TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort / Ledningsnet Bilag 2: Tårnby Forsyning Vand. Katalog over tiltag til reduktion af importen af drikkevand Bilag 3: Gennemgang og vurdering af TÅRNBYFORSYNING VAND A/S Bilag 4: Oversigt over enkeltindvindere Udarbejdet af Tårnby Kommune med teknisk bistand fra Grontmij A/S. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

3 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Tårnby Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden Vandforsyningsplanen er en sektorplan på linje med spildevandsplaner, varmeplaner og lign. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i medfør af Vandforsyningslovens 14. Vandforsyningsplanen er politikernes og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur. Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til at sikre at borgerne godt og tilstrækkeligt vand inden for planperioden. Dette indebærer, at vandforsyningen skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet renoveres og evt. udbygges, samt at der opnås god forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af vandforsyningen, samt en plan for hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden. Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Tårnby Kommune i samarbejde med den almene vandforsyning i kommunen, TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Grontmij har været rådgiver på opgaven. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

4 Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Planforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. xx Planforslaget har været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden xxx De indkomne bemærkninger til planen er behandlet, og planen er herefter vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen d. xxx TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

5 RESUME Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Tårnby Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden Vandforsyningsplanen er politikernes og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig danner planen grundlag for kommunens administration af vandforsyningsområdet, ligesom den er vandforsyningens grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur. Elementerne i vandforsyningsplanen. Fra Vandetsvej.dk TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

6 Borger og virksomheder i Tårnby Kommune vil også i fremtiden få drikkevandet leveret fra TÅRNBYFORSYNING Vand. Enkelte grundejere får vand fra deres egen eller naboens indvindingsboring. Vand til formål der ikke kræver drikkevandskvalitet kan også fremover leveres fra andre anlæg, så længe det sikres at vandet har den fornødne kvalitet i forhold til formålet. TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør Tårnby Kommune ekskl. Saltholm, Peberholm og Kalvebod Fælled (jf. figur 3.1). I det naturlige forsyningsområde har forsyningen pligt til at tilslutte nye forbrugere på økonomisk rimelige vilkår. Det samlede forbrug af drikkevand i Tårnby Kommune er ca. 2,54 mio. m3 pr. år. Heraf bliver ca m3 indvundet i Tårnby Kommune, mens de resterende ca. 1,75 mio. m3 bliver leveret fra HOFORs by ledningsnet til TÅRNBYFORSYNING Vand. Herudover får TÅRNBYFORSYNING Vand leveret vand fra HOFORs byledningsnet som forsyningen leverer videre til HOFORs forsyningsnet i Dragør Kommune. Vandmængden udgjorde ca m3 pr. år frem til 2013, hvor vandmængden steg til ca m3 pr. år, fordi to af Dragør Vandværks boringer blev taget ud af drift. Videre leveringen af drikkevand forventes opretholdt i planperioden på det niveau, som de 2 vandforsyninger aftaler indbyrdes. TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby Kommune ønsker at reducere den årlige leverance af drikkevand fra HOFORs by ledningsnet med ca m3 ved udgangen af Forbruget af drikkevand i husholdninger og virksomheder forventes at være stabilt eller faldende i perioden frem til 2026, på trods af at der forventes et stigende indbyggertal, fortsat udbygning af erhvervsområderne og en væsentlig udvidelse passagerantallet af Kastrup Lufthavn. Reduktionen i forbruget af drikkevand vil ske via forskellige vandbesparende tiltag såsom: Reduktion af vandspildet i forsyningens ledningsnet. Reduktion af vandforbruget i kommunens ejendomme i tilknytning til kommunens øvrige klimatiltag. Vandbesparende teknologi i nye byområder f.eks. via krav i lokalplaner. Installation af vandbesparende installationer, såsom individuelle vandmålere og lavtskylstoiletter, i nyt - og eksisterende byggeri. Borger- og virksomhedsrettede vandsparekampagner Vand af ringere kvalitet såsom regnvand, havvand, vejvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand (sekundavand) forventes i højere grad end i dag, at erstatte drikkevand til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er nødvendigt. Det kan f.eks. være vanding, toiletskyl, køling, teknisk vand mm. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

7 MÅL OG VISIONER Tårnby Kommune har opstillet de overordnede mål og visioner for grundvand og drikkevand for perioden frem til De overordnede mål og visioner er i det følgende konkretiseret i 7 delmål. Mål og visioner danner, sammen med lovgivningen, retningslinjer fra kommuneplanen og vandplanen, grundlaget for Tårnbys Kommunes administration på grundvands- og vandforsyningsområdet. Tårnby Kommunes mål og visioner for grundvand og drikkevand er: at sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv (jordbrug, industri m.v.) under samtidig respekt for målene for natur og overfladevand. Disse fastsættes gennem de statslige vand- og naturplaner at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand at opnå økonomiske- og miljømæssige fordele ved teknisk behandling af vandet (blødgøring) at mindske importen af vand at opnå bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen og sikre denne mod overudnyttelse. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

8 TÅRNBYFORSYNING Vands vandværk Delmål For at opfylde Tårnby Kommunes overordnede mål og visioner og samtidig holde sig inden for vandplaners målsætninger, er der opstillet nedenstående delmål. Disse søges opfyldt gennem de foreslåede indsatser i afsnit 3.2 samt via kommunens administration af grundvands- og vandforsyningsområdet. Vandkvalitet Vand til brug som drikkevand og i levnedsmidler skal som udgangspunkt baseres på grundvand, som kun har undergået en simpel vandbehandling (Beluftning og filtrering). Der kan gives tilladelse til udvidet vandbehandling i særlige tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra en samlet afvejning af vandkvalitet, forsyningssikkerhed, miljømæssige forhold og økonomi. Vand til andre formål kan stamme fra andre kilder såsom regnvand, havvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand. Dette vand skal være renset/hygiejniseret, så vandet overholder de vandkvalitetskrav, som brugen af vandet kræver. Systemer med forskellig vandkvalitet skal opbygges, så det sikres, at drikkevandet ikke kan forurenes af vand, der ikke har drikkevandskvalitet. Forsyningen af drikkevand skal ske med stor fokus på at sikre drikkevandet mod at blive forurenet. Blødgøring af vand For at opnå økonomiske- og miljømæssige fordele forventes der etablering af teknisk behandling (blødgøring) af drikkevandet leveret af TÅRNBYFORSYNING Vand så drikkevandets hårdhed ikke overstiger 22 dh. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

9 Forsyningskapacitet Vandforsyningen i Tårnby skal være udbygget således, at der mindst er kapacitet til at levere 130 % af det maksimale døgnforbrug og det maksimale timeforbrug. Forsyningssikkerhed I tilfælde af strømsvigt eller nedbrud skal vandforsyningen i Tårnby været opbygget således, at alle kritiske forbrugere er sikret det nødvendige forsyningstryk i 8 timer I tilfælde at ledningsbrud skal kritiske forbrugere sikres nødvandforsyning i løbet af 2 timer og den normale forsyning skal genoprettes hurtigst muligt. Samtidigt skal vandforsyningen råde over en ajourført beredskabsplan, der utvetydigt redegør for hvilke handlinger, der skal foretages i en beredskabssituation herunder håndtering af drikkevandsforurening mm. Mindske import af drikkevand Behovet for den årlige import af drikkevand forventes reduceret med m3 i løbet af planperioden Forbruget af drikkevand per forbruger forventes reduceret med 10 liter/dag svarende til et fald fra i dag 103 liter/forbruger/dag til 93 liter/forbruger/dag i Grundvandsressourcen Den samlede udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager skal være så bæredygtig som muligt. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen kan forøges gennem forøget infiltration af regnvand, hvis det kan ske uden risiko for forurening af grundvandsressourcen. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen skal sikres mod yderligere forurening, således at den også i fremtiden kan anvendes til indvinding af drikkevand. Bæredygtighed Der skal arbejdes hen mod en stadig mere bæredygtig vandindvinding ved at reducere unødigt vandforbrug, reducere vandforbruget af importeret drikkevand, sikre grundvandsressourcen mod yderligere forurening samt minimere vandforsyningens energi- og ressourceforbrug. Forhold til anden planlægning Vandforsyningsplanlægningen tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Tårnby Kommune og skal udarbejdes inden for rammerne af den gældende lovgivning og den fysiske planlægning. Vandforsyningsplanen skal således være i overensstemmelse med rammerne i: Forslag til Vandplanerne for: o hovedvandopland 2.3 Øresund og o hovedvandopland 2.4 Køge Bugt samt TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

10 Tårnby Kommunes Kommuneplan Tårnby Kommune skal, jf. Vandforsyningslovens 14, udarbejde vandforsyningsplaner, der skal beskrive, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Statens forslag til Vandplaner fastlægger følgende prioritering af forbruget af vandressourcerne: 1. Forsyning med drikkevand, 2. Miljøtilstanden i omgivelserne og 3. Vandforbrug til erhvervsformål. Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand, varetages gennem: Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse Målsætninger, retningslinjer og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Statens vandplaner. Miljøbeskyttelseslovens regulering af forurenende aktiviteter. En del af de handlinger og tiltag der fremgår af vandforsyningsplanen vil skulle implementeres i kommunens klimakommune handlingsplan. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

11 PLAN FOR DEN FREMTIDIGE VANDFORSYNING Den nuværende vandforsyningsstruktur i Tårnby Kommune forventes bevaret i perioden frem til Det vil således fortsat være TÅRNBYFORSYNING Vand, der varetager størstedelen af vandforsyningen i kommunen via levering fra Tårnby Vandværk suppleret med import af drikkevand fra HOFORs byledningsnet. Forsyningsområder TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør Tårnby Kommune ekskl. Saltholm, Peberholm og Kalvebod Fælled, som vist på figur 3.1. I det naturlige forsyningsområde har forsyningen pligt til at tilslutte nye forbrugere på økonomisk rimelige vilkår. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

12 Figur 3.1. TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør hele kommunen ekskl. Kalvebod Fælled, Saltholm og Peberholm. De forbrugere med egen vandforsyning, som er placeret inden for det naturlige forsyningsområde, er derved sikret, at tilslutningen til vandværket sker på økonomisk rimelige vilkår. Derfor vil forbrugerne i det naturlige forsyningsområde med enkeltforsyningsanlæg til husholdningsformål som udgangspunkt ikke få tilladelse til at lave en ny boring, hvis dette bliver aktuelt. Kalvebod Fælled og ejendommene på Saltholm og Peberholm er ikke omfattet af TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde. Hvis ejendommene på Saltholm og Peberholm ønsker vandforsyning fra TÅRNBYFORSYNING Vand, kan TÅRNBYFORSYNING Vand udarbejde et tilbud på tilslutning baseret på de faktiske omkostninger. På den baggrund kan Tårnby Kommune vurdere, om ejendommene kan tilsluttes forsyningen på økonomiske rimelige vilkår, eller om ejedommene skal have tilladelse til etablering af egen vandforsyning. Fremtidigt ledningsnet TÅRNBYFORSYNING Vand foretager løbende en udvidelse af ledningsnettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere og i forbindelse med byudvidelser. Bilag 1 viser vandværkets nuværende ledningsnet sammen med planlagte byudviklingsområder og de nuværende forbrugere med egen vandforsyning. Vandleverance over kommunegrænsen TÅRNBYFORSYNING Vand får årligt leveret ca m3 fra HOFORs byledningsnet via trykforøgerstationerne Øst, Vest og Syd. Leverancen af vand forventes at skulle fortsætte i perioden frem til TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

13 Herudover får TÅRNBYFORSYNING Vand leveret vand fra HOFORs byledningsnet som forsyningen leverer videre til HOFORs forsyningsnet i Dragør Kommune. Vandmængden udgjorde ca m3 pr. år frem til 2013, hvor vandmængden steg til ca m3 pr. år, fordi to af Dragør Vandværks boringer blev taget ud af drift. Videre leveringen af drikkevand forventes opretholdt i planperioden på det niveau, som de 2 vandforsyninger aftaler. TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby Kommune ønsker at reducere importen af drikkevand med m3 i løbet af planperioden ( ). Reduktionen kan ske gennem: Øget egenproduktion af drikkevand, evt. via ny kildeplads og en højere indvindingstilladelse end de nuværende m3 om året. Vandbesparelser. Reduktion af spild på ledningsnet. Øget brug af sekundavand herunder regnvand for at forøge den udnyttelige grundvandsressource. I bilag 2 er der vedlagt et katalog udarbejdet af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S over mulige tiltag til reduktion af importen af drikkevand. Kataloget skal betragtes som et idékatalog. Der er således ikke foretaget nogen vurdering af de tekniske eller lovgivningsmæssige hindringer der måtte være for en realisering af de opridsede tiltag. TÅRNBYFORSYNING Vand har derudover en vision om at være selvforsynende med drikkevand i Reduktion i forbruget af drikkevand Det er en begrænset del af grundvandsressourcen på Amager og i Hovedstadsområdet der kan udnyttes til produktion af drikkevand, uden at det forringer vandkvaliteten eller påvirker vandløb og søer. Derfor er der behov for at reducere forbruget af drikkevand. Dette kan ske via forskellige vandbesparende tiltag såsom: Reduktion af vandspildet i forsyningens ledningsnet. Reduktion af vandforbruget i kommunens ejendomme i tilknytning til kommunens øvrige klimatiltag. Vandbesparende teknologi i nye byområder, f.eks. via krav i lokalplaner. Installation af vandbesparende installationer i eksisterende byggeri og i nye bebyggelser, såsom individuelle vandmålere og lavtskylstoiletter, Borger- og virksomhedsrettede vandsparekampagner. Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at installation af individuelle vandmålere i etageboliger kan reducere vandforbruget med op til 20% /1/. TÅRNBYFORSYNING eller kommunal bestyrelsen kan beslutte at der oprettes puljer til støtte til vandbesparende tiltag. Vand af ringere kvalitet såsom regnvand, havvand, vejvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand (sekundavand) bør i højere grad erstatte drikkevand, der hvor vandet bruges til formål, der ikke kræver drikkevandskvalitet. Det kan f.eks. være vanding, toiletskyl, køling, teknisk vand mm. Dette vand skal være renset/hygiejniseret, så vandet overholder de kvalitetskrav, som brugen af vandet kræver. Systemer med forskellig vandkvalitet skal opbygges, så det sikres, at drikkevandet ikke kan forurenes af vand, der ikke har drikkevandskvalitet. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

14 TÅRNBYFORSYNING planlægger at erstatte en stor del af vandforbruget på rensningsanlægget med sekundavand. Kastrup Lufthavn har en vision om en betydelig udvidelse af passagerantallet, men dette forventes ikke at medføre et forøget forbrug af drikkevand, da lufthavnen arbejder meget aktivt med reduktion af forbruget af energi og vand. For at tørholde Landanlægget bortleder A/S Øresundsforbindelsen hvert år ca m3 vand. Denne vandmængde er hidtil leveret som sekundavand til Amagerværket. Ordningen ophører i 2015, fordi Amagerværket har fået skærpede krav til udledningen af vandet til Øresund. Der søges løsninger til anden anvendelse af dette vand, f.eks. i forbindelse med nybyggeri på Scanport grunden og i Ferrings nye bygning samt i Kastrup Lufthavn. Forsyningssikkerhed TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune vil sikre, at forbrugerne i kommunen til enhver tid har en vandforsyning af god kvalitet, tilstrækkelig mængde og fornødent vandtryk. Dette skal bl.a. ske gennem følgende: Indvindingen af grundvand baseres på en decentral indvindingsstruktur under hensyntagen vandkvalitet og omkostninger. Indvindingen fordeles på flere boringer eller kildepladser. Derved mindskes vandforsyningens sårbarhed over for grundvandsforurening. Vandforsyningen supplerer den lovpligtige kontrol med vandkvaliteten i boringer, ved afgang vandværk og hos forbrugerne, med egenkontrol beskrevet i vandforsyningens plan for drikkevandssikkerhed. Vandforsyningen følger op på kontrollen og sætter de nødvendige tiltag i værk, således at vandkvalitetsproblemer afhjælpes hurtigst muligt og helst inden, at drikkevandskravet overskrides. Tårnby Kommune fører løbende tilsyn med vandkvaliteten hos forsyningen og følger op på, at eventuelle problemer bliver afhjulpet så hurtigt som muligt. Vandforsyningens anlæg (boringer, vandbehandling, udpumpningsanlæg, beholdere og bygninger) skal efterses og vedligeholdes jævnligt, så risikoen for nedbrud og forurening minimeres. Rentvandsbeholdere bør som minimum efterses hvert 5. år. Tårnby Kommune fører teknisk og hygiejnisk tilsyn med vandforsyningens indvindingsboringer hver 6 år og med vandværk, beholdere og øvrige anlæg minimum hver 3. år. Tilsyn med de øvrige vandforsyningsanlæg i kommunen udføres efter behov. Tilsynet omfatter bl.a. anlæggets indretning og funktion, dets vedligeholdelsestilstand og den hygiejniske tilstand. Vandforsyningen skal være opbygget således, at forsyningen med drikkevand kan opretholdes i minimum 8 timer, selv om dele af vandforsyningens anlæg er ude af drift. I tilfælde at ledningsbrud skal kritiske forbrugere sikres nødvandforsyning i løbet af 2 timer, og vandforsyningen skal være genoprettet hurtigst muligt. Ledningsnettet vedligeholdes løbende, således at ledningsbrud og risikoen for indsivning af forurening minimeres. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

15 Vandforsyningen bør identificere risikoforbrugere, for at sikre, at deres vandinstallationer er udført med en korrekt sikring mod tilbagestrømning. Derved minimeres risikoen for, at der strømmer forurenet vand tilbage på ledningsnettet. Vandforsyningens eksisterende beredskab revideres og udbygges løbende. Beredskabet koordineres med kommunens generelle beredskab, således at der er klarhed over fordeling af roller og arbejdsopgaver i tilfælde af uheld, nedbrud og forurening. Vand til brug ved brandberedskab Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det er bygherren, der bærer de økonomiske omkostninger for etablering af brandhaner i forbindelse med nye udstykninger. Ved ledningsarbejde omkring en brandhane skal vandforsyningen kontakte beredskabet, som træffer beslutning om, hvorvidt brandhanen kan nedlægges og ledningsdimensionen reduceres. Det er Kommunalbestyrelsen, der bærer udgiften til renovering eller nedlæggelse af brandhaner. Ligeledes bærer Kommunalbestyrelsen merudgiften til renovering af de forsyningsledninger, hvor beredskabet kræver en større ledningsdimension, i forhold til hvad der er nødvendig for den almindelige forsyning, herunder vandforsyning til eksisterende brandtekniske installationer. Ved udstykning af industrigrunde, hvor sprinkleranlæg skønnes påkrævet, bør køber gøres bekendt med, at rørledningen ikke nødvendigvis kan dække vandbehovet i forbindelse med brand. Bygherren kan således blive nødt til at forsyne et eventuelt sprinkleranlæg fra et vandreservoir for ikke at dræne forsyningsledningen til en anden forbruger, der er blevet garanteret en bestemt vandydelse. Enkeltindvindingsanlæg Af bilag 4 ses en oversigt over enkeltindvindingsanlæg i Tårnby Kommune. Der er oprindelig meddelt indvindingstilladelse til anlæggene i landvæsenskommissionskendelsen af Tilladelserne er i dag udløbet og ejerne skal indhente fornyet tilladelse hos Tårnby Kommune. Som udgangspunkt vil der blive meddelt fornyet indvindingstilladelse, hvis der fortsat er et vandbehov på en ejendom og den nødvendige vandkvalitet er tilstede i forhold til den konkrete brug af vandet. Forbrugere med egen vandforsyning I 2013 var der 25 ejendomme med egen indvinding af drikkevand i kommunen jf. bilag 4. De 22 ejendomme på Amager er alle placeret inden for det naturlige forsyningsområde til TÅRNBYFORSYNING. Her udover er der 3 ejendomme på Saltholm med egen indvinding af grundvand. De nuværende 22 ejendomme på Amager med egen indvinding forventes at blive tilsluttet TÅRNBYFORSYNING i løbet af en kortere årrække. Årsagen hertil er normalt vandkvalitetsproblemer, tekniske problemer eller ejerskifte. TÅRNBYFORSYNINGs ledningsnet er fuldt udbygget. For disse ejendomme vil tilslutningsudgiften til forsyningen inkl. sløjfning af egen boring, i de fleste tilfælde være mindre end udgifterne til etablering af egen boring. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

16 Ejendomme på Saltholm vil ikke umiddelbart kunne tilsluttes TÅRNBYFORSYNING, da det vil kræve, at der etableres en forsyningsledning under Øresund. Derfor forventes vandforsyningen af disse ejendomme også fremover at skulle ske fra egne indvindingsanlæg. Erhvervsanlæg I 2013 var der registeret 35 anlæg, der indvinder vand til erhvervsmæssigt brug. Det drejer sig om 8 erhvervsmæssige dyrehold og 12 gartnerier, her af 8 anlæg til spiselige afgrøder. Der ud over er der registreret 15 anlæg i tilknytning til anden erhvervsvirksomhed, som er anlæg, der i praksis anvendes til markvanding. Gartneri på Tømmerupvej. De eksisterende erhvervsanlæg i Tårnby Kommune kan fortsætte indtil indvindingstilladelsen udløber, hvis vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen. Når en indvindingstilladelse udløber, kan der ansøges om fornyelse af denne. Handlingsplan Der er udarbejdet en handleplan med anbefalinger til tiltag, der skal til for at opfylde de aftalte målsætninger for vandforsyningen i planperioden. Planen fremgår af tabel 3.1. Udgangspunktet for handleplanen er de anbefalinger til tiltag, der er givet i forbindelse med gennemgangen vandforsyningen i foråret Ligeledes indgår de fælles ønsker og mål, som TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby kommune har drøftet i forbindelse med tilblivelsen af planen. Løbende dialog mellem vandforsyning og kommune skal sikre, at tiltagene gennemfører eller erstattes af andre tiltag, der har samme effekt. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

17 Vandtårnet på Oliefabriksvej. Tiltag Periode Ansvarlig Ændring af boringernes afslutninger til råvandsstationer på terræn. Boringerne ved Skolebotaniskhave sikres mod fremtidig oversvømmelse. Forureningsbidraget fra boring C til den samlede råvandskvalitet skal reduceres, således at det kommer ned på niveau med bidraget fra de øvrige indvindingsboringer. Det bør undersøges, om der kan etableres et nyt kildefelt ved f.eks. Tømmerupvej, som kan erstatte indvindingen fra de mest forurenede boringer. Taget på vandtårnet skal renoveres. Alternativt kan vandtårnet tages ud af drift, hvis dette ikke medfører en forringet forsyningssikkerhed. Vandtårnet ejes af Tårnby Kommune mens TÅRNBYFORSYNING er lejer 2015 TF TF TF og TK TK og TF TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

18 Der bør lægges en plan for udskiftning af den del af ledningsnettet, som overskrider den maksimale levetid. Blødgøring af drikkevandet leveret af TÅRNBYFORSYNING til maks. 22 dh. Udarbejdelse af en beredskabsplan for vandforsyningen TF TF 2015 TF Fornyelse af indvindingstilladelser TK Gennemførelse af teknisk og hygiejnisk tilsyn på TÅRNBYFORSYNING Vands indvindingsboringer Gennemførelse af teknisk og hygiejnisk tilsyn på TÅRNBYFORSYNING Vands vandværk, beholdere og øvrige anlæg Min. hvert 6. år. Min. hvert 3. år. TK TK Reduktion af forbruget af drikkevand i Tårnby Kommunes ejendomme og institutioner. Udføres sammen med tiltag beskrevet i kommunens klimahandlingsplan TK Gennemførelse af kampagner til reduktion i forbruget af drikkevand. Indførelse af krav til drikkevandsbesparende tiltag i fremtidige kommunale bygninger og ved renovering af eksisterende kommunale bygninger. Løbende Løbende TK og TF TK Udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse TK Indberetning af de årlige vandmængder fra erhvervsanlæg Statusmøde med opfølgning på handleplan for kommune og vandforsyning. Løbende Årligt TK TK og TF Tabel 3.1 Handlingsplan for perioden (TF=TÅRNBYFORSYNING Vand A/S; TK=Tårnby Kommune). TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

19 STATUS OVER VANDFORSYNINGEN TÅRNBYFORSYNING Vand er det eneste almene vandværk i Tårnby Kommune, og vandforsyningen forsyner langt hovedparten af kommunen borgere og virksomheder med drikkevand. Forbruget af drikkevand ligger omkring 2,5 mio. m3 pr. år og forventes at være stabilt evt. faldende i perioden frem til Vandbesparelser og øget brug af vand, der ikke har drikkevandskvalitet (sekundavand), forventes at kunne opveje den forventede vækst i befolkning, arbejdspladser og flypassagerer. Ca. 25 % af drikkevandet indvinder TÅRNBYFORSYNING i Tårnby Kommune, mens de resteredende ca. 1,75 mio. m3 leveres via HOFORs ledningsnet i København. TÅRNBYFORSYNINGs egen produktion af drikkevand er begrænset af indvindingstilladelsen på m3 om året. Forsyningen fra HOFOR opvejer den manglende indvinding. Forsyningen fra HOFOR kan klare en betydelig forøgelse af vandforbruget i Tårnby Kommune, hvis dette mod forventning skulle stige frem til I Tårnby kommune udgør indvindingen til drikkevandsformål ca. 40% af den samlede årlige indvinding. Afledningen af grundvand fra Øresundsforbindelsens landanlæg (ca m3) og oppumpninger til afværge af forurenet grundvand udgør resten, sammen med en mindre indvinding af grundvand til vanding og enkelt vandforsyning. Størstedelen af vandindvindingen foregår fra den højtydende nedre zone i Københavnerkalken. Grundvandsmagasinet er sårbart og påvirket af forskellige miljøfremmede stoffer. Forurening med klorerede oplysningsmidler samt høje indhold af klorid og magnesium udgør den største udfordring for den fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsformål i Tårnby Kommune. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

20 TÅRNBYFORSYNING råder over 10 ældre og nyere indvindingsboringer placeret på 3 kildepladser vist på figur 4.7. Boringerne i Skolebotanisk Have bør hæves på grund af risiko for fremtidige oversvømmelser. Samtidigt bør boring SUHR renoveres og forureningsbidraget fra boring C til den samlede råvandskvalitet skal reduceres, således at det kommer ned på niveau med bidraget fra de øvrige indvindingsboringer. TÅRNBYFORSYNINGs vandværk og vandbehandlingsanlæg er ældre, men velholdt og velfungerende. Det høje indhold af magnesium i grundvandet betyder dog, at rentvandet fra vandværket skal blandes med vand fra HOFOR, for at holde magnesium indholdet under drikkevandskravet. En stor del af forsyningens ledningsnet består af støbejerns- og eternitledninger med en alder, der overskrider den forventede maksimale levetid inden for de næste år. Samtidigt er vandspildet relativt stort og ligger kun lige under kravet på 10%. Vandtårnet på Oliefabriksvej er i dårlig stand og bør renoveres. Alternativt kan vandtårnet tages ud af drift, hvis det er muligt af opretholde den nødvendige forsyningssikkerhed uden brug af vandtårn. Det gamle vandtårn i rundkørslen på Englandvej anvendes ikke, kun pumpestationen i kælderen. Begge vandtårne ejes af Tårnby Kommune. Forsyningssikkerheden er særdeles god, idet der er mulighed fuld vandforsyning via de 3 forsyningsledninger fra HOFOR. Samtidigt giver nødstrømsanlæg på vandværket samt vandtårnet mulighed for forsyning i ca. 1 døgn ved strømsvigt. Alle forsyningens anlæg er sikret med indbrudsalarmer og TV overvågning. Forsyningen er i gang med at implementere Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Det skal skabe yderligere sikkerhed for, at drikkevandet ikke forurenes undervejs fra indvindingen til leveringen hos forbrugerne. Vandforbrug Nuværende vandforbrug, mængde og fordeling I 2013 er der indberettet en total indvundet vandmængde i kommunen på ca. 1,9 mio. m3, som vist i tabel 4.1. Heraf udgør indvindingen til drikkevandsformål ca. 40%. Der er tillige leveret ca. 1,8 mio. m3 fra HOFOR til Tårnby forsyning Vand. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

21 Anlæg Formål Indvinding 2013 m 3 Tilladt Indvindings mængde m 3 Anvendelse TÅRNBYFORSYNING Vand Drikkevand TÅRNBYFORSYNING Vand (Boring LU2) Øresunds- forbindelsen Tårnby Hovedbibliotek Lufthavn Syd Icopal grunden Dyrehold, gartneri og markvanding Afværge af grundvandsforurening Afledning af grundvand Afværge af grundvandsforurening Afværge af grundvandsforurening Afværge af grundvandsforurening Vanding af dyr og afgrøder Ledes til kloak Sekundavand på Amagerværket Bortledes til Øresundforbindelsen Ledes til Øresund og fra 2014 delvist som sekundvand i Lufthavnen Sekundavand i Lufthavnen Husholdninger Drikkevand Samlet indvinding i Tårnby Kommune Import fra HOFOR Drikkevand Tabel 4.1 Indvundne vandmængder i 2013 /2/. Indvindingen fra de 35 anlæg til dyrehold, gartneri og markvanding, samt de 25 husholdninger med egen vandforsyning er skønnet, idet der ikke er oplysninger om den aktuelle indvinding i Fordeling Vand med drikkevandskvalitet udgør den største del af vandforbruget i Tårnby kommunen ca. 69 %, (inkl. leverancen af vand fra HOFOR). Bortledning af vand fra Øresundforbindelsen udgør den næststørste andel på ca. 24 %, mens afværge af grundvandsforureninger udgør ca. 7%. Vanding på gartnerier og landbrug, udgør kun en meget lille del af det samlede vandforbrug. Forbruget af vand med drikkevandskvalitet. Vand med drikkevandskvalitet leveres langt overvejende af TÅRNBYFORSYNING Vand. I figur 4.1 og tabel 4.2, er udviklingen i vandforbruget vist. Vandforbruget ligget relativt stabilt i perioden på 2,25 mio. m3 til 2,3 mio. m3. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere