Medlemstilfredshed 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemstilfredshed 2010"

Transkript

1 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet

2 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber I større medlemstilfredshed? af indsatsområder, effekten på Tilfredshed, overordnet prioriteringskort Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Forventninger, Ydelser, Betjening, Udbytte Tema/ Baggrundsresultater Appendiks 24 Forord I denne rapport gengives resultaterne fra Finansforbundets medlemsundersøgelse, 21. Formålet med den bagvedliggende undersøgelse samt rapporten er at undersøge og analysere medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med Finansforbundet, og hvorledes dette forhold har udviklet sig siden sidste undersøgelse i 29. Rapporten giver et yderst nuanceret indblik af hvilke områder, der bidrager til medlemmernes tilfredsskabelse, og rapporten bidrager dermed med direkte anvendelig og handlingsorienterede værktøjer i forhold til relevante indsatsområder. Arbejdet med disse indsatsområder, ogprioriteringenheraf,bør inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Rapportens resultater kan derfor både anvendes til at evaluere Finansforbundets nuværende strategiske tiltag, samtidig med at rapportens resultater og anbefalinger kan bidrage til kommende strategiske beslutningsprocesser i forhold til forbedringer af medlemstilfredsheden. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer, bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med internationale tilfredshedsmålinger indenfor for eksempelvis den finansielle sektor eller andre medlemsbaserede organisationer. I rapporten finder du blandt andet følgende centrale resultater: Årets overordnede og samlede resultat. Hvad er status i forhold til tidligere år? En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for tilfredshedsskabelsen God læselyst! Jacob Stammer Larsen, Adm. Direktør Jacob Kjær Eskildsen, Professor Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes.

3 Introduktion Formål Formålet med Finansforbundets medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med forbundet. Rapporten er med til at give Finansforbundet et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Om undersøgelsen I alt har medlemmer har deltaget i undersøgelsen, og af disse har 1354 valgt at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 39. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at der med afsæt i denne rapport vil være mulighed for at identificere enkeltpersoner grundet eksempelvis baggrundsvariable. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets overordnede og samlede resultat. Hvad er status i forhold til tidligere? En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning Modellen Medlemmernes tilfredshed og loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index). Modellen giver en samlet beskrivelse af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Dette sker ved, at medlemmerne gennem besvarelsen af spørgsmål inkluderet i det udsendte spørgeskema vurderer i alt syv områder: fem indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen nedenfor viser, at de fem indsatsområder har indflydelse på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde vil som udgangspunkt føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne; det vil sige, en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal dog i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet Forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket beror på en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger En forøgelse af medlemmernes vurdering af eksempelvis Ydelser sker ved, at medlemmerne svarer mere positivt på de spørgsmål, der er tilknyttet indsatsområdet Ydelser end sidst de blev spurgt. Resultatområdet Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (Loyalitet). Dette medfører, at I kan højne medlemsloyaliteten såfremt I formår at øge medlemmernes tilfredshed, hvorfor mulighederne for at højne medlemstilfredsheden vil være central i de følgende analyser. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Tilfredshed Loyalitet Forventninger Ydelser Betjening Udbytte [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Tilfredshedens størrelse I figuren ser du hovedresultatet af Finansforbundets medlemsundersøgelse. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Finansforbundet (21) Tolkning af resultatet - 1 Point Meget høj Tilfredshed 7-79 Point Høj Tilfredshed 6-69 Point Middel Tilfredshed 5-59 Point Lav Tilfredshed 2 Under 5 Point Meget lav Tilfredshed Tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Overordnet resultat Med udgangspunkt i nærværende rapport kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden i Finansforbundet ligger på indeks, hvilket er en forbedring siden sidste undersøgelse (29) på ét indekspoint. Dermed fortsættes den positive udvikling omend stigningen er mindre end de tre indekspoint fra 28 til 29, og som det fremgår af modellen ovenfor, medfører en score på indekspoint desuden, at medlemstilfredsheden kan defineres som værende høj. Bemærk endvidere, at usikkerheden i de præsenterede resultater er negligerbar, hvilket skyldes et datagrundlag på respondenter. Konkret medfører dette, at usikkerheden i estimaterne er under ±,5 indekspoint. Tilfredshedsskabelse Af rapporten fremgår det tydeligt, at de fem indsatsområder for tilfredsskabelsen ikke er lige vigtige. Baseret på indirekte og direkte påvirkninger fremstår indsatsområdet Omdømme fortsat som det vigtigste område for tilfredsskabelsen, eftersom 49 procent af en eventuel ændring i medlemstilfredsheden kan forklares med afsæt i dette indsatsområde. Dog er indsatsområderne Ydelser og Udbytte blevet vigtigere sammenlignet med undersøgelsen fra 29, idet de i dette års undersøgelse bidrager med 23 og 21 procent af tilfredshedsskabelsen. Ved at opstille et overordnet prioriteringskort, hvor de fem indsatsområder sættes i forhold til den overordnede tilfredshed, placeres både Ydelser og Udbytte i kvadranten Prioriter, hvorfor disse i bør prioriteres. Omdømme er placeret i kvadranten Vedligehold, hvilket betyder at indsatsområdet vurderes relativt højt (det har en indeksværdi, der er højere end gennemsnittet for indsatsområderne) samtidig med at det har en stor effekt på tilfredshedsskabelsen. Eftersom Omdømme bidrager med 49 procent af tilfredshedsskabelsen, og indsatsområdet området ligger tæt på kvadranten Prioriter, anbefales det dog, at Omdømme stadig er Finansforbundets primære indsatsområde. Prioriteringskort for Omdømme, hvor de relaterede spørgsmål sættes i forhold til indsatsområdet (Omdømme), fremstår En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent og En fagforening der kæmper for mine interesser som de dimensioner, I bør tillægge størst fokus i forhold til at forbedre indsatsområdet Omdømme. I forhold til prioriteringskortet for indsatsområdet Ydelser, fremstår Kvaliteten af Finansforbundets medvirken til at sætte dagsordenen på de områder der betyder noget for dit arbejdsliv som den vigtigste dimension. For Udbytte, fremstår Værdien for pengene af individuel rådgivning og vejledning i Finansforbundet som den vigtigste dimension. Interorganisatoriske forskelle Tilfredsheden varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret, hvilket stemmer godt overens med erfaringer fra lignende undersøgelser og Finansforbundets medlemstilfredshed fra tidligere år: Tilfredsheden falder med stigende uddannelsesniveau Kvinder er generelt mere tilfredse end mænd Ansatte med personaleansvar er mindre tilfredse end medarbejdere uden Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Finansforbundets medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [4]

5 Overordnede resultater Tilfredshed 1 Finansforbundet (21) I figuren til højre vises medlemmernes overordnede tilfredshed samt de bagvedliggende spørgsmål. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Tilfredshed 1. På baggrund af dine samlede erfaringer med Finansforbundet, hvor tilfreds er du så alt i alt? 4. Synes du, at Finansforbundet lever op til dine samlede forventninger? 9. Forestil dig den perfekte fagforening. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er Finansforbundet? Loyalitet 1 Finansforbundet (21) I figuren til højre vises medlemmernes overordnede Loyalitet samt de bagvedliggende spørgsmål. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Loyalitet 7. Hvis du skulle vælge fagforening i dag, hvor sikkert er det da, at du ville vælge Finansforbundet, frem for en anden organisation og frem for at være uorganiseret? 8. Vil du anbefale Finansforbundet til kolleger eller andre, hvis det er relevant? af Indsatsområder 1 Finansforbundet (21) Figuren viser medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. Bemærk venligst, at en nærmere analyse af disse indsatsområder i forhold til deres bagvedliggende dimensioner (spørgsmål) vil blive præsenteret senere i rapporten Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som. [5]

6 Hvordan skaber I større Tilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i Finansforbundet på et overordnet niveau. De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres, vil have den største effekt for medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. Lav VURDERING Høj TILPAS OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! Styrker Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og da betydning for tilfredsheden også er høj, Bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på Tilfredsheden pga. områdets høje betydning. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medlemmerne, men som forbund kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. Du kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 25 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke), samt en eksemplificering heraf. [6]

7 Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed? Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder Gennemgang af de fem indsatsområder med fokus på prioriteringen af de underliggende dimensioner (spørgsmål) for de respektive indsatsområder De fem indsatsområder og deres underliggende spørgsmål er dem, I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed, hvorfor disse successivt gennemgås på de følgende sider. Indledningsvist præsenteres dog det overordnede prioriteringskort som illustrerer, hvordan disse fem indsatsområder relativt set vil forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. For at skabe en kobling til dette overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur (jævnfør eksemplet nedenfor) illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort. Effekt på Tilfredshed I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede Tilfredshed. 49% Omdømme 2% Forventninger 23% Ydelser 5% Betjening 21% Udbytte Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medlemmernes Tilfredshed. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS Forventninger 76 Omdømme Ydelser Betjening 72 Udbytte 7 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [7]

8 Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Omdømme. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Finansforbundet (21) 68 2 Omdømme 2.1. En troværdig og 2.2. En fagforening, 2.3. En fagforening, der 2.4. En fagforening, der pålidelig fagforening? hvor man får noget for tilbyder kvalificerede er præget af nytænkning? sit kontingent? ydelser? 1 Finansforbundet (21) En kompetent fagforening? 2.6. En stærk fagforening? 2.7. En fagforening der henvender sig til mig? 2.8. En fagforening der kæmper for mine interesser? 2.9. Fagforeningens samlede image? [8]

9 Omdømme Prioriteringskort for Omdømme 85 TILPAS Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Omdømme i Finansforbundet. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 2.2. En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? 2.8. En fagforening der kæmper for mine interesser? 2.3. En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? 2.5. En kompetent fagforening? 2.9. Fagforeningens samlede image? TILPAS 2.1. En troværdig og pålidelig fagforening? 2.6. En stærk fagforening? OBSERVER 2.4. En fagforening, der er præget af nytænkning? 2.7. En fagforening der henvender sig til mig? [9]

10 Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Forventninger i Finansforbundet. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Finansforbundet (21) 2 Forventninger 3.1. Dine forventninger til Fi Dine forventninger til mu Dine forventninger til individuel nansforbundets tilbud i form ligheden for at komme i kontakt rådgivning og vejlednansforbundets af kurser, publikationer, med Finansforbundet ning? hjemmeside, rabatordninger (åbningstider, hvor let det er og forsikringer? at komme til at tale med de ansatte osv.)? 1 Finansforbundet (21) Dine forventninger til Finansforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? 3.5. Dine forventninger til Finansforbundets medvirken til at sætte dagsordenen på de områder der betyder noget for dit arbejdsliv? 3.6. Dine samlede forventninger med hensyn til alle de forhold du finder er vigtige for en fagforening at opfylde? [1]

11 Forventninger Prioriteringskort for Forventninger 85 TILPAS Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Forventninger i Finansforbundet. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 3.3. Dine forventninger til individuel rådgivning og vejledning? 3.4. Dine forventninger til Finansforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? 3.5. Dine forventninger til Finansforbundets medvirken til at sætte dagsordenen på de områder der betyder noget for dit arbejdsliv? 3.6. Dine samlede forventninger med hensyn til alle de forhold du finder er vigtige for en fagforening at opfylde? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 3.1. Dine forventninger til Finansforbundets tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? 3.2. Dine forventninger til muligheden for at komme i kontakt med Finansforbundet (åbningstider, hvor let det er at komme til at tale med de ansatte osv.)? [11]

12 Ydelser Ydelser Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Ydelser i Finansforbundet. 1 Finansforbundet (21) Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Ydelser 4.1. Kvaliteten af Fi Kvaliteten af Fi Kvaliteten af Fi den samlede kvalinansforbundets tilbud i nansforbundets indsats nansforbundets medvirken tet af Finansforbundets form af kurser, publika- for at sikre medlemringernem til at sætte ydelser? tioner, hjemmeside, ramerne gode løn- og dagsordenen på de ombatordninger og forsik- ansættelsesvilkår genråder der betyder notet overenskomster get for dit arbejdsliv? og aftaler? Prioriteringskort for Ydelser Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Ydelser, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Ydelser i Finansforbundet. VURDERING TILPAS OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 4.3. Kvaliteten af Finansforbundets medvirken til at sætte dagsordenen på de områder der betyder noget for dit arbejdsliv? 4.2. Kvaliteten af Finansforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? 4.4. den samlede kvalitet af Finansforbundets ydelser? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 4.1. Kvaliteten af Finansforbundets tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? [12]

13 Betjening Betjening Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Betjening i Finansforbundet. 1 Finansforbundet (21) Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Betjening 5.2. Kvaliteten af individuel rådgivning 5.3. Muligheden for at komme i kontakt og vejledning i Finansforbundet? med Finansforbundet (åbningstider, hvor let det er at komme til at tale med de ansatte osv.)? Prioriteringskort for Betjening Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Betjening, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Betjening i Finansforbundet. VURDERING 76 TILPAS OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 5.2. Kvaliteten af individuel rådgivning og vejledning i Finansforbundet? [Ingen punkter] TILPAS 5.3. Muligheden for at komme i kontakt med Finansforbundet (åbningstider, hvor let det er at komme til at tale med de ansatte osv.)? OBSERVER [Ingen punkter] [13]

14 Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Udbytte i Finansforbundet. 1 Finansforbundet (21) Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Udbytte 6.1. "Værdien for pen "Værdien for pen "Værdien for pen Den samlede gene" af Finansforbundets gene" af individuel rådgene" af den sikkerhed "værdi for pengene" af tilbud i form af givning og vejledning i og tryghed som Finans- de ydelser du får som kurser, publikationer, Finansforbundet? forbundet tilbyder? medlem af Finansfor- hjemmeside, rabatordbundetninger og forsikringer? Prioriteringskort for Udbytte 76 TILPAS Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Udbytte, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Betjening i Finansforbundet. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 6.2. "Værdien for pengene" af individuel rådgivning og vejledning i Finansforbundet? 6.4. Den samlede "værdi for pengene" af de ydelser du får som medlem af Finansforbundet? TILPAS 6.3. "Værdien for pengene" af den sikkerhed og tryghed som Finansforbundet tilbyder? OBSERVER 6.1. "Værdien for pengene" af Finansforbundets tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? [14]

15 Branchespecifikke resultater Branchespecifikke resultater & Baggrundsresultater Følgende analyser er baseret på branchespecifikke resultater og baggrundsresultater (eksempelvis demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder [15]

16 Branchespecifikke resultater Tilbud 1 Finansforbundet (21) Her ser du medlemmernes vurdering af en række specifikke medlemstilbud. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som (43%) 79 (38%) (77%) (76%) 69 (16%) (%) 76 (36%) 81 (58%) Tallet i ( ) viser andelen af respondenter, der har svaret på det pågældende spørgsmål Medlemskurser 11.2 Temadage /"gå hjem møder" 11.3 Indholdet på hjem- mesiden rbundet.dk 11.4 Brugervenligheden på hjemmesiden rbundet.dk 11.5 Finansjob (www.finansj ob.dk - en database med cv'er og jobannoncer på internettet) 11.6 Magasinet Finans 11.7 Rabatordninger (fx medlemsraba t gennem Forbrugsforeningen og hos Statoil) 11.8 Forsikringsordnin- ger, gruppeliv Prioriteringskort for Finansforbundets tilbud 85 TILPAS 11.1 Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af en række specifikke medlemstilbud, samt den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Tilfredshed i Finansforbundet. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [16]

17 Branchespecifikke resultater Rådgivning 1 Finansforbundet (21) Her ser du medlemmernes vurdering af en række specifikke rådgivningsforhold. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som. 6 4 (13%) 76 [-3] (9%) (6%) (33%) (14%) [-3] (4%) (11%) [+3] (7%) Tallet i ( ) viser andelen af respondenter, der har svaret på det pågældende spørgsmål Rådgivning ved an- sættelse/afskedigel se 13.2 Rådgivning i forbin- delse med barsel 13.3 Vejledning om kar- riere og jobsøgning 13.4 Dialog med tillids- mand 13.5 Dialog med sikker- hedsrepræsentant 13.6 Arbejdsskade 13.7 Lønforhold 13.8 Medarbejderaktier Prioriteringskort for Finansforbundets rådgivning Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af en række specifikke rådgivningsforhold, samt den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Tilfredshed i Finansforbundet. VURDERING TILPAS OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [17]

18 Baggrundsresultater - Alder Fordeling 1% 2-29 år 19% 3-39 år 33% 4-49 år 31% 5-59 år 6% 6+ Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som [+4] 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år [+4] [+6] 72 [+7] [+5] [+3] 69 [+3] 2 Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte år 3-39 år 4-49 år 5-59 år [+5] [-3] [+7] 2 Tilfredshed Loyalitet [18]

19 Baggrundsresultater - Uddannelse Fordeling 4% Folkeskole 11% Gymnasial uddannelse 42% Erhvervsuddannelse 26% Kort videregående uddannelse og akademiuddannelse 1% Bachelor- og diplomuddannelse 6% Lang videregående uddannelse Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som [+4] [-2] Folkeskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse og akademiuddannelse Bachelor- og diplomuddannelse Lang videregående uddannelse [+4] [+3] 72 [+3] 7 7 [+3] Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte 1 Folkeskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse og akademiuddannelse Bachelor- og diplomuddannelse Lang videregående uddannelse [+3] [-2] [-3] 2 Tilfredshed Loyalitet [19]

20 Baggrundsresultater - Køn Fordeling 57% Kvinde 43% Mand Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Kvinde Mand 68 2 Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte 1 Kvinde Mand Tilfredshed Loyalitet [2]

21 Baggrundsresultater - Medarbejdertype Fordeling 1% Leder med personaleansvar 9% Medarbejder Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som [-2] 69 [-2] 69 Leder med personaleansvar Medarbejder 66 [-2] 72 2 Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte 1 Leder med personaleansvar Medarbejder [-3] 83 2 Tilfredshed Loyalitet [21]

22 Baggrundsresultater - Jobfunktion Fordeling 24% Rådgivning af privatkunder 1% Rådgivning af erhvervskunder 8% Kassetjeneste, kundemedarbejder 5% Lånehåndtering/dokumentbehandling 3% Fonds/valuta 1% Administration i øvrigt 4% IT-/edb-arbejde (drift) 11% IT-/edb-arbejde (udvikling) 3% Telefonekspedition/hotline 2% Assurandør 2% Service/tekniker/betjent/håndværker 1% Personaleadministration 8% Ledelse 11% Andet, skriv Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Rådgivning af privatkunder Rådgivning af erhvervskunder Kassetjeneste, kundemedarbejder Lånehåndtering/dokumentbehandling Fonds/valuta Administration i øvrigt IT-/edb-arbejde (drift) Tilfredshed Loyalitet 1 IT-/edb-arbejde (udvikling) Telefonekspedition/hotline Assurandør Service/tekniker/betjent/håndværker Personaleadministration Ledelse Andet, skriv Tilfredshed Loyalitet [22]

23 Baggrundsresultater - Jobfunktion Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som Rådgivning af privatkunder Rådgivning af erhvervskunder Kassetjeneste, kundemedarbejder Lånehåndtering/dokumentbehandling Fonds/valuta Administration i øvrigt IT-/edb-arbejde (drift) Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte 1 IT-/edb-arbejde (udvikling) Telefonekspedition/hotline Assurandør Service/tekniker/betjent/håndværker Personaleadministration Ledelse Andet, skriv Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte [23]

24 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11 3 til 22,22 og så fremdeles. Lav Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot Tilfredsheden og Loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede Tilfredshed og Loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og Tilfredsheden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medlemmernes Tilfredshed: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og Tilfredsheden, vil højere vurdering af området også medføre øget Tilfredshed. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes Tilfredshed. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres Tilfredshed. [24]

25 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem områder: Omdømme, Forventninger, Ydelser, Betjening og Udbytte. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede Tilfredshed og Loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER [25]

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 39% ( besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere