TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort / Ledningsnet Bilag 2: Tårnby Forsyning Vand. Katalog over tiltag til reduktion af importen af drikkevand Bilag 3: Gennemgang og vurdering af TÅRNBYFORSYNING VAND A/S Bilag 4: Oversigt over enkeltindvindere Udarbejdet af Tårnby Kommune med teknisk bistand fra Grontmij A/S. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

3 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Tårnby Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden Vandforsyningsplanen er en sektorplan på linje med spildevandsplaner, varmeplaner og lign. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i medfør af Vandforsyningslovens 14. Vandforsyningsplanen er politikernes og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur. Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til at sikre at borgerne godt og tilstrækkeligt vand inden for planperioden. Dette indebærer, at vandforsyningen skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet renoveres og evt. udbygges, samt at der opnås god forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af vandforsyningen, samt en plan for hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden. Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Tårnby Kommune i samarbejde med den almene vandforsyning i kommunen, TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Grontmij har været rådgiver på opgaven. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

4 Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Planforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. xx Planforslaget har været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden xxx De indkomne bemærkninger til planen er behandlet, og planen er herefter vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen d. xxx TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

5 RESUME Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Tårnby Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden Vandforsyningsplanen er politikernes og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig danner planen grundlag for kommunens administration af vandforsyningsområdet, ligesom den er vandforsyningens grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur. Elementerne i vandforsyningsplanen. Fra Vandetsvej.dk TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

6 Borger og virksomheder i Tårnby Kommune vil også i fremtiden få drikkevandet leveret fra TÅRNBYFORSYNING Vand. Enkelte grundejere får vand fra deres egen eller naboens indvindingsboring. Vand til formål der ikke kræver drikkevandskvalitet kan også fremover leveres fra andre anlæg, så længe det sikres at vandet har den fornødne kvalitet i forhold til formålet. TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør Tårnby Kommune ekskl. Saltholm, Peberholm og Kalvebod Fælled (jf. figur 3.1). I det naturlige forsyningsområde har forsyningen pligt til at tilslutte nye forbrugere på økonomisk rimelige vilkår. Det samlede forbrug af drikkevand i Tårnby Kommune er ca. 2,54 mio. m3 pr. år. Heraf bliver ca m3 indvundet i Tårnby Kommune, mens de resterende ca. 1,75 mio. m3 bliver leveret fra HOFORs by ledningsnet til TÅRNBYFORSYNING Vand. Herudover får TÅRNBYFORSYNING Vand leveret vand fra HOFORs byledningsnet som forsyningen leverer videre til HOFORs forsyningsnet i Dragør Kommune. Vandmængden udgjorde ca m3 pr. år frem til 2013, hvor vandmængden steg til ca m3 pr. år, fordi to af Dragør Vandværks boringer blev taget ud af drift. Videre leveringen af drikkevand forventes opretholdt i planperioden på det niveau, som de 2 vandforsyninger aftaler indbyrdes. TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby Kommune ønsker at reducere den årlige leverance af drikkevand fra HOFORs by ledningsnet med ca m3 ved udgangen af Forbruget af drikkevand i husholdninger og virksomheder forventes at være stabilt eller faldende i perioden frem til 2026, på trods af at der forventes et stigende indbyggertal, fortsat udbygning af erhvervsområderne og en væsentlig udvidelse passagerantallet af Kastrup Lufthavn. Reduktionen i forbruget af drikkevand vil ske via forskellige vandbesparende tiltag såsom: Reduktion af vandspildet i forsyningens ledningsnet. Reduktion af vandforbruget i kommunens ejendomme i tilknytning til kommunens øvrige klimatiltag. Vandbesparende teknologi i nye byområder f.eks. via krav i lokalplaner. Installation af vandbesparende installationer, såsom individuelle vandmålere og lavtskylstoiletter, i nyt - og eksisterende byggeri. Borger- og virksomhedsrettede vandsparekampagner Vand af ringere kvalitet såsom regnvand, havvand, vejvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand (sekundavand) forventes i højere grad end i dag, at erstatte drikkevand til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er nødvendigt. Det kan f.eks. være vanding, toiletskyl, køling, teknisk vand mm. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

7 MÅL OG VISIONER Tårnby Kommune har opstillet de overordnede mål og visioner for grundvand og drikkevand for perioden frem til De overordnede mål og visioner er i det følgende konkretiseret i 7 delmål. Mål og visioner danner, sammen med lovgivningen, retningslinjer fra kommuneplanen og vandplanen, grundlaget for Tårnbys Kommunes administration på grundvands- og vandforsyningsområdet. Tårnby Kommunes mål og visioner for grundvand og drikkevand er: at sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv (jordbrug, industri m.v.) under samtidig respekt for målene for natur og overfladevand. Disse fastsættes gennem de statslige vand- og naturplaner at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand at opnå økonomiske- og miljømæssige fordele ved teknisk behandling af vandet (blødgøring) at mindske importen af vand at opnå bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen og sikre denne mod overudnyttelse. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

8 TÅRNBYFORSYNING Vands vandværk Delmål For at opfylde Tårnby Kommunes overordnede mål og visioner og samtidig holde sig inden for vandplaners målsætninger, er der opstillet nedenstående delmål. Disse søges opfyldt gennem de foreslåede indsatser i afsnit 3.2 samt via kommunens administration af grundvands- og vandforsyningsområdet. Vandkvalitet Vand til brug som drikkevand og i levnedsmidler skal som udgangspunkt baseres på grundvand, som kun har undergået en simpel vandbehandling (Beluftning og filtrering). Der kan gives tilladelse til udvidet vandbehandling i særlige tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra en samlet afvejning af vandkvalitet, forsyningssikkerhed, miljømæssige forhold og økonomi. Vand til andre formål kan stamme fra andre kilder såsom regnvand, havvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand. Dette vand skal være renset/hygiejniseret, så vandet overholder de vandkvalitetskrav, som brugen af vandet kræver. Systemer med forskellig vandkvalitet skal opbygges, så det sikres, at drikkevandet ikke kan forurenes af vand, der ikke har drikkevandskvalitet. Forsyningen af drikkevand skal ske med stor fokus på at sikre drikkevandet mod at blive forurenet. Blødgøring af vand For at opnå økonomiske- og miljømæssige fordele forventes der etablering af teknisk behandling (blødgøring) af drikkevandet leveret af TÅRNBYFORSYNING Vand så drikkevandets hårdhed ikke overstiger 22 dh. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

9 Forsyningskapacitet Vandforsyningen i Tårnby skal være udbygget således, at der mindst er kapacitet til at levere 130 % af det maksimale døgnforbrug og det maksimale timeforbrug. Forsyningssikkerhed I tilfælde af strømsvigt eller nedbrud skal vandforsyningen i Tårnby været opbygget således, at alle kritiske forbrugere er sikret det nødvendige forsyningstryk i 8 timer I tilfælde at ledningsbrud skal kritiske forbrugere sikres nødvandforsyning i løbet af 2 timer og den normale forsyning skal genoprettes hurtigst muligt. Samtidigt skal vandforsyningen råde over en ajourført beredskabsplan, der utvetydigt redegør for hvilke handlinger, der skal foretages i en beredskabssituation herunder håndtering af drikkevandsforurening mm. Mindske import af drikkevand Behovet for den årlige import af drikkevand forventes reduceret med m3 i løbet af planperioden Forbruget af drikkevand per forbruger forventes reduceret med 10 liter/dag svarende til et fald fra i dag 103 liter/forbruger/dag til 93 liter/forbruger/dag i Grundvandsressourcen Den samlede udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager skal være så bæredygtig som muligt. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen kan forøges gennem forøget infiltration af regnvand, hvis det kan ske uden risiko for forurening af grundvandsressourcen. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen skal sikres mod yderligere forurening, således at den også i fremtiden kan anvendes til indvinding af drikkevand. Bæredygtighed Der skal arbejdes hen mod en stadig mere bæredygtig vandindvinding ved at reducere unødigt vandforbrug, reducere vandforbruget af importeret drikkevand, sikre grundvandsressourcen mod yderligere forurening samt minimere vandforsyningens energi- og ressourceforbrug. Forhold til anden planlægning Vandforsyningsplanlægningen tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Tårnby Kommune og skal udarbejdes inden for rammerne af den gældende lovgivning og den fysiske planlægning. Vandforsyningsplanen skal således være i overensstemmelse med rammerne i: Forslag til Vandplanerne for: o hovedvandopland 2.3 Øresund og o hovedvandopland 2.4 Køge Bugt samt TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

10 Tårnby Kommunes Kommuneplan Tårnby Kommune skal, jf. Vandforsyningslovens 14, udarbejde vandforsyningsplaner, der skal beskrive, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Statens forslag til Vandplaner fastlægger følgende prioritering af forbruget af vandressourcerne: 1. Forsyning med drikkevand, 2. Miljøtilstanden i omgivelserne og 3. Vandforbrug til erhvervsformål. Beskyttelsen af det grundvand, der anvendes til drikkevand, varetages gennem: Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse Målsætninger, retningslinjer og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Statens vandplaner. Miljøbeskyttelseslovens regulering af forurenende aktiviteter. En del af de handlinger og tiltag der fremgår af vandforsyningsplanen vil skulle implementeres i kommunens klimakommune handlingsplan. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

11 PLAN FOR DEN FREMTIDIGE VANDFORSYNING Den nuværende vandforsyningsstruktur i Tårnby Kommune forventes bevaret i perioden frem til Det vil således fortsat være TÅRNBYFORSYNING Vand, der varetager størstedelen af vandforsyningen i kommunen via levering fra Tårnby Vandværk suppleret med import af drikkevand fra HOFORs byledningsnet. Forsyningsområder TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør Tårnby Kommune ekskl. Saltholm, Peberholm og Kalvebod Fælled, som vist på figur 3.1. I det naturlige forsyningsområde har forsyningen pligt til at tilslutte nye forbrugere på økonomisk rimelige vilkår. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

12 Figur 3.1. TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde udgør hele kommunen ekskl. Kalvebod Fælled, Saltholm og Peberholm. De forbrugere med egen vandforsyning, som er placeret inden for det naturlige forsyningsområde, er derved sikret, at tilslutningen til vandværket sker på økonomisk rimelige vilkår. Derfor vil forbrugerne i det naturlige forsyningsområde med enkeltforsyningsanlæg til husholdningsformål som udgangspunkt ikke få tilladelse til at lave en ny boring, hvis dette bliver aktuelt. Kalvebod Fælled og ejendommene på Saltholm og Peberholm er ikke omfattet af TÅRNBYFORSYNING Vands naturlige forsyningsområde. Hvis ejendommene på Saltholm og Peberholm ønsker vandforsyning fra TÅRNBYFORSYNING Vand, kan TÅRNBYFORSYNING Vand udarbejde et tilbud på tilslutning baseret på de faktiske omkostninger. På den baggrund kan Tårnby Kommune vurdere, om ejendommene kan tilsluttes forsyningen på økonomiske rimelige vilkår, eller om ejedommene skal have tilladelse til etablering af egen vandforsyning. Fremtidigt ledningsnet TÅRNBYFORSYNING Vand foretager løbende en udvidelse af ledningsnettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere og i forbindelse med byudvidelser. Bilag 1 viser vandværkets nuværende ledningsnet sammen med planlagte byudviklingsområder og de nuværende forbrugere med egen vandforsyning. Vandleverance over kommunegrænsen TÅRNBYFORSYNING Vand får årligt leveret ca m3 fra HOFORs byledningsnet via trykforøgerstationerne Øst, Vest og Syd. Leverancen af vand forventes at skulle fortsætte i perioden frem til TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

13 Herudover får TÅRNBYFORSYNING Vand leveret vand fra HOFORs byledningsnet som forsyningen leverer videre til HOFORs forsyningsnet i Dragør Kommune. Vandmængden udgjorde ca m3 pr. år frem til 2013, hvor vandmængden steg til ca m3 pr. år, fordi to af Dragør Vandværks boringer blev taget ud af drift. Videre leveringen af drikkevand forventes opretholdt i planperioden på det niveau, som de 2 vandforsyninger aftaler. TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby Kommune ønsker at reducere importen af drikkevand med m3 i løbet af planperioden ( ). Reduktionen kan ske gennem: Øget egenproduktion af drikkevand, evt. via ny kildeplads og en højere indvindingstilladelse end de nuværende m3 om året. Vandbesparelser. Reduktion af spild på ledningsnet. Øget brug af sekundavand herunder regnvand for at forøge den udnyttelige grundvandsressource. I bilag 2 er der vedlagt et katalog udarbejdet af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S over mulige tiltag til reduktion af importen af drikkevand. Kataloget skal betragtes som et idékatalog. Der er således ikke foretaget nogen vurdering af de tekniske eller lovgivningsmæssige hindringer der måtte være for en realisering af de opridsede tiltag. TÅRNBYFORSYNING Vand har derudover en vision om at være selvforsynende med drikkevand i Reduktion i forbruget af drikkevand Det er en begrænset del af grundvandsressourcen på Amager og i Hovedstadsområdet der kan udnyttes til produktion af drikkevand, uden at det forringer vandkvaliteten eller påvirker vandløb og søer. Derfor er der behov for at reducere forbruget af drikkevand. Dette kan ske via forskellige vandbesparende tiltag såsom: Reduktion af vandspildet i forsyningens ledningsnet. Reduktion af vandforbruget i kommunens ejendomme i tilknytning til kommunens øvrige klimatiltag. Vandbesparende teknologi i nye byområder, f.eks. via krav i lokalplaner. Installation af vandbesparende installationer i eksisterende byggeri og i nye bebyggelser, såsom individuelle vandmålere og lavtskylstoiletter, Borger- og virksomhedsrettede vandsparekampagner. Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at installation af individuelle vandmålere i etageboliger kan reducere vandforbruget med op til 20% /1/. TÅRNBYFORSYNING eller kommunal bestyrelsen kan beslutte at der oprettes puljer til støtte til vandbesparende tiltag. Vand af ringere kvalitet såsom regnvand, havvand, vejvand, overfladenært grundvand og forurenet grundvand (sekundavand) bør i højere grad erstatte drikkevand, der hvor vandet bruges til formål, der ikke kræver drikkevandskvalitet. Det kan f.eks. være vanding, toiletskyl, køling, teknisk vand mm. Dette vand skal være renset/hygiejniseret, så vandet overholder de kvalitetskrav, som brugen af vandet kræver. Systemer med forskellig vandkvalitet skal opbygges, så det sikres, at drikkevandet ikke kan forurenes af vand, der ikke har drikkevandskvalitet. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

14 TÅRNBYFORSYNING planlægger at erstatte en stor del af vandforbruget på rensningsanlægget med sekundavand. Kastrup Lufthavn har en vision om en betydelig udvidelse af passagerantallet, men dette forventes ikke at medføre et forøget forbrug af drikkevand, da lufthavnen arbejder meget aktivt med reduktion af forbruget af energi og vand. For at tørholde Landanlægget bortleder A/S Øresundsforbindelsen hvert år ca m3 vand. Denne vandmængde er hidtil leveret som sekundavand til Amagerværket. Ordningen ophører i 2015, fordi Amagerværket har fået skærpede krav til udledningen af vandet til Øresund. Der søges løsninger til anden anvendelse af dette vand, f.eks. i forbindelse med nybyggeri på Scanport grunden og i Ferrings nye bygning samt i Kastrup Lufthavn. Forsyningssikkerhed TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune vil sikre, at forbrugerne i kommunen til enhver tid har en vandforsyning af god kvalitet, tilstrækkelig mængde og fornødent vandtryk. Dette skal bl.a. ske gennem følgende: Indvindingen af grundvand baseres på en decentral indvindingsstruktur under hensyntagen vandkvalitet og omkostninger. Indvindingen fordeles på flere boringer eller kildepladser. Derved mindskes vandforsyningens sårbarhed over for grundvandsforurening. Vandforsyningen supplerer den lovpligtige kontrol med vandkvaliteten i boringer, ved afgang vandværk og hos forbrugerne, med egenkontrol beskrevet i vandforsyningens plan for drikkevandssikkerhed. Vandforsyningen følger op på kontrollen og sætter de nødvendige tiltag i værk, således at vandkvalitetsproblemer afhjælpes hurtigst muligt og helst inden, at drikkevandskravet overskrides. Tårnby Kommune fører løbende tilsyn med vandkvaliteten hos forsyningen og følger op på, at eventuelle problemer bliver afhjulpet så hurtigt som muligt. Vandforsyningens anlæg (boringer, vandbehandling, udpumpningsanlæg, beholdere og bygninger) skal efterses og vedligeholdes jævnligt, så risikoen for nedbrud og forurening minimeres. Rentvandsbeholdere bør som minimum efterses hvert 5. år. Tårnby Kommune fører teknisk og hygiejnisk tilsyn med vandforsyningens indvindingsboringer hver 6 år og med vandværk, beholdere og øvrige anlæg minimum hver 3. år. Tilsyn med de øvrige vandforsyningsanlæg i kommunen udføres efter behov. Tilsynet omfatter bl.a. anlæggets indretning og funktion, dets vedligeholdelsestilstand og den hygiejniske tilstand. Vandforsyningen skal være opbygget således, at forsyningen med drikkevand kan opretholdes i minimum 8 timer, selv om dele af vandforsyningens anlæg er ude af drift. I tilfælde at ledningsbrud skal kritiske forbrugere sikres nødvandforsyning i løbet af 2 timer, og vandforsyningen skal være genoprettet hurtigst muligt. Ledningsnettet vedligeholdes løbende, således at ledningsbrud og risikoen for indsivning af forurening minimeres. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

15 Vandforsyningen bør identificere risikoforbrugere, for at sikre, at deres vandinstallationer er udført med en korrekt sikring mod tilbagestrømning. Derved minimeres risikoen for, at der strømmer forurenet vand tilbage på ledningsnettet. Vandforsyningens eksisterende beredskab revideres og udbygges løbende. Beredskabet koordineres med kommunens generelle beredskab, således at der er klarhed over fordeling af roller og arbejdsopgaver i tilfælde af uheld, nedbrud og forurening. Vand til brug ved brandberedskab Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det er bygherren, der bærer de økonomiske omkostninger for etablering af brandhaner i forbindelse med nye udstykninger. Ved ledningsarbejde omkring en brandhane skal vandforsyningen kontakte beredskabet, som træffer beslutning om, hvorvidt brandhanen kan nedlægges og ledningsdimensionen reduceres. Det er Kommunalbestyrelsen, der bærer udgiften til renovering eller nedlæggelse af brandhaner. Ligeledes bærer Kommunalbestyrelsen merudgiften til renovering af de forsyningsledninger, hvor beredskabet kræver en større ledningsdimension, i forhold til hvad der er nødvendig for den almindelige forsyning, herunder vandforsyning til eksisterende brandtekniske installationer. Ved udstykning af industrigrunde, hvor sprinkleranlæg skønnes påkrævet, bør køber gøres bekendt med, at rørledningen ikke nødvendigvis kan dække vandbehovet i forbindelse med brand. Bygherren kan således blive nødt til at forsyne et eventuelt sprinkleranlæg fra et vandreservoir for ikke at dræne forsyningsledningen til en anden forbruger, der er blevet garanteret en bestemt vandydelse. Enkeltindvindingsanlæg Af bilag 4 ses en oversigt over enkeltindvindingsanlæg i Tårnby Kommune. Der er oprindelig meddelt indvindingstilladelse til anlæggene i landvæsenskommissionskendelsen af Tilladelserne er i dag udløbet og ejerne skal indhente fornyet tilladelse hos Tårnby Kommune. Som udgangspunkt vil der blive meddelt fornyet indvindingstilladelse, hvis der fortsat er et vandbehov på en ejendom og den nødvendige vandkvalitet er tilstede i forhold til den konkrete brug af vandet. Forbrugere med egen vandforsyning I 2013 var der 25 ejendomme med egen indvinding af drikkevand i kommunen jf. bilag 4. De 22 ejendomme på Amager er alle placeret inden for det naturlige forsyningsområde til TÅRNBYFORSYNING. Her udover er der 3 ejendomme på Saltholm med egen indvinding af grundvand. De nuværende 22 ejendomme på Amager med egen indvinding forventes at blive tilsluttet TÅRNBYFORSYNING i løbet af en kortere årrække. Årsagen hertil er normalt vandkvalitetsproblemer, tekniske problemer eller ejerskifte. TÅRNBYFORSYNINGs ledningsnet er fuldt udbygget. For disse ejendomme vil tilslutningsudgiften til forsyningen inkl. sløjfning af egen boring, i de fleste tilfælde være mindre end udgifterne til etablering af egen boring. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

16 Ejendomme på Saltholm vil ikke umiddelbart kunne tilsluttes TÅRNBYFORSYNING, da det vil kræve, at der etableres en forsyningsledning under Øresund. Derfor forventes vandforsyningen af disse ejendomme også fremover at skulle ske fra egne indvindingsanlæg. Erhvervsanlæg I 2013 var der registeret 35 anlæg, der indvinder vand til erhvervsmæssigt brug. Det drejer sig om 8 erhvervsmæssige dyrehold og 12 gartnerier, her af 8 anlæg til spiselige afgrøder. Der ud over er der registreret 15 anlæg i tilknytning til anden erhvervsvirksomhed, som er anlæg, der i praksis anvendes til markvanding. Gartneri på Tømmerupvej. De eksisterende erhvervsanlæg i Tårnby Kommune kan fortsætte indtil indvindingstilladelsen udløber, hvis vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen. Når en indvindingstilladelse udløber, kan der ansøges om fornyelse af denne. Handlingsplan Der er udarbejdet en handleplan med anbefalinger til tiltag, der skal til for at opfylde de aftalte målsætninger for vandforsyningen i planperioden. Planen fremgår af tabel 3.1. Udgangspunktet for handleplanen er de anbefalinger til tiltag, der er givet i forbindelse med gennemgangen vandforsyningen i foråret Ligeledes indgår de fælles ønsker og mål, som TÅRNBYFORSYNING Vand og Tårnby kommune har drøftet i forbindelse med tilblivelsen af planen. Løbende dialog mellem vandforsyning og kommune skal sikre, at tiltagene gennemfører eller erstattes af andre tiltag, der har samme effekt. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

17 Vandtårnet på Oliefabriksvej. Tiltag Periode Ansvarlig Ændring af boringernes afslutninger til råvandsstationer på terræn. Boringerne ved Skolebotaniskhave sikres mod fremtidig oversvømmelse. Forureningsbidraget fra boring C til den samlede råvandskvalitet skal reduceres, således at det kommer ned på niveau med bidraget fra de øvrige indvindingsboringer. Det bør undersøges, om der kan etableres et nyt kildefelt ved f.eks. Tømmerupvej, som kan erstatte indvindingen fra de mest forurenede boringer. Taget på vandtårnet skal renoveres. Alternativt kan vandtårnet tages ud af drift, hvis dette ikke medfører en forringet forsyningssikkerhed. Vandtårnet ejes af Tårnby Kommune mens TÅRNBYFORSYNING er lejer 2015 TF TF TF og TK TK og TF TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

18 Der bør lægges en plan for udskiftning af den del af ledningsnettet, som overskrider den maksimale levetid. Blødgøring af drikkevandet leveret af TÅRNBYFORSYNING til maks. 22 dh. Udarbejdelse af en beredskabsplan for vandforsyningen TF TF 2015 TF Fornyelse af indvindingstilladelser TK Gennemførelse af teknisk og hygiejnisk tilsyn på TÅRNBYFORSYNING Vands indvindingsboringer Gennemførelse af teknisk og hygiejnisk tilsyn på TÅRNBYFORSYNING Vands vandværk, beholdere og øvrige anlæg Min. hvert 6. år. Min. hvert 3. år. TK TK Reduktion af forbruget af drikkevand i Tårnby Kommunes ejendomme og institutioner. Udføres sammen med tiltag beskrevet i kommunens klimahandlingsplan TK Gennemførelse af kampagner til reduktion i forbruget af drikkevand. Indførelse af krav til drikkevandsbesparende tiltag i fremtidige kommunale bygninger og ved renovering af eksisterende kommunale bygninger. Løbende Løbende TK og TF TK Udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse TK Indberetning af de årlige vandmængder fra erhvervsanlæg Statusmøde med opfølgning på handleplan for kommune og vandforsyning. Løbende Årligt TK TK og TF Tabel 3.1 Handlingsplan for perioden (TF=TÅRNBYFORSYNING Vand A/S; TK=Tårnby Kommune). TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

19 STATUS OVER VANDFORSYNINGEN TÅRNBYFORSYNING Vand er det eneste almene vandværk i Tårnby Kommune, og vandforsyningen forsyner langt hovedparten af kommunen borgere og virksomheder med drikkevand. Forbruget af drikkevand ligger omkring 2,5 mio. m3 pr. år og forventes at være stabilt evt. faldende i perioden frem til Vandbesparelser og øget brug af vand, der ikke har drikkevandskvalitet (sekundavand), forventes at kunne opveje den forventede vækst i befolkning, arbejdspladser og flypassagerer. Ca. 25 % af drikkevandet indvinder TÅRNBYFORSYNING i Tårnby Kommune, mens de resteredende ca. 1,75 mio. m3 leveres via HOFORs ledningsnet i København. TÅRNBYFORSYNINGs egen produktion af drikkevand er begrænset af indvindingstilladelsen på m3 om året. Forsyningen fra HOFOR opvejer den manglende indvinding. Forsyningen fra HOFOR kan klare en betydelig forøgelse af vandforbruget i Tårnby Kommune, hvis dette mod forventning skulle stige frem til I Tårnby kommune udgør indvindingen til drikkevandsformål ca. 40% af den samlede årlige indvinding. Afledningen af grundvand fra Øresundsforbindelsens landanlæg (ca m3) og oppumpninger til afværge af forurenet grundvand udgør resten, sammen med en mindre indvinding af grundvand til vanding og enkelt vandforsyning. Størstedelen af vandindvindingen foregår fra den højtydende nedre zone i Københavnerkalken. Grundvandsmagasinet er sårbart og påvirket af forskellige miljøfremmede stoffer. Forurening med klorerede oplysningsmidler samt høje indhold af klorid og magnesium udgør den største udfordring for den fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsformål i Tårnby Kommune. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

20 TÅRNBYFORSYNING råder over 10 ældre og nyere indvindingsboringer placeret på 3 kildepladser vist på figur 4.7. Boringerne i Skolebotanisk Have bør hæves på grund af risiko for fremtidige oversvømmelser. Samtidigt bør boring SUHR renoveres og forureningsbidraget fra boring C til den samlede råvandskvalitet skal reduceres, således at det kommer ned på niveau med bidraget fra de øvrige indvindingsboringer. TÅRNBYFORSYNINGs vandværk og vandbehandlingsanlæg er ældre, men velholdt og velfungerende. Det høje indhold af magnesium i grundvandet betyder dog, at rentvandet fra vandværket skal blandes med vand fra HOFOR, for at holde magnesium indholdet under drikkevandskravet. En stor del af forsyningens ledningsnet består af støbejerns- og eternitledninger med en alder, der overskrider den forventede maksimale levetid inden for de næste år. Samtidigt er vandspildet relativt stort og ligger kun lige under kravet på 10%. Vandtårnet på Oliefabriksvej er i dårlig stand og bør renoveres. Alternativt kan vandtårnet tages ud af drift, hvis det er muligt af opretholde den nødvendige forsyningssikkerhed uden brug af vandtårn. Det gamle vandtårn i rundkørslen på Englandvej anvendes ikke, kun pumpestationen i kælderen. Begge vandtårne ejes af Tårnby Kommune. Forsyningssikkerheden er særdeles god, idet der er mulighed fuld vandforsyning via de 3 forsyningsledninger fra HOFOR. Samtidigt giver nødstrømsanlæg på vandværket samt vandtårnet mulighed for forsyning i ca. 1 døgn ved strømsvigt. Alle forsyningens anlæg er sikret med indbrudsalarmer og TV overvågning. Forsyningen er i gang med at implementere Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Det skal skabe yderligere sikkerhed for, at drikkevandet ikke forurenes undervejs fra indvindingen til leveringen hos forbrugerne. Vandforbrug Nuværende vandforbrug, mængde og fordeling I 2013 er der indberettet en total indvundet vandmængde i kommunen på ca. 1,9 mio. m3, som vist i tabel 4.1. Heraf udgør indvindingen til drikkevandsformål ca. 40%. Der er tillige leveret ca. 1,8 mio. m3 fra HOFOR til Tårnby forsyning Vand. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

21 Anlæg Formål Indvinding 2013 m 3 Tilladt Indvindings mængde m 3 Anvendelse TÅRNBYFORSYNING Vand Drikkevand TÅRNBYFORSYNING Vand (Boring LU2) Øresunds- forbindelsen Tårnby Hovedbibliotek Lufthavn Syd Icopal grunden Dyrehold, gartneri og markvanding Afværge af grundvandsforurening Afledning af grundvand Afværge af grundvandsforurening Afværge af grundvandsforurening Afværge af grundvandsforurening Vanding af dyr og afgrøder Ledes til kloak Sekundavand på Amagerværket Bortledes til Øresundforbindelsen Ledes til Øresund og fra 2014 delvist som sekundvand i Lufthavnen Sekundavand i Lufthavnen Husholdninger Drikkevand Samlet indvinding i Tårnby Kommune Import fra HOFOR Drikkevand Tabel 4.1 Indvundne vandmængder i 2013 /2/. Indvindingen fra de 35 anlæg til dyrehold, gartneri og markvanding, samt de 25 husholdninger med egen vandforsyning er skønnet, idet der ikke er oplysninger om den aktuelle indvinding i Fordeling Vand med drikkevandskvalitet udgør den største del af vandforbruget i Tårnby kommunen ca. 69 %, (inkl. leverancen af vand fra HOFOR). Bortledning af vand fra Øresundforbindelsen udgør den næststørste andel på ca. 24 %, mens afværge af grundvandsforureninger udgør ca. 7%. Vanding på gartnerier og landbrug, udgør kun en meget lille del af det samlede vandforbrug. Forbruget af vand med drikkevandskvalitet. Vand med drikkevandskvalitet leveres langt overvejende af TÅRNBYFORSYNING Vand. I figur 4.1 og tabel 4.2, er udviklingen i vandforbruget vist. Vandforbruget ligget relativt stabilt i perioden på 2,25 mio. m3 til 2,3 mio. m3. TÅRNBY KOMMUNE - Vandforsyningsplan

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune 2 Forord Du sidder her med beskrivelsen af, hvordan vi ønsker udviklingen i vandforsyningen skal foregå. En udvikling, som vi ser, kan sikre,

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere