Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer"

Transkript

1 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013

2 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Foto: Saltholm Dragør Kommune Hans Ole Andersen ISBN nr.: År: 2015 Må citeres med kildeangivelse. 2 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

3 Indhold Synopsis Indledning og baggrund Metoder Samarbejde med kommunen Resultater af Naturstyrelsens arbejde i kommunen Er der registreret mere eller mindre natur i forbindelse med Naturstyrelsens projekt? Fordelingen af beskyttet natur på antal og areal Uoverensstemmelser Ny og overset natur Besigtigede lokaliteter Forsvarets og Naturstyrelsens arealer Konstaterede ændringer til kommunal opfølgning Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 3

4 Synopsis Naturstyrelsen har i 2013 opdateret registreringen af beskyttet natur i Dragør Kommune. Ved registreringsprojektets afslutning er der samlet registreret 200,4 ha natur i kommunen. Det er en forøgelse af naturarealet på 11,2 ha eller 5,9 % i forhold til de 189,3 ha, der var registreret ved starten af Naturstyrelsens projekt. Den samlede udvikling i det registrerede naturareal skyldes dels at nye arealer er kommet til, og dels at der er arealer, som er gledet ud af registreringen. Der er således registreret 1 uoverensstemmelse (potentielt tabt natur) med et areal på 2,4 ha. Denne har kommunen en opgave med at følge op på. Samtidig er der registreret 1 overset naturområde med et areal på 4,2 ha. Derudover er fejlkortlagte arealer slettet og der er sket tekniske tilpasninger i afgrænsningen af allerede registreret natur. Samlet set giver det en forøgelse af det registrerede naturareal på 11,2 ha. Nettotilvæksten af natur i kommunen er på -2,4 ha, svarende til en netto tilbagegang på 1,3 % af de 189,3 ha natur der var registreret ved starten af Naturstyrelsens projekt. Nettotilvæksten er beregnet som arealet af ny natur fratrukket arealet af uoverensstemmelser (potentielt tabt natur). Data er opdateret i Danmarks Miljøportal dels i korttemaet om beskyttede naturtyper, og dels (hvis lokaliteterne er besigtiget i felten) i korttemaet om statslige 3-besigtigelser samt i Naturdatabasen. 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

5 1. Indledning og baggrund Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik den 19. november 2010 en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af 3-områderne i Danmarks Miljøportal bliver opdateret over hele landet i løbet af perioden Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har ansvar for at opdatere 3-registreringerne i projektperioden, og har undervejs været i tæt dialog med de kommuner, hvor registreringen har været i gang. Det er som hidtil kommunernes opgave, at vedligeholde den vejledende registrering af de 3- beskyttede naturområder. Ifølge aftalen mellem MIM og KL vedligeholder kommunerne fremover registreringen af den 3-beskyttede natur i en 10-årig cyklus. Denne del af aftalen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Desuden skal kommunerne følge op på de eventuelle uoverensstemmelser, der er registreret af Naturstyrelsen i forbindelse med projektet. I 2013 har Naturstyrelsen opdateret registreringen af 3-områderne i Dragør Kommune. Disse er bearbejdet i og lagt ind i Danmarks Miljøportal, hvorfra de nu er tilgængelige. Nærværende rapport beskriver resultaterne af registreringsprojekt i Dragør Kommune. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 5

6 2. Metoder Alle områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, registreres i Danmarks Miljøportal. Dette sker dels i et GIS-lag om beskyttede naturtyper og dels (hvis området er besigtiget) i et GISlag om besigtigelser samt i Naturdatabasen. I dette projekt er de nuværende registreringer fra GIS-laget om beskyttede naturtyper blevet sammenlignet med de nyeste luftfotos, og ved forskelle er dette blevet registreret i Miljøministeriets interne GIS-system. Forskellene kan bestå af følgende elementer: - Uoverensstemmelser, hvor hele eller dele af registrerede naturområder er forsvundet. Det er registreret, hvilket år uoverensstemmelsen kan ses på luftfoto, samt hvilken type uoverensstemmelse der er tale om. Uoverensstemmelserne besigtiges som udgangspunkt i felten. - Nye og oversete naturområder, som kunne ses på luftfotos, men som ikke var registreret. Der er skelnet mellem ny og overset natur. Overset natur ses på alle de ortofotos, som var til rådighed i analysen (tilbage til 1995), mens ny natur er kommet til i perioden mellem 1995 og frem. Ny og overset natur er ligeledes blevet besigtiget i felten. Dog er søer ikke besigtiget, hvis de har været mulige at afgrænse i forbindelse med luftfototolkningen. - Fejlkortlægninger, som var omfattet af registreringen i Danmarks Miljøportal, men som ikke har kunnet genfindes på nogen af de tilgængelige luftfotos. Disse burde aldrig have været registreret. - Tekniske tilpasninger, hvor naturområdet ikke har ændret udstrækning over årene, men hvor afgrænsningen er tilpasset. Disse er ikke besigtiget i felten. Til luftfototolkningen har der været en hel række luftfotoårgange til rådighed sammen med en række hjælpetemaer som bl.a. højdemodel, gamle topografiske kort, evt. data leveret af kommunerne samt oplysninger om de aftaler, der eventuelt er indgået med de enkelte kommuner. Aftalerne har bl.a. omfattet områder, som kommunerne for nyligt har opdateret, og som Naturstyrelsen derfor ikke har behøvet at gennemgå. Lokaliteter til besigtigelse i felten, er alle blevet markeret i GIS-systemet i forbindelse med luftfototolkningen. Disse lokaliteter er medtaget i felten i et MobilGIS-system på en Tablet-pc. Her har der været mulighed for at tilføje oplysninger, som efterfølgende er lagt tilbage til det interne GIS-system. På Tablet-pc en er der ligeledes udfyldt feltskemaer med oplysninger om det enkelte naturområders struktur, plantearter m.m. Skemaerne er koblet til GIS-polygonerne med et IDnummer. Når feltarbejdet er afsluttet, er data blevet sendt til kommentering hos kommunen. Kommunen har her haft lejlighed til at gennemse data og kommentere på registreringerne i forhold til kommunens oplysninger. Alle opdaterede afgrænsninger af 3-naturen er efterfølgende registreret i Danmarks Miljøportal ligesom de oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med feltbesigtigelserne. Naturstyrelsen har forestået denne opdatering i Danmarks Miljøportal. 6 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

7 Det skal bemærkes, at ved opdateringen af 3-laget i Miljøportalen er uoverensstemmelser ikke fjernet. De er i stedet lagt ind som selvstændige polygoner med de oprindelige naturtyper. Besigtigelser er derimod lagt i Miljøportalens lag om statslige 3-besigtigelser, uanset om der ved besigtigelsen er konstateret natur eller ej. Efter Naturstyrelsens registreringsarbejde er afsluttet, er alt registreringsmateriale overdraget til kommunen. I de tilfælde, hvor naturen er forsvundet, har Naturstyrelsen ikke taget stilling til, om der er tale om ulovlige forhold. Det er kommunens ansvar efterfølgende at følge op på, om det registrerede er i overensstemmelse med 3-beskyttelsen. Kommunen skal ligeledes holde registreringen af den beskyttede natur opdateret i Miljøportalen. DMU har udarbejdet tekniske anvisninger for luftfotoanalyserne (for henholdsvis tabt 3-natur og ny eller overset 3-natur) og for feltregistreringerne (for tabt, ny og overset 3-natur), se og klik på `Registreringen af 3-natur opdateres. På ovennævnte hjemmeside findes undersider for hver kommune, som angiver udviklingen i naturen i forhold til antal og areal af de enkelte naturtyper. Udviklingen er angivet før Naturstyrelsens registreringsarbejde blev påbegyndt og efter dets afslutning. På hjemmesiden findes desuden diverse faktaark om forhold i projektet, registreringen, brugen af Miljøportalen, link til aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening m.m. Lodsejerne er inden feltarbejdet informeret om opdateringen og feltundersøgelserne ved annoncering i lokale ugeaviser. Et faktaark om projektet og annoncen er blevet sendt til landbrugsog skovbrugsorganisationerne, som har orienteret deres konsulenter. Annonce og faktaark kan ses på ovennævnte hjemmeside. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 7

8 3. Samarbejde med kommunen Naturstyrelsen har forud for registreringsarbejdet holdt møde med kommunen. Der har i forbindelse med projektet været nedsat en kommunefølgegruppe med deltagelse af 3- medabejdere fra de 8 pilotkommuner i 2011, samt et par kommuner mere. Gruppen har holdt 3 møder, hvor de forskellige faser i registreringsprojektet har været drøftet og evalueret. Naturstyrelsen har fundet samarbejdet meget nyttigt. Kommunen har haft materiale fra registreringsarbejdet til høring i en periode på 4 måneder. Det har været frivilligt for kommunerne, om de ønskede at kommentere på Naturstyrelsens materiale forud for opdateringen i Miljøportalen. Dragør Kommune har inden opdateringen i Miljøportalen ikke givet tilbagemelding på lokaliteter. 8 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

9 4. Resultater af Naturstyrelsens arbejde i kommunen I forbindelse med registreringsarbejdet har Naturstyrelsen taget udgangspunkt i et GIS-udtræk fra Danmarks Miljøportal den 8. februar For hver uoverensstemmelse mellem registreringen i Miljøportalen og nyeste ortofoto, er der digitaliseret en ny polygon, hvilket naturligvis også er gældende for nye og oversete naturområder. Enkelte lokaliteter er besigtiget, og der er konstateret både områder som er beskyttet natur og områder, som ikke opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Data er opdateret i Danmarks Miljøportal. Data om de beskyttede naturområder findes i Danmarks Arealinformation i GIS-laget: Beskyttede naturtyper (bes_naturtyper). Data om feltbesigtigelserne findes samme sted i GIS-laget om Statslige 3-besigtigelser (besigtigelse_fl_stat) samt i Naturdatabasen under Statslige 3-besigtigelser. 4.1 Er der registreret mere eller mindre natur i forbindelse med Naturstyrelsens projekt? En oversigt over Naturstyrelsens registreringer i kommunen kan ses i tabel 1. En nærmere forklaring til de enkelte kategorier fremgår af kapitel 2. TABEL 1 Oversigt over Naturstyrelsens registreringer i kommunen. Antal lokaliteter Areal (ha) I DAI inden NST-projekt ,3 Uoverensstemmelser 1 2,4 Uoverensstemmelser afkræftet i felten* 0 0,0 Nye naturområder 0 0,0 Oversete naturområder 1 4,2 Fejl-kortlagte 1 0,0 Tekniske tilpasninger 36 9,4 Nye/oversete naturområder afkræftet i felten** 1 6,1 Besigtigede 2 8,5 I DAI efter NST-projekt*** ,4 *) Registreret som uoverensstemmelse ved luftfototolkning, men ved feltbesigtigelsen er der ikke konstateret en uoverensstemmelse. **) Registreret som ny/overset natur ved luftfototolkning, men afkræftet ved feltbesigtigelse. ***) Uoverensstemmelser bliver ikke fjernet i DAI, men indlagt som selvstændige polygoner med den oprindelige naturtype. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 9

10 FIGUR 1 Kommunekort med særskilte signaturer for områder med ny natur, eksisterende natur og uoverensstemmelser. Da Naturstyrelsens registrering i kommunen blev afsluttet i 2013 var der konstateret områder. De udgør tilsammen et areal på 200,4 ha, hvilket udgør 10,9 % af kommunens areal. Bemærk, at det samlede antal og areal efter Naturstyrelsens projekt også omfatter de registrerede uoverensstemmelser. Som det fremgår af tabel 1 er der efter Naturstyrelsens projekt registreret 11,2 ha mere natur i Dragør Kommune i forhold til udgangspunktet på 189,3ha. Heraf er de 2,4 ha uoverensstemmelser, mens der er 4,2 ha overset natur. Når disse trækkes fra er der 9,4 ha tilbage, som tilskrives tekniske tilpasninger, hvor naturområdets udstrækning ikke er ændret over tid, men hvor afgrænsningen er opdateret i forbindelse med dette projekt. 10 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

11 Den oversete natur burde have været registreret i forbindelse med den oprindelige kortlægning i begyndelsen af 1990 erne. Derfor kan nettotilvæksten af natur beregnes som 0,0 ha ny natur fratrukket 2,4 ha uoverensstemmelser. Nettotilvæksten af natur i Dragør Kommune udgør således -2,4 ha svarende til en netto tilbagegang på 1,3 % af de registrerede 189,3 ha inden Naturstyrelsens projekt. 4.2 Fordelingen af beskyttet natur på antal og areal Projektets resultater opgøres på to måder, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008, 2010 samt før og efter opdateringsprojektets afslutning: Antal områder med de forskellige typer af natur ses på figur 2 og tabel 2 Areal (ha) med de forskellige typer af natur ses på figur 3 og tabel 3 FIGUR 2 Antal områder med de forskellige typer af natur. TABEL 2 Antal områder med de forskellige typer af natur. Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø I alt Ved projektets start Ved projektets afslutning Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 11

12 FIGUR 3 Areal (ha) med de forskellige typer af natur. TABEL 3 Areal (ha) med de forskellige typer af natur. Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø I alt Ved projektets start Ved projektets afslutning Udviklingen i antal og areal af 3-områderne i kommunen fra 2006 og frem til projektets afslutning viser, at antallet og arealet af enge, moser, strandenge og søer er gået frem, mens overdrev er konstant. Som ovenfor nævnt er uoverensstemmelser ikke taget ud af 3-registreringen. Baggrunden for at naturområders areal alligevel kan være gået tilbage er, at de kan være omfattet af tekniske tilpasninger og fejlregistreringer, hvor arealer oprindeligt er blevet registreret som 3-beskyttet natur uden at opfylde kriterierne. Disse er opdateret, så de ikke længere fremgår af 3-laget i GIS. 12 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

13 4.3 Uoverensstemmelser Ved luftfototolkningen er der konstateret en række områder, hvor et registreret naturområde ser ud til at være påvirket af en aktivitet, som kan medføre, at området ikke længere opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Der er ikke taget stilling til, om der er tale om et ulovligt forhold. Tabel 4 viser en oversigt over de registrerede uoverensstemmelser. TABEL 4 Uoverensstemmelser registreret i luftfototolkningen. Bemærk at ikke alle lokaliteter er besigtiget. Antal lokaliteter Areal (ha) Opdyrkning 0 0,0 Omlægning 1 2,4 Bebyggelse 0 0,0 Haver, parker og golfbaner 0 0,0 Infrastruktur 0 0,0 Råstofgravning og jorddeponering 0 0,0 Sommerhusområder 0 0,0 Tilplantning 0 0,0 Tørlægning og dræning 0 0,0 Tilgroning 0 0,0 Sum af uoverensstemmelser 1 2,4 Afkræftet ved feltbesigtigelse* 0 0,0 Totalt 1 2,4 *) Registreret som uoverensstemmelse ved luftfototolkning, men ved feltbesigtigelsen er der ikke konstateret en uoverensstemmelse. Her kan også være tale om, at kommunen har afkræftet uoverensstemmelsen. Ovenstående tabel viser, at der samlet set er registreret 1 uoverensstemmelse. Uoverensstemmelsen relaterer til omlægning. 4.4 Ny og overset natur Ved luftfototolkningen har Naturstyrelsen registreret 2 lokalitet som potentiel overset natur, der burde have været med i den oprindelige registrering. Alle disse er besigtiget i felten for at få fastlagt områdernes egentlige status. Dog har søer jf. aftalen mellem KL og Miljøministeriet som udgangspunkt været undtaget fra besigtigelse i felten, hvorfor kun et fåtal er feltbesigtiget. Nedenstående tabel 5 viser fordelingen af de naturtyper, der er konstateret i luftfototolkningen, og de naturtyper der er registreret i felten eller som følge af kommunens bemærkninger. Endelig fremgår de områder som efter feltbesigtigelse eller ved kommunens bemærkninger er fastlagt til ikke at opfylde kriterierne for at være beskyttet natur. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 13

14 TABEL 5 Nye og oversete naturområder med angivelse af den naturtype, der er konstateret ved feltbesigtigelse. Bemærk at ikke alle lokaliteter er besigtiget. Ny natur Overset natur Antal Areal (ha) Antal Areal (ha) Eng 0 0,0 0 0,0 Hede 0 0,0 0 0,0 Mose 0 0,0 0 0,0 Overdrev 0 0,0 0 0,0 Strandeng 0 0,0 1 4,2 Sø 0 0,0 0 0,0 Sum af bekræftet natur 0 0,0 1 4,2 Ikke-beskyttet natur* 0 0,0 1 6,1 Totalt 0 0,0 2 10,3 * Afkræftet i felten, eller som følge af en kommunal vurdering. Lokaliteten med overset natur vedrører en strandeng. Tabellen viser, at en af de lokaliteter, der ved luftfototolkningen er registreret som overset natur ikke har kunnet bekræftes i felten. 4.5 Besigtigede lokaliteter I alt har Naturstyrelsen feltbesigtiget 2 lokaliteter i Dragør Kommune. Der er besigtiget både potentielle uoverensstemmelser, samt potentiel overset natur. I tabel 6 og 7 fremgår hhv. antal og areal af de lokaliteter, der er besigtiget i felten samt den naturtype, der er konstateret ved feltbesigtigelsen. Alle lokaliteter fremgår af DAI-laget om statslige 3-besigtigelser. TABEL 6 Antal besigtigede lokaliteter med angivelse af den konstaterede naturtype. Ny natur Overset natur Uoverensstemmelser Tekniske Fejlagtige Oprettet i tilpasninger kortlægninger felten Totalt Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø Sum af natur Ikke natur* Totalt * Afkræftet i felten, eller som følge af en kommunal vurdering. 14 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

15 TABEL 7 Areal (ha) besigtigede lokaliteter med angivelse af den konstaterede naturtype. Ny natur Overset natur Uoverensstemmelser Tekniske Fejlagtige Oprettet i tilpasninger kortlægninger felten Totalt Eng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overdrev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Strandeng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af natur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke natur* 0,0 6,1 2,4 0,0 0,0 0,0 8,5 Totalt 0,0 6,1 2,4 0,0 0,0 0,0 8,5 * Afkræftet i felten, eller som følge af en kommunal vurdering. Som i afsnittet om ny og overset natur fremgår det af de to ovenstående tabeller, at en større andel af de lokaliteter, som ved luftfototolkningen er registreret som nye og oversete naturområder, ikke er bekræftet ved feltbesigtigelserne. Disse vil ikke blive lagt ind i Danmarks Miljøportals tema om beskyttet natur. Samtidig har en del af de lokaliteter, som ved luftfototolkningen er registreret som uoverensstemmelser, alligevel ved feltbesøget vist sig at opfylde kriterierne for at være beskyttet natur. For de lokaliteter, hvor der ved feltbesigtigelsen ikke er konstateret natur, har der ikke været krav om at registrere detaljerede oplysninger i feltskemaet. Sædvanligvis er der kun noteret oplysninger om dato og inventør samt at lokaliteten ikke aktuelt opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Disse lokaliteter kan findes i Naturdatabasen og i besigtigelseslaget i DAI. 4.6 Forsvarets og Naturstyrelsens arealer På Forsvarets og på Naturstyrelsens ejendomme er kortlægningen af naturarealerne foretaget tidligere i selvstændige projekter. Derfor har disse arealer ikke været omfattet af Naturstyrelsens landsdækkende projekt. I de tidligere projekter er der ikke kortlagt med samme parametre som i det landsdækkende projekt. I denne rapport er der for disse områder således ikke oplysninger om eventuelle uoverensstemmelser eller om fordelingen af nye og oversete naturområder. Forsvaret og Naturstyrelsen har ikke tidligere opdateret data i DAI, og det er aftalt, at opdateringen i DAI fortages i forbindelse med Naturstyrelses landsdækkende projekt. Derfor vil tallene for naturområdernes antal og areal Ved projektets afslutning i figur 2+3 samt tabel 2+3 være inklusiv ændringer i disse områder. I Dragør Kommune er der 69 ha natur på Forsvarets arealer og 27 ha natur på Naturstyrelsens arealer. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 15

16 5. Konstaterede ændringer til kommunal opfølgning Naturstyrelsen har som led i opdateringen af 3-arealerne i Dragør Kommune konstateret, at der er 1 bekræftet uoverensstemmelse mellem den eksisterende registrering og nyeste luftfoto/besigtigelse. Når der er tale om en bekræftet uoverensstemmelse betyder det, at Naturstyrelsen har konstateret, at et areal, der hidtil har været registreret som 3-område er ændret og overgået til anden arealanvendelse end den registrerede, helt eller delvist. Der er ikke taget stilling til, om der findes en naturlig forklaring på uoverensstemmelsen, eller om der er tale om et ulovligt forhold. Uoverensstemmelserne i Dragør Kommune fremgår oversigtligt af afsnit 4.3 og udgør et samlet areal på 2,4 ha. Alle data fra luftfoto- og feltregistreringerne af disse områder er overdraget til Dragør Kommune, som skal fastlægge, om der er tale om ulovlige forhold i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 og i så fald foretage den nødvendige håndhævelse af reglerne. 16 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune

17

18 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sønderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sønderborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturnetværk Sjælland Torsdag den 9. januar 2014 Søren Bagger Lidt baggrund Kritik af registreringen og administrationen af 3-naturen(2007-2009) Serviceeftersyn

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering Lars Malmborg Indledende håndtering af data Indledende Næstved modtog 1845 polygoner fra naturstyrelsen Frasortere data, som ikke skal gennemgås Udenfor

Læs mere

NSTs 3 Registreringsprojekt

NSTs 3 Registreringsprojekt NSTs 3 Registreringsprojekt Natur- og Miljøkonference 2012 Spor F om 3 beskyttet natur Tine Nielsen Skafte Serviceeftersyn UDSAGN Den danske natur forsvinder Der bliver ikke passet på naturen Kommunerne

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen En drejebog til håndtering af data leveret i forbindelse med Naturstyrelsens opdatering af den vejledende 3- registrering. 27. januar 2014 www. nst.dk

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Landskabsatlas kontorchef Mikkel Friberg Fredningsområdet landinspektør Jørgen Heinemeier Status for 3-registreringsprojektet kontorchef Søren Hald Natur-

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret. Natur- og Miljøkonference 2012. Søren Bagger Landinspektør

3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret. Natur- og Miljøkonference 2012. Søren Bagger Landinspektør 3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret Natur- og Miljøkonference 2012 Søren Bagger Landinspektør Disposition - Opgave - WebGIS - Registerdata digitalt i felten (PDF-blanket) - GIS-data

Læs mere

Denne vejledning introducerer til brugen af digitale blanketter under feltbesigtigelser af 3 natur.

Denne vejledning introducerer til brugen af digitale blanketter under feltbesigtigelser af 3 natur. Digital forvaltning og GIS J.nr. Ref. Heidi E. Johansen Søren Bagger Peter Hahn Den 23. april 2013 Version 3.1 Vejledning til brug af digitale blanketter til NST- 3- registreringsprojekt Indhold 1 Indledning...1

Læs mere

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur Forfattere: Anders Juel og Bettina Nygaard Sider: 1 af 10 Dokumenttype: Teknisk anvisning Version: 1.4 Oprettet: 22-02-2012 Emne: Luftfotoregistrering af tabt 3-natur Gyldig fra: 01-03-2012 Printindstilling:

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE BETTINA NYGAARD OG RASMUS EJRNÆS DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER, BAGGRUND METODEN Vejledende registrering af beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens

Læs mere

RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011

RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 10 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016

Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016 Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Miljøstyrelsen Forside: Veterantræ i Rold Skov. Foto: Casper Fælled

Læs mere

EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET

EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET EVALUERING AF ORGANISATION, PROCES, TEKNIK M.V. 30.8.2012 1. Indledning Ifølge aftalen mellem MIM og KL om opdatering af den vejledende registrering

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Sten Asbirk og Tine Nielsen Skafte Naturstyrelsen gennemfører i perioden 2011-13 en opdateret registrering af de naturtyper, der er beskyttet

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015 Agri Nord kongres, Miljø 8. Februar 2015 Potentielle stopklodser for flere dyr Lugt Ammoniak Arealerne beliggenhed Lugt Beregnet som kilo dyr på stald Teknikker til reduktion Luftrensning Ugentlig udslusning

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Indgreb i 3 naturbeskyttede arealer Jammerbugt Kommune December 2009

Indgreb i 3 naturbeskyttede arealer Jammerbugt Kommune December 2009 Indgreb i 3 naturbeskyttede arealer Jammerbugt Kommune December 2009 Undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk 1 Gennemgang af 3 naturbeskyttede arealer i Jammerbugt Kommune Formål: At få indblik i omfanget

Læs mere

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende natur i Danmark Teknisk rapport fra DCE

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde Bjarne Thor Christensen Thomas Barslund Hans Zøllner Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt

Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt Digital forvaltning og GIS J.nr. Ref. Rune Heidemann Bjarne Aabrandt Jensen bjaje@nst.dk/72543737 Den 1. juli 2011 Vejledning til brug af MobilGIS til NST- 3- registreringsprojekt Det er meget vigtigt

Læs mere

ÆNDRINGER I AREALET AF BESKYTTEDE NATURTYPER 1995-2008 EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE

ÆNDRINGER I AREALET AF BESKYTTEDE NATURTYPER 1995-2008 EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE ÆNDRINGER I AREALET AF BESKYTTEDE NATURTYPER 1995-28 EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE Faglig rapport fra DMU nr. 816 211 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] ÆNDRINGER I AREALET AF BESKYTTEDE

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé:

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 08. Vandmiljøgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl Rumlige analyser Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper For at kunne beregne indikatorer for status og naturpotentiale for den lysåbne natur havde vi brug for et grundkort, som indeholder information

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur. Udarbejdet af naturbeskyttelse.dk

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur. Udarbejdet af naturbeskyttelse.dk Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Udarbejdet af naturbeskyttelse.dk De følgende 11 eksempler viser brakmarker placeret på udpeget 3 natur Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Der blev ifølge

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere