Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November Nr. 3. Medlemsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November Nr. 3. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November Nr. 3 Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Indholdsfortegnelse Leder 3 DH Danske Handicaporganisationer 4 DH i Fredensborg 7 Stof til bladet: Sendes til Thomas Jensen Forside: Elisabeth Dalsgaard Danseinstruktør Udgivet af: Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Medlemsinfo sendes til medlemmer i Nordsjællandskredsen. Oplag: 525 Dansearrangement 6 Afholdte møder 9 Parkinson på internettet 12 Parkinsonkoordinatorer 14 Nyt fra bestyrelsen 15 Møder i løbet af Cafeerne i området 18 Bestyrelsen

3 Formandens leder Kære medlemmer Efteråret har været en travl periode i Nordsjællandskredsen. Vi har haft to fællesarrangementer i kredsen et møde om offentlige støttemuligheder med socialrådgiver Mogens Haulund Andersen i Frederiksborgcentret, Hillerød og et festligt dansearrangement på Kulsviergården, Alsønderup. Mere herom senere i bladet. Jeg har - som omtalt i forrige nummer af kredsbladet - i løbet af september måned besøgt tre cafeer for at fortælle om mine oplevelser på Montebello. Det lykkedes at tiltrække nye deltagere til cafe-møderne, så bestyrelsen er overbevist om, at det vil være godt for fremmødet lokalt, hvis man fra tid til anden kan skaffe foredragsholdere, som kan bidrage med relevante og interessante informationer. I Parkinson NYT fra september måned er der ligeledes en artikel om mine erfaringer fra Montebello. Bestyrelsen vil i dette nummer af kredsbladet sætte fokus på det arbejde, der gøres af DH (Danske Handicaporganisationer) lokalt i kommunerne. Det er gået op for os, at Parkinsonforeningen ikke er repræsenteret i nær så mange kommuner, som vi kunne ønske os. Vi søger derfor repræsentanter blandt kredsens medlemmer, som er villige til at gøre et stykke arbejde i DH. Det er vigtigt, at vi benytter os af mulighederne for lokalt at påvirke de politiske prioriteringer, som sker i kommunerne, gennem DH. Thomas 3

4 Parkinsonforeningens repræsentation i kredsens kommuner Bestyrelsen ser meget gerne, at Parkinsonforeningen styrker sin deltagelse i det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer. DH ( er en paraplyorganisation for 33 handicaporganisationer i Danmark. Parkinsonforeningen er et af medlemmerne i DH. DH har også været bygherre for verdens mest tilgængelige kontorhus i Høje Taastrup, hvor også Parkinsonforeningen har domicil. DH beskæftiger sig med handicappolitik med udgangspunkt i de udfordringer og ønsker, som er fælles for medlemsorganisationerne. DH s værdier er DH arbejder for at fremme medlemsorganisationerne fælles interesser. DH s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH s aktiviteter. Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser. FN's handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH's handicappolitiske arbejde - nationalt såvel som internationalt. DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau. DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.. 4

5 DH s centrale organisation består af et repræsentantskab, hvor de tilsluttede organisationer hver har to pladser. Repræsentantskabet vælger formand og næstformand samt et forretningsudvalg på syv personer. Formand er p.t. Thorkild Olesen, Dansk Blindesamfund. DH har også et sekretariat på ca. 35 medarbejdere, hvor Poul Erik H. Petersen er direktør. DH s lokale organisation. I hver kommune er der en lokal DH organisation, som tager sig af følgende forhold (teksten er klippet fra DH s hjemmeside) Kerneopgaver for DH afdelingen: Centralt for DH-afdelingens virke er at opnå politisk indflydelse til gavn for mennesker med handicap. DH-afdelingens kerneopgaver er således: Politisk indflydelse: - Søge indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen, som vedrører handicapområdet - Skabe en god og kontinuerlig kontakt til kommunalpolitikere og kommunens embedsmænd Udpege repræsentanter: - Udpege repræsentanter til Handicaprådet (og evt. andre organer) og sikre en god dialog mellem DH-afdelingen og de udpegede repræsentanter - DH-afdelingen skal i tæt samarbejde med repræsentanter i Handicaprådet fungere som anerkendte og respekterede videnspersoner inden for handicapområdet Organisatoriske rammer: - Tilknytte lokale medlemsorganisationer til DH-afdelingen med henblik på en bred repræsentation af forskellige typer af handicap. 5

6 - Skabe optimale rammer internt i afdelingen for en anerkendende kultur med fokus på at udnytte hinandens forskellige kompetencer, viden og ressourcer. DH afdelingen tager sig ikke af enkeltsager eller rådgiver enkeltpersoner. Dette sker i den pågældende medlemsorganisation. I Nordsjælland er Parkinsonforeningen kun repræsenteret i den lokale DH-organisation i Fredensborg kommune, hvor Leif Rostgaard Sørensen er medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget. Leif er også medlem af gruppen, som beskæftiger sig med tilgængelighed og kommunikation. Se venligst Leifs egen artikel i dette nummer af kredsbladet om hans arbejde i den lokale HD-organisation. Nordsjællandskredsen er meget interesseret i at finde medlemmer i de øvrige otte kommuner i kredsen, som kunne være interesserede i at bruge tid og kræfter på at påvirke det lokale politiske niveau i kommunerne, således at de behov og ønsker, som mennesker med Parkinson har, bliver noteret og hørt. Hver handicaporganisation kan udpege et bestyrelsesmedlem (og evt. også en suppleant) til den lokale HD-organisation i hver kommune. Nordsjællandskredsen i Parkinsonforeningen kan således sikre, at et af foreningens medlemmer i hver af de ni kommuner i kredsen kan indtræde i den lokale HD-bestyrelse. Dette kan ske, så snart kredsen har en kandidat til bestyrelsen. De lokale DH-organisationer holder årsmøde i løbet af 1. kvartal i hver sin kommune, hvor man vælger formand og forretningsudvalgsmedlemmer. Det kunne derfor være ønskeligt, at Parkinsonforeningen lokale bestyrelsesmedlem var aktiv på dette tidspunkt.. 6

7 Har du tid og kræfter til at repræsentere Parkinsonforeningen i DH i din kommune? Hvis du har tiden og kræfterne til at gå ind i arbejdet med at sikre de bedst mulige vilkår for Parkinsonramte og andre handicappede i din kommune, så kontakt venligst kredsen næstformand Ole Mayman på tlf eller på for at give udtryk for din interesse. DH tilbyder undervisning til nye bestyrelsesmedlemmer i de lokale afdelinger, således at man kan blive klædt godt på til at varetage hvervet. Hvis kredsens bestyrelse skulle komme i den situation, at flere medlemmer i en given kommune skulle ønske at påtage dette hverv, så vil kredsens bestyrelse prioritere opstillingsrækkefølgen. Nyt fra Danske Handicaporganisationer Fredensborg Jeg har siden 2012 repræsenteret Parkinsonforeningens Nordsjællands Kreds og blev ved DH-Frb s Årsmøde i februar 2016 efter indstilling fra formanden for Nordsjællands Kredsen - genvalgt som medlem af Forretningsudvalget for en to-årig periode. Forretningsudvalget (FU) tæller syv medlemmer plus en suppleant. Jeg er sekretær og er referent ved alle DH-Fredensborgs møder. Forretningsudvalget mødes hver måned. Datoen er tilpasset Handicaprådets og de kommunale udvalgs mødedatoer, således at FU, så snart udvalgenes dagsordner udkommer, kan nå et indsende eventuelle høringssvar. FU rejser selv sager, hvis vi bliver bekendt med, at forhold de handicappede vedrørende bør gøres til genstand for en sagsbehandling.. 7

8 DH-Fredensborg rummer 18 forskellige handicapforeninger. Der afholdes i februar et Årsmøde, hvor medlemmer til Forretningsudvalget og til forskellige udvalg og arbejdsgrupper vælges, hvor foreningens budget vedtages, og hvor en handlingsplan for det følgende år forhandles og vedtages. Hertil kommer 2-3 bestyrelsesmøder i årets løb, hvor formanden, som også er formand for Forretningsudvalget, orienterer om igangværende sagsbehandling, ligesom foredragsholdere ofte inviteres til at belyse aspekter af ny lovgivning på handicap- og ældreområdet. DH-Frb indgår i en arbejdsgruppe, som forbereder Handicaprådets møder. Herudover har DH-Frb. selv etableret et par faste arbejdsgrupper en Sundhed- og Social Gruppe (SOSU) og en Tilgængelighedsog Kommunikations Gruppe (TIL-KOM), - som følger med i kommunens forvaltning. Der nedsættes ad hoc grupper, hvis særlige forhold gør det hensigtsmæssigt. Jeg er selv med i TIL-KOM Gruppen. Jeg har en fortid i Ældrerådet, hvor jeg bl.a. havde den offentlige trafik som arbejdsområde. TIL-KOM Gruppen har jævnligt møder med Fredensborg Kommunes Tilgængelighedskoordinator, som har udarbejdet en Tilgængelighedsplan. I kommunens budgetter er der afsat et vist beløb, således at man i løbet af nogle år trin for trin kan opfylde planens målsætning. For nogle år siden opstillede DH-Frb nogle handicappolitiske ønskesedler. Ønskerne var sorteret efter kommunens forskellige udvalg og opstillet med ønsker, som ville koste penge, og ønsker som kun kostede viljen til at ændre visse procedurer. DH-Frb. er ved at gennemgå ønskeskemaerne med henblik på eventuelt at genfremsætte fortsat relevante ønsker. Formanden deltager regelmæssigt i såkaldte Formandsmøder i DH s hovedkvarter i Taastrup. Gennem disse møder og gennem ugentlige nyhedsbreve orienterer hovedkvarteret løbende afdelingerne om politiske og andre forhold med landsdækkende indflydelse på handicappedes vilkår og rådgiver afdelingerne m.h.t. eventuel deltagelse i debatten. DH-Frb. deltager i halvårlige møder med afdelingerne fra samtlige kommuner i Nordsjælland den såkaldte ERFA-Gruppe, hvor man udveksler ERFAringer m.h.t. til samarbejdet med kommunernes poli-. 8

9 tikere og forvaltninger. Jeg vil her nøjes med at konstatere, at der er meget stor forskel fra kommune til kommune. Heldigvis har DH-Frb. et fair samarbejde med vore politikere og forvaltning. Af Leif Rostgaard Sørensen, Parkinsonforeningens repræsentant i DH Fredensborg. Afholdte møder Møde for nydiagnosticerede Der var godt 50 medlemmer til mødet med neurolog Holger Jespersen om det første møde med Mr. Parkinson. Mødet blev afholdt den 14. juni på Kulsviergården i Alsønderup. Møde om offentlige støttemuligheder Den 13. september afholdt kredsen for første gang et møde i Frederiksborgcentret i Hillerød, da mange medlemmer fra tid til anden har givet udtryk for, at Kulsviergården var noget besværligt at komme til. Socialrådgiver Mogens Haulund Andersen fra Parkinsonforeningen gennemgik for 50 medlemmer på en meget varm aften et lidt tørt stof, som dog gav anledning til ganske mange spørgsmål. Mogens Haulund Andersen gjorde også opmærksom på de muligheder, der eksisterer for at kontakte ham og Kirsten Hoff telefonisk for afklaring af spørgsmål vedr. offentlig støtte. Man kan finde oplysninger om, hvornår man kan kontakte socialrådgiverne og andre rådgivere som neurolog, psykolog, fysioterapeut, diætist m.v. på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen forsøgte ved mødets afslutning via håndsoprækning at få en indikation af, hvorvidt deltagerne foretrak Frederiksborgcentret som mødested, eller om man ønskede at fortsætte med Kulsviergården, som er noget billigere. Der var ikke et entydigt flertal for det ene mødested frem for det andet.. 9

10 Dansearrangement i Alsønderup Søndag den 25. september afprøvede kredsen noget nyt, nemlig et dansearrangement med danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard ( og Anne Mette Rasmussen, som bl.a. er kendt fra sin deltagelse i Vild med dans. Lise Ottesen fra bestyrelsen stod som arrangør af eftermiddagen. Lise og Ole har sammen med deres datter deltaget i den danseuge, som Elisabeth og Anne Mette nu i nogle år har gennemført på La Santa Sport.. 10

11 Der var højt humør hele eftermiddagen. Elisabeth var en virkelig inspirerende instruktør, som med stor musikalitet og energi førte forsamlingen gennem grundtrinene for mindst seks forskellige danse, spændende fra vals til hip-hop. Ulla, som har haft Parkinson gennem 17 år, sagde under middagen, det er utroligt at se, hvordan alle uanset handicap får rytme i kroppen og smil i øjnene. Det har været en rigtig god eftermiddag. Karen, som er pårørende, tilføjede vi havde ikke planlagt at deltage, da vi ikke troede, at det var noget for os. Et andet par fra foreningen overbeviste os heldigvis om, at vi burde deltage. Det er vi meget glade for, da det er lang tid siden, at vi har fået en så sjov og sund motion sammen. Efter dansen holdt Anne Mette et inspirerende og oplysende foredrag om At turde med udgangspunkt i de valg, som hun havde truffet i sit eget liv. Anne Mette sagde, at det aldrig var for sent at kaste sig ud i noget nyt, og at det var vigtigt, at man kunne tro på sine egne ideer og ikke ligge under for andres holdninger til, hvad der var passende og rigtigt. Bestyrelsen har fået mange opfordringer til at gentage dette arrangement i Det gør bestyrelsen gerne, men det er så vor ambition, at der til næste år møder mindst 60 medlemmer op i år var der 44 tilmeldte.. 11

12 Information om Parkinson på internettet Mange parkinsonramte har et noget ambivalent forhold til at søge information om sygdommen på internettet og i litteraturen. På den ene side vil man som nydiagnosticeret gerne vide noget om, hvordan sygdommen udvikler sig, og hvad man som sygdomsramt kan forvente sig, men på den anden side kan man blive noget skræmt af de alvorlige symptomer, som nogle bliver ramt af. Det går også op for én, at sygdommen udvikler sig meget individuelt. Nogle kan opretholde deres hidtidige livsform i ganske mange år, hvis man sørger for at få den nødvendige motion og træning sammen med den anviste medicinering, medens andre bliver kraftigt handicappede af sygdommen i løbet af få år. Jeg har fundet nogle hjemmesider på internettet, hvor man kan søge information om sygdommen. Det er op til hver enkelt selv at vurdere, hvor stort et behov man har for informationen. Jeg går ud fra, at foreningens hjemmeside ( er kendt af alle. I både Norge og Sverige har de lokale Parkinsonforeninger egne hjemmesider, som måske også kan læses af danskere ude for stort besvær Norge - Sverige - Parkinsonforbundet i Sverige har også dette tilbud: 12

13 Holland, som har været meget aktiv i arbejdet med at etablere europæiske standards for fysisk træning, har udviklet et koncept, som man kalder Parkinsonnet Man kan læse mere om Parkinsonnet (på engelsk) her Man kan finde mere engelsksproget information her England - USA - USA

14 Parkinsonkoordinatorer Som det også er fremgået af september-nummeret af Parkinson NYT, er projektet med parkinsonkoordinatorer nu på vej ind i en ny fase, hvor foreningen er initiativtager til et uddannelsesforløb, som skal klæde kommende koordinatorer på, således at de får en god baggrund for at kunne virke som kommunale ressourcepersoner, der kan sikre en sammenhængende rådgivning og behandling af parkinsonramte og af deres pårørende. Vi har også været aktive i Nordsjællandskredsen på dette område. Formanden og socialrådgiver Kirsten Hoff fra foreningen har indtil nu haft møde med kredsens to største kommuner, Helsingør og Hillerød. Fra disse to kommuner har der været interesse for initiativet, men man har også klart sagt, at man ikke kan udpege lokale koordinatorer for enhver diagnose, man støder på i kommunen. Man kunne eventuelt tænke sig, at en af de eksisterende demenskoordinatorer blev vidensmæssigt opdateret med hensyn til Parkinson eller, at man fik koordinator for flere neurologiske sygdomme som Sclerose, ALS og Parkinson, sådan som man har gjort det i Vejen kommune. Både Helsingør og Hillerød kommuner har ønsket at få yderligere materiale vedr. uddannelsesforløbet, som forventes at blive afviklet i begyndelsen af Det er også bestyrelsens hensigt at forsøge at få møder med nogle af eller alle de andre kommuner i kredsen, hvor vi kan introducere ideen om parkinsonkoordinatorer.. 14

15 Nyt fra bestyrelsen Kredsen får sin egen hjemmeside Postvæsenet har gjort det stadig dyrere at sende kredsbladet ud til medlemmerne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fra 2017 kun vil sende tre numre af bladet ud hvert år (og ikke fire numre som i dag). Vi forventer at kunne sende bladet ud i februar, august og november måneder fremtidigt. Bestyrelsen har så besluttet at styrke dialogen med medlemmerne ved at etablere en lokal hjemmeside for kredsen. Vi forventer at have etableret hjemmesiden i løbet af første kvartal Et af kredsens medlemmer, Flemming Rønhøj har tilbudt at være webmaster for hjemmesiden. Flemming har bl.a. været med til at arrangere Parkinson Unity Walk, hvor han har været ansvarlig for hjemmesiden ( ). Hjemmesiden vil når den først er kommet i luften - kunne findes her: Sygeplejekonsulenten besøger plejecenter i Hillerød Foreningens sygeplejefaglige konsulent, Ulla Buhl besøgte i begyndelsen af september plejecentret Skovhuset, hvor personalet ønskede af få undervisning i pleje af parkinsonramte, da man her havde en række beboere med denne diagnose. Ulla brugte to timer på en gennemgang af, hvad man som plejepersonale specielt skulle være opmærksom på, når man har med parkinsonramte at gøre. Der var fra Skovhusets side stor tilfredshed med foredraget. Hvis andre plejecentre skulle have et lignende behov, så er man velkommen til at kontakte kredsens formand, som så vil forsøge at få en aftale med Ulla Buhl.. 15

16 Kommunal støtte til Parkinson Cafe i Allerød I Allerød kommune har man i september måned uddelt en restpulje af de såkaldte 18-midler, som gives som støtte til frivilligt social arbejde. Ole Kræmmer har her søgt om midler til at drive Parkinson Cafeen, som havde sit første møde i juni måned i år. Allerød kommune har givet Parkinson Cafeen kr. i tilskud til den fortsatte drift. Bestyrelsen ønsker Ole Kræmmer og deltagerne i Cafeen til lykke med denne kontante anerkendelse af dette lokale initiativ Fremtidig betaling for deltagelse i kredsens arrangementer Af administrative årsager skal tilmelding til og betaling for deltagelse i kredsens arrangementer fremtidigt ske ved indbetaling til kredsens bankkonto i Nordea. Nærmere information følger sammen med invitation til de enkelte arrangementer. Ventetider hos privatpraktiserende neurologer og hos neurologiske sygehusafdelinger Bestyrelsen har hørt, at der i visse egne af landet er ganske lange ventetider på udredning af nye patienter med mistanke om Parkinson, ligesom det kan være vanskelig at få tid til statussamtaler ved ambulant kontrol hos både privatpraktiserende neurologer og hos neurologiske sygehusafdelinger. Det virker dog ikke som om, at der er lange ventetider på Bispebjerg Hospital. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som oplever lange ventetider på den indledende udredning af en mistænkt Parkinson-diagnose problemer med at få tid til opfølgende statussamtaler hos neurologen. 16

17 Møder i løbet af 2017 Bestyrelsen har arbejdet med planerne for arrangementer i kredsen i Nogle emner ligger allerede fast på nuværende tidspunkt, men bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmerne, hvilke andre foredragsholdere man gerne vil møde, og hvilke emner man gerne høre mere om. Fastlagte møder Onsdag den 1. marts 2017 kommer overlæge Kristian Winge for at fortælle om den nyeste viden om Parkinsons sygdom, de forskellige behandlingsmuligheder, aktuelle forskningsperspektiver mv. Tidspunkt og mødested vil fremgå af kredsbladet, som udsendes primo februar Kredsens generalforsamling finder sted lørdag den 1. april. Nærmere information herom vil også findes i næste nummer af kredsbladet. I løbet af efteråret 2017 vil bestyrelsen gentage dansearrangementet med Elisabeth Dalsgaard. Mere information om dette arrangement følger i kredsbladet i august måned. Andre møder Hvilket tema skal de have? Bestyrelsen har diskuteret mulige emner til øvrige møder, hvor følgende emner er kommet op Diætist den rette kost Fysioterapeut den rette træning. Hvordan motiverer man sig? Farmaceut gennemgang af Parkinson medicin Logopæd stemmetræning Psykolog at leve med Parkinson Psykolog fokus på de pårørende Medlemmer kan henvende sig til formanden på hvis man gerne ser nogle af ovenstående emner prioriteret, eller hvis man har andre ønsker.. 17

18 Cafeerne i området Helsingør: 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Indgang overfor FØTEX s P hus. Der er åbent fra kl Kontakt: Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder kl Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt: Birgit Funding Andersen Frederikssund: 1. tirsdag i måneden kl Lundevej 48 Kontakt: Kirsten og Preben Bech: Allerød: 2. lørdag i måneden kl Menighedshuset, Aggebovej 5 Kontakt: Ole Kræmmer

19 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Formand. Thomas Jensen. Sjølundsparken 50, 3150 Hellebæk Tlf Næstformand Ole Maymann Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør Tlf , Kasserer John Løwe Louiselund 15, 2. lejlighed Hørsholm Tlf , Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang 16, 3250 Gilleleje Tlf Bestyrelsesmedlem Ole Ottesen Møllevej 1A, 2970 Hørsholm Tlf Bestyrelsesmedlem Lise Ottesen. Møllevej 1A, 2970 Hørsholm Tlf Ressourceperson Ole Kræmmer Pileallé Allerød Tlf Plads til dig Bestyrelsesmedlem. Ole Lützhøft Skibsegen Snekkersten Tlf

20 B Afsender: Thomas Jensen Sjølundsparken Hellebæk. Huskeseddel til opslagstavlen. 26. november erhvervskursus i Fredericia (se nærmere på: 1 marts 2017 kredsmøde med overlæge Kristian Winge. Nærmere information følger 20

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2017 Nr. 1. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2017 Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2017 Nr. 1 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2016. Nr. 3 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2017 Nr. 2. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2017 Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2017 Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 18. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Næste medlemsmøde 9 30. april.

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Foredrag 5 Ole Maymann Genterapi

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 5 Ole Maymann Transport

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann Indholdsfortegnelse Leder 3 Møde-Nydiagnosticerede.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Det aflyste 6 Ole Maymann familiemøde Udgivet i 550 stk.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1.

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Kommende møder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE Parkinsonkoordinator en idé for jeres kommune? En kommunal parkinsonkoordinator er en stor hjælp for borgere, der

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers Tid: torsdag den 29. januar 2015, kl. 19:00 Sted: Cafeen, Bakkevej 1, 8920 Randers NV Generalforsamlingen startede med smørrebrød kl. 18:00. Kl.

Læs mere

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Strategi 2016-2018 Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Indledning Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 19 / 2013 Dato : 27. jan. 2014, kl. 16.30 Sted : Fælleshuset, Hans Paaskes Vej i Snekkersten Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand afbud Annemette Samuelsson

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. marts 2017 Sagsbehandler Birgit Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 17/567 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 23. marts 2017 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNESKADEFORENINGEN HJERNESKADEFORENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune Årsberetning 2008 UDKAST Handicaprådet i Ringsted kommune Indledning Handicaprådet i Ringsted kommune vil med årsberetning for 2008 orientere borgere, forvaltninger, politikere og Det Centrale Handicapråd

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Oktober kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere