SANSELIGE VERDENER. POETIK OG REPRÆSENTATION I DEA TRIER MØRCHS REJSEBØGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANSELIGE VERDENER. POETIK OG REPRÆSENTATION I DEA TRIER MØRCHS REJSEBØGER"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 16 POZNAŃ 2014 DOI: /fsp SANSELIGE VERDENER. POETIK OG REPRÆSENTATION I DEA TRIER MØRCHS REJSEBØGER SYLWIA IZABELA SCHAB Adam Mickiewicz University in Poznan ABSTRACT The article deals with three travel books (Sorgmunter socialisme (1968), Polen (1970) and Da jeg opdagede Amerika (1986)) written by a Danish graphic designer, writer and political activist Dea Trier Mørch ( ). In focus of the text analysis is the question of poetological aspects, a.o. of the position of the three texts in relation to travel books as a genre and the narrative strategies, which are used by the author to represent the visited countries. As the analysis will reveal, Mørch (as author and protagonist) can be understood as a modern sentimental traveler both in terms of the structure of her narratives and the existential dimension of her travels. 1. DEN SKRIVENDE GRAFIKER/DEN TEGNENDE FORFATTER (SØHOLM 1991: 390) Dea Trier Mørch ( ) var i sin tid kendt som både kunstner, forfatter og politisk aktivist, og det var netop de tre områder hun søgte at forene i sit offentlige liv. Hun voksede op i et hjem præget af venstreorienteret livsanskuelse, hvilket har påvirket hele hendes senere offentlige aktivitet. Hun var ikke alene medstifter og en af hovedkræfterne bag det socialistisk prægede kunstnerkollektiv Røde Mor ( ), men også medlem af Danmarks Kommunistiske Parti ( ). Som sekstenårig blev hun optaget på Kunstakademiet, hvor hun dyrkede abstrakt kunst 1, men hun var også meget aktiv i studenterforeningen (som hun som nittenårig blev formand for). Det er netop gennem sit virke inden for studenterorganisationen, hun kom på sine studieture til udlandet, som igen resulterede i hendes litterære debut 1 Hun var elev af professor Egill Jacobsen ( ), et af medlemmerne af COBRAgruppen.

2 78 Sylwia Izabela Schab i Mørch fik sit folkelige gennembrud med romanen Vinterbørn (1976) 2, som både viste hendes socialrealistiske valgslægtskaber og markerede en ny måde at skildre graviditet, fødsel og det at være kvinde og mor på. Hendes forfatterskab kan inddeles i fire perioder med udgangspunkt i forfatterens måde at anskue verden på samt placere sig selv som fortæller (se Agger 1981; Jensen 1985). Den første periode er karakteriseret ved at Mørch som forfatter (og som fortæller) betragter tingene fra afstand, men samtidig ønsker at blive en del af den beskrevne virkelighed. Herunder hører hendes to første udgivne tekster: rejsebøgerne Sorgmunter socialisme (1968) og Polen (1970) og senere udgivet Da jeg opdagede Amerika (1986), som står i centrum for senere analyse i dette bidrag. 70 erne åbner for et nyt kapitel, hvor Mørch tager nogle emner op, som hun i meget højere grad har personligt kendskab til, og som derfor er karakteriseret ved større nærhed, intimitet og indlevelsesevne, såsom graviditet, fødsel, moderskab, barndom i bedsteforældrenes skød, partnerskab samt de konflikter, som præger dagliglivet. Denne fase, som romanen Vinterbørn (1976) kan anses som repræsentativ for, dyrkes under overskrifterne kollektivisme og det kollektive perspektiv. Den næste årti står derimod i individualismens tegn. I 80 erne udgiver Mørch bl.a. Aftenstjernen (1982) og Morgengaven (1984), hvor hun skildrer henholdsvis livets sidste fase (inspireret af omsorgen for sin døende mor) og det problematiske forhold mellem kunstnerlivet og kærlighedslivet, som fører til parforholdets opløsning (med inspiration hentet igen fra forfatterens eget liv forfaldet af hendes og Troels Triers ægteskab). I 90 erne udgiver hun to brevromaner (en af dem sammen med datteren Sara) og markerer dermed endnu et (denne gang formelt) brud i sit forfatterskab. Alle Mørchs bøger bærer selvbiografiske præg, de er alle realistiske samt vidner om forfatterens politiske og sociale engagement. Med denne korte litteraturhistoriske gennemgang af Mørchs forfatterskab som udgangspunkt vil jeg konstatere, at hendes rejsebøger danner en adskilt kategori ikke bare med henblik på det genremæssige aspekt, men også hvad stilen og forfatter-/fortællerposition angår. Det er ligeledes værd at understrege, at Mørch har illustreret alle sine rejsebøger (med tegninger, linotryk og raderinger), og begge dimensionerne den sproglige og den visuelle bør læses og fortolkes parallelt. De fungerer nemlig som pejlinger i den samme retning: de bærer impressionistiske præg og bevæger sig i et grænseland mellem modernisme og realisme, præget af sensibilitet og fremmedfølelse, som Anne Brigitte Richard (2003) har udtrykt det. I det følgende analyserer jeg Mørchs tre rejsebøger, som ikke har været genstand for forskning indtil nu 3, og, som jeg tidligere har nævnt, skiller de sig i Romanen er blevet oversat til over tyve sprog samt filmatiseret af Astrid Henning-Jensen

3 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 79 markant ud i forhold til forfatterens øvrige bøger. Jeg vil også diskutere spørgsmålet om deres placering inden for rejsebogsgenren, samt forfatterens måde at repræsentere de fremmede himmelstrøg på. Diskussionen tager udgangspunkt i genrens poetologiske kendetegn på den ene side og det imagologiske begreb om repræsentation samt de narrative strategier, som forfatteren benytter sig af på den anden side. 2. DET POETOLOGISKE Som nævnt før, kan der laves endnu en opdeling af Dea Trier Mørchs forfatterskab stilmæssigt. Mens den dominerende stilmæssige modus i hendes romaner udgøres af simpel skrivemåde, dvs. ikke stærkt metaforiseret og næsten uden andet sprogligt pynt, virker hendes rejsebøger meget mere kunstnerisk bearbejdede, med næsten impressionistisk stil, hvor stemninger og indtryk fanges i et melankolsk virkende narrativ. Erik Vagn Jensen (1985:108f.) definerer forskellen således: Begge disse to rejsebøger [Sorgmunter socialisme og Polen, S.I.S.] er skrevet helt anderledes end det senere forfatterskab. Et mylder af associationer, lange dansende sætninger, romantisk historieskrivning. Mørch bestemte sig til at nedfalde sine rejseindtryk på skrift inden for en bestemt genre og henviste dermed til en lang tradition for rejselitteratur med sine egne indre genremæssige regler samt psykologiske, sociale, politiske og kulturelle kontekster, som er med til at påvirke teksternes udlægning (vide Thomson 2011; Moroz 2013). Derfor fokuserer jeg i det følgende på Mørchs rejsebøger med henblik på genrens tradition og normer. Det grundlæggende spørgsmål om, hvad en rejsebog er, kan hverken besvares nemt eller entydigt. Trods sin lange tradition (siden antikken) har rejselitteraturen hverken fået et stabilt begrebsmæssigt instrumentarium eller en afklaret genremæssig status. Når der tales om tekster, hvor rejsen udgør det kompositoriske princip, er hovedmotivet eller giver anledning til at fortælle en historie eller komme med essayistiske overvejelser, er der flere betegnelser, der tages i brug såsom: rejselitteratur, rejsebog, rejseskildring, rejseberetning, rejseroman, rejsebreve. Rejselitteraturen, hvis man bestemmer sig til at bruge det som et overordnet samlebegreb, som undertegnede gør, omfatter en række tekster, som tilhører både prosaiske, lyriske og dramatiske genrer, som er spændt mellem roman, dokumentarisk prosa, autobiografi og essay 4, og dermed 3 Der findes kun enkelte kommentarer til Mørchs rejsebøger i forfatterportrætter og analyser af hendes øvrige værker, som hos Gunhild Agger (1981) og Erik Vagn Jensen (1985). 4 Se fx de nyeste forsøg på at beskrive og definere rejselitteraturen hos Carl Thomson (2011) eller Grzegorz Moroz (2013).

4 80 Sylwia Izabela Schab udgør en tågeagtig, efemerisk enhed, som er svær at afgrænse, og som både kan være meget inkluderende (næsten) altomfattende og meget snævert forstået. Det er derfor man finder definitioner som hos Arne Melberg (2005:11, 12): En diffus genre som inte har någon självklar plats i litteraturen., ( ) ett fält av möjligheter, där varje författare skapar sin egen reselitterära variant med hjelp av det kontrakt han/hon tar i bruk för att koordinera information och fiktion. eller Lars Handesten (2004:75): (...) en hybridgenre, der med fortælleren som garant for autenticiteten og som omdrejningspunkt, balancerer mellem det subjektive og objektive, mellem fantasi og fakta, mellem erindring og samtidsbeskrivelse, mellem oplevelse og refleksion. ved siden af de mere restriktive som hos Paul Fussell (1980), Mary B. Campbell (1988) eller Jan Borm (2004) 5, som begrænser dette felt til de ikke fiktive former og dermed modstiller rejselitteratur og roman. Den eneste afgrænsning, som synes at stå fast, er mellem de fiktive (som fx rejseroman eller utopi) og de ikke fiktive former (som rapport, beretning) for rejselitteratur, selvom det langtfra er uproblematisk (vide grænser mellem fakta og fiktion, som ikke kan drages entydigt, hvor det referentielle pagt brydes eller hvor (med Poul Behrendts betegnelse, Behrendt 2006) dobbeltkontrakten indgås). Dea Trier Mørchs rejsebøger falder under den sidstnævnte kategori der er tale om autentiske rejser foretaget af forfatteren, som samtidig er bøgernes fortæller og protagonist, samt om et ikke fiktivt narrativ. Det sidstnævnte, dvs. teksternes autenticitet, burde dog ikke forstås meget stringent. Som flere forskere påpeger (se fx Holland & Huggan 1998; Thomson 2011), kombineres det ikke fiktive (den autentiske rejse) ofte med litterære, fiktive fortælleteknikker i rejselitteraturen 6. Mørchs rejsebøger kan betegnes som rejseskildringer eller rejseberetninger, som Margareta Petersson (1988:12-24) definerer ved hjælp af følgende træk: (a) forfatteren er identisk med fortælleren, (b) det er den rumlige dimension (og ikke den tidsmæssige som fx i en dagbog), der spiller afgørende rolle i tekstens komposition, (c) rejsen udgør den tematiska variabeln i teksten, dvs. den skal være til stede, men behøver dog ikke dominere tekstens tematik, (d) den tvåledade strukturen, dvs. det at være spændt mellem to modale poler: den deskriptive og den berettende, hvis man bruger Gerard Genettes termer (efter Petersson, ibid.) eller den scientistiske og den indtryksmæssige (Korwin-Piotrowska 2001:161ff.) altså mellem det, 5 Jf. diskussionen hos Thomson (2011:15ff). 6 Se rejselitteraturens tidligere nævnte inhærente træk balancegangen mellem det rigtige, det troværdige, det påviselige og det imaginære, det opfundne, det løgnagtige.

5 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 81 der på den ene side bygger på den rejsendes (og samtidig fortællerens) (forhånds-)viden og på den anden side det, der udspringer fra hans eller hendes sanselige indtryk, er hans eller hendes reaktion på det, han eller hun sanser, fornemmer og tænker. I den deskriptive får man en mosaik af fakta, som ikke er så kohærent som i den berettende, hvor det er forfatterens/fortællerens bevidsthed, som udgør den stærk integrerende funktion i forhold til teksten, hvor de retrospektive elementer er overvejende og hvor litterære teknikker oftere tages i brug (se Petersson 1988:16). Peterssons forslag bør opfattes som vejledende (og dermed ikke som en restriktiv formel), for som mange andre udlægninger i forsøget på at afgrænse rejsegenren er det en sandhed med modifikationer. Når man betragter Mørchs rejsebøger ude fra de ovennævnte kriterier, kan man konstatere, at de i hvert fald fører de første tre af dem ud i livet. Mørch har foretaget autentiske rejser til Polen, Sovjetunionen og USA, som bl.a. kan dokumenteres med det materiale, som indgår i hendes arkiv 7. De er alle tre skrevet som førstepersonnarrativer, hvor forfatteren samtidig er deres fortæller. Mørch anvender dog også teknikker, som gør, at påstanden om, at forfatteren og fortælleren er den samme person, delvis mister sin gyldighed. Det er når der kommer perspektivskifte fx når der indføres dialoger eller når direkte tale flettes ind i teksten (fx når det er Esther, der fortæller sin livshistorie i Polen, Mørch 1970:91ff.). Nogle andre gange skifter fortælleperspektivet fra det individuelle (1. person singularis) til det kollektive (1. person pluralis). Mørch tager det kollektive vi-perspektiv i brug, og det sker, når fællesskabsfølelsen tilstræbes, når der direkte udtrykkes det, som tidligere i artiklen blev defineret som forfatterens vilje til at blive en del af den oplevede virkelighed, hendes søgen efter en menneskelig, men også ideologisk fællesnævner et forsøg på at ophæve de almindelige grænser: etniske, mellem lande, religioner og levemåder. Mørch benytter sig også af en teknik, som med et begreb hentet fra postkoloniale studier kaldes for voicing den går ud på at flette flere (indfødte) stemmer ind i narrativet, som igen gør at teksten fremstår som mere objektiv 8. Flerstemmigheden bruges også til at understrege, at forfatteren er et (troværdigt) øjenvidne hun har været på stedet og er kommet i kontakt med de indfødte; den bliver altså brugt som en del af tektens konstruktion, som en teknik, der viser tilbage til det moderne epistemologiske dekorum (se begrebet hos Thomson 2011:72), dvs. tekstens elementer, der understreger dens troværdighed og opbygger dens autoritet. 7 Dermed mener jeg arkivet på Det Kongelige Bibliotek i København, hvor man efter forfatterens død har afleveret hendes notater, tekster, artikler, avisudklip samt dokumenter forbundet med hendes studieophold i Polen og i Sovjetunionen. Materialerne er klausureret frem til 2022, men det lykkedes undertegnede at få tilladelse til at bruge dem nu. 8 Vedr. voicing som en narrativ strategi, som tjener det formål at give stemmen til the subaltern se Thisted (2011:93f.).

6 82 Sylwia Izabela Schab Dominansen af den rumlige dimension, der udpegedes af Petersson som den anden af rejseskildringernes genremæssige kendetegn, kan fx tydeligt ses i Polen, hvis komposition ikke nøje følger det tidsmæssige princip. Bogen begynder nemlig ikke med forfatterens-fortællerens indrejse i landet eller hendes første indtryk, men med beskrivelsen af besøget i landsbyen Koszki (kapitlet Hos de hviderussiske bønder ), hvor hun måtte have været senere under sit ophold i Polen (jf. arkivmaterialerne, se fodnote 7). Den indledende del danner derimod pendant til et kapitel i slutningen af bogen ( I Poreba Wielka ), og begge to udgør de en kompositorisk ramme, hvor passager med beskrivelser af by- og studenterlivet indrammes i scener fra det oprindelige og naturlige Polen. Dermed kreerer Mørch værkets eget ideologiske rum, hvor den underordnede tidsmæssige akse åbner for nye udlægninger. Tekstens struktur afspejler nemlig måden at repræsentere Polen på set med den danske studerendes øjne er landet fuldt af liv, dynamisk og ungt, men forfatteren henviser også til den danske (og vesteuropæiske) diskurs om Polen, som tilbagestående, provinsiel og tidløs (jf. Wolff 1994). Denne forståelse af rum som strukturelement i teksten samt dens emne (det at bevæge sig gennem rum) er ikke den eneste, der gør sig gældende i Mørchs rejsebøger. Rummet eller mangel på samme (på frirummet) på det individuelle, intime plan udgør ligeledes et af de store emner i debutbogen Sorgmunter socialisme. Det påtvungne samvær, den fysiske tæthed på andre i alle slags hverdagssituationer præsenteres ideologisk (fra det indre sovjetiske perspektiv) som et af de redskaber, der er med til at opdrage folk til sociale væsener under overskriftet om socialistisk fællesskab og hensynstagen til andre: Overalt tvinges man ind i en fysisk men ikke sensuelt samvær med andre: I de bristefærdige lejligheder, i køerne foran butikkerne, i trolleybusserne og på studenterkollegierne. Der er intet sted man kan være upåagtet, og jeg opnår ikke at komme i svingning. Den yderste brod af bitterheden brækkes af. Jeg bliver social og mere positiv. Jeg må jo handle mod andre som jeg ønsker de skal handle mod mig. Altså betænksomhed. Og betænksomhed det siger sig selv forbrænder så stor en del af ens tankevirksomhed. (Mørch 1968:31) I bogen understreges ellers kontrasten mellem det vidt udstrakte, arealmæssigt enorme Sovjetunion og den trængsel, som karakteriserer de mellemmenneskelige relationer. Forfatteren-fortælleren, som tilstræber samhørighedsforhold og fælleskab, det at være en del af kollektivet, bliver paradoksalt nok til et fremmed element, ikke kun i kraft af sin udenlandske status, men også på grund af en indre modstand, som spirer i hende modstand mod at forsvinde i den grå masse. Det trange fysiske rum modarbejder hendes ønske om at blive en del af den besøgte verden på mindst to måder: på den ene side bliver det umuligt for den rejsende at opfatte helheden, perspektivet forbliver fragmentarisk, på den anden det koncentrerede menneskemylder lammer hende og er i vejen for, at hun kan komme i svingning.

7 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 83 Rummets betydning i Mørchs sidste rejsebog (Da jeg opdagede Amerika) tydeliggøres med adskillige tegninger, som bogen er illustreret med. Mange af dem er kort over enkelte områder i New York samt afbildninger af de enkelte newyorkske bygninger og afkroge (men også af San Francisco og andre steder i USA). Målet bliver at se det hele selv! (Mørch 1986:10), begærligt at indsamle alle mulige indtryk, gøre byen til sit, bemægtige sig den, hjemliggøre og tæmme den. Dette sker ved at forfatteren-fortælleren bevæger sig fysisk i den, går til fods, finder vej og går vildt, og ikke efter det intellektuelle modul, hvor den rejsende bevæger sig gennem et hav af tekster om stedet. Det er det håndgribelige og samtidig det transcendentale, der udgør den erkendelsesmæssige akse i rummets tilegnelse og begribelse: Nu ved jeg det: Manhattan er otte timer lang én time bred og otte timer lang. (Mørch 1986:109). Jeg prøver til at få Manhattan til at hænge sammen. (ibidem:135). Dermed bliver Mørch til en moderne byvandrer i den baudelaireske facon hun følger i den klassiske flâneurs 9 fodspor. Hun giver sig tid til at opleve, sanse, se og høre i et tempo, der ikke er på højde med hendes samtids hastighed. Og hun giver sig ret til at se sig selv som pioner, som hun formulerer det på bogens sidste side: Det vi oplever i dette nu er aldrig oplevet før. (Mørch, 1986:215). Rummet i hendes sidste rejsebog bliver dermed til en åben og udfordrende størrelse, til en uudslukkelig inspirationskilde, en bundløs beholder fyldt med forskelligartede indtryk. Rejsen bliver brugt som en direkte årsag til opståen af Mørchs rejsebøger; den fungerer som bøgernes tematiske variabel (for at komme tilbage til Peterssons kriterier), men ikke nødvendigvis som deres hovedemne. Sagt med andre ord er det ikke det at rejse, der udgør hovedemnet rejsen er frem for alt bøgernes strukturgivende element i kraft af de skiftende steder og landskaber, der giver anledning til indsamlingen af nye iagttagelser og indtryk. I debutbogen (Sorgmunter socialisme) samt i den næste bog (Polen) er forfatteren-fortælleren på et længerevarende ophold som stipendiat i henholdsvis Sovjetunionen og Polen, men hendes beretning er ikke begrænset til de byer, hvor hun studerede (Leningrad, Warszawa og Krakow). Som resultat får man, som fx i Polen, en broget mosaik af storbylivet samt livet ude på landet, af livet i hovedstaden samt i provinsen, livet blandt kunstnere, studerende, men også blandt almindelige polakker på gaden og polske bønder et billede af både centret og periferien. Rejsen foretages således ikke kun i geografisk forstand, men den vedrører også dimensioner som fortid, forskellige miljøer samt forfatterens 9 Vedrørende begrebet flâneur se Benjamin (1996) og Zeidler-Janiszewska (1999).

8 84 Sylwia Izabela Schab indre rejse hendes forsøg på at blive bedre kunstner, men også på at komme tættere på det usminkede, autentiske liv, som hun mener findes i Polen, som tilsyneladende ikke er blevet spoleret af den kapitalistiske ånd som i hendes hjemland. Som forfatteren selv konkluderer i et af interviewerne givet til en polsk avis, er Østeuropa det sted, som tilbyder et rigt forskningsmateriale til enhver, der søger efter viden om de basale følelser, som styrer mennesker (min fremhævelse, S.I.S.) 10. Og det er netop denne menneskelige dimension, som står i centrum for hendes skildringer af Sovjetunionen og Polen. Med henblik på det sidste af Peterssons kriterier, dvs. den konstante balancegang mellem det scientistiske og det indtryksmæssige, kan jeg med udgangspunkt i det, jeg indtil nu har fremlagt, konstatere, at Mørchs rejsebøger i højere grad hælder mod det sanselige og berettende end det intellektuelle og beskrivende. Styrken i hendes fremstilling ligger således, som Gunhild Agger (1981:105) udtrykker det, i iagttagelsen, erindringen og sammenligningen fremfor i det mere dybtgående, komplekse og analyserende. Dette ses både i sproget i den ligefremme stil med korte sætninger og uden unødvendig pynt (som dog ikke er fri for retoriske greb), samt i den impressionistiske måde at repræsentere virkeligheden på. Strukturen af Mørchs rejsebøger kan bedst beskrives med ordene heterogen eller hybrid, som ofte tilskrives rejsegenren som et af dens vigtigste karaktertræk (se fx Melberg 2005, Thomson 2011 o.a.). De indeholder elementer af prosaisk beskrivelse, fortælling (med dialoger som dynamiserende elementer, men også emanationer af voicing), men også poetiske passager struktureret som digte, eller i form af prosalyrik. Sidst men ikke mindst benytter forfatteren sig af intermedialiteten, idet hun gør hyppig brug af egne tegninger, raderinger og linosnit. Hun benytter sig af kunstarternes søskendeforhold for at intensivere helhedsudtrykket det visuelle spiller sammen med det tekstuelle, de supplerer hinanden i et overordnet projekt, som går ud på at fange en så bred vifte af stemninger og øjeblikke som muligt REPRÆSENTATION OG DE NARRATIVE STRATEGIER Begrebet repræsentation fortolker jeg med udgangspunkt i de imagologiske studiers forståelse af image/billede, påvirket af inspirationen hentet fra dekonstruktionisme. Ann Rigney (2007:415) definerer det som forholdet mellem teksten og virkeligheden, forholdet, der ytrer sig i de diskursivt formede images eller rettere ways of constructing and directing our view of the world with the help of language. De billeder af den fremmede virkelighed, der 10 Fra et interwiew med forfatteren, som kunne læses i avisen Dziennik Bałtycki, , med titlen >>Manifest komunistyczny<< z helikopterami [>>Det Kommunistiske Manifest<< med helikoptere]. 11 De interatielle forhold i Mørchs tekster bliver ikke diskuteret yderligere i foreliggende bidrag pga. dets begrænsede omfang.

9 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 85 konstrueres af den rejsende forfatter, bliver til ved hjælp af litterære midler og bestemte narrative strategier tages i brug. Der er derfor rettere tale om et bevidst og gennemarbejdet litterært projekt (som dog ikke udelukker det ubevidstes og spontanes indflydelse) og ikke om en simpel mimestisk gengivelse af det, som den rejsende ser og registrerer. Mørchs overordnede projekt som rejsebogsforfatter kan med udgangspunkt i hendes rejsebøger beskrives med adjektiver som iagttagende, sansende og ikke intellektuelle. Og hendes narrative strategier har jeg valgt at sammenfatte under overskrifterne: det empiriske, det impressionistiske, det flâneuragtige, det sanselige, det eksistentielle og det (skjult) kritiske. Det er i forhold til de ovennævnte kategorier som referencepunkter jeg analyserer Mørchs rejsebøger i det nedenstående. Den overvejende berettende modul at repræsentere virkeligheden på i Mørchs rejsebøger gør, at man får et billede af forfatteren-fortælleren som en naiv rejsende, altså én, der med et barns uskyldighed (og uvidenhed) ser og prøver at sætte ord på den fremmede virkelighed. Mørch benytter sig af en registrerende teknik, når hun med korte og konstaterende sætninger, eller blot enkelte ord, som indgår i mere omfattende passager, opstiller de enkelte ting, fænomener og oplevelser som på en huskeliste (eller som et barn, der peger med fingeren og undrer sig over verdens små mirakler). Den glimtagtige måde at skildre Amerika på understreges af talrige hurtiglavede tegninger, som viser de enkelte øjeblikke, mennesker og steder, og giver hele bogen en kalejdoskopisk form. Mørch skriver: Legepladser. Sportspladser. Skulpturer og monumenter. Museer og restauranter og små cafeer. (Mørch 1986:17) Herald Square. Trafikknudepunkt. Skyskrabere. Utroligt flotte. (ibidem:94) I et vindue en kikkert. En buket forglemmigej. Feminine mænd i bløde sko. Veninder arm i arm. Zigeunere og transvestitter og svenskere. Bambinier i klapvogn. En zeppeliner i slow-motion på himlen. En sølvdråbe. En dråbe af sølv i den himmel. (ibidem:126) Teknikken, der går ud på kun at sætte punkter ved siden af hinanden uden at indramme dem med nogle tydelige konturer vækker associationer til de franske impressionisters stil. Et hav af farverige prikker går op i en højere enhed i seerens/læserens øjne og hjerne det er dermed han eller hun, der får til opgave at svare på de spørgsmål, som teksten rejser, og der har ansvaret for at få de enkelte elementer til at hænge sammen. Mørchs repræsentationsstategi kan således på den ene side betegnes som impressionistisk og på den anden side er det det sensuelle, der står tydeligst frem. Det er ikke mindst tilfældet i Polen,

10 86 Sylwia Izabela Schab som hun beskriver gennem sanser og med enkelte indtryk og situationer: med farver (hvis bagrund udgøres af de dominerende grå toner) og fremmedartede lugte, som i det nedenstående citat: Når jeg lukker øjnene og tænker på Polen, er det altid disse lugte, der kommer mig imøde. Lugte, jeg ikke kender noget andet sted fra. En lugt af klor og kalk, af kridt og puds, en lugt af sæber der udtørrer slimhinderne. En duft af friske ugeblade, der smitter af, af gnister, af groft papir, der let går itu. En lugt af gamle varmeapparater, hvor det samme vand i årtier har været indelukket i det samme system. Vintertøj, filt, løs tobak i cigaretterne. Græsarter, rødbedesuppe. Og lugten af mennesker der ikke i lang tid har været vasket den ramme tætte stank af kroppe i en biograf når lyset slukkes. Af nakker bag skjorterne, af armhuler, munde som rovdyrburet i en zoologisk have. (Mørch 1970:62) Forfatteren kan dog i den samme forbindelse karakteriseres som en følsom rejsende (jf. Rifbjergs anmeldelse af Polen, 1970) følsom i den sterneske facon (se Sterne 1960). Som en del af det følsomme paradigme indgår den sterneske protagonist Yoricks søgen efter det naturlige, i takt med den rousseauske idé om civilisationens og kulturens negative indflydelse på individer og lovprisning af naturtilstanden (Rousseau 1956). I Mørchs tilfælde er det søgen efter det autentiske, efter det melankolsk opfattede autentiske fællesskab, men også en rejse i selverkendelses og selvrealiserings tegn, der gør sig gældende. Hendes rejser synes ikke at have et fastsat mål (selvom dette ikke helt stemmer overens med de faktiske biografiske forhold), hun synes at rejse for selve rejsens skyld. Det er ligeledes forfatteren-fortælleren, som udgør omdrejningspunktet det er hendes optik, sindstilstande, associationer og oplevelser, hvorigennem den fremmede virkelighed bliver formidlet. [I]ntet er nødvendigere i en Reise end en Reisende den paradigmatiske danske følsomme rejsende Jens Baggesens (1986:15) ord står således fortsat deres prøve med henblik på rejsegenren og ikke mindst Mørchs rejsebøger. Empirien kan karakteriseres som den dominerende erkendelsesmæssige og narrative strategi i Mørch rejsebøger, men det er ikke ensbetydende med, at rejsen i biblioteket mangler altså, at den intertekstuelle dimension er fraværende. Transtekstualiteten, som Gérard Genette (2014) har kaldt fænomenet, kan ses både eksplicit og implicit i bøgerne. I Polen ses den fx i direkte citater fra bogen skrevet af den kanoniske polensrejsende Georg Brandes og hans værk Indtryk fra Polen (1888) samt gennem den måde landet bliver anskuet på altså gennem de fortolkelseskategorier, som blev udstukket af Brandes og som har rod i en bredere europæisk kulturkontekst (samt dens forenklede billeder af andre nationer), såsom den polske gæstfrihed eller den polske splittethed og dobbeltnatur (se Schab 2008, 2009). Det iøjnefaldende er også et hyppigt brug af kristne motiver og symboler i rejsebøgerne. Kommunisten Mørch benytter sig hyppigt af de bibelske topoi, når hun som forfatter skal sætte ord på de hverdagsbilleder, hun er vidne til under sine rejser.

11 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 87 Således bliver rulletrapperne i Leningrads metro til en jakobsstige, en sovende mand fra toget bliver beskrevet som Jesus ( Om et par timer skal han kaste stenen af sig og genopstå., Mørch 1968:111). På omslaget af Polen bruges billedet af Kristus på korset, som kan læses som en antydning til polakkernes selvforståelse som nationernes Kristus, men også som en slags axis mundi i polakkernes verdens- og livsanskuelse. Der henvises til Bibelen samt citeres fra den uden at angive kilden som fx i Polen). Vejen gennem Harlem bliver til en passionsvej (Mørch 1986:160), månen til en oblat på himlens bagtæppe (ibidem:162). Mørch udtrykker en eksistentiel, men samtidig meget konkret, jordbunden usikkerhed, uro og tvivl i sine rejsebøger. Hun synes at rejse for at stille sine behov for samhørigheden, trygheden, fællesskabet, for at se, hvordan man kan være lykkelig under fremmede himmelstrøg, og dermed prøver at finde svar på almenmenneskelige eksistentielle spørgsmål. Den ideologiske kontekst for hendes rejser til Sovjetunionen og Polen er, at hun rejser væk fra sit hjemland, som hun er kritisk indstillet over for som over for et sted, hvor den kapitalistiske tankegang vinder indpas og fortrænger den mellemenneskelige solidaritet. Rejserne til Sovjetunionen og til Polen kan derfor ses som rejser mod det forjættede land, men Mørch giver på ingen måde den slags endimensionelle svar. Trods den unægtelige sympati over for begge lande, kommer der flere sprækker i billedet, når det tilsyneladende paradis på jorden repræsenteres. Sanseligheden og seksualiteten fortrænges, ensomhedsfølelsen, sygdommen, nedtryktheden er officielt fraværende i kollektivets land: Man kan ikke være ensom i kollektivet, heller ikke syg, og under ingen omstændigheder fortvivlet. (Mørch 1968:68). Lykken manifesteres i Sovjetunionen gennem en erstatning lykkebringende billetter med en bestemt talkombination, som de overtroiske russere samler på. Ellers kan lykken få en rå og upoleret smag, som i fortællerens øjne virker håndgribelig, autentisk og tilgængelig for de jævne mennesker, men som dog samtidig har en bitter bismag: Jeg går ud i køkkenet og laver én af disse dyre, grumsede socialistiske kopper kaffe der egentlig slet ikke er noget nydelsesmiddel, og skærer et stykke sovjetisk ost med en smag af absolut ingenting, finder min avis frem, læner mig tilbage i en blakket, polstret stol hvis armlæn er faldet halvt ned mod gulvet og føler, at dette er lykken i Rusland dette har jeg længtes efter siden jeg kom! (Mørch 1968:78) Forfatteren er således meget diskret med sin kritik vedrørende landet, for [f]ørst og fremmest gælder det om at sige noget positivt, noget der for guds skyld ikke kan skade Sovjetunionen... (Mørch 1968:121), som hun ironisk bemærker. Det bitre element af sammensætningen sorg-munter : beklemtheden, den manglende tryghedsfølelse, ensomheden og fremmedgørelsen kommer til overfladen gennem sprækker i fortællingen

12 88 Sylwia Izabela Schab antydninger, små bemærkninger, hverdagsbilleder (som fx værelseskammeratens Natasja indlæggelser, den russiske kollegas (med øgenavnet Voice of America) depression, en blotter på gaden, en fuld mand på gaden med en lille datter). Mørch benytter sig også af den parallelle virkelighed i form af drømmesyn, for at give udtryk for det, der ligger skjult under overfladen og bliver fortrængt fra den officielle diskurs. Som fx i drømmen om fangelejre i Sibirien, hvor hun bliver forhørt af en streng dommer (ibidem:51-53). Forsoningen med landet (Sovjetunionen) kommer først til sidst, hvor hun opnår en dyb fred (ibidem:154), staten tager hende imod, viser hende en udstrakt godhed (ibidem:155), men det sker helt på Sovjetunionens præmisser hun er fysisk og psykisk i dens magt. Den sidste scene i bogen, hvor forfatteren eksplicit udtrykker disse tanker er, når hun er indlagt på et hospital magtesløs og i en dvaleagtig tilstand, og hvor angsten kommer krybende langt borte fra, sort og mægtig (ibidem), kan derfor læses parabolisk og symbolsk. En lignende form for ambivalens (det følelsesmæssigt at bevæge sig mellem det sørgelige og det muntre) kommer til syne i hendes anden rejsebog. Den sjælerejse, som forfatteren begiver sig på, er ligesom Sovjetrejsen psykisk og fysisk udfordrende; den rejsende skal altid være på vagt og konfronteres med ustadighed, uforudsigelighed og mangel på klare regler, spændes mellem det fortryllende og det skuffende: I Polen ved man ikke, hvor meget man kan tillade sig. Man balancerer på kanten, men kan let falde baglæns i kløften, mens andre står oppe på kanten med hænderne på knæerne og ser kede ud af det hvis de da ikke netop slår en høj latter op. Men i øvrigt havde jeg stadig den opfattelse, at jeg havde sluttet forbund med Polen, og at dette forbund bestod, trods alt. (Mørch 1970:180). De sidste ord i citatet viser ellers tilbage til Brandes Indtryk fra Polen og hans malgré tout, som fungerer som en kompositorisk ramme (er mottoet for Indtryk fra Polen og sidste ord i bogen) og kommentar til den ambivalens og kontrasttænkning, der er en af de mest centrale bestanddele af den danske Polen-diskurs (se Schab 2008, 2009). I Mørchs sidste rejsebog fra Amerika kommer samme slags subtile samfundskritik til udtryk. De tre rejsebøger taget i betragtning kan Mørchs rejse den fysiske, men også i en vis grad ideologiske beskrives som en rejse fra det forjættede land (Sovjetunionen) over overgangs- og ambivalenslandet mellem Øst og Vest (Polen) til kapitalismens fødested, det for en kommunist (som Mørch jo var i en periode) suspekte sted associeret med social ulighed og undertrykkelse. Som selve titlen på bogen (Da jeg opdagede Amerika) dog antyder, er der tale om en opdagelse, der sker altså et erkendelsesmæssigt gennembrud i opfattelsen af landet Amerika får et menneskeligt ansigt. Den empatiske rejsende er som i tidligere (rejse-)bøger solidarisk med almindelige mennesker, specielt dem, der lider under en eller anden form for undertrykkelse hun får øje på kvindernes situation (den

13 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 89 tabuiserede prævention, fødsler), tiggere, de fattige sorte i Harlem, de puertoricanske indvandrere udnyttet som billig arbejdskraft og ikke mindst kunstnere, som har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. 4. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING Mørchs rejsebøger ligger i forlængelse af en tradition inden for rejsebogsgenren, som gjorde sig gældende med de følsomme rejsendes fremmarch efter det sterneske forbillede (Jens Baggesen i Danmark [ ], 1986). Forfatteren og kunstneren er en empatisk rejsende med en social sensibilitet og med en åbenhed og respekt over for den anden i hans/hendes kulturelle anderledeshed. Hendes overordnede fortælleteknik tager sanserne i brug, for gennem dem (synet, lugtesansen, hørelsen, følesansen og smagen transformeret til sproglige billeder) at formidle et flerdimensionelt billede af den fremmede virkelighed. Mørch bevæger sig i grænsezonen mellem det reportageagtige, det dagbogsagtige, det fortællende og det poetiske (hvor det sidstnævnte markeres bl.a. med tekstens organisering i strofer, som fx i Da jeg..., s. 14, 204). Teksternes hybriditet understreges også af de raderinger, linosnit og tegninger, som ikke blot er til pynt, men som spiller sammen med teksten og fremstår som en kommentar (konkret eller parabolisk, symbolsk) til det, der beskrives. Men Mørchs rejser har også en eksistentiel dimension de er forfatterens vej til en bedre selvforståelse; hendes forestillinger, forventninger og idealer bliver sat på prøve i konfrontationen med virkeligheden. Hun kan også siges at begive sig ud på en melankolsk rejse i søgen efter det, hun savner i Danmark (socialistisk social retfærdighed, solidarisk fælleskab og broderskab, det at være tæt på livets ægte værdier versus den ureflekterede konsumptionistiske tilgang til tilværelsen derhjemme) eller direkte har mistet (hvor hun rejser til Amerika i den på dette tidspunkt afdøde mors fodspor). Glimtvis giver rejsen en følelse af at se sig selv, være hjemme, være en del af et større transcendentale fællesskab, som forfatteren fx opdager under besøget på et museum i New York: Jeg tænker tit over, hvad hjem betyder. Jeg føler, jeg kommer hjem til Museum of Modern Art kaldet MOMA i New York! (...) Denne følelse af at komme hjem til Museum of Modern Art får mig til at tænke på de jøder, der første gang står foran grædemuren i Jerusalem. I deres sorte tøj ser de lige ind i den murs sten. Og inde i stenen ser de sig selv gentaget og gentaget og gentaget. (Mørch 1986:20, 22) Mørch bekender sin tilslutning til det internationale kunstnerfællesskab, hentyder til et religiøst fællesskab jøderne som hun gennem sin jødiske

14 90 Sylwia Izabela Schab afstamning kan føle sig en del af, men frem for alt (gennem de sidste tre ord i citatet) formulerer den eksistentielle situation, som driver individer ud på rejse bekræftelsen af det rejsende subjekts jeg, muligheden for at se sig selv i det fremmedes spejl, udfordringen af sig selv under forskellige omstændigheder, som dog har den konstant, at de opleves gennem det samme individs intellektuelle og følelsesmæssige præmisser. Gentagelsen af det rejsende subjekts fremmedgørelse og konfrontation med sig selv gentagelsen, som er vejen til selverkendelsen kan derfor opfattes som et af kodeordene i Mørchs rejsebøger. LITTERTURLISTE: Agger, Gunhild ( ). Dea Trier Mørch. [i:] Brostrøm, Torben & Mette Winge (red.). Danske digtere i det 20. århundrede, t. V, København: G.E.C. Gad, s Baggesen, Jens. ( ) Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. København: Gyldendal. Behrendt, Poul Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse. København: Gyldendal. Benjamin, Walter Paryż stolica XIX wieku (Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1935) og Paryż II Cesarstwa według Baudelaire a (Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, 1938). [i:] Idem. (udvalgt og bearbejdet af Hubert Orłowski). Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s ; Borm, Jan Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology. [i:] Hooper, Glenn & Tim Youngs (red.). Perspectives on Travel Writing (= Studies in European Cultural Transition, vol. 19). Ashgate, s Campbell, Mary B The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing, Ithaca and London: Cornell University Press. Fussell, Paul Abroad: British Literary Traveling Between the Wars. New York: Oxford University Press. Genette, Gérard Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. (overs. af Tomasz Stróżyński, Aleksander Milecki). Gdańsk: słowo/obraz/terytoria. Handesten, Lars Rejsebogen. En grænseoverskridende genre. [i:] Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, ss Holland, Patrick & Graham Huggan Tourist with Typewriters. Critical Reflektion on Contemporary Travel Writing. Michigan: The University of Michigan Press. Jensen, Erik Vagn Sorgmunter socialisme. [i:] Wamberg, Bodil (red.). Blixen, Brøgger og andre danske damer. (Viborg): Forlaget Centrum, s Jørgensen, John Chr. (red.) Dansk forfatterleksikon. Biografier. København: Rosinante (Mørch, Dea Trier, 320f., Vibeke Blaksteen) Korwin-Piotrowska, Dorota Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków: Universitas. Melberg, Arne Resa och skriva. En guide till moderna resalitteraturen. Göteborg: Daidalos. Moroz, Grzegorz Travellers, Novelists and Gentlemen. Constructing Male Narrative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition. Mørch, Dea Trier Sorgmunter socialisme. Sovjettiske Raderinger. Rhodos Polen. Rhodos Da jeg opdagede Amerika. Vindrose.

15 Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger 91 Petersson, Margareta Indien I svenska reseskildringar Lund: Lund University Press. Richard, Anne Brigitte [i:] Dansk kvindebiografisk leksikon. (digital udgave) ( ). Rifbjerg, Klaus Fra Polen (anmeldelse af Polen). [i:] Politiken, Rigney, Ann Representation. [i:] Beller, Manfred & Joep Leerssen (red.). Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam New York: Rodopi, s Rousseau, Jan Jakub Trzy rozprawy z filozofii społecznej. (overs. af Henryk Elzenberg). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Schab, Sylwia Øjnene der ser... Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en nær udgave. Dansk (rejse-)litteratur om Polen, [i:] Grönstrand, Heidi & Ulrika Gustafsson (red.) Gränser i nordisk litteratur/borders in Nordic Literature. IASS XXVI 2006, vol II, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskurs. Folia Scandinavica Posnaniensia nr 10, s Sterne, Laurence En følsom rejse gennem Frankrig og Italien. (overs. af Jens Kruuse). København: Hans Reitzel. Søholm, Ejgil Kunst der vil. Bogens verden, s Thisted, Kirsten For en écriture anticoloniale. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Ejersbos Afrikatrilogi. Kritik, nr. 199, s Thomson, Carl Travel Writing. London and New York: Routledge. Wolff, Larry Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press. Zeidler-Janiszewska, Anna Dryfujący flâneur, czyli o sytuacjonistycznym doświadczeniu miejskiej przestrzeni. [I:] Rewers, Ewa (red.). Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s Sylwia Izabela Schab Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Skandynawistyki Collegium Novum al. Niepodległości Poznań Poland

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan?

Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan? Når adfærden udfordrer Historie og udvikling Hvad er socialpædagogik (ikke)? Socialpædagogik - hvordan? Mette Borresen, Videnscenter for demens, Aalborg kommune Historie Socialpædagogikken træder ind i

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere