Fællesbetingelser. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser. Januar 2012"

Transkript

1 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012

2 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og leverandører. Dette gælder uanset hvilke betingelser, entrepriseform m.v. Christiansen og Essenbæk A/S selv måtte virke under i forhold til vores kunde ( bygherren). Betingelserne består af: Generelle Bestemmelser AB 92 relaterede Supplerende Bestemmelser Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle bestemmelser... 4 Almene forhold... 4 Arbejdsmiljø og eksternt miljø Underentreprenørs ledelsesansvar... 4 Sikkerhedsarbejde... 4 Plan for sikkerhed og sundhed Uheld og ulykker m.v Skiltning... 5 Dokumenteret miljøledelse... 5 Kemikalier... 6 Støv, støj mv.:... 6 Kvalitetsstyring... 6 Kvalitetsplan... 6 s kontrol og dokumentation... 6 Materialeansvar mv Bygherreleverancer... 7 Drift og vedligehold... 7 Byggepladsforhold... 7 Adgangsforhold... 7 Hegn og vagt... 8 Firmaskiltning... 8 El og vand... 8 Skurby mv Oprydning... 8 Materialeoplag... 9 Vejrligsforanstaltninger... 9 Udsparinger, huller m.v Præstation af nøgletal... 9 Supplerende bestemmelser tilføjelser til AB Udbudsforhold Tilbudsgrundlag Side 2 af 15

3 Ydelsesindhold Alternative ydelser Vedståelse af tilbud Aftalegrundlaget Overdragelse af udførelsesret Entreprisens udførelse Projektgennemgang, kvalitetsstyring, prøver og kontrol m.m Risiko og vedligeholdelse Risiko m.m. ved leveranceaftaler Ændringsarbejder Ændringsaftalen Afregning ved ændringsarbejder m.v Byggemøder m.m Bygherrens betalingsforpligtelserr Overtagelsessyn Almindelige betalingsvilkår Modregning Tidsfristforlængelse og forsinkelse Forcering ved misvedligeholdelse Ret til forskydning af tidsplan Tidsforskydning uden kompensation Arbejdets aflevering Indkaldelse m.v. til afleveringsforretning Samlet aflevering Mangler ved arbejdet Mangelfuld kvalitetsstyring m.v Afhjælpningsret og pligt Ansvarsophør ved byggeopdrag o.l Ansvarsophør efter almindelige regler og 5 års eftersyn års gennemgang års gennemgang Særligt om ophævelse Hovedentreprenørens afbestilling Gener for arbejds eller eksternt miljø Illegal arbejdskraft, arbejdskonflikter m.m Side 3 af 15

4 Generelle bestemmelser Almene forhold / /leverandøren skal, hvor intet andet er angivet, tillade kontrol af dennes styringssystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Overdrager underentreprenøren/leverandørenn helt eller delvist opdraget til anden side (se hertil ad AB 92 5 stk. 4) indestår han for, at der ikke derved eller ved senere heraf afledt videreoverdragelse sker en forringelse af Christiansen & Essenbæk A/S s rettigheder og forudsatte håndhævelsesmuligheder. Dettee gælder ikke mindst i relation til de mellemm parterne vedtagne vilkår for arbejdsforhold og adfærd m.m. på pladsen indledningsvis fremhæves bl.a.: At der aldrig må beskæftiges illegal arbejdskraft At såfremt arbejdsforhold af den i nærværende udbud/ kontrakt omhandlede art, entenn ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en sådan dog ikke positivt er tiltrådt, må løn og arbejdsvilkår hos underentreprenøren eller dennes underentreprenørerr ikke være mindre gunstige end de kår, som i almindelighed bydes arbejdstagere, der på udførelsesstedet præsterer arbejderr af tilsvarende art. At der er totalforbud for alle mod at være påvirket af eller indtage rusmidler på arbejdspladserne i arbejdstiden At der skal bæres hjelm hvor der skiltes med påbud og sikkerhedssko (med sømværn) i helee byggeperioden At der altid skal bæres refleksbeklædning som klasse 3 EN 471, ved arbejde på/ved vej og bane. Arbejdsmiljø og eksternt miljø Såvel eksternt miljø som arbejdsmiljø prioriteres højt. Underentreprenørs ledelsesansvar Det præciseres, at underentreprenøren fuldt og helt har det miljøretlige ledelsesansvar herunderr tilsyn og instruktion af arbejdsmiljø over for egne ansatte, og at alene underentreprenøren er forpligtet til konsekvent at indskærpe, sikre og håndhæve de gældende miljøregler over for disse. Uden indskrænkning af omtalte ansvar/pligter og navnlig uden, at Christiansen & Essenbæk herved overtager underentreprenørens ledelsesansvar m.v., kan vi dog over for underentreprenøren og eventuelt på hans vegne påtale ethvert brud på reglerne om arbejdsmiljø og/eller eksternt miljø. Sikkerhedsarbejde er pligtig at forvisse sig om pladsens specifikke regler og retningslinjer. Ansattes overtrædelse kan medføre skriftlig advarsel og ved gentagne eller alvorlig overtrædelsee heraf bortvisning fra pladsen. Brud på regler/aftaler om sikkerhed og arbejdsmiljø eller eksterntt miljø ( miljøregler ) er altid at betragte som en væsentlig misligholdelse. Ved gentagne eller Side 4 af 15

5 alvorlig påtale af sådanne misligholdelser på pladsen, forbeholder vi os derfor ret til straks at afbryde samarbejdet efter nærværende og principperne i AB og 44. Sikkerhedsarbejdet på pladsen koordineres af bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator, der indkalder til regelmæssige sikkerhedsmøder mindst én gang hver anden uge. er forpligtett til at være repræsenteret på disse møder. Hvor der skal etableres arbejdsmiljøgrupper, skal underentreprenøren stille med arbejdsmiljørepræsentant samt arbejdsleder. skal kunne fremvise planlægning og dokumenteret egenkontrol af arbejdsmiljø, herunder kontrol af, at de gældende almene sags specifikke arbejdsmiljøreglerr overholdes. Dokumentationen omfatter bl.a. ArbejdsProcesVurderingerr (APV er) for egnee arbejder, krancertifikater, påkrævedee kursusbeviser, logbog for kontroller iht. Stærkstrømsdirektivet o.l. Dersom en underentreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssigee forpligtelser, kan koordinatorenn såfremt omstændighederne tilsiger det uden varsel lade forholdet ordne for underentreprenørens regning. Plan for sikkerhed og sundhed er pligtig til at komme med input til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og ved sikkerhedsmøder bidrage med relevante rettelserr og tilføjelser til ajourføring af PSS. Som en integreret del af PSS udarbejdes der en byggepladsplan. Af dennee vil man kunne orientere sig om omfanget af P pladser, veje, interimistiskee køreveje, stier, flugtveje, placering af førstehjælps udstyr, oplagspladser m.m. Uheld og ulykker m.v. Som del af sin aktive deltagelsee i sikkerheds og miljøarbejdet er underentreprenøren pligtig at rapporteree alle uheld, ulykker, påbud, forbud, nær ved ulykker o.l. hændelser til byggeledelsen, også hvor skadeslidte har haft mindre end én dags fravær. Rapporteringen skal omfatte underentreprenørens ulykkesfrekvens samt antal ulykker på byggesagen. Ved uheld eller ulykker, som har haft konsekvenser for det eksterne miljø skal underentreprenørenn ligeledes rapporteree dette til byggeledelsen. Det samme gælder ved identifikation af ikke kortlagte forekomster af forurenet jord. Hvad enten der er tale om arbejdsmiljø der er angivet i nød og beredskabsplan for byggesagen. eller miljøuheld/ ulykker skal underentreprenøren uden tøven følge de anvisninger, Skiltning Advarsels og henvisningsskilte skal opsættes underentreprenører, hvis arbejde betinger dette. i henhold til gældende love af de Dokumenteret miljøledelse Hvor det er aftalt, at underentreprenøren skal præstere og dokumentere miljøledelse, skal planenn herfor fremsendes til godkendelse, inden underentreprisens iværksættelse. Dokumentation for gennemført egenkontrol af således planlagte kontrolaktiviteter, skal kunne fremvises på byggeledelsens anmodning. Side 5 af 15

6 Kemikalier Der må ikke forefindes kemikalier på byggepladsen, som ikke skal anvendes på byggesagen. Kemikalier på byggepladsen skal være ledsaget af tilhørende leverandør og arbejdsgiver særlig problematiske kemikalier, skal disse behandles i underentreprenørens APV er og sikker anvendelse e brugsanvisninger, der på anmodning skal forevises byggeledelsen. Hvis der anvendes skal beskrives i arbejdsinstruktion(er). Ved valg af kemikalier skal substitutionsprincippet efter hvis der på markedet findes et mindre miljø eller arbejdsmiljøskadeligt stof, der kan erstatte det pågældendes funktion. Produkter der indeholder stofferne CFC, PCB, asbest, haloner eller acrylamider må under ingen omstændigheder forefindes på pladsen. leves, dvs. ingen stoffer der kan skade miljøet eller arbejdsmiljøet må benyttes på arbejdspladsen, Støv, støj mv.: skal overholde myndighedskrav for støv, støj, vibrationer m.v. samt de eventuellee specielle krav af denne art, der måtte være stillet for projektet. Det påhviler underentreprenøren at foretage de nødvendige undersøgelser, forhåndsregistreringer og løbendee registreringer, så myndighedskrav og særlige projektrelaterede krav kan overholdes. Kvalitetsstyring Kvalitetsplan Hvis udbudsmaterialet ikke indeholder specielle krav til kvalitetsstyring, skal underentre prenøren/ leverandøren som minimum aflevere kvalitetsdokumentation samt drifts og vedligeholdelsesmateriale m.v. i henhold til Erhvervs og Boligstyrelsens bekendtgørelsee nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. Den samlede kvalitetsplan for en entreprisee udarbejdes af underentreprenøren/leverandøren, og består af en generel del vedrørende e organisation, styring og rutiner samt en specifik del vedrørende den for entreprisenn planlagte kontrolindsats og dokumentation, hvor al kvalitetskontrol skal dokumenteres. Sagsspecifik kvalitetsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse indenn arbejdet opstartes. s kontrol og dokumentation Al original kontroldokumentationn herunder følgesedler skal indsættes i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes af underentreprenøren på byggepladsen i hele udførelsesperioden. Udover kontroldokumentationen skal kontrolmappen også indeholdee al øvrig relevant kvalitetsdokumentation, som f.eks. dokumentation af kvalifikationer for personale, hvortil der er stillet krav. Tilsynet skal have fuld adgangg til kontrolmappen for at kunne kontrollere dennes tilstrækkelighed samt have mulighed for at auditere underentreprenørens kvalitetsstyringssystem. skal senest i forbindelse med færdigmeld ing (anmodning om afleverings forretning) aflevere 2 kopier af den fulde dokumentation ekskl. Følgesedler i kontrolmappen til byggeledelsen. Side 6 af 15

7 Den originale dokumentation i kontrolmappen skal opbevares af underentreprenøren/le (efter aftaleforholdet) fordrer en længere opbevaringstid, se hertil AB Materialeansvar mv. verandøren i mindst 5 år og 20 arbejdsdage efter afleveringen, medmindre omstændighedernee / /leverandøren skal dokumentere, at hans leverandørr i overensstemmelsee med Supplerende Bestemmelser, har tiltrådt byggeleveranceklausulen i AB 92 10, stk. 4 om ansvar, springende regres og voldgift. Dokumentation for, at leverancerr opfylder de stilledee kvalitetskrav m.v., fremsendes medmindre andet er aftalt så dokumenterne er os i hænde senest samtidig med leveringen. n skal så vidt muligt anvende produkter og materialerr der er i dokumentet bæredygtigtt fremstillet. Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer påhviler det underentrep prenøren nærmere at rekvirere (dvs. afkalde) leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt omgåendee at rykke for ikke rettidigt leverede materialer, så forsinkelse af opgaven undgås. Eventuel embal fejlleve rancer m.v. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles byggeledelse. Drift og vedligehold Senest i forbindelse med underentreprisens færdigmelding/leverancens levering skal drift og vedligeholdelsesmateriale samt tegninger m.v. afleveres. Ovennævnte materiale skal leveres sorteret og struktureret i en form efter byggeledelsens anvisning (paradigma udarbejdet for projektet). lage fjernes af underentreprenøren. Eventuelle reklamationer over beskadigede varer, Byggepladsforholdd Adgangsforhold Tilkørsel til byggepladsen skal foregå som angivet på byggepladsplan og altid efter byggeledelsens anvisninger. Medmindre andet fremgår af udbuds /aftalegrundlaget, etablerer vi interimsveje og anden vejinfrastruktur i sædvanligt omfang og kvalitet. Ydelses omfanget præciseress konkret på forespørgsel. Udgiften ved reparation fra overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den underentreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens begrundede vurdering er årsag dertil, medmindre dennee påviser at være uden skyld i skaden. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt de udlagte vejee ikke er tilstrækkeligee til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende underentre prenør selv tilvejebringe tilfredsstillende tilkørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidige e befæstigelser udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen, og det må Side 7 af 15

8 påregnes at befæstigelsen skal fjernes igen for underentreprenørens egen regning. Sådanne etableredee befæstigelser skal vederlagsfrit kunne benyttes af andre entreprenører. Hegn og vagt Hegn om byggeplads samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. Firmaskiltning Firmaskiltning udføres efter aftale med byggeledelsen om art og omfang m.v. El og vand Medmindre andet fremgår af udbuds /aftalegrundlaget, etablerer Christiansen & Essenbæk sædvanlig strømforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Tilsvarende gælder etablering af orienteringsbelysning på pladsens fællesområder. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Al yderligere interimistisk elinstallation herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, skal etableres på den enkelte underentreprenørs bekostning. Christiansen & Essenbæk er ikke ansvarlig for strømafbrydelser. Hvis en underentreprenørs el værktøj kræver en større installation, skal det nærmere anføres i tilbuddet med klar henvisning hertil. Medmindre andet fremgår af udbuds /aftalegrundlaget, etablerer Christiansen & Essenbæk sædvanlig vandforsyning til pladsen inkl. Almindelig underfordel ing. Ydelsesomfanget præciseress konkret på forespørgsel. Al yderligere forsyning eller videre fordeling må etableres/bekostes af de underentreprenører, det måtte have brug derfor. El og hovedkloak. Christiansen & Essenbæk foretager fremføring af forsyningsledninger til skurbyen. og vandforsyning vil først blive etableret i fuldt omfang efter udførelse af terrænregulering Skurby mv. De enkeltee underentreprenører skal selv levere egnee skurfaciliteter. Herudover skal de enkeltee underentreprenører selv betalee opstilling, tilslutning, flytning, fjernelse og drift af egne skure. Skurene placeres efter aftale med byggeledelsen og skal fjernes i takt med de enkelte entreprisers s afslutning. Skurfaciliteterne skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser bl.a. nr. 589 om indretning af byggepladser o.l. af 22. juni 2011 samt nr. 775 om indretning af skurvogne o.l. af 17. september Faciliteterne skal sikres bedst muligt. Oprydning Den enkelte underentreprenør er selv ansvarlig for oprydning, sortering og oplægningg af affald i containeree m.v. efter de gældende miljøregler og affaldsregulativer. Hvor der ikke er etablerett fælles affaldsordning, betaler den enkelte underentreprenør selv alle omkostninger i forbindelse e med bortskaffelse af affaldet. Den enkelte underentreprenør er pligtig at udarbejde en opgørelsee over affaldsmængder og fraktioner, herunder genanvendelsesgrad, samt at afleveree denne til byggeledelsen ved entreprisens afslutning/ /færdigmelding. Såfremt oprydning og henlæggelse af eget affald i container efter byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende (dvs. bl.a. i overensstemmelse med AB stk. 5), foretages disse ydelser efter forgæves påkrav til Side 8 af 15

9 underentreprenøren af Christiansen & Essenbæk. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsenss begrundede skøn på de implicerede underentreprenører. Materialeoplag s/leverandørens placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen og i overensstemmelse med byggepladsplanen. Intet rum i byggeriet må benyttes til lager uden byggeledelsenss tilladelse. Ved arbejdstidsophør skal alle produkter, der er omfattet af bekendtgørelse om farlige stoffer og materialer sikres, så uvedkommende ikke har adgang til produkterne. Materialer skal generelt sikres mod værdiforringelse. Vejrligsforanstaltninger Byggeriet skal i vinterperioden gennemføres i henhold til den til enhver tid gældendee bekendtgørelse herom. er forpligtet til at gennemføre de overenskomst snerydning dog ikke skal medtages. Snerydning og grusning af fællesområder gennemføres af Christiansen & mæssige vinterydelser og medregne udgiften hertil i tilbudssummen, idet udgifter til Essenbæk. n er forpligtet til at gennemføre e særlige vejrligsforanstaltninger (dvs. de ikke overenskomstmæssige foranstaltninger) samt eventuel snerydning på egne arbejds som ekstraarbejde efter forudgåendee aftale med byggeledelsen se hertil tilføjelsen ad AB områder. Medmindree andet konkret er bestemt, iværksættess sådanne foranstaltninger stk. Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprises særbeskrivelse, påhviler opmærkning af udsparinger, huller m.v. alene den underentreprenør, hvis installationsgenstande m.m. skal gennemføres eller indbygges. Den enkelte underentreprenør skal selv bore installationsgenstandee i såvel beton og murværk som lettere konstruktioner. Ligeledes skal underentreprenøren tætne korrekt om gennemføringen. I nedhængte lofter etableres gennemføringer dog altid af loftentreprenøren. Gennemføringer skal ske under fagmæssig respekt for konstruktionens samlede integritet. Den udførende er ansvarlig for, at der efterfølgende etableres korrekt afdækning af huller og udsparinger m.m for installationsgenstande er ansvarlig for fastholdelsen af sine bygningsdele i rette position under lukning af udsparinger, huller m.v. Præstation af nøgletal Dersom Christiansen & Essenbæk A/S pålægges til egen kundes (bygherres) brug at rekvireree nøgletal for underentreprenørens virke efter 4 og 5 i Erhvervs og Boligstyrelsenss bekendtgørelse om OPP, partnering og nøgletal (bek. nr af ) eller princippernee heri skal disse præsteres af underentreprenøren som en del af hans tilbudte ydelse. Medmindre e andet følger af udbuddet/aftalen skal tallene i så fald beregnes og afleveres i en form og udstrækning, der modsvarerr nævnte bekendtgørelses minimumskrav til bygherren. Side 9 af 15

10 skal tilsvarende sikre, at nøgletal for hans eventuelle underentreprenørs virke uhindret kan rekvireres i påkrævet omfang. Supplerende bestemmelser tilføjelser til AB92 Supplerende bestemmelser knytter sig til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed, 1992 (AB 92) Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem AB 92 og de nærværendee anførte supplerendee vilkår, gælder de supplerende vilkår forud for AB 92. I øvrigt er en henvisning til bestemmelser i AB 92 tillige en henvisning til de relaterede supplerende vilkår og vice versa. Udbudsforhold Hovedentreprenøren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forhandle samtlige bud, at antage et alternativt tilbud eller eventuelt helt at aflyse udbuddet. Hovedentreprenøren betaler ikke udregningsvederlag uden særskilt aftale. Der henvisess endvideree til AB 92 3, stk. 4. Tilbudsgrundlag Hvor intett andet måtte være bestemt skal tilbudssummen gives som en fast pris for helee udførelsesperioden. Angivelser i beskrivelser, tegninger og tilbudslister m.v. supplererr hinanden. En ydelse skal således medregnes, selvom den kun er angivet ét sted. I tilfælde af uoverens måtte give anledning til fortolkningstvivl, kan tilbudsgiver regne med de ved tilføjelsen af AB 92 4 stk. 1 stemmelser er største ydelse gældende. Hvor udbudsdokumenterne herudover rangordnede dokumentangivelser. Der henvises endvidere til tilføjelsen ad AB 92 3, stk. 4. Ydelsesindhold Tilbudssummen dækker den fulde ydelse i henhold til udbudsmaterialet inkl. henvisninger m.m.. heri medmindre det tydeligtt fremgår af tilbudslistens/ brevets forside, på hvilke punkter tilbuddet afviger derfra. Se endvidere ad AB 92 2 stk. 2 samt de Generelle Bestemmelser om miljøkrav, pladsforhold m.m. Alternativee ydelser Der kan i udbudsmaterialet være stillet krav om særlige metoder/materialer. Hvor der tilbydes en herfra afvigende ydelse, og hovedentreprenøren ikke (efter behørig forelæggelse) helt afviser benyttelsen, indestår underentreprenøren altid for, at den valgte løsning er ligeværdigg med den i udbudsmaterialet anviste. Påvisning af jævnbyrdighed påhviler til enhver tid underentreprenøren. Tilsvarendee gælder, hvor underentreprenøren ønsker anvendt et andet fabrikat/produkt end Side 10 af 15

11 angivet i udbudsmaterialet som reference for art eller kvalitet m.m. dvs. som en som ydelse e.l. Vedståelsee af tilbud Tilbud skal vedstås i 60 arbejdsdage, medmindre andet er bestemt ved udbuddet. Tilbudsgivere, hvis bud ikke antages, underrettes dog snarest muligt. Aftalegrundlaget Hovedentreprenøren benytter almindeligvis følgende aftalegrund lag ved kontraktindgåelsen: 1. Underentreprisekontrakten (inklusiv tiltrådte tilbudsforbehold m.m.) 2. Nærværende fællesbetingelser, herunder AB Projektmateriale som er revideret eller indforhandlet efter tilbudsdagen. 4. Eventuelle rettelsesbladee 5. Udbudsbrevet 6. De for entreprisen i øvrigt gældendee tegninger, beskrivelser, tidsplaner m.v. 7. Evt. udvalgte vilkår i bygherrens udbudsmateriale, hvis der er henvist underentrepriseudbuddet. 8. s tilbud dertil ved Ved uoverensstemmelser e.l. skal dokumenterne gælde i nævnte rækkefølge. Overdragelse af udførelsesret Det skal klart og specificeret fremgå af tilbuddet, hvis underentreprenøren forudsætter, at udførelsen af ikke ubetydelige dele af opdraget eller ikke uvæsentlige ydelser på pladsen, kan overlades til andre. I den forbindelse skal tredjemands navn om muligt angives. Entreprisens udførelse Projektgennemgang, kvalitetsstyring, prøver og kontrol m.m. er pligtig at deltage i projektgennemgangsmøder sammen med hovedentre for bl.a. kvalitetsstyring, prøver, dokumentationn og kontrolmålinger. Risiko og vedligeholdelse har vedligeholdelsespligten og bærer risikoen for sit arbejde i samme omfang og udstrækning som hovedentreprenøren tilsvarende hæfter herfor i forhold til bygherren. Dettee gælder tilsvarende for ydelser der præsteres som regningsarbejde. Der henvises yderligere til tilføjelserne af AB 92 25, sidste punktum samt prenøren og de projekterende teknikere. I Generelle Bestemmels ser gives nærmere foreskrifter 28. Side 11 af 15

12 Risiko m.m ved leveranceaftaler Ved kontrakter der udelukkendee vedrører rene leverancer, overgår risikoen og vedligeholdelses stand og hovedentreprenøren skriftlig har bekræftet besiddelsen. pligten til hovedentreprenøren (køber), når leverance er aflæsset på anvist sted i kontraktmæssig Ændringsarbejder Ændringsarbejder skal, medmindre andet aftales med byggeledelsen, udføres på samme vilkår, som er gældende for entreprisenn i øvrigt, jf. hertil bl.a. AB 92 stk. 3. Der henvises tillige til ad AB stk. 4. Om ændring af arbejdet i form af forceringstiltag (opmanding m.v), se tilføjelsen ad AB stk. 1. Ændringsaftalen Ethvert ændringsarbejde jf. dog AB stk. 3 skal være skriftligt aftalt i form af aftaleseddel, der er underskrevet af byggeledelse. Det påhviler underentreprenøren i tide at tage initiativ hertil. En aftale der fremgår af byggemødereferater med videre er ikke at sidestille med en aftaleseddel. Det fremhæves, at ovenævnte reklamations og formkrav kan håndhæves uanset ydelsens karakter og selvom underentreprenøren finder, at ydelsen stiltiende/mundtligt er rekvireret eller at hovedentreprenøren burde have haft kendskab til selve præstationen. Klausulen kan dervedd indebære en afvigelse fra retspraksis. Afregning ved ændringsarbejderr m.v. Hovedentreprenøren kan kræve ændringsarbejder udført som tilbudsarbejde, medmindre dette er usædvanligt for den pågældendee type ydelser. Indeholder kontraktgrundlaget ikke bestemmelser om ekstraydelsens afregning, kan hovedentreprenøren altid, som betingelse for overdragelse af opdraget kræve dokumentation for, at underentreprenørens pris eller afregningsgrundlag er sædvanlig for den pågældende ydelse og i øvrigt harmonerer nøje med kalkulationsgrundlaget for det øvrige arbejde. Byggemøder m.m. Såfremt der ikke senest på det næstfølgende byggemøde gøres indsigelsee mod mødereferatets ordlyd/indhold eller opmærksomheden henledes på, at referatett ikke er modtaget, betragtes det som både modtaget og tiltrådt. Bygherrens betalingsforpligtelser Overtagelsessyn Ved overgang fra en entreprise til en anden, er den overtagende e underentreprenør pligtig ved dokumenteret overtagelseskontrol straks at påtale synlige svigt ved forudgående arbejder, som kan få indflydelse på hans egnee ydelser. Tilsidesættes denne pligt, må underentreprenøren selv Side 12 af 15

13 bære alle merudgifter, som følger af en reglerne i Ab stk eventuel senere afhjælpningsindsats. I øvrigt gælder Almindelige betalingsvilkår Der ydes kun acontobetaling for materialer m.v., der er indbygget i bygværket. Aftalte interims m.m. som forudsat. Ved rene leveranceaftaler betales dog for ydelser, der er leveret på pladsen som aftalt på anvist sted. Princippet for den nærmere opstilling af acontobegæringerr aftales med hoved entreprenøren, der herefter kan afvise anden opstilling. Acontobegæringen skal være hovedentre prenøren i hænde senest d. 25. i måneden, omfattende det i den pågældende måned eller fra sidste begæring udførte arbejde m.v. Betalingsfristen er løbende måned plus 30 ydelser (stilladser m.m.) ansess for indbygget, når de tjener pladsaktiviteterne dage. I rene leveranceforhold skal acontobegæringen dog senest være modtaget den 2. arbejdsdag i den levering følgende måned. Ved fristoverskridelser henføres begæringen uanset evt. afvigendee datering af faktura altid til modtagelsesmåneden. Betalingsfristen er løbende måned plus 30 kalenderdage med forfaldstidd på periodens sidste dag. Modregning Det præciseres, at hvor ufravigelige lovregler ikke er til hindring derfor, kan hovedentreprenørenn foretage modregning eller tilbagehold i betalingerne til underentreprenøren for enhver skyld, som denne måtte have i forhold til hovedentreprenøren. Dette gælder uden hensyn til om skylden udspringerr af nærværende eller andre retsforhold parterne imellem. Tidsfristforlængelse og forsinkelse skal tåle den ved tilføjelsen af AB stk. 1 omtalte ( eventuelle) tidsforskydning, uden ændring af det til arbejdets udførelse forudsatte antal arbejdsdage. Forcering ved misvedligeholdelse Ved underentreprenørens ansvarspådragende forsinkelse af en aftalt del eller sluttermin eller hvor der foreligger åbenbar fare for sådan misligholdelse er underentreprenøren forpligtet til omgåendee at præstere vederlagsfri forcering, ved mærkbar opmanding og/eller indsættelse af yderligere materiel m.v. Efterkommes et skriftligt påkrav herom fra hovedentreprenøren ikke eller skønnes underentreprenørens forcering trods påkrav ikke tilstrækkelig virksom kan hoved for underentreprenørens regning. Ovennævnte resulterer ikke i nogen ændring af underentre entreprenøren, når terminen er overskrevet, indsætte de påkrævede forceringsressourcer prenørens oprindeligt forudsatte vedligeholdelsespligt eller risiko for det pågældende arbejdes fulde konditionsmæssighed. Side 13 af 15

14 Arbejdets aflevering Indkaldelse m.v. til afleveringsforretning Hovedentreprenøren kan lade indkaldelse til (endelig) afleveringsforretning afvente tidspunktet t for arbejdets aflevering til bygherren. Eventuelle forudgående tekniske færdigsyn e.l. ændrerr ikke herved. Fristen på 10 arbejdsdage i AB stk. 1 og stk. 3 regnes i så fald tidligst fra samme tidspunkt. Samlet aflevering Medmindre andet udtrykkeligt prenøren. Ret til forskydning af tidsplan Ved udarbejdelse af detailtidsplaner m.v. har hovedentreprenøren, indtil 10 arbejdsdage for den planlagte tid for aktiviteternes iværksættelse på pladsen, ret til at kræve at underentreprenørenn affinder sig med op til 30 arbejdsdages parallel tidsforskydning af entreprisens start og færdig m.v., giver ikke ret til erstatning eller godtgørelse. Dokumenterede merudgifter til snerydning og ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales dog i samme omfang, som i øvrigt måtte være eller blive aftalt for arbejder i vinterperioden. gørelsestermin (tidsplanen). Se hertil ad AB stk. 1 samt ad 27 stk. 3. Tidsforskydning uden kompensation Den ad AB stk. 1 og 24 stk. 1 omtalte tidsforskydning i anledning af detailplanlægningg er skriftligt aftalt, foretages samlet aflevering til hovedentre Mangler ved arbejdet Mangelfuld kvalitetsstyring m.v. Det præciseres, at såfremt underentreprenøren ikke løbende præsterer og dokumenterer (aftalt) kvalitets og/eller miljøstyring, drift og vedligeholdelsesplaner, evt. nøgletal m.v. foreligger der efter AB 92 en mangel, der bl.a. berettigerr til at foretage tilbagehold i betalingerne. Medmindre e misligholdelsens væsentlighed eller konsekvenser for hovedentrep prenøren kan begrunde andet, vil tilbageholdet kunne udgøre indtil 10 % af betalingskravet for samtlige af de arbejder m.v. som svigtet knytter sig til. Se hertil også AB (afslag) samt 36 stk. 2, nr. 2 (forlænget ansvarsperiode). Afhjælpningsret og pligt Tidsrummet for underentreprenørens afhjælpningspligt og ret fastsættes til 5 år og 20 arbejds dage fra arbejdets aflevering, jf. dog AB stk. 3. Side 14 af 15

15 Ansvarsophør ved byggeopdrag o.l. Hovedentreprenøren kan rette mangels krav mod underentreprenøren i yderligere 20 arbejds gælder bl.a.. dage udover de i AB stk. 1 anførte 5 år. Ansvarsophør efter almindeligee regler Hvis mangelansvaret ophører efter dansk rets almindelige regler ( 20 år fra kontrakt ) følgende: Der henvises til tilføjelsen ad AB 92 6 stk. 5 vedrørende ophør af underentreprenørens sikkerhed. Byggeleveranceklausulen i AB stk. 4 skal sikres opfyldt, jf. dog AB stk. 5. Tidsrummet for underentreprenørens afhjælpningspligt og ret fastsættes til 1 år og 20 arbejdsdage fra arbejdets aflevering. 1 og 5 års eftersyn 1 års gennemgang Fristen for 1 års gennemgang i AB forlænges med 20 arbejdsdage. 5 års gennemgang Fristen for 5 års gennemgangen i AB ændres til 5 år og 20 arbejdsdage efter afleveringen. Særligt om ophævelse Hovedentreprenørens afbestilling Hæver hovedentreprenøren eller bygherren hovedentrepriseaftalen kan hovedentreprenørenn straks afbestille underentreprisen mod fuldt ud at yde underentreprenøren godtgørelse i overensstemmelse med princippet i AB stk. 5, sidste punktum. Gener for arbejds eller eksterntt miljø Der henvises til Generelle Bestemmelser om den umiddelbare hæveadgangg ved misligholdelse af regler/aftaler om sikkerhed, arbejds eller eksternt miljø Illegal arbejdskraft, arbejdskonflikter m.m.. Underentrepriseaftalen kan ophæves uden varsel, hvis underentreprenøren benytter illegall arbejdskraft. Tilsvarende gælder, hvor arbejdsforhold hos underentreprenøren resulterer i krav fra faglige organisationer om at indgå en kollektiv overenskomst og dette medfører eller må forventes at medføre en lovlig konflikt, der standser eller forsinker arbejdet. Se hertil Generellee Bestemmelser. Side 15 af 15

Fællesbetingelser. Juni 2013

Fællesbetingelser. Juni 2013 Fællesbetingelser Juni 2013 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder

Læs mere

Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS

Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS 2. udgave Marts 2010 Fællesbetingelser - CG JENSEN A/S (FBS) Side 1 Forord Nærværende Fællesbetingelser (FBS, 2. udgave) udgør CG Jensen A/S almindelige juridiske vilkår

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller 6758-05A Fællesbetingelser Hansenberg Indholdsfortegnelse 1.0 Orientering 2 2.0 Generelt 4 3.0 Betingelser 7 4.0 Tilføjelser / afvigelser til AB92 8 5.0 Byggepladsforhold 23 6.0 Tidsstyring 27 Søren Jensen

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere