VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx"

Transkript

1 VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1

2 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning Vederlag Fast vederlag Tillægsvederlag Udvalgsvederlag Borgmestervederlag Vederlag for udvalgsformænd og næstformænd Øvrige vederlag Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Hvad, der kan der ydes erstatning for Deltagelse i byrådsmøder, udvalg samt underudvalg Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv efter valg af byrådet Deltagelse i aktiviteter efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg Deltagelse i seminarer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger...fejl! Bogmærke er ikke defineret Deltagelse i andre aktiviteter i forbindelse med ovenstående punkter Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste Byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere Byrådsmedlemmer, der er selvstændige Erstatning ud over møde- og transporttid Indberetning af og kontrol med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse for fravær fra hjemmet Betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse Dokumentationskrav til skattefri rejsegodtgørelse Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse til mødeaktivitet Rejsegodtgørelse i forbindelse med kurser, mv Øvrig godtgørelse

3 Indledning Den kommunale styrelseslovs 16 og 16a indeholder en række bestemmelser om vederlæggelsen af byrådsmedlemmer. Uddybende regler herfor er beskrevet i Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension, m.v. for varetagelsen af kommunale hverv med tilhørende vejledning. Med henblik på at sikre en korrekt efterlevelse af disse regler er der udarbejdet følgende vejledning om, hvilke vederlag, diæter, m.m. byrådsmedlemmerne er berettigede og forpligtet til at modtage. 1. Vederlag 1.1 Fast vederlag Byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag for deres virke, der udgør kr. årligt (2014-niveau). Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Reguleringsprocenten meddeles af Social- og Indenrigsministeriet. Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer undtagen borgmester, der vederlægges særskilt. Vederlaget anses i udgangspunktet for at være en vederlæggelse for al kommunalpolitisk arbejde, der udføres af et byrådsmedlem. 1.2 Tillægsvederlag Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, modtager ét tillægsvederlag, der udgør kr. årligt (2014-niveau). Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Reguleringsprocenten meddeles af Social- og Indenrigsministeriet. To byrådsmedlemmer, der bor sammen og som har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, modtager begge tillægsvederlaget. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som byrådsmedlemmet. Der er tale om et standardiseret vederlag til godtgørelse af udgifter til f.eks. børnepasning og kræver ikke dokumentation for afholdelsen af udgifter. 1.3 Udvalgsvederlag Byrådet kan beslutte, at der ydes et vederlag for deltagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, de øvrige 5 stående udvalg, børn og unge-udvalget, samt 17, stk. 4-udvalg. Dette gælder dog ikke udvalgsformand eller næstformand, hvis denne modtager særskilt vederlag som dette, jf. afsnit 1.5. I Ringkøbing-Skjern Kommune har byrådet besluttet at vederlægge udvalgsmedlemmerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget, de øvrige 5 stående udvalg og børn og unge-udvalget. Udvalgsmedlemmerne i Børn og Unge- 3

4 udvalget vederlægges med 1,3 % af borgmesterens vederlag, mens de øvrige vederlægges med 3,4 % af samme. Vederlaget reguleres ikke årligt, men følger udviklingen i borgmesterens vederlag. Summen af vederlagene til udvalgsmedlemmer og (næst)formænd følger størrelsen af indbyggertallet i kommunen og må for Ringkøbing-Skjern Kommune maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens vederlag. 1.4 Borgmestervederlag Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen og i henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Vederlaget følger lønrammerne for tjenestemænd i staten og reguleres løbende. Byrådet kan forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen beslutte, at 1. viceborgmesteren modtager et vederlag på optil 10 % af borgmesterens vederlag. Såfremt der er valgt flere næstformænd kan byrådet beslutte, at disse modtager et vederlag, der dog til sammen udgør optil 10 % af borgmesterens vederlag. Byrådet har besluttet, at 1. viceborgmesteren modtager et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag. 1.5 Vederlag for udvalgsformænd og næstformænd Byrådet kan træffe beslutning om at yde vederlag til udvalgsformænd og næstformænd, formand og næstformand for børn og unge-udvalget, samt tilsvarende for 17, stk. 4-udvalg. Vederlaget fastsættes som en procentsats af borgmesterens vederlag, og kan maksimalt udgøre 40 % heraf, dog 20 % for formanden for børn og ungeudvalget. I henhold til styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune er vederlaget for formændene for de stående udvalg 30 % af borgmesterens vederlag, mens det for formanden for børn og unge-udvalget er 10 %. 1 Vederlaget reguleres ikke årligt, men følger udviklingen i borgmesterens vederlag. 1.6 Øvrige vederlag Ved stedfortræderordninger gives et vederlag til stedfortræderen svarende til funktionens vederlag i den berørte periode. Der kan være mindstekrav til længden af perioden, hvori man er stedfortræder, inden det udløser det pågældende vederlag. Ved det konstituerende byrådsmøde udbetales der diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for de tilstedeværende valgte byrådsmedlemmer, samt den, der på mødet vælges som borgmester og den eventuelt deltagende borgmester for indeværende valgperiode. 1 Der ydes ikke vederlag til videnudvalgsmedlemmer eller -formand. 4

5 2. Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Byrådsmedlemmer kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Valget foretages forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen, og byrådsmedlemmet giver Politisk Administrativt Sekretariat besked herom senest den 1. december, dog senest den 1. februar i det første år af valgperioden. Politisk Administrativt Sekretariat informerer byrådet om muligheden i forbindelse med byrådsperiodernes begyndelse. Såfremt der vælges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste årlige vederlag med kr. (2014-niveau). Reduktionen reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Reguleringsprocenten meddeles af Social- og Indenrigsministeriet. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Retten til erstatningen omfatter alle økonomiske ydelser, der mistes ved fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatning ydes for selve mødetiden og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet. Forberedelsestid i forbindelse med møder kan ikke indgå i erstatningsberegningen. Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at byrådsmedlemmet lider tab ud over møde- og transporttid, kan dette tab erstattes. I disse tilfælde tager byrådet stilling til, om der kan udbetales erstatning for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, selv om varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning. Initiativet til at få sådan en sag behandlet i byrådet påhviler det enkelte byrådsmedlem, der retter henvendelse til Politisk Administrativt Sekretariat for at få sagen forelagt for byrådet. Der kan maksimalt udbetales 5 x diætsatsen (for møder af under 4 timers varighed) svarende til maksimalt kr. pr. dag (2014-niveau). Erstatningen udbetales månedsvis bagud efter anmodning fra byrådsmedlemmet. 2.1 Hvad, der kan der ydes erstatning for Et byrådsmedlem, der vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har ret til erstatning til aktiviteter, der er nævnt i styrelseslovens 16, stk. 1, litra a f. Der kan følgelig udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til Deltagelse i møder i byrådet og dennes udvalg samt underudvalg. Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse. Deltagelse i kurser m.v., der af byrådet eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv. Deltagelse i seminarer jf. 9 a. Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger jf. 42 c. 5

6 Herudover kan Byrådet beslutte at yde erstatning til et medlem for varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller udvalgene. Der kan ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af hverv, hvortil der ydes særskilt vederlæggelse. Der er ikke mulighed for at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med aktiviteter, hvortil der kan ydes erstatning. Udvalgsformænd, der vederlægges som sådan, kan ikke modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der udføres i egenskab af udvalgsformand herunder deltagelse i kurser, der vedrører udvalgets forretningsområde. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor. Listen er udtømmende Deltagelse i byrådsmøder, udvalg samt underudvalg Dette inkluderer møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalg, stående udvalg, 17, stk. 4-udvalg, samt de underudvalg, der er nedsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Erstatningen er betinget af: - Der har været afholdt møde, hvortil alle medlemmer af mødeorganet er indkaldt (men ikke nødvendigvis mødt). - Der har været en forhandling på mødet. - Der er truffet en beslutning, eller der har været mulighed for det. Også deltagelse efter styrelseslovens 20, stk. 5 (Økonomi- og Erhvervsudvalgets mulighed for at tillade ikke-udvalgsmedlemmer at overvære Økonomi- og Erhvervsudvalgets afsluttende behandling af budgettet) kan give ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der gives eksempelvis ikke erstatning til: - Mødeforberedelse. - Formøder. - Møder med administrationen. - Møder med borgmesteren. - Møder i de politiske grupper Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv efter valg af byrådet Dette inkluderer deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, som udføres efter valg eller udpegning hertil af byrådet. Hertil tæller deltagelse i råd, nævn, bestyrelser, m.v. Der gives ikke erstatning når: - Valget sker af byrådet på bunden indstilling fra en anden organisation. - Valget er foretaget af udvalg. - Der er tale om en videreudpegning fra det pågældende hverv. - Der er tale om anden aktivitet end mødedeltagelse, fx studieture og kurser. - Deltagelse vederlægges særskilt. 6

7 2.1.3 Deltagelse i aktiviteter efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg Byrådet har bestemt, at følgende aktiviteter er berettigede til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste: Kurser, konferencer, seminarer, orienteringsmøder Kattegatkurserne for nye byrådsmedlemmer Kurser, der relaterer sig til opgaveporteføljen for det udvalg, byrådsmedlemmet er medlem af Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg Deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder Deltagelse i seminarer og temamøder for byrådet, der omhandler budgettet eller andre overordnede temaer Deltagelse i seminarer for udvalg Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger Deltagelse i møder med faglige organisationer, erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer Deltagelse i borgermøder Deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag Deltagelse i studieture (fagligt relevante studieture) Deltagelse i repræsentativt arbejde Det er en forudsætning, at hele byrådet eller pågældende udvalg er inviteret til at deltage i aktiviteten. For udvalgene er det endvidere en betingelse, at aktiviteten har været behandlet af udvalget. Byrådet har endvidere delegeret til Økonomi- og Erhvervsudvalget at afgøre efter konkrete anmodninger hvilke andre kurser og aktiviteter, der skal anses for at være berettigede til erstatning. Tvivlstilfælde kan foreligges byrådet Deltagelse i andre aktiviteter i forbindelse med ovenstående punkter Der er ikke mulighed for at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i aktiviteter under dette punkt, men byrådet har besluttet, at der udbetales kørselsgodtgørelse og andre godtgørelser til: Drøftelse af sager med borgmesteren Drøftelse af sager med administrationen Besigtigelser Tilsyn Repræsentativt arbejde Tværgående møder med alle udvalgsformændene Udvalgsformændenes og næstformændenes møder med fag- og stabsområderne vedrørende udvalgets arbejde Dette gælder uagtet vederlagsformen. 7

8 2.2 Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at der er lidt et tab ved varetagelsen af hvervet, og derfor skal der være dokumentation for tabet og den timesats, som bruges til beregning af tabet. Det er Byrådet, som fastsætter kravet til dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet har i den forbindelse fastsat følgende krav til dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste, gældende for hhv. lønmodtagere og selvstændige Byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere Med almindelig fast månedsløn er kravet til dokumentation opfyldt ved at fremvise en lønseddel, hvoraf det fremgår, hvad timelønnen inklusiv pensionsbidrag og feriepenge udgør, og at der er sket fradrag i lønnen for det antal arbejdstimer, som der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for Med provisionsløn er kravet til dokumentation opfyldt ved at arbejdsgiveren skriftligt erklærer, hvor meget tabet udgør for byrådsmedlemmet. I tabet skal der også indregnes værdi af pensionsbidrag og feriepenge. Dokumentationen gemmes på relevant sag i kommunens esdh-system, edoc, og fremsendes månedligt af byrådsmedlemmet i forbindelse med fremsendelsen af anmodning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Byrådsmedlemmer, der er selvstændige For selvstændige erhvervsdrivende er det vanskeligere at finde frem til en timesats og at få dokumenteret det antal timer, der ligger til grund for indberetningen af den tabte arbejdsfortjeneste. For selvstændige er kravet til dokumentation derfor opfyldt ved at fremvise en revisorerklæring. Revisorerklæringen skal beskrive beregningen af den timesats, som skal bruges til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og inden for hvilket tidsrum i døgnet, der lides tab i driften af virksomheden ved udførelse af hvervet som byrådsmedlem. Hermed fungerer revisorerklæringen som en tro- og loveerklæring fra byrådsmedlemmet om, at man opfylder betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Revisorerklæringen gemmes på relevant sag i kommunens esdh-system, edoc, og fremsendes på ny af byrådsmedlemmet ved væsentlige ændringer og mindst en gang årligt i forbindelse med valget af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Erstatning ud over møde- og transporttid Såfremt Byrådet har godkendt, at et byrådsmedlem skal have udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ud over møde- og transporttid jf. afsnit 2 skal tabet dokumenteres af vedkommendes arbejdsgiver i forbindelse den månedlige indberetning. 8

9 2.3 Indberetning af og kontrol med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Indberetning af tabt arbejdsfortjeneste sker hver måned til Politisk Administrativt Sekretariat inden den 5. i efterfølgende måned i det til formålet udarbejdede skema (bilag 1). Skemaet skal ved aflevering være underskrevet af byrådsmedlemmet. Politisk Administrativt Sekretariat foretager kontrol af hver enkelt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, og der sker kun udbetaling i de tilfælde, hvor dokumentationen vurderes at være tilstrækkelig. I modsat fald kontaktes byrådsmedlemmet med henblik på yderligere dokumentation. Kontrollen sker ved at: Konstatere om kravene til dokumentation er opfyldt Konstatere om det/den enkelte møde/aktivitet er inden for retningslinjerne Konstatere, at byrådsmedlemmet ikke er særskilt vederlagt for det hverv, som mødet/aktiviteten relaterer sig til, Foretage stikprøvekontrol i referater o.l. for at konstatere, at byrådsmedlemmet har deltaget i mødet. 3. Godtgørelse for fravær fra hjemmet Der kan udbetales godtgørelse til byrådsmedlemmerne for fravær fra hjemstedet f.eks. til merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med deltagelse i arrangementer, jf. afsnit Dette gælder uagtet vederlagsformen. 3.1 Betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse Der kan kun udbetales skattefri rejsegodtgørelse til dækning af f.eks. forplejning, logi, telefonudgifter m.v., hvis der er tale om en rejse med overnatning og rejsen varer over 24 timer. Begge betingelser skal være opfyldt. Der kan kun udbetales rejsegodtgørelse, såfremt der foreligger et korrekt udfyldt rejseudgiftsbilag (bilag 2) om afholdte udgifter i forbindelse med fraværet. Udbetalingen følger Skatterådets satser til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder, der reguleres årligt. Godtgørelsessatsen reduceres, hvis kommunen eller andre betaler fortæringen. Satsen reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Der kan udbetales 25 % af satsen til småfornødenheder (lommepenge). Hvis telefon og andre småfornødenheder dækkes som udlæg efter regning, kan der ikke udbetales 25 % godtgørelse. Kommunen kan dække udgifter til logi enten efter regning eller som en skattefri rejsegodtgørelse for udokumenterede udgifter. Det er uden betydning for udbetalingen af skattefri rejsegodtgørelse, om møderne ligger inden for eller uden for kommunegrænsen. Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse gælder også for borgmesteren. 9

10 3.2 Dokumentationskrav til skattefri rejsegodtgørelse I forbindelse med afleveringen af det udfyldte rejseudgiftsbilag, som afleveres i Politisk Administrativt Sekretariat af byrådsmedlemmerne for at få udbetalt rejsegodtgørelse, skal følgende oplysninger fremgå: Dato for rejsen, samt start- og sluttidspunkt. Rejsemål (sted) og formål. Oplysninger om antal døgn og timer rejsen varer. Oplysninger om relevante reduktioner i dag- og timepenge. Bilag på evt. udlæg Dato og underskrift fra byrådsmedlemmet. 4. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne efter de faktiske udgifter, enten i form af godtgørelse i form af takster til transport i eget køretøj eller faktiske rejseudgifter til aktiviteter, jf. afsnit Dette gælder uagtet vederlagsformen. Der ydes godtgørelse fra bopælen eller arbejdspladsen og til mødestedet f.eks. rådhuset og vice versa, såvel uden for som inden for kommunegrænsen efter Skatterådets lave takst, der reguleres årligt. Byrådsmedlemmer skal indrapportere kørsel i eget køretøj via Carlog for at få udbetalt befordringsgodtgørelse. 4.1 Befordringsgodtgørelse til mødeaktivitet Der ydes befordringsgodtgørelse for de faktiske transportudgifter i forbindelse med deltagelse i byrådsmøder, udvalgsmøder og møder i de organer, som medlemmet er udpeget til af byrådet. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til gruppemøder, formøder, partipolitiske aktiviteter, o. lign. 4.2 Rejsegodtgørelse i forbindelse med kurser, mv. Der ydes befordringsgodtgørelse i form af refusion af udgifter ved fravær fra hjemmet på grund af kurser, årsmøder, o. lign. Det forudsættes normalt, at der benyttes offentlige transportmidler. Ved kørsel i egen køretøj godtgøres det efter reglerne i afsnit Øvrig godtgørelse I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i møder og kurser mv. ydes der følgende typer godtgørelser: Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap. Godtgørelsen her har til formål at sikre byrådsmedlemmer, der har et fysisk handicap i videst muligt omfang har mulighed for at deltage på lige vilkår med andre byrådsmedlemmer. Som eksempler på udgifter efter denne bestemmelse kan nævnes udgifter til hjælpemidler, sekretærbistand til blinde m.v. Denne godtgørelsen aftales nærmere med Politisk Administrativt Sekretariat. Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Godtgørelsen her omhandler byrådsmedlemmer der selv passer syge nære pårørende, men på grund af deltagelse i møder m.v. er 10

11 nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Denne godtgørelsen aftales nærmere med Politisk Administrativt Sekretariat. I forbindelse med hvervet som byrådsmedlem tilbydes der abonnement på en valgfri avis samt Danske Kommuner. Der stilles telefon til rådighed for borgmesteren og udvalgsformændene, samt en politikerpakke bestående af bærbar pc, printer samt ipad til alle byrådsmedlemmerne. Endeligt stiller kommunen en bredbåndsløsning til rådighed for byrådsmedlemmerne. Såfremt et byrådsmedlem ønsker at beholde eksisterende internetløsning, ydes der refusion af udgifter hertil svarende op til udgiften ved kommunens løsning. Vedtaget af byrådet den XX 11

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere