Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi

2 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG MERE END HENVENDELSER ÅRLIGT FREMTIDENS BORGERBETJENING STRATEGIENS BETYDNING FOR BORGERNE HVAD ER VORES INDSATSOMRÅDER ORGANISERING BILAG LÆS MERE

3 1. Forbedret kommunikation med borgerne BRK ønsker at markere sig som en aktiv digital kommune, der vil anvende digitale løsninger til at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i både kommunikationen og servicen over for borgere og virksomheder. De digitale løsninger skal dermed bidrage til at udvikle og effektivisere regionskommunens styring og organisation. For at realisere dette ønsker Bornholms Regionskommune fremadrettet et øget strategisk fokus på kanalvalg og serviceniveau på tværs af kommunens fagområders borgerbetjening på det administrative niveau. Formålet med denne kanal- og servicestrategi er derfor følgende: Bornholms Regionskommune vil forbedre kommunikationen mellem borgerne, virksomhederne og kommunen. Vi vil have fokus på at indfri økonomisk potentiale, god kvalitet for borgeren og trivsel for de medarbejdere, som betjener borgerne. Både medarbejdere og ledere på tværs af kommunen har været involveret i processen med udarbejdelse af kanal- og servicestrategien. De har udpeget indsatsområder og lavet foreløbige handleplaner for at nå BRK s ønske om en mere moderne og effektiv service til borgerne. Disse indsatsområder og handleplaner er udarbejdet bl.a. med udgangspunkt i en dokumentation af BRK's nuværende fordeling af de ca årlige henvendelser på de forskellige kommunikationskanaler som fx telefon og selvbetjening. Bornholms Regionskommune har udarbejdet kanal- og servicestrategien for den administrative borgerbetjening i kommunen i samarbejde med KL. 3

4 2. Prioritering af kommunikationskanaler En kanal- og servicestrategi har til formål at få flyttet henvendelser mellem borgerne og kommunen hen på de ønskede kommunikationskanaler. Borgerne og kommunen kommunikerer dagligt med hinanden på flere forskellige kanaler, som fx telefon, breve og mails men også personligt og via digitale muligheder som selvbetjeningsløsninger og via hjemmeside. Denne kanal- og servicestrategi beskriver, hvordan Bornholms Regionskommune planlægger at udnytte ressourcerne til den administrative borgerbetjening mest effektivt og kvalificeret. Metoden til dette er blandt andet at vurdere og ændre kommunikationen mellem borgere og kommunen. At der er et stort potentiale i at arbejde strategisk med ressourcer og serviceniveau på de enkelte kanaler er uomtvisteligt. Bornholms Regionskommune vil desuden gøre det til en god oplevelse for borgeren at henvende sig på de digitale kanaler hvad enten det drejer sig om at betjene sig selv via en digital selvbetjeningsløsning, sende et brev via Digital Post eller ved søgning på kommunens hjemmeside. Digital Post Digital post er navnet på en mulighed, som borgere og myndigheder har for at kommunikere med hinanden via en postkasse på den fællesoffentlige portal Borger.dk. Fordelen for borgerne og myndighederne er, at posten er sikker, dvs. at den digitale post sendes krypteret, så ingen uvedkommende kan bryde ind og læse posten under dens rejse på internettet. Derudover skal borgeren logge ind med deres Nem ID, hvilket betyder, at myndigheden altid kan være sikker på borgerens identitet, og det samme kan borgeren være på den afsendende myndighed. Således kan der sendes fortrolige dokumenter mellem borger og myndighed, også dokumenter, som normalt kræver underskrift. Mange borgere er allerede gode til at kommunikere digitalt, og ønsker bedre muligheder for digital kommunikation. Den digitale kanal er så at sige åben 24 timer i døgnet året rundt, og borgeren kan undgå såvel telefon- som borgerservicekøen. Dette skulle også gerne afspejle sig i trivslen blandt de kommunale medarbejdere, som har borgerkontakt. Strategien har fokus på, at Bornholms Regionskommune skal bruge færrest mulige ressourcer på de henvendelser, som er generelle og ukomplicerede af natur, og hvor flest mulige af borgerne kan betjene sig selv. Ressourcerne kan dermed flyttes over til de mere komplicerede henvendelser, hvor høj faglig kompetence og personlig kontakt er relevant. 4

5 Ressourcerne flyttes fra de mange simple opgaver til de få komplekse opgaver Nem, tilgængelig, sammenhængende, sikker, obligatorisk selvbetjening Blandede kanaler og digital medbetjening Kommunens ressourceanvendelse Opgavernes mængde Høj, faglig kompetence og tæt, personlig kontakt Mange, gentagne henvendelser af generel karakter Relativt mange henvendelser i situationer med et mix af generelle og komplicerede sager Få, komplekse og individuelle sager, der kræver tæt opfølgning Figur 2 Opgaven er at bruge færrest mulige ressourcer på de henvendelser, hvor borgerne uden problemer bør kunne betjene sig selv, og i stedet bruge ressourcerne på de henvendelser, der kræver tæt og personlig kontakt. 5

6 3. Strategien er en del af en større sammenhæng BRK har allerede udviklet en digitaliseringsstrategi, der blev politisk vedtaget i sommeren Digitaliseringsstrategien har til formål at øge anvendelsen af digitale løsninger samt udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivisere kommunens samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser. Digitaliseringsstrategien fastlægger en vision, der rækker 3-4 år frem samt fire konkrete indsatsområder, der skal realisere visionen. Digitaliseringsstrategien har endvidere fastlagt de styringsmæssige rammer for udvikling og anvendelse af it i BRK. Én af de fire indsatsområder er Digital service og selvbetjening, herunder udvikling af en kanal- og servicestrategi. I digitaliseringsstrategien adresseres en række centrale spørgsmål, som denne kanal- og servicestrategi for BRK skal give afklaring på. Digitaliseringsstrategien ses i bilag 4. BRK s digitaliseringsstrategi og kanal- og servicestrategien afspejler i struktur og intentioner, både den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Der er i sommeren 2011 udarbejdet en ambitiøs fællesoffentlig strategi, som i høj grad supplerer de mål og initiativer, som blev udarbejdet i den fælleskommunale strategi fra Målet i den fælleskommunale strategi er, at borgerbetjeningen i kommunerne som udgangspunktet skal være digital. Det betyder, at de borgere, der kan betjene sig selv, også skal selv. Det gælder både, når borgerne skal foretage ansøgninger/indberetninger eller få generel rådgivning og vejledning. Ved at borgerne betjener sig selv digitalt, yder kommunerne en tidssvarende borgerbetjening og effektiv forvaltning af kommunernes ressourcer. Det fælleskommunale mål er derfor, at 30 % af kommunikationen mellem borgerne og kommunen er digital i 2012, stigende til 50 % i Det fælleskommunale mål 30 % digital i 2012, 50 % i 2015 Målet gælder generelt for alle henvendelser i kommunen, men muligheden for at gøre henvendelserne digitale afhænger selvfølgelig af opgavens art, samt hvilke digitale kanaler, der kan anvendes i situationen altså om der er tale om transaktionshenvendelser, hvor borgerne 6

7 kan anvende selvbetjening til at foretage ansøgninger/indberetninger eller en informationshenvendelse, hvor borgeren kan søge information via bl.a. hjemmesider 1. Derudover er det et mål, at øvrige henvendelser flyttes fra omkostningstunge kommunikationskanaler som breve og personligt fremmøde over på mere omkostningseffektive kanaler som telefonen. I fælleskommunalt regi er det beregnet, at henvendelser 2 på de forskellige kanaler, koster følgende: Henvendelseskanal Selvbetjening med systemintegration Selvbetjening med manuel behandling efterfølgende Telefon Brev Personligt Fremmøde Indgående 0 kr. 19 kr 31 kr. 52 kr. 51 kr. 57 kr. KL anbefaler, at kommunerne fortsat vurderer, hvilken kommunikationskanal, der er den rette i forhold til den enkelte opgave i kommunen. Derfor bør der ikke ensidigt fokuseres på at flytte borgernes henvendelser til den umiddelbart billigste kanal. I stedet anbefales det, at kommunen inden for det enkelte område systematisk arbejder med, hvordan kommunen: Ud fra en økonomisk og kvalitativ vurdering laver den optimale blanding af henvendelseskanaler for hele borgerens sags- eller kontaktforløb. Nedbringer de variable omkostninger pr. kanal. Det kan være via optimering af processer, bedre it-understøttelse af informationsprocesser, hurtigere henvisning, færre omstillinger, justering af serviceniveau mv. Udnytter det eksisterende produktionsapparat optimalt, dvs. får mest muligt ud af henvendelseskanaler med høje faste omkostninger som fx selvbetjeningsløsninger i forhold til de variable omkostninger. 1 For transaktionshenvendelser altså henvendelser hvor borgerne afleverer data til kommunen betragtes henvendelsen som digital, når den er løst via en digital selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside/borger.dk eller via Digital Post. For informationshenvendelser altså henvendelser hvor borgerne søger generel rådgivning eller vejledning - regnes henvendelsen som digital, når den er løst via generelle tekster på kommunens hjemmeside/borger.dk eller via personaliserede sider som fx MinSide på borger.dk eller via Digital post. Målet måles via en reduktion i henvendelser på de øvrige kanaler og ikke via måling på hjemmesiden 2 En henvendelse defineres ved en række aktiviteter, som kan gennemføres i forbindelse med henvendelsen fra borgeren. Aktiviteterne i en henvendelse varierer alt efter kanal. Hovedreglen er, at sagsbehandling ikke indgår prisen, med mindre den finder sted, mens sagsbehandleren er i direkte kontakt med borgeren fysisk eller på telefonen. 7

8 Reducerer parallelle kanaler for at nedbringe de faste omkostninger pr. kanal. Det kan være fysiske borgerservicecentre/øvrige indgange, telefonkanaler, mv. Som konsekvens af de fælles digitaliseringsstrategier, herunder den mere fokuserede kanalflytning, er der udsigt til, at den kommunale sektor bliver forpligtet til at frigøre betydelige ressourcer. Digitaliseringsstrategierne, der er lavet i et fællesoffentligt samarbejde mellem KL, Regionerne og Staten, og den fælleskommunale mellem KL og kommunerne, har søsat flere initiativer for at understøtte den digitale målsætning. Initiativerne kan ses i bilag 1 og 2. Det er bl.a. fælleskommunal dokumentation af henvendelser (KOMHEN 2.0), styrket brug af indhold fra den fællesoffentlige portal for information og selvbetjening (borger.dk) samt styrket digital kompetenceudvikling blandt medarbejdere med borgerbetjening. Bornholms Regionskommune Fællesoffentlig strategi Fælleskommunal strategi Kanalstrategi og Digitaliseringsstrategi Figur 2 Kanal- og servicestrategien i BRK hænger sammen med den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Bornholms Regionskommune bør, jf. KL s anbefaling, dels deltage i udvalgte projekter, dels implementere disses leverancer for at realisere de fælleoffentlige og fælleskommunale mål. Det gælder eksempelvis analyser af potentialer for styrket brug af SMS og ønsker til udvidelse af den digitale postløsning og fjernprint. BRK har løbende investeret i digitalisering via køb af selvbetjeningsløsninger, hjemmeside mv. samt implementering af disse. BRK har via det kommunale bloktilskud løbende bidraget 8

9 til udvikling af fællesoffentlige løsninger, som fx Borger.dk, NemSMS, Dokumentboks, digital signatur/nemid. BRK s direkte og indirekte omkostninger til investeringer i borgerrettede it-løsninger forventes desuden at stige de kommende år, Den forventede investering via bloktilskuddet nødvendiggør derfor, at BRK henter besparelserne hjem i højere grad, end det tidligere har været tilfældet. Et væsentligt fællesoffentligt initiativ, som vil påvirke BRK, er arbejdet med at gøre det obligatorisk for borgerne at foretage ansøgninger/indberetninger digitalt via en ændret lovgivning som foreskriver, at en digital ansøgning/indberetning er eneste indgang til kommunerne. Det betyder naturligvis, at der er en større implementeringsopgave efterfølgende. Som udgangspunkt er det fællesoffentlige mål, at alle ansøgninger/indberetninger til kommunerne skal være digitale i 2015, men allerede i 2012 forventes lovgivningen at være klar til, at BRK kan starte på arbejdet med at flytte borgernes henvendelser over på de digitale kanaler. I 2012 er anmeldelse af flytning udvalgt. I de kommende år forventes opgaver, der traditionelt ligger i borgerservice omfattet (2013), og herefter opgaver på teknik- og miljøområdet (2014) og opgaver på ydelses- og jobcenterområdet (2015). Derudover forventes det, at BRK deltager i dokumentation af borgerhenvendelserne via det fælleskommunale værktøj KOMHEN 2.0 for at muliggøre såvel BRK s som en fælleskommunal opfølgning på effekten af de iværksatte initiativer i form af såvel ændret henvendelsesmønster som realiserede gevinster. I bilag 2 fremgår desuden de fælleskommunale forventninger til BRK s indsats i relation til digital borgerbetjening - de såkaldte e2012-mål. 9

10 4. Mere end henvendelser årligt Forud for strategiens udarbejdelse er der blevet indsamlet dokumentation for den nuværende fordeling af henvendelser i Bornholms Regionskommune. Derudover også en oversigt over, hvilke selvbetjeningsløsninger, der er til rådighed. Dokumentationen viser overordnet, at Bornholms Regionskommune i uge 5 og 6 i 2011 havde henvendelser mellem borgere og kommune, hvilket på et år svarer til godt og vel henvendelser. Hertil kommer alle de planlagte aktiviteter som fx sygeopfølgningssamtaler i Jobcenteret. Formålet har været at skabe et fælles overblik i kommunen og dermed danne grundlaget for udpegning af relevante indsatsområder, herunder også initiativer der fremmer anvendelsen af digitale kanaler på udvalgte områder. Følgende er dokumenteret for ugerne 5 og 6 i 2011: Organisering af opgaverne Antal og andel af borgernes henvendelser på specifikke kanaler Håndtering af henvendelser Hvilke ydelser, der er digitaliseret Andel af borgere med Netbank og bredbåndskapacitet Kvalitativ undersøgelse af hvorfor borgere kommer i Borgerservice (tidligere analyse anvendt) Dokumentation fremgår af bilag 5 Dokumentationsrapport. 10

11 Samlet henvendelser: Total Figur 3 Fordeling af henvendelser i de enkelte virksomheder. Der skal tages forbehold for, at Aakirkeby Borgerservice kun har talt henvendelser i en uge, og at de 49 talte henvendelser er fordoblet til 98 henvendelser i denne Aakirkebys tal gælder kun for 1 uges optælling graf. De henvendelser fordelte sig således: Figur 4 Fordeling af henvendelser på de enkelte kanaler. Hjemmesidehits er ikke talt med i denne fordeling. 11

12 På baggrund af nøgletallene for priserne for henvendelser, estimeres BRK s ca årlige henvendelser, at koste ca. 14 mio. kr. i variable omkostninger, altså primært arbejdstid. Omkostningerne kan bl.a. reduceres gennem en ændret prioritering, konkret ved bl.a.: At borgere der bruger selvbetjeningsløsningerne, faktisk afslutter transaktionen. At flere end de nuværende ca. 3 % af henvendelserne, sker via selvbetjeningsløsningerne. Den sikre og personlige Digital Post i kommunikationen mellem borger og kommunen, i langt højere grad erstatter usikre s samt alm. breve, hvor der er portoudgifter. At tilrettelægge den decentrale borgerbetjening, så åbningstiderne modsvarer antallet af henvendelser, jf. især antallet af henvendelser i Hasle Borgerservice.. 12

13 5. Fremtidens borgerbetjening Bornholms Regionskommune vil betjene borgerne på de henvendelseskanaler, som anses som fordelagtige for såvel borgerne som administrationen. Dette vurderes ud fra en række kanalstrategiske principper. Det helt overordnede princip er, at der differentieres i kanalerne. Det vil sige, at borgerne kan forvente forskellig service på forskellige kanaler afhængigt af ydelsesområdet. Det betyder, at BRK tager aktiv stilling til hvilken kommunikationskanal, der er mest hensigtsmæssig for såvel borgeren som kommunen i den enkelte situation og kommunikerer dette aktivt til såvel borgerne som medarbejderne. Derudover er det vigtigt, at kanalerne er accepteret af politikerne, kommunen og borgerne. Ydermere betyder det, at BRK er tydelig i sin kommunikation til borgerne, om hvilken service, der kan forventes, og at politikerne står inde for prioriteringerne. De kanalstrategiske pejlemærker skal være rettesnoren for serviceniveauet på de enkelte ydelsesområder uanset den digitale understøttelse i dag. Der er altså tale om, at Bornholms Regionskommune har vedtaget en række pejlemærker, for hvordan en henvendelseskanal vurderes. Kanalen skal være Kendt Attraktiv Effektiv Fokuseret Det betyder at Det kan gøres ved at Den målbare effekt er den digitale kanal er BRK gennemfører informations- De digitale kanaler anvendes i kendt blandt borgere, og markedsføringskam- stigende grad både ved kom- virksomheder og kommunens pagner og krydshenviser til munikation til og fra BRK. ansatte. selvbetjeningsløsninger via Måles i de årlige tælleuger. eksempelvis bibliotekets hjemmeside, skoleintra, telefonomstilling, brevpapirer, medarbejderne og på bornholm.dk. den digitale kanal skal være et attraktivt alternativ for borgere, virksomheder og kommunens ansatte. den digitale kanal skal give pålidelige, hurtige svar og afgørelser. adgangen til analoge kanaler og ustrukturerede mails reduceres eller afskaffes, når der findes digitale alternativer, der er mere effektive end de BRK afdækker målgruppernes behov og tekniske muligheder og tilpasser løsningerne, så den digitale kanal opleves som et troværdigt, godt og fordelagtigt alternativ, der er let at finde og anvende. BRK s digitale løsninger leverer i videst muligt omfang straksafgørelser, direkte systemintegration og validering af indtastede oplysninger. BRK indskrænker åbningstider samt adgang til telefonnumre og mailadresser på bl.a. BRK.dk, sikrer straksafklaring i callcentre og digital telefonbetjening via telefonsluser samt Borgerne henvender sig i mindre grad på de analoge kanaler, fordi de kender og accepterer de digitale tilbud. Tidsforbruget på medarbejderens involvering i opgaver med digitale løsninger falder. Kommunen bruger mindre tid på opgaver, hvor de digitale kanaler er de rette, og mere på opgaver, hvor de digitale kanaler ikke er mest effektive for såvel borger som kom- 13

14 øvrige kanaler. leder mails gennem Dokumentboksen, så borgeren/virksomheden identificeres og henvendelsen struktureres. mune. Serviceret den digitale kanal skal suppleres med understøttelse og support, så borgeren kan føle sig taget i hånden ved problemer. der etableres supportfunktioner som hotline, chat, FAQ samt kurser i biblioteksregi, der kan guide de brugere, der har behov herunder brugere med begrænsede IT-kundskaber. I En overgangsperiode skal der desuden i bl.a. BorgerService- Centeret, YdelsesCenteret og JobCenteret være ekstra fokus på at hjælpe borgerne over på de digitale kanaler via digital medbetjening. Flere borgere gennemfører brugen af digitale selvbetjeningsløsninger, og på BRK s hjemmeside vurderer flere, at de fik svar på det, de søgte. De kanalstrategiske pejlemærker er et værktøj til fagområder og virksomheder til systematisk at gå egne henvendelseskanaler igennem. 14

15 6. Strategiens betydning for borgerne Borgerne er klar til digital borgerbetjening. KL og IT- og Telestyrelsen vurderer, at over 50 % af borgerne både kan og vil kommunikere digitalt med deres kommune. Det er en henvendelseskanal, som har åbent 24 timer i døgnet og 365 dage om året. De borgere, som kan betjene sig selv, skal betjene sig selv, mens de borgere, som ikke kan, skal hjælpes til at betjene sig selv. Borgerne på Bornholm vil derfor opleve et gradvist skifte i måden at udføre borgerbetjening. Hvor den kommunale medarbejder traditionelt har sagsbehandlet sagen fra start til slut vil digitalisering betyde, at borgeren skal klare så meget som muligt selv. Det administrative personale vil derfor i højere grad arbejde ud fra devisen Hjælp til selvhjælp hvor det er muligt. Det gøres ved blandt andet styrket information til borgeren om de digitale muligheder samt en konsekvent brug af bl.a. digital post, når kommunen henvender sig til borgerne. Der er således tale om en gradvis forandring i den måde borgerbetjeningsbegrebet forstås. Borgerne vil primært bruge Digital Post i stedet for breve i kommunikationen frem og tilbage til BRK. Borgerne vil opleve BRK s hjemmeside som værende et vigtigt medie for relevante informationer, samt til digital selvbetjening. Borgerne vil opleve, at det administrative personale vil have kompetencer i at vejlede dem på digitale kanaler, hvor det er muligt. Borgerne vil primært bruge de digitale og telefoniske henvendelseskanaler. Borgerne vil opleve udvidet support pr. telefon, så de kan føle sig trygge ved digital kommunikation med BRK. Borgerne vil opleve en tilpasset og differentieret service, således at den i højere grad er tilpasset de tidspunkter, hvor de fleste borgere rent faktisk har behov for det. Borgerne vil få tilbudt digitale selvbetjeningsmuligheder, hvor det anses som relevant. Borgerne vil på alle områder skulle betjene sig selv, såfremt det er muligt. Borgerne vil fortsat have mulighed for decentral administrativ borgerbetjening på bibliotekerne, tilpasset antallet af henvendelser. 15

16 7. Hvad er vores indsatsområder Bornholms Regionskommune vil forbedre kommunikationen mellem borgerne, virksomhederne og kommunen. Vi vil have fokus på at indfri økonomisk potentiale, god kvalitet for borgeren og trivsel for de medarbejdere, som betjener borgerne. Som led i at realisere målsætningen om at flytte borgerkommunikationen over på de mest effektive kommunikationskanaler iværksættes følgende indsatsområder allerede for 2011:. Indsatsområder fra ) Vi vil til enhver tid have en opdateret og dynamisk hjemmeside, der er tilpasset borgernes behov dette i tæt samspil med borger.dk. 2) Vi vil kun anvende de rette selvbetjeningsløsninger, herunder sortere og prioritere i eksisterende og nye løsninger. 3) Vi vil øge kendskabet til selvbetjeningsløsninger og digitale muligheder dette både for medarbejdere og borgere på Bornholm. 4) Vi vil hvis der er potentiale for det udvikle et fælles call-center til straksafklaringer og support på de digitale kanaler på tværs af hele Bornholms Regionskommune. 5) Vi vil kontinuerligt søge at få de rette borgere over på de rette kanaler dette ved systematisk at arbejde med dokumentation og evaluering af borgernes henvendelser. Indsatsområderne er efter udvælgelsen drøftet blandt ledere og centrale medarbejdere inden for virksomheder, fagområder og stabe. Disse drøftelser er mundet ud i konkrete projekter, der er beskrevet i de handleplaner, der kan ses i bilag 6. 16

17 8. Organisering Kanal- og servicestrategien har fokus på, hvordan BRK som samlet organisation skal sikre en mere tidssvarende og effektiv borgerbetjening ved hjælp af forskellige digitale redskaber som hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og Digital Post, samt den omkostningseffektive kanal, telefonen. Fra 2012 er det det enkelte områdes ansvar at få fastlagt klare mål for den fremadrettede kanalfordeling for ydelsesområder og heri tydeliggøre de besparelser og investeringer, som kan forventes som led heri. Virksomhederne er ligeledes ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte projekter i strategien, som ikke håndteres i stabene. Som følge heraf er det også det enkelte områdes ansvar at synliggøre realiseringen af de forventede besparelser jf. indsatsområde. Redskabet til dette er den fælles dokumentationsmetode (KOMHEN 2.0), som er udviklet i KL. De fulde effektiviserings- og servicemæssige gevinster sikres dog bedst ved også at sikre en central styring og koordinering af udvalgte projekter. Herunder fx investeringer i hjemmesiden og kompetenceudvikling for medarbejderne i borgerbetjeningsenheder på tværs af virksomhederne. Digitaliseringsgruppen vil koordinere sammenhæng i dokumentationsindsatsen, hvor der årligt skal følges op på ændringer i henvendelsesmønsteret via brug af den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN 2.0), samt den generelle opfølgningsindsats på de iværksatte projekter. Den tværgående koordinering sker i digitaliseringsstyregruppen. 17

18 9. Bilag læs mere Der er bilag til strategien som følger: Bilag 1: Oversigt over fælleskommunale digitaliseringsprojekter vedr. digital borgerbetjening Bilag 2: Oversigt over de fælleskommunale forventninger til BRK s digitale arbejde (e2012 programmet) Bilag 3: BRK s digitaliseringsstrategi Bilag 4: Dokumentationsrapport for ugerne 5 og 6 i 2011 i BRK Bilag 5: Handleplaner for BRK s indsatsområder Bilag 6: Hvordan har vi udarbejdet strategien? 18

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vejledning for processen at udvikle af kanalstrategi

Vejledning for processen at udvikle af kanalstrategi Vejledning for processen at udvikle af kanalstrategi Indhold Drejebog for udvikling af kanalstrategi Indledning 3 Hvad er en kanalstrategi? 2 At udarbejde en kanalstrategi 4 Overvejelser inden man går

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde KOMHEN-tælleuger - efterår 25 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde Baggrund Projektet omkring de nationale KOMHEN-tælleuger er en obligatorisk opgave for alle kommuner, og kører hvert år i efteråret.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere