Energi & Forsyning. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Forsyning. November 2014"

Transkript

1 Energi & Forsyning November 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende afgørelse om forblivelsespligt De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om Miljøministeriet har den 15. oktober 2014 udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger regler om ejendomsejeres betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Vi har medtaget en artikel, der redegør for disse regler om særbidrag, herunder påpeger hvilke forhold spildevandsforsyningsselskaber skal være opmærksomme på. Dernæst har vi medtaget en artikel, der overordnet behandler udkast til lovforslag om ændring af betalingsloven, hvorefter økonomisk trængte ejendomsejere gives mulighed for en særlig afdragsordning. Desuden indeholder lovforslaget regler om, at spildevandsselskaberne kan tilbyde alle, som er tilsluttet, at overtage drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på private grund. Endelig redegør vi kort for en nyere afgørelse fra Højesteret vedrørende en kommunes afgørelse om forblivelsespligt, og den betydning afgørelsen havde for en række forbrugere, som på tidspunktet for meddelelsen om forblivelsespligten havde opsagt deres aftale med kraftvarmeværket. Med venlig hilsen Jacob Christiansen Partner Dir. tlf.: Mobil: Vi omtaler et lovforslag om, at fjernvarmeværker kan udøve sideordnede aktiviteter i datterselskaber og samtidig opretholde undtagelsen fra skattepligt. 2 3

3 Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber Højesteretsdom vedrørende afgørelse om forblivelsespligt Fjernvarmeværker er undtaget fra skattepligt, hvis en række betingelser er opfyldt. Skattefriheden forudsætter, at adgangen til leverance fra værket er åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, og at værkets indtægter ifølge vedtægterne udelukkende kan anvendes til værkets formål, dog bortset fra en normal forrentning af en eventuel indskudskapital. Dette følger af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4. Den nuværende regulering hvor skattefritagelsen er betinget - indebærer, at fjernvarmeværker omfattet af den pågældende bestemmelse kun er skattefrie, hvis de holder sig inden for udøvelse af deres kerneaktivitet. Hvis fjernvarmeværkerne udøver anden virksomhed, såkaldte sideordnede aktiviteter, fortabes skattefriheden, og konsekvensen er, at det pågældende fjernvarmeværk bliver skattepligtigt af værkets samlede indkomst, og ikke kun af den del af indkomsten, som kan henføres til indtægter fra den sideordnede aktivitet. Bl.a. med henblik på at imødekomme stigende administrative byrder, foreslås reglerne i et høringsudkast ændret således, at fjernvarmeværkerne kan opretholde deres skattefritagelse, såfremt de sideordnede aktiviteter udøves i skattepligtige datterselskaber. Dermed gives der bl.a. mulighed for etablering af fælles administrations- og driftsfællesskaber eller salg af drifts- og administrationsopgaver til andre fjernvarmeværker uden skattepligt for hovedaktiviteten, såfremt de sideordnede aktiviteter udøves i skattepligtige datterselskaber. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil: Højesteret har truffet afgørelse i en sag om forblivelsespligt vedrørende en situation, hvor en kommune havde meddelt forblivelsespligt på et tidspunkt, hvor en række forbrugere allerede havde opsagt deres aftale med kraftvarmeværket på tidspunktet for meddelelsen om forblivelsespligt. Sagens baggrund var, at en række ejendomme var frivilligt tilsluttet et lokalt kraftvarmeværk. Værket havde anmodet kommunen om at meddele forblivelsespligt for nuværende og kommende forbrugere inden for dets forsyningsområde. Ifølge selskabets vedtægter kunne udtræden ske med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Forinden kommunen traf endelig beslutning om forblivelsespligt, havde en række forbrugere imidlertid meddelt deres opsigelse, men på grund af opsigelsesvarslet ville deres udtræden først ske efter kommunens meddelelse om forblivelsespligt. Retssagen vedrørte en række forskellige problemstillinger, hvor et af dem var spørgsmålet, om meddelelsen om forblivelsespligt var virkningsfuldt, selvom forbrugerne havde opsagt kontrakten forud for kommunens afgørelse om forblivelsespligt. Opsigelsen og meddelelsen af forblivelsespligt skete på et tidspunkt, hvor 11, stk. 1 i tilslutningsbekendtgørelsen havde følgende ordlyd: Spørgsmålet om opsigelsens virkning, blev også behandlet af Energiklagenævnet, som udtalte: Uanset, at klageren havde opsagt sin kontrakt med varmeværket, inden han modtog meddelelsen om pålæggelse af forblivelsespligt og ikke modtog varme fra værket, var han i opsigelsesperioden stadig bundet af sin kontrakt og blev dermed i varmeforsyningslovens forstand»forsynet«af kraftvarmeværket. De kunderne således blev forsynet i lovens forstand, blev de bundet af meddelelsen om forblivelsespligt. Heller ikke Vestre Landsret eller Højesteret gav forbrugerne medhold i, at de ikke var bundet af forblivelsespligten. Det skal afslutningsvist nævnes, at Energiklagenævnet også udtalte, at ejendomme der tilsluttes værket i fremtiden, kun kan pålægges forblivelsespligt ved en ny beslutning efter varmeforsyningsloven. Hans Jørgensen Advokat Dir. tlf.: Mobil: Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette. 4

4 De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Indledning Miljøministeriet har den 15. oktober 2014 udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger nærmere supplerende regler om ejendomsejeres betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Ifølge den gældende lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) skal ejendomme, der tilleder særligt forurenet spildevand til et spildevandsforsyningsselskabs anlæg, pålignes et særbidrag, hvis behandlingen af spildevandet giver anledning til særlige udgiftskrævende foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Den nye bekendtgørelse udmønter ændringen til betalingsloven, som Folketinget vedtog den 27. juni 2013, hvorved Miljøministeren fik bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om særbidrag. Det er ved offentliggørelse af høringsudkastet til den nye bekendtgørelse i juni 2014 bl.a. angivet, at særbidrag fremover beregnes ud fra de faktiske omkostninger og ved, at spildevandsforsyningsselskaberne får pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i virksomhedens spildevand, som spildevandsforsyningsselskaberne aktivt udnytter, f.eks. til udvinding af energi eller gødning. Der er ifølge Miljøministeriet endvidere tilstræbt en balance mellem hensynet til øget kostægthed og til at undgå store administrative byrder for virksomhederne. Det er også i denne henseende angivet, at det er forventet, at bekendtgørelsen vil øge gennemsigtigheden i særbidraget, og at dette vil bidrage til at øge virksomhedernes efterspørgsel efter alternative rensemetoder, samt at dette f.eks. kan bidrage til øget teknologiudvikling og eksport. Reglerne kort beskrevet Spildevandsforsyningsselskaberne skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenet spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. Den enkelte ejendoms afledning af særligt forurenet spildevand skal opgøres af spildevandsforsyningsselskabet. Spildevandsforsyningsselskabet skal med baggrund i den konkrete opgørelse angive de driftsudgifter mv., der har været forbundet med rensningen mv. I bekendtgørelsen findes en bagatelgrænse, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet skal undlade at fastsætte og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt spildevandsforsyningsselskabet har grund til at antage, at administrationsudgifter og udgifter til prøvetagning mv. overstiger driftsudgifterne mv. til de særlige foranstaltninger relateret til det pågældende spildevand. Særligt forurenet spildevand Ifølge bekendtgørelsen er spildevand særligt forurenet, når forureningsindholdet i spildevandet overskrider de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet efter bekendtgørelsens 3. Bekendtgørelsen indeholder ikke nærmere definition af begrebet. Ifølge forarbejderne til ændringen af betalingsloven i 2013 er spildevand særligt forurenet, når det har et højere forureningstal end husspildevand, hvilket f.eks. kan være spildevand med indhold af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer. Dette er ligeledes angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af Ifølge Naturstyrelsens vejledning til den nye bekendtgørelse bør grænseværdierne fastsættes således, at det mest koncentrerede spildevand fra husholdninger ikke bliver omfattet af begrebet særligt forurenet spildevand. Miljøministeriet har i umiddelbar forbindelse med bekendtgørelsens udstedelse i oktober 2014 tilkendegivet, at der eventuelt på et senere tidspunkt vil blive indsat en nærmere generel definition af særligt forurenet spildevand i bekendtgørelsen, når en nærmere undersøgelse af husspildevands sammensætning er gennemført. Nærmere om beregningen af særbidrag Ifølge bekendtgørelsen skal særbidraget beregnes ud fra de faktiske omkostninger, og spildevandsforsyningsselskaberne får en pligt til at reducere særbidragets størrelse i visse tilfælde, eksempelvis som følge af indtægter fremkommet på basis af stofferne i det pågældende spildevand. De nærmere regler om opgørelse og opkrævning af særbidrag fremgår primært af bekendtgørelsens 4-6. Lovhjemlen til at fastsætte og opkræve særbidrag fremgår af betalingslovens 2 a, stk. 9. Det følger bl.a. af bekendtgørelsen, at spildevandsforsyningsselskabet skal udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet for hver ejendom, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Denne opgørelse skal udarbejdes efter nogle nærmere prioriterede parametre, der fremgår af bekendtgørelsen, og de er i prioriteret rækkefølge opregnet herunder: 4, stk. 1, nr. 1 anvendelse af resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, og som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 4, stk. 1, nr. 2 anvendelse af målinger, der er udført i henhold til aftale med ejendomsejer, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. 4, stk. 1, nr. 3 anvendelse af op til seks målinger pr. år, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd, som selskabet har adgang til, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 eller 2 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. (Spildevandsforsyningsselskabet skal afpasse antallet af disse målinger i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse af forureningsindhold og variation). 4, stk. 1, nr. 4 anvendelse af spildevandsforsyningsselskabets tekniske skøn over arten og mængden af afledt særligt forurenet spildevand, herunder på grundlag af en tilladelse meddelt ejendomsejer i henhold til lov om miljøbeskyttelse 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 3 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. Spildevandsforsyningsselskaber skal endvidere - på baggrund af opgørelsen over forureningsindholdet i spildevandet opgøre de udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har ved de særlige foranstaltninger til etablering og drift af anlæg til håndtering af det pågældende spildevand. Bekendtgørelsens 6 opregner de udgifter, der skal opgøres. 1. Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier. (Øvrige driftsomkostningstyper skal ifølge Naturstyrelsens vejledning endvidere medtages, hvis det er relevant i forhold til særbidraget.) 2. Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding. 3. Indtægter samt sparede udgifter. 4. Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation. Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat nærmere om, hvorledes opgørelse af de angivne udgifter foretages, men Naturstyrelsens vejledningsmateriale giver nærmere vejledende retningslinjer for, hvorledes udgifterne kan opgøres. Spildevandsforsyningsselskabet har ifølge bekendtgørelsen en pligt til at opgøre udgifter mv. efter de 7

5 De nye regler om betaling for særligt forurenet spildevand Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om ovenfor angivne nr. 1) 4) samlet i forhold til alle anlæg, der modtager særligt forurenet spildevand og ejes af det pågældende spildevandsforsyningsselskab. Såfremt spildevandsforsyningsselskabet har etableret særlige anlæg (i praksis forrensningsanlæg ), skal udgifter mv. efter ovennævnte nr. 1) 4) opgøres separat for hvert enkelt af disse særlige anlæg. Med baggrund i opgørelsen af spildevandsforsyningsselskabets samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand i overensstemmelse med de krav, der bl.a. er nævnt i 6, stk. 1, nr. 1 4, jf. ovenfor, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI5, for totalkvælstof og for totalfosfor. Dokumentationskrav til spildevandsforsyningsselskabet Spildevandsforsyningsselskabet skal sammen med endelig opkrævning for den konkrete afregningsperiode sende følgende oplysninger til ejendomsejeren: 1. Spildevandsforsyningsselskabets fastsatte grænseværdier eller tilsvarende for det opgjorte forureningsindhold i det særligt forurenede spildevand, 2. spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand der er afledt, herunder oplysning om på hvilken måde spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelsen, 3. spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, 4. enhedspriser for salg af for eksempel el og varme samt for sparede udgifter til for eksempel køb af kulstof og 5. priser for organisk stof, totalkvælstof og totalfosfor. Reglernes ikrafttræden mv. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober Reglerne om fastsættelse, opgørelse og opkrævning af særbidrag og nærmere dokumentation herfor finder anvendelse fra 1. januar Det er endvidere angivet, at spildevandforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 skal sikre, at betalingsvedtægten i henhold til betalingsloven er i overensstemmelse med de nye regler om særbidrag. Spildevandsforsyningsselskaberne skal således senest 1. december 2014 sende betalingsvedtægt til godkendelse hos kommunalbestyrelsen, såfremt den aktuelle betalingsvedtægt kræver revidering henset til de nye regler i bekendtgørelsen. Betalingsvedtægten skal senest den 31. december 2014 være godkendt af kommunalbestyrelsen. Spildevandsforsyningsselskaberne skal således være opmærksomme på at foretage eventuelle fornødne tilpasninger af den gældende betalingsvedtægt mv. på baggrund af de nye regler om særbidrag. Herudover bør det forberedende arbejde i medfør af den nye bekendtgørelse være sat i værk, herunder f.eks. gennemgang af tilslutningstilladelser mv., dialog med kommunen i denne henseende samt kontakt til virksomheder, der måtte være omfattet af bekendtgørelsens regler. Kasper Martin Advokat Dir. tlf.: Mobil: Miljøministeriet har den 25. september sendt udkast til forslag til ændring af betalingsloven, miljøbeskyttelsesloven og vandsektorloven i høring. Lovforslaget har til formål at sikre, at forbedret spildevandshåndtering faktisk gennemføres for de ejendomme, hvor kommunen har fundet det nødvendigt at give påbud herom, og at de ejendomsejere, som ikke er i stand til økonomisk at efterkomme påbuddet, undgår straffesager. Endvidere har lovforslaget til formål, at sikre en mere effektiv miljøbeskyttelse ved at give spildevandsforsyningsselskaberne hjemmel til at tilbyde ejendomsejere, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsforsyningsanlæg, at drive og vedligeholde ejendommenes spildevandsanlæg mod betaling. Lovforslaget består således af to hovedelementer: 1. Visse ejendomsejere gives mulighed for at indgå en afdragsordning med betaling af omkostningerne til at gennemføre et af kommunen udstedt påbud om forbedret spildevandshåndtering 2. Spildevandsforsyningsselskaberne vil kunne tilbyde at drive og vedligeholde ejendomsejeres eksisterende spildevandsanlæg mod betaling ved en form for abonnementsordning Lovforslagets detailregulering skal primært ske i bekendtgørelsesform, som på nuværende tidspunkt alene foreligger i foreløbigt udkast. Selve lovforslaget forventes fremsat i Folketinget her i 2014, med forventet ikrafttrædelse 1. februar Henstandsordning og afdragsordning 1.1. Gældende ret Ifølge miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 og 30, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Efter gældende ret kan kommunen kun forlænge fristen til at efterkomme påbuddet, hvis ejendomsejeren har udøvet en aktiv indsats for at opfylde forpligtelsen og ikke selv er årsag til forsinkelsen. Manglende betalingsevne hos ejendomsejeren kan på nuværende tidspunkt således ikke danne grundlag for, at gennemførelsen af påbuddet udskydes, selvom der ifølge betalingslovens 4 kan gives henstand med betaling af tilslutningsbidrag. 1.2 Forslagets indhold For ejendomsejere, som opfylder nærmere fastsatte betingelser, kan der i medfør af lovforslaget ikke fastsættes en frist for gennemførelse af påbud om tilslutningspligt eller påbud om forbedret spildevandsrensning på under 3 år. De pågældende ejendomsejere kan dermed opnå henstand med betaling af omkostningerne til gennemførelse af et udstedt påbud i minimum 3 år. Ved enighed mellem kommunalbestyrelsen og ejendomsejeren er det muligt at gå direkte til afdragsordningen, jf. nedenfor. Med lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen til opfyldelse af et udstedt påbud herom, samt en afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/ eller omkostningerne ved etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen. Der kan dog ikke fremsættes tilbud om etablering af nødvendigt spildevandsanlæg og afdragsordning til ejendomsejere, som har modtaget påbud om separat kloakering. Ansøgning om en afdragsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen inden udløbet af den i påbuddet fastsatte frist, er spildevandsforsyningsselskabet på ejendomsejerens anmodning forpligtet til at fremsende tilbud om en afdragsordning. Muligheden for at tilbyde en afdragsordning gælder også i tilfælde af kontraktligt medlemsskab, jf. betalingslovens 7 a. 8

6 Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om Udkast til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om De nærmere rammer for afdragsordningens indhold vil blive fastlagt i bekendtgørelsesform, som for nuværende alene foreligger i foreløbigt udkast Krav til afdragsordning Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er afdragsordningen tiltænkt ejendomsejere, som er særligt økonomisk trængte. Ejendomsejere, som efter de gældende regler selv kan finansiere omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af udstedt påbud, vil derfor ikke kunne modtage tilbud om afdragsordning. Der lægges op til, at en ejendomsejer mod dokumentation i form af seneste årsopgørelse for, at den samlede årlige hustandsindkomst er på under kr (med tillæg af kr for op til 4 hjemmeboende børn), er berettiget til at modtage tilbud om afdragsordning. Afdragsordningen vil løbe over 20 år, men restgælden skal til enhver tid kunne indfries fuldt ud af ejendomsejeren, og spildevandsforsyningsselskabet er endvidere forpligtet til at acceptere ekstraordinære afdrag, dog ikke ekstraordinære afdrag under kr Til sikkerhed for spildevandsforsyningsselskabets krav på afdrag tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen Spildevandsforsyningsselskabets finansiering af afdragsordning Omkostningerne ved afdragsordningen, som alene kan henføres til den enkelte ejendomsejer, skal i første omgang søges dækket af afdragene fra alle ejendomsejere omfattet af spildevandsforsyningsselskabets samlede afdragsordninger. Hovedstolen vil bestå af anlægsudgifterne til etablering af de nødvendige anlæg, samt i tilfælde af påbud om tilslutningspligt, af tilslutningsbidraget, samt et risikotillæg, administrationsomkostninger og renter. Den foreslåede afdragsordning skal hvile-i-sig-selv og være regnskabsmæssig adskilt fra spildevandsforsyningsselskabets øvrige aktiviteter. Såfremt afdragsordningen over tid medfører et tab for spildevandsforsyningsselskabet, som følge af at manglende betalinger ikke kan dækkes fuldt ud af de betalte afdrag, foreslås det, at tabet kan dækkes over de almindelige spildevandstakster. Et eventuelt samlet tab på afdragsordningen, vil altså i sidste ende blive væltet over på spildevandsforsyningsselskabets øvrige kunder. Herudover foreslås vandsektorloven ændret, så spildevandsforsyningsselskaberne kan optage lån med kommunegaranti til at finansiere etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg til gennemførelse af udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning, som først forventes endeligt indfriet ved afdragsordningens udløb. 2. Abonnementsordning I medfør af lovforslaget vil spildevandsforsyningsselskaberne endvidere kunne tilbyde alle ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg mod betaling. Der er alene tale om tilbud om en serviceordning, og ejendomsretten til ejendommens spildevandsanlæg er stadig ejendomsejerens. Formålet med ordningen er at sikre en mere hensigtsmæssig drift og vedligeholdelse af stikledninger gennem spildevandsforsyningsselskabernes mere fagspecifikke viden om behov for vedligeholdelse og udskiftning mv., som i sidste ende er til gavn for en mere effektiv miljøbeskyttelse, så flere fejl, ledningsbrud samt problemer med skadedyr forebygges. Potentielt vil abonnementsordningen kunne omfatte alle stikledninger i spildevandsforsyningsselskabets opland, herunder separatkloakeringer, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, og ikke blot stikledninger udført efter påbud om kloakering i det åbne land. Det er op til det enkelte spildevandsforsyningsselskab at beslutte, om man ønsker at etablere en abonnementsordning. En etableret abonnementsordning skal hvile-i-sigselv og omkostningerne forbundet med ordningen må således ikke overvæltes på de almindelige vandafledningsbidrag mv. Spildevandsforsyningsselskabet er i forbindelse med etableringen af en abonnementsordning forpligtet til at konkurrenceudsætte selve ordningen. 3. Overgangsordning Som omtalt ovenfor forventes lovforslaget at træde i kraft den 1. februar 2015, og loven vil som udgangspunkt finde anvendelse på verserende sager, hvori der vil blive udstedt påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning, samt verserende tilsynssager hvori der vil blive truffet afgørelse om håndhævelse af udstedte påbud om tilslutningspligt og påbud om forbedret spildevandsrensning. Lovforslagets regler vil dog ikke finde anvendelse på sager, der allerede er overgivet til strafforfølgning. Martin Son Madsen Advokatfuldmægtig Dir. tlf.: Mobil:

7 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere