Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Energi-Diagnostik Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 668 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 31/12/08-04/01/10 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Det foreslås, at rør i varmeanlægget eftergås og efterisoleres med 40 mm mineraluld. 2 Udskiftning af ruder med ét lag glas,(i butikkerne i stueetagen) med et lag glas til termoruder med lavemissionsbelægning. 3 Det foreslås, at der foretages en efterisolering af facader mod gårdrum, med 50 mm mineraluld. 9.4 MWh Fjernvarme 6.7 MWh Fjernvarme 73 MWh Fjernvarme 6070 kr kr. 1.3 år 4340 kr kr år kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og

2 SIDE 2 AF 8 andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 0 kr./år Samlet besparelse på vand: 3800 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 4 Det foreslås, at toiletter med kun 1 skyl udskiftes med toiletter med 2 skyl (3 og 6 liter) 108 m³ vand 3780 kr. 5 Det foreslås, at vinduer i gårdfacaden udskiftes med nye 57 MWh Fjernvarme kr.

3 SIDE 3 AF 8 vinduer med lavemissionsglas. 6 Det foreslås, at der etableres bevægelsesfølere på belysningspendler i gårdrum. 263 kwh el 530 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Det oplyste forbrug er i god overensstemmelse med det beregnede energiforbrug. Der er kun 1 bygning på matriklen. Bygningen udgør ca 28 % af bebyggelsen / andelsforeningen Egilshus. Varmeforsyningsanlægget er fælles for helebebyggelsen. Energimærket dækker den del af andelsforeningen Egilshus, der er i foreningens østlige ende. Njalsgade 20 og 22, Isafjordsgade 2 og 4 samt Egilsgade 19, 21 og 23. Energiforbruget til opvarmning aflæses dagligt og energiforbruget analyseres hver måned, så der kan foretages justeringer af driften, hvis der er fejl ved installationerne. Bygningen er en 6 etages boligblok samt kælder. Der er ialt 69 lejligheder og 5 butikker. Bygningen varmeforsynes fra en fælles varmecentral for hele andelsboligforeningen Egilshus. Varmecentralen er beliggende i kælderes under Njalsgade 12. Forslag til forbedringer i varmecentralen er anført i energimærkningsrapporten for Njalsgade 6 til 18. Der er pt. truffet beslutning om udskiftning af vinduer i gårdsiden. Denne udskiftning vil yderligere nedbringe det i forvejen lave energiforbrug til opvarmning. Samtidigt vil trækgener blive reduceret. Det samlede opvarmede areal udgør 6384 m2. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagetagen er renoveret og indrettet til boliger i I denne forbindelse er taget udskiftet og der er isoleret i hendhold til BR Ydervægge Ydervægge er i massiv teglsten ( 1½ til 2½). En termografering af ydervægge indikerer ikke at der er hule vægge.

4 SIDE 4 AF 8 Forslag 3: Det foreslås, at der foretages en efterisolering af facader mod gårdrum, med 50 mm mineraluld. Vinduer, døre, ovenlys mv. Generelt er der to lag glas i form af vinduer med ét lag glas og forsatsvinduer. Vinduernes tæthed er meget forskellige. Butiksvinduer i ejendommens stueetage er med enkelt glaslag. Døre i butikker er utætte. Forslag 2: Udskiftning af ruder med ét lag glas,(i butikkerne i stueetagen) med et lag glas til termoruder med lavemissionsbelægning. Forslag 5: Det foreslås, at vinduer i gårdfacaden udskiftes med nye vinduer med lavemissionsglas. Gulve og terrændæk Gulv mod uopvarme kælder er med bjælkelag og indskudsler. Der er ikke yderligere isolering. Kælder Kælderne er uopvarmede. I kælderen under Njalsgade 12 forefindes varmecentral med varmevekslere, der forsyner alle bygninger i andelsboligforeningen Egilshus. Ventilation Ventilation Bygningen er ventileret med naturlig ventilation. Varme Varmeanlæg Varmeforsyningen sker ved tilslutning til fjernvarme fra Københavns Egergi. Varmt vand Varmt brugsvand tilberedes i 2 stk liter varmvandsbeholdere placeret i kælderen under Njalsgade 12. Varmtvandsbeholderne forsyner hele andelsboligforeningen Egilshus. Det varme brugsvand har tvungen cirkulation. Fordelingssystem Opvarmningen sker ved et to-strenget radiatoranlæg. Den del af fordelingssystemet, der er placeret i tagetagen, er renoveret i forbindelse med

5 SIDE 5 AF 8 renoveringen af tagetagen i Den del af fordelingssystemer, der er placeret i kælderen, er med isolering af ældre dato. Der er konstateret isoleringsmæssige mangler, der formentligt at sket i forbindelse med reparationer på fordelingssystemet. Omfanget af manglerne er ikke kendt i detaljer. Forslag 1: Det foreslås, at rør i varmeanlægget eftergås og efterisoleres med 40 mm mineraluld. Automatik Fremløbstemperaturen reguleres efter udetemperaturen. Der er termostatventiler på alle radiatorer. Cirkulationspumper til radiatoranlæg er i konstant drift. El Belysning Der er trappebelysning med trappeautomater i både hovedtrappe og køkkentrappe. Udebelysning med vægpendler, der styres med dagslysstyring. I butikkerne i ejendommens stueetage forefindes belysning i forbindelse med oplysning af salgsarealer. Generelt anvendes lavenergipærer, lysstofrør og spotbelysning. Belysningen styres manuelt og med kontaktur. Det anbefales, at der i forbindelse med udskiftning anvendes A-mærket udstyr. Forslag 6: Det foreslås, at der etableres bevægelsesfølere på belysnings pendler i gårdrum. Andre elinstallationer I butikkerne i ejendommens stueetage, der indeholder detailforretninger forefindes få køleskabe og andet butiksinventar. Det anbefales at anskaffe A-mærket udstyr i forbindelse med udskiftninger af inventaret. Vand Vand De installerede toiletter er af forskellig type. Det efterfølgende forslag skal opfattes som vejledende i forbindelse med toiletudskiftning. Forslag 4: Det foreslås, at toiletter med kun 1 skyl udskiftes med toiletter med 2 skyl (3 og 6 liter) Bygningsbeskrivelse

6 SIDE 6 AF 8 Opførelsesår: 1909 År for væsentlig renovering: 2008 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 5842 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 589 m² Opvarmet areal: 6431 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er god overensstemmelse mellem oplysningerne i BBR meddelelsen og de registrerede forhold. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Varmeforbruget afregnes overfor Københavns Energi hver måned. Afregningen sker på baggrund af en energimåling. Den samlede varmeregning fordeles blandt lejlighederne i hele andelsforeningen Egilshus efter fordampningsmålere, der er placeret på radiatorerne. De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 2 værelser, 55 til 59 m kr. 2 værelser, 60 til 62 m kr. 2 værelser 75 til 79 m kr.

7 SIDE 7 AF 8 3 værelser 82 til 85 m kr. 3 værelser 88 til 92 m kr. 4 værelser 102 til 108 m kr. 4 værelser, 117 til 123 m kr. 4 til 5 værelser 142 til 145 m kr. 8 værelser 189 m kr.

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Mørbjergparken Roskilde Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.