Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune. Den 27. juni 2016"

Transkript

1 Notat Emne Evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne og inddragelse af forældre i dagtilbud. Aarhus Kommune Børn og Unge Den 27. juni Baggrund I forbindelse med spørgsmål fra SF om dagtilbudsbestyrelsers kompetencer i forhold til anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstiden i forbindelse med sag i dagtilbuddet Guldbryllupsasylet, er det blevet besluttet at evaluere styrelsesvedtægterne med fokus på bestyrelsen kompetencer og ønsker til. Evalueringen skulle foretages, når de nye vedtægter havde haft tid til at forankre sig og være i drift i en sammenhængende bestyrelsesperiode. Vedtægterne er således evalueret i efteråret Byrådets hensigt med vedtægterne for dagtilbudsbestyrelser er at skabe de bedst mulige rammer for forældremedbestemmelse i den nye dagtilbudsstruktur. Med fokus på at sikre inddragelse i det nære, forankret i forældreråd de enkelte afdelinger og samtidig sikre medbestemmelse på de overordnede linjer med rodfæste i fælles bestyrelser for det samlede dagtilbud. Dagtilbudsstrukturen og de nuværende rammer trådte i kraft i efteråret Disse blev evalueret i efteråret 2011 og justerede rammer trådte i kraft 1. januar 2012 på baggrund af byrådsbeslutning. Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsnummer: Sagsbehandler: Louise Heltborg Budde Telefon: Telefon direkte: Evaluering 2011 Evalueringen fra 2011 viste, at bestyrelsesmedlemmerne overordnet set finder arbejdet meningsfuldt og velfungerende. Derudover viser analysen endvidere, at forældre, der deltager i bestyrelser og råd er mere tilfredse med forældresamarbejdet generelt end andre forældre. Det er imidlertid en udfordring at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet. Der peges på, at det skyldes, at bestyrelsesarbejdet er en abstrakt og kompleks størrelse, og det virker mere nært og relevant at engagere sig i rådsarbejdet. Endelig viser evalueringen, at bestyrel- Side 1 af 14

2 serne generelt er usikre på egne kompetencer og indflydelsesmuligheder, hvilket medvirker til følelsen af, at arbejdet i bestyrelsen er abstrakt og komplekst. På baggrund af resultaterne af sidste evaluering blev en række tiltag iværksat. Tiltagene blev iværksat i samarbejde med Århus Forældreorganisation, BUPL og DTLAa. Tiltagene har bl.a. omfattet tilbud om introduktionsmøde for dagtilbudsbestyrelser og ledelser om kompetencer og samarbejde i bestyrelsen. Disse overordnede introduktionsmøder er blevet suppleret af specifikke temamøder om kvalitetsarbejdet, budget og regnskab, det kommunale kosttilbud. Derudover er vejledningen til styrelsesvedtægterne blevet revideret, samtidig med at der er blevet udarbejdet inspirationshæfter til såvel bestyrelse som forældreråd. Endelig er et årshjul for dagtilbudsbestyrelsernes arbejde gjort tilgængelig, som inspiration til struktur og temaer for bestyrelsesarbejdet. Effekten af disse tiltag undersøges ligeledes i evalueringen. 3. Evalueringens tilrettelæggelse Evalueringen af bestyrelsesarbejdet i de kommunale dagtilbud er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden december 2015 januar Der er blevet sendt mail til forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Evalueringen har taget udgangspunkt i evalueringen fra I spørgeskemaet er der blandt andet blevet spurgt ind til: Bestyrelsesarbejdet generelt Samarbejdet internt i bestyrelsen såvel som med forældreråd og dagtilbudsleder Bestyrelsens indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende dagtilbuddet Forældreengagement og medbestemmelse Ud over resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen anvendes ligeledes oplysninger fra den seneste forældretilfredshedsundersøgelse (2015) til at belyse forældrenes oplevelse af medbestemmelse. I tilfredshedsundersøgelsen bliver forældrene spurgt, om de deltager eller har deltaget i bestyrelse eller forældreråd. Spørgsmål giver mulighed for at analysere den generelle tilfredshed med forældresamarbejdet og Side 2 af 14

3 inddragelse i beslutninger vedrørende dagtilbuddet i lyset af forældrenes eget engagement. Evalueringsmetode, indhold og tilrettelæggelse er drøftet med repræsentanter fra Forældrenævnet og DTLÅ (dagtilbudslederne i Aarhus Kommune) samt BUPL. 4. Evalueringens hovedresultater I undersøgelsen fra 2015 giver bestyrelsesmedlemmerne udtryk for de samme dilemmaer, som evalueringen i Nedenfor opsummeres undersøgelsens hovedresultater: Bestyrelsesmedlemmerne oplever generelt et velfungerende samarbejde med dagtilbudslederen, men følelsen af reel indflydelse mangler Bestyrelsesmedlemmerne peger på, at det er svært at få fod på kompetencerne som bestyrelsesmedlem og udnytte dem Bestyrelsesmedlemmerne ønsker mere indflydelse på besparelsesprocesser, økonomiske rammer og effektiviseringer Bestyrelsesmedlemmerne har ikke forslag til ændringer eller udvidede kompetencer Ovenstående hovedkonklusioner peger på, at bestyrelserne mangler viden om rammerne og understøttelse i forhold til at kunne udnytte de rammer for indflydelse, der allerede eksisterer. På baggrund af evalueringens resultater gives følgende anbefalinger til den fremadrettede understøttelse af bestyrelsesarbejdet: Beskrives efter drøftelse med foreninger, dagtilbudsledere og områdechefer. 4.1 Baggrundsoplysninger På baggrund af kontaktoplysninger fra dagtilbuddene blev spørgeskemaet sendt til 297 bestyrelsesmedlemmer. Spørgeskemaet er sendt som et elektronisk spørgeskema via mail. Den samlede svarprocent har været på 59 %. Det vil sige, at undersøgelsens konklusioner er baseret på tilbagemeldinger fra 176 respondenter. Side 3 af 14

4 Af de bestyrelsesmedlemmer, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, har 18 % siddet i bestyrelsen under 1 år; 61 % imellem 1 og 2 år; 15 % imellem 3 og 4 år; og 3 % af respondenterne har deltaget i bestyrelsen i mere end 4 år. Besvarelsen bygger således på en god blanding af nye bestyrelsesmedlemmer og medlemmer med erfaring. Langt størstedelen af bestyrelserne mødes mellem 3 og 6 gange årligt, 54 % 3-4 gange årligt, 43 % 5-6 gange årligt, mens kun 3 % mødes mere end 6 gange årligt. 4.2 Overordnet oplevelse af indflydelse Helt overordnet udtrykker 55 % af bestyrelsesmedlemmerne, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres indflydelse i dagtilbudsbestyrelsen, 28 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 17 % er utilfredse eller meget utilfredse. En del af respondenterne fremhæver, at bestyrelserne har meget indflydelse. En respondent bemærker, at styrelsesvedtægterne er et rigtig godt udgangspunkt for indflydelse, men det omsætningen til indflydelse i praksis, der skal udvikles. Dette peger på behovet for at styrke koblingen mellem de principielle muligheder for indflydelse med reel indflydelse. En respondent påpeger i den forbindelse, at dagtilbudsbestyrelsens engagementet også hænger sammen med følelsen af reel indflydelse. Respondenterne peger på et ønske om øget indflydelse på nedskæringer og effektiviseringer i dagtilbuddet, brug af lokaler, ansættelser, anvendelse af budgettet, kvalitetssikring af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Mulighederne for indflydelse på disse emner er indeholdt i styrelsesvedtægterne og handler i høj grad om organisering og tilrettelæggelse af selve bestyrelsesarbejdet, hvor dagtilbudslederen har en væsentlig rolle. I nedenstående afsnit nuanceres bestyrelsernes oplevelse af indflydelse. 4.3 Bestyrelsesarbejdets værdi Bestyrelsesmedlemmerne peger på, at det i særlig grad er dialogen, samarbejdet, den vidensdeling og indblik i dagtilbuddets hverdag, der er fungerer bedst i deres bestyrelse. God mødeledelse og struktur på møderne bliver af mange ligeledes peget på som velfungerende, her- Side 4 af 14

5 under en dygtig og kompetent dagtilbudsleder, som grundlaget for såvel velfungerende bestyrelse som dagtilbud. I forlængelse heraf svarer 67 % af respondenterne, at de i meget høj grad eller i høj grad oplever arbejdet i bestyrelserne velfungerende Når de herudover skal vurdere værdien i bestyrelsesarbejdet giver 61 % af respondenterne udtryk for, at arbejdet i bestyrelsen i i meget høj grad eller i høj grad er meningsfuldt. (jf. figur 1). Reel medindflydelse fremtræder som det emne, som bestyrelsesmedlemmerne peger på som mest udfordrende. De peger på, at det hænger sammen med begrænset indsigt i emnerne, lang tid mellem møder samt en oplevelse af, at rammerne og beslutningerne er fastlagt på forhånd. Herunder peges på, at punkterne på dagsordenen ofte er til orientering uden reel indflydelse på mulige tiltag, men blot mulighed for input og sparring til ledelsen. Manglen på følelsen af reel indflydelse hænger ifølge respondenterne sammen med engagementet Økonomi og budgetter bliver fremhævet som et komplekst emne, hvor flere føler, de kommer til kort. Men det er især det, at påvirke et allerede politisk fastlagt budget kombineret med besparelser, der får flere til at påpege netop økonomi, som en stor udfordring. I den forbindelse fremhæves tiden, som en vigtig faktor for engagement og fordybelse i bestyrelsesarbejdet. Det giver anledning til frustration, at det er svært at få til at hænge sammen i en travl hverdag. Tiden bliver også peget på et forhold, der er medvirkende til at mindske forældrenes interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet. I forlængelse heraf svarer kun 39 %respondenterne, at arbejdet i bestyrelsen i meget høj grad eller i høj grad har betydning for børnene, mens 40 % mener, at det i i meget høj grad eller i høj grad har betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Denne fordeling i svarene peger netop på paradokset i følelsen af, at man får god indsigt og gode dialoger i bestyrelsen, hvilket betyder størstedelen af respondenterne føler, at samarbejdet er velfungerende og meningsfuldt, men reel indflydelse på det pædagogiske arbejde og børnenes hverdag er sværere at se, hvorfor følelsen af at påvirke dette også er lavere. Side 5 af 14

6 Figur 1: Respondenternes svar på spørgsmålet: i hvor høj grad oplever du, at jeres arbejde i bestyrelsen Er meningsfuldt? Er velfungerende? Har positiv indvirkning på det pædagogiske arbejde? Har betydning for børnene? 4.4 Inddragelse og medbestemmelse I forlængelse af ovenstående oplevelse af mening og muligheder for påvirke den pædagogiske praksis er bestyrelsesmedlemmerne blevet spurgt til deres oplevelse af inddragelse og medbestemmelse. 34 % af forældrerepræsentanterne vurderer, at bestyrelserne i høj grad eller meget høj grad bidrager til at sikre forældrenes medbestemmelse i dagtilbuddet, mens 45 % vurderer i i nogen grad og 21 % i mindre grad eller slet ikke oplever, at dagtilbudsbestyrelser giver forældre medbestemmelse. (Jf. figur 2). Side 6 af 14

7 Denne fordeling af svar kan indikere, at respondenterne på den ene side ser bestyrelserne, som et vigtigt organ for indflydelse, men også at det er svært med reel inddragelse og medbestemmelse. Figur 2: I hvor høj grad oplever du, at dagtilbudsbestyrelsen bidrager til at sikre forældrenes medbestemmelse i dagtilbuddet? Nedenstående figur 3 er et udtryk for bestyrelsesmedlemmernes oplevelse af at have været inddraget i væsentlige emner vedrørende dagtilbuddet. Af styrelsesvedtægterne for de kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune fremgår det, at bestyrelsens kompetencer blandt andet omfatter at: Fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme. Har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af ledere(n) i dagtilbuddet. Træffe beslutning om ferielukning (på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen og inden for byrådets retningslinjer). Føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed (eksempelvis via behandling af kvalitetsrapporten). Af dagtilbudsloven fremgår i øvrigt, at dagtilbudsbestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på dagtilbuddets pædagogiske læreplan. I de fleste dagtilbud er den pædagogiske læreplan en integreret del af dagtilbuddets lokale udviklingsplan, det er derfor inddragelse i denne, der er blevet spurgt til i spørgeskemaet. Figur 3: Inddragelse af bestyrelsen i emner vedrørende dagtilbuddet. Side 7 af 14

8 Som det fremgår har bestyrelsesmedlemmerne i særlig grad følt sig involveret, hvor 62 % svarer de i meget høj grad eller i høj grad på spørgsmålet om inddragelse i beslutning, der vedrører madordning. På spørgsmålet om inddragelse i fastsættelse af principper for anvendelse af dagtilbuddets budget, svarer 41 %, at de i meget høj grad eller i høj grad har arbejdet med denne bestyrelsesopgave. Kun 20 % svarer i mindre grad eller slet ikke. Det er et væsentlig forbedring siden evalueringen i 2011, hvor 37,1 % svarede, at de i ringe grad eller slet ikke var inddraget i arbejdet med principper. I forhold til inddragelse i forbindelse med fastsættelse af principper for dagtilbuddets budget svarer kun 22% af respondenterne, at de i meget høj grad eller høj grad har været inddraget, hvilket svarer til oplevelsen i evalueringen i Resultatet harmonerer med bestyrelserne oplevelse af budgetter og økonomi som en kompleks størrelse og svære at overskue i en grad, så man føler, at man har reel indflydelse. De to enslydende resultater indikerer ligeledes, at der ligger et arbej- Side 8 af 14

9 de i at klæde bestyrelserne på i forhold til at arbejde kompetent med budget og regnskab. I forhold til det generelle tilsyn med dagtilbuddet, som i bestyrelsesregi foregår via arbejdet med kvalitetsrapporter, læreplaner og udviklingsplaner viser svarene i undersøgelsen, at 48 % i meget høj grad eller i høj grad føler sig inddraget i arbejdet med kvalitetsrapporterne. Andelen er lidt mindre i forhold til læreplaner og udviklingsplaner, hvor henholdsvis 37% og 34 % føler sig inddraget i meget høj grad eller i høj grad. Det tyder på, at der er ved at blive etableret en god praksis mellem dagtilbudsbestyrelse og ledelse i dagtilbud om arbejdet med dagtilbuddets overordnede udvikling. Det er imidlertid så væsentlig del af dagtilbuddets drift og udvikling, at man måtte kunne forvente, en større andel af forældre, der i høj grad føler sig involvere i denne del. Det er også i forhold til arbejdet med læreplaner, udviklingsplaner og kvalitetsrapporteringen, at bestyrelserne kan udarbejde principper for den pædagogiske udvikling i dagtilbuddene og derigennem gøre brug af sine indflydelsesmuligheder. I evalueringen er repræsentanterne i dagtilbudsbestyrelserne blevet spurgt til, hvordan de arbejder med læreplaner, lokale udviklingsplaner og kvalitetsrapporter. Svarene beskriver en praksis, hvor bestyrelserne bliver præsenteret for dokumenterne, hvorefter der er mulighed for drøftelse og debat og godkendelse. Mindst inddraget føler bestyrelsen sig i spørgsmål vedr. brugen af dagtilbuddets lokaler uden for lukketid, hvor kun 9 % i meget høj grad eller i høj grad føler sig inddraget, mens 42 % slet ikke føler sig inddraget. Til trods for at det er en kompetence, der ligger hos dagtilbudsbestyrelsen at træffe beslutning om. 4.5 Interesse for bestyrelsesarbejdet Til trods for, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne i overvejende grad er en oplevelse af, at arbejdet er meningsfuldt, er det kun en begrænset andel (5%), som oplever at de øvrige forældre i dagtilbuddet I høj grad eller i meget høj grad er interesserede i at deltage i bestyrelsen. Hele 69% oplever det i ringe grad eller slet ikke. Figur 4: I hvor høj grad oplever du, at forældrene i din afdeling er interesserede i at deltage i bestyrelsen? Side 9 af 14

10 Bestyrelsesmedlemmerne peger på den ene side på, at årsagerne til den manglende interesse dels skyldes velfungerende dagtilbud, som man ikke føler behov for at påvirke, på den anden side at arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen ikke giver reel indflydelse, og det er svært at se, hvordan det gør en forskel for børnenes hverdag. Endelig bliver arbejdsbyrden og den knappe tid i børnefamilier også fremhævet, som en hæmsko for at melde sig. Medlemmer af en bestyrelse sidder også i forældreråd, hvilket medfører et stort antal af møder årligt, derudover kommer forberedelsen til bestyrelsesmøderne. Derudover peger bestyrelsesmedlemmerne også på, at bestyrelsesarbejdet kan forekomme svært og abstrakt, mens arbejdet i forældrerådene virker mere vedkommende og med direkte betydning for det pædagogiske arbejde og børnenes hverdag. Derfor prioriterer forældre hellere arbejdet i forældrerådene. Det afspejles også i svarene, hvor respondenterne oplever, at 37% af forældrene i høj grad og i meget høj grad interesserer sig for arbejdet i forældreråd. Der er dog fortsat en betydelig gruppe (24%), som de vurderer i ringe grad eller slet ikke interesserer sig for deltagelse i forældrerådene. Figur 5: I hvor høj grad oplever du, at forældrene i din afdeling er interesserede i at deltage i forældrerådet? 4.6 Samarbejde mellem bestyrelse og forældreråd For at skabe de bedst mulige rammer for forældremedbestemmelsen blev det i forbindelse med ændring af dagtilbudsstrukturen i 2007 besluttet at etablere henholdsvis dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. Hensigten var både at etablere et forum for det nære, som er tættest på børnene og et forum for medbestemmelse på de overordnede linjer for det samlede dagtilbud. Side 10 af 14

11 Forældrerådet betragtes i den forbindelse som en vigtig sparringspartner for bestyrelsen. En partner, som kan bidrage med væsentlige input, når der skal træffes beslutning på hele dagtilbuddets vegne. I spørgeskemaundersøgelsen er bestyrelsesmedlemmerne derfor blevet bedt om at forholde sig til samarbejdet med forældrerådene i deres dagtilbud. Som det fremgår af nedenstående graf oplever de fleste (61 %), at samarbejdet enten i høj grad eller i meget høj grad er velfungerende. Imidlertid er der også en betydelig andel på 37,0 %, der kun vurderer, at samarbejdet i nogen grad eller i mindre grad er velfungerende. Figur 6: Oplevelse af samarbejdet mellem bestyrelse og forældreråd som velfungerende Flere bestyrelsesmedlemmer peger i den forbindelse på sig selv som ansvarlig for at sikre det gode samarbejde. En betragtning som går igen både hos dem, som betragter samarbejdet som i høj grad og i meget høj grad velfungerende og dem der har svaret i nogen grad. Kendetegnende for dem, der svarer i høj grad og i meget høj grad, er imidlertid, at de i de supplerende kommentarer beskriver samarbejdet som meget velorganiseret. Flere beskriver blandt andet, at de holder forældrerådsmøder umiddelbart før bestyrelsesmøderne, således at der er mulighed for at komme med lokale indspark til bestyrelsens dagsorden. I andre dagtilbud sikres et højt informationsniveau ved, at bestyrelsen får tilsendt referater fra forældrerådsmøderne. Bestyrelsen har mulighed for at delegere kompetencer til forældrerådene. 40 % af respondenterne svarer, at de har delegeret til forældrerådene, 26 % har ikke og de resterende 34 % ved ikke, om de som bestyrelse har delegeret kompetencer. Af de tre delegationsmuligheder har 29 % delegeret (1)kompetencen til at fastsætte principper for anvendelse af afdelingens budget, 59 % har delegeret (2) indstillingsret ved ansættelse af personale i afdelin- Side 11 af 14

12 gen samt (3)fastlæggelse af principper for anvendelse af afdelingens lokaler uden for afdelingen til forældrerådene. Generelt beskriver bestyrelsesmedlemmerne samarbejdet med forældrerådene som frugtbart og som en væsentlig sparringspart til bestyrelsesarbejdet. 4.7 Samarbejde mellem bestyrelse og dagtilbudsleder En anden væsentlig samarbejdspartner for bestyrelsen er dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen er ikke en del af bestyrelsen og har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til den. Det er til gengæld dagtilbudslederens opgave, at fremlægge sager for bestyrelsen og sikre at bestyrelsen har et ordentligt beslutningsgrundlag. Dagtilbudslederen skal ligeledes sandsynliggøre for bestyrelsen, at principperne forfølges. Generet beskriver bestyrelsesmedlemmerne et velfungerende samarbejde med dagtilbudslederen. Dog har møderne ofte karakter af orienteringsmøder ligesom materiale ofte ikke bliver sendt ud forud for mødet, men derimod bliver præsenteret på selve mødet, hvilket gør det vanskeligt dels af at forberede sig dels at få indflydelse. Dette medvirker også til følelsen af dagsordenen blot er til orientering og ikke reel drøftelse med oplæg til indflydelse. En af respondenterne i undersøgelsen påpeger i den forbindelse, at det være svært som forældre at vurdere, om man får de informationer, man har brug for. Det er derfor afgørende, at der er et godt tillidsforhold imellem bestyrelse og dagtilbudsleder. 4.8 Forældresamarbejdet generelt I nedenstående tabel fremgår det, at råds- og bestyrelsesmedlemmer er lidt mere tilfredse med samarbejdet mellem dagtilbud og forældre end øvrige forældre. Tabel 1. Sammenhæng mellem forældretilfredshed og engagement i bestyrelser og forældreråd Andel forældre, der er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med/ i meget høj grad eller i høj grad Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem alt i alt Kontakten til personalet/ dagplejeren Ved hvilke forventninger dagtilbuddet stiller til forældre Deltager aktivt i samarbejdet med dagtilbuddet Støtter aktivt op om barnets læring og udvikling i dagtilbuddet Sidder i bestyrelse (og forældreråd) 91% 92% 79% 97% 97% Sidder i forældreråd 88% 88% 66% 95% 95% Sidder ikke i bestyrelse eller forældre- 84% 83% 67% 80% 91% Side 12 af 14

13 råd, men har gjort Sidder ikke i bestyrelse eller forældreråd 85% 85% 58% 66% 89% Alle 86% 86% 61% 74% 90% Til gengæld er andelen af forældre, der i meget høj grad eller i høj grad ved, hvilke forventninger dagtilbuddet stiller til dem markant større hos forældre i bestyrelse end både forældre, der har siddet eller fortsat sidder i forældreråd og forældre i bestyrelser. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at man netop i råd og bestyrelser har nære drøftelser med ledere og medarbejdere, som medvirker til at gøre dagtilbuddets forventninger tydeligere. Endelig vurderer andelen af forældre i råd og bestyrelser deres deltagelse i dagtilbuddet højere end forældre, der ikke sidder i råd. Ikke overraskende. 4.9 Oplevelse af egne kompetencer Adspurgt om oplevelsen af egne kompetencer i forhold til at varetage bestyrelsesarbejdet 1 svarer 42 % i høj grad og i meget høj grad, mens hele 41 % svarer i nogen grad, og 17 % svarer i mindre grad eller slet ikke. Svar der harmonerer med de tidligere beskrivelser af bestyrelsesarbejdet som udfordrende og til tider svært gennemskueligt. har siden 2013 tilbudt et generelt introduktionskursus for dagtilbudsbestyrelser og dagtilbudsledere samt mere konkrete tilbud om temamøder inden for relevante områder, herunder budget og regnskab, forældretilfredshedsundersøgelsen med flere. En del af kurserne er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger (under 15). Tre generelle introduktionskurser er blevet afholdt. Formålet med disse kurser har været introducere til bestyrelsen kompetencer, svare på spørgsmål og give bestyrelserne lejlighed til at videndele erfaringer på tværs. 25 % af undersøgelsens respondenter har deltager i introduktionskurserne. 27 % af respondenterne svarer, at indholdet på kurserne i meget høj grad eller i høj grad svarede til deres behov, 47 % i nogen grad, og 27 % i mindre grad eller slet ikke. En del kommenterer, at indholdet på introduktionskurserne ligger meget op af beskrivelser i vejledning til styrelsesvedtægterne og informationer, som dagtilbudslederen giver. Sammenholdt med ovenstående kommentarer til oplevelsen af kompleksiteten i at omsætte principielle kompetencer til reel indflydelse tyder det på, at der i højere grad er 1 I hvor høj grad har du oplevet dig (kompetencemæssigt) klædt på til at sidde i bestyrelsen? Side 13 af 14

14 behov for at fokusere på det konkrete bestyrelsesarbejde og mulighederne for indflydelse. Forældrerepræsentanterne tilkendegiver endvidere, at de ville være interesseret i temamøder om f.eks. det kommunale kosttilbud, tidlig indsats, inklusion, budget og regnskab samt forældretilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsarbejdet. Adspurgt om relevansen af centralt tilrettelagt kurser og temaaftener 2 er det da også langt størstedelen (62,2 %), der svarer, at det i høj grad og i meget høj grad vil være relevant (jf. figur 12). Dog vidner de supplerende kommentarer om, at det er vigtigt, at sådanne kurser bliver tilrettelagt under hensyntagen til det tidsforbrug, som forældrene i forvejen har på bestyrelsesarbejdet. Der stilles herudover forslag om, at arrangere differentierede møder, som kan imødekomme bestyrelsers forskellige behov. Som supplement bemærker enkelt respondent i øvrigt, at kompetencerne kommer med erfaringen, samt at det vil være yderligere tidskrævende at skulle deltage i kurser og temamøder, derudover kan synes betænkeligt, at man som forældre skal opkvalificeres for at sidde i bestyrelsen (som en enkelt respondent kommenterer). En pointe, som endnu en gang understreger behovet for at sikre en enkel og forståelig kommunikation om bestyrelsesarbejdet, således at kompleksiteten mindskes mest muligt. Side 14 af 14

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I DAGTILBUDSBESTYRELSER

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I DAGTILBUDSBESTYRELSER PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I DAGTILBUDSBESTYRELSER Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Forældrene er en vigtig ressource for dagtilbuddenes dagligdag

Læs mere

bestyrelse EN DEL AF DAGTILBUDDETS E l l e v a n g Forældrepjece - om hvad det vil sige at være en del af bestyrelsesarbejdet i Ellevang Dagtilbud

bestyrelse EN DEL AF DAGTILBUDDETS E l l e v a n g Forældrepjece - om hvad det vil sige at være en del af bestyrelsesarbejdet i Ellevang Dagtilbud E l l e v a n g - dagtilbud i Vejlby-Risskov EN DEL AF DAGTILBUDDETS bestyrelse Forældrepjece - om hvad det vil sige at være en del af bestyrelsesarbejdet i Ellevang Dagtilbud flere Der er gode Vil du

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter Evaluering Emne Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd Aarhus Kommune Den 31. marts 2012 1. Resumé: I efteråret 2011 gennemførte en evaluering af valg til skolebestyrelser

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i forældreråd

Pjece til forældre. om at være i forældreråd Pjece til forældre om at være i forældreråd Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement. Jeg ved fra

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Udkast til indstilling

Udkast til indstilling Udkast til indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 20 juni 2012 Evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, dagtilbudsleder,

Læs mere

Vejledning for forældrebestyrelser. Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner

Vejledning for forældrebestyrelser. Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner Vejledning for forældrebestyrelser Dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Ansvarsfordeling side 5 Byrådet Bestyrelsen Lederen Bestyrelsens opgaver

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune 1 Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune Børn og Unge Århus Kommune 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 Kapitel 1. Rammer for dagtilbudsbestyrelser og forældreråd...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde.

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Vedtægten er gældende for alle dagtilbud i Horsens Kommune. 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune 18. maj 2016 Læring og trivsel 18. maj 2016 Læring og trivsel Indhold Udvalgets forord... 5 Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunes dagtilbud... 6 Forældrebestyrelsens

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Århus Kommune, Børn og Unge. Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen

Århus Kommune, Børn og Unge. Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Århus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE Godkendt af Struer Byråd d. 28. maj 2019 1 Indhold Dagtilbudsloven og formålsbestemmelsen... 4 Byrådets beføjelser... 5 Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 13. september 2018 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Herlev Kommune Styrelsesvedtægten refererer

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Side 1 af 6 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Styrelsesvedtægten udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER Til Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) Dokumenttype Rapport Dato Maj, 201 -[Valgfri DET 1 - If no optional KOMMUNALE text is needed then remember to delete PERSPEKTIV the fields.] [Tekst - If no optional

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO

Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd. 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO Inspirationsmøde om arbejdet i SFOforældreråd 1. Velkomst ved Morten Bowman, Formand for ÅFO ÅFO er interesseorganisation for forældre i Århus med børn i dagtilbud, SFO og klub. Vi varetager forældrenes

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Foto: Colin Seymour Styrelsesvedtægt Nærværende reviderede for styrelsesvedtægt er godkendt af Varde Byråd den xx (Erstatter vedtægt fra 2015 doknr. 138939-15)

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE

VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE VEJLEDNING TIL ARBEJDE I BESTYRELSE OG FORÆLDRERÅD I DAGTILBUD I AARHUS KOMMUNE Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale. dagtilbud i Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale. dagtilbud i Randers Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Kommune 2018 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser

Håndbog for forældrebestyrelser Håndbog for forældrebestyrelser - i dagtilbud og klubber Forord Denne lille folder er til dig, der har valgt at gøre en indsats for andre via bestyrelsesarbejde. Vel at mærke over for en meget vigtig målgruppe

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i. dagtilbud i Solrød kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i. dagtilbud i Solrød kommune SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Rammer for arbejdet i forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser i selvejende dag- og fritidstilbud 2017 Indhold Indhold...2 Velkommen i forældrebestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune

Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune Styrelsesvedtægt for afdeling Dagtilbud i Albertslund Kommune 1 Formål Albertslund Kommunes mål med børnenes ophold i de kommunale institutioner er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. 2 Institutionsbestyrelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Metode 13 medlemmer af Netværk for Innovationschefer har anonymt og frivilligt besvaret spørgeskemaet i november 2016. Da spørgeskemaet

Læs mere

Styrelsesvedtægt - for områdebestyrelser for dagtilbud i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt - for områdebestyrelser for dagtilbud i Egedal Kommune Styrelsesvedtægt - for områdebestyrelser for dagtilbud i Egedal Kommune Kommentar [E1]: ændring BEGREBSDEFINITION Dagtilbud Er en fælles betegnelse for alle de steder Egedal Kommune tilbyder dagpasning

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Janesvej 29a, 8220 Brabrand. Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren

Janesvej 29a, 8220 Brabrand. Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren Janesvej 29a, 8220 Brabrand Tovshøj Dagtilbud består af: DII Junglen Vuggestuen Tovshøj Børnehaven Skræppen Vuggestuen Mælkebøtten Børnehaven Spiren Revideret d. 10.4.15 Den lokale udviklingsplan hvad

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes Dagpleje Styrelsesvedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 14, 15 og 16. Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 UDKAST Oplæg om ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune April 2010 3. UDKAST Revideret 13.april 2010 Jr.nr.: Sagsbehandler:DBP/JL Oplæg til ny bestyrelsesstruktur

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Opsamling af høringssvar

Opsamling af høringssvar Den 21. april 2016 Opsamling af høringssvar Generelt om høringen Høringsmaterialet blev udsendt til de otte siddende dagtilbudsbestyrelser. I tre af de fire kommende distrikter har bestyrelserne valgt

Læs mere

Bestyrelsesstruktur for Klub Vedtaget af Byrådet

Bestyrelsesstruktur for Klub Vedtaget af Byrådet Juni 2010 Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Vedtaget af Byrådet 10.05.2010 1 Bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen,

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes dagtilbud Styrelsesvedtægten udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten (inkl. bilag) fastsættes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. oktober 2012 Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven nr. 748 af 20. juni 2016 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere