Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune"

Transkript

1 Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De nuværendee ordninger giver anledning til dobbeltudligning, idet 9 mio.kr. omfordeles til kommuner r uden begrundelse i de faktisk afholdte udgifter. 19 hovedstadskommuner og 6 kommuner i resten af landet betaler i dag 699 mio. kr. til 1 hovedstadskommuner og mio. kr. til 8 kommuner k udenfor hovedstaden uden rimelig begrundelse. Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 1 8 1

2 Indhold Indledning og resumé... Fakta... Det særlige udlændingetilskud udligner 168 % af udgifterne... Udgifter for milliarder udlignes både ved udlændingeudligning og ved v den generelle udligning... Indvandrerkriteriet i den generellee udligning er uden reel begrundelse... 9 Konklusionn... 1 Bilag Kommissorium for Finansieringsudvalgetss arbejde til ultimo Konsekvens af ændrede tilskudsbeløb pr. udlænding i den særlige udlændingeudligning... Udligningsmæssig konsekvenss af indvandrer-kriteriet i den generelle tilskuds- og udligningsordning... Samlet udligningsmæssig effekt af revideret udligning knyttet til udlændinge ifølge beregningerne i dette notat...

3 Rimelig udligning af udgifter til udlændinge Indledning og resumé Den særlige udligningsordning vedr. udlændinge skal sikre en effektiv udligning af udgifterne til udlændinge og bidrage til synlighed om udgifterne ved udlændinge. Samspil mellem flere udligningsordninger gør, at det er uoverskueligt, hvordan pengene flyttes rundt for at kompensere kommunerne for udgifter til udlændinge, og o det viserr sig, at der flyttes betydelige midler mellem kommunerne udenn rimelig begrundelse. Finansieringsudvalget har som en del af sit kommissorium i 111 at opstille et revideret grundlag for tilskudsbeløbene i den nuværende udligningsordning vedr. udlændinge, samt overveje en eller flere modeller for inkorporering af udlændingeudligningsordningenn i det eksisterende system. De 6 østjyske kommuner ønsker med dette notat at fremlægge et indspil til Finansieringsudvalgets overvejelser. Notatet vurderer alene udligningen og ikke omfangett af kommunernes udgifter. Notatet indeholder følgende hovedpunkter: Tilskud i den særlige udlændingeudligning udligner 68 % mere m end dee faktiske udgifter kan begrunde vurderet ud fra Finansieringsudvalgets spørgeskemaundersøgelse fra 1. Tilskuddene bør derfor justeres. Den særlige udlændingeudligning udligner, mia. kr., som samtidigg også udlignes via den generelle udligningsordning. Årsagen er, at allerede udlignede udlændingeudgifter ikke fratrækkes i kommunernes samlede nettodrifts- udligning. Dette harr ubegrundet ført til udligning af og anlægsudgifter, som danner grundlag for beregningen af generelle tilskud og for store beløbb i den generelle udligningsordning. Udgifter svarende til de forlods udlignede udgifter bør derfor udgå af udligningsgrundlaget i den generelle udligningsordning. Indvandrerkriteriet, som anvendes till beregning af det sociale udgiftsbehov i den generelle udligningsordning, er insignifikant i analyser af forskellighe den i kommunernes udgifter, når disse korrigeres for de udgifter, som allerede er udlignet viaa den særlige udlændingeudligning. Konsekvensenn er, at kriteriet giver anledning til dobbeltudligning af indvandrer-relaterede merudgifter. Indvandrerkriteriet bør derfor udgå af den generelle udligningsordning. Der er således god grund til, at partierne bag justeringen af udligningsordningen i 1 aftalte, at Finansieringsudvalget skal kikke på udlændingeudligningen i 1. 1 Jf. bilag side 1 Tilskudsmeddelelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for 1.

4 Fakta Udligningen af udgifter til udlændinge sker på måder: Udgifter til forsørgelse, introduktionsprogrammer og administrationn finansieres i betydeligt omfang via grundtilskud og refusion i den -årige integrationsperiode. Kommunernes samlede regnskaber viser beskedne nettoudgifter på p 89 mio.kr. i 1, 96 mio. kr. i 11, og mio. kr. i 1. Stigningen i 1 skal sess i sammenhæng med, at grundtilskuddet blev nedsat, idet kommunerne samtidigt blev kompenseret ved højere budgetgaranti, som herefter fordeles via generelle tilskud og udligning, hvor kommunerne har forskellige f udligningsgrader. Udgifter til særlige foranstaltninger for flygtninge, indvandrere og efterkommee ere fra ikke-vestlige lande efter integrationsperioden tilstræbes t udlignet fuldt ud ved den særlige udligningsordning for udlændinge i i lov om kommunal udligning. Tilskuddet udbetales ved et beløb pr. - årig, et beløbb pr årig, og et beløb pr. alle indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, i alt, mia. kr. i 1, som finansieres af alle kommuner ved et kronebeløbb pr. indbygger. Udgifter som følge af udlændinges eventuelle overrepræsentation som modtagere af øvrige overførslerr og servicee udlignes via generellee tilskud- og udligning, idet det sociale udgiftsbehov blandt andet beregnes ud fra kriteriet, indvandrere og efterkomme re. Her har r kommunerne forskellige udligningsgrader. Udligningsordningernee spiller sammen i en sådan grad, at finansieringen af kommunernes udgifter forbundet med udlændinge er meget vanskeligt gennemskuelig for offentligheden og for landets kommuner. Det særlige udlændingetilskud udligner 168 % af udgifterne De gældende tilskud til udlændinge er fastlagt med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse fra Finansieringsudvalget oplyser, att denne undersøgelsess resultater skal tages med forbehold, idet det er meget svært at opgøre disse merudgifter objektivt, da oplysningerne ikke umiddelbart har kunnet hentes direktee i regnskaberne. Undersøgelsen bygger alene på 1 kommuners bedste skøn over merudgifterr til flygtninge og indvandrere. Beløbene fra denne undersøgelse er blevet efterfølgende reguleret årligt. Økonomi- og Indenrigsministeriets nye spørgeskemaundersøgelsee om kommunernes udgifter til særlige foranstaltninger for indvandrere og efterkommere i 9 viste v følgende forskellee til de nuværendee beløb: Hvor præcisionen er uden betydning anvendes i notatet termenn udlændinge i stedet for den mere præcise, menn længere formulering indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. Vedrørende den generelle udligningsordning anvendes dog termen indvandrerkriteriet svarende til almindeligt kendt sprogbrug. Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem, december, s. 1. Betænkning 1, side 8

5 Tabel 1 Nuværende tilskudsbeløb (9) og resultat af undersøgelse af udlændingeudgifter i 9 6 I betænkningen gengives den byrdefordelingsmæssige konsekvens i 1 af f at ændre tilskudsbeløbene svarende til resultaterne fra undersøgelsen. Dette ville give anledning til, t at kommuner modtager i alt 8 mio. kr. mindre i netto udlændingetilskud, medens de øvrige kommuner har gevinst ved ændringen. Finansieringsudvalget konkludere dog vedrørende undersøgelsen, at den er r behæftet med betydelig usikkerhed grundet frafald i data og endog meget store udsving u i dee enkelte kommuners vurderinge af udgiftsniveauerne. Det vurderes såledess at udgøre et for usikkert grundlag for en revision af tilskudsbeløbene. Dett anbefales på et senere tidspunktt at gennemføre en mere fyldestgørende undersøgelse, evt. ved inddragelse af registerdata. Omvendt må de nuværende enhedsbeløb - baseret på en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse helt tilbage fra i hvert fald anses for forældede, og undersøgelsen fra 1988 udgørr måske heller ikke kvalitetsmæssigt et væsentligt bedre grundlag end den nye undersøgelse. Der er i begge tilfælde alene tale om spørgeskemaundersøgelser og dermed baseret t på skøn. En mere fyldestgørende undersøgelse bør derfor gennemføres snarest muligt, således at den særlige indvandrerudligning kan gøres rimelig og velbegrundet. Men indtil da, er det interessant at studere konsekvenserne af, at tilskudsbeløt øbene tilsyneladende ikke svarerr til de faktiske udgifterr i kommunerne, for herved at få et e indtryk af det mulige omfang af problemstillingen. Reguleres tilskudsbeløbene fra Finansiering gsudvalgetss nye spørgeskemaundersøgelse op til 1 niveau og sammenlignes med de gældendee tilskudsbeløb i 1, fremkommer byrdefordelingsmæssige forskydninger, svarende til Finansieringsudvalgets beregninger. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tyder på, at det ville have været dækkende for kommunernes udgifter, hvis man fordelte tilskud på knap, mia. kr. Der uddeltes imidlertid,6 mia. kr. i 1, hvilket således err 68 % meree end nødvendigt for at kunne dække de faktiske udgifter fuldt ud. Der skulle hermed opkræves 1, mia. kr. mindre i bidrag fra kommunerne til finansiering af ordningen. 6 Betænkning 1, side. Betænkning 1, side 9.

6 De største gevinster på landsplan ved tilretning af tilskudsbeløbene opnår Læsø med, 1 skatteprocentpoint, Bornholm, Langeland ogg Ærø med,1 skatteprocentpoint og dernæst Assens, Nordfyn, Lemvig, og Samsø med,1 skatteprocentpoint. Samtlige kommuner, som vil få f tab ved justering af tilskudsbelø øbene, fremgår af Tabel. Tabel Samtlige kommuner, hvor ændrede tilskudsbeløbb fører til byrdefordelingsmæssige tabb Nettotilskud 1 Nettotilskud 1 kr. efter ændring 1 kr. Virkning aff ændrede tilskudsbeløb 1 kr. Samlet virkning som ændring i beskatningsniveau (+= tab) Ishøj Albertslund Brøndby Høje-Taastrup Københavnn Vallensbæk Herlev Hvidovre Rødovre Odense Aarhus Ballerup Gladsaxe Glostrup Fredensborg Greve Frederiksberg Furesø Helsingør Ringsted Køge Slagelse I alt ,9,1,,,1,1,1,1,1,1,9,,,,6,,,,,,1,1 Det fremgår heraf, at eksempelvis Ishøj i 1 i dag kan undlade at a opkræve,9 procentpoint i skat, fordi kommunen modtager 18, mio. kr. mere i udlændingetilskud end den nye undersøgelse tyder på er nødvendigt. Københavns Kommune kan i dag undladee at opkrævee,1 procentpoint i skat, fordi kommunen modtager 1 mio. kr. mere end nødvendigt. Som det fremgår af undersøgelsen, er det et begrænset antal kommuner, somm modtager betydeligt mere i tilskud, end de faktiske udgifter nødvendiggør.

7 Udgifter for milliarder udlignes både ved udlændi ingeudligning og ved den generelle udligning Grundlaget for beregningen af generelle tilskud og udligning er kommunerness samlede budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifterne i året før tilskudsåret. En del af disse udgifter nemlig udgifter svarende til de særlige udlændingetilskud - er imidlertid allerede udlignet mellem kommunerne via tilskuddene i den særlige udlændingeudligning. Da disse udgifter således allerede er udlignet, bør de ikke indgå i yderligere y udligningsberegninger og herved udlignes yderligere. De bør derfor fratrækkes i de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter, der indgår som beregningsg grundlag i den generelle udligning. 8 En sådan beregningsmodel kendes fra beskæftigelsesudgifterne, som netop fratrækkes før beregning af de generelle tilskud, fordi beskæftigelsesudgifterne har h deres egen udligning ved det særlige beskæftigelsestilskud. De alleredee udlignedee udgifter på udlændingeområdet fratrækkes imidlertid ikke ligesom beskæftigelsesudgifterne. Hvis nettodrifts- og anlægsudgifterne som beregningsgrundlag varr nedsat med udgifter svarende til tilskuddenee til udlændinge, ville kommunern nes samledee udgiftsbehov være beregnet tilsvarende lavere og tilskud og udligning dermed beregnet og fordelt anderledes. Hvis man foretager en omberegning af den generelle tilskud- og udligningsordning i 9 9, hvor man korrigerer udligningsgrundlaget (de samlede drifts- og anlægsudgifter i budget 8) for de, mia. kr. i særligt udlændingetilskud, viser det sig, at tilskud og udligning for mio. kr. ville være fordelt på andre kommuner. Nogle kommuner har således modtaget m mio. kr. ekstra som følge af, at udligningsgrundlaget faktisk har inkluderet de allerede udlignede beløb på, mia. kr. Af de mio. kr. har de ugunstigt stillede kommuner modtaget dee 6 mio. kr. Denne byrdefordelingsmæssige konsekvens kan umiddelbart virke overraskende, daa de ugunstigt stillede kommuner, typisk har forholdsviss få udlændinge. Det skyldes, at også o deres strukturelle underskud er blevet beregnet højere. Dette sker ikke som følge af disse kommuners udlændingeudgifter, men som følge af indregningen af de allerede udlignede udgifter i det samlede drifts- og anlægsbudgetter på andsplan. af de 6 østjyske kommuner mistede knap, mio. kr. som følgee af den ekstra udligning af de, mia. kr., medens Syddjurs havde en gevinst på, mio. kr. Fra 1 blev grænsen for tilskud som ugunstigt stillet kommune låst fast i forhold til kommunernes gennemsnitlige strukturelle underskud. De 6 mio. kr. vil derfor ikke blive tilbageført, blot ved fremover at fratrække udgifter svarende til det samledee udlændingetilskud. Årsagen er, fradraget f både vil sænke underskuddet i kommuner med højt strukturelt underskud og sænke de gennemsnitlige strukturelle underskud. 8 De,6 mia. kr. kunne alternativt være ydet som driftstilskud pr. udlænding i forskellige aldersgrupper, hvorved de samlede drifts-- Nuværende metode adskiller sig kun herfra ved at a de,6 mia. kr. også indgår i den generelle udligningsberegning som følge af den anvendte og anlægsudgifter havde været,6 mia. kr. mindre og hvor finansieringen kunne ske ved nedsættelsee af statstilskuddet. konteringsmetode. 9 Landsudligning, hovedstadsudligning, tilskud til ugunstigt stilledee kommuner, overudligning og statstilskud.

8 Fradrag af de alleredee udlignedee udlændingeudgifter i de samledee nettodrifts-- kommuner, fordi bidraget til og anlægsudgifter, vil i ordningen efter 1 kun tilbageføre 9, mio. kr. til de 6 østjyske tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nu ikke samlett set påvirkes. Fradrages de, mia. kr. i beregningen af tilskud og udligning efter justeringen af udligningssystemet fra 1, vil byrdefordel ingen for de fleste kommuner kunn ændres beskedent, men kommuner med særligt store strukturelle underskud vil skulle afgive tilskud svarende til op til,1 skatteprocentpoint. De østjyske kommuner må imidlertid fastholde, at den nuværendee byrdefordeling er opstået som følge af det manglende fradrag af allerede udlignede udlændingeudgifter, hvorved de 6 kommuner har lidt et årligt tab også fremadrettet på mio. kr. De udlignede udlændingeudgifter burde allerede før 9 være fratrukkett i beregningsgrundlaget for den generelle g udligning, på samme måde, som fradraget for beskæftigelsesudgifterne senere er blevet.

9 Indvandrerkriteriet i den generelle udlignin ng er uden reell begrundelse Endnu større betydning har det imidlertid, att Finansieringsudvalgets analyserr er foretage på udgifterne i de enkeltee kommuner uden fradrag af de allerede udlignede udlændingeudgifter. Analysernee har nemlig herved givet misvisende resultater, som har ført til forkert valg og vægtning af kriterier. Den analysemæssigee begrundelse for valg og vægtning af kriterie er, at kriterierne indgår signifikant i de bagvedliggende egressionsanalyser. I seneste betænkning 1 fra 1 indgår indvandrerkriteriet i regressionsanalyser, hvor: Antal indvandrere indgår signifikant i analyser af udgifter till bibliotek, fritid og kultur for hovedstadsområdet Antal indvandrere indgår signifikant i analyser af udgifter till skoler mv.. i model 1 og for hele landet og model for hovedstadsområdet. Antal indvandrere indgår signifikant på skoleområdet i de nye n SUR-modeller 1, som for første gang er taget i anvendelse i betænkningen for at tage hensyn til, at kommunerne agerer under en samlet budgetrestriktion Det fremgår endvidere, at Finansieringsudvalget har foretaget beregning af vægte for de enkelte kriterier med udgangspunkt i SUR-modellerne kombineret med en vurdering af de sociale forholds betydning på de forskellige udgiftsområder. Finansieringsudvalget skriver i betænkning 1, at analysen viser, at indvandrere og efterkommere har en positiv sammenhængg med udgifterne til skoleområdet. Resultater understøtte således, at socioøkonomiske faktorer også har en indflydelse påå forskellenee i kommunens udgifter til skoleområdet, som ellers betegnes som normalområdet. Det bemærkes dog, at kommunernee samtidig kompenseres for visse udgifter, som er mere direkte forbundet med udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande, via v en særskilt udligningsordning. 11 Finansieringsudvalget er såledess opmærksomt på, at der i et eller andet omfang direkte via den særlige udligningsordning for udlændinge err taget højde for de særlige udlændingeudgifter i folkeskolen. I den særlige udlændingeudligning ydes et tilskud på. kr. pr årig udlænding, som fortrinsvis skal dække særlige indsatser i folkeskolen. 1 Tilskuddet er netop begrundet i merudgifter til blandt andet modtagelsesklasser / enkeltmands- undervisning, supplerende faglig undervisning/støtteundervisning samt modersmålsundervisning. 1 SUR-modellerne foretager sideløbende regressionsanalyser på alle områder, og tager dermed hensyn til, at merudgifter på et udgiftsområde sænker muligheden for merudgifter på andre udgiftsområder. Dette sikres ikke ved de traditionelle OLS-regressionsanalyser, som hidtil har været anvendt og som kun fokuserer på ét udgiftsområde ad gangen. 11 Teksten fremstår ikke fremhævet i betænkningen. 1 Hertil kommer.9 kr. pr. - årige udlænding og.6 pr. udlænding uanset alder.

10 Disse udgifter, som kommunernee er kompenseret for via den særlige udlændingeudligning, er ikke fratrukket i de enkeltee kommuners udgifter som led i Finansieringsudvalgets analyser på folkeskoleområdet. Når man udarbejder regressionsanalyser som anvendes til udvælgelse og vægtning af kriterier til den generelle ordning for tilskud og udligning, bør man korrigere folkeskoleudgifterne forr denne kompensation fra udlændingeudligningen 1. Man kommer uvægerligt til ellerss at lade de samme udlændinge-relaterede udgifter indgå som begrundelsee for både den generelle udligningg og den særlige udlændingeudligning. Der sker derved en kompensation for de samme udgifter to t gange. 1 De 6 østjyske kommuner har derfor undersøgt, hvor meget de allerede udlignede udlændingeudgifter påvirker signifikansen i sammenhængen mellem de samlede bogførte folkeskoleudgifter i regnskab 1 og antal indvandrere, som fremgår af Finansieringsudvalgets analyser. Det bemærkes, at det analyserede udgiftsområde ligesom i betænkningen udover de egentlige folkeskoleudgifter også omfatter specialundervisning, SFO, ungdomsskoler, fritidshjem og klubber. Først gennemføres en analyse med sammee variable som i Finansieringsudvalgets SUR-model på 1- på folkeskoleområdet i betænkning 1, jf. Tabel. Den her viste analyse er gennemført regnskabsdata. Den samlede forklaringsgrad (justeret R ) påå,9, svarer rimelig godt g til de, fundet i betænkning 1 på 1-data. De tre kriterier er alle signifikante med P-værdier under, ligesom i finansieringsudvalgets analyse. Tabel Regressionsanalyse af nettodriftsudgifter på folkeskole mvv pr årig, RE 1 Koefficienter P-værdi Nedre 9% Øvre 9% Skæring 9. 1,1E årige Indvandrere pr årig 1.89, Antal familier i visse boliger pr. indb.18,1e Nedgang i folketallet pr. indb 16.8,1E Justreret R-kvadreret,9 Kolonnerne, Nedre 9 % og Øvre 9 % viser, at man ud fra analysen kan sige, at merudgiften pr. indvandrerr med stor sikkerhed ligger et stedd mellem.8 og 9.1. Usikkerheden mellem de.8 og 9.1 er forholdsvis stort, men dog indenfor det normaltt accepterede konfidensinterval. 1 Hvis udlændingetilskuddet havde været 1 % statsrefusion på visse konti til særlige foranstaltninger for udlændinge, ville den anvendte a metode svare til at regressionsanalyserne gennemførtes på samtlige bruttodriftsudgifter, selv om der var 1 % refusion på nogle konti. 1 Som nævnt i afsnittet, Fakta, side, var tanken, at de særlige udlændingeudgifter skulle finansieres via den særllige udlændingeudligning, medens ekstra udgifter ved udlændinges øgede anvendelse a af generel service og indkomstoverførsler skulle udlignes via den generelle udligning.

11 Kolonnen med koefficienter viser, at det centrale skøn for ekstraudgifter pr. indvandrer blandt de 6-16 årige, er estimeret til 1.89 kr. P-værdien (,98) viser, at der kun er,,6 procent risiko for, at den sande e koefficient er mindre end kr. Da P-værdien er mindre end,, betyder det, at 6-16 årige indvandrere pr årige indbyggere er signifikant., er det gængse signifikansniveau, som s også anvendes aff Finansieringsudvalget. Herefter gennemføres præcist samme regressionsanalyse på samme datasæt, bortset fra, f at folkeskoleudgifterne nu fratrækkes de udgifter, som allerede er finansieret viaa det særlige udlændingetilskud knyttet til de 6-16 årige indvandrere og efterkommere. Udgifter svarende til dettee beløb er jo udlignet og finansieret forlods af den særlige udlændingeudligningg og bør derfor ikke indgå i en ny udligningsberegning. Herved bliver folkeskoleudgifterne pr årig lidt lavere og meree ensartede e i kommunerne, fordi der fratrækkes flere kroner pr. barn i de kommuner, som får finansieret udgifter til flest børn af udlændinge og som derfor også typisk anvender flere penge på folkeskoler m.v., jf. Figur 1. Figur 1 Udgifter til folkeskole mv. pr årig Tusinde Kommunerne udgifter til folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubber pr årig Ekstraudgifter udlignet via særlige indvandrerudligning Folkeskole eksklusiv udgifter udlignet via tilskud til årige indvandrere Herning Sønderborg Ringkøbing Skjern Silkeborg Favrskov Vejle Vejen Billund Haderslev Assens Struer Viborg Holstebro Middelfart Rebild Skive Nyborg Odder Faxe Skanderborg Gentofte Frederikshavn Sorø Morsø Odense Tønder Hedensted Næstved Hjørring Lemvig Aabenraa Lejre Stevns Solrød Rudersdal d d l Vordingborg Faaborg Midtfyn Varde Kolding Køge Kerteminde Holbæk Thisted Esbjerg Svendborg Horsens Fredericia Lyngby Taarbæk Lyngby Taarbæk Brønderslev Ringsted Randers Mariagerfjord Vallensbæk Gribskov Ikast Brande Greve Hørsholm Allerød Ærø Syddjurs Bornholm Nordfyns Guldborgsund Jammerbugt Slagelse Egedal København Frederiksberg Furesø Vesthimmerlands Dragør Fanø Hillerød Kalundborg Aarhus Fredensborg Aalborg Roskilde Odsherred Gladsaxe Tårnby Frederikssund Læsø Hvidovre Helsingør Lolland h p Ballerup Norddjurs Rødovre Halsnæs Samsø Brøndby Høje Taastrup Glostrup Herlev Albertslund Ishøj Langeland Den nye egressionsanalyse ser nu kun på de blå udgifter i Figurr 1, altså udgifter til folkeskoleudgifter mv.., som ikke allerede err udlignet via den særlige udligningsordning.

12 Analysen giver følgende statistik: Tabel Regressionsanalyse af nettodriftsudgifter på folkeskoleområdet, RE 1 eksklusiv finansierede udgifter ved særlige udligningsordning Koefficienter P-værdi Nedre 9% % Øvre 9% Skæring 9. 1,1E årige Indvandrere pr årig 9.9, antal familier i visse boliger pr. indb.18,1e Nedgang i folketallet pr. indb 16.8,1E Justreret R-kvadreret, Forklaringsgraden (Justeret R ) er faldet fra,9 til, og det centrale skønn for koefficienten er nu estimeret til 9.9 kr. pr. indvandrer blandt de 6-16 årige. Ud fra analysen kan man kun med rimelig sikkerhed sige, at den sande s koefficient liggerr et sted mellem en mindreudgift på 1.8 kr. pr. indvandrer og en merudgift på. kr. pr. indvandrer. I modsætning til beregningen i Tabel, hvorr de allerede udlignedee udlændingeudgifter ikke var fratrukket, kan man nu ikke ud fra analysen udtale sig med nogen rimelig sikkerhed om, hvorvidt flere indvandrere giver besparelser eller merudgifter. Kriteriet indvandrere blandt 6-16 årige er derfor ikke længere signifikant, hvilket vises ved at P- værdien er på,8 og dermed (væsentligt) større end signifikansniveauet på,. Det anvendte signifikansniveau svarer til det niveau, som Finansiering sudvalget anvender på alle udgiftsområder. Denne enkle analyse viser, at der ikke er nogen tendens til, at kommunerne i 1 anvender flere penge på folkeskoleområdet end de penge, som forlods er tildelt via v den særlige udligningsordning for indvandrere og efterkommeree og som dermed allerede er udlignet. Indvandrer-kriteriet er altså kun signifikant på folkeskoleområdet, fordi f der er medregnet udgifter, som allerede er udlignet og finansieret via den særlige udlændingeudligning. En regressionsanalyse udført på de udgifter, som ønskes udlignett via den generelle udligningsordning, giver hermed ikke nogenn begrundelse for indvandrer-kriteriet i udligningsordningen.

13 Der kunne naturligvis være andre udgiftsområder, hvor indvandrere spiller enn væsentlig rolle, men indvandrerkriteriet er ifølge Finansieringsudvalgets seneste analyser heller ikke signifikant på andre udgiftsområderr 1. Ved justeringen af den generelle udligningsordning i 1 blev indvandrerkriteriet imidlertid tildelt øget vægt i landsudligningen, idet vægten steg fra, % til, % 16. Ovenstående test af indvandrerkriteriets signifikans, hvor analyse med og uden de allerede udlignede udlændingeudgifter sammenlignes, kan skærpes yderligere og mann kan nå frem til en endnu mere præcis forståelse. I det foregående afsnittet, Udgifter for milliarder udlignes både ved udlændingeudligning og ved v den generelle udligning, side 6, blev der redegjort for, at der igennem denn særlige udlændingeudligning vurderet ud fra Finansieringsudvalgets undersøgelse fra 9 fordeles mere i tilskud end kommunerne faktisk anvender på særlige foranstaltninger for udlændinge. Finansieringsudvalget spørgeskemaundersøgelse tydede på, at kommunernee kun anvendte 1. kr. ud af de tildelte. kr. i tilskud pr årig indvandrer og efterkommer. Om kommunerne anvender de resterende.1 kr. på generelle udlændingeudgifter i folkeskolen, på andre folkeskoleopgaver eller eventuelt til helt andre formål udenfor folkeskoleområdet, vides ikke. Hvis de ekstra.1 kr. slet ikke anvendes på folkeskoleområdet, kan dette naturligvis give anledning til at det særlige udlændingetilskud nedjusteres. Dette spørgsmål s er drøftet i afsnittet Det særlige udlændingetilskud udligner 1688 % af udgifterne. Men i forlængelse af analyserne i Tabel ogg Tabel undersøges nu, om indvandrerkriteriet er signifikant, når der kun fratrækkes forlods finansierede udgifter svarende til tilskudsbeløbet nedsat svarende til de faktiskk anvendte beløb på 1. kr. pr. indvandrer og efterkommer ifølge Finansieringsudvalgets nye spørgeskemaundersøgelse. Hvis man tester indvandrerkriteriet i forhold til kommunernes folkeskoleudgifter, som finansieres via skatter og generelle tilskud og udligning,, dvs. eksklusiv de 1. kr., så viser det sig, at indvandrer-kriteriet heller ikke er signifikant (P-værdi på,166) ). Endelig er det undersøgt, hvor lave tilskudsbeløbet pr. udlænding på folkeskoleområdet skal være, for at indvandrerkriteriet bliver signifikant i forklaringen af de resterende folkeskoleudgifter. Der foretages derfor korrektion af udgifternee til folkeskoler m.v. vedd forskelligee procentdele af det særlige udlændingetilskud knyttet til 6-16 årige 1. 1 I betænkning 1661 fra 1998 var indvandrerkriteriet signifikantt på bibliotek, fritids og kulturområdet på landsplan, medens området i betænkning 1 som nævnt kun er signifikant i hovedstaden. Man må derfor formode, at nogle af de andre tilskud fra udlændingeudligningen pr. udlænding og pr. - årig udlænding, antageligt anvendes på dette udgiftsområde. En modregningg vil dog muligviss også her vise, at der udover denne finansiering ikke anvendes ekstra midler, som s kan begrunde kriteriet i den generelle udligningsordning. 16 Der er ikke gennemført lignende test på, om antal indvandrere er signifikant i en regressionsanalyse på hovedstadsområdet alenee svarende til Finansieringsudvalgets bedste model. Denne har dog i forvejen knap så overbevisende signifikans, som landsmodellen, og Finansieringsudvalget oplyser, at hvis man operationaliserer kriteriet ved 6-16 årige indvandrere pr årige, så falder forklaringsgraden i modellen enn smule) jf. betænkning 1, side (og denne normering burde være den mest korrekte). Det er dermed meget sandsynligt, at kriteriet heller ikke er signifikant her, og dermed også burde udgå af hovedstadsudligningen. 1 Der er ikke mulighed for at vide, hvor mange kroner k de enkeltee kommuner faktisk anvender på de d særlige udlændingeudgifter påå folkeskoleområdet. Analysen viser dog, at indvandrerkriteriet er insignifikant, når blot en lille procentdel af tilskuddet på de særlige udlændingeudgifter.

14 Det viser sig, at indvandrerkriteriet kun lige netop er signifikant, såfremt kommunerne i 1 anvendte under 18 % af det særlige udlændingetilskud beregnet til de 6-16 årige på folkeskoleområdet, jf. Tabel. Dette svarer til, at kriteriet kun err signifikant,, såfremt kommunernee modtager og på folkeskoleområdet anvender under. kr. ud af de nuværende 1.69 kr. pr årig indvandrer. Tabel Regressionsanalyse af nettodriftsudgifter på folkeskoleområdet, RE 1 eksklusiv 1, % af de finansierede udgifter ved den d særligee udligningsordning Koefficienter P-værdi Nedre 9% Øvre 9% Skæring 9. 1,,1E årige Indvandrere pr årig.69,9.1 antal familier i visse boliger pr. indb.18,1e Nedgang i folketallet pr. indb 16.8,1E Justreret R-kvadreret, Det kan altså konkluderes, at indvandrerkriteriet kun er signifikant ved analyser på regnskab 1 fordi kommunerne anvender en del af tilskuddet til årige indvandrere og efterkommere på folkeskoleområdet, hvor tilskuddet netop er forudsat anvendt. Disse udgifter er altså finansieret og bør ikke indgå i den generelle udligningsberegning 18. Herefter er spørgsmålet, hvilken betydning det har, at indvandrerkriteriet indgår i den generelle udligningsordning, selv om det reelt er insignifikant. I den nugældende ordning for generelle tilskud og udligning indgår antallet af f indvandrere i opgørelsen af det sociale indeks med vægten % i landsudligningen, hvilket er, % højere end i -1. I hovedstadsudligningen indgår kriteriet uændret med %. I Finansieringsudvalgets arbejde igennem årene har der konsekvent været anvendt et signifikanskriterium på, for udvælgelse af de bedste kriterier til forklaring af forskellene i kommunernes udgifter på de enkelte områder. Finansieringsudvalget har som nævnt ovenfor foretage beregningg af vægte for de enkelte kriterier med udgangspunkt i SUR-modellerne kombineret med en vurdering af de sociale forholds betydning på de forskellige udgiftsområder. 18 Test på 1 regnskabstal viser, at forklaringsgraden falder fra, til, ved korrektion for de allerede finansierede folkeskoleudgifter, ligesom indvandrerkriteriet kun er signifikant, såfremt kommunerne i 1 anvendte mindre end 6 % af disse tilskud til finansiering af udgifter på folkeskoleområdet. Finansieringsudvalgets analyser må derfor være tilsvarende følsomme heroverfor.

15 Finansieringsudvalget skriver imidlertid, at det vælges, at fastholdee den hidtidige skønsmæssige metode for fastsættelse vægtenee for enkeltkriterier under hensyntagen til beregnede vægte 19, som dog ikke fremlægges i betænkningen. Som begrundelse for dette valg anføres, at det er uundgåeligt, at fastsættelsen af de enkelte kriteriers vægt ikke udelukkende kan bero på resultaterr fra regressionsanalyser og som nævnt må inddrages flere hensyn, herunder bl.a. incitamenter, historik og kriteriets fordeling. Ud fra disse betragtninger, at vægtene er fastlagt skønsmæssig under hensyntagen til de beregnedee vægte, må man gå ud fra, at derr er en vis sammenhæng mellem resultaternee i nuværendee og tidligere regressionsanalyserr og den faktiske vægtning i beregningen af udgiftsbehov i den generelle tilskuds- og udligningsordning. Man må m derfor gåå ud fra, at de fremlagte regressionsanalyser har haft betydning for udvælgelse og o tildeling af vægten af indvandrerkriteriet, herunder for den øgede vægtning af kriteriet fra 1. Konsekvensen af, at indvandrerkriteriet indgår i den generelle udligningsordning, vurderes derfor ved at undersøge den udligningsmæssige betydning af, om indvandrerkriteriet er med i udligningsordningen eller ikke. Det kan ikke forudsiges, hvordan udligningssystemet vil blive udformet, såfremt indvandrerkriteriet udgår. Den ulige fordeling af indvandrere er r hidtil betragtet som enn betydendee del af de socialt forskellige vilkår og dermed for begrundelse en for udligning af socialt betingede økonomiske vilkår i den generelle udligning. At indvandrerkriteriet rent faktisk er insignifikant, betyder, at de kommunaløkonomiske vilkår som følge af sociale forhold er mindre forskelligee end hidtil antaget netop fordi kommuner med mange udlændinge modtager et større tilskud til finansiering af udgifterne knyttet til indvandrere. Der er derfor regnet videre ud fra den forudsætning, at den socialee udligning mindskes svarende til de ubegrundede udligningsbeløb. 1 Den økonomiske konsekvens heraf beregnes ved at indsætte det faktiske antal indvandrere, henholdsvis et landsgennemsnitligt andel indvandrere, i den gældende model for generelle tilskud og udligning. Ved at forudsætte samme andel indvandrere i forhold til befolkningstallet i alle kommuner vil forskellige indvandrerandele ingen betydning have for f beregningen af det sociale udgiftsbehov og forskellene heri vil blive dæmpet tilsvarende. Ved sammenligning af de to beregninger findes den udligningsmæssige forskel som følge af at de enkelte kommuner faktisk har flere eller færre indvandrere end svarende til landsgennemsnittet. Beregningen viser, at den generelle udligningsordning opkræver 68 mio.kr. i flertallet af landets kommuner, og fordeler dem på et mindre antal kommuner med mange indvandrere. Dette sker altså, selv om udgifterne til disse udlændinge allerede er betalt viaa den særlige udligningsordning for udlændinge. 19 Betænkning 1, side 9. Betænkning 1, side 6. 1 En alternativ beregning kunne være, at man alene nulstiller vægten af indvandrer-kriteriet og øger de øvrige kriteriers vægt forholdsvis. Herved fastholdes den nuværende forskellighed i socialt udgiftsbehov. Enn sådan beregning omfordeler mio. kr. i forhold til gældende byrdefordeling, b altså samlet set kun lidt mindre end i hovedalternativet i nærværende notat.

16 Det bemærkes, at de 68 mio. kr. tildeles disse kommuner udoverr den tildeling, som de sociale forhold i øvrigt giver anledning til. De ekstra penge tildeles, fordi familier i et antal lejligheder er indvandrerfamilier og ikke blot danske familier med samme indkomst, uddannelse, beskæftigelsesgrad osv. Med den faktiske fordeling af indvandrerne, får nogle kommuner i kraft af fleree indvandrere pr. indbygger end landsgennemsnitligt deres udgiftsbehov i landsudligningen hævet 8.1 kr. pr. ekstra indvandrer eller i alt 98, mio. kr., heraf København med 1 mio. kr.. Udgiftsbehovet i landsudligningen er modsvarende sænket i kommuner med færre indvandrere pr. indbygger end landsgennemsnittet. Fordelingen af de 98, mio. kr. i udgiftsbehov i landsudligningen omfordeler r. kr. pr. indvandrerr eller 6 mio. tilskudskroner, som tilfalder kommuner med relativt mange indvandrere. Heraf modtager 19 kommuner i hovedstadsområdet de 8 mio. kr., hvor Københavns Kommune er største modtagerr med 19 mio. kr. Udgiftsbehovet påvirkes også i hovedstadsudligningen, men her er e det langt mindre gennemskueligt, hvad der sker. For hovedstadskommuner med mange indvandrere beregnes udgiftsbehovet i hovedstadsudligningen mio. kr. højere, heraf Københavnn mio. kr. Men selv om for eksempel Frederiksberg Kommune har forholdsvis lidt flere indvandreree end landsgennemsnitligt, fører det ikke til beregning af et højere udgiftsbehov i hovedstadsudligningen. Andre hovedstadskommuner harr nemlig forholdsvis flere indvandrere og får dermed en endnu højere andel af det samlede sociale udgiftsbehov i hovedstaden. Den anderledes virkningsmåde skyldes, at hovedstadsudligningenn er en lukket udligningsordning finansieret af hovedstadskommunerne internt. Derfor påvirkes hovedstadskommunerne forskelligt i landsudligningen og i hovedstadsudligningen. Via hovedstadsudligningen flyttes 11 mio. kr. internt mellem hovedstadens kommuner til t gavn for 1 kommuner med relativt flest indvandrere. Betydningen for det samlede s generelle tilskud og udligning udgør gennemsnitligt 6.9 kr. pr. ekstra indvandrer i hele landet. Langt de fleste kommuner udenfor hovedstaden har relativt få indvandrere. Deres udgiftsbehov beregnes derfor lavere. Som følge af relativtt færre indvandrere, modtager kommuner med højt strukturelt underskud således 9 mio. kr. mindre via dette tilskud. Kun Odense og et par mindre kommuner med relativt mange indvandrere modtager ca. 1 mio. kr. ekstra via tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Det afgørende er naturligvis konsekvensen af indvandrerkriteriet for de samlede tilskud og udligningsbeløb. Disse fremgår for alle kommuner af bilaget side.

17 Konklusion Konklusionen på dettee notat er, At den nuværende særlige udligningsordning for udlændinge udligner r betydeligt større beløb end begrundet ud fra f Finansieringsudvalgets seneste spørgeskemaundersøgelse fra 9. At de generellee tilskud og udligningsbeløb beregnes ud fra et for højt samlet udgiftsbehov, eftersom en del af dette udgiftsbehov v forlods er udlignet viaa den særlige udligningsordning for udlændinge. At indvandrer-kriteriet i de hidtidige analyser har undladt at fratrække udgifter, som allerede er finansieret via er insignifikanti t og bør udgå af den generelle udligningsmodel, idet man den særlige udligningsordning. Hvis blot 18 % ud af det samlede tilskud pr årigudlændingg anvendes på folkeskoleområdet, fritidshjem, klubber m.v., er kriteriet insignifikant og dermed uden faglig begrundelsee i den generelle udligningsordning. Den samlede konsekvens af disse forhold er, at 9 mio. kr. i dag uden rimelig begrundelse omfordeles fra nogle kommuner til andre viaa udligningsordningerne. Tabel 6 Byrdefordelingsmæssig omfordeling ved mere rimelig og velbegrundet udligning af udgifter vedr. udlændinge, mia. kr. fratrukket i grundlag for generelle udligning Indvandrer kriterium udgår af generelle udligning Ændrede tilskud pr. udlænding ifølge undersøgelse Nettoresultat Hovedstadsområdet i alt Heraf kommuner med tab Og kommuner med gevinst (9) Kommuner udenfor hovedstaden i alt Heraf kommuner med tab Og kommuner med gevinst Samlet byrdefordelingsmæssig omfordeling

18 1 af hovedstadsområdets kommuner modtager i dag 699 mio. kr. uden rimelig begrundelse, hvortil kommer mio. kr. til 8 kommuner udenfor hovedstaden. Disse ubegrundede tilskud finansieress i dag af 19 hovedstadskommuner og 6 kommuner i resten af landet. De 6 østjyske kommuner bidrager hertil medd 1 mio. kr. uden rimelig begrundelse, jf. Tabel. Tabel Byrdefordelingsmæssig konsekvens for de 6 østjyske kommuner ved mere rimelig og velbegrundet udligning af udgifter vedr. udlændinge, mia. kr. fratrukket i grundlag for generelle udligning Indvandre r kriterium udgår af generelle udligning Ændrede tilskud t pr. udlænding u ifølge undersøgelse Nettoresultat Effekt i skatteprocent -point 66 Hedensted 1 Favrskov Odder 6 Skanderborg Silkeborg 6 Syddjurs (9) ,.9 -, ,6. -,. -, 1.8 -, 6 østjyske kommuner i alt Specificeret kommunefordeling fremgår af bilaget side.

19 Bilag Kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde til ultimo 1 Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler i perioden frem til udgangen af 1 blandt andet følgende f emne:. A. Udlændingeudligningen Af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer i det kommunalee tilskuds- og udligningssystem fremgår det herom: Udvalget kan ( )anmodes om at foretage en undersøgelse, som skal omfatte kommunernes merudgifte såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid samt særlige foranstaltninger vedrørendee børn og voksne, herunder i tilknytning til dagpasning og o folkeskole, som er relateret r til integration. En sådan undersøgelse vil væree tidskrævende og forudsætte ekstern bistand. På baggrund af undersøgelsens resultater vil kunne fås et bedre billede b af dee særlige udgifter, som ordningen forudsætter kompenseret samt, hvilke faktorer der kan påvirke kommunernes udgiftspress på området. Dette vil kunne danne grundlagg for en revision af tilskudsbeløbene i udligningsordningen eller en inkorporering af udlændingeudligningen i det generelle udligningssystem. Udvalget anmodes i forlængelse heraf om at: iværksætte en undersøgelse af de kommunale udgifter til særlige s indsatser for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige inddrages resultaterr fra evt. andre gennemførte undersøgelser. lande. Undersøgelsen gennemføress med ekstern bistand og der vil kunne På dette grundlag skal udvalget: opstille et revideret grundlag for tilskudsbeløbene i den nuværende udligningsordning vedr. udlændinge, samt overveje en eller flere modellerr for inkorporering af udlændingeudligningsordningen i det eksisterende system. Udvalget afrapportere om dette område vedd udgangenn af 1.

20 Konsekvens af ændredee tilskudsbeløb pr. udlænding i den særlige udlændingeudligning 11 København 1 Frederiksberg 11 Ballerup 1 Brøndby 1 Dragør 1 Gentofte 19 Gladsaxe 161 Glostrup 16 Herlev 16 Albertslund 16 Hvidovre 169 Høje-Taastrup 1 Lyngby-Taarbæk 1 Rødovre 18 Ishøj 18 Tårnby 18 Vallensbæk 19 Furesø 1 Allerød 1 Fredensborg 1 Helsingør 19 Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve 9 Køge 6 Halsnæs 6 Roskilde 69 Solrød Gribskov 6 Odsherred 16 Holbæk Faxe 6 Kalundborg 9 Ringsted Slagelse 6 Stevns Sorø Lejre 6 Lolland Næstved 6 Guldborgsund 9 Vordingborg Bornholm 1 Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Nettotilskud 1 1 kr Reduceret tilskud 1 1 kr Nettovirkning af ændrede tilskudsbeløb Virkning på beskatningsprocent,1,,, -, -,,,,1,1,1, -,,1,9,1, -,,6, -,1 -, -, -, -,6,,1 -, -, -,6 -,9 -,11 -, -,1 -,8,,1 -,11 -,9 -,1 -, -, -,9 -,11 -,1 -,9 -,1 -,1 Beregnet ud fra Finansieringsudvalgets undersøgelse i 9 påå baggrund af betænkning 1 samt tilskudsudmeldingen for 1.

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere