Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008"

Transkript

1 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod Generelle bemærkninger Det anbefales kraftigt (men er ikke obligatorisk) at anvende KHIM's skema, Mod. 008, til ansøgning om indførelse i registret (undtagen ved begæring om overgang til national behandling, hvortil Mod. TM 010 skal anvendes). 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis hos KHIM og kan downloades fra KHIM's hjemmeside ( Skemaet kan ligeledes kopieres frit. Ansøgerne til indførelsen eller deres repræsentanter kan benytte skemaer med lignende struktur eller format, såsom computerfremstillede skemaer baseret på oplysningerne i dette ansøgningsskema. Hvis sådanne elektroniske skemaer benyttes, kan bilag undgås ved at forlænge den elektroniske udgave de steder, hvor der kræves mere plads. Det anbefales, at skemaet ved indgivelsen er udfyldt så udførligt som muligt og vedlagt den nødvendige dokumentation. Dette vil forenkle og fremskynde behandlingen af ansøgningen. For yderligere oplysninger kan KHIM kontaktes på følgende telefonnummer: Indsendelse af skemaet Udfyldte skemaer sendes direkte til KHIM i Alicante. Skemaer (samt anden korrespondance, der vedrører sagen) skal sendes til følgende adresse: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanien Korrespondance pr. fax skal sendes til følgende KHIM-faxnummer: Ved fremsendelse af korrespondance pr. fax er fremsendelse af en bekræftet kopi ikke nødvendig og anbefales ikke. KHIM vil anmode om yderligere oplysninger, hvis den pr. fax fremsendte korrespondance ikke viser sig at være tilstrækkelig. Mod /2006 Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spanien Tlf.: (+34) Fax:(+34) Internet:

2 1.3 Sprog Hvis den ønskede indførelse vedrører et EF-varemærke ("CTM") eller et EF-design ("RCD"), der stadig er i ansøgningsfasen (dvs. endnu ikke er registreret), skal der i ansøgningen om indførelse anvendes enten det første eller det andet af de i varemærke/design-ansøgningen anvendte sprog, som skal være et af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog. Hvis indførelsen vedrører et EF-varemærke eller et EF-design, der er registreret, anvendes et af KHIM's fem sprog (spansk, tysk, engelsk, fransk eller italiensk). 1.4 De industrielle ejendomsrettigheders art Angiv venligst, ved at afkrydse alene ét felt, om ansøgningen om indførelsen berører et eller flere EF-varemærker eller et eller flere EF-design. Hvis der ansøges om indførelse af oplysninger, der både vedrører et EF-varemærke og et EF-design, skal der anvendes et særskilt skema for hver industriel ejendomsrettighed. 1.5 Antal sider i alt (inkl. denne side) Det samlede antal sider, der sendes til KHIM, herunder supplerende ark, bilag, skemaer og første side i skemaet, skal angives i feltet øverst til venstre på skemaets første side. 1.6 Ansøgerens/repræsentantens reference (maks. 20 typeenheder) Dette er den reference, som ansøgeren eller repræsentanten ønsker, at KHIM skal anvende i korrespondance, der sendes til den pågældende part. Den kan bestå af bogstaver eller tal (eller begge dele) og må højst være på 20 typeenheder. KHIM vil bruge denne reference til at kontrollere betaling af gebyrer (dvs. at en betaling svarer til en given ansøgning). 2. Skemaet 2.1 (FELT 1) Ansøger til indførelsen Ansøgeren til indførelsen er enten den registrerede ejer eller den anden involverede part som f.eks. den nye ejer, licenshaveren eller mere generelt rettighedsmodtageren. Hvis ansøgeren til indførelsen tidligere har fået tildelt et ID-nummer af KHIM, er det kun nødvendigt at anføre dette ID-nummer og navn. Hvis dette ikke er tilfældet, identificerer ansøgeren sig ved angivelse af navn, adresse og nationalitet. Bemærk, at FELT 4 skal udfyldes med oplysninger om repræsentanten for ansøgeren til indførelsen. Det skal angives, om ansøgeren er en juridisk person eller tilsvarende (dvs. et selskab, et partnerskab mv.) eller en fysisk person (f.eks. en privatperson). Navnet på den juridiske person skal omfatte den juridiske form ("Limited", "Sociedad Anónima", "Aktiengesellschaft", mv.) forkortet på sædvanlig vis ("Ltd.", "S.A.", "AG", mv.). Den stat (dvs. det land), hvor den juridiske person har sit sæde, skal angives under "nationalitet". Der skal kun angives en post-/korrespondanceadresse (f.eks. et postboksnummer), hvis denne adskiller sig fra den officielle adresse. 2

3 2.2 (FELT 2) Indehaver/ansøger af varemærket/designet (hvis denne er forskellig fra ansøgeren til indførelsen) Dette felt skal kun udfyldes, hvis indehaveren/ansøgeren er forskellig fra ansøgeren til indførelsen. Forklaringen til de andre oplysninger, der skal gives i dette afsnit, fremgår af afsnit 2.1 ovenfor. 2.3 (FELT 3) Erhverver eller indehaver af rettighed til design/varemærke (hvis denne er forskellig fra ansøgeren til indførelsen) Dette felt skal kun udfyldes, hvis erhververen/indehaveren er forskellig fra ansøgeren til indførelsen. Erhververe eller rettighedsindehavere, der hverken har sæde, bopæl, hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Den Europæiske Union, skal udpege en faglig repræsentant til at handle på deres vegne ved KHIM (se 2.4 nedenfor) og skal afkrydse "ja"-feltet for at angive, at der er udpeget en repræsentant. Hvis ansøgeren til indførelsen hverken er erhververen eller rettighedsindehaveren, bør oplysningerne om den repræsentant, der er udpeget til at handle på erhververens eller rettighedsindehaverens vegne, anføres på et supplerende ark, der vedhæftes ansøgningsskemaet. Disse oplysninger bør omfatte alle de nævnte forhold under afsnit 2.4. Hvis der ikke er udpeget en repræsentant, afkrydses "nej"-feltet. Forklaringen til de andre oplysninger, der skal gives i dette afsnit, fremgår af afsnit 2.1 ovenfor. 2.4 (FELT 4) Repræsentant Repræsentation er obligatorisk for alle ansøgere til en indførelse, både juridiske og fysiske personer, som hverken har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet. Alle andre kan repræsentere sig selv eller vælge at udpege en repræsentant. Repræsentanten skal angive sit navn sammen med det ID-nummer, denne har fået tildelt af KHIM. Hvis et sådant ID-nummer ikke er tilgængeligt, skal de relevante oplysninger vedrørende eksisterende/nyligt udpegede repræsentanter ligeledes angives i ansøgningsskemaet. Repræsentation ved KHIM må kun varetages af faglige repræsentanter, som henhører under én af følgende to kategorier: en advokat med bestalling i en af medlemsstaterne, som har sit forretningssted i Fællesskabet, i det omfang han i denne stat kan give møde i varemærkesager eller designsager, alt efter omstændighederne, eller personer, der er godkendt til at give møde i henhold til en af KHIM ført liste. Faglige repræsentanter, der er opført på listen for EF-varemærkesager, kan handle i designsager. Derimod kan en faglig repræsentant, der er opført på listen for EF-designsager, ikke handle i varemærkesager. Ansøgeren til indførelsen kan ligeledes handle gennem en ansat. I tilfælde, hvor en sådan ansat er udpeget, skal den ansattes navn angives i feltet "repræsentant". Ansatte hos en juridisk person med bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet kan repræsentere andre juridiske personer, hvis (og kun hvis) der 3

4 er økonomisk tilknytning mellem disse to juridiske personer, såsom fælleseje eller kontrol. Dette gælder også, når ansøgeren er en juridisk person, som ikke tilhører Det Europæiske Fællesskab. I disse tilfælde skal der angives oplysninger vedrørende den juridiske person, hvis ansatte handler på vegne af ansøgeren, og grundlaget for den økonomiske tilknytning (moderselskab, datterselskab, filial, mv.) skal angives i et bilag. KHIM vil derefter kommunikere med den faglige repræsentant, hvis en sådan er udpeget. Der kræves kun indgivelse af en fuldmagt, hvis en af ansøgerens ansatte er udpeget som repræsentant. 2.5 (FELT 5) Indførelsens art Kun de indførelser, der er fastlagt i regel 84 i CTMIR og artikel 69 i CDIR, må indføres i henholdsvis EF-varemærke- og EF-designregistret. For overskuelighedens skyld anbefales det at anvende ét skema pr. ansøgning om indførelse. Bemærk venligst, at der skal betales et gebyr for visse typer indførelser. Nærmere oplysninger herom fremgår nedenfor, og betalingsmåderne kan ses i afsnit Fuldstændig eller delvis overdragelse I forbindelse med indførelse af overdragelser er det ikke nødvendigt at sende bevis for overdragelsen (f.eks. en erklæring om overdragelse), hvis: den udpegede repræsentant handler på vegne af både overdrageren og erhververen (i så tilfælde skal dette angives ved at afkrydse felt 10 med "Jeg repræsenterer begge parter" eller både overdrageren og erhververen søger om indførelse (i så tilfælde skal både felt 10 og 11 udfyldes og underskrives). I andre tilfælde skal ansøgningen om indførelse vedlægges en erklæring underskrevet af den registrerede indehaver eller dennes repræsentant, hvori denne giver sit samtykke til indførelsen af den efterfølgende indehaver. Derudover skal følgende angives: nærmere oplysninger om erhververen (se felt 3 i skemaet) de berørte varer og tjenesteydelser, hvis overdragelsen er delvis (se felt 7 i skemaet) navn og forretningsadresse på erhververens repræsentant, hvis relevant (se felt 3 i skemaet). Gebyret for indførelse af en overdragelse af et EF-design er 200 euro pr. EF-design med et loft på euro. Gebyret skal betales ved indgivelsen, da ansøgningen om indførelse i modsat fald ikke anses som indgivet. Der kræves ikke noget gebyr for indførelse af en overdragelse af et EF-varemærke. Ansøgninger om indførelse af overdragelser kan indgives for EF-varemærker eller -design, der stadig er på ansøgningsstadiet. Her gælder de samme regler. Delvis overdragelse er ikke på noget tidspunkt mulig for EF-design. 4

5 Deling Anmodninger om deling af en ansøgning/registrering er underlagt et gebyr på 250 euro, der skal betales ved indgivelsen, og der kan ikke søges deling for varer og tjenesteydelser, der er genstand for indsigelses- eller annulleringssager, eller i en periode på tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen, hvor der kan rejses indsigelse. Der kan endvidere ikke anmodes om deling af en ansøgning, før der er tildelt en ansøgningsdato. De varer og tjenesteydelser, der skal deles, skal tydeligt angives, idet det sikres, at der ikke er nogen overlapninger mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering, og de, der er opdelt i den eller de nye ansøgninger eller registreringer Påberåbt anciennitet (efter registrering, jf. artikel 35 i varemærkeforordningen (CTMR)) For ansøgninger om indførelse af anciennitet, som er påberåbt efter registreringen af EFvaremærket, skal der fremlægges dokumentation for en tidligere international, regional eller national registrering med retsvirkning i en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab. Denne dokumentation kan være i form af en registrering eller et fornyelsescertifikat, et uddrag fra registret, et uddrag fra den relevante officielle tidende, et uddrag eller en udskrift af en database eller -bærer (f.eks. cd-rom), der beviser registreringen, eller fotokopier af de førnævnte dokumenter. Alternativt er det tilladt at henvise til webstedet for det pågældende kontor for intellektuel ejendomsret, hvor den pågældende registrering findes. Hvis der fremsendes dokumenter, skal de være påført navnet på de medlemsstater, hvor det ældre mærke er registreret, ansøgningsdatoen, nummeret på den tidligere registrering, navnet på indehaveren af den tidligere registrering, en afbildning af det ældre varemærke (i farver, hvis relevant) samt en angivelse af varerne og tjenesteydelserne. Der er intet gebyr forbundet med denne type indførelse. Ønskes yderligere oplysninger om anciennitet, henvises til afgørelserne truffet af KHIM's præsident EX og meddelelse nr. 2/00, som er tilgængelig online på Slettelse af påberåbt anciennitet Hvis der ansøges om slettelse af påberåbt anciennitet, skal felt 6 udfyldes, om nødvendigt med brug af supplerende ark. Der er intet gebyr forbundet med denne type indførelse Tinglig rettighed I ansøgninger om indførelse af tinglige rettigheder (f.eks. pant, sikkerhed og håndpant og garantier) skal følgende angives: nærmere oplysninger om indehaveren af rettigheden (se felt 3 i skemaet) de varer og tjenesteydelser, der berøres af indførelsen, hvis relevant (se felt 7 i skemaet) navn og forretningsadresse på repræsentanten for indehaveren af rettigheden, hvis relevant (se felt 3 i skemaet). 5

6 Gebyret for indførelse af en tinglig rettighed er 200 euro pr. EF-varemærke eller -design. Indsendes der flere anmodninger i samme ansøgning eller på samme tid, kan gebyret dog ikke overstige et samlet beløb på euro. Gebyret skal betales ved indgivelsen, da ansøgningen om indførelse i modsat fald ikke anses som indgivet. Ansøgninger om indførelse af tinglige rettigheder kan indgives for EF-varemærker eller EFdesign, der stadig er på ansøgningsstadiet. Her gælder de samme regler Slettelse af tinglige rettigheder En ansøgning om indførelse af slettelse af en tinglig rettighed kan indgives af indehaveren af EF-varemærket eller -designet eller rettighedsindehaveren. I begge tilfælde skal følgende oplyses: nærmere oplysninger om den rettighed, der skal slettes (gives på et supplerende ark, der vedhæftes ansøgningen om indførelse) bevis for, at den registrerede rettighed ikke længere eksisterer, eller en erklæring fra rettighedsindehaveren, hvori han giver sit samtykke til slettelsen af indførelsen. Gebyret for indførelse af en slettelse af en tinglig ret er 200 euro pr. EF-varemærke eller -design. Indsendes der flere anmodninger i samme ansøgning eller på samme tid, kan gebyret dog ikke overstige et samlet beløb på euro. Gebyret skal betales ved indgivelsen, da ansøgningen om indførelse i modsat fald ikke anses som indgivet. Ansøgninger om indførelse af slettelser af tinglige rettigheder kan indgives for EF-varemærker eller EF-design, der stadig er på ansøgningsstadiet. Her gælder de samme regler Ændring af varemærket Et EF-varemærke kan kun ændres, hvis: EF-varemærket omfatter indehaverens navn og adresse den foreslåede ændring vedrører enten indehaverens navn eller adresse den foreslåede ændring ikke væsentligt forandrer varemærkets karakter i forhold til den oprindelige registrering indførelsen af ændringen begæres af indehaveren af EF-varemærket eller dennes repræsentant. Der skal vedlægges en nærmere beskrivelse af det ændrede mærke på et supplerende ark. Gebyret for indførelse af en ændring er 200 euro pr. EF-varemærke Tvangsfuldbyrdelse I ansøgninger om indførelse af tvangsfuldbyrdelse (dvs. tvangsforanstaltninger) skal følgende angives: nærmere oplysninger om rekvirenten (se felt 3 i skemaet) de varer og tjenesteydelser, der berøres af indførelsen, hvis relevant (se felt 7 i skemaet) navn og forretningsadresse på rekvirentens repræsentant, hvis relevant (se felt 3 i skemaet). 6

7 Gebyret for indførelse af tvangsfuldbyrdelse er 200 euro pr. EF-varemærke eller -design. Indsendes der flere anmodninger i samme ansøgning eller på samme tid, kan gebyret dog ikke overstige et samlet beløb på euro. Gebyret skal betales ved indgivelsen, da ansøgningen om indførelse i modsat fald ikke anses som indgivet. Ansøgninger om indførelse af tvangsfuldbyrdelse kan indgives for EF-varemærker eller EFdesign, der stadig er på ansøgningsstadiet. Her gælder de samme regler Licenser I ansøgninger om indførelse af licenser skal følgende angives: nærmere oplysninger om licenshaveren (se felt 3 i skemaet) de varer og tjenesteydelser, der berøres af indførelsen, hvis relevant (se felt 7 i skemaet) navn og forretningsadresse på licenshaverens repræsentant, hvis relevant (se felt 3 i skemaet). hvis indførelsen udelukkende begæres af licenshaveren, skal ansøgningen vedlægges en kopi af licensaftalen eller bevis på, at licensgiveren har givet sit samtykke til indførelse af licensen. Det skal angives, hvorvidt den licens, der skal indføres, er eksklusiv eller ikke-eksklusiv. Hvis dette ikke angives, anses den for at være eksklusiv. Begrænsninger af de varer og tjenesteydelser, der berøres af indførelsen af licensen, skal angives i afsnit 7. Hvis licensen er begrænset til en medlemsstat, skal dette angives ved at afkrydse det relevante felt og anføre den eller de berørte medlemsstater i felt 6 nedenfor, idet der om nødvendigt gøres brug af et supplerende ark, der vedhæftes ansøgningsskemaet. Hvis der søges om indførelse af slettelse af en licens, skal følgende angives: nærmere oplysninger om den licens, der skal slettes (anføres på det supplerende ark, der vedhæftes ansøgningen om indførelse) dokumentation for, at den registrerede rettighed ikke længere eksisterer, eller en erklæring fra licenshaver, hvori han giver sit samtykke til slettelsen af indførelsen. Gebyret for indførelse eller slettelse af en licens er 200 euro pr. EF-varemærke eller -design. Indsendes der flere anmodninger i samme ansøgning eller på samme tid, kan gebyret dog ikke overstige et samlet beløb på euro. Gebyret skal betales ved indgivelsen, da ansøgningen om indførelse i modsat fald ikke anses som indgivet. Ansøgninger om indførelse eller slettelse af licenser kan indgives for EF-varemærker eller EF-design, der stadig er på ansøgningsstadiet. Her gælder de samme regler Andre indførelser Der henvises til regel 84 i CTMIR og artikel 69 i CDIR, hvad angår andre forhold, der kan indføres i registret. Hvis en bestemt type indførelse ikke er nævnt på skemaet, kan ansøgeren i felt 5 afkrydse "Andet" og anføre nærmere oplysninger herom i det tomme felt i nederste højre hjørne af felt 5. Hvis der er behov for mere plads, kan der anvendes supplerende ark, der vedhæftes ansøgningen. 7

8 2.6 (FELT 6) Påberåbelse af anciennitet efter registrering De medlemsstater, hvori der tidligere er registreret eller anvendes et mærke, der er identisk med EF-varemærket, skal angives, om nødvendigt ved hjælp af et supplerende ark. Det eller de ældre mærkers registreringsnummer/numre skal anføres. Brug om nødvendigt supplerende ark. Endelig skal ansøgningsdatoen eller -datoerne angives (dvs. ansøgningsdatoer for det eller de ældre mærker). Brug om nødvendigt supplerende ark. Se afsnit for yderligere oplysninger om indførelse af påberåbt anciennitet. 2.7 (FELT 7) Fortegnelse over berørte varer og tjenesteydelser Hvis en ansøgning om indførelse kun vedrører bestemte varer og tjenesteydelser i den pågældende registrering eller ansøgning, skal disse anføres i det relevante felt, idet der om nødvendigt anvendes et supplerende ark. Dette afsnit vedrører primært den type indførelser i felt 5, der er markeret med fodnote 1). 2.8 (FELT 8) Ansøgnings-/registreringsnumre for de berørte EF-varemærker eller EFdesign For hver ansøgning om indførelse skal ansøgnings- eller registreringsnumrene for de berørte industrielle ejendomsrettigheder angives i det relevante felt, idet der om nødvendigt anvendes supplerende ark. EF-varemærker og EF-design bør dog ikke blandes. Hvis ansøgeren ønsker at ansøge om en indførelse, der berører begge typer industrielle ejendomsrettigheder, skal der anvendes et særskilt ansøgningsskema. 2.9 (FELT 9) Betaling af gebyrer (hvis relevant) Betalingen (alle bankomkostninger afholdes af debitor, som underretter banken herom) skal foretages på én af følgende måder: Gebyr for indførelser, der vedrører EF-varemærkesager - ved debitering af en konto hos KHIM, med angivelse af kontonummeret - ved en bankoverførsel af beløbet i euro til en af KHIM's konti, med angivelse af ansøgerens eller repræsentantens navn, adresse og referencenummer og den berigtigelse, betalingen vedrører, samt den dato, hvorpå overførslen blev foretaget Gebyr for indførelser, der vedrører EF-designsager - ved debitering af en konto hos KHIM, med angivelse af kontonummeret - ved en bankoverførsel af beløbet i euro til en af KHIM's konti, med angivelse af ansøgerens eller repræsentantens navn, adresse og referencenummer og den berigtigelse, betalingen vedrører, samt den dato, hvorpå overførslen blev foretaget. Konti ved KHIM kan åbnes ved skriftlig ansøgning til KHIM. Benyt venligst skemaet til ansøgning om en konto, med tilhørende erklæring. Bankoverførsler kan foretages til en af følgende KHIM-konti: 8

9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Swiftkode (BIC): BBVAESMM XXX IBAN ES La Caixa Swiftkode (BIC): CAIXESBB XXX IBAN ES (FELT 10) Underskrift Skemaet til ansøgning om indførelse skal underskrives, og navnet på underskriveren (ansøgeren til indførelsen) skal angives. I modsat fald kan KHIM ikke behandle ansøgningen. Hvis den repræsentant, som den oprindelige indehaver har udpeget, også udpeges som repræsentant for erhververen eller modtageren, kan repræsentanten underskrive ansøgningen for både den oprindelige og den nye indehaver. For at undgå at underskrive to gange i felt 10 og 11, kan repræsentanten afkrydse feltet " Jeg er repræsentanten for begge parter". 4. (FELT 11) Andre berørte parters underskrift Såfremt en indførelse berører to parter (f.eks. overdragelser, tinglige rettigheder, licenser mv.), er det ikke nødvendigt at indsende dokumentation, hvis ansøgningsskemaet underskrives af begge parter. I dette tilfælde skal den anden part anføre sit navn i det dertil beregnede felt og ved at afkrydse det relevante felt angive, om han er erhverver, EFvaremærke- eller EF-designansøger, indehaver eller rettighedsindehaver, og derefter skrive under i det dertil beregnede felt. Yderligere oplysninger i denne henseende findes i afsnit med overskriften "Fuldstændig eller delvis overdragelse". 9

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1

Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang Generelle bemærkninger Skemaet til begæring om overgang stilles til rådighed

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE V.12 (23.03.2016) VADEMECUM Indledning Del A - EU-varemærkeansøgninger Del B Del C Del D Del E Del F Del M - EU-varemærkeregistreringer - Indførelser ieu-varemærkeregisteret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 SAGSBEHANDLING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by:

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by: BILAG VI ANMODNINGSFORMULAR MED HENBLIK PÅ ANERKENDELSE, ERKLÆRING OM EKSIGIBILITET ELLER FULDBYRDELSE AF EN RETSAFGØRELSE VEDRØRENDE UNDERHOLDSPLIGT (artikel 56 og 57 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER AFSNIT 3 BETALING AF GEBYR, OMKOSTNINGER OG ANDRE BELØB Retningslinjer

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver?

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver? Fælles meddelelse om den fælles praksis for omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort og hvid 15. april 2014 14 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne i Den Europæiske Union er i henhold til deres tilsagn

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Generelle spørgsmål om tjenesteyderen (A1) 1. 1 Har tjenesteyderen ret til at udøve virksomheden [${Service1}] i jeres land?

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 16 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere