Indholdsfortegnelse: 1.Indledning Videnskabsteori og Metode 8. 3 Teori 18. Abstract 1 Resumé Problemfelt Problemformulering 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 5. 2. Videnskabsteori og Metode 8. 3 Teori 18. Abstract 1 Resumé 2. 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 7"

Transkript

1 Abstract A consequence of the massively growing mobility during the latest decades has been the emergence of a series of travel phenomena that are alternatives to the more commercial and touristic forms of travelling. Transport systems have become markedly more efficient in relation to both time and economy. Humans travel over faster and more often over long distances by plane, train, and car. It has involved a democratisation of the global transport system. This boom of not only business travels but also private travels has globally had a great impact on the travel environment. Many people have become tired of being tourists, tired of being isolated from the local environt in hotels, severed from the authemtic local milieu. During the latest decade a new travel phenomenon has emerged. Through a qualitative analysis of this phenomenon, it is argued in the present paper that a new form of travelling that is a reaction against mass-tourism has an impact on the concept and place of home. This phenomenon appears in a particularly clear way on the Internet, where online services reach out to private consumers with a need for mobility at different economic levels. The Internet had allowed for the successful evolution of I have here chose to call private-hotelism, satisfying the needs of both parties involved. Private-hotelism consists on the one hand in creating non-touristic places of residence during travels, and on the other hand in generating revenue that can cover one s own travel expenses while renting one s own residence to other travelers. Ironically, due to online dissemination, this phenomenon has by itself developed into a tourist attraction in its own right. Through a visual ethnographical and discursive analysis, the present paper describes how the private home is transformed into a commodity, becoming the object of the touristic glance (Larsen, Urry 2011). It is demonstrated how private-hotelism not only allows for new non-touristic travel destinations, but also creates the basis for a less locally confined existence and promotes a new cosmopolitical lifestyle. 1

2 Resumé Over de seneste årtier er der som konsekvens af en massivt voksende mobilitet sket en opblomstring af en række rejsefænomener som alternativer til mere kommercielle og turistede rejseformer. Transport systemerne er markant effektiviseret både i henseende til tid og økonomi. Mennesker rejser over lange strækninger med fly, tog og bil: hurtigere, længere og oftere. Der er sket en demokratisering af det globale transportsystem. Dette har haft stor indflydelse på globale miljøer pga. den øgede rejseaktivitet. Dette gælder ikke kun forretningsrejser men også private rejser. Mange mennesker er trætte af at være turister. Trætte af at være isoleret fra lokalmiljøet på hoteller, distanceret fra det autentiske og lokale liv. Inden for det sidste årti er et nyt fænomen i rejselivet vokset frem. Gennem en kvalitativ analyse af fænomenet, argumenteres der her for hvordan en ny rejseform, som reaktion mod masse-turismen påvirker hjemmet som sted. Fænomenet ytres på internettet hvor online institutioner møder private personer med behov for mobilitet og dertilhørende økonomiske muligheder. Via internettet udvikles en dobbeltsidig tilfredsstilling af dette behov i form af, hvad jeg har valgt at navngive privat-hotelisme. Privat-hotelisme handler om på den ene side at give opholdssteder til ikke-turistede rejsemål og på den anden side at dække rejseudgifter gennem udlejning af egen bolig til andre rejsende. Dette fænomen har ironisk nok selv udviklet sig til en turistattraktion gennem online udbredelse. Gennem en visuel etnografisk og diskursiv analyse, beskrives det private hjem, når det undergår en forvandling og bliver til en vare bliver genstnd for Turisblikket (Larsen, Urry 2011). Det påvises hvordan privat-hotelisme ikke kun giver mulighed for nye ikke-turistede rejsemål, men skaber et udgangspunkt for en mindre stedbundet tilværelse og skaber en mulighed for en ny kosmopolitisk livsform. 2

3 Indholdsfortegnelse: Abstract 1 Resumé 2 1.Indledning Problemfelt Problemformulering 7 2. Videnskabsteori og Metode Ontologi og epistemologi Forforståelser Horisontsammensmeltning Visualitet Empiri Valg af metode Billedanalyse Diskursiv metode Etnografisk metode Interview Metode etik Metode refleksion 17 3 Teori Sted Stedsrytmik Online steder og mobilitet Kosmopolisme Gæstfrihed Gæstfrihedssteder Host-storytelling Turisme Hoteller Hjemmet Turister Rejsende Turistblikket 22 3

4 4 Analyse Institutionelle diskurser Stedet airbnb.com et etnografisk blik Where are you going? Host-storytelling Standardisering Iscenesættelse af hjemmet Hjem eller hotel? Motivation 38 5 Konklusion 43 6 Perspektivering 45 7 Litteraturliste 46 Bilag 48 4

5 1 Indledning Over de sidste år er omfanget af den menneskelige bevægelse steget markant. Mennesker rejser, bevæger og flytter sig fra sted til sted oftere, hurtigere, billigere, og længere end tidligere. En systematisk og organiseret mobilisering af mennesker synes at være kendetegnende for en markant voksende mobilitet i verden, som på et utal af fronter har influeret måden, hvorpå mennesker lever i dag. Bevægelse af mennesker spænder vidt, og dækker over et utal af grupper, lige fra forretningsrejsende, udvekslingsstuderende og importeret arbejdskraft, til flygtninge, immigranter og turister. Den såkaldte demokratisering (billige billetter) af bl.a. fly- og togtransport, og det stigende behov for mobilitet, har bl.a. medført en omfattende turistindustri. Denne har over de foregående tohundrede år forgrenet og differentieret sig i et utal af retninger. I en globaliseret og hyper-mobil verden er der stort set ingen steder tilbage, hvor turismen ikke har fundet sin vej hen. Den bredt favnende turistindustri har medført en omfattende masse-turisme, som over især de sidste halvtreds år har bredt sig fra overklassen og ud i de lavere samfundsklasser (Larsen, Urry 2010:13). Standardiseringen af turistrejsen som den eksempelvis er kendetegnet ved charterrejser, hvor alting er planlagt forinden rejsen, og enhver potentiel konflikt på forhånd er forberedt løsninger for, har medført en omfattende adskillelse af lokalbefolkning og turister. 1.1 Problemfelt Over de seneste årtier er der som konsekvens af en udbredelse af masse-turisme sket en opblomstring af en række rejsefænomener som alternativer til mere kommercielle og turistede rejseformer. Couchsurfing er et godt eksempel. Couchsurfing som bestemt ikke er noget nyt fænomen, men som modstrøm til masse-udbredte rejseformer har vundet bred udbredelse, via online communities, betegner en post-modernistisk rejseform, baseret på en non-monetary gæstfrihed, hvor fremmede forbindes og tilbyder gensidig husly tværs over kloden. Som Jennie Germann Molz (forthcoming) påpeger i sine studier af couchsurfing, er fænomenet blandt andet blomstret op i forlængelse af et behov for en mindre turistet rejseform (Molz: forthcoming). Mange mennesker er trætte af at være turister. Trætte af at være isoleret fra lokalmiljøet på hoteller, distanceret fra det autentiske og lokale liv. Couchsurfing er midlet til en mere lokallivs-orienteret 5

6 måde at rejse på, hvor man som turist i højere grad agerer som en rejsende end som en turist, og hvor oplevelsen af det autentiske at møde og opleve lokale mennesker og steder, og selv agere som lokal frem for som fremmede, at søge luksus og seværdigheder, er hovedattraktionen. Couchsurfing er en post-modernistisk rejseform, der fremstår som en afstandtagen til kommercielle og masseturistede rejseformer (Molz: forthcoming). Inden for de sidste par år er et lignende, men alligevel anderledes fænomen blomstret op. Fænomenet, som jeg i denne rapport kalder privathotel-isme betegner en kommercialisering af couchsurfingens non-monetary exchange imellem gæst og vært (Molz: forthcoming). Her er udvekslingen udskiftet med en monetary exchange, og værten er ikke længere til stede. Når gæsten kommer, forlader værten hjemmet. Hvor hoteller og hotelrejser i et kulturgeografisk lys repræsenterer det standardiserede rum det de-territorialiserede og upersonlige sted - places of modernity (Lynch et.at.2007: 124) - repræsenterer privat-hotelisme en rejseform, hvor oplevelsen af det autentiske, det ikke-standardiserede og lokallivs-orienterede - unique places around the world (airbnb.com) - er i centrum. Hvor couchsurfing afspejler en anti-kapitalistisk, anti-industriel og kosmopolitisk livsanskuelse blandt brugerne (Molz 2007:76) repræsenterer privat-hotelisme en kapitalistisk fortolkning af fænomenet. Privat-hoteller er vært-gæst-steder, places of hospitality (Lynch et.al.2007: 124), som i deres grundbetydning indikerer sharing of space (ibid:124). Her danner hjemmet rammerne for det, som Lynch kalder for hospitality businesses, a venue for paid.for accomodayions for visitors (ibid). Som en række studier af storbyer argumenterer for, hersker der en konsensus omkring, at byer i stigende grad ligner lufthavne, da de ligeledes påvirkes af internationale og mobile strømme og strømninger (Urry 2007:265). Kan man analogt til denne tankegang sige, at private hjem i stigende grad ligner hoteller, når de bliver genstand for mobile strømninger i forbindelse med turisme? Har den organiserede turistindustri, som den kendetegnes ved charterrejser og lignende masseturismefænomener, taget ny form? Og hvad sker der, når hjemmet bliver til en turristattraktion og en vare når hjemmet bliver genstand for the turist gaze? (Larsen, Urry:2011). Disse spørgsmål drøftes og søges besvaret i denne rapport. Jeg har gennem en virtuel linse valgt at kategorisere airbnb.com som et sted - et online og globalt sted. Et sted, som dagligt gennemstrømmes af mobilitet, der reflekteres ud i samfundet i form af diskurser og mobile møder. Det er med henblik på en analyse af airbnb.com s institutionelle diskurser og brugere af hjemmesidens repræsentationer af private hjem, at fænomenet privathotelisme analyseres, set i lyset af et post-modernistisk turistblik. Det er hensigten at analysere 6

7 hvilken påvirkning de institutionelle diskurser, som udtrykkes gennem airbnb.com, har på fysiske steder, når de reflekteres og videreformidles gennem communitiets brugeres annoncer og forplanter sig i virkeligheden. 1.2 Problemformulering Hvordan påvirker online stedet airbnb.com fysiske steder? 7

8 2 Videnskabsteori og Metode 2.1 Ontologi og epistemologi Denne rapport tager afsæt i en hermeneutisk videnskabsteoretisk position og dens grundprincip om, at al forklaring forudsætter forståelse og fortolkning, og at fortolkning og forståelse er et grundvilkår for den menneskelige eksistens (Højbjerg 2009:320). Når en filosofisk hermeneutisk videnskabsteoretisk position er valgt, er det på baggrund af antagelsen af: at mennesket er et forstående og fortolkende væsen (ibid:312). Det er grundlæggende for hermeneutikken, at det er i mødet med genstanden ( ), at meningen skabes mellem genstanden og fortolkeren (ibid:312). En genstand skal ikke forstås som værende i sin egen historiske kontekst, men erkendes og fortolkes ud fra en subjektiv position, hvor fra én sandhed opstår. Det er med fordel, at den hermeneutiske cirkel inddrages som et videnskabsteoretisk værktøj. Den hermeneutiske cirkel betegner som udgangspunkt, at sandhed opstår i en vekselvirkning mellem del og helhed (ibid:312). Det betyder, at en del er kontekstafhængig og ikke kan forstås uden for den situation, den analyseres i. I den hermeneutiske cirkel foretages en cirkulær bevægelse fra fortolker til genstand, der ved gentagelse illustrerer en spiral, der indikerer, at man som forsker hele tiden bliver klogere på sin genstand, og hele tiden viderefortolker ud fra den netop opnåede erkendelse. Det cirkulære princip illustrerer samtidig, at: fortolkeren er en aktiv medspiller i meningsdannelsen (ibid:321) Forforståelser Et grundlæggende hermeneutisk princip er, at forståelse er uadskillelig fra subjektive fordomme. Ethvert fænomen indgår derfor altid i samspil med fortolkerens forforståelser. Med forforståelser menes, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse (ibid:322). Som fortolker er vores forståelse af sociale fænomener altid præget af både bevidste og ubevidste subjektive fordomme og på forhånd indtagne holdninger til fænomener. Det er derfor afgørende, at fordommene indgår i den fremstillede sandhed og som del af forståelsen. Inden for den filosofiske hermeneutiske videnskabsteori er fordomme kulturelt og historisk betinget. Dette indikerer det absolutte opgør med troen på den enegyldige og objektive sandhed. Den kulturelle og subjektive arv, som man som forsker er bærer af, kaldes forståelses-horisonten 8

9 (ibid:322). Forståelseshorisonten udtrykker samspillet mellem forforståelser, fordomme og genstand, som værende indbyrdes konstituerende samt medbestemmende for, hvordan man som menneske orienterer sig og handler i verden (ibid:322). Herigennem underbygges også argumentet for, at fordomme er forudsætningen for al forståelse, og at det derfor er afgørende at acceptere fordomme som en produktiv forudsætning for erkendelse af verden (ibid:322). Netop denne antagelse nødvendiggør en åbenhed i forsøget på at forstå. Da det ikke skal forstås som, at man fralægger sig et videnskabeligt ansvar og fremstiller viden på baggrund af fordomme og forforståelser, men derimod erkender, at man som forsker og individ er et produkt af en kulturel sammenhæng, er det vigtigt, at man yder sit yderste for at prøve at forstå fænomener så neutralt som muligt. Forståelseshorisonten er foranderlig og er i konstant forvandling, som Gedammer formulerer det: the horizon is, rather something into which we move and that moves with us (citeret fra Gedammer i Højbjerg 2009:324). Forståelseshorisonten bliver herigennem udvidet i takt med, at man som forsker gør sig nye erfaringer. Ved at sætte sine fordomme på spil, opnår man en hermeneutisk erfaring (ibid:325) Horisontsammensmeltning Begrebet horisontsammensmeltning hentyder til et livsverdens-kompromis, hvor mødet mellem fortolker og genstand producerer forståelse og mening (ibid:324). Da både fortolker og genstand er bærere af betydnings- og meningssammenhænge forinden et møde, er det mødet, der genererer en ny mening i en ny tidssammenhæng (ibid:324). Dette kaldes horisontsammensmeltning, og er ikke nødvendigvis udtryk for delte holdninger, men blot udtryk for forståelse af den andens situation, og hvad der kommunikeres om. Formålet er, at man ved et møde med et fænomen får provokeret sine fordomme og får udvidet sin viden Visualitet Mennesker fødes ind i en specifik kultur, som gennem livet influerer og påvirker måden, hvorpå fænomener opleves og fortolkes. Dette betegnes af Gillian Rose som: scopic regime eller visuality (Rose 2007:2). I et fænomenologisk lys er måden, hvorpå individer erfarer verden, afgjort af måden, hvorpå vi sanser. Perception er et nøgleord her. Måden hvorpå vi perciperer sanser og efterbearbejder vores sanseindtryk - er i en væsentlig grad kulturelt betinget, hvilket i et 9

10 vestligt anliggende er en udpræget visuel kultur. Som Gillian Rose formulerer det indledningsvist: the visuel is central to the cultural construction of social life in contemporary western societies (Rose 2007:2). Som Gillian Rose også påpeger, er der en udbredt holdning om, at the visual are the most fundamental of all senses (Rose 2007:2). Dette skal ikke tolkes som et udtryk for, at mennesker fysiologisk ser bedre, end vi eksempelvis hører, men derimod som et udtryk for en udbredt teknologisk og kulturelt konstrueret visualitet, der over mange år har undermineret de andre sanser. En række studier af turisme og turister har vist, at turistindutrien i høj grad repræsenteres og opleves visuelt. Det er på baggrund af læsning af The tourist Gaze (Urry, Larsen 2010), som omhandler turismens iboende visualitet, en visuelt dominerende repræsentationsform og en udbredt visuel oplevelsesform blandt turister, at denne rapports epistemologiske position vælges. Argumentet lyder: vigtigheden af det visuelle indenfor turisme nødvendiggør et studie af det visuelle i turistorienterede repræsentationer. Som Urry og Larsen formulerer det: the organising sense in tourism is visual (Urry, Larsen 2011:18). 2.2 Empiri Det empiriske materiale i denne rapport, er baseret på tekstuelle og visuelle repræsentationer fra airbnb.com, samt interview med én bruger af airbnb.com. Det foreliggende data-materiale består henholdsvis af etnografiske observationsstudier og diskursivt udvalgte intertekstualiteter fra hjemmesiden airbnb.com samt fra et interview med en bruger af hjemmesiden. Da hjemmesiden indeholder et så omfattende materiale, at en grundig gennemgang af hele materialet praktisk talt er umulig, har jeg foretaget en række metodiske og empiriske valg og fravalg som jeg vil uddybe senere. 2.3 Valg af Metode Som den primære metodiske fremgangsmåde har jeg valgt at benytte mig af en visuel etnografisk tilgang i samspil med billedanalyse. I denne sammenhang har jeg taget udgangspunkt i Gillian Rose udlægning af en diskursiv billedanalyse. Som supplement har jeg benyttet mig af et 10

11 kvalitativt interview med udgangspunkt i læsning af Steiner Kvale & Svend Brinkmans (2009) udlægning af det kvalitative interview. Når en sådan metodisk fremgangsmåde er valgt, er det på baggrund af en anderkendelse af virtuelle steder, som værende steder, online steder som på samme måde som fysiske steder skal observeres og sanses for at kunne forstås. Da hjemmesiden også bliver brugt som arkiv og research-sted, er en flersidet metodisk tilgang til materialet nødvendig. I analysen af hjemmesider hersker der et behov for en metodisk fleksibilitet. Derfor har jeg valgt at kategorisere airbnb.com som et sted for metodisk at kunne overskue og behandle hjemmesiden som udtryk for menneskelige aktiviteter. Da hjemmesiden også bruges arkivisk og til research, er det en udfordring at sammensætte et metodisk apparat, der distingverer søgninger og anden research fra de etnografiske observationer, da de netop har tendens til at overlappe hinanden. For at imødekomme denne metodiske problemstilling har netop en virtuel linse, hvorigennem hjemmesiden anskues som sted været fordelagtig. Da jeg i denne rapport både er interesseret i at opleve og observere hjemmesiden, samt at analysere og indsamle de institutionelle diskurser, som kommer til udtryk igennem hjemmesiden, er en diskursiv tekstuel og billedlig analyse kombineret med et etnografisk blik fordelagtigt. Som et supplement til den online baserede empiri har jeg inddraget et interview med en bruger af hjemmesiden for herigennem at opnå en dybdegående indsigt i, hvordan fænomenet påvirker mennesker Billedanalyse I min analyse af billeder er jeg inspireret af Gillian Rose tre overordnede modaliteter. For at kunne analysere og uddrage mening fra et billede er det nødvendigt at forstå, hvordan et billede er blevet til, hvad det indeholder og hvilken kontekst billedet er taget i. Ifølge Rose er det muligt at afkode og uddrage mening gennem en analyse af billeders modalitetet. Gillian Rose argumenterer for tre modaliteter: teknologi, komposition og socialitet. Teknologi Der er væsensbestemte forskelle på billeder, som er taget med forskellige foto-teknologier. Med de meget avancerede moderne kameraer er der mange nuancerede indstillinger, som kan fremme et bestemt udtryk i et billede. I dag er de fleste kameraer så avancerede, at det kan være svært, såfremt man ikke er foto-ekspert, at afkode hvilken kameratype, der er blevet brugt til at fremstille et billede, samt hvilken brug af post-produktionelle softwareredskaber som eksempelvis Adobe Photo- 11

12 shop, der er anvendt. Når man betragter et billedes teknologi, er det derfor interessant at se nærmere på, hvordan kameraet bruges til at fremme formidlingen af et bestemt motiv, eksempelvis ved at zoome, eller ved at fokusere på bestemte genstande. Forskellige teknologier fremmer forskellige motiver. Eksempelvis er der en afgørende forskel på et billedes udtryk, afhængigt af om det er taget med et mobiltelefonkamera, eller med et professionelt kamera. Her er især billedets kvalitet afgørende for billedets produktion, men også motivet afhænger af kamerateknologien. Komposition Når man analyserer billeders komposition, er det især indholdet af billederne, der er i fokus. Hvad kan man se på et billede, og hvad kan man ikke se. Når man kigger på et billedes komposition, kan det være fordelagtigt at se billedet i sammenhæng med andre billeder. På den måde kan man bestemme nogle tendenser, eller afkode nogle fælles træk mellem billeder, som skaber en form for gennemgående komposition i billederne. Når der fremstår en sammenhæng mellem flere billeder, kan man tale om en genre. En genre fremstiller en speciel kompositorisk sammenhæng mellem billeder. Som Rose formulerer det: a particular genre will share a specific set of meaningful objects and locations (Rose 2007:10). Når man ser på billeders komposition er det især billedernes indhold, farver og rumlige organisering der tages højde for (ibid:13). Gennem billeders komposition, bliver det muligt at uddrage samfundsmæssige tendenser. Eksempelvis kan en speciel fotografisk æstetik afspejle hvilken målegruppe der forsøges at ramme. Socialitet Social modalities er betegnelsen på de samfundsorienterede omstændigheder, som ligger til grund for en billedlig repræsentation. Socialitet er betegnelsen for den linse, igennem hvilken, man ser billedets sammenhæng med resten af verden. Socialitet peger på konteksten, som billederne er taget i. Konteksten ligger som udgangspunkt bag billedets produktion, men kan også læses ud af billeder. Eksempelvis, som det er beskrevet ovenfor, kan der fremstå en kompositionel sammenhæng mellem billeder, som udtrykker samfundsmæssige tendenser, på samme måde som objekter eller manglende objekter i et billede kan udtrykke en bestemt diskurs. Eksempelvis, at turister tager billeder af seværdigheder, kan være udtryk for en diskurs om, at turister vil dokumentere at de rent faktisk har været der - set det med deres egne øjne. Modaliteten socialitet er især vigtig i en diskursiv billedanalyse, da billeder i en diskursiv analyse skal forstås i en social kontekst. 12

13 2.3.2 Diskursiv metode Diskursanalyse er ofte sat i forbindelse med analyser af sproglige og tekstuelle fænomener, men det er her med udgangspunkt i Gillian Rose' fremlægning af en diskursiv visuel metode hensigten at overføre og benytte denne metode til både visuelt og tekstuelt materiale. Som Rose formulerer det: visuality is viewed as the topic of research, and the discourse analyst is interested in how images construct accounts of the social world (ibid 2007:146). Jeg tilskriver mig idéen om, at diskurser er socialt producerede og skal forstås i en kontekst - det som Rose kalder: social modality (Rose 2007:146). Som han formulerer det: the range of economic, social, and political relations, institutions and practices that surround an image and through which it is seen and used (Rose 2007:13). Det er hensigten med en diskursanalyse at se på den kontekst, som fænomener finder sted i. Herigennem kigger man både på, hvad en given diskurs udtrykker, samt hvad en udtrykt diskurs producerer i en given sammenhæng. Doing a discourse analysis assumes that you are concerned with the discursive production of some kind of authoratative account and perhaps too about how that account was or is contested and with the social practices both in which that production is embedded and which it itself produces. Discourses are articulated through a huge range of images, texts and practices. However, and any and all of these are legitimate sources for a discourse analysis (ibid:148). Indsamling af Empiri Når man arbejder med diskurser metodisk, foregår der en i højere grad eklektisk og ad hoc indsamling af empiri, end der eksempelvis gør ved en indholdsanalyse. Ved en indholdsanalyse ville man typisk opstille en række tilfældighedsskabende indikatorer, som sikkerhed for at empirien ikke bliver for subjektivt udvalgt eller ideologisk bestemt. Med den diskursive metode er det typisk en sporadisk, og ukontrolleret måde indsamlingen foregår under. Dette har jeg til en vis grad forsøgt at undgå, men samtidig ser jeg det som en kvalitet ved denne metode, at man her igennem fordrer en mere empirisk og inter-tekstuelt drevet indsamling af empiri. I henhold til Gillian Rose har jeg defineret et starting point som er hjemmesiden airbnb.com. Gennem internet-surfing er nye tanker og idéer kommet i spil i form af intertekstuelle erfaringer. Her er det fordelagtigt at benytte sig af det, som Rose kalder: key themes, som indikerer de tendenser, som jeg mener, er gennemgående på airbnb.com. Det er afgørende for forståelsen at redegøre for hvilken sammenhæng de empiriske uddrag er taget 13

14 fra, samt i en tekstuel sammenhæng at redegøre for, hvem der skriver hvad. Som Rose formulerer det: there is a concern for the social context of those statements (ibid: 156). Med en diskursiv metodisk fremgangsmåde er det the richness of textual (eller billedlig. red.) detail der er central (ibid:156). Gennem en kompositorisk orienteret analyse tvinges forskeren til, at se efter detaljer. Det, som Rose kalder: immerse yourself in the materials (ibid:157). På samme måde er det argumentet, for ikke at benytte en positivistisk metode eller et for stort antal af billedlige repræsentationer, men begrænse den detaljerede læsning til enkelte fotos som værende repræsentanter for et større materiale. I en kompositorisk analyse er det vigtigt, at man lader detaljerne dirigere undersøgelsen (ibid:161). Derfor har jeg i min analyse brugt lang tid på at gennemgå billederne for detaljer og ledt efter ting, som ikke umiddelbart er i øjenfaldende, og tilmed prøvet at se, hvad man ikke kan se på billederne. Dette er afgørende og vigtigt at gøre, når man arbejder diskursivt. Det man i en tekstuel sammenhæng kan kalde at læse mellem linjerne, kan i en billedlig sammenhæng eksempelvis være at se, hvad der ikke forekommer på et billede. Eksempelvis, at der sjældent er billeder af mennesker på airbnb.com, har en helt speciel betydning for den diskursive læsning af billederne i sammenhæng og enkeltvis. Dette kaldes for invisibility (ibid:165) Etnografisk metode Etnografisk metode er kendetegnet ved en gennemgående kvalitativ karakter. Med en etnografisk metode er det hensigten at få en dybere forståelse, af hvad der ellers fremstår umiddelbart. I min søgen efter indtryk på hjemmesiden har jeg benyttet mig af forskellige etnografiske metoder. Dels har jeg observeret hjemmesiden, men har samtidig interageret med hjemmesiden i forbindelse med at surfe rundt mellem annoncer og klikke, taste og e. Ved hjælp af observationer og noteringer af gentagende fænomener samt screen-dumps, har jeg indsamlet min visuelle og tekstuelle empiri. I et etnografisk lys, kan man sammenligne det at surfe på hjemmesiden med flanéur-isme, hvor jeg visuelt har sanset airbnb.com som et sted, sammensat af flere steder, og på fænomenologisk vis observeret tendenser på hjemmesiden og dannet mig et indtryk af airbnb.com (Pink 2008: 180). I forbindelse med mine observationer har jeg benyttet mig af en form for aidemémoire (Bryman 2008: 424), som en hjælp til min hukommelse. I stedet for at notere skriftligt har jeg affotograferet hjemmesiden ved hjælp af screen-dumps for på denne måde at indsamle det 14

15 visuelle materiale som er afgørende for rapporten. Gennem screen-dumps har det været muligt at fastlåse øjeblikke. Det er med denne metode muligt at dokumentere præcis hvad jeg så under observationerne. På denne måde er jeg i stand til at forlænge varigheden af øjeblikket. Denne egenskab giver en enestående mulighed for efterfølgende at kunne studere billederne Interview Som supplement har jeg valgt at inddrage ét kvalitatativt interview. Dette giver mig en dybere indsigt i, hvordan hjemmesiden og fænomenet opfattes og benyttes fra et brugerperspektiv, og jeg kan herigennem danne et stærkere empirisk grundlag for at undersøge mit genstandsfelt. Hvor den billedbaserede empiri er fordelagtig til at analysere forholdet mellem mennesker og steder gennem visuelle repræsentationer, giver en interviewbaseret empiri, i denne kontekst bedre indsigt i de praksisser som knyttes til fænomenet. Semistruktureret livsverdensinterview Med et kvalitativt interview er det hensigten at forstå subjektets forståelse af genstandsfeltet og herigennem fordre en bredere og mindre subjektiv fortolkning. Herigennem kan jeg med målrettede spørgsmål få indsigt i interviewpersonens erfaringer. Som Steiner Kvale og Svend Brinkman formulerer det: [semistrukturerede livsverdensinterview] defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydninger af de beskrevne fænomener (Kvale & Brinkman 2009:17). Jeg har på forhånd forberedt spørgsmål, som skal afdække de sider af de respektive begreber, som er svære at analysere ud fra billedmaterialet. Dog forholder jeg mig åben overfor at afvige fra spørgsmålene, tilføje underspørgsmål m.m. i tilfælde af at nogle uforudsete situationer dukker op. Dette stemmer overenes med den diskursive tilgang, som er valgt i den visuelle analyse, hvor det er en vigtig pointe, at man lader sig dirigere af genstandsfeltet. Jeg har ikke valgt at benytte en interviewguide, da min metodiske fremgang er baseret på en empirisk drevet samtale, hvor situationen og svarene styrer spørgsmålene. Af samme grund har jeg ikke tematiseret mine spørgsmål og heller ikke kategoriseret dem eksempelvis efter rapportens teoretiske apparat. Når dette er tilfældet, er det fordi jeg mener, at en kategorisering kan komme til at blokere en talestrøm og ødelægge et samtale-flow. Jeg anerkender, at en interviewguide kan være 15

16 fordelagtig, hvis man foretager flere interviews, men da dette ikke er tilfældet, har jeg valgt at udelade den. De forberedte spørgsmål forefindes som bilag bagest i rapporten (Bilag 1). Formålet med spørgsmålene er først og fremmest at få et indblik i brugerens motiv for at benytte hjemmesiden samt at forstå brugerens personlige kontekst. Her er det eksempelvis alder, beskæftigelse, køn m.m., der tilsammen tegner et generelt billede af personen og personens kontekst. Konteksten, hvorfra holdninger og meninger uddrages, er en væsentlig faktor, når man ønsker at få indsigt i hvilke ritualer og praksisser, som udføres i forbindelse med et fænomen. De mere dybdegående og personlige spørgsmål er rettet mod personlige vaner, følelser, praksisser og stedslige forståelser samt forholdet til hjemmet. Herigennem er det formålet at opnå en forståelse af brugerens forståelseshorisont. Generelt ønsker jeg at få så umiddelbare svar som muligt, men som det fremgår af spørgsmålene, fordrer de, at interviewpersonen reflekterer over sin egen situation. Her er det vigtigt, at jeg som forsker ikke går for hurtigt frem, da dette kan virke intimiderende, men samtidig er det netop de personlige og private oplysninger jeg ønsker, hvilket fordrer, at jeg går interviewpersonen på klingen for at fremprovokere nogle mindre generelle og mere personlige svar. Udførelse af interview Interviewet blev afholdt på en nærliggende café af praktiske årsager. Det forløb sådan, at vi i en stille og rolig samtale med udgangspunkt i spørgsmålene snakkede om emnet. Jeg havde forinden gjort opmærksom på, at jeg optog samtalerne, og at de ville blive brugt til en analyse i en skolehenseende. Interviewpersonen ønskede ikke at være anonym, derfor benyttes hans rigtige navn i rapporten. Emil, som jeg interviewer, er en bekendt, som jeg på grund af vores perifere forhold ikke mener har nogen indflydelse på validiteten af udtalelserne, men tværtimod fremmede en mere ærlig samtale, hvor vi begge var godt tilpas i situationen. Under interviewet fandt vi på at gennemgå hans egen airbnb.com-profil. Her opstod en pludselig form for virtual walk-along, hvor jeg fik mulighed for at spørge ind til mere konkrete ting i hans lejlighed, mens vi gennemgik billederne af hans hjem. Det fremgår tydeligt, at det sidste spontane interview ikke var planlagt. 16

17 2.4 Metode etik De etiske overvejelser, som gør sig gældende i denne rapport, er i høj grad fokuseret på måden, hvorpå man behandler online materiale. Når man som forsker bruger materiale fra internettet, eksempelvis som det er tilfældet i denne rapport, tages oplysninger ud af deres oprindelige kontekst og overføres i en ny. I de visuelle præsentationer har jeg begrænset mig til at anvende materiale, som ligger frit tilgængeligt på kommercielt udbudte sider på internettet. Tilsvarende har jeg valgt at benytte fiktive navne. Herigennem opnås en anonymitet, som jeg mener, at man som forsker skal opretholde, såfremt man ikke kan komme i kontakt med vedkommende og spørge om lov. Hvad angår interviewet har jeg indhentet tilladelse til at anvende det i dette projekt. Det er i sin fulde længde vedlagt den skriftlige rapport på en cd (bilag 2). 2.5 Metodisk refleksion Da jeg benytter mig af interviews som supplement til en visuelt-orienteret empiri, og fordi projektet er tidsbegrænset, har jeg begrænset mig til ét enkelt interview. Det kunne være interessant at få flere meninger og holdninger i spil gennem flere interviews, på samme måde som det også ville være interessant at få endnu flere indtryk fra hjemmesiden igennem flere observationer, end der er bragt her. Da rapporten er skrevet ud fra en hermeneutisk ontologi, vil flere interviews eller flere observationer dog ikke nødvendigvis give mig en mere sandfærdig fortolkning, blot en anden fortolkning. Under udarbejdelsen af metodeapparatet er jeg stødt på en række komplikationer på grund af det komplekse genstandsfelt på internettet. Netop det overordnede fokus på mobilitet har været en central pointe i mine metodiske overvejelser, om hvorvidt det overhovedet er muligt at studere mobile fænomener. Som jeg forklarede tidligere, opstod der under interviewet en form for virtual walk-along, som var meget interessant. Under interviewet tog min informant uventet sin computer frem og fremviste den lejlighed, interviewet handlede om, i billeder. Havde jeg haft tiden og muligheden for at gøre nogle metodiske valg om, så ville det være oplagt at benytte en målrettet mobil interviewform eksempelvis en form for virtuel udgave af en walk-along. Denne metode indskriver sig under Mobile Methodologies og stemmer overens med mit empiriske materiale. 17

18 3 Teori I dette afsnit redegøres der for de teoretiske begreber som udgør rapportens teoriapparat. De valgte teorier vil blive udredt i henhold til rapportens overordnede kultur-geografiske ramme. Når netop disse begreber er valgt, er det fordi der forestår en begrebslig sammenhæng begreberne imellem, som derfor bidrager til en mere præcis analyse. 3.1 Sted Inden for den kulturgeografiske forskningstradition, er begrebet sted hyppigt anvendt. Rum og steder står i forhold til hinanden. Hvor rum indikerer det teoretiske udgangspunkt for rumlig tænkning, repræsenterer begrebet sted en mere konkret rumlig forståelse, betegnet som et meningsforhold mellem mennesker og rum (Cresswell 2004:7). Begrebet sted betegner relationen mellem på den ene side rum og på den anden side individers forståelse af rum perciperede rum det vi til daglig kalder steder (ibid:7). Et sted er et afgrænset rum, som er tillagt mening. I Paris, som kunne indikere en forståelse af, at her snakkes der fransk, og her går man ture langs Seinen, kunne være et eksempel på dette. Som Christoffer Tilley formulerer det: places constitute centers of human meaning (Tilley 94:14). Mennesker erfarer kropsligt og mentalt. Gennem fysisk tilstedeværelse i rum, gennem sansning og mental efterbearbejdelse af sanseindtryk perception - og gennem mentale forestillinger skabt af repræsentationer af rum gøres rum til steder (Ibid:14) Stedsrytmik I et socialkonstruktivistisk lys er bevægelse en stedsliggørende proces, som bidrager til konstitutionen af et sted i form af en stedsrytmik (Simonsen 2008:48). I denne optik er det afgørende, at der netop tages højde for den gentagende rytmik, eller fraværet af samme. Som Jennie Germann Molz formulerer det: The place-ballet of people's movements on a daily basis make up the particular rhytmic geographies that make places specific (Molz 2010: 49). Det er her udførligt beskrevet, at steder er socialt konstrueret gennem menneskelig praksis. Hvor praksisser er udtryk for en flygtighed, står de spor af praksisser som forankres i rum, ved gentagelse af specifikke praksisser, i relation til steder. Som Germann Molz formulerer det: Practices are still more ephemeral they do not remain after they happen. While their traces may be inscribed in the structure of things the actions themselves need to be repeated again and again to retain association 18

19 with place (ibid:49) Online steder og mobilitet I lyset af den stigende mobilitet, hvor mennesker ved hjælp af internet og andre kommunikationsteknologier er til stede flere steder på en gang, skabes der eksempelvis steder på nettet online og virtuelle steder. Steder som kan erfares, observeres, sanses og bruges. På samme måde som steder skabes af strømme af mennesker, opstår der gennnem mobile online strømninger af kommunikation og information nye steder på nettet. Online steder skaber grundlag for et nyt og mere mobilt udgangspunkt og en mindre stedsbundet livsform, for hver dag der går. Mobilitet har en iboende selvgenererende effekt. Argumentet hedder, at mobile steder skabes af mobile praksisser og adfærdsmønstre, som påvirker og rekonstruerer fysiske steder. Tids-rums kompression er begrebet for det. Med udgangspunkt i the annihilation of space by time (Massey 1991:1) er det den tidslige reduktion forårsaget af menneskers, genstandes og kommunikationens hurtigere bevægelse igennem rum, som tilintetgør steder i traditionel forstand. Her bliver steder til strømmenes rum, mobile steder (ibid:2). I en tid hvor mennesker i stigende grad arbejder hjemmefra, eller arbejder fra bærbare computere, bliver fysisk tilstedeværelse på arbejdspladser mindre nødvendigt. Mennesker kan i mange tilfælde nøjes med at være til stede via kommunikationsteknologier, og mennesker bliver herigennem mindre afhængige af faste steder. Det er en samtid som påvirkes af muligheden for mobilitet og menneskers voksende behov for at komme først, at nå det hele, eller bare at følge med. 3.2 Kosmopolitisme En kosmopolit betegner verdensborgeren. En der har hjemme i verden. Kosmopolitisme kan betragtes som udtryk for en tendens eller en livsform, hvor man i mindre grad er knyttet til ét sted, men derimod har hjemme i flere steder. Kosmopolitisme og mobilitet er uadskilleligt. Kosmopolitisme indbefatter en udtrykt og udlevet nysgerrighed efter fremmede steder at have sans for det fremmede. Som Jennie Germann Molz formulerer det: subject who delights in and desires to consume difference (Molz 2010:76). I denne rapport læses begrebet kosmopolitisme som udtryk for en friere og mindre stedsbundet 19

20 hjemlighed i verden det at have hjemme på farten. Det er ysten til at opleve fremmede steders lokalliv og mennesker der kendetegner kosmopolitismen, men i denne rapport fortolkes begrebet som udtryk for muligheden for mobilitet mulighed for at opleve lokale steder. Kosmopolitisme har referencer til the global village, hvor mennesker på tværs af kulturer interagerer og møder hinanden (Molz 2007:77). I en tid-rum komprimeret verden hvor steder er flygtige og rum er i bevægelse, og mennesker i stigende grad er til stede mentalt, hvor mennesker arbejder og er tilstede i online steder, kan man tale om en mere kosmopolitisk livsform. 3.3 Gæstfrihed Gæstfrihed betegner forholdet mellem vært og gæst. Hvor værten er stedsbundet er gæsten mobil. Som David Bell formulerer det: Hospitality is marked by an assymetri of mobility (Bell 2007: 29). Som udgangspunkt er værten hjemme, hvorimod gæsten er på besøg. I en samtid hvor menneskelig bevægelse er udslagsgivende for forståelse af fænomener, opstår en situation hvor rollen som gæst og som vært også er noget som kan performes. Gæsten repræsenterer en midlertidighed, men såfremt midlertidigheden når et vist omfang, eller omstændighederne tillader det, kan en gæst blive til vært. På samme måde kan en vært rejse væk og være gæst et andet sted (ibid:29). Dette kaldes for transaction (Lynch et.al 2007:131) Gæstfrihedssteder Indenfor turismestudier bliver værts-begrebet ofte kædet sammen med det at yde service. Som en god vært lever man op til gæstens forventninger, på samme måde som den gode gæst lever op til forventningerne hos værten. Et sådan vært-gæst-forhold forefindes ofte på hoteller. Vært-gæst forhold, er tidsligt og stedsligt betingede. Hoteller, som repræsenterer en standardiseret vært-gæst rumlighed, er netop konstrueret gennem regelmæssige iscenesættelser, og korte ophold. Herigennem forankres spor af en gentagen stedsrytmik i stedet, som gennem genstande, indretning m.m. iscenesættes som gæstfrihedssted (ibid:126). Gennem bevidst eller ubevidst brug af rum fremstilles steder som værende mere eller mindre indbydende for gæster. Skiltning såsom privat og brug af gæstfrihedssymboler, såsom sammenrullede håndklæder, vidner om en brug af en gæstfrihedsdiskurs, hvor værter bevidst benytter sig af referencer til standardiserede gæstfrihedssteder som eksempelvis hoteller. 20

21 Forhold mellem sted og bevægelse er konceptuelt og skaber places of mobility gæstfrihedssteder (Lynch et.al. 2007:124) Host-storytelling Et udbredt fænomen indenfor gæstfrihedssteder er begrebet host-storytelling. Objects tell stories to the guest (ibid:136). Gennem udstilling af objekter er det som vært muligt at fortælle noget om, hvem man er som vært. Herigennem hvad en gæst kan forvente i mødet med både værten og værtsstedet. Hvor begrebet i andre sammenhænge kædes sammen med en undskyldning for at socialisere, tolkes det i denne rapport som en måde hvorpå værter benytter storytelling til at tillokke gæster altså som en form for reklame. 3.4 Turisme Turisme handler om at gøre steder, mennesker og objekter til attraktioner. Alle steder er potentielle turistattraktioner. Det handler om at (op)finde stedets potentiale for turisme. Som John Urry og Jonas Larsen formulerer det: Anything is potentially an attraction (ibid:12). Steder som foran Notre Dame, Den lille Havfrue, Frihedsgudinden eller Kheops pyramide, kan alle kategoriseres som turist-steder. Steder, som har fundet deres mere eller mindre unikke attraktion. Turiststeder forbindes ofte med steder, hvor der er mange turister, souvenir-butikker, blinkende kamera-blitser eller lignende Hoteller Men turiststeder er også hoteller. Hoteller er hjemsted for vært-gæstrelationer. På hoteller er der redte senge, tomme skabe, lobbyer, receptioner, uåbnede sæber m.m. Det er steder, hvor alle spor af mennesker jævnligt slettes. På hoteller er værelser konstrueret af og specielt indrettet til en bestemt check-in rytmik, og der er ofte meget få genstande på værelserne. Hoteller repræsenterer det deterritorialiserede, upersonlige og standardiserede rum, som indbyder rejsende til at agere som turister. Hoteller bliver på samme måde som eksempelvis rejseformer også kritiseret for at være u- autentiske, standardiserede steder places of modernity (Lynch et. al. 2007:124). 21

22 3.4.2 Hjemmet Hoteller står i modsætning til hjemmet. Hvor hjemmet symboliserer det autentiske, det oprigtige og det private rum, som afspejler menneskelig aktivitet, eller spor af mennesker i steder, så repræsenterer hoteller det modsatte. Hoteller er turist steder, som er konstitueret af en gentagen rytmik der er forårsaget af et kommercielt vært-gæst forhold Turister Begrebet turist har over tid ændret betydning. Fra at være betegnelsen på individer på en forlystelsesrig tour for rige mennesker, forskellig fra en mere formålsorienteret rejseform, som eksempelvis en forretningsrejse, som man typisk vil sætte i forbindelse med en rejsende, har begrebet turist i dag i sammenspil med den stigende mobilitet og demokratiseringen af flytransport, ændret betydning til at være kendetegnende for en lavere-middelklasselig rejsende. Turister fremstilles ofte i et negativt lys, hvor den rejsende udtrykker en mere sofistikeret og reflekterende rejseform. Turister er lokallivet og lokalmiljøets fjende nummer et Rejsende Som modstrøm til den indtil for få år siden voksende masseturisme er der opstået et identitetsmæssigt skel mellem turisten og den rejsende: other people are tourists, while I am a traveller (ibid:10). Her afspejler begrebet en rejsende en afstandtagen fra en mindre sofistikeret rejseform på grænsen til misbrug af fremmede steder. Den rejsende derimod søger det autentiske - det ikke turistede. Fælles for den rejsende og turisten er, at de begge to afspejler en midlertidighed. At være turist, eller rejsende er, at være i steder, som er forskellige fra, hvor man normalt er, eller har hjemme. Som John Urry og Jonas Larsen fremlægger det: Tourist experiences involve some aspect or element that induces pleasurable experiences which, by comparison with the everyday, are out of the ordinary (Urry, Larsen 2010:15) Turistblikket Det at være turist, kan beskrives som værende visually out of the ordinary (ibid:14). Der er en åbenlys sammenhæng mellem turisme og synet. Denne sammenhæng kan betegnes med begrebet 22

23 turistblikket. Turistblikket er social konstrueret og tager udgangspunkt i en forståelse af, at synssansen er en fundamental faktor for måden hvorpå turister oplever og forbruger fremmede steder. Turistblikket er betegnelsen for, at turist ser og oplever på en speciel måde. Som Urry og Larsen formulerer det: The tourist gaze is not a matter of individual psychology but of socially patterned and learnt ways of seeing (ibid:2). Turistblikket betegner et specielt forbrugsorienteret blik. Med Turistblikket følger forbrugsstederr, som betegner det som John Urry og Jonas Larsen kalder spaces of consumption (ibid:28). Hvor turister oplever og forbruger med blikket, bliver steder, objekter og mennesker genstande for blikke genstande for turistblikket (ibid:15). 23

24 4 Analyse 4.1 Institutionelle diskurser Hjemmesiden airbnb.com kalder sig selv for a community marketplace for unique spaces (http://www.airbnb.com/home/about). Unique spaces refererer til de lejligheder som kan lejes på hjemmesiden. Det er italesættelsen af det ikke-standardiserede sted. Det er det modsatte af hoteller. Sloganet vidner om en målrettet diskurs, rettet mod udlejere, og ikke lejere. Men ved nærmere eftertanke opstår en fornemmelse af, at netop udlejer og lejer, kan være den samme. Ved at udleje, får man mulighed for at rejse, og ved at rejse får man mulighed for at udleje. Det er muligt at tjene penge på at rejse. Hjemmet får her en funktion som middel til mobilitet. Sloganet er udtryk for en kosmopolitisk og kapitalistisk genfortolkning af hjemmets funktion. Det bringer en ny fortolkning af individets forhold til hjemmet: en imaginær rekonstruktion af hjemmet som gæstfrihedssted. We connect people who have space to spare with those who are looking for a place to stay. Guests can build real connections with their hosts, gain access to distinctive spaces, and immerse themselves in the culture of their destinations. Whether it's an urban apartment or countryside castle, Airbnb makes it effortless to showcase your space to an audience of millions, and to find the right space at any price point, anywhere (http://www.airbnb.com/home/about). We connect people who have space to spare with those who are looking for a place to stay. Umiddelbart så lyder det som en god gerning. Udsagnet, som er et uddrag af airbnb.coms aboutpage appellerer til brugerens følelse af at gøre en forskel. Der appelleres til følelsen af at bidrage til et større fællesskab med frivilligt eller humanitært arbejde. Det er en klar reference til centrale centrale kosmopolitiske værdier. Det er opgøret med den fremmede. Det kan fortolkes som, at indenfor dette community, der foregår der en sammenførelse mellem mennesker på tværs af kulturer. Det er et udpræget geopolitisk udsagn, der refererer til en medmenneskelighed på tværs af kulturer. Selve handlen, som er hjemmesidens omdrejningspunkt, fremgår ikke som et bærende element. Som det fremgår så er det hensigten med airbnb.com at Guests can build real connections with their hosts. Hjemmet er det sociale rum, det mobile rum, hvor værter og gæster mødes og knytter bånd. Som det nært beslægtet med couchsurfings kosmopolitiske værdigrundlag i form af 24

25 forestilling om the global village handler det på airbnb.com om mødet mellem mennesker fra forskellige kulturer. Som det udtrykkes kan man med airbnb.com, gain access to distinctive spaces. Man fornemmer her en afstandtagen fra mere traditionelle og turistede rejseformer. Det er interessant hvordan budskabets indhold udtrykker et alternativ til en kommerciel rejseform, men udtrykt igennem brug af en turistdiskurs i form af en eventyrliggørelse af fænomenet. Gennem airbnb.com er det muligt som rejsende, at fordybe sig i fremmede kulturer og steder: immerse themselves in the culture of their destinations. Igen en appel til at hjælpe den rejsende med at finde husly. Denne sætning udtrykker samtidig et rolleskift fra lokal til turist. Den såkaldte transaction (Lynch m. fl. 2007:131). Her får turisten mulighed for at agere som lokal, eller rent faktisk blive lokal midlertidigt. På den ene side kan man sige, at det er en anti-turist diskurs, og på den anden side, at det netop er en post-modernistisk turist diskurs. Især de kosmopolitiske undertoner er interessante at fremhæve. Tanken om at man kan fordybe sig i andre steder, have hjemme i sin destination andet sted end der hvor man har hjemme, er indbegrebet af en kosmopolitistisk tankegang. Det er forestillingen om verdensborgeren, der er hjemme i verden. Som drevet af nysgerrighed efter det fremmede, infiltreres i the cultures of their destination. Det er en evne, lysten til og fremfor alt muligheden for at fordybe sig, som formidles gennem en kosmopolitisk diskurs. Det er gennemgående en anti-konsumerisk diskurs som præger airbnb.coms koncept og som er så kendetegnende for den post-modernistiske forestilling som er et gennemgående og centralt element på hjemmesiden. Kosmopolitisme og turisme, synes at være hinandens modsætninger, men som det fremgår her, synes den kapitalistiske udgave af en kosmopolitisk ideologi som den udtrykkes på airbnb.com at have væsentlige fælles træk med turismen. Der tegner sig et billede af en form for post-modernistisk turisme. 4.2 Stedet airbnb.com et ethnografisk blik Klikker man sig ind på airbnb.com lander man almindeligvis på forsiden (foto:1). Her ses en række visuelle elementer, som man som observatør kan interagere med. Tøver man et øjeblik og lader blikket glide henover hjemmesiden, støder man på et iscenesættende udsagn: rent from real people in 19,732 cities in 192 countries (airbnb.com, ). Dette udsagn bevidner konceptets verdensomspændende udbredelse samt en bevidst afstandtagen fra andre gæstfrihedskoncepter. Dels udtrykkes en storhed i antallet af byer og lande, og dels er udsagnet med til at formidle at denne hjemmeside er helt speciel. Real people vidner om en fremstilling af, at andre, mere traditionelle vært-gæst relationer eksempelvis hoteller er mere inhumane og upersonlige. Det er italesættelsen af 25

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv

Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Metode - Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Indhold Metodiske overvejelser... 3 Ontologiske og Epistemologiske overvejelser... 3 Virkningsevaluering... 4 Empirisk design... 5 Mixed methods... 6

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Opdagelsens Øjeblikke

Opdagelsens Øjeblikke Opdagelsens Øjeblikke Medieleg som social sansning Hanne Miriam Larsen Jeg har en god veninde, mit gudbarn Emma på 3 år. Når jeg taler i telefon med Emmas mor eller far, prøver Emma som regel at låne mobiltelefonen,

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere