Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S"

Transkript

1 SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thorkildsvej 59 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 1065 GJ fjernvarme Oplyst for perioden: 01/05/08-30/04/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Merisolering af gulve. 82 GJ Fjernvarme kr kr år 2 Merisolering af ydervægge. 78 GJ Fjernvarme kr kr år 5 Udskiftning af ventilatorer kwh el kr kr. 1.2 år 6 Udskiftning af cirkulationspumpe kwh el 9830 kr kr. 1.5 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

2 SIDE 2 AF 7 De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 3 Merisolering af loftkonstruktion. 35 GJ Fjernvarme 6160 kr. 4 Udskiftning af ruder. 102 GJ Fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Der er enkelte forslag til energimæssige forbedringer i ejendommen med god rentabilitet og med en tilbagebetalingstid under kun 10 år. Enkelte forslag er med tilbagebetalingstid længere end 10 år, men vil være rentable at udføre. Selv om

3 SIDE 3 AF 7 investeringen er langsigtet, kan forbedringen have betydning og interesse i forbindelse med løbende vedligeholdelse. Ligeledes vil man være bedre klædt på til at kunne imødegå de stigende energipriser og evt. fremtidige miljø- og energiafgifter. Under alle omstændigheder vil en realisering af forslaget her og nu medføre en energibesparelse og en komfortforbedring af boligen. Herudover er udarbejdet enkelte forslag, der bør overvejes i forbindelse med en evt. renovering eller ombygning af ejendommen. Følges anvisningen, vil man være sikret, at projektet er i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav til isolering. Bygningen anvendes til boliger. Bygningen er i 3 plan med delvis uopvarmet kælder, opført år 1976 med m² boligareal. Ejer var ikke til stede ved besigtigelsen. Ved besigtigelsen blev forelagt plan-, snit- og tegningsmateriale af Oplysningerne i denne dokumentattion er anvendt til registrering og opmåling af ydervægge, terrændæk og kælderetageadskillelse. Der var i forbindelse med besigtigelsen adgang til Thorkildsvej og Der er i beregningen forudsat samme niveau angående radiatorventiler og isoleringsforhold som de registrerede rum. Kun direkte adgang vil kunne verificere forholdene. Der kan derfor forekomme afvigelser fra faktiske forhold. Det beregnede varmeforbrug er større (ca. 15%) end det oplyste varmeforbrug. Årsagen skyldes især, at det beregnede forbrug er baseret på et normforbrug. I normforbruget er det bl.a. forudsat -at hele boligen er opvarmet til i gennemsnit 20 C året rundt. -at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time. -at varmtvandsforbruget er 25 m3 for et hus på 100 m2 - opvarmet til 55 C. at de sidste års milde vintre har betydet afvigelser på over 25% fra beregningens "normalår". KOMMENTARER TIL FORBEDRINGSFORSLAG: TAG OG LOFT: Merisolering af loft er en relativ enkel foranstaltning med et fornuftigt sparepotentiale. Alligevel resulterede energimærkningen i, at det ikke ville være rentabelt at merisolere med de nuværende energipriser. Men vælger man på trods heraf at isolere f.eks. til en samlet lagtykkelse på 300 mm, der er lidt bedre end Bygningsreglementets krav, kan der foran i rapporten under Forslag til forbedringer aflæse den årlige varmebesparelse. GULV MOD KÆLDER: Rumhøjden i kælderen giver mulighed for at foretage en isoleret nedsænkning af loftet. Denne enkle form for merisolering er prisbillig og derfor rentabel. Nyt gipspladeloft monteres på spredt forskalling. Isoleringstykkelsen er dog begrænset af rumhøjden, der helst ikke må være mindre end 2.10 meter. GULV MOD KRYBEKÆLDER: Frihøjden i krybekælderen tillader efterisolering. Da frihøjden tillader plads til yderligere merisolering under dæk tilrådes denne optimering. Isoleringen må dog ikke hindre den fri ventilation. YDERVÆGGE: Forbedringsforslaget til isolering af de murede "vinger" ved altanerne er montage af en let forsatsvæg i et metalskinnesystem beklædt med gipsplade, der malerbehandles.

4 SIDE 4 AF 7 Lette facader kan merisoleres ved at fjerne udvendig beklædningen og merisolere udvendigt med 100 mm. Der afslutte udvendigt med en ny facadebeklædning. Samlet tykkelse er derefter ca. 200 mm isolering. Let parti over skydedøre kan merisoleres ved at fjerne udvendig beklædningen og merisolere udvendigt med 100 mm. Der afslutte udvendigt med en ny facadebeklædning. Samlet tykkelse er derefter ca. 200 mm isolering. Forbedringsforslaget til isolering af gavle er montage af en let forsatsvæg i et metalskinnesystem beklædt med gipsplade, der malerbehandles. Hermed afbrydes kuldebroer i sammenmuringer omkring vinduer. I forslaget er medregnet omkostninger til flytning af evt. radiatorer, elinstallationer og lysninger om vinduer mv. VARMEPUMPE: Den ene pumpe på varmefordelingen benævnt UPC anbefales det at udskifte med en pumpe af typen MAGNA F. AUTOMATIK: Varmeanlægget er udstyret med et udetemperaturstyrende anlæg. Denne automatik regulerer fremløbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i forhold til udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlægget er korrekt indreguleret, således der ikke tilføres mere energi, end der er brug for. Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang årligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft - Loft er isoleret med 155 mm. Isoleringsforhold er fastlagt på grundlag af måltagning og som anført på forevist tegningsmateriale. Forslag 3: - merisolere loft med 150 mm. (Tilbagebetalingstid er ca. 62 år). Ydervægge - 35 cm gavle med 125 mm murbatts. - Let parti over skydedør er som stolpekonstruktion med ca mm isolering. - Murvinger i altaner er 23 cm teglstensmur. - Lette facader er som stolpekonstruktion med ca mm isolering. Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale. Forslag 2: - efterisolere gavle indvendigt med 100 mm i en ny let væg. - merisolere let parti over skydedør udv. med 100 mm. Der afsluttes med ny facadebeklædning. Samlet tykkelse er derefter på ca. 200 mm. - merisolere murvinger på altaner udvendigt med 100 mm batts. Samlet isoleringstykkelse er

5 SIDE 5 AF 7 derefter 100 mm. Der afsluttes med ny facadebeklædning. - merisolere lette facader udv. med 100 mm. Der afsluttes med ny facadebeklædning. Samlet tykkelse er derefter på ca. 200 mm. Vinduer, døre, ovenlys mv. Bygningen har primært vinduer/glasdøre med 2 lags termoruder, undtaget er sidepartier ved hoveddøre der er med 1 lag glas. Hoveddøre er isolerede. Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn. Forslag 4: Ruderne er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflader og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag. (Tilbagebetalingstid er ca. 55 år). Gulve og terrændæk - Gulv mod kælder er som etageadskillelse i beton med ca. 50 mm isolering. - Gulv over opgang er som etageadskillelse i beton med ca. 50 mm isolering. - Terrændæk er med betongulv på 50 mm isolering. Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale. Forslag 1: - isolere på underside af etageadskillelsen på gulv mod kælder og over opgang med 125 mm. (Samlet tykkelse er derefter på 175 mm). Der afsluttes med godkendt beklædning. Ventilation Ventilation Bygningen er udstyret med et mekanisk udsugningsanlæg af fabrikat: SF-JBHA 200 der er placeret i tagrum og betjener køkken/alrum og toilet. Anlægget kan ikke identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskilt ikke er synligt. Anlægget styres af automatik og ur og er i konstant drift fra til Den øvrige del af bygningen ventileres ved naturlig ventilation gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen. Forslag 5: - udskifte ventilatorer til nye elspare ventilatorer. Varme Varmeanlæg Ejendommens varmeproducerende anlæg består af fjernvarmeveksler, der ikke kan aldersbestemmes da mærkeskilt ikke er læsbart, og placeret i kælder (boilerrum). Varmt vand Varmtvandsrør er ført i rørgang, kælder og bolig, skønnet isoleret med 20 mm isolering. Det

6 SIDE 6 AF 7 varme brugsvand produceres i en varmeveksler og varmtvandsbeholder, der er placeret i kælder (boilerrum). På anlægget er monteret en cirkulationspumpe af type: UP Fordelingssystem Varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg. Varmerør er ført i rørgang og kælder, skønnet med 30 mm isolering. På anlægget er monteret 2 stk. cirkulationspumper, en af type: UPE og en af type: UPC Automatik Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler. Der er central styring af varmen i form af CTS anlæg og vejrkompensering. Pumper varme Forslag 6: - udskifte pumpe af type: UPC til en ny af type: MAGNA F. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1976 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (GJ) Ingen Boligareal i følge BBR: 2688 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 2688 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: De registreringer og opmålinger på ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er i god overensstemmelse med BBR-Oversigten, både hvad angår anvendelse og arealopgørelser for boligen. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./gj Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

7 SIDE 7 AF 7 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Tornegade 4, Rønne Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.