutning i Nærdemokratiudvalget den : Udvalget kan anbefale oplægget. Udvalget vil gerne arbejde med formidling f.eks. radio, samt arbejde med grundlovsarrangement og de unge, der tages kontakt til Ollerup. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Udvalget ønsker at opprioritere den tværfaglige indsats og vil derfor foreslå et samarbejde med andre udvalg om f.eks. ungeindsats, erhvervsklima 6

8 Erhvervsudvalget s møde den (forventningsafstemning ifm. etablering af erhvervskontakten) og dialogmøder i samarbejde med f.eks. Udvikling Fyn. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 5. Orientering 09/41296 Beslutningstema: Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Orientering vedr. Foucault Pendul, Centrumpladsen v/elisabeth Ulbæk Orientering vedr. byrumsforløb v/marianne Christiansen. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til orientering. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 6. Næste møde 09/41296 Beslutningstema: 16. august

9 Erhvervsudvalget s møde den

10 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:45 Henrik Nielsen Bjarne Hansen Christian Kaastrup Grete Schødts Morten Petersen 9

11 Bilag: 2.1. Tema - Vækst og Erhvervstrategi Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

12 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Vækst og Erhvervsstrategi kr Drift Klynger SvendborgAliancen Erhvervskontakten Erhvervenes Hus SvendborgProjektet Anlæg Klynger SvendborgAliancen Erhvervskontakten Erhvervenes Hus SvendborgProjektet Finansiering I alt Resume: Dette budgettema relaterer sig til både vækststrategiens indsatsområde; fokus på vores styrker og den nye planstrategis emner: 'Samarbejde og partnerskaber' og 'Kreativitet og viden som værdiskaber'. Dette budgettema er derfor tæt koblet til det at realisere vækststrategien og er en direkte udmøntning af de handlinger der er besluttet for at forbedre erhvervsklimaet i Svendborg Kommune. Temaet opdeles i følgende delprojekter: Sekretariatsbetjening af klynger SvendborgAlliancen, Etablering af Erhvervskontakten Realisering af Erhvervenes Hus Udvikling af de erhvervsmæssige potentialer der er i Svendborgprojektet og et forskningscenter omkring Børn Sundhed og Bevægelse. Sagsfremstilling: Uddybende beskrivelse er foretaget på de enkelte delprojekter jfr. nedenstående. Vækst og Erhvervsstrategi Acadre sagsnr

13 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Delprojekt 1: Sekretariatsbetjening af klynger kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Der foreslås et tilkøb af en innovationskonsulent hos Udvikling Fyn for kunne matche behovet hos virksomhederne i Svendborgs Maritime klynge. Sagsfremstilling: Alene i Svendborg kommune findes omtrent 140 virksomheder og institutioner, som i større eller mindre grad er knyttet til de maritime erhverv. En række analyser og undersøgelser i løbet af de seneste fire år har dokumenteret en bred enighed om, at Svendborgs maritime miljø og kultur rummer mulighederne for at blive en afgørende del af det, Svendborg skal leve af i fremtiden. Virksomheder lokaliserer sig i stadig stigende grad i nærheden af viden og veluddannet arbejdskraft. Det betyder, at Svendborgs traditionelle fordel af placeringen ved vandet bliver mindre. Hvis den maritime styrkeposition skal bevares og udvikles kræver det en fokuseret satsning på innovation og samarbejde mellem de centrale aktører nemlig virksomhederne, uddannelserne og kommunen. Svendborg Kommune satte sig i efteråret 2011 i spidsen for at bringe virksomhederne, uddannelserne og myndigheder sammen til en fælles enhed, der i kraft af samarbejdet gør den langt mere innovativ og slagkraftig end enhederne ellers ville være. Efter aftale med de centrale aktører i virksomhederne og uddannelserne er Udvikling Fyn aktør på indsatsen. Virksomhederne har defineret deres behov til at være nære og relevante samarbejdsprojekter med hverandre og universitetet og SIMAC. Ved projektets begyndelse blev det gjort klart, at en succesfuld gennemførelse af en fornyet og forstærket innovationsindsats for de maritime virksomheder forudsatte en kommunal finansiering på knap 1,1 mio. kr. i løbet af de første tre år. I løbet af 2012 varetages indsatsen som en del af eksisterende aktiviteter hos Udvikling Fyn. Virksomhederne oplever nu, at dialogen med navnlig universitetet er lidt for træg, og vores indsats kan hverken matche deres behov i hastighed eller kvalitet. Indsatsen kan bedst styrkes ved, at Svendborg Kommune laver et tilkøb hos Udvikling Fyn på en innovationskonsulent, som kan bistå virksomhederne i deres fælles innovationsforløb og fungere som deres faste sparring med universitetet. Økonomi/Afledt drift: Det foreslås, at der finansieres et tilkøb hos Udvikling Fyn svarende til et halvt AC årsværk i de næste to år. Herefter evalueres indsatsen med henblik på at vurdere det fortsatte behov. Vækst og Erhvervsstrategi Acadre sagsnr

14 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Delprojekt 2: SvendborgAlliancen kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Etablering af Svendborg Alliancen en organisation for Erhvervslivet i Svendborg. Sagsfremstilling: SvendborgAlliancen er en organisation for erhvervslivet i Svendborg, der skaber, opsamler og viderebringer ideer og projekter. Ideerne og projekterne skal understøtte erhvervsudviklingen og dermed sikre vækst og udvikling i kommunen. SvendborgAlliancen skal skabe en åben og konstruktiv dialog mellem Svendborg Kommunes byråd og erhvervslivet i Svendborg. Alliancen sekretariatsbetjenes af Svendborg Kommune, hertil kommer at Svendborg Kommunen stiller en årlig økonomisk ramme til rådighed. Rammen fastlægges hvert år i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget. Økonomi/Afledt drift: Til sekretariatsbetjeningen afsættes ¼ årsværk svarende til kr , samtidig foreslås det, at der af økonomiudvalgets PR-pulje overføres kr årligt til en økonomisk ramme til projektet, idet beløbet dog endeligt fastlægges hvert år i forbindelse med budgtvedtagelsen. Vækst og Erhvervsstrategi Delprojekt 3: Etablering af Erhvervskontakten Acadre sagsnr

15 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Etablering af Erhvervskontakten er et led i realisering af Svendborg Kommunes Vækst og Erhvervsstrategi Sagsfremstilling: Erhvervskontakten skal fungere som én indgang til kommunen for alle virksomheder og iværksættere. Ideen er, at det skal være lettere at drive virksomhed i Svendborg. Erhvervskontakten skal være en enkel, overskuelig og ubureaukratisk indgang for erhvervsdrivende, hvor der kan hentes råd og vejledning om fx etablering af virksomhed, udvidelser, rekruttering af medarbejdere, ny location, sagsbehandlingstider etc. Ved henvendelse får virksomheden tilknyttet en vejleder, der sørger for, at kommunen og virksomheden hele tiden samarbejder optimalt og får sagen hurtigt og effektivt igennem systemet. Erhvervskontakten bør derfor være et centralt element i Erhvervenes Hus. Erhvervskontakten er et nyt ambitiøse tiltag der vil øge serviceniveauet på erhvervsområdet og forbedre erhvervsklimaet i kommunen. Der skal sættes fokus på, at der skabes de bedst mulige betingelser for virksomheder og iværksætteri. Ledelse: Lederen af Erhvervskontakten bør være en afdelingschef. Det forudsættes at afdelingschefen rekrutteres internt. Herved forventes erhvervskontakten at være personaleøkonomisk budgetneutral. Erhvervskontakten tænkes på sigt værende en del af Erhvervenes hus. Erhvervskontakten forventes imidlertid etableret hurtigere end Erhvervenes hus, hvorfor den er beskrevet her som separat budgettema. Påvirkning på andre områder: Etablering af Erhvervskontakten vil påvirke organisationen på områderne Miljø- og teknik samt Kultur Erhverv og Udvikling, ligesom det lokale Udvikling Fyn kontor vil blive påvirket. Økonomi/Afledt drift: Da der er tale om en serviceudvidelse vil der være en række afledte økonomiske konsekvenser, bl.a. en husleje, som er uafklaret på det tidspunkt hvor budgettemaet behandles, og som afhænger af, hvilken model der politisk vælges. Det foreslås derfor at der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr.. Det bemærkes endvidere, at der må påregnes deponering, såfremt der indgåes et lejemål. Vækst og Erhvervsstrategi Delprojekt 4: Etablering af Erhvervenes Hus Acadre sagsnr

16 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Etablering af Erhvervenes Hus er et led i realisering af Svendborg Kommunes Vækst og Erhvervsstrategi Sagsfremstilling: Erhvervenes Hus skal være mødested, hvor virksomheder, iværksættere arbejder sammen, udvikler hinanden og sætter et fælles fokus på innovation, vækst og udvikling. Fremtidsfabrikken ses som et naturligt omdrejningspunkt i Erhvervenes hus og de aktiviteter der foregår der. I første omgang skal der sættes fokus på, at samarbejdet i huset skaber de bedst mulige betingelser for virksomheder og iværksætteri. Igennem nye samarbejdsrelationer, nye og skæve vinkler, kreative arbejdsprocesser og frugtbare dialoger skal der skabes et innovativt kraftcenter, der nationalt sætter nye standarder. I takt med, at Erhvervenes Hus udvikler sig, er det naturligt at udvide horisonten og mulige samarbejdspartnere. Det vil være oplagt at koble kulturliv og kulturinstitutioner på, og arbejde for et hus som fx Spinderihallerne i Vejle. På sigt vil der være mulighed for at Erhvervskontakten og Udvikling Fyns lokalafdeling indgår i Erhvervenes Hus, hvilket samlet set vil øge serviceniveauet på erhvervsområdet og forbedre erhvervsklimaet i kommunen. Ledelsen af Erhvervenes Hus bør på længere sigt tillægges lederen af Erhvervskontakten, med henblik på, at samle Erhvervenes Hus og fx lave fælles arrangementer. Der tilstræbes en god beliggenhed ti Erhvervenes Hus, gerne på havnearealerne, hvilket vil være forbundet en udgift til husleje. Der kan også være en udgift til et bidrag til Udvikling Fyns husleje, efter som de i dag ligger i de lokaler der tidligere husede Turistkontoret og huslejen forventeligt vil være mindre der end på havnen. Økonomi/Afledt drift: Efter som der er tale om en serviceudvidelse vil der være en række afledte økonomiske konsekvenser der ikke i dag er budget til, bl.a. aktiviteter (gå hjem møde o.l.) samt huslejeudgifter. Der foreslås derfor afsat en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til etablering og drift af erhvervenes hus. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et mere præcist billede af økonomien da man aktuelt ikke har fundet et egnet lejemål. Det bemærkes endvidere, at der må påregnes deponering såfremt der indgåes et lejemål. Vækst og Erhvervsstrategi Delprojekt 5: Svendborgprojektet og et forskningscenter omkring Børn, Sundhed og bevægelse. Acadre sagsnr

17 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Der foreslås finansiering af kommercialiserings-, udviklings- og kommunikationskompetence til realisering af erhvervspotentialet i Svendborgprojektet og videreudvikling af et forskningscenter omkring Børn, Sundhed og Bevægelse. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har igangsat en intensiveret indsats for at realisere det vækstpotentiale, som findes i Svendborgs unikke kombination af sport, sundhed og uddannelser. Indsatsen virker ved at forbedre virksomhedernes omsætning, skabe vidensarbejdspladser og øge bosætningen af erhvervsaktive. Svendborg rummer en hidtil uset kombination af en fremsynet kommunal indsats med øget idræt i folkeskolerne, forskningen i Svendborgprojektets unikke kohorte, Sport Study Svendborg, Svendborg Team Danmark Elitekommune og uddannelsesmiljøerne i både Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Skolerne i Oure Sport & Performance. Denne klynge af foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskning i idræt og sundhed giver Svendborg en fordel i forhold til andre byer. Alene på grundlag af de unikke forskningsresultater i Svendborgprojektet har OUH indledt et samarbejde med SDU - Institut for Regionalsundheds-forskning og Institut for Idræt og Biomekanik og Svendborg Kommune for at vurdere muligheder for at etablere et forskningscenter i Svendborg. Forskningscentret skal bygge på de unikke data fra Svendborgprojektet. Der er ingen tvivl om, at et sådant forskningscenter vil føre til yderligere synergier mellem OUH og SDU. Uafværgeligt vil nye forskningsområder og forsøg blive udtænkt, udviklet og valideret. Endnu er de mange forretningsmæssige potentialer kun sporadisk afdækket. Dog er der ideer om udvikling af nye testmetoder og redskaber, som kan videreudvikles og kommercialiseres. Ligeledes har nye uddannelsestiltag for fx sundhedsprofessionelle været drøftet. Dertil kommer muligheden for systemeksport af viden om og praktisk implementering af aldersrelaterede trænings- og uddannelseskoncepter - ikke blot til de nye gryende markeder i BRIK-landene, men også til mere etablerede eksportlande. I store dele af verden arbejder sundheds- og uddannelsessektoren med at håndtere den stadig hastigere voksende udfordring fra livsstilssygdomme. Potentialet er stort. Her skal ikke blot nævnes det helt oplagte forretningsområde for Svendborg i form af afholdelse af videnskonferencer. Endvidere er der mulighed for at udvikle og implementere et SvendborgSUND Triple Helix samarbejde. Et sådant samarbejde rummer en række umiddelbart synlige erhvervsmæssige muligheder i forlængelse af eller umiddelbart tilknytning til etableringen af et center for forskning i sundhed og forebyggelse for børn og unge. Det omfatter så forskellige områder som udviklingen af nye måder at kommunikere om sundhed på, udviklingen af nye legeredskaber og produkter, aktiv ferie og sundhedsturisme og udtagelse af patenter på grundlag af forskningen. Acadre sagsnr

18 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Region Syddanmarks Vækstforum har bevilget midler til gennemførelsen af en egentlig analyse af området. Denne afsluttes ved udgangen af 2012, og meget foreløbige sonderinger peger på, at i hvert fald følgende kommercialiseringspotentialer knytter sig til Svendborgprojektet og et evt. forskningscenter: Patentudtagning af metoder, instrumenter, viden/teknologi Produktudvikling af instrumenter, hjælpemidler, trænings- og planlægningsværktøjer Erhvervsturisme i form af konferencer, symposier mv. Dertil kommer, at Svendborgprojektet allerede nu modtager henvendelser fra såvel inden- som udenlandske organisationer og kommuner, som ønsker at besøge projektet Systemeksport: udvikling og salg af koncepter for implementering af aldersrelateret træning i skoleregi til kommuner, regioner mv. såvel nationalt som internationalt Oplevelsesøkonomiske gevinster, her tænkes i første omgang på nye uddannelser og kurser for både professionelle og familier. Efteruddannelse af instruktører, lærere mv. kan også tænkes ind i dette felt. Det er afgørende for en succesfuld realisering af erhvervspotentialet, at Svendborg Kommune afsætter midler til at forstærke den nuværende indsats med kompetencer indenfor salg og markedsføring, erhvervsudvikling og kommunikation. For at bringe Svendborgprojektet et skridt videre og et forskningscenter et skridt nærmere realisering foreslås det, at der afsættes midler svarende til et AC årsværk. Ressourcerne foreslås fordelt på med En tredjedel årsværk til salg og markedsføring, som skal bidrage til at kommercialisere den viden der er opstået i Svendborgprojektet. Afklaring af hvad vi kan tage penge for og hvordan, udvikle salgs og markedsføringsplan og bistår ved udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmaterialer En tredjedel årsværk til erhvervsudvikling: Indgå i en tæt dialog med virksomhederne om udvikling af og indgåelse i gensidigt forpligtende samarbejder fx OPP eller innovationsforløb. Dette kan evt. håndteres ved et tilkøb hos Udvikling Fyn. Kommunikation: Der er en stadig stigende arbejdsbyrde i arbejdet med at sikre høj kvalitet i kommunikationen af indsatsens primære og afledte resultater i såvel lokale, landsdækkende og internationale medier. Der vil være behov for tæt koordinering med salgs- og markedsføringsaktiviteter. En succesfuld indsats forudsætter udover lønningssummerne midler til at afholde workshop, seminarer, innovationsforløb og markedsføringsmaterialer i størrelsesordenen kr. årligt. Økonomi/Afledt drift: Der afsættes midler en AC medarbejder kr samt kr til diverse arrangementer, markedsføring m.v. Såfremt Svendborg Kommune ønsker at samlokalisere indsatsen med et evt. forskningscenter kan der blive tale om udgifter til husleje fra 2. halvår Acadre sagsnr

19 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Acadre sagsnr

20 Bilag: 2.2. oversigt til fagudvalgs møder i juni Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

21 Foreløbig oversigt over temaer og emner med involverede udvalg. Revideret primo juni maj 2012 Note Indsatser udvalg - tovhol der Ansvarlig Direktør/afd.chef (øk.kons.) Behandlet i fagudvalg Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Note UMT AU EU KP BU SFU SU NÆR ØK Drift Råderum for at følge vejledende timetal i folkeskolen BU Jan Præstholm/Helle Hansen (Tove) X Inklusion og øget forebyggelse i almenområdet BU Jan Præstholm/Birgit Lindberg (Heidi) X +/ / / / IT og digitale medier i folkeskolen BU Jan Præstholm/Helle Hansen (Tove) X Innovationsprojekter BU Jan Præstholm X Garantiordning, ressourcetildeling til skolerne BU Jan Præstholm/Helle Hansen (Tove) X August Nye juniorklubber samt genopretning af budget til eksisterende klubber BU Jan Præstholm/Helle Hansen (Tove) X Forstærket tværgående unge-indsats AU John Jensen/Birgit Bagge X X X X???? Plejeboligbeboreres adgang til aktivitetscentre SU Claus Sørensen/Pernille X Model 1 Videreførsel af privat initiativ på Sygekassens Hjem SU Claus Sørensen/Pernille X Rehabiliteringsindsats og sundhed 1: Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere SU Claus Sørensen/Finn Boye/Jesper Due X X Rehabiliteringsindsats og sundhed 2: Borgermøde om sundhed på udsatteområdet SU Claus Sørensen/Finn Boye/Jesper Due X X Forebyggende indsats på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde SFU Claus Sørensen/Pernille/Martin X X +/ Impuls SU Claus Sørensen/Kirsten Vie? X Model 1 Klima og energi UMT Kjeld Bussborg/Lone/Hans Peter/(Jan) X Økologi UMT Kjeld Bussborg X???? Ildsjælekoordinator NÆR John Jensen/Kim Christoffersen X Medfinansiering af helhedsplan i Hømarken og Jægermarken UKP Torben Jørgensen/Morten Refschou X X Vækst og erhvervstrategi EU Torben Jørgensen/Torben Jørgensen X Miljøteknologi EU Torben Jørgensen/Torben Jørgensen X Drift ialt Sum Anlæg Udvikling af byrum, udvikling af Sv. Bymidte UKP Torben Jørgensen/Marianne Christiansen X Udvikling af byrum, omd. Af Torvet og tilgr. Byrum UKP Torben Jørgensen/Marianne Christiansen x Udvikling af havnen UKP Torben Jørgensen/ Jan Carlsson X Skårup Kultur- og idrætscenter UKP Torben Jørgensen X 564 Tankefuld UKP Torben Jørgensen X (2012-PRISER) Vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg UMT Kjeld Bussborg X???? Vandløbsregulativer UMT Kjeld Bussborg/Lone/Lene/(Jan) X Anlæg i alt Sum Total Sum? = Pt. Ikke muligt at angive beløb Anlæg - overgå til anlæg Kvalitetskontrakt Acadre

22 Budget drøftelse af temaer Foreløbig oversigt over temaer og emner med involverede udvalg. Revideret medio juni 2011 Hovedtema Indsatser udvalg - tovhol der Bemærkning Involverede udvalg UMT AU EU KP BU SFU SU NÆR ØK Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering Status? = Forslag er ikke politisk behandlet Kvalitetskontrakt

23

24 Budget drøftelse af temaer Foreløbig oversigt over temaer og emner med involverede udvalg. Revideret medio juni 2011 Hovedtema Indsatser udvalg - tovhol der Bemærkning Involverede udvalg UMT AU EU KP BU SFU SU NÆR ØK Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering Status? = Forslag er ikke politisk behandlet

25 Bilag: 2.3. Tema - Miljøteknologi Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 75521/12

26 Budget 2013 Temaforslag drift Erhvervsudvalget Navn på tema: Miljøteknologi kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Der foreslås et tilkøb af en innovationskonsulent hos Udvikling Fyn for at kunne styrke indsatsen for de sydfynske virksomheder inden for energi- og miljøteknologi. Sagsfremstilling: Energi- og miljøteknologi er blandt de erhverv, som oplever den største vækst både lokalt og globalt. Det er afgørende for de små og mellemstore virksomheder, som arbejder med disse nye teknologier, at de får adgang til viden og muligheden for at indgå i gensidigt forpligtende samarbejder og leverandørnetværk. Erhvervsudvalget besluttede i forbindelse med prioritering af budgettemaerne, at Svendborg skal bidrage til, at virksomheder indenfor energi- og miljøteknologi får den optimale støtte til udviklings- og innovationsprojekter. Økonomi/Afledt drift: Det foreslås, at der de næste to år finansieres kr årligt til et tilkøb af erhvervsudviklingsbistand til de sydfynske energi- og miljøteknologiske virksomheder. Herefter evalueres indsatsen med henblik på at vurdere det fortsatte behov. Acadre sagsnr

27 Bilag: 3.1. Shopping Svendborgs indlæg.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

28

29 Bilag: 3.2. Folder vedrørende vareudstilling.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

30

31

32 Bilag: 3.3. lokalplan 290 om skilte.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 80967/12

33

34

35

36

37 Bilag: 3.4. eksempler på skiltning Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 81774/12

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilag: 4.1. Udviklingsplan. Styrkelse af fremtidens politiske styreform, HL docx(1).pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

46 HENRIK LARSEN A/S Notat Styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune Ny og mere processuel og netværksorienteret demokratiform afbalanceret med fokus på professionaliseret politisk lederskab 1. Ledelse af reformprocessen Økonomiudvalget varetager lederskabet af Svendborg Byråds udvikling, forberedelse og gennemførelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Økonomiudvalget forbereder i foråret 2012 forslag til udviklingsplan for styrkelse af fremtidens politiske styreform, som igangsættes med Byrådets vedtagelse heraf i juni Et væsentligt element i reformeringen af den politiske styreform i Svendborg Kommune er at Byråd, politiske udvalg og politikerne skaber en fornyet relation til og involvering af borgere, virksomheder og lokale sociale og politiske miljøer i Svendborg Kommune. Derfor varetages Økonomiudvalgets lederskab af reformeringen i tæt samspil med nærdemokratinetværket, der i forberedelsesfasen udgøres af nærdemokratiudvalget udvidet med X antal borgere, herunder nærdemokratiudvalgets kontaktpersoner et netværk som dels inspirerer Økonomiudvalget og kvalificerer udvalgets lederskab dels understøtter økonomiudvalgsmedlemmernes reformaktiviteter, såvel internt i Svendborg Kommunes samlede politiske lederskab som ude i de sociale og politiske miljøer i Svendborg Kommune Økonomiudvalget tager reform-medicinen fra starten af. Dvs. Økonomiudvalgets praktiske reformstrategi omfatter, at Økonomiudvalget og dets medlemmer klassisk (og kollektivt) fungerer som politisk lederskabsorgan (strategisk og besluttende, indenfor Byrådets vedtagne udviklingsplan) og reformeret (og hver især som netværkspolitikere) træder ud i fornyede, aktive og medskabende roller som politiske ledere der som Byrådets fortrop sætter stikket i samfundet alt sammen med henblik på at Økonomiudvalget og dets medlemmer er drivende i udviklingen af fremtidens politiske styreform. I efteråret 2012 og foråret 2013 gennemføres udviklingsplanens 1. fase som indeholder en del af nedenstående punkter 2 til 8 samt evt. andre eller flere. Det afgør Økonomiudvalget i det videre arbejder med udviklingsplanen. 2. fase udgøres af byrådets introduktion og træning jf. punkt 9.

47 HENRIK LARSEN A/S Fase 3 er fortsat udvikling og afprøvning samt forankring af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Forløbet understøttes af direktionen og dens stab. 2. Formelle justeringer i styreform vedtages Politisk vedtagelse af antal byrådsmedlemmer - efteråret Politisk vedtagelse af model til udvalgsstruktur med afsæt i Henrik Larsens oplæg til udvalgsstruktur. Efterfølgende udfyldes modellen til udvalgsstruktur detaljeret af administrationen vedtages foråret Udvikling af Program for aktivt medborgerskab 2012 og 2013 Udvikling af styringsmæssig programerklæring, principper og praktiske veje frem i borgernes involvering hvornår, hvordan, med hvem osv. Dialog med borgere og interessenter om innovation af samspillet mellem Byråd/Udvalg/politikere og borgere/virksomheder/levende lokalsamfund, herunder mulighed for afprøvning i Evaluering af og sanering af byrådspolitikeres deltagelse i udvalg, bestyrelser, råd og nævn 4. Revitalisering af Byrådets temamøder afprøvning af 1-2 nye former for temamøder, bl.a. med involvering af interessenter 2012 og 2013 Fornyelse starter hos os selv Præcisering af politikernes roller og handlinger i en ny tid i lyset af nærdemokratiudviklingen; træning i reflekterende politiske gensvar Rent praktisk kan dette f.eks. gøres ved at politikerne afprøver afholdelse af dialogmøder på en ny måde, hvor den reflekterende kommunikation inddrages 5. Revitalisering af Svendborg Kommunes vision 2012 Politisk udarbejdes 5-6 fremtidsbilleder som direktionen bliver målt på og som skal danne grundlaget for fremdriften af Svendborg Kommune Nuværende Byråds hilsen til næste Byråds samarbejdende kultur 6. Evaluering af Byrådsmøder, udvalgsmøder, mødeledelse og samspil med medarbejderne hvert enkelt udvalg i efteråret 2012 F.eks. på baggrund af fælles skabelon for evalueringsprocesserne 7. Serviceeftersyn af kompetencefordelingsplaner mere strategisk fokus og få vigtige konkrete sager hver udvalg i efteråret 2012 Mhp. præciseret bevidsthed om politisk rollevaretagelse i udvalgsarbejdet og mhp. arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Mulighed for udarbejdelse af årshjul for udvalg og deres netværk

48 HENRIK LARSEN A/S It-anvendelse Der iværksættes initiativer der skal øge anvendelsen og nyttiggørelsen af ipadredskabet - netop ud fra en politisk lederskabstankegang eller 2013 Der iværksættes forsøg med sociale medier med henblik på at få en bredere kontakt med borgerne byrådets introduktion og træning

49 Bilag: 4.2. Plan for udvikling af aktivt medborgerskab.pdf - behandlet i ØK den 17. april Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

50 Til ØKU d. 17 april Økonomi og Arbejdsmarked Rådhuset Ramsherred Svendborg Plan for Udvikling af Program for aktivt medborgerskab Tlf Indledning Denne plan beskriver en praktisk fremgangsmåde for, at Økonomiudvalget i Svendborg Kommune i april-juni 2012 sammen med et Nærdemokrati-Netværk udvikler forslag til Program for aktivt medborgerskab. Program for aktivt medborgerskab vedtages af Byrådet i juni 2012 og udgør et bærende element i Byrådets styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. 12. april 2012 Sagsid: 12/11868 Afdeling: Direktionssekretariat Ref. OKRSBM Dermed en væsentlig del af den nye og mere processuelle og netværksorienterede demokratiform, som i den samlede reform af den politiske styreform afbalanceres med udvikling af et professionaliseret politisk lederskab (udvalgsstruktur, arbejdsmåde, udvikling af politikernes roller, anvendelse af IT mv.). Nærdemokrati-Netværket i tæt samspil med Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager lederskabet af Svendborg Byråds udvikling, forberedelse og gennemførelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Herunder i tæt samspil med Nærdemokrati- Netværket at udvikle forslag til Program for aktivt medborgerskab. Nærdemokrati-Netværket består af Svendborg Kommunes Nærdemokratiudvalg udvidet med borgere: 4-5 borgere fra kredsen af Nærdemokratiudvalgets kontaktpersoner 4-6 bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer fra brugerbestyrelser og råd mv. 3-4 repræsentanter fra erhverv og turisme, samt 3-5 borgere med engagement i lokal demokrati- og netværksskabelse. Nærdemokrati-Netværket er et midlertidigt udviklingsnetværk og har til formål at inspirere Økonomiudvalget og kvalificere udvalgets lederskab af programudviklingen.

51 Ved at etablere dette udviklingsnetværk giver Økonomiudvalget fra starten af det signal, at borgerne skal inddrages i udviklingen af det bærende grundlag for fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. For det er et væsentligt element i reformeringen af den politiske styreform i Svendborg Kommune, at Byråd, politiske udvalg og politikerne skaber en fornyet relation til og involvering af borgere, virksomheder og lokale sociale og politiske miljøer i Svendborg Kommune. Økonomiudvalgets og Nærdemokrati-Netværkets leverance Økonomiudvalget skal til Byrådsmødet i juni fremlægge forslag til Program for aktivt medborgerskab med to elementer: En programerklæring og principper samt overordnede forslag til praktiske veje frem i borgernes involvering og aktive bidrag i fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune 1 A-4 side Inspirationskatalog til modeller for dialog og praktisk samspil mellem Byråd/Udvalg/politikere og borgere/virksomheder/levende lokalsamfund modeller som kan afprøves i efterår 2012 og forår 2013, ved at motivere de politiske fagudvalg til at etablere en årsplan for udvalgsarbejdet og at afprøve 1-2 konkrete netværksforløb, hvor et tema eller en sag gøres til genstand for et fornyet, tidligt og kvalificerende samspil mellem borgere, interessenter, politikere og forvaltning I notatet om Styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune er en fokusering på den politiske styreform i beskrevet. Dette bl.a. ved, som en integreret del af det politiske lederskab, at arbejde i netværk med borgere, virksomheder og lokale sociale og politiske miljøer i Svendborg Kommune. Dette kan ske på mange måder, og det skal de stående udvalg medvirke til udviklingen af. Der er allerede gode erfaringer i udvalgsarbejdet med at involvere borger og interessenter og med afsæt heri vil det være hensigtsmæssigt, at udvalgene i efteråret 2012 og foråret 2013 prøver nye tiltag af og eksperimenterer med at få aktive borgere involveret og ansvarliggjort med afsæt i det enkelte fagudvalgs emner og erfaringer. Det skal Nærdemokrati-Netværket inspirere udvalgene til og Økonomiudvalget kan samle nye erfaringer op og tage resultaterne af afprøvningerne med til den konkrete iværksættelse af fremtidens politiske styreform. Side 2 af 4

52 Konkret plan for Økonomiudvalgets og Nærdemokrati- Netværkets arbejde I perioden mellem ordinære Økonomiudvalgsmøder d. 17. april og 19. juni 2012 fungerer Økonomiudvalget som styregruppe i samspillet med Nærdemokrati-Netværket: 17. april 2012 punkt på ordinært Økonomiudvalgsmøde Plan for udvikling af Program for aktivt medborgerskab til efterretning Økonomiudvalget behandler nærværende forslag til plan for Økonomiudvalgets og Nærdemokrati-Netværkets arbejde 26. april 2012 kl indledende styregruppemøde for Økonomiudvalgsmedlemmerne Økonomiudvalgsmedlemmerne forbereder samspillet med Nærdemokrati-Netværket Forberedelse af indledende netværks-seminar Økonomiudvalgsmedlemmernes rolle i processen 30. april 2012 kl indledende seminar for styregruppen og Nærdemokrati-Netværket Sådan kan aktive medborgere bidrage til fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune: Udvikling af idéer og muligheder Kreativ arbejdsproces Idéer og muligheder bringes frem og kvalificeres Der samles op og det organiseres, hvorledes Netværkets medlemmer i maj opsøger og indsamler idéer og temaer, som i efteråret 2012 og foråret 2013 kan prøves af i fornyet samspil mellem borgere, virksomheder og lokale sociale og politiske miljøer og politikere og embedsmænd Maj 2012 Økonomiudvalgsmedlemmer og netværks-medlemmerne opsøger borgere og interessenter og indsamler forslag til Temaer, sager, forløb som kan afprøves i fornyet samspil mellem borgere/interessenter og politikere/forvaltning Forslag til måder som et netværk kan fungere på Politikere og netværksmedlemmer får spørgeramme og dataark, som kan udfyldes ved afslutning af minutters dialog med en eller flere borgere eller interessenter; dataark indsendes når de er udfyldt og senest d. 22. maj 24. maj 2012 kl seminar for styregruppen og Nærdemokrati-Netværket Kvalificering af forslag og modeller, som kan indgå i Program for aktivt medborgerskab som inspirationskatalog. Side 3 af 4

53 Nærdemokrati-Netværket udvikler forslag til programerklæring og modeller/temaer til afprøvning efterår 2012 og forår 2013 vedr. fornyede relationer mellem aktive medborgere og politiske udvalg 30. maj 2012 kl afsluttende styregruppemøde for Økonomiudvalgsmedlemmerne Forslag til Program for aktivt medborgerskab færdiggøres og fremsendes til behandling i stående udvalg ( juni 2012) 19. juni 2012 punkt på ordinært Økonomiudvalgsmøde Økonomiudvalget færdiggør på baggrund af udvalgenes overvejelser forslag til Program for aktivt medborgerskab og fremsender det til Byrådets behandling d. 26. juni 2012 Efter sommerferien igangsættes afprøvning af Program for aktivt medborgerskab, som en del af den samlede udviklingsplan for styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune. Økonomiudvalget samler erfaringer op og medtager disse i fastlæggelsen af strukturer og processer i styreform Side 4 af 4

54 Bilag: 4.3. Program for aktivt medborgerskab - til behandling i fagudvalg.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

55 Program til internt politisk brug der udarbejdes én version til eksternt brug Udkast Svendborg Byråd Program for aktivt medborgerskab Økonomi og Arbejdsmarked Direktionssekretariat Ramsherred Svendborg Tlf Fax. Målet er bedre beslutningsgrundlag og fornyet demokrati Program for aktivt medborgerskab skaber i bedre beslutningsgrundlag hos Svendborg Kommunes politikere og medejerskab blandt borgere og virksomheder maj 2012 Hvad skal konkret opnås? Direktionssekretariat Sonja Berndt Madsen Byrådet ønsker med programmet, at se konkrete tegn på at: borgere og virksomheder involveres før beslutningstagning borgerne oplever involvering som sætter fingeraftryk borgerne tager lokale initiativer og tager medansvar borgere og virksomheder kører videre med sager og projekter, så tingene bliver derude politikere og administration er mere opsøgende og bidrager dermed til at få dialog med borgere og virksomheder politikerne oplever nye veje til samspil med borgere og virksomheder, f.eks. i forskellige netværk demokratisk tænkning understøttes, f.eks. ved at stemmeprocenten til byrådsvalget stiger de unge har medvirket i forløb, hvor demokrati er trænet. Målet er også at løfte det lokale demokrati I borgernes og omverdenens øjne skal Svendborg Kommune fremstå som en demokratisk foregangskommune. Program for aktivt medborgerskab bygger bro borgere og virksomheder stiller sig ansvarligt til rådighed på en ny måde byrådet og udvalgene fornyer grundlæggende deres arbejdsmåde og struktur

56 Praktiske veje frem i Alle prøver af! Bedre beslutninger og nyere demokrati betyder, at der stilles større krav til Svendborg Kommunes borgere, virksomheder, politikere og ledere samt medarbejdere. Det sker i tre faser: I efterår 2012 og forår 2013 eksperimenterer byråd og alle udvalg med modeller for endnu bedre dialog og samspil med borgere og virksomheder I foråret 2013 evaluerer Økonomiudvalget udvalgenes innovationsforløb og arbejde i netværk På baggrund heraf vedtager Svendborg Byråd efterfølgende en ny styreform for byrådsperioden Program for aktivt medborgerskab tilfører hermed i Svendborg Kommune en fornyelse i det lokale demokrati. Det lokale og nære kobles på og spiller sammen med det formelt kommunale. Der bliver kortere fra idé til handling. Og oftere lader politikere og administration tingene blive derude. Ovre er den tid, hvor kommunen tager sig af det meste. Side 2 af 2

57 Bilag: 4.4. Inspirationskatalog til behandling i fagudvalg.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

58 Udkast Inspirationskatalog til udvalgene Afprøvning af netværksforløb i efterår 2012 og forår 2013 i byråd og stående udvalg i Svendborg Kommune Afprøvning med henblik på ny politisk styreform i Svendborg Kommune Dette inspirationskatalog skal ses sammen med forslag til Program for aktivt medborgerskab, som Svendborg Byråd forventes at vedtage på junimødet Programmets første fase er i 2012 og 2013 at afprøve modeller for netværksforløb, hvor et tema eller en sag gøres til genstand for et fornyet, tidligt og kvalificerende samspil mellem borgere, virksomheder, foreninger mv. og politikere samt kommunens medarbejdere. Afprøvning af nye netværksforløb foregår i alle udvalg. Økonomi og Arbejdsmarked Direktionssekretariat Ramsherred Svendborg Tlf Fax maj 2012 Direktionssekretariat Sonja Berndt Madsen I foråret 2013 evaluerer Økonomiudvalget på udvalgenes arbejde med aktivt medborgerskab med henblik på indførelse af en ny styreform for byrådsperioden Som en væsentlig kilde til afprøvningen bad Økonomiudvalget et til lejligheden nedsat Nærdemokrati-Netværk om at bidrage med idéer til modeller og temaer. Disse input er skrevet ind i dette inspirationskatalog. Årsplan og afprøvning af nyt samspil med borgere, virksomheder eller foreninger mv. Økonomiudvalget anmoder de øvrige udvalg i Svendborg Kommune om at: udarbejde en årsplan efter sommerferien for udvalgsarbejdet i efteråret 2012 og foråret 2013, og synliggøre i denne årsplan, hvorledes udvalget i praksis afprøver 2-3 temaer eller emner i konkrete processer, hvor borgere, virksomheder, foreninger mv. kommer hinanden i møde tidligere, mere lyttende og samskabende i politikudvikling, beslutninger og/eller gennemførelse af initiativer. Det er op til udvalget og dets erfaringer med borger- og virksomhedsinddragelse at finde ind til dér, hvor udvalget finder det hensigtsmæssigt at prøve nyt af. Økonomiudvalget ser opgaven med fornyelse af den politiske styreform begyndende med afprøvning i 2012/13 som Svendborg Byråds vigtigste innovationsprojekt.

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen STAND 1 Hvordan samskabes der med borgerne? Der kunne oprettes en idebank hvor borger kan komme med seriøse ideer. Åbne borgerrettede møder om pågældende temaer Ideer/projekter præsenteres på kommunens

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-04-2012 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-04-2012 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-04-2012 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Jens Munk, Mette Kristensen Afbud: Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den 04-12-2007 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Jens Munk, Karen Strandhave, Bruno Hansen, Arne Ebsen Afbud: Lise-Lotte

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 14-02-2013 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk, Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 11-02-2010 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Mette Kristensen Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 14-06-2012 Kl. 15:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 14-06-2012 Kl. 15:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 14-06-2012 Kl. 15:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00

REFERAT. Mødeforum Visionsstyregruppe. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. december Tid Kl. 9.00 REFERAT Mødeforum Visionsstyregruppe Sagsnr. 2010-61022 Dokumentnr. 2010-450278 Mødedato 14. december 2010 Tid Kl. 9.00 Sted Jens Chr. Birchs kontor, 1. salen, Teatergade 8 Deltagere Henning Jensen Carsten

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere