BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital Brystkirurgisk afdeling F118 Herlev Ringvej Herlev tlf Øverste sygeplejefaglig ansvarlig: (navn, titel) Ledende oversygeplejerske Birgitte Andersen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: (navn, titel, telefon, mail) Klinisk vejleder Anne Rose tlf Brystkirurgisk afdeling F blev etableret 1. april 2000 og blev i april 2008 fusioneret med Brystkirurgisk Klinik i Hørsholm. Brystkirurgisk afdeling F taget sig af al diagnostik, behandling og pleje af mammaekirurgiske sygdomme hos kvinder og mænd indenfor Region Hovedstadens planlægningsområde Nord og Midt. Basisfunktionen udgøres hovedsageligt af operativ behandling af maligne tumorer i mammae med tilhørende axilindgreb. Herudover kommer axilkirurgi ved udredning af patienter med patologiske lymfeknuder samt kirurgisk behandling af lokalrecidiv og almindelig cicatrisekorrektion efter mastektomi. Behandlingen af benigne mammaelidelser omfatter fjernelse af tumorer og behandling af ductectasi-syndromet. Desuden behandles infektioner i mammae (mastit/abces). Brystkirurgisk afdeling arbejder efter "Det gode Patientforløb" og afdelingen anvender princippet med kontaktsygeplejerske og kontaktlæge. Brystkirurgisk afdeling er kendetegnet ved en flad struktur med tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på alle niveauer. Alt personale er inddelt i 4 tværfaglige teams med ansvar for egen arbejdstilrettelæggelse på tværs af ambulatorium og sengeafsnit. Afdelingen er fysisk et integreret ambulatorium, sengeafsnit og sekretariat på samme etage. Sygeplejer- 1

2 skerne arbejder efter rulleplan, der muliggør primær sygepleje. Ressourcepersoner i afdelingen har tildelte selvstændige ansvarsopgaver og funktionsområder. Sygeplejerskerne arbejder efter kontaktsygeplejerskesystemet, som betyder, at de tildeles deres egne patienter fra patientens første besøg i ambulatoriet og under indlæggelsen og det videre ambulante besøg. Dette betyder, at sygeplejerskerne i det daglige både har indlagte patienter, som de passer, foruden de varetager plejen til de ambulante patienter. Denne organisering af arbejdet kræver stor fleksibilitet, omstillingsevne, overblik og prioritering af dagens opgaver, og giver samtidig patienter og pårørende en oplevelse af kontinuitet i deres forløb på afdelingen. I sygeplejerskerne rulleplan på 12 uger, indgår 3 uger på operationsgangen, hvor de assisterer til de brystkirurgiske operationer. Læs mere om afdelingens mission/vision og målsætning. BESKRIVELSE AF SYGEPLEJEFAGLIGE FORHOLD Borger/Patientsituationer og forløb Patienterne henvises f.eks fra egen læge, speciallæge eller andre hospitalsafdelinger til Brystkirurgisk ambulatorium til udredning og evt. planlægning af operation. Ved begrundet mistanke om brystkræft udløses pakkeforløbet, med begyndende udredning inden for 3 arbejdsdage. Alle patienter visiteres via røntgen afdelingen til mammografi og ultralydscanning og evt. biopsitagning eller til Brystkirurgisk afdeling F. Efter operationen følges patienterne i ambulatoriet med henblik på endeligt mikroskopisvar, ambulant opfølgning af sygeplejersken og observation af væske /sårkomplikationer. En mindre del af patienterne fortsætter i kontrol (DBCG "lavrisikogruppe"), mens hovedparten af patienterne henvises til Onkologisk Afdeling mhp. adjuverende behandling (medicinsk- og strålebehandling) og kontrol. Tværfaglige og tværsektorielle forhold. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kvinder med brystkræft, har Brystkirurgisk afdeling udarbejdet beskrivelser for patientforløbene og modtog i maj 2009 kvalitetsprisen af Region Hovedstadens Kvalitetsråd. Patientforløbsbeskrivelserne afspejler et formaliseret samarbejde med den øvrige del af hospitalets mammateam, der udgøres af medarbejdere fra Klinisk Fysiologisk Afdeling, Patologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Stråleafdelingen, Røntgenafdelingen, Plastikkirurgisk Afdeling, Fysioterapien, Anæstesien og det Perioperative afsnit. Dette multidiciplinære samarbejder mellem afdelingerne varetager diagnostik og behandling af patienterne, herunder undersøgelse af sentinel node samt tilrettelæggelse af evt neoadjuverende behandling forud for operation samt den kirurgiske procedure, som evt. kan omfatte 2

3 primær eller sekundær brystrekonstruktion. Der er mulighed for studiebesøg i de samarbejdende afdelinger i klinikperioden. Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Afdelingen har fokus på forebyggelse og fremme af sundhed indenfor flere områder. Primært vil sygeplejerskens opgave være information og vejledning, den psykosociale intervention, samt evt. henvise til andre instanser. Indsatsområder og KRAMfaktorer Rygestopvejledning Alkoholvejledning Ernæringsscreening/vejledning ift. kost og motion Tromboseprofylakse Afdelingen har meget fokus på krisereaktioner og kriseintervention samt på vejledning og støtte. Dette kan beskrives som en tidlig form for rehabilitering, hvor patienterne hjælpes og støttes til en tilbagevenden til deres tidligere liv, men med en diagnose, der opfattes som en livstruende sygdom. Afdelingen tilbyder endvidere patientundervisning til brystkræft opererede som rehabilitering (CAMMA). En selekteret patientgruppe tilbydes akupunktur for deres gener i forbindelse med hede/svedeture. Afdelingen har til stadighed forsknings- og udviklingsprojekter i gang, både læge- og sygeplejefaglige projekter. Af igangværende projekter kan nævnes: TARGIT (intraoperativ strålebehandling) IBIS (medicinsk behandling til genetisk disponerede kvinder) REAL (medicinsk behandling før operation) SEROMPROJEKT HÅND I HÅND BESKRIVELSE AF UDDANNELSESMÆSSIGE FORHOLD Undervisningens organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og de afsatte ressourcer Brystkirurgisk afdeling tilbyder et samlet klinikforløb for modul I afdelingen er der i forhold til uddannelse ansat: 3

4 3 kliniske vejledere med 1/6 del Diplom som klinisk vejleder 4 sygeplejersker med onkologisk efteruddannelse 2 sygeplejersker med special uddannelse indenfor operationsteknik 1 sygeplejerske i gang med Diplomuddannelse/kvalitets- og udviklingskoordinator 2 sygeplejersker med 1/6 del Diplom indenfor brystkræftsygepleje. 3 sygeplejersker med kursus i akupunktur. I klinikperioden er de studerende medansvarlige for, i samarbejde med klinisk vejleder, at lægge planer for og gennemføre eget uddannelsesforløb. For at træne de studerendes faglige identitet og evne til at diskutere sygeplejefagligeproblemstillinger afrundes dagen i de 4 ambulatoriegrupper ved en drøftelse. Desuden er der mulighed for at de studerende deltager i det sygeplejefaglige forum i afdelingen samt deltager i den tværfaglige fælles undervisning om fredagen. Lærings- og studiemiljøet I afdelingen lægges stor vægt på refleksion, både omkring daglige oplevelser samt planlagte refleksionsøvelser ud fra praksisbeskrivelser. Derudover arbejdes med før under efter vejledning, bedside undervisning og dagbogsskrivning. I afdelingen arbejder vi med sammenhængende patientforløb, der indebærer at den studerende følger sine egne patienter fra ambulatoriet til sengeafdelingen samt i det ambulante efterforløb. De kliniske vejledere planlægger vejledning efter den studerendes behov samt den studerendes Portfolio. Vi anbefaler brugen af læringskontrakter i præ- og postoperativ sygepleje for at sikre, at der finder en tilfredsstillende analyse sted som grundlag for kobling af teori og praktiske færdigheder. Afdelingens sygeplejersker underviser de studerende i relevante emner for specialet. Som en hjælp til de studerendes kompetenceudvikling har afdelingen udarbejdet en oversigt over fag-, metode- og socialkompetencer, de skal arbejde hen imod for at opnå deres læringsudbytte. Evaluering Klinikperioden evalueres ved brug af et evalueringsskema sendt fra skolen til den studerende. Den studerende giver klinikstedet et udskrift af sin evaluering til den afsluttende studiesamtale, hvor besvarelsen og evalueringen fra den kliniske vejleder underbygges i dialog. Evalueringerne benyttes i planlægning af fremtidige sygeplejestuderendes klinikforløb. Evalueringerne drøftes på møder med den sygeplejefaglige ledelse med henblik på at forbedre den kliniske uddannelse. 4

5 Det kliniske undervisningssted er godkendt til modul 12 jf. generel klinisk studieplan Generel studieplan: Modul 12 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE FOR MODUL 12 PÅ BRYST- KIRURGISK AFDELING. Vi har udarbejdet følgende forslag til, hvordan de studerende kan opnå handlekompetence indenfor afdelingens speciale i henhold til det overordnede læringsudbytte for modulet (revideret i 2012). At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. søge og læse om den nyeste sygeplejeforskning omhandlende klinisk praksis samt formidle ny viden til afdelingen deltage i faglige diskussioner i forhold til afdelingens udviklingsarbejde argumentere for den planlagte og udførte sygepleje i dagligdagen og evt. give forslag til ændringer At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger. analysere relevante problemstillinger i afdelingen f.eks. mestring og krise samt inddrage og sammenligne forskellige perspektiver på problemstillingerne f.eks. sundhedspolitisk, patientorienteret, pårørendeperspektivet og set fra sundhedspersonalets side At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. anvende relevante dataindsamlingsmetoder i den direkte pleje f.eks. ved indlæggelsessamtalen og analysere de data der indsamles om patienten med begrundelse i forskellige teorier der bruges til at analysere, forstå og handle på anvende afdelingens specialiserede dataindsamlingsmetoder fx. Indledende vurdering, VAS, EWS At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling. 5

6 kendskab til samt handle udfra afdelingens standarder og instrukser i relation til patientens forløb (PATIENTFOR- LØB FOR KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG INSTRUKSER) kendskab til afdelingens igangværende projekter og hvilken betydning det har for patienten at deltage At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. Prioritere, koordinere og delegere det gode patientforløb ambulatoriefunktion i relation til egne patientforløb: biopsi tagning, kontrol af sårinfektioner og abcesdannelse, patientsamtale med svar på biopsi. Planlægningssamtale før operation og svar på operation og information om evt. efterbehandling samt deltage i kliniske kontroller efter operationen præoperativ sygepleje: telefonkontakt, indlæggelsesamtale i ambulatoriet, modtage patienten i sengeafdelingen og klargøre patienten til operation postoperativ sygepleje: modtagelse af patienten fra operation, pleje af patienten med mobilisering, personlig hygiejne, ernæring, observation af operationssår, dræn samt udvikling af hæmatom, observere for smerter og kvalme, iværksætte og administrere den på afdelingen mest anvendte medicin, kommunikation og kriseintervention med patienter og pårørende, forberede og deltage i daglig stuegang, protesesamtale, planlægning af udskrivelse med evt. etablering af hjemmeplejen, udskrivelsessamtale, information om støtte- og rehabiliteringsmuligheder samt planlægning af ambulant opfølgning telefonisk eller ambulant besøg. lede, prioritere, koordinere og administrere opgaverne i sengeafdelingen/ambulatoriet i forhold til egne patientforløb viden om tværfaglige samarbejdspartnere og hvilke tilbud de har til patienterne f.eks. perioperative afsnit, fysioterapien, røntgen (mammateam), anæstesien, onkologisk afdeling, hjemmeplejen, socialrådgiver, læger, sekretærer, servicepersonale og iværksætte relevante kontakter og begrunde valget At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg. underbygge og overskue kommunikation med patienter, pårørende og personale målrettet. deltage i vanskelige kommunikationsforløb og kunne evne og magte dette både med hensyn til at involvere sig og kende egne grænser undervise og vejlede patient og pårørende individuelt ud fra deres behov udvise respekt, omsorg og empati samt støtte patienten og de pårørende i at mestre deres situation med udgangspunkt i deres ressourcer At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. Fordele og ulemper ved: Akkreditering 6

7 Mammografiscreening Kontaktpersonordningen Det optimerede patientforløb Patientsikkerhed set i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje. dokumentation af planlagte formaliserede sygeplejesamtaler med refleksion over sygeplejen og evt. iværksættelse af nye sygeplejefaglige tiltag kendskab til samt anvende OPUS, Ultragenda, Labka, Orbit, EPM, WEB RIS, VIP-PORTALEN og internettet til litteratursøgning forholde sig kritisk over for den udførte pleje At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. deltage i drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af nye instrukser samt deltage i implementering af ny praksis. Udarbejdet af Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Klinisk vejleder Anne Rose tlf Dato:

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret. Rigshospitalet Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret Prægraduat team. November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere