oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget"

Transkript

1 oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget

2 Det Udenrigspolitiske Nævns nedsættelse og sammensætning Det Udenrigspolitiske Nævn nedsættes i henhold til 19, stk. 3, i Danmarks Riges Grundlov. Nævnets virksomhed m.v. er endvidere reguleret ved lov nr. 54 af 5. marts 1954 om Det Udenrigspolitiske Nævn. På denne måde adskiller Nævnet sig helt fundamentalt fra andre udvalg og kommissioner i Folketinget, hvis virke som udgangspunkt er reguleret af Folketingets Forretningsorden. Nævnet har 17 medlemmer og 17 stedfortrædere, som bistås af et sekretariat i Folketingets Parlamentariske Afdeling. Grundlovens og nævnslovens bestemmelser Det Udenrigspolitiske Nævns funktioner er fastlagt i grundlovens 19, stk. 3, som lyder:»folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om Det Udenrigspolitiske Nævn fastsættes ved lov.«disse nærmere regler er fastsat i lov nr. 54 af 5. marts 1954 om Det Udenrigspolitiske Nævn. Af nævnslovens 2 fremgår følgende: Regeringen rådfører sig med Nævnet forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nævnet drøfter med regeringen sager af betydning for landets udenrigspolitik. Nævnet modtager oplysninger fra regeringen om udenrigspolitiske forhold. Ifølge grundlovens 19, stk. 1, er det som udgangspunkt kongen (dvs. regeringen) der»handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender«. Det betyder, at det som udgangspunkt er regeringen, der fører Danmarks udenrigspolitik. 19 I GRUNDLOVEN 19. Stk. 1. Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden Folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan kongen uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke. Stk. 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. Stk. 3. Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om Det Udenrigspolitiske Nævn fastsættes ved lov. 2

3 Imidlertid er der med grundloven og loven om Det Udenrigspolitiske Nævn tildelt den folkevalgte forsamling (Folketinget) en række formelle muligheder for at øve indflydelse på regeringens udenrigspolitik. Samtidig er regeringen på det udenrigspolitiske område omfattet af den samme generelle og specifikke parlamentariske kontrol og sanktionsmuligheder som på alle andre områder. Det vil blandt andet sige, at der på det udenrigspolitiske område er en snitflade til ansvarsområderne for især to af de stående udvalg, nemlig Udenrigsudvalget og Forsvarsudvalget. Medlemmerne af disse udvalg har mulighed for at benytte de almindelige parlamentariske metoder til at føre kontrol med regeringens udenrigs- og forsvarspolitik. Der har således udviklet sig en praksis, hvor en parallelbehandling kan finde sted i Nævnet og de stående udvalg. Det betyder for eksempel, at Forsvarsudvalget kan kalde statsminister, udenrigsminister eller forsvarsminister i samråd om et Det Udenrigspolitiske Nævns mødeværelse med malerier af Per Kirkeby 3

4 Sager af større udenrigspolitisk betydning/rækkevidde Først og fremmest er det naturligt at spørge, hvornår der foreligger en sag»af større udenrigspolitisk rækkevidde«, som forpligter regeringen til at rådføre sig med Nævnet. Da det sker på regeringens initiativ, er det i første omgang op til regeringen at bedømme, om en beslutning er af»større udenrigspolitiske rækkevidde«. Denne bedømmelse bygger på flere forhold: For det første er der en rent udenrigspolitisk vurdering af det pågældende problem, dernæst tages der højde for den betydning, som Danmarks holdning i det pågældende spørgsmål kan have, og endelig for den politiske interesse i Danmark for det pågældende emne. Dronningetrappen set fra 1. sal givet udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitisk emne sideløbende med, at den/de pågældende ministre tillige rådfører sig med Nævnet om det samme emne. Det samme gælder Udenrigsudvalget, der har samme kontrolbeføjelser over for regeringen i forbindelse med emner, der falder inden for udvalgets ansvarsområde. Danmark har haft mindretalsregeringer i størstedelen af nyere tid. Det betyder, at Folketinget og dermed Det Udenrigspolitiske Nævn får større indflydelse på den udenrigspolitik, som skiftende regeringer fører, samtidig med at regeringen vil tilstræbe størst mulig opbakning til den førte udenrigspolitik. Ved den nærmere afgrænsning af denne pligt må der indrømmes regeringen et vist skøn. Visse sager forelægges dog Nævnet efter en fast praksis. For eksempel bliver alle sager, hvortil Folketingets samtykke kræves efter grundlovens 19, stk. 1 og 2, indledningsvis forelagt Nævnet med henblik på en rådføring, hvorefter sagen behandles i det stående udvalg, som den hører under. Udsendelse af danske styrker til deltagelse i internationale operationer er f.eks. en af de sager, som indledningsvis forelægges for Nævnet for derefter at blive behandlet i Folketinget i form af et forslag til folketingsbeslutning. 4

5 Regeringens rådføringsforpligtelse Regeringens rådføringspligt indebærer, at den minister (som regel stats eller udenrigsminister), der forelægger en sag af større politisk betydning i Nævnet, har pligt til at være til stede og lytte til eventuelle kommentarer fra nævnsmedlemmernes side samt besvare eventuelle spørgsmål. Det vil dreje sig om aktuelle sager såsom kampen mod terrorisme, konflikten i Mellemøsten, situationen på Balkan eller rådgivning før og efter møder i Det Europæiske Råd. Regeringen er ikke bundet af Nævnets standpunkter, men behandlingen i Nævnet kan være retningsgivende for, om regeringens udenrigspolitik har opbakning blandt et flertal af Folketingets medlemmer. At en sag senere vil blive forelagt Folketinget til samtykke i medfør af grundlovens øvrige bestemmelser (f.eks. 19, stk. 1), fritager ikke regeringen for at rådføre sig med Nævnet. Pointen ved forhandlingen i Nævnet er netop at sikre en parlamentarisk drøftelse af emnet, inden forhandlingerne er afsluttet. En udførlig beskrivelse af rådføringspligtens rækkevidde fremgår af»beretning nr. 3 afgivet af Det Udenrigspolitiske Nævn den 13. marts 2000 om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i forbindelse med beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde (afgivet på baggrund af regeringens håndtering af sagen om sanktionerne mod Østrig)«og af»beretning nr. 2 afgivet af Det Udenrigspolitiske Nævn den 16. marts 2001 om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i sager vedrørende EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)«. Regeringens forpligtelse til at drøfte sager med Nævnet Ud over den omtalte rådføringspligt fremgår det af 2 i loven om Det Udenrigspolitiske Nævn, at det tillige er»nævnets opgave med regeringen at drøfte sager af betydning for Danmarks udenrigspolitik«. Regeringen skal således bidrage til, at Nævnet er bredt orienteret om aktuelle udenrigspolitiske emner, og at disse informationer indgår som grundlag for mere almindelige drøftelser mellem Nævn og regering af aktuelle udenrigspolitiske sager. Denne forpligtelse til drøftelser mellem Nævn og regering hænger snævert sammen med regeringens informationsforpligtelse. Regeringens informationsforpligtelse Endelig foreskriver loven om Det Udenrigspolitiske Nævn, at»nævnet skal modtage oplysninger fra regeringen om udenrigspolitiske forhold«. Denne oplysningspligt skal især sikre, at Nævnet er i stand til rådgive regeringen på et forsvarligt informationsgrundlag og har mulighed for at indgå i egentlige drøftelser med regeringen om et givet emne. Regeringens information af Nævnet udføres i praksis ved, at den som regel via 5

6 statsministeren, udenrigsministeren og/eller forsvarsministeren afgiver mundtlige oplysninger i Nævnet om aktuelle udenrigspolitiske emner og om regeringens påtænkte holdning i internationale eller bilaterale møder m.v. Der modtages ligeledes efterfølgende mundtlig orientering om forløbet af sådanne møder. Fortrolighed Det foreskrives i lovens 4, at medlemmerne af Det Udenrigspolitiske Nævn er forpligtede til at bevare tavshed om, hvad de erfarer i Nævnet, i det omfang vedkommende minister eller Nævnets formand træffer bestemmelse herom. Rådføringen mellem regeringen og Nævnet er dermed heller ikke åben for offentligheden. Fortrolighedskravet medfører blandt andet, at optegnelserne (referatet) fra mødet ikke omdeles. Medlemmer og stedfortrædere vil dog have adgang til at læse optegnelserne hos nævnssekretæren i Folketinget. Skriftlige spørgsmål til regeringen Ud over drøftelserne på møderne har Nævnets medlemmer mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til regeringen. Spørgsmålene besvares mundtligt på Nævnets førstkommende ordinære møde under dagsordenspunktet»spørgsmål«. Spørgsmålene skal stilles via Nævnets sekretariat i Folketinget og være Udenrigsministeriet i hænde senest 3 hverdage før mødet. Adgangen til at stille skriftlige spørgsmål er ikke reguleret direkte i loven om Det Udenrigspolitiske Nævn, men er en parksis, som lægger sig tæt op af de kontrolmuligheder, der eksisterer for de stående udvalg i Folketinget. Tidspunktet for den forudgående konsultation af Nævnet Spørgsmålet om tidspunktet for Nævnets inddragelse i regeringens beslutningsproces i en udenrigspolitisk sag er naturligvis centralt og har gentagne gange været genstand for debat i Nævnet. Det fremgår af grundlovens 19, stk. 3, og nævnslovens 2, at regeringen skal rådføre sig med Nævnet, før regeringen træffer beslutning i en sag af større udenrigspolitisk rækkevidde. Det fremgår således klart af både grundloven og nævnsloven, at forelæggelsen skal ske forud for, at beslutningen tages. Skal rådgivningen have nogen mening, skal den som udgangspunkt finde sted på et tidspunkt, hvor regeringen endnu ikke har meddelt sin beslutning til andre stater eller i øvrigt realiseret beslutningen, bl.a. fordi en ændring af regeringens standpunkt på et tidspunkt, der ligger efter dette, i almindelighed vil være forbundet med et betydeligt prestigetab. Det antages dog, at det ikke udelukker regeringen fra internt at træffe sin beslutning, som naturligt nok bliver meddelt Nævnet i forbindelse med orienteringen. Det afgørende er, at beslutningen i givet fald kan ændres. Et særligt praktisk betonet problem kan foreligge, når behovet for at træffe en beslutning er så påtrængende, at det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at indkalde Det Udenrigspolitiske Nævn, inden beslut- 6

7 ningen skal træffes. I den forbindelse henledes opmærksomheden på grundlovens 19, stk. 2, hvorefter regeringen i tilfælde af væbnet angreb på riget eller danske styrker kan anvende militær magt mod en fremmed stat uden forinden at indhente Folketingets samtykke. Efterfølgende skal de foranstaltninger, regeringen måtte have truffet, uophørligt forelægges Folketinget. Spørgsmålet om den rettidige inddragelse af Nævnet er senest blevet behandlet i forbindelse med Østrig-sagen, jf. beretning af 13. marts 2000 om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i forbindelse med beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde (afgivet på baggrund af regeringens håndtering af sagen om sanktionerne mod Østrig). Det fremgår bl.a. af denne beretning, at der skal foreligge en afgørende faktisk hindring for rettidig drøftelse i Nævnet, hvis den forudgående rådgivningsret vedrørende»nødvendige beslutninger«, som er omfattet af grundlovens 19, stk. 3 under fuldt parlamentarisk ansvar skal kunne tilsidesættes. Spørgsmålet er derfor, i hvilke tilfælde man vil kunne sige, at der er tale om en sådan hindring. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at væbnet angreb på riget er omfattet af grundlovens 19, stk. 2. Ligeledes bemærkes, at det tidligere har vist sig muligt at indkalde Det Udenrigspolitiske Nævn med meget kort varsel. Det er Nævnets skøn, at man vil kunne samles med kort varsel. Selve indkaldelsen vil kunne foretages i løbet af ca.1 time. Grundlovsgiveren Kong Frederik VII ( ) 7

8 Med hensyn til det tidsmæssige perspektiv for så vidt angår regeringens forpligtelse til en»drøftelse«med og»orientering«af Nævnet, (jf. formuleringen»modtager oplysninger«i nævnsloven), sker dette i praksis i visse tilfælde før og i andre tilfælde efter, at regeringen har truffet beslutning i sagen. Møder i Det Udenrigspolitiske Nævn Det er formanden for Det Udenrigspolitiske Nævn, der indkalder Nævnet til møde, jf. 3 i loven om Det Udenrigspolitiske Nævn. Ifølge denne bestemmelse skal formanden indkalde Nævnet til møde, når mindst tre af Nævnets medlemmer eller regeringen anmoder herom. og/eller forsvarsministeren til møde, når mindst tre af Nævnets medlemmer benytter adgangen i loven til at begære Nævnet indkaldt. Det Udenrigspolitiske Nævn mødes efter behov, men i gennemsnit og under normale forhold afholdes der møder hver tredje-fjerde uge af 2-3 timers varighed. Dog ses en hyppigere mødeaktivitet i forbindelse med internationale topmøder samt i tilfælde af internationale kriser m.v. Af hensyn til medlemmernes planlægning fastsættes tentative mødetidspunkter minimum 2 måneder frem i tiden. Der udsendes en mødeindkaldelse med dagsorden forud for alle møder. Eftersom rådføringen med Nævnet sker på regeringens initiativ, er det som anført ovenfor i første omgang regeringen, der bedømmer, om en beslutning er af sådan»større udenrigspolitiske rækkevidde«, at det forudsætter indkaldelse til et møde med Nævnet. Som led i denne grundlæggende ret til at initiere rådføringen udarbejder Udenrigsministeriet i praksis et udkast til dagsorden for møderne. Formanden og medlemmer af Nævnet kan tillige fremkomme med forslag til konkrete emner, der skal sættes på dagsordenen. Når formanden har godkendt den endelige dagsorden, indkaldes Nævnet. Nævnet har dog også selv mulighed for at tage initiativ til et møde i Nævnet. Således kan formanden indkalde Nævnet og dermed statsministeren, udenrigsministeren Christiansborg Slot set fra Ridebanen Studiebesøg, deltagelse i konferencer m.v. Efter konkret ønske fra Det Udenrigspolitiske Nævn tilrettelægges studierejser, besøg, høringer samt deltagelse i konferencer 8

9 m.v. Nævnets sekretariatet i Folketinget varetager alle opgaver i denne forbindelse. Studieturene har til formål at supplere Nævnets informationsgrundlag med direkte indtryk, samtaler og møder. Der kan være tale om både længere rejser for at studere den politiske udvikling i et givet land og kortere studieture med henblik på at indhente information om et givet emne. I 2002 aflagde Det Udenrigspolitiske Nævn studiebesøg i USA og Rusland. Kommende studierejser drøftes i et underudvalg under Nævnet bestående af et medlem fra hvert parti i Folketinget. I underudvalget drøftes desuden relevante procedurespørgsmål. Nævnets medlemmer inviteres endvidere løbende til at deltage i møder med udenlandske parlamentarikere eller regeringsmedlemmer, når disse aflægger besøg i Danmark. Endelig kan informationsindhentning ske ved, at Nævnet afholder høringer. Således afholdt Det Udenrigspolitiske Nævn en høring om det amerikanske missilforsvarsprojekt i april Til denne høring var inviteret regeringsrepræsentanter fra bl.a. USA og Rusland samt forskere fra anerkendte udenlandske tænketanke. Det Udenrigspolitiske Nævn og EU Som et naturligt led i regeringens rådførings- og orienteringsforpligtelse drøfter Det Udenrigspolitiske Nævn løbende EUsager og spørgsmål. På dette område skal man dog være opmærksom på snitfladen til Folketingets Europaudvalg. I Europaudvalget indhenter regeringen mandater forud for egentlige forhandlinger i EU. Der har udviklet sig en fast praksis for, hvornår regeringen rådfører sig/holder møder med Nævnet og Europaudvalget, idet der på nuværende tidspunkt ikke er tilslutning til at afholde fællesmøder mellem de to organer. Af beretning nr. 2 afgivet af Det Udenrigspolitiske Nævn om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i sager vedrørende EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) fremgår,»at regeringen på et så tidligt tidspunkt som muligt og derefter løbende skal orientere Nævnet om disse sager Den nuværende praksis vedrørende drøftelse af møder i Det Europæiske Råd fastholdes. Det vil sige, at disse møder behandles forud i Nævnet før forelæggelsen i Europaudvalget. Dermed tages der hensyn til den særlige kompetence og stilling, Nævnet har i medfør af Grundloven«. Afrapportering fra møder i Det Europæiske Råd foregår i samme rækkefølge umiddelbart efter mødet og er for Nævnets vedkommende målrettet mod de udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Rådsmøder (udenrigsministre) forelægges ikke forud i Nævnet som et selvstændigt punkt. Imidlertid vil sager, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, efter en konkret vurdering i henhold til grundlovens 19, stk. 3, og nævnslovens 2 i givet fald blive forelagt for Nævnet som led i forelæggelsen af respektive substanspunkter. 9

10 Som følge af regeringens generelle forpligtelse til at give oplysninger til Nævnet om udenrigspolitiske forhold, jf. nævnslovens 2, skal det aktuelle notat, som regeringen sender til Europaudvalget forud for hvert rådsmøde (udenrigsministre), tillige sendes til Nævnet. Dermed kan Nævnets medlemmer sikre sig, at der ikke er emner på Rådets dagsorden, som burde have været forelagt for Nævnet. Afrapportering sker skriftligt. Det tilstræbes, at denne foreligger inden det nævnsmøde, hvor rådsmødet rent faktisk er sat på dagsordenen til skriftlig afrapportering, således at Nævnet sikres mulighed for at kunne stille spørgsmål hertil. Uformelle EU-udenrigsministermøder og uformelle EU-forsvarsministermøder skal forudgående forelægges for Nævnet (også før behandlingen i Europaudvalget) for så Folketingssalen set fra tilhørerpladserne vidt angår de emner på dagsordenen, som er af større udenrigspolitisk rækkevidde. Der foretages efterfølgende skriftlig afrapportering. Med hensyn til møder under regeringskonferencen (ministerniveau) forelægger regeringen løbende emner vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for Nævnet og giver en statusrapport i forbindelse med møderne i Det Europæiske Råd. Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske Nævn Det Udenrigspolitiske Nævn betjenes af Folketingets Parlamentariske Afdeling i samarbejde med Udenrigsministeriet. Det er således Parlamentarisk Afdelings opgave at rådgive formanden og Nævnets medlemmer om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdet i Nævnet. Bistanden omfatter den praktiske tilrettelæggelse af nævnsarbejdet og dermed den direkte kontakt til formanden og Nævnets medlemmer, indkaldelse af Nævnet til møder, fremskaffelse af oplysninger til Nævnet eller til dets medlemmer samt udarbejdelse af Nævnets beretninger. Endvidere forestår Sekretariatet planlægningen og gennemførelsen af Nævnets studieture og anden rejseaktivitet en planlægnings- og gennemførelsesproces, der foregår i et snævert samarbejde med Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriets opgave består i at udarbejde udkast til dagsordener samt optegnelserne (referaterne) fra møderne i Nævnet. 10

11 LOV NR. 54 AF 5. MARTS LOV OM DET UDENRIGSPOLITISKE NÆVN VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 Ved begyndelsen af hvert forketingsår og efter afholdelse af folketingsvalg nedsættes et udenrigspolitisk nævn, bestående af 17 medlemmer, der vælges blandt folketingets medlemmer efter forholdstal. På tilsvarende måde vælges et lige så stort antal stedfortrædere, der indtræder i stedet for medlemmerne, når nogen af disse er forhindret. Nævnet vælger formand og næstformand blandt sine medlemmer. 2 Forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde rådfører regeringen sig med nævnet, der iøvrigt har til opgave med regeringen at drøfte sager af betydning for landets udenrigspolitik og at modtage oplysninger fra regeringen om udenrigspolitiske forhold. 3 Nævnet sammentræder efter indkaldelse af sin formand. Formanden skal sammenkalde nævnet, når 3 af dets medlemmer eller regeringen fremsætter begæring derom. 4 I det omfang, som vedkommende minister eller nævnets formand bestemmer, er nævnets medlemmer og andre, der måtte være tilstede under nævnets forhandlinger forpligtede til at bevare tavshed om, hvad de erfarer i nævnet. Ethvert nyt medlem af nævnet afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse. 5 Denne lov træder i kraft straks. Samtidig ophæves lov nr. 137 af 13. april 1923 om nedsættelse af et udenrigspolitisk nævn. Givet på Christiansborg slot, den 5, marts Under Vor Kongelige Hånd og Segl. Frederik R. (L.S.) H.C. Hansen 11

12 PHONOWERK 12 Folketinget Christiansborg 1240 København K Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web: Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget Christiansborg 1240 København K Tlf.: (+45) Fax: (+45)

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt -

Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt - Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 2 Offentligt 7. oktober 2010 Folketingets behandling af EU-sager - en oversigt - INDHOLD 1. Indledning 3 2. Europaudvalgets rolle (forhandlingsoplæg m.v.) 4 2.1. Behandling

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere