virksomhedsguide kunder,, leverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsguide kunder,, leverandører"

Transkript

1 virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT

2 DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold til debitorer 07 Styring i forhold til kreditorer 09 Styring i forhold til SKAT SIDE 02

3 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Likviditetsstyring i forhold til kunder, leverandører og SKAT Dansk erhvervsliv er ramt af den økonomiske krise, og mange virksomheder har store udfordringer med at styre likviditeten. I forbindelse med svigtende afsætning oplever virksomheden typisk et likviditetspres, som forstærkes af kundernes stigende vanskeligheder med at betale. Denne guide samler nogle gode råd til likviditetsstyring i forhold til kunder, leverandører og SKAT. Guiden er den anden i en række af publikationer, som giver virksomhederne gode råd i forbindelse med krisen. Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem SKAT, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dansk Erhverv. Samarbejdspartnere i krisetider Mange virksomheder oplever i disse tider, at bankerne begrænser kreditmulighederne, at leverandørerne stiller ændrede kreditbetingelser, og at kunderne er blevet mere usikre betalere. Disse forhold skærper kravene til virksomhedens likviditetsstyring. Her får du en række gode råd til likviditetsstyring i virksomheden samt ideer til, hvordan virksomheden opnår bedre styring i forhold til debitorer og kreditorer. Vi giver en vejledning til de virksomheder, som oplever, at samarbejdspartnere og særligt debitorer går konkurs. Afslutningsvis gennemgår vi forholdet over for SKAT. Likviditetsstyring Opretholdelse af overblik og beredskab er centralt i usikre tider. Klart overblik over virksomhedens likviditetsbehov er i øjeblikket vigtigere end tidligere, fordi mange banker har indskrænket virksomhedernes låne- og kreditmuligheder. SIDE 03

4 DANSK ERHVERV Virksomhedsguide: > Hold din bank løbende orienteret om udviklingen i virksomheden, og indgå en aftale om informationsbehovet. > Lav en detaljeret likviditetsplan, som analyserer likviditetsbehovet undervejs. > Du kan med fordel bruge din revisor som sparringspartner ved udarbejdelse af budget og opfølgende likviditetsplan. > Hold flere likviditetsmuligheder åbne, og gør dig bevidst om forskellene: både i forhold til muligheder i banken og i ejerformer i forhold til produktionsapparatet. > Overvej i god tid udvidelse af kreditmuligheder, før behovet måtte vise sig. Se også guiden om bankrelationer og finansiel styring på Dansk Erhvervs hjemmeside: Organisation og strategi Virksomheden kan med fordel arbejde med tiltag, som styrker virksomheden i krisen. Flere af tiltagene kan indføres i en midlertidig periode for at ride en eventuel krisebølge af. SIDE 04

5 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Virksomhedsguide: > Centralisér økonomifunktionen, så det er muligt at optimere på tværs af organisationen i forhold til den nuværende situation. > I krisetider kan man midlertidigt fokusere på pengestrømme frem for på indtjening. > Tilpas lagerbeholdningen til det aktuelle aktivitetsniveau. > Undersøg mulighederne for at gøre faste omkostninger variable. > Overvej indførelsen af resultatafhængig aflønning. > Tilpas administrationen. > Få eventuelt udarbejdet en dækningsbidragsanalyse pr. produkttype hvis det ikke allerede er sket og overvej behovet for ændringer i sammensætningen. Det kan din revisor hjælpe dig med. Optimeringspotentialet ligger internt i virksomheden Virksomheder rummer ofte et betydeligt potentiale for likviditetsmæssig optimering gennem opstramning af interne rutiner. Mulighederne knytter sig navnlig til tilrettelæggelsen af betalings- og inddrivelsesprocedurer, hvor der kan være mulighed for at styrke likviditeten ved at skærpe kursen over for dårlige betalere og at tilrettelægge egne betalinger, så betalingen sker præcis ved fristen og ikke før. Undersøgelser viser, at 2. og evt. 3. rykker ofte kun har meget lille effekt på debitorer, mens direkte personlig rykning eller udsendelse af inkassovarsel kan få mange forfaldne debitorer til at betale. Hvis din virksomhed har akutte likviditetsproblemer, så overvej at forkorte rykkerproceduren. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på bestemmelserne i inkassolovgivningen. SIDE 05

6 DANSK ERHVERV Styring i forhold til debitorer Når økonomien er god og likviditet er let tilgængelig, er en stram styring af debitorer mindre nødvendig. Under en økonomisk krise ændrer situationen sig, og gør det nødvendigt at arbejde mere målrettet med opkrævningen af udeståender. Her ligger der i mange virksomheder et stort potentiale for effektivisering. Virksomhedsguide: > Etabler procedurer for kreditvurdering og godkendelse, hvor der foretages kreditvurdering og fastlægges kreditmaksima for enkelte kunder eller grupper af kunder. > Send fakturaer til tiden og helst senest, når ordren er afsluttet. I praksis kan det betyde, at salgsafdelingen og økonomiafdelingen skal kobles tættere sammen i ændrede rutiner. > Opdel eventuelt større fakturaer; eksempelvis kan der aftales en betalingsplan, hvorefter der sendes acontofaktura, når arbejdet/ordren påbegyndes, løbende fakturaer i takt med arbejdets udførelse og en afsluttende faktura, når arbejdet/ordren færdiggøres. > Overvej at give kontantrabat, hvis kunden til gengæld betaler fakturaen hurtigt. > Stram op på betalingsfristerne og undlad at give unødig fleksibilitet til debitorer. > Etabler en rykkerprocedure, der skal kunne iværksættes hurtigt. Baser gerne denne opfølgning på udestående betalinger på personlig kontakt, idet det virker mere forpligtende over for debitorer. > Overvej formålet med at anvende inkasso i forhold til enkelte kunder. Inkasso kan af nogle kunder blive opfattet som et drastisk tiltag. > Ophæv urentable kundeforhold og prioriter i stedet de vigtigste/bedste kunder højere. > Overvej muligheden for at sælge med ejendomsforbehold. > Overvej at kræve bankgaranti ved særlig store projekter eller ved indgåelse af aftaler med nye kunder. SIDE 06

7 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER I tilfælde af konkurs blandt debitorer Når skifteretten meddeler over for kreditorer og annoncerer i Statstidende (www.statstidende.dk), at en skyldner er erklæret konkurs, kan en kreditor indtil tre måneder efter konkursens annoncering anmelde sit krav til kuratoren for konkursboet. Kuratoren samler alle anmeldte krav mod konkursboet i en gældbog, hvorefter kurator vurderer størrelsen af de anmeldte krav fra kreditorerne til boet. Er kreditor og kurator ikke enige om kravets størrelse, kan kreditor anlægge retssag mod boet. Efter fastlæggelsen af de samlede krav mod boet, udarbejder kurator regnskab og udlodningsregnskab mellem boets kreditorer for boets nettoaktiver. Udlodningsregnskabet fordeler boets aktiver i en prioriteret rækkefølge, idet nogle kreditorers krav går forud for andre. Eksempelvis dækkes krav om lønudbetaling for udført arbejde af konkursboet forud for almindelige kreditorer. I praksis kan almindelige kreditorer kun forvente at modtage få procent af deres udestående i dividende. Når tilgodehavendet er konstateret tabt, kan kreditor trække momstabet fra. Læs mere om konkursbo Styring i forhold til kreditorer Virksomheder optræder også som debitor over for nogle af sine samarbejdspartnere. I rollen som debitor er det en god tommelfingerregel altid at agere, som man gerne så sine egne debitorer agere over for én selv. Virksomhedsguide: > Betal regninger til tiden, og oprethold dermed gode relationer til dine kreditorer, og undgå spekulationer om problemer i virksomheden. > Kan regninger ikke betales til tiden, kontakt da kreditor med henblik på at aftale en alternativ betalingsdato og eventuelt ratebetaling af større udeståender. > Ofte er det muligt at forhandle kredittider og få en afdrags-ordning hos en kreditor. > Undersøg om alle leverandørkreditter udnyttes maksimalt. Hvis der er oprettet automatiske betalinger til visse kunder, så undersøg, om disse automatiske betalinger udnytter gældende kreditbetingelser fuldt ud. SIDE 07

8 DANSK ERHVERV > Undgå at havne i en stille betalingsstandsning, idet ledelsen kan blive holdt ansvarlig. > Rådfør dig med revisor og advokat om muligheden for eller nødvendigheden af at træde i betalingsstandsning. Kreditorer, der stiller ændrede betalingsfrister Hvis en kreditor over for virksomheden stiller ændrede krav, er det er en god ide at forstå kreditorens grunde til at stille ændrede betalingsfrister. Når en kreditor anmoder om forkortede betalingsfrister, er det ikke nødvendigvis kun for at forbedre leverandørens likviditet. Det kan sagtens skyldes, at kreditor er bange for at tabe sit tilgodehavende og derfor ønsker risikoen for tab begrænset til en kortest mulig periode. Før selve forhandlingen kan du estimere leverandørens interesse i fortsat samhandel (hvor vigtig en kunde er vi?). I nogle tilfælde vil leverandørens interesse i at beholde dig som kunde, f.eks. af strategiske årsager, medføre, at leverandøren er villig til at fastholde eller øge kreditten. Undersøg, om der findes alternative leverandører er der andre leverandører, der tilbyder bedre kreditbetingelser? Vurdér også, om der eventuelt kan stilles sikkerhed til leverandøren, for eksempel køb med ejendomsforbehold. Overvej, om det er muligt at få varerne som konsignationslager, hvor leverandøren beholder ejerskabet af varerne, til de er solgt. Overvej andre muligheder for, at lagrene forbliver hos leverandørerne længst muligt. SIDE 08

9 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Styring i forhold til SKAT SKAT opkræver, i forhold til virksomheder, en bred vifte af skatte- og afgiftskrav, herunder A-skat, lønsumsafgift, moms, punktafgifter, registreringsafgift, told, selskabsskat, B-skat/restskat samt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med personligt ejede virksomheder. Der er stor forskel på disse krav. For eksempel er acontobetalinger på selskabsskat og B-skat foreløbige skatter fastsat ud fra en forventet indtjening i virksomheden, hvorimod for eksempel en registreringsafgift er et helt konkret krav, der opstår, opgøres og betales i forbindelse med konkrete bilhandler. Derfor kan der ikke siges noget entydigt om, hvordan en virksomhed i betalingsvanskeligheder skal forholde sig. Hvis virksomheden får midlertidige likviditetsproblemer og kan se, at der vil kunne opstå problemer med betalingen af krav til SKAT, er det vigtigt, at virksomheden så tidligt som muligt henvender sig til SKAT. SKAT kan i så fald vejlede den enkelte virksomhed om, hvilke muligheder der kan være for virksomheden. Typen af krav er afgørende for, hvad der kan/vil ske som led i betalingsproblemer, men SKAT lægger også vægt på følgende forhold: > At virksomhedens problemer med betaling af beløb til SKAT er af midlertidig karakter. > At virksomhedens likviditetsproblemer har en sammenhæng med den økonomiske lavkonjunktur, for eksempel tab på debitorer eller et væsentligt fald i omsætningen. der. > At virksomheden har tilpasset driften til krisetider. SIDE 09

10 DANSK ERHVERV Hvor kan en virksomhed med betalingsproblemer henvende sig? Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at afregne overfor SKAT til tiden, er det vigtigt, at virksomheden så tidligt som muligt kontakter SKAT. Henvendelse kan ske på telefon SKAT kan i så fald vejlede om, hvilke muligheder der kan være for virksomheden. Hvilke oplysninger vil SKAT efterspørge fra en virksomhed, der henvender sig med betalingsproblemer? Når en virksomhed henvender sig til SKAT med betalingsproblemer, vil SKAT under dialogen med virksomheden vurdere, hvilke oplysninger, der er nødvendige for at kunne vejlede virksomheden. De oplysninger, der er nødvendige for at kunne vejlede virksomheden, vil blandt andet relatere sig til virksomhedens økonomiske situation, eksempelvis oplysninger om virksomhedens indtægter og udgifter, ordretilgang, udestående tilgodehavender m.v., samt hvilke eventuelle tiltag virksomheden allerede har foretaget for at forbedre virksomhedens økonomiske situation. Forrentning af gæld til SKAT Hvis en virksomhed ikke betaler et krav til SKAT rettidigt, har SKAT lov til at kræve virksomhedens gæld forrentet. SKAT kan ikke fravige disse rentesatser, og renterne er ikke fradragsberettigede. Forrentningen varierer og udgør i øjeblikket mellem 0,6 og 1% pr. måned afhængig af, hvilket krav, der er tale om. De aktuelle rentesatser kan findes på Skatteministeriets renteoversigt Mulighed for tilbagebetaling af moms i forbindelse med tab på debitorer Virksomheder har lov til på visse betingelser at tilbageføre salgsmomsen af krav, der ikke er betalt, og som er opstået i forbindelse med en momspligtig leverance. Den væsentligste betingelse er, at tabet er konstateret, hvilket som udgangspunkt vil sige, at tilgodehavendet er forsøgt indkrævet, og at tabet for eksempel skyldes kundens konkurs eller dødsfald, en akkord eller lignende. SIDE 10

11 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Mulighederne for tilbagebetaling af tilgodehavende moms (negativ momssaldo) Et negativt afgiftstilsvar kan indtastes via SKATs TastSelv service allerede dagen efter periodens udløb. Er angivelsen modtaget rettidigt, vil tilbagebetaling ske efter senest tre uger. Hvis der på grund af virksomhedens forhold (for eksempel ferielukning, bortrejse eller mangelfuldt regnskab) ikke kan foretages kontrol af momsangivelsen, afbrydes udbetalingsfristen på de tre uger dog. Acontoafregning af selskabsskat samt muligheden for fremskyndet tilbagebetaling af 1. og 2. rate Acontoskatten betales i to faste rater, henholdsvis den 1. marts og den 1. november, med sidste rettidige betalingsdag den 20. i måneden. Acontobetalingen på selskabsskat er beregnet på grundlag af selskabets resultat det foregående år. Ønskes en ændring af de ordinære acontorater, skal selskabet skriftligt ansøge om det inden tre uger fra modtagelse af brev herom fra SKAT, dog senest den 1. marts i indkomståret. Anmodning om nedsættelse af 2. rate skal ske inden den 15. oktober. Under særlige omstændigheder og kun efter skriftlig ansøgning, kan acontoskatterater nedsættes eller indbetalte rater udbetales, uden nogen form for godtgørelse. Skriftlig ansøgning sker altid til SKAT, Regnskabscentret via mailformular, som kan findes på: B-skat B-skat betales løbende gennem året i 10 rater, juni og december måned undtaget. Raterne forfalder den 1. i måneden med sidste rettidige betalingsdag den 20. i samme måned. B-skatten er forskudsregistreret ud fra virksomhedens overskud det foregående år. Har virksomhedens overskud ændret sig i forhold til det forskudsregistrerede, kan den rettes på: Når man ændrer forskudsregistreringen, er det vigtig, at man er opmærksom på, at for lav forskudsregistrering kan generere en restskat. SIDE 11

12 DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere