Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014"

Transkript

1 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013

2 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Fagsekretariatet for skoler Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Forord Den 31. oktober 2013 Af: Skolechef Per Larsen Vordingborg Kommunes skoler gør klar til den nye folkeskolereform I august 2014 vil der alle steder i landet ske store ændringer i folkeskoler, og i Vordingborg Kommune er man nu i gang med at planlægge alle de nye ting. Og noget af det nye er faktisk slet ikke nyt i Vordingborg Kommune. Kort før sommerferien 2013 blev alle folketingets partier - undtagen ét - enige om en samlet reform af folkeskolen, som træder i kraft til skoleåret Reformen betyder blandt andet, at eleverne får en ny og anderledes skoledag med tid til nye måder at lære på, daglig motion og bevægelse, og at skolerne vil åbne op mod det omkringliggende samfund og inddrage kultur-, forenings- og erhvervslivet i undervisningen. Reformens hovedidé er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Reformen stiller krav om en længere og mere varieret skoledag, med mere og bedre undervisning og læring for alle elever. Eleverne vil få flere timer til dansk, engelsk, matematik osv. og samtidig kommer der et helt nyt tiltag, nemlig den understøttende undervisning. I Vordingborg Kommune vil eleverne få godt timer med understøttende undervisning, som hjælp til at styrke elevernes faglige niveau gennem forskellige aktiviteter og læringsformer, eksempelvis motion og bevægelse, lektiecafé, udeskole, projektarbejde, inddragelse af lokalsamfundet og meget mere. Vordingborgs skoler er allerede godt i gang med mange af de nye ting, fordi skolerne siden 2012 har arbejdet med at implementere den lokale skolereform Fokus på Folkeskolen, som indeholder mange af de samme visioner og målsætninger som den nye nationale folkeskolereform. Vordingborg Kommunes elever har således allerede i halvanden år haft en længere skoledag, skolerne har lektiecafeer, man arbejder med nye læringsformer, og den digitale skole er en del af hverdagen i alle klasser. Samtidig er lærere, pædagoger og ledere i fuld gang med at blive klædt på til de nye roller og opgaver gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling. Folkeskolereformen passer som fod i hose ind i vores lokale reform fokus på folkeskolen, og derfor glæder det mig, at planlægningen af de nye ting kan ske samtidig med, at vi er i gang med at evaluere vores egen reform, siger Peter Jonassen, formand for Børne-, Unge og Familieudvalget. I de kommende måneder vil godt 120 medarbejdere og ledere fra kommunens folkeskoler deltage i arbejdet med at konkretisere hvad der skal til for at folkeskolereformen bliver en succes. Alle elevrådsrepræsentanter fra udskolingen vil komme med idéer og forslag på en innovationsdag, og i midten af januar vil de mange ideer blive præsenteret for en breds kreds af folk fra erhvervslivet, kultur- og foreningslivet, ungdomsuddannelserne, interesseorganisationer m.fl. Det hele bliver så samlet i et oplæg, som sendes i forhøring på skolerne, inden den politiske behandling i Børne- Unge og Familieudvalget i slutningen af marts

4 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Regeringen, Venstre og Dansk folkeparti har indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Grundstenen i reformen er: - At folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - At folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Hvis du vil læse hele aftale teksten, så kan du finde den her: I Vordingborg Kommune er vi i gang med implementering af vores lokale reform fra Fokus på folkeskolen om at udvikle en helt ny skole, der har som mål, at alle børn lærer mere. Derfor skal vi nu ikke i gang med at implementere endnu en ny reform - men snarere justere, videreudvikle og realisere det arbejde, vi allerede har i gang mod udviklingen af en ny skole. - Vi vil derfor nu gerne invitere alle, der har tilknytning og interesse i folkeskolen med i processen mod udvikling af den nye skole. Vi har brug for alle gode ideer som inspiration til vores arbejde -, skolechef Per Larsen. For netop, at tilgodese og høre alle interessenter, har vi planlagt en proces bestående af en række inspirations- og arbejdsmøder, hvor relevante grupper inviteres til dialog. Det fulde procesdesign placeres på en infoside, hvor det kan tilgås digitalt, men et hurtigt overblik over datoerne er som følger: 4

5 PLAN FOR PROCESSEN 30. oktober : Styregruppemøde Ultimo oktober : Igangsætning af arbejdsgruppen Ny Skoleklub 11. oktober : Inspirations- og arbejdsmøde Indhold og Læring 18. november : Styregruppemøde 21.november : Inspirations og arbejdsmøde Nye roller, opgaver og ansvar - medarbejdere 5. december : Inspirations og arbejdsmøde med elevråd Brainstormers 11. december : Styregruppemøde Ultimo december : Et foreløbigt katalog med anbefalinger og Inspirationsmateriale udarbejdes Primo januar : Præsentation af materiale i MED-struktur / skolebestyrelser og hos andre interessenter 14. januar : Dialogmøde, hvor materialet præsenteres for interessenter 24. januar : Styregruppemøde 27. januar : Endeligt katalog udsendes til skolerne Uge 6-9 : Pædagogisk aften på alle skoler Uge 9-12 : For høring hos alle interessenter og instanser Uge 9-13 : Kataloget kobles med evaluering af Fokus på folkeskolen Uge 14 :Politisk behandling og implementering på skolerne. På inspirations og arbejdsmøderne er formålet, at generere ambitiøse og innovative ideer, som kan indgå i beskrivelsen af folkeskolen anno Vi ønsker, at dagene bliver præget af en nysgerrig og kreativ tilgang, hvor vi sammen arbejder med de nye muligheder, og tænker helt ud af folkeskolens gamle, vante, kendte rammer. Vi skal sammen komme med input til reformens nye og spændende elementer på følgende områder: - Understøttende undervisning - Lektiecafe - Motion og bevægelse ind i alle fag - Fagligt løft i alle fag - Den åbne skole - Bedre læringsmiljø - Styrket forældre og elevinddragelse - Bedre udskoling - Læringsledelse - Nye roller, opgaver og ansvar - Kompetenceløft - Digitalisering 5

6 LÆNGERE OG MERE VARIERET SKOLEDAG I Vordingborg Kommune skal eleverne have en lidt længere, men mere varieret skoledag, efter sommerferien.. Mere dansk og matematik 4.-9.kl Engelsk i 1. og 2. kl. Ekstra idræt i 1. kl. Ekstra musik i 1. og 5. kl. Håndværk og design i 4. kl. Ekstra natur og teknik i 2. og 4. klasse 2. fremmedsprog fra 5. kl. Mere valgfag fra 7. kl. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Som det allerede er i Vordingborg kommunes skoler nu, vil der i den nye skole bliver der mere tid til faglig fordybelse. Skolerne får samtidig mere frihed til at tilrettelægge tiden til den understøttende undervisning, så den imødekommer lokale behov og indsatsområder på de enkelte skoler. Det overordnede formål er: - Bedre udbytte af fagopdelt undervisning - Varierede og differentierede undervisningsformer, herunder øget holddannelse - Bevægelse - Faglig fordybelse - Træning i lektiecafeer 6

7 På ugebasis vil der være mellem 5-10 lektioner understøttende undervisning forskelligt fordelt på de 3 faser indskoling, mellemtrin og udskoling. Den understøttende undervisning kan sammen med den fagopdelte undervisning tilrettelægges på nye og varierede måder både inden for de enkelte fag, og på tværs af fag, grupper og årgange. Vi skal således bryde radikalt med 1 lærer, 1 klasse, 1 klasselokale og over mod meget mere holddeling, fleksible skemaer og undervisningsdifferentiering. Undervisningen tilrettelægges ud fra varierede og differentierede læringsformer,og inddrager praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden med kodeord som innovation, entrepenørskab og kreativitet. HVEM VARETAGER DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING? Forskellige medarbejdergrupper kan varetage forskellige opgaver i den længere og varierede skoledag. Pædagoger og øvrigt personale inddrages i undervisningen i en understøttende rolle, og kan støtte og supplere læreren i de fagopdelte timer Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer kan varetage den understøttende undervisning alene I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver indenfor deres kompetencer og pågældende kvalifikationer Det lokale idræts-, kultur-, og foreningsliv De kommunale musik-og billedskoler Og en lang række andre aktører, som findes relevante for at kunne sikre læringsudbyttet for den enkelte. HVILKE LÆRINGSMÅL OG AKTIVITETER SKAL DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING INDEHOLDE OG HVILKE PERSONER INDDRAGES HVORNÅR? Ovenstående spørgsmål er i virkeligheden det helt centrale for inspirations- og arbejdsmøderne, og her, hvor vi virkelig har mulighed for skabe det bedste afsæt for morgendagens skole. For at sikre et øget læringsudbytte af dagen, er det vigtigt, at deltagerne har gjort sig klare overvejelser og tanker om mål og ønsket effekt af undervisningen. Det følgende afsnit vil indeholde en række links og ideer fra andre instanser til inspiration og forberedelse forud for møderne. 7

8 LINKS OG BESKRIVELSER I FORHOLD TIL DIVERSE INSPIRATIONSMATERIALE HELDAGSSKOLE PÅ STRANDGÅRDSKOLEN I ISHØJ Strandgårdskolen i Ishøj er en 2-3 sporet folkeskole, som siden 2008 har praktiseret helddagsskole med stor succes og gode erfaringer. Den længere skoledag giver mulighed for at arbejde med sammenhængende forløb over hele dagen. Der undervises på nye og alternative måder, som udfordrer forskellige sider hos eleven med udgangspunkt i barnets forudsætninger og potentialer. På skolen tænkes skole, læring, fritid og leg ind i en sammenhængende dag. På skolen har man en vision om, at børn og unge sejrer i eget liv samt, at børn og unge får mulighed for og rammer til at nå deres fulde potentiale. På skolen kobler man ude-læring med inde-læring, og udeskole er således en integreret del af den almene undervisning og læring i alle fag. Udeskolen bruges som metode til at bringe sanser, leg, bevægelse og omverdensforståelse i spil. Udeskolens arbejdsområde er grænseløst, og kan udspille sig mange forskellige steder. Fx i naturen, ved vandet i og omkring Danmark, i byrummet, fabrikken, butikken m.m. Kort sagt: Væk fra klasselokalet!! Det følgende YOUTUBE KLIP uddyber ovenstående: På skolens hjemmeside kan du læse meget mere om bl.a. deres udeskole: https://www.strandgaardskolen.skoleintra.dk Strandgårdskolens fysiske indretning tager også afsæt i et læringsperspektiv Skolen deltager i projektet Ny Nordisk Skole, hvor målene er - At udfordre alle børn, så de bliver så dygtige, de kan - At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige begreber - At styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis På sitet om Ny Nordisk Skole finder du ligeledes en informativ artikel om Strandgårdskolen På baggrund af flere skolers deltagelse i projektet Ny Nordisk Skole har Rambøll udarbejdet en evalueringsrapport om heldagsskoler, som beskriver nogle af de elementer og virkemidler, som også indgår i den nye skolereform. På side 7 i rapporten er en illustrativ figur, som viser de elementer, som også skal tænkes ind i den nye skolereform. Der indsættes herunder link til rapporten, og opmærksomheden henledes til især kap. 3 (s. 10), hvor de særlige virkemidler som kendetegner heldagsskolen præsenteres. Til et hurtigt overblik kan du på følgende sider (i rapporten) læse om: 8

9 s. 13 : Temaer, projekter og ud af klasseværelset - aktiviteter s. 13 : Strukturerede undervisningsrelaterede aktiviteter med klare faglige mål s. 15 : Holddannelse s. 16 : Arbejde med elevernes sociale kompetencer og relationer s. 17 : Introducere levernes til et organiseret fritidsliv s. 17 : Udvidet tilbud om motion i skoletiden s. 18 : Samarbejde med virksomheder eller uddannelsesinstitutioner s. 18 :Forbedret samarbejde med pædagoger og teamsamarbejde s. 19 : Pædagogernes funktion i heldagsskolen. DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Nov/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/121108%20 Evaluering%20af%20heldagsskoler%20endelig%20rapport%20oktober% ashx Inspirationskatalog til et styrket samarbejde mellem skoler og klubber på mellemtrin og i udskoling Klubberne (SFO 2) i Frederikssund kommune har udarbejdet et katalog med henblik på et styrket samarbejdet mellem skole og klubber på mellemtrin og udskoling. _skoler_2013.pdf Du kan læse hele materialet ved at klikke på ovenstående link, men kort opsummeret, tager materialet udgangspunktet i de kompetencer, som man fra klubbernes side kan byde ind med i forhold til den understøttende undervisning. I materialet deles den understøttende undervisning op i to grupper Direkte understøttende undervisning og Indirekte understøttende undervisning. Der gives en lang række eksempler og ideer til, hvordan dette kunne udmønte sig i praksis, hvilket uddybes i materialet. Overskrifter hertil er som følger: Den direkte understøttende undervisning Specialiserede læringsfællesskaber i praktisk-musiske og bevægelsesorienterede fag, som evt. kan fortsætte for interesserede elever efter skoletid. Teambuilding Brobygning til ungdomsuddannelserne Hands-on-læring Fordybelsestid, eftermiddagshold og rullende lektiecafé Supplerende sproglære og supplerende seksualundervisning Lege - og bevægelsespiloter Adventure forløb Fritidslokaler som læringsrum 9

10 Den indirekte understøttende undervisning Trivselsagenter Pigeprojekter Misbrugstemaer Teambuilding i frikvarterer Konfliktløsning Digitale mentorer Lejrskole, overnatninger og klassefester Trivselssamtaler med børn og forældre Forældremøder og workshops med forældre Brobygning med foreningslivet Ferietilbud Medborgerskab. I materialet peges på, at klubmedarbejdernes spidskompetencer ligger inden for den Indirekte undervisning, hvor man vil kunne bidrage til den generelle trivsel, inklusion m.m. Desuden findes en erfaringsopsamling af aktuelle og tidligere samarbejder mellem klub og skole. Devisen i materialet er at Fire skuldre løfter bedre end to, hvorfor samarbejdet mellem skole og fritid er positivt og generelt fremmende for det gode arbejdsmiljø. FRA FOKUS PÅ FOLKESKOLEN I forbindelse med arbejdsprocessen omkring Fokus på folkeskolen findes der et konkretiseringsmateriale under 17 stk.4-udvalget, som bl.a. beskriver, hvorledes skoledagen ville kunne se ud i indskolingen. Materialet kommer med bud på lærer/pædagogsamarbejdet, holddannelse, kontaktlærerbegreb og praktisk organisering. Materialet indeholder mange brugbare elementer, som er værd at genlæse i forbindelse med den nuværende proces. Afsnittet, som starter på side 35 finder du ved at gå ind på: g%20skoler/skoler/skolestruktur/ /currentversion/otte%20arbejdsgruppers %20konkretisering%20.pdf LEKTIECAFE OG FAGLIG FORDYBELSE Efter næste folketingsvalg vil det være obligatorisk for skolerne at tilbyde faglig fordybelse og lektiehjælp som en del af den længere skoledag. I perioden indtil næste folkeskoletingsvalg vil skolerne skulle tilbyde lektiehjælp i ydertimerne om eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge lektiehjælp og dermed få en kortere skoledag. Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever. I Vordingborg Kommune er vi på forkant på dette område, idet vi allerede har implementeret lektiecafeer på alle skoler. Nedenstående link skal derfor blot ses som inspiration. Linket henviser til en publikation, som er udgivet af Biblioteksstyrelsen m.fl I publikationen beskrives forskellige måder at skabe lektiecafeer på bl.a. i samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker. Der er ideer til, hvorledes lektiecafeerne gøres attraktive, og hvilke elementer, de bør indeholde. Et springbræt til en bedre skolegang 10

11 DEN FLEKSIBLE SKOLE Den nye reform giver rige muligheder for at organisere skoledagen på en måde, så den bedst muligt tilgodeser det enkelte barns læringspotentiale. Vordingborg Kommune har ydermere dispensation til at lave holddeling i op til 100 %, hvilket giver godt afsæt for innovative tanker. På 8. årgang på Kulsbjerg Skole udnyttes denne mulighed med stor succes. Lærerne, Lykke Larsen og Jesper Hellander, fortæller følgende: I vores team ser vi fleksibelt skema og holddannelse som tæt forbundne værktøjer i vores bestræbelser på at tilbyde vores elever et helhedsorienteret læringsmiljø. Fælles mål er vores fælles platform for planlægning af undervisning. På baggrund af Fælles mål placeres teamets lærere, således at alle tilknyttes fag, som de fagligt, didaktisk og pædagogisk mestrer. Herefter drøftes skemaønsker. Er det relevant med enkelte timer, moduler, halve eller hele dage med enkelte fag. Vi er bundet af et årligt timetal per fag, men vi er ikke tvunget til at fordele timetallet ligeligt over alle uger. Vi har fx 8 dansk lektioner p.t., da vi havde 4 lektioner i forrige periode. Når skemaet er lagt og fagkaptajnerne er kendt går fagmøderne i gang. Her planlægges fagenes og undervisningens ngens indhold. Samtaler om mål, rammer, ressourcer osv.danner basis for planlægning af holddannelse. I idræt ville vi fx gerne have større deltagelse blandt eleverne. Idrætstimerne i 7.kl. blev afviklet 'traditionelt', med ca.50 elever af blandet køn. Der var typisk et 'frafald' på 10-20%. I 8.kl. delte vi idræt efter køn, således at pigerne fik mulighed for at lave idræt med et strejf af 'tøse aktiviteter' (hullahop-stafet, dans, koreografi og lignende). Frafaldet blandt pigerne faldt til 5 % og deltagelsen var fremragende. Holddannelse foregår på tværs af hele årgangen, hvilket giver eleverne meget større mulighed for at finde sammen med en kammerat eller en faglærer, som de har god kemi med. Hvis ikke lærer 1 kan forklare en opgave, så eleven kan yde sit bedste, kan lærer 2, 3 eller 4 sandsynligvis. Venskaber og samarbejde på tværs af klasserne vægtes meget højt blandt eleverne. Holddannelse efter faglige forudsætninger har vist sig særdeles værdifulde ikke mindst i fremmedsprogene. Tidligere blev der måske undervist på 3 eller 4 forskellige niveauer med lige så mange eller flere tilgange. Det samme sker nu, blot i hold. Eleverne udtrykker tilfredshed med arbejdstempoet på holdene, og de stræber efter at dygtiggøre sig. Holdene er konstant foranderlige, og holdene forandres derfor langsomt men løbende. Interesser har ligeledes dannet baggrund for holddannelse, som det er tilfældet med vores linjer. Her har eleven aktivt tilvalgt et af i alt 4 linjer: Videnskab og verden, Sport og udeliv, Sprog og kultur (på dansk) og Sprog og kultur (fremmedsprog). 11

12 På Buskelund Skolen i Silkeborg har man ingen almindelige klasser. Her er eleverne organiseret i Hjemme- og Ude grupper. I Hjemme-grupperne er eleverne aldersintegrerede, og i Ude-grupperne tages der udgangspunkt i børnenes kompetencer og kvalifikationer. Skolen arbejder tæt sammen med Jan Tønnesvang, som er professor ved Aarhus Universitet. Hvis du vil vide mere, så kan du se følgende videoklip, som varer ca. 5 min. Den gamle firkantede enhedsskole med kasser, klasser og privatpraktisering er dybt forældet og ikke tidssvarende i forhold til, hvad vi vil med vores nye skole. Rasmus Alenkær forklarer i nedenstående link, hvorfor vi skal til at tænke skole på en anden måde, i en tegnefilm på ca. 10 minutter med titlen Den firkantede skoles farvel : På Holsted Skole i Næstved Kommune arbejder man med holddannelse og understøttende undervisning i det fænomen, som kaldes Emnebånd. Fra klasse har man emnebånd i 90 minutter hver dag. I emnebåndet arbejdes der på tværs af årgange og klasser med fokus på tværfaglighed og faglig fordybelse. Følgende videoklip giver en kort beskrivelse af, hvordan Emnebåndet udspiller sig: MERE IDRÆT, MOTION OG BEVÆGELSE På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold I de følgende præsenteres en række links og ideer fra forskellige instanser. Disse kan bruges som gratis inspiration i det daglige, eller indgå i et mere formaliseret samarbejde: 12

13 Tilbud til skoler og SFO / inspiration til den understøttende undervisning fra DGI DGI CrossGym 7 timers kursus med fokus på funktionel træning både ude og inde, hvor alternative redskaber tænkes ind. Fx træstammer og traktordæk. CrossGym bygger på principper fra mange forskellige træningsformer og giver mulighed for træning med høj intensitet. Det betyder, at kredsløb og muskulatur bliver udfordret hver gang med stor variation, høj musik og godt humør. I træningen indgår kamplege og konkurrenceelementer, der udfordrer selv den sejeste deltager til at yde maksimalt hver gang. Aktiviteten vil især være egnet for udskolingen. Læs mere her. Badminton i skole og SFO Et arrangement på tre timer som fungerer som en aktivitetsdag for SFO eller indskolingen, hvor en DGI instruktør planlægger og afvikler arrangementet i samarbejde med idrætslærerne og den lokale badmintonforening. Læs mere her. Skoleturnering i badminton Ligger ideelt i forbindelse med: Badminton i skole og SFO i klasse samt et lærerkursus i badminton og leg, øvelser til den daglige undervisning og 7-badminton. Efterfølgende planlægges en skoleturnering for 4. klasse og 5. klasse, eller evt. 4./5. klasse samt skoleturnering for 8. og 10. klasse i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DGI Storstrømmen. Klar, parat - tennisstart I samarbejde med en lokal tennisklub inviterer DGI Storstrømmen en eller flere klasser eller SFO er til at spille tennis på klubbens baner. Det er en tennisinstruktør fra DGI, som står for undervisningen i samarbejde med den lokale klub og DGI sørger for ketsjere og bolde til børnene. Inspirationskurser indenfor gymnastik - Inspiration til brug af redskaberne i gymnastiksalens/hallens redskabsrum og sikkerheden herom. - Inspiration til opvarmning i idrætsundervisningen - Inspiration til styrketræning, rytmisktræning, springtræning og modtagning, motorisk træning til børn mv. i idrætsundervisningen - Anatomi og fysiologi kursus, for dem der gerne vil vide mere om kroppens funktioner og træningens virkning 13

14 Skoleskydning Skoleskydningen er et tilbud til alle landets 5. klasser, hvor eleverne deltager i en landsdækkende skolekonkurrence gennem den lokale skytteklub. Læs meget mere på: (Findes i dag på Kulsbjerg Skole) DGI trænerguiden Få inspiration og værktøjer til at planlægge idræts- og bevægelsesforløb ved hjælp af DGI Trænerguiden, som forklarer øvelser i både ord, billeder og små videosekvenser. DGI tilbyder kurser med afsæt i trænerguidens øvelser, om hvordan man kan bygge længerevarende temaforløb op indenfor fx indenfor fodbold, atletik, basketball, bordtennis m.fl. Kan frit benyttes af alle. Se: Inspirationsmaterialer Bestil inspirationsmaterialer med fokus på idræt, leg og bevægelse indenfor diverse idrætter, skole- og SFO området mv. her: Bestil en sjov og anderledes idrætsdag for hele skolen Få en anderledes idrætsdag med fokus på sjove, overraskende og utraditionelle aktiviteter, som fx zumobrydning, teambuilding, afrikansk zumba, parkour, bobbel fodbold, klatring mv. DGI PowerBreak Få et 3 timers inspirationskursus i små bevægelseslege og øvelser, man kan bruge som pauser eller brainbreaks i løbet af en skoledag, fx som pause i den faglige undervisning. Læring i bevægelse Få inspiration til hvordan du kan lave faglig undervisning i bevægelse. Se mere her: Unge i front lederuddannelse til klasser Tilbyd de unge i 9. og 10. et ung lederuddannelse på 30 timer, hvor målet er, at de unge får lyst, mod og interesse for at ideudvikle, tage ansvar og igangsætte aktiviteter sammen med andre i og udenfor foreningen. En del af uddannelsen indeholder praktisk i en forening, hvor den unge skal planlægge, gennemføre og evaluere en selvvalgt opgave eller arrangement i foreningen. Læs mere her: Visionsseminar med udgangspunkt i idræt, leg og bevægelse 14

15 Ønsker I at sætte mere fokus på idræt, leg og bevægelse og står I overfor at skulle skabe et nyt samarbejde mellem lærere og pædagoger? Så kan I få DGI s proceskonsulenter ud til jer og lave et visionsseminar for hele eller dele af personalegruppen, hvor deltagerne i processen bliver hevet ud af deres vante tankemønstre og handlemåder og får mulighed for at se sig selv og deres situation i et nyt lys. I løbet af processen skaber vi plads til at italesætte behov, drømme, ideer og ønsker, og procesdeltagerne får mulighed for at sætte spot på det, der er særligt vigtigt og betydningsfuldt for dem indenfor idræt, leg og bevægelse i forbindelse med skole og SFO. Konsulenterne vil samtidig sikre mulighed for at disse drømme og ideer bliver omsat til konkret handling i jeres hverdag. Visionsseminaret indeholder lege og øvelser personalegruppen kan bruge i arbejdet med eleverne samt viden om hvorfor idræt, leg og bevægelse er så vigtig i forhold til børns indlæring og trivsel. Visionsseminaret indeholder: Et indledende planlægningsmøde ca. 1 time Del 1 af visionsseminaret: Hvor er I lige nu? Drømme og ideer ca. 2-3 timer Del 2 af visionsseminaret: Fra drøm til virkelighed fra ord til handling ca. 2-3 timer Opfølgningsmøde ca. 1 time Bliv DGI Profilskole Det er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig der er i fokus på DGI s profilskoleforløb, fordi det fremmer børn og unges lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet og læring. Et DGI Profilskoleforløb involverer alle lærere og pædagoger på skolen og tager ca. et skoleår at gennemføre. Centralt i profilskolekonceptet er, at de voksne skal være rollemodeller i forhold til børnene. Det sikrer en målrettet indsats omkring mere fysisk aktivitet i skolen, der ikke kun bygger bro til et aktivt familie- og foreningsliv, men også gavner elevernes sundhed generelt. Det har desuden en lang række positive effekter i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling. For at blive profilskole skal skolen gennemgå et fastlagt udviklingsforløb. Det skal skabe de kulturelle og faglige forudsætninger for, at skolens personale kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af elevernes hverdag, ligesom forældre og lokale idrætsforeninger også involveres i processen. Skolen skal efter hvert af de tre temamoduler igangsætte aktioner, med henblik på at ændre hverdagspraksis. Læs mere her: DGI SFO idræt, leg og bevægelse At blive DGI SFO kræver deltagelse af hele personalet i et uddannelsesforløb over fem moduler samt udarbejdelse af en bevægelsespolitik og en handlingsplan for institutionen. Fokus er særligt på børnenes umiddelbare begejstring for bevægelse, det pædagogiske personale som rollemodeller og uddannelse på hjemmebane i institutionen. Denne tilgang gør en stor, positiv forskel for implementering af forløbet til dagligdagen. Læs mere her: 15

16 Kontakt: Maja Damgaard, Kommunekonsulent DGI Storstrømmen, tlf / , For at høre nærmere om ovenstående muligheder samt priser. FLERE PUBLIKATIONER TIL DOWNLOAD Rum der bevæger børn. Inspirationskatalog 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge. Fysisk aktivitet og motion i folkeskolen ationer/2010/folke/fysisk%20aktivitet%20og%20motion%20i%20folkeskolen/fysisk%20 aktivitet%20og%20motion%20i%20folkeskolen%20-%20web.ashx Motion i klassen et projekt i faglighed for alle onsmateriale.pdf Spot på fysisk aktivitet sundhedsundervisning med PlaySpots i skolen. oner/boeger/ playspot.light.pdf Politik for bevægelse i kommuner og skoler et inspirationsmateriale til teori og praksis 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer. HJEMMESIDER TIL INSPIRATION TIL LÆRING, LEG OG BEVÆGELSE 16

17 FLERE TIMER I NATUR/TEKNIK Natur / teknik er et vigtigt dannelsesområde for alle elever, og et fag, der giver eleverne et grundlag til videreuddannelse inden for en række områder. Derfor forhøjes det vejledende timetal i natur / teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Ydermere skal den naturfaglige dimension tænkes ind i den understøttende undervisning. Samarbejde mellem Geocenter Møns Klint, NTS og Avnø Naturcenter Der er mulighed for at indgå i et samarbejde med Geocenter Møns Klint gennem projektet Xciters og i et formaliseret samarbejde med NTS-centeret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) og Avnø Naturcenter. X-citers, naturvidenskab fra ung til ung, hedder projektet man på Geocenter Møns Klint tilbyder for 7. klasser i samarbejde med Experimentarium. X-citers er et uddannelsesprojekt, hvor idéen er at styrke interessen for naturvidenskab og teknik og at højne såvel elevernes som lærernes faglige niveau og især evnen til at formidle denne faglighed i grundskolen. Xciters ønsker at kombinere viden og erfaringer fra både lærere, elever og forskere med vægten lagt på naturvidenskab og formidling. Konkret etableres der et lokalt samarbejde om konceptet X-citers, der baserer sig på at en række 7. kl. elever uddannes til at formidle naturvidenskab for andre elever på deres egen skole. Princippet bygger på ung underviser ung. I praksis inviteres alle skoler i Vordingborg Kommune til at deltage. Hver skole udvælger en naturfagslærer, der skal være X-citers -elevernes kontaktlærer på skolen. I hver 7. klasse udvælges 3-4 X-citers elever. Dette foregår ud fra en faglig, social og formidlingsmæssig betragtning. Disse elever deltager sammen med kontaktlæreren på et internatophold på Geocenter Møns Klint. På kurset undervises eleverne i udvalget emner og formidlingsteknikker og i en række forsøg og demonstrationer. Alle aktiviteter bygger på Fælles mål. Erfaringen viser, at de deltagende elever udvikler sig enormt socialt og er med til at flytte indgroede rollemønstre i klasserne. Disse erfaringer gør projektet relevant både i forhold til linjemodellerne på udskolingsskolerne, men også i sammenhæng med etableringen af inkluderende læringsmiljøer. I kombination med X-citers -samarbejdet vil det være interessant at inddrage NTS-centeret. Centeret er til stede i mange grundskolerelateret sammenhænge og arbejder ud fra 7 centrale indsatsområder: 1. En styrket naturfagskultur på skolerne 2. Velfungerende netværk på tværs af institutioner 3. God undervisningspraksis 4. Efter- og videreuddannelse 5. Brobygning 6. Samarbejde mellem formelle og uformelle læringsmiljøer 7. Naturfaglige events NTS har flere projekter i gang, der naturligt vil kunne kobles med X-citers Blandt andet Projekt ung til ung, hvor målet er at give elever mulighed for at få indgående indblik i det faglige og sociale studiemiljø, der kendetegner det næste trin i deres uddannelsesforløb. Projektet har flere interessante delprojekter bl.a. venskabsklassesamarbejde mellem grundskoler og gymnasierne. I projektet arbejdes med innovativ udvikling, afprøvning og udbredelse af forløb indenfor natur, teknik og sundhed på tværs af sektorer, formelle og uformelle miljøer. 17

18 I arbejdet inddrages ligeledes Avnø Naturcenter, der er kommunens naturlige omdrejningspunkt for pædagogik, natur og science. Avnø kan med deres kompetencer være en værdifuld samarbejdspartner i arbejdet med formidling til og imellem elever og understøtte processen både på Avnø Naturcenter men også i de lokale skolemiljøer. ning/naturskoler/sjaelland/naturcenter/ KULTURTJENESTEN Fra april 2014 bliver Vordingborg Kommune en del af udviklingsprojektet Kulturtjenesten, som formidler og understøtter udviklingen af børne- og ungekulturtilbud af høj kvalitet. Kulturtjenesten formidler lokale kulturtilbud målrettet direkte til skoler, SFO og dagtilbud, såvel som kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger. Hvilket betyder at tilbuddene understøtter arbejdet med opfyldelse af trinmål og fælles mål. Kulturtjenesten udvikler løbende nye læringsforløb i samarbejde med kulturaktører og fagpersoner på skole- og dagtilbudsområdet. I sin nuværende form udbyder Kulturtjenesten n tilbud fra kulturaktører i Lolland og Guldborgsund kommuner, men fra april 2014 vil det også omfatte aktører fra Vordingborg Kommune. Læs mere om Kulturtjenesten, og se hvilke tilbud der udbydes p.t. på INSPIRATION FRA KULTUR OG FRITID 23. september afholdt Kultur og Fritid et dialogmødemøde, hvor skoleafdelingen var inviteret med. Målet var, at sætte den nye reform i spil sammen med forenings- og kulturlivet, urlivet, og få deres begyndende og gratis bud på, hvordan man kunne tænke et samarbejde mellem kommunens skoler og forenings- og kulturlivet. livet. Nedenstående materiale er mødets output, og de første tanker til inspiration for, hvordan man kan se samspillet i praksis. Inspirationsmateriale fra dialogmødet mellem Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Lokalhistorie: - Gamle håndværk i byen, Hvordan så byen ud før, lokal forankring Naturkendskab og bevægelse: - 4 uger 3 timer ugentligt (i sammenhæng) fra klase i nærområdet. Eksempelvis: på skolens udeområde, i byen, i skoven, ved stranden. 18

19 Gamle lege: - 2 timer i 4 uger fra klasse. Naturens spisekammer - for mellemtrinet: - Bål og brændenældesuppe, skvalderkål mm. - Høsttema: høste frugt og grønt, lave marmelader mm. - Tid til forberedelse, udførelse og efterbearbejdning. GPS-løb GEO-catching fra 3. klasse Hjemkundskab, matematik og natur/teknik: - Fokus på økologiske produkter og miljøbesparelser - Dyre velfærd (fx æg) mm. Krop, Kost, Mindfullness: Udskoling, Linjehold eventuelt i flere dage. Workshop/ værkstedslæring. Eleverne roterer i mindre grupper. Sang brug af stemmen - Maling udtrykker kroppen. - Mindfullness - Klovneri - Kostens betydning - Fysisk aktivitet (badning, ro, kajak- åbent vand aktivteter) - Hvem, hvad, hvor, hvornår? Almene instruktørkurser: - Klubberne kommer og uddanner udskolingselever, til gavn for klubber og skoler - der bliver flere til at hjælpe i undervisning/skole og klub samt til at hjælpe i foreningsarbejdet. Vi bor i Danmark med meget vand: - 4. og 5. klasse på Bogø Skole - Hver tirsdag mellem Hele skoleåret - Vandaktiviteter - Instruktørrotation mellem roklub, svømmeklub, kajakklub, dykkerklub - Aug-sept-okt: roklub - Nov-jan: dykkerklub - Feb-april: svømmeklub - Maj-juni: kajakklub Besøg en sejlklub: - Snuse til sejlerlivet - Små hold - 2 timer pr. gang - Sejlklubberne stiller instruktører til rådighed skolebåde med plads til 4 elever i hver. Fælles musik og idræts uge for udskolingen: Pigerne i 7.-9.klasse: - Rytmegymnastik ved gymnastikforening 19

20 - Laver musik og koreografi i musiktimen. - Underviser hinanden. - Mulighed for at rekruttere nye instruktører blandt de store elever. - Drengene: - Parkour - Crossfit - Regner på kalorier i matematik Ung lærer ældre Ipad/SMS Ældre lærer ung historie/digte Overvægtige elever udvalgt hold. - Kostvejledning - Kostudarbejdelse/forberedelse til et måltid - Motion herunder svømning - Vægttab procentregning - Indkøb handels regning - Motion målt i mad forbrænding Svømning i indskolingen: - Hver tirsdag - Total undervisningstid på 45 min - Høj aktivitetsniveau og differentieret træning - Lære at svømme de tre gængse svømmearter - springe, dykke og redde andre. - Fortrolighed med vand - Faglighed: matematik (tælle baner, omregne til meter, tælle armtag/vejrtrækning). - Kan bedst lade sig gøre i en svømmehal med 50 meter bassin..derfor stort ønske herom Morgengymnastik i indskolingen: - 1 time - 2 instruktører til pr. klasse (evt. incl. lærerne) - Kønsopdelt - Gymnastiske lege - Opvarmning - Motorik Krav til skolen: Facilitet med redskaber, løn til instruktørerne. Krav til foreningerne: Mødestabilitet, kvalificerede instruktører. Formål med deltagelse set fra forening: Flere medlemmer, nye instruktører. Måske kan foreningerne rekruttere nye trænere blandt arbejdsløse. Skiftende foreninger til den månedlige idrætsdag: - Linedans - Parkour - Geocatch - O-løb - -Cross fit - Svøm for sjov Lektiecafe: 20

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere