Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud"

Transkript

1 1

2 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige tilgange og traditioner, og arbejdet med kvalitetsoplysninger skal tilpasses dagtilbuddet og kommunens praksis og behov. Det skal derfor understreges, at det er dagtilbuddet og kommunen, der beslutter både indhold og organisering af arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Pjecen her er således kun til inspiration. Hvem er målgruppen Pjecen henvender sig til alle, der arbejder med faglige kvalitetsoplysninger i kommunen, og retter sig dermed mod: Personale og ledelse i dagtilbud Forvaltning Politikere. Pjecen henvender sig ikke til forældre. På de følgende sider kan du læse om: Redskabets anvendelsesmuligheder Rammer for anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger Anvendelsen af faglige kvalitetsoplysninger af: o Kommunalbestyrelse og den øverste administrative ledelse o Forvaltning og udviklingskonsulenter o Ledere og medarbejdere i de enkelte dagtilbud. Derudover er der sidst i pjecen en oversigt over supplerende litteratur. 1 Læringshjulet er baseret på materiale til statusudviklingssamtaler udviklet af Århus Kommune. 2

3 Redskabets anvendelsesmuligheder Nedenstående tabel indeholder en kort karakteristisk af Læringshjulet. Aldersgruppe Læringshjulet fokuserer på børn i aldersgrupperne 9-14 måneder, på vej mod 3 år (mellem 2 år og 2 måneder og 2 år og 7 måneder) samt på vej mod 6 år (mellem 5 år og 2 måneder og 5 år og 7 måneder). Læreplanstemaer Anvendelsesniveau Redskabets karakter Hvem dokumenterer Hvornår besvares Hvor ofte besvares Sammenligningsmulighed Metode til dataindsamling Læringshjulet dækket alle temaer i de pædagogiske læreplaner. Personale og forældre udfylder et skema for det enkelte barn. Resultaterne kan anvendes både på individniveau og gruppeniveau. Den nuværende udgave af Læringshjulet er en justering af et redskab udviklet af Århus Kommune (ikkevalideret redskab). Det pædagogiske personale og forældre Der indberettes som minimum i forbindelse med forældresamtaler, når barnet er 9-14 måneder På vej mod tre år (fra to år to mdr. til to år og syv mdr.) På vej mod tre år (fra fem år og to mdr. til fem år og syv mdr.). Der indsamles besvarelser én gang for hver af ovenstående alderstrin. Der kan sammenlignes mellem det enkelte dagtilbud og det samlede resultat for alle kommuner, der anvender redskabet. Ligeledes kan kommunens samlede resultat sammenlignes med de samlede resultater for andre kommuner, der anvender redskabet. Desuden kan dagtilbuddet eller kommunen sammenligne egne resultater over tid, ligesom der kan sammenlignes med egen målsætning. Observation af det enkelte barn og besvarelse af spørgeskema. 3

4 Ethvert valg af redskab til systematisk dokumentation indebærer et valg af fokus og dermed også en række fravalg. Der er derfor forskellige fordele og opmærksomhedspunkter, som man skal være opmærksom på, når man anvender Læringshjulet. Fordele ved at anvende Læringshjulet 1. Læringshjulet kan benyttes af både forældre og pædagogisk personale 2. Redskabet understøtter alle de pædagogiske læreplanstemaer 3. Læringshjulet indeholder klare, fundamentale læringsmål, som er relevante for alle børn herunder også handicappede børn og børn med andre særlige behov 4. Redskabet kan anvendes som dokumentation i forbindelse med evaluering af den pædagogiske praksis herunder i forbindelse med evaluering af den pædagogiske læreplan. 5. Redskabet kan anvendes i forbindelse med overgange det giver information om barnets læring og udvikling, når det er på vej mod de væsentligste overgange. Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Læringshjulet 1. Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes sammen med andre mere dybdegående redskaber indenfor enkelte temaer eksempelvis redskabet til sprogvurdering. 2. Læringsmålene i Læringshjulet er ikke udtømmende for, hvad et dagtilbud kan lægge vægt på under hvert af læreplanstemaerne. Målene er udtryk for et valg og dermed også fravalg af fokusområder. Det enkelte dagtilbud kan selv udarbejde supplerende læringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af it-systemet. 4

5 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger I det følgende beskrives nogle overvejelser, som kan være relevante at tage højde for, inden dagtilbud eller kommunen igangsætter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Formål med faglige kvalitetsoplysninger Tanken bag redskaberne til indsamling af faglige kvalitetsoplysninger er, at de kan understøtte arbejdet med systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Dokumentation eller faglige kvalitetsoplysninger er dog ikke interessante i sig selv, men først når de indgår i og medvirker til refleksion og læring i dagtilbuddene og kommunerne. Hvis det er nyt for det enkelte dagtilbud at indsamle og formidle den form for faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med Læringshjulet, kan det være vigtigt at skabe klare rammer for, hvordan dokumentationen anvendes i det enkelte dagtilbud, i forvaltningen og evt. af politikere. Det er også vigtigt, at dokumentationen opleves som meningsfuld. En meningsfuld dokumentation er en dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt, der kan bruges til at sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene. Og det handler om, at indsamlingen af dokumentation har sammenhæng til det øvrige pædagogiske arbejde, og at personalet oplever, at dokumentationen bliver anvendt på en meningsfuld måde. Meningsfuldheden hænger sammen med balancen mellem viden til brug for kommunens opfølgning og prioriteringer og viden til brug for at skabe læring hos personale og ledelse. Det er på den ene side vigtigt, at forvaltningen og politikerne har viden om forholdene på dagtilbudsområdet, når kommunen skal sætte pejlemærker for udviklingen af området. Det er på den anden side også vigtigt, at der sættes fokus på at benytte viden i dagtilbuddene til at skabe refleksion, udvikling og løse udfordringer. 5

6 Organisering af brugen af faglige kvalitetsoplysninger Uanset om Læringshjulet anvendes af hele kommunen eller enkelte dagtilbud, er det væsentligt, at de ansvarlige tager initiativ til, at der formuleres et klart formål med anvendelsen af redskabet, og at dette formidles til de involverede medarbejdere. Inden dagtilbuddet eller kommunen anvender Læringshjulet, er det endvidere relevant at fastlægge de overordnede principper for, hvordan arbejdet skal organiseres. Hvis arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger skal forankres i det daglige arbejde i dagtilbuddene i kommunen, er det vigtigt, at det pædagogiske personale også indgår i drøftelser af resultaterne. Dette understøtter et medejerskab blandt ledere og medarbejdere og er afgørende for, at arbejdet med faglig kvalitet opleves som meningsfuldt. Denne dialog kan tænkes på tværs af alle niveauer både den øverste politiske og administrative ledelse, udviklingskonsulenter og pædagogiske konsulenter i forvaltningen og ledere og medarbejdere i dagtilbuddene. Dialogen mellem og på tværs af de forskellige niveauer kan ses som en feedbackproces, hvor politikerne opstiller nye mål og særlige indsatsområder på baggrund af dialog og fælles drøftelser af sammenhængen mellem den pædagogiske indsats og de ændringer, som man kan se af indsatsen. Det pædagogiske personales viden om børnenes udvikling kan herved bringes i spil på en ny måde, når der via fælles dialog om kvalitetsoplysninger sættes fokus på forskellige mønstre for børnegruppen i dagtilbuddet eller kommunen som helhed. Dette betyder, at dokumentationen kan danne grundlag for en mere generel vurdering af, hvordan indsatsen samlet set bidrager til at indfri de overordnede målsætninger. Figuren nedenfor illustrerer tankegangen. Mellem og på tværs af de forskellige niveauer foregår en løbende dialog om resultaterne. Boksene ud for de enkelte niveauer illustrerer, at der typisk vil være forskellige fokusområder på de forskellige niveauer. Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene og kommunen Kommunalbestyrelsen Forvaltning Mål, rammer og prioriteringer på børneområdet Udmøntning af mål, tilsyn og opfølgning på faglig kvalitet Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene Dagtilbud Planlægning og gennemførelse af indsatser Viden om faglig kvalitet for børn og børnegruppen Børn og forældre. 6

7 Anvendelse i dagtilbuddet De faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med Læringshjulet, skal bidrage til, at det enkelte dagtilbud kan gennemføre en systematisk kvalitetsudvikling. Dokumentationen giver den enkelte medarbejder og det enkelte dagtilbud en større viden om resultaterne af den pædagogiske praksis. Denne viden kan det enkelte dagtilbud anvende i pædagogiske overvejelser og drøftelser om, hvordan praksis kan videreudvikles, så miljøet omkring børnene giver gode rammer for børnenes læring og udvikling. Anvendelse i forhold til det enkelte barn Læringshjulet understøtter dialogen med forældrene om barnets ressourcer, kompetencer og udviklingsretning. Det er vigtigt at få talt om det særlige ved det enkelte barns læring og udvikling, og om hvad man hver især kan bidrage med, for at barnet lever et godt og udviklende børneliv. Endvidere aftales, hvad der skal iværksættes af konkrete initiativer for fortsat at støtte barnets læring og udvikling i hhv. dagtilbuddet og hjemmet. Dialog med forældre Læringshjulet kan anvendes i forbindelse med forældresamtaler om det enkelte barns læring og udvikling. Endvidere kan Læringshjulet anvendes til at dokumentere de resultater, dagtilbuddet skaber for både børn og forældre. Derfor kan dagtilbuddets faglige kvalitetsoplysninger fremlægges for dagtilbuddets bestyrelse og forældre sammen med dagtilbuddets ideer, planer og tiltag for den næste periode. For at planlægge arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger kan det være en god ide at tilrettelægge dialogen mellem forvaltning, ledere og medarbejdere, så det passer ind i institutionens årsrytme. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan møderne kan placeres. Intern faglig refleksion Dagtilbuddets ledelse og personale kan vælge at drøfte resultaterne på personalemøder eller pædagogiske dage. Her kan ledelse og personale sammen udforske mønstre og tendenser i rapporterne og drøfte, om resultaterne afspejler de pædagogiske mål. Rapporterne kan anvendes som grundlag for: Formulering af pædagogiske målsætninger: De samlede resultater kan danne grundlag for drøftelse af de pædagogiske målsætninger. Det kan være, at resultaterne viser, at børnene har behov for støtte til at udvikle deres sociale kompetencer, og at man derfor har en ny målsætning om at styrke børnenes sproglige udvikling. 7

8 Identifikation af indsatsområder: Herpå kan ledelse og personale rette fokus mod, om drøftelserne af resultaterne har givet anledning til overvejelser om behov for ændringer i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis det kan være ændringer i aktiviteter, rutiner, relationer eller faciliteter. Både de pædagogiske mål og indsatsområder kan herefter indgå i udformningen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan eller virksomhedsplan. Tilrettelæggelse af indsatsen rettet mod børn med særlige behov: Resultaterne kan også anvendes til en refleksion over variationer i børnegruppens kompetencer. Hvis der er en del af børnegruppen, som ikke i tilstrækkelig grad udviser de fastsatte tegn/indikatorer, kan det være tegn på, at den pædagogiske praksis ikke understøtter alle børnenes læring og udvikling, og at der er behov for justeringer af praksis for at nå hele børnegruppen. Inspiration fra andre dagtilbud Ledelsen i dagtilbuddet kan også bruge resultaterne til at søge inspiration fra andre dagtilbud, fx via ledernetværk eller lignende. Her kan resultaterne anvendes som et fælles grundlag for dialog med lederkolleger. Man kan fx opsøge erfaringer fra dagtilbud, som har gode erfaringer på de områder, som dagtilbuddet har udpeget som indsatsområder eller dagtilbud, som selv har ændret resultaterne efter en justering af den pædagogiske praksis. 8

9 Dialog med forvaltning I det enkelte dagtilbud foregår forskellige former for dialog med og dokumentation til forvaltningen, hvor man kan overveje at anvende resultaterne fra Læringshjulet. Fx kan dagtilbuddet vælge at anvende (dele af) resultaterne i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporter eller i evalueringen af den pædagogiske læreplan. Når arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger planlægges, kan det være en gode ide at involvere de forskellige dialogfora, så det passer med dagtilbuddets årshjul. Nedenstående figur er et eksempel på et årshjul. Opfølgning på pædagogiske mål Evaluering af pædagogisk læreplan Fastsættelse af pædagogiske mål Pædagogisk tilsyn og dialog med forældrebestyrelsen Præsentation for forældregruppen Udvælgelse af pædagogiske indsatsområder Udarbejdelse af pædagogisk læreplan Overgange og samarbejde med andre faggrupper Resultaterne af vurderingerne foretaget med Læringshjulet kan anvendes i forbindelse med overgange både fra hjemmet til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Vurderingerne foretaget med Læringshjulet giver information om barnets læring og udvikling, som kan være relevant at have en dialog om med den modtagende børnehave eller skole og som derfor kan danne udgangspunkt for en dialog i forbindelse med overgangen. På tilsvarende vis kan det være relevant at inddrage vurderingerne foretaget med Læringshjulet i dialogen med andre faggrupper. Dette kunne eksempel vis være: Skoler PPR Støttepædagoger Sundhedsplejersker. 9

10 I gang med Læringshjulet Der er mange måder at komme i gang med at arbejde med Læringshjulet. Nedenfor kan I få inspiration til, hvordan forskellige faser i arbejdet kan tilrettelægges. Inddragelse af personale Inden arbejdet med Læringshjulet går i gang, er det vigtigt at skabe rum for drøftelser af redskabet mellem ledelse og det pædagogiske personale. Der kan eksistere mange opfattelser af, hvordan redskabet kan og skal anvendes, og det er vigtigt at skabe et fælles billede fra starten. Konkrete aktiviteter og opmærksomhedspunkter i denne fase kan være: - En introdag for medarbejdere med plads til at drøfte anvendelse af redskabet - At der uddannes superbrugere i dagtilbuddet, der kan vejlede andre medarbejdere i anvendelse af Læringshjulet - At ledelsen skaber tid og rum til at øve sig i at anvende redskabet og italesætter, at det er godt at øve sig - At lederen signalerer, at arbejdet med redskabet er vigtigt for udvikling af kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Information til forældre Forældrene spiller en stor rolle for arbejdet med Læringshjulet. Det er vigtigt, at forældrene ved, hvad redskabet anvendes til, og har mulighed for at stille spørgsmål. For at informere forældregruppen om Læringshjulet kan man eksempelvis: - Informere via forældrebreve - Præsentere Læringshjulet på forældreaftener og bestyrelsesmøder - Signalere, at forældre altid er velkomne til at drøfte dagtilbuddets arbejde med Læringshjulet med ledelsen - I kommunikationen med forældrene er det vigtigt at understrege, at det er acceptabelt/normalt, at der er forskel på forældrenes og pædagogernes vurderinger af barnet. Observation og vurdering Når I skal anvende Læringshjulet, er det vigtigt at have gode observationer af børnene, inden børnene vurderes i skemaet. Man kan eksempelvis lave en mappe for hvert barn, hvor der samles observationer under hvert læreplanstema. Disse observationer kan danne udgangspunkt for vurderingen af barnet med Læringshjulet. Refleksion over resultater og iværksættelse af indsats Det er vigtigt, at arbejdet med Læringshjulet ikke stopper ved vurderingen af dagtilbuddets børn. Resultaterne af vurderingerne kan give meget værdifuld information om, hvad man skal have fokus på i det pædagogiske arbejde. Det er derfor vigtigt, at der skabes plads til refleksion over resultaterne af vurderingerne foretaget med Læringshjulet og at refleksionerne efterfølgende omsættes i praksis. 10

11 Løbende anvendelse i hverdagen I den travle hverdag er der risiko for, at arbejdet med Læringshjulet glider i baggrunden. Der kan være forskellige måder at undgå dette på, eksempelvis kan man: - Følge ledelsesmæssigt op på, at Læringshjulet anvendes - Udnævne en person på stuen eller i gruppen, der er ansvarlig for at følge op på observation og vurdering af børnene - Fordele børnegruppen imellem sig, så det er klart, hvem der har ansvaret for hvilke børn - Lægge korte møder i kalenderen, hvor man tager sig tid til at dokumentere observationer af børnene, eller hvor man taler sammen om vurderinger af børn. 11

12 Anvendelse i forvaltningen Forvaltningen og dagtilbuddene konkretiserer de politiske mål og tilrettelægger den pædagogiske praksis inden for de overordnede rammer. Forvaltningens opgave er her at understøtte en løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene. Læringshjulet kan støtte forvaltningen i at skabe en sammenhængende dialog mellem kommunalbestyrelse og dagtilbud. Resultaterne kan således anvendes til at koordinere og understøtte en fælles udviklingsretning i den faglige kvalitet. Tilsyn og dialog med fokus på kvalitetsudvikling Læringshjulet kan give forvaltningen systematisk dokumentation for de enkelte dagtilbuds vilkår, muligheder og udfordringer i forhold til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Dette kendskab kan danne grundlag for, at forvaltningen kan formidle viden og metoder, som kan anvendes i videreudviklingen af den pædagogiske praksis. Resultaterne kan ligeledes anvendes til at samle dagtilbudslederne om læring i forhold til videreudvikling af dagtilbuddenes kvalitet. Det kan ske på ledermøder og i ledernetværk, hvor forvaltningen kan facilitere drøftelser om fælles udfordringer og muligheder for indbyrdes læring. Resultaterne kan hermed også anvendes som grundlag for at igangsætte fælles udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, kurser og temadage på tværs af dagtilbudsområdet. 12

13 Opfølgning på udmønting af politiske mål og rammer Resultaterne kan anvendes til at give den politiske og administrative ledelse information om udviklingen på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen og udvalget kan præsenteres for resultaterne, som kan være rammen for en systematisk opfølgning på, hvordan forvaltningen understøtter og udmønter de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. Resultaterne kan hermed indgå som grundlag for identifikation af tværgående indsatsområder i kommunen. Kommunikation til forældre og borgere Forvaltningen kan bruge resultaterne som opfølgning på, om den pædagogiske indsats lever op til de fastsatte mål for området. Denne opfølgning kan oplyse forældre og andre borgere om kommunens overordnede kvalitet på dagtilbudsområdet. Eksempel på årshjul i forvaltningen Dialog om udmøntning af politiske mål Opfølgning på politiske mål Identifikation af indsatsområder Afholdelse af temadage, undervisning m.m. Udarbejdelse af handleplan 13

14 Anvendelse af kommunalbestyrelse og udvalg Kommunalbestyrelsen har ansvar for at fastsætte mål og rammer for dagtilbuddenes virksomhed. Derfor skal kommunalbestyrelsen kende vilkår, mulighed og udfordringer for de lokale dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger er et vigtigt redskab til at give den politiske ledelse kendskab til, om dagtilbuddene styrker børnenes læring og udvikling. Fastlæggelse af mål og rammer Læringshjulets resultater kan anvendes som grundlag for at drøfte de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. De samlede resultater giver kommunalbestyrelsen et statusbillede af, om dagtilbuddene understøtter børnenes læring og udvikling. Resultaterne kan hermed danne et systematisk grundlag for den politiske drøftelse af dagtilbuddenes kvalitet og i forlængelse heraf fastlæggelse af de politiske målsætninger fremadrettet. Opfølgning på mål og rammer Læringshjulets resultater kan anvendes som en del af det politiske opsyn og opfølgningen på de politiske mål og rammer for dagtilbudsområdet. Denne opfølgning på mål og resultater er vigtig i forhold til at fastholde dagtilbuddenes motivation for at tilrettelægge en indsats, som understøtter målene. I forbindelse med denne drøftelse kan Læringshjulets oplysninger om dagtilbuddenes vilkår, muligheder og udfordringer samtidig give anledning til at drøfte, hvilke fremtidige og konkrete kommunale indsatsområder der skal prioriteres med henblik på at styrke dagtilbuddenes kvalitet. Offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger og opfyldelse af kvalitetskontrakter Kommunen kan anvende alle eller udvalgte dele af oplysningerne som led i offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger, som alle kommuner er forpligtet til at offentliggøre hvert andet år fra 2011 (jf. aftalen om kommunernes økonomi 2010). Derudover kan disse oplysninger anvendes, når kommunerne skal dokumentere deres kvalitetskontrakter (mål for større serviceområder). 14

15 Supplerende litteratur Arbejde med pædagogiske læreplaner Guldguiden. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Kan hentes på internetadressen: Publikationen beskriver, hvordan man kan arbejde med læring i dagtilbud, som en dimension af hverdagslivet, med elementer af natur, kultur, sprog, krop, socialt samvær og personlig udvikling. Der er genkendelighed mellem loven om pædagogiske læreplaner og fremstillingen af Guldguiden. Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Styrelsen for Social Service og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2006). Kan hentes på internetadressen: /media/bufnet/dagtilbud/portal%20for%20paedagogik%20og%20udvikling/policy/info h%c3%a5ndbog%20fra%20socialministeriet.ashx Efter en kort gennemgang af lovgivningen og bekendtgørelsen følger kapitler om udarbejdelse, anvendelse, godkendelse, evaluering og revision af den pædagogiske læreplan. Herefter følger kapitler om forankring, organisering og dokumentation af læreplansarbejdet i kommunerne og endelig et kapitel om børn med særlige behov. Leg og lær. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende (2004). Kan hentes på internetadressen: pdf I denne pjece beskrives temaerne og tankerne bag læreplanerne. Der er inspiration til, hvordan opgaven kan løses og bud på, hvilke mål der kan opstilles. De pædagogiske læreplaner konceptualiseres som et praktisk redskab til i det daglige at arbejde med at udvikle pædagogikken. Dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling Dokumentation i dagtilbud. Danmarks Evalueringsinstitut (2007). Kan hentes på internetadressen: Dette notat beskriver forskellige former for dokumentation, som frembringes i dagtilbud, og giver et bud på problemstillinger, som er centrale i arbejdet med at gøre dokumentation i dagtilbud produktiv og givende for det pædagogiske arbejde. 15

16 Dokumentation og styring Dagtilbud et kommunalpolitisk ansvar. Kommunernes Landsforening (2008). Kan hentes på internetadressen: Publikationen konkretiserer kommunalbestyrelsens ansvar for tilsyn og dialog, trivsel, udvikling og læring, helhed og sammenhæng samt ledelse. Det er hensigten at sætte fokus på kerneydelsen, tydeliggøre de gode resultater og øge borgernes tilfredshed. Pixi for kommunalpolitikere. Dagtilbud. Kommunernes Landsforening (2010.) Kan hentes på internetadressen: Pixibogen er en del af en pixiserie, der indeholder et overblik over aktuelle politiske udfordringer på børn- og kulturområdet. 16

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange /exchange 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles via Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring -

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Alle LearnLab s digitale redskaber giver institutionen data om børnegruppens og det enkelte barns aktuelle udvikling og kompetencer Med udgangspunkt

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Høring Læring i universer, med fokus på dagtilbud

Høring Læring i universer, med fokus på dagtilbud Bestyrelser i dagtilbud og skoler Rådgivningsteam MED organisationen Haderslev Kommune Børne- og Familieservice, Dagtilbud til børn www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 10 43 bigr@haderslev.dk 09-10-2015 Sagsident:

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere