Energi & Forsyning. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. November 2014"

Transkript

1 Energi & Forsyning November 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende afgørelse om forblivelsespligt De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om Miljøministeriet har den 15. oktober 2014 udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger regler om ejendomsejeres betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Vi har medtaget en artikel, der redegør for disse regler om særbidrag, herunder påpeger hvilke forhold spildevandsforsyningsselskaber skal være opmærksomme på. Dernæst har vi medtaget en artikel, der overordnet behandler udkast til lovforslag om ændring af betalingsloven, hvorefter økonomisk trængte ejendomsejere gives mulighed for en særlig afdragsordning. Desuden indeholder lovforslaget regler om, at spildevandsselskaberne kan tilbyde alle, som er tilsluttet, at overtage drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på private grund. Endelig redegør vi kort for en nyere afgørelse fra Højesteret vedrørende en kommunes afgørelse om forblivelsespligt, og den betydning afgørelsen havde for en række forbrugere, som på tidspunktet for meddelelsen om forblivelsespligten havde opsagt deres aftale med kraftvarmeværket. Med venlig hilsen Jacob Christiansen Partner Dir. tlf.: Mobil: Vi omtaler et lovforslag om, at fjernvarmeværker kan udøve sideordnede aktiviteter i datterselskaber og samtidig opretholde undtagelsen fra skattepligt. 2 3

3 Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber Højesteretsdom vedrørende afgørelse om forblivelsespligt Fjernvarmeværker er undtaget fra skattepligt, hvis en række betingelser er opfyldt. Skattefriheden forudsætter, at adgangen til leverance fra værket er åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, og at værkets indtægter ifølge vedtægterne udelukkende kan anvendes til værkets formål, dog bortset fra en normal forrentning af en eventuel indskudskapital. Dette følger af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4. Den nuværende regulering hvor skattefritagelsen er betinget - indebærer, at fjernvarmeværker omfattet af den pågældende bestemmelse kun er skattefrie, hvis de holder sig inden for udøvelse af deres kerneaktivitet. Hvis fjernvarmeværkerne udøver anden virksomhed, såkaldte sideordnede aktiviteter, fortabes skattefriheden, og konsekvensen er, at det pågældende fjernvarmeværk bliver skattepligtigt af værkets samlede indkomst, og ikke kun af den del af indkomsten, som kan henføres til indtægter fra den sideordnede aktivitet. Bl.a. med henblik på at imødekomme stigende administrative byrder, foreslås reglerne i et høringsudkast ændret således, at fjernvarmeværkerne kan opretholde deres skattefritagelse, såfremt de sideordnede aktiviteter udøves i skattepligtige datterselskaber. Dermed gives der bl.a. mulighed for etablering af fælles administrations- og driftsfællesskaber eller salg af drifts- og administrationsopgaver til andre fjernvarmeværker uden skattepligt for hovedaktiviteten, såfremt de sideordnede aktiviteter udøves i skattepligtige datterselskaber. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil: Højesteret har truffet afgørelse i en sag om forblivelsespligt vedrørende en situation, hvor en kommune havde meddelt forblivelsespligt på et tidspunkt, hvor en række forbrugere allerede havde opsagt deres aftale med kraftvarmeværket på tidspunktet for meddelelsen om forblivelsespligt. Sagens baggrund var, at en række ejendomme var frivilligt tilsluttet et lokalt kraftvarmeværk. Værket havde anmodet kommunen om at meddele forblivelsespligt for nuværende og kommende forbrugere inden for dets forsyningsområde. Ifølge selskabets vedtægter kunne udtræden ske med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Forinden kommunen traf endelig beslutning om forblivelsespligt, havde en række forbrugere imidlertid meddelt deres opsigelse, men på grund af opsigelsesvarslet ville deres udtræden først ske efter kommunens meddelelse om forblivelsespligt. Retssagen vedrørte en række forskellige problemstillinger, hvor et af dem var spørgsmålet, om meddelelsen om forblivelsespligt var virkningsfuldt, selvom forbrugerne havde opsagt kontrakten forud for kommunens afgørelse om forblivelsespligt. Opsigelsen og meddelelsen af forblivelsespligt skete på et tidspunkt, hvor 11, stk. 1 i tilslutningsbekendtgørelsen havde følgende ordlyd: Spørgsmålet om opsigelsens virkning, blev også behandlet af Energiklagenævnet, som udtalte: Uanset, at klageren havde opsagt sin kontrakt med varmeværket, inden han modtog meddelelsen om pålæggelse af forblivelsespligt og ikke modtog varme fra værket, var han i opsigelsesperioden stadig bundet af sin kontrakt og blev dermed i varmeforsyningslovens forstand»forsynet«af kraftvarmeværket. De kunderne således blev forsynet i lovens forstand, blev de bundet af meddelelsen om forblivelsespligt. Heller ikke Vestre Landsret eller Højesteret gav forbrugerne medhold i, at de ikke var bundet af forblivelsespligten. Det skal afslutningsvist nævnes, at Energiklagenævnet også udtalte, at ejendomme der tilsluttes værket i fremtiden, kun kan pålægges forblivelsespligt ved en ny beslutning efter varmeforsyningsloven. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil: Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette. 4

4 De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Indledning Miljøministeriet har den 15. oktober 2014 udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger nærmere supplerende regler om ejendomsejeres betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Ifølge den gældende lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) skal ejendomme, der tilleder særligt forurenet spildevand til et spildevandsforsyningsselskabs anlæg, pålignes et særbidrag, hvis behandlingen af spildevandet giver anledning til særlige udgiftskrævende foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Den nye bekendtgørelse udmønter ændringen til betalingsloven, som Folketinget vedtog den 27. juni 2013, hvorved Miljøministeren fik bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om særbidrag. Det er ved offentliggørelse af høringsudkastet til den nye bekendtgørelse i juni 2014 bl.a. angivet, at særbidrag fremover beregnes ud fra de faktiske omkostninger og ved, at spildevandsforsyningsselskaberne får pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i virksomhedens spildevand, som spildevandsforsyningsselskaberne aktivt udnytter, f.eks. til udvinding af energi eller gødning. Der er ifølge Miljøministeriet endvidere tilstræbt en balance mellem hensynet til øget kostægthed og til at undgå store administrative byrder for virksomhederne. Det er også i denne henseende angivet, at det er forventet, at bekendtgørelsen vil øge gennemsigtigheden i særbidraget, og at dette vil bidrage til at øge virksomhedernes efterspørgsel efter alternative rensemetoder, samt at dette f.eks. kan bidrage til øget teknologiudvikling og eksport. Reglerne kort beskrevet Spildevandsforsyningsselskaberne skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenet spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. Den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand skal opgøres af spildevandsforsyningsselskabet. Spildevandsforsyningsselskabet skal med baggrund i den konkrete opgørelse angive de driftsudgifter mv., der har været forbundet med rensningen mv. I bekendtgørelsen findes en bagatelgrænse, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet skal undlade at fastsætte og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt spildevandsforsyningsselskabet har grund til at antage, at administrationsudgifter og udgifter til prøvetagning mv. overstiger driftsudgifterne mv. til de særlige foranstaltninger relateret til det pågældende spildevand. Særligt forurenet spildevand Ifølge bekendtgørelsen er spildevand særligt forurenet, når forureningsindholdet i spildevandet overskrider de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet efter bekendtgørelsens 3. Bekendtgørelsen indeholder ikke nærmere definition af begrebet. Ifølge forarbejderne til ændringen af betalingsloven i 2013 er spildevand særligt forurenet, når det har et højere forureningstal end husspildevand, hvilket f.eks. kan være spildevand med indhold af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer. Dette er ligeledes angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af Ifølge Naturstyrelsens vejledning til den nye bekendtgørelse bør grænseværdierne fastsættes således, at det mest koncentrerede spildevand fra husholdninger ikke bliver omfattet af begrebet særligt forurenet spildevand. Miljøministeriet har i umiddelbar forbindelse med bekendtgørelsens udstedelse i oktober 2014 tilkendegivet, at der eventuelt på et senere tidspunkt vil blive indsat en nærmere generel definition af særligt forurenet spildevand i bekendtgørelsen, når en nærmere undersøgelse af husspildevands sammensætning er gennemført. Nærmere om beregningen af særbidrag Ifølge bekendtgørelsen skal særbidraget beregnes ud fra de faktiske omkostninger, og spildevandsforsyningsselskaberne får en pligt til at reducere særbidragets størrelse i visse tilfælde, eksempelvis som følge af indtægter fremkommet på basis af stofferne i det pågældende spildevand. De nærmere regler om opgørelse og opkrævning af særbidrag fremgår primært af bekendtgørelsens 4-6. Lovhjemlen til at fastsætte og opkræve særbidrag fremgår af betalingslovens 2 a, stk. 9. Det følger bl.a. af bekendtgørelsen, at spildevandsforsyningsselskabet skal udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet for hver ejendom, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Denne opgørelse skal udarbejdes efter nogle nærmere prioriterede parametre, der fremgår af bekendtgørelsen, og de er i prioriteret rækkefølge opregnet herunder: 4, stk. 1, nr. 1 anvendelse af resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, og som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 4, stk. 1, nr. 2 anvendelse af målinger, der er udført i henhold til aftale med ejendomsejer, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 4, stk. 1, nr. 3 anvendelse af op til seks målinger pr. år, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd, som selskabet har adgang til, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 eller 2 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. (Spildevandsforsyningsselskabet skal afpasse antallet af disse målinger i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse af forureningsindhold og variation). 4, stk. 1, nr. 4 anvendelse af spildevandsforsyningsselskabets tekniske skøn over arten og mængden af afledt særligt forurenet spildevand, herunder på grundlag af en tilladelse meddelt ejendomsejer i henhold til lov om miljøbeskyttelse 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 3 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. Spildevandsforsyningsselskaber skal endvidere - på baggrund af opgørelsen over forureningsindholdet i spildevandet opgøre de udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har ved de særlige foranstaltninger til etablering og drift af anlæg til håndtering af det pågældende spildevand. Bekendtgørelsens 6 opregner de udgifter, der skal opgøres. 1. Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier. (Øvrige driftsomkostningstyper skal ifølge Naturstyrelsens vejledning endvidere medtages, hvis det er relevant i forhold til særbidraget.) 2. Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding. 3. Indtægter samt sparede udgifter. 4. Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation. Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat nærmere om, hvorledes opgørelse af de angivne udgifter foretages, men Naturstyrelsens vejledningsmateriale giver nærmere vejledende retningslinjer for, hvorledes udgifterne kan opgøres. Spildevandsforsyningsselskabet har ifølge bekendtgørelsen en pligt til at opgøre udgifter mv. efter de 7

5 De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om ovenfor angivne nr. 1) 4) samlet i forhold til alle anlæg, der modtager særligt forurenet spildevand og ejes af det pågældende spildevandsforsyningsselskab. Såfremt spildevandsforsyningsselskabet har etableret særlige anlæg (i praksis forrensningsanlæg ), skal udgifter mv. efter ovennævnte nr. 1) 4) opgøres separat for hvert enkelt af disse særlige anlæg. Med baggrund i opgørelsen af spildevandsforsyningsselskabets samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand i overensstemmelse med de krav, der bl.a. er nævnt i 6, stk. 1, nr. 1 4, jf. ovenfor, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI5, for totalkvælstof og for totalfosfor. Dokumentationskrav til spildevandsforsyningsselskabet Spildevandsforsyningsselskabet skal sammen med endelig opkrævning for den konkrete afregningsperiode sende følgende oplysninger til ejendomsejeren: 1. Spildevandsforsyningsselskabets fastsatte grænseværdier eller tilsvarende for det opgjorte forureningsindhold i det særligt forurenede spildevand, 2. spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand der er afledt, herunder oplysning om på hvilken måde spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelsen, 3. spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, 4. enhedspriser for salg af for eksempel el og varme samt for sparede udgifter til for eksempel køb af kulstof og 5. priser for organisk stof, totalkvælstof og totalfosfor. Reglernes ikrafttræden mv. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober Reglerne om fastsættelse, opgørelse og opkrævning af særbidrag og nærmere dokumentation herfor finder anvendelse fra 1. januar Det er endvidere angivet, at spildevandforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 skal sikre, at betalingsvedtægten i henhold til betalingsloven er i overensstemmelse med de nye regler om særbidrag. Spildevandsforsyningsselskaberne skal således senest 1. december 2014 sende betalingsvedtægt til godkendelse hos kommunalbestyrelsen, såfremt den aktuelle betalingsvedtægt kræver revidering henset til de nye regler i bekendtgørelsen. Betalingsvedtægten skal senest den 31. december 2014 være godkendt af kommunalbestyrelsen. Spildevandsforsyningsselskaberne skal således være opmærksomme på at foretage eventuelle fornødne tilpasninger af den gældende betalingsvedtægt mv. på baggrund af de nye regler om særbidrag. Herudover bør det forberedende arbejde i medfør af den nye bekendtgørelse være sat i værk, herunder f.eks. gennemgang af tilslutningstilladelser mv., dialog med kommunen i denne henseende samt kontakt til virksomheder, der måtte være omfattet af bekendtgørelsens regler. Kasper Martin Advokat Dir. tlf.: Mobil: Miljøministeriet har den 25. september sendt udkast til forslag til ændring af betalingsloven, miljøbeskyttelsesloven og vandsektorloven i høring. Lovforslaget har til formål at sikre, at forbedret spildevandshåndtering faktisk gennemføres for de ejendomme, hvor kommunen har fundet det nødvendigt at give påbud herom, og at de ejendomsejere, som ikke er i stand til økonomisk at efterkomme påbuddet, undgår straffesager. Endvidere har lovforslaget til formål, at sikre en mere effektiv miljøbeskyttelse ved at give spildevandsforsyningsselskaberne hjemmel til at tilbyde ejendomsejere, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsforsyningsanlæg, at drive og vedligeholde ejendommenes spildevandsanlæg mod betaling. Lovforslaget består således af to hovedelementer: 1. Visse ejendomsejere gives mulighed for at indgå en afdragsordning med betaling af omkostningerne til at gennemføre et af kommunen udstedt påbud om forbedret spildevandshåndtering 2. Spildevandsforsyningsselskaberne vil kunne tilbyde at drive og vedligeholde ejendomsejeres eksisterende spildevandsanlæg mod betaling ved en form for abonnementsordning Lovforslagets detailregulering skal primært ske i bekendtgørelsesform, som på nuværende tidspunkt alene foreligger i foreløbigt udkast. Selve lovforslaget forventes fremsat i Folketinget her i 2014, med forventet ikrafttrædelse 1. februar Henstandsordning og afdragsordning 1.1. Gældende ret Ifølge miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 og 30, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Efter gældende ret kan kommunen kun forlænge fristen til at efterkomme påbuddet, hvis ejendomsejeren har udøvet en aktiv indsats for at opfylde forpligtelsen og ikke selv er årsag til forsinkelsen. Manglende betalingsevne hos ejendomsejeren kan på nuværende tidspunkt således ikke danne grundlag for, at gennemførelsen af påbuddet udskydes, selvom der ifølge betalingslovens 4 kan gives henstand med betaling af tilslutningsbidrag. 1.2 Forslagets indhold For ejendomsejere, som opfylder nærmere fastsatte betingelser, kan der i medfør af lovforslaget ikke fastsættes en frist for gennemførelse af påbud om tilslutningspligt eller påbud om forbedret spildevandsrensning på under 3 år. De pågældende ejendomsejere kan dermed opnå henstand med betaling af omkostningerne til gennemførelse af et udstedt påbud i minimum 3 år. Ved enighed mellem kommunalbestyrelsen og ejendomsejeren er det muligt at gå direkte til afdragsordningen, jf. nedenfor. Med lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen til opfyldelse af et udstedt påbud herom, samt en afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/ eller omkostningerne ved etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen. Der kan dog ikke fremsættes tilbud om etablering af nødvendigt spildevandsanlæg og afdragsordning til ejendomsejere, som har modtaget påbud om separat kloakering. Ansøgning om en afdragsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen inden udløbet af den i påbuddet fastsatte frist, er spildevandsforsyningsselskabet på ejendomsejerens anmodning forpligtet til at fremsende tilbud om en afdragsordning. Muligheden for at tilbyde en afdragsordning gælder også i tilfælde af kontraktligt medlemsskab, jf. betalingslovens 7 a. 8

6 Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om De nærmere rammer for afdragsordningens indhold vil blive fastlagt i bekendtgørelsesform, som for nuværende alene foreligger i foreløbigt udkast Krav til afdragsordning Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er afdragsordningen tiltænkt ejendomsejere, som er særligt økonomisk trængte. Ejendomsejere, som efter de gældende regler selv kan finansiere omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af udstedt påbud, vil derfor ikke kunne modtage tilbud om afdragsordning. Der lægges op til, at en ejendomsejer mod dokumentation i form af seneste årsopgørelse for, at den samlede årlige hustandsindkomst er på under kr (med tillæg af kr for op til 4 hjemmeboende børn), er berettiget til at modtage tilbud om afdragsordning. Afdragsordningen vil løbe over 20 år, men restgælden skal til enhver tid kunne indfries fuldt ud af ejendomsejeren, og spildevandsforsyningsselskabet er endvidere forpligtet til at acceptere ekstraordinære afdrag, dog ikke ekstraordinære afdrag under kr Til sikkerhed for spildevandsforsyningsselskabets krav på afdrag tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen Spildevandsforsyningsselskabets finansiering af afdragsordning Omkostningerne ved afdragsordningen, som alene kan henføres til den enkelte ejendomsejer, skal i første omgang søges dækket af afdragene fra alle ejendomsejere omfattet af spildevandsforsyningsselskabets samlede afdragsordninger. Hovedstolen vil bestå af anlægsudgifterne til etablering af de nødvendige anlæg, samt i tilfælde af påbud om tilslutningspligt, af tilslutningsbidraget, samt et risikotillæg, administrationsomkostninger og renter. Den foreslåede afdragsordning skal hvile-i-sig-selv og være regnskabsmæssig adskilt fra spildevandsforsyningsselskabets øvrige aktiviteter. Såfremt afdragsordningen over tid medfører et tab for spildevandsforsyningsselskabet, som følge af at manglende betalinger ikke kan dækkes fuldt ud af de betalte afdrag, foreslås det, at tabet kan dækkes over de almindelige spildevandstakster. Et eventuelt samlet tab på afdragsordningen, vil altså i sidste ende blive væltet over på spildevandsforsyningsselskabets øvrige kunder. Herudover foreslås vandsektorloven ændret, så spildevandsforsyningsselskaberne kan optage lån med kommunegaranti til at finansiere etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg til gennemførelse af udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning, som først forventes endeligt indfriet ved afdragsordningens udløb. 2. Abonnementsordning I medfør af lovforslaget vil spildevandsforsyningsselskaberne endvidere kunne tilbyde alle ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg mod betaling. Der er alene tale om tilbud om en serviceordning, og ejendomsretten til ejendommens spildevandsanlæg er stadig ejendomsejerens. Formålet med ordningen er at sikre en mere hensigtsmæssig drift og vedligeholdelse af stikledninger gennem spildevandsforsyningsselskabernes mere fagspecifikke viden om behov for vedligeholdelse og udskiftning mv., som i sidste ende er til gavn for en mere effektiv miljøbeskyttelse, så flere fejl, ledningsbrud samt problemer med skadedyr forebygges. Potentielt vil abonnementsordningen kunne omfatte alle stikledninger i spildevandsforsyningsselskabets opland, herunder separatkloakeringer, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, og ikke blot stikledninger udført efter påbud om kloakering i det åbne land. Det er op til det enkelte spildevandsforsyningsselskab at beslutte, om man ønsker at etablere en abonnementsordning. En etableret abonnementsordning skal hvile-i-sigselv og omkostningerne forbundet med ordningen må således ikke overvæltes på de almindelige vandafledningsbidrag mv. Spildevandsforsyningsselskabet er i forbindelse med etableringen af en abonnementsordning forpligtet til at konkurrenceudsætte selve ordningen. 3. Overgangsordning Som omtalt ovenfor forventes lovforslaget at træde i kraft den 1. februar 2015, og loven vil som udgangspunkt finde anvendelse på verserende sager, hvori der vil blive udstedt påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning, samt verserende tilsynssager hvori der vil blive truffet afgørelse om håndhævelse af udstedte påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning. Lovforslagets regler vil dog ikke finde anvendelse på sager, der allerede er overgivet til strafforfølgning. Martin Son Madsen Advokatfuldmægtig Dir. tlf.: Mobil:

7 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

grænseværdier for organisk stof opgjort som COD, total-kvælstof og totalfosfor.

grænseværdier for organisk stof opgjort som COD, total-kvælstof og totalfosfor. Kontor/afdeling Forsyning Dato 1. juli 2016 J nr. 2016-5273 boj/mls Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber har siden 1. januar

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa Sorø 16. marts, Middelfart 18. marts samt Viborg 23. marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse

Læs mere

Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen. Særbidrag. Pia Lisbeth Nielsen Advokat. Pia Lisbeth Nielsen Advokat

Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen. Særbidrag. Pia Lisbeth Nielsen Advokat. Pia Lisbeth Nielsen Advokat - Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen Pia Lisbeth Nielsen Advokat Særbidrag Pia Lisbeth Nielsen Advokat 1 Særbidrag - principper Ved tilslutningstilladelser skal kommunalbestyrelsen sikre reduktion

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag til DANVA høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om miljøbeskyttelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet NOTAT Dato: 04. marts 2015 Projektnavn: Særbidrag Projekt nr.: 114 5161-6 Udarbejdet af: Claus Kobberø Kvalitetssikring: Peter Eskelund Modtager: Svendborg Vand Side: 1 af 10 Særbidrag for særligt forurenet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.01.05 Bilag til DANVA høringssvar på udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR]

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere