SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd 47 Grejsdalsparken 2A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november Energimærkningsnummer

2 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C Årligt varmeforbrug 369,04 MWh fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 52,03 ton Energimærkningsnummer

3 BYGNINGERNE Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse FLADT TAG Det flade tag er isoleret med 375 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge Investering Årlig besparelse MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af betonelementer med 200 mm mineralund. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. LETTE YDERVÆGGE Snedkerparti ved brystning er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduerne er monteret med tolags energiruder. YDERDØRE Massive yderdøre er med isolerede fyldninger. Facadepartier i glas er monteret med tolags energirude. Energimærkningsnummer

4 Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 200 mm polystyren. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Der er monteret ballancerede mekaniske ventilationsanlæg på taget af hver bygning. - For de små bygninger med 2 lejligheder er anlæggene er mærket HESS type EA-500 med en luftmængde på 500 m³ - For de større bygninger med 8 lejligheder er anlæggene er mærket HESS type EA med en luftmængde på m³ Luftskiftet sker ved indblæsningsventiler i stue og gang samt udsugning fra bad og køkken. Anlæggene er med krydsvarmeveksler, vandbåren hedeflade og direkte trukne spareventilatorer Bygningen anses for at være normal tæt. FORBEDRING Eksisterende ventilations aggregater udskiftes til nye med mere effektiv varmegenvinding i form af roterende veksler samt variabelt og behovsstyret luftskifte efter temperatur og fugtighedsføler i baderum kr kr. 26,16 ton CO₂ VENTILATIONSKANALER Ventilationsanlæggene på tag er isoleret med 50 mm. Ventilationskanaler er ført under tagisoleringen. Energimærkningsnummer

5 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som indirekte anlæg med én isoleret varmeveksler placeret i teknikrum i servicebygningen. VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumper Da bygningerne opvarmes med fjernvarme, er der ikke angivet forslag til konvertering af varmeforsyningen til vedvarende energi. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Opvarmning i lejlighederne sker ved - Gulvkonvektorer i stuer med store vinduespartier - Radiatore i mindre værrelser og gang - Gulvvarme i badeværrelser VARMERØR Varmefordelingsrør er ført i jord fra teknikrum til hver af de 8 bygninger Jordledninger er udført med præisolerede stålrør Stigerør i teknikskakte er isoleret med 30 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget i teknikrum er monteret en dobbeltpumpe med med modulerende drift. Pumperne er mærket Grundfos type UPE med en mærkeefekt på 345 W AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. I teknikrum er monteret automatik til central styring Styringen er mærket TAC. Da lejlighedernes varmtvandsbeholdere er tilsluttet vekslerens sekundær er vejrkompensering og sommerstop ikke aktivt. Energimærkningsnummer

6 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne i de enkelte lejligheder er isoleret med 20 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER Der er ingen cirkulation af det varme brugsvand VARMTVANDSBEHOLDER Hver lejlighed har sin egen varmtvandsbeholder - en 110 l præisoleret Metro vandvarmer med selvvirkende termostatisk ventil og tilhørende beholdertermostat.. Energimærkningsnummer

7 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med trappeautomat. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Da lejlighederne afregner deres elforbrug separat med forsyningsselskabet, og elforbruget på fælles måleren anslås at være lavt, er der ikke angivet forslag til etablering af solceller. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ejendommen består af 8 bygninger fra år dobbelte bygninger med trappetårn i 4 plan - 4 enkelte bygninger i 2 plan Ialt m² opvarmet boligareal fordelt på 40 lejligheder. Servicebygning med teknikrum på 31 m² er ikke medtaget i energimærkningen. Tegningsmateriale indhentet ved Vejle kommune er anvendt til bestemmelse af isoleringen i de skjulte konstruktioner. Energimærkningsnummer

8 Bygningernes lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Lejligheder: 110 m² Bygning Grejsdalsparken Adresse Grejsdalsparken m² 110 Antal 24 Kr./år Lejligheder: m² Bygning Adresse Grejsdalsparken Grejsdalsparken 2A, 6A, 14, 16 2A, 6A, 14, 16 m² 94 Antal 12 Kr./år Lejligheder: m² Bygning Adresse Grejsdalsparken Grejsdalsparken 4A, 8A 4A, 8A m² 67 Antal 4 Kr./år Kommentar Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal. Energimærkningsnummer

9 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Ventilation Udskiftning af ventilationsanlæg på tag kr. 75,39 MWh Fjernvarme kr kwh Elektricitet Energimærkningsnummer

10 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 2A, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 2A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 17,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 19,05 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 2,69 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 4A, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 4A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Energimærkningsnummer

11 Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... E Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 13,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 14,57 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 2,05 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 6A, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 6A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Energimærkningsnummer

12 Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 17,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 19,05 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 2,69 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 8A, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 8A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... E Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Energimærkningsnummer

13 Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 13,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 14,57 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 2,05 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 12, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 12 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 83,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Energimærkningsnummer

14 Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 93,00 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 13,11 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 14, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 14 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... C Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 78,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 87,39 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 12,32 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 16, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 16 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Energimærkningsnummer

15 Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... C Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 78,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 87,39 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 12,32 ton CO₂ pr. år BYGNINGSBESKRIVELSE Grejsdalsparken 18, 7100 Vejle Adresse... Grejsdalsparken 18 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Energimærkningsnummer

16 Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... C Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug... 83,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug... 93,00 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 13,11 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Det samlede forbrug for alle 8 bygninger er oplyst til 860 MWh svarende til et graddagskorrigeret forbrug på 369 MWh. Med et beregnet forbrug på 428 MWh er det beregnede forbrug noget mindre end det oplyste forbrug. Forskellen skyldes delvist at forbruget i servicebygning og teknikrum ikke er fratrukket det oplyste forbrug. Energimærket resultere i et D, hvilket svarer til et forbrug på kwh/m² Med et beregnet forbrug på 121 kwh/m² ligger bygningen dermed placeret nederst på skalaen ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,50 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning... 2,00 kr. per kwh FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

17 HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5, 6000 Kolding tlf Ved energikonsulent Niels Hansen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

18 Østerbo afd 47 Grejsdalsparken 2A 7100 Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

19 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 2A, 7100 Vejle Grejsdalsparken 2A 7100 Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

20 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 4A, 7100 Vejle Grejsdalsparken 4A 7100 Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

21 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 6A, 7100 Vejle Grejsdalsparken 6A 7100 Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

22 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 8A, 7100 Vejle Grejsdalsparken 8A 7100 Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

23 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 12, 7100 Vejle Grejsdalsparken Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

24 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 14, 7100 Vejle Grejsdalsparken Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

25 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 16, 7100 Vejle Grejsdalsparken Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer

26 Østerbo afd 47 - Grejsdalsparken 18, 7100 Vejle Grejsdalsparken Vejle Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. november 2014 til den 25. november 2021 Energimærkningsnummer