Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg"

Transkript

1 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Cc: Byrådet Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg Dato: 1. november 2012 Sagsnr.: 2012/16057 Viborg Kommune blev i april 2011 udvalgt som frikommune og indsendte i juli 2011 den første ansøgning om iværksættelse af 18 konkrete forsøgsprojekter. I slutningen af april 2012 indsendte vi ansøgning om igangsætning af yderligere fem frikommuneforsøg. Til fjerde og sidste ansøgningsrunde fremsender Viborg Kommune følgende forsøgsansøgninger inden for de overordnede forsøgstemaer Styrket medborgerskab, Nye veje til vækst samt Øget rum for politisk ledelse : Nørremarken som social økonomisk virksomhed Udvidet brobygning til unge flygtninge under 30 år Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Fritagelse for fremmøde kontanthjælp Reduktion i antallet af planer Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Indhentning og brug af oplysninger fra Sundhed.dk i en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne Nye forlængelsesmuligheder sygedagpenge Nye afgørelsesbreve med fokus på rehabilitering/ retning for indsatsen Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af brystproteser Sygeplejersker må opbevare, medbringe og indgive ikke cpr. bundet medicin, efter en læges ordination Hjemmesygeplejersker kan ordinere håndkøbsmedicin Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af parykker Øget rum for politisk ledelse Fritagelse fra udarbejdelse af kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Det bemærkes, at sidstnævnte forslag fremsendes med kendskab til, at Folketinget i efteråret 2012 behandler lovforslag om afskaffelse af den kommunale kvalitets-

2 kontrakt med virkning fra Såfremt lovforslaget måtte blive vedtaget, forventes det ansøgte forsøg at være uaktuelt. Byrådet i Viborg Kommune ser frem til i de kommende måneder at kunne koncentrere frikommuneindsatsen omkring iværksættelse af de allerede godkendte forsøg samt de ønskede kopiforsøg. De 14 nye forsøgsansøgninger er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøgningsskabelon og vedlagt som bilag til denne skrivelse. Med venlig hilsen Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør

3 Forslag til forsøgsansøgninger frikommuneforsøgets 4. runde Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Nørremarken som social økonomisk virksomhed Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget I vores samfund i dag har det at være på arbejdsmarkedet en helt afgø- me- rende betydning for ens position i samfundet. Det er igennem jobbet vi henter indtjening, får udfordringer, finder ning og får dækket store dele af sine sociale s behov. Det er gennemm arbejdet vi som danskere har voress identitet. For de, der ikke er i beskæftigelse på grund af kriser, sydom og sociale vanskeligheder, bliver konsekvensen derfor d ekstraa belastende. Med den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet oplever vi, at socialt udsatte borgere bl.a. med psykosociale handicapss har svært ved at opnå og fastholde en varig plads på arbejdsmarkedet. Disse borgere har dermed en øget risiko for at blive marginaliserem et i forhold til ar- med psykosociale handicaps bedre adgang til at fåå et job på særlige vilkår (fleksjobb /job med løntilskud til FP) F er begrebet Social Økonomisk Virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder med et særligt ide- bejdsmarkedet og dermedd truet på deres identitet. Et af svarene på udfordringen med at kunne tilbyde udsatte borgere grundlag. Derr findes ikke officielt nogen definition for hvilke virksomhe- enighed om, at nedenstående kriterier er en rettesnor. Virksomheden har et socialt formål Virksomheden er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor Virksomheden har et CVR-nr. der, der må kalde sig socialøkonomiske. Alligevel er der bred Social Økonomisk Virksomhed er en non n profit virksomhed, hvor det eventuelle overskud ved virksomhede ns drift geninvesteres i virksom- heden for at genere mere produktion, flere opgaver og ansatte. Institutionen Nørremarken under beskæftigelsesområdet i Viborg kommune vil gerne afprøve grænsefladerne imellem socialøkonomisk virksomhed, som et privat initiativ og med m offentlig inddragelse, herunpå områ- der en delvis offentlig medfinansiering. Vi tænker, at det kunne være perspektivrigt at udvikle praksis det. Afsættet for forsøget tages i Nørremarken, som er r en specialiseret 1

4 psykiatrifagligg enhed og bygger på at videreudviklev e de værkstedsenhe- der der og produktionsformer samt opgaver omkring LAB lovsindsats, allerede er igangsat for udsatte med psykosociale p handicaps. Nørremarken har pt. 70 borgere i beskyttet beskæftigelse samt 62 bor- pro- gere i diversee erhvervsafklaringsforløb, og består af 7 forskellige duktionsenheder, der samlet i 2011 havde en omsætning på ,-kr.. Nørremarken har en lang tradition for at samarbejde med det lokale private erhvervsliv og ser store perspektiver i at kunne få en mere er- hvervsrettet profil ved at kunne agere som social Økonomisk virksom- hed med de fordele dette indebærer. Målsætningen n vil være at udvikle et varigt arbejdstilbud til de udsatte borgere, som har store vanskeligheder ift at få beskæftigelse på det orom det dinære arbejdsmarked. Det vil imidlertid være nødvendigt at fåå dispensation fra kravet procentuelle antal ansatte på særlige vilkår v man må have i en virksomealisere hed contra antallet af ansatte på ordinære vilkår for at kunne ovenstående ide. Det vil ligeledes være nødvendigt at blive fritaget for de vejledninger arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagtee projekter for ledige, da vejledningen lægger store begrænsninger på ordretilgangen og samarbejdet med virksomhederne samt omsætningsstrategi. Der er så- ledes store begrænsninger i mulighederne for udvikling af nye arbejds- pladser. Karakteristik ka ved Nørremarken somm social økonomisk virksom- på hed: Har et socialt formål og skaber udvikling / partnerskaber tværss af sektorer Socialt entreprenørskab En arbejdsplads i vækst En innovativ arbejdsplads Geninvestere et eventuelt overskud i virksomhedens drift /produktudvikling/medarbejdertrivsel 2. Mål og forventedee resultater Visionerne med at omdanne Nørremarken til enn socialøkonomisk virksomhed er følgende: 1. At skabe varige beskæftigelsesmulighederr på særlige vilkår for mennesker med psykosociale handicaps i Viborg kommune. 2. At skabe en arbejdsplads der besidder en høj grad af medar- med 30 % bejderinvolvering /medarbejderindflydelse 3. At virksomheden Nørremarken kan øge sin årlige omsætning 4. At virksomheden kan øge sin medarbejderstyrke ansat på særegne af- lige vilkår med 6 årsværk 5. En arbejdsplads med salg af produkter p og ydelser fra delinger samt fra samarbejde med lokale virksomheder. 2

5 6. En innovativ arbejdsplads der skaber nye produkter og involve- fra jobcenteret i Viborg kommune re samarbejdspartnere fra dett private erhvervsliv samtt 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at kunne drive Nørremarken som en rentabel virksomhed vil det give muligheder for, at oprette job på særlige s vilkår for borgeree med psykosociale handicaps. Der er tale omm varige ansættelser og derfor d vil de nyansatte have et li- ansatte geværdigt ansættelsesforhold og samarbejde medd det alleredee personale. Dee nyansatte vil opnå en anden identitet end det klientfor- hold, der typisk opstår, når man f.eks. er ansat i beskyttet beskæftigel- og se (serviceloven 103). For at kunne øge vores ordretilgang og dermed øget omsætningen muligheden for at ansætte flere i beskæftigelse påå særlige vilkår, vil det være nødvendigt at vi får dispensationn for de vejledninger Arbejdsmar- særligt kedsstyrelsenn har udarbejdet vedr. afsætning af produktion forr tilrettelagte forløb. De givne regler giver os ikke mulighedd for at ageree på markedsmæssi- ge vilkår, hvilket er helt nødvendigt hvis vi skal udvikle vores virksom- hed optimalt. 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Udvidelsen aff medarbejderstaben medd ansatte på å særlige vilkår i pro- ift. duktionen giver personalet tid og mulighed for at tænke innovativt udvikling af nye produkterr i samarbejde med samarbejdspartnere in- med denfor det private erhvervsliv. Mulighed for ubegrænset at kunne ansættee borgere i job løntilskud til førtidspensionister. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2 og kap. 12 Lov om aktiv socialpolitik, 10 Lov om sygedagpenge, 32 og 40 Lov om sociall service, 114 og 117 Dispensation fra vejledning 9066 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kom- virk- munernes særligt tilrettelagte projekter for r ledige Processen med at udvikle Nørremarken, som en Socialøkonomisk somhed vil løbende blive evalueret internt. Nørremarken vil udarbejdee progressionsskemaer bl.a. til at følge udvik- medarbejderti ilfredshed m.m. Den opsamlede evidens, viden og erfaring vil efterfølgende blive for- ling ift. virksomhedens udvikling / omsætning, medarbejderansættelser, midlet videre, således at man fremadrettet kan anvende de indhøstede erfaringer, somm inspirationn og på et længere sigt udvide og udvikle til- svarende model for socialøkonomiskvirksomhed andre steder. 3

6 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Udvidet brobygning til unge flygtninge under u 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge flygtninge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik på at un- på derstøtte, at målgruppen er bedre rustet til at få et varigt fodfæste arbejdsmarkedet. 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er flygtninge omfattet af Udlændingelo- vens 7, 8, 9b og 9c. Den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers brobygningsforløb skal udvides til at gælde al- le unge under 30 år indenfor ovennævnte målgruppe. En udvidet brobygningsordning skal understøtte at flest mulig aff de ny- tilkomne unge flygtninge gennemfører en e studie- eller erhvervskompe- med an- tencegivende uddannelse, og tiltaget skal ses i sammenhæng søgning om udvidelsen af uddannelses spålæg. Det forventes at en udvidelse af brobygningsordningen kan resultere i at et stigende antal unge flygtninge gennemfører enn studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Tidligere erfaringer har vist, at der er ett udtalt behovv for en at under- ud- støtte overgangen til en studie- eller erhvervskompetencegivende dannelse for dee unge som er målgruppee for denne ansøgning. En udvi- red- delse af de nuværende muligheder for brobygning, vil give et godt skab til øge succesraten for de unge i målgruppen m som vurderes til at have evner til at gennemføre en uddannelse. Der ansøges om en udvidelse af 10e i Lov om vejledning om ud- m.v., dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse således at helee målgruppen for denne ansøgning a omfattes af mulighe- derne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag 4

7 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik påå at understøtte, at målgruppen er bedre rustett til at få et varigt fodfæste på et arbejds- marked med stigende krav til kompetenceniveau 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er alle unge under 30 år. Uddannelsespålægget retter sig mod alle i målgruppen uanset om de vurderes til at have evne til at gennemføre en uddannelse eller ej. For den del af målgruppen som ikke vurderes at have evne til at gen- nemføre en ordinær uddannelse betyder det, at indholdet i uddannel- or- sespålægget skal udvides til at omfatte indsatser der ligger udover dinære uddannelsesforløb, fx virksomhedspraktikker der indeholder konkrete uddannelsesrettede aktiviteter, højskoleophold, del elementer af en ordinær uddannelse, brobygningsforløb på uddannelsessteder, mv. Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Med henblik påå at understøtte indsatsen vil der ligeledes blive ansøgt om en udvidelse af den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers u brobygningsforløb. Denne ordning skal gælde for alle unge som er omfattet af f den aktuellee mål- bro- gruppe. Der er en særskilt frikommuneansøgning vedrørende en udvidet bygningsordning Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Målet er at allee unge under 30 år gennemfører en studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. For den del af målgruppen som ikke har evner til at gennemføre enn uddannelsee er målet att de får styrket en række beskæftigelsesrettedee kompetencer som kan øge muligheden forr en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om muligt 5

8 Pligt for unge under 25 år til at tage en e uddannelse Noter 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om enn person under 25 år, derr er omfattet af 2, nr. 1-3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, b vil kunne gennemføre en uddannelse påå almindelige vilkår. Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre enn uddannelse, skal jobcenteret pålægge personenn inden forr en nærmeree fastsat frist at komme med m forslag til en eller flere rele- den vante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som pågældende kan ansøge om optagelsee på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et e forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign. Stk. 3. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætnin- at sø- ger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist ge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2. Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som på- ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddan- nelsesinstitutionen om, at den unge efter 21 b er pålagt at påbegyn- de en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge. begynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særligee vanskeligheder Ændringer: : Ændret 1/ ved ÆL.483 (LF ). Ændret sammen med overskrift 1/ ved ÆL.479 (LF ). Indsat sammen med overskrift 1/ ved ÆL.239 (LF ) Der søges endvidere om en skærpelse af bestemmelserne i Integrati- onslovens 16a i forhold til a) uddannelsespålægget skal gælde for alle unge under 30, her- li- under de ikke-uddannelsesparate b) for de ikke-uddannelsesparatee skal uddannelsespålægget geledes omfatte indsatser der ikke er ordinære uddannelses- forløb, men forløb som har et uddannelsesu sret- på sigt bliver i stand til at gennemføre en e erhvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Det forventes, at et stigende antal ungee vil gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Ensartet og konsekvent fokus på uddannelse hos sagsbehandlere i Jobcentret og eksterne aktører. Kontinuerligt fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik påå fastholdelse i uddannelse. 4. Forsøgshjemler Der søges om en udvidelsee af nedenstående lovgivning til at gælde al- le unge under 30 år: 6

9 tet/opkvalificerende sigte For de ikke uddannelsesparate søges der d ligeledess om en undtagelse fra Integrationslovens 16a stk. 2 som fordrer, at der er tale om udde ikke- dannelser somm berettiger til SU, elevlønn o.lign. Aktiviteterne for uddannelsesparate skal kunne igangsættes på kontanthjælp. 5. Evaluering Der ansøges endvidere om en udvidelsee af 10e i Lov om vejled- be- ning om uddannelse og erhverv samt pligt til l uddannelse, skæftigelse m.v., såledess at hele målgruppen for denne ansøgning omfattes af mulighederne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag at der er klare mål om uddannelse i den enkeltes plan 7

10 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Viborg Fritagelse for fremmøde kontanthjælp uanset u målgruppe Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Alle kontanthjælpsmodtagere skal kunne tilmelde sig Jobcentret som ledig digitalt uden efterfølgende fremmøde mhp. visitering og indplace- muligt forr dagpengemodtagere. ring i match-kategorier ligesom det på nuværende n tidspunkt er Forsøget vedrører alene tilmelding somm jobsøgendee i Jobcenteret, og indebærer ikkee ændringer i proceduren for ansøgning om kontant- Den digitale tilmelding skal kobles med en digital selvvisiteringsløs- ning, hvor kontanthjælpsansøgeren viaa den digitalee guide får svar på hjælp, der søges ved fremmøde hos kommunens ydelseskontor. om pågældende er berettiget til kontanthjælp eller ej. Hvis den ledige på baggrund aff de indtastede oplysninger umiddelbart ser ud til at væ- m. krav om indscanning af dokumentation til brug for behandling af an- re berettiget til kontanthjælp ledes den ledige over til ansøgningsskema søgningen. Samtidig guides den ledigee til tilmeldingsfunktionen i forhold til jobcen- tret og desudenn også til et selvvisitering gsredskab, som giver en forelø- big matchkategorisering. Ved efterfølgende jobsamtaler/kontakt med ledige revurderes match- indplaceringen. Hensigten er, at de arbejdsmarkedsparate automatisk guides/indkaldes videre til infomøde, hvor de orientereress om regler og muligheder i le- end blot ledighed kan identificeres og indkaldes til individuel samtale. dighedsforløbet og at personer, der angiver at have andre problemer 2. Mål og forventedee resultater Der ønskes målrettet og behovsbestemt fremmøde i jobcentret gen- der- nem en enkleree indgang for alle via selvbetjeningsmuligheder og med mindre besvær/transport for den enkelte e borger. Antallet af fremmødegangee kan reduceres og der kan gives mere mål- rettet og effektiv service tilpasset målgruppen. Harmonisering af reglerne for tilmeldingg til jobcentret på tværs af mål- forr indførelsen af medborgerskabsfundamentet i jobcentret. grupper (jf. muligheder for dagpengemo odtagere). Udbredelse af digitale selvbetjeningsmuligheder, som understøttende 8

11 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøget kræver adgang till en digital løsning, hvor kontanthjælpsmod- Ud tagere kan tilmelde sig jobcentret og foretage matchkategorisering. over tilmelding og selvvisitering skal It-løsningen desuden være kom- for bineret med enn kontanthjælpsberegner, som giverr ledige mulighed selv at undersøge mulighederne for omm de er berettiget til kontanthjælp eller ej og mulighed for at indsende elektronisk ansøgning med obli- af gatorisk krav om vedhæftett dokumentation til brug for behandlingen ansøgningen. Der skal oprettes en IT understøttelse, som for dagpengemodtagere - dvs. at en tilmelding via Jobnet automatisk registreres i fagsystemet, KMD -opera. Der skal udarbejdes en letforståelig guide, sådan dee ledige undgår at fejlvisitere sig selv og dermed få startet på forløb, som de ikke er mål- gruppe for. 4. Forsøgshjemler Bekendtgørelsee nr. 199 af 1. marts 2012 om en aktiv beskæftigelses- efter lov indsats: 9. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering skal modta- ge hjælpen alene på grund af ledighed, skal tilmeldee sig som arbejds- aktiv socialpolitik kan tilmelde sig digitalt via selvbetjeningg på Jobnet eller søgende, og kommunen skal sørge for,, at det sker. Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp efter lov om ved personligt fremmøde i jobcenteret. j Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering somm dokumentation for tilmeldin- i gen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt jobcenteret på den første åbningsdag efter e tilmeldingen med henblik på at få foretaget en matchvurdering, jf. bekendtgørelse om matchvurde- pga. ring. Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp ikke alenee ledighed, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret. Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning, kann dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret med match 1 Jobklar, jf. bekendtgørelse om matchvurdering. 10. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt enn ansøger af kontanthjælp bevilges kontanthjælp.. Fristen forr afgivelse af f denne meddelelse er 155 hverdage efter fremmødet i jobcenteret, jf. 9, stk. 3. Bekendtgørelsee nr af 28. dec om matchvurdering: 6. For personer, omfattet af lov om enn aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1-4, foretages matchvurderingenn ved alle jobsamtaler i det indi- viduelle kontaktforløb, jf. 17 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelses- 9

12 indsats. Stk. 4. For personer, der modtager kontanthjælp k efter lov om aktiv socialpolitik, ogg som er omfattet af et integrationsprogram efter integra- in- tionsloven, foretages matchvurderingenn ved alle opfølgninger efter tegrationslovens 20. Stk. 5. For personer, omfattet af lov om o en aktiv beskæftigelsesind- efter sats 2, nr. 2 og 3, samt for personer, der modtager kontanthjælp lov om aktiv socialpolitik, og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, foretages matchvurderingenn udover de i stykke 1 nævnte tilfælde, ved første henvendelse med anmodning om hjælp. 5. Evaluering Optælling af hvor mange der i forsøgsperiodf den tilmelder sig di- gitalt. Procentandel i forhold til den samledee andel af tilmeldin- ger i perioden. Registrering af fejlvisiteringer (pga. selvvisitering) Evaluering af nytteværdien af forsøget. Evaluering af borgertilfredshed (kvalitativ undersøgelse). 10

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Reduktion i antallet af planer Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Vi har mulighedd for at kopiere forsøg fraa andre frikommuners ansøg- idet vi ninger, som i store træk rummer nedenstående. Jf. juristernes vurdering skal vi dog indsende en ny ansøgning, ønsker en samling af alle planer incl. uddannelsesplan og integrati- onskontrakten,, som ikke indgår i de andre kommuners forsøg. Baggrund: Borgere har mistet overblikket og flere omtaler o alle papirer og aftaler der skal underskrives, som dine (sagsbehandlerens) planer. Vi ønsker, at antallet af planer bliver reduceret til énn plan et sted, hvor alle aktuelle aftaler er opstillet overskueligt for såvel borger som sags- behandlere. Nuværende planer o Uddannelsesplaner (UU) o Integrationskontrakt (jobcenter) o Jobplan (jobcenter) o Sygeopfølgningsplan (jobcenter) Planenn skal være borgernes ogg handlingsrettet nu er der for mange, det er forvirrende og uoverskueligt og planerne under- borge- skrivess af pligt og for sagsbehandlerens skyld ikke forr rens. Vi ønsker at indføre en administration/et sagsbehandlingssy- og stem, der understøtter en helhedsorienterett sagsbehandling som err overskuelig for såvel borger som dee involveredee sags- behandlere. Vi ønsker at opbygge et system, hvor: A. Aktuel fakta omkring borgeren er beskrevett kort og overskueligt ét stedd indholdet er borgerens CV m. uddannelse og er- hvervserfaring, interesser status vedr. økonomi og bolig, hel- omstillingsparathed og evne, indstillingsparathed og evne samt bred, sociale kompetencer og netværk, n personlige egenskaber: arbejdsidentitet (elementerne fra ressourceprofilen arbejds- be- evnemetoden). B. Aktuelle aftaler (planen) mellemm borger og Jobcenter err skrevet ét sted kort og overskueligt og med indhold aff de ak- kronologisk ét tredje tuelle aftaler. C. Én journal med alle baggrundsoplysninger og historik samlet sted. 11

14 A. og B. skal være med læseadgang for borgere mens C er sagsbehandlernes værktøj, men som på sædvanligvis skal uder an- leveress ved anmodning om aktindsigt. Sagsbehandler, der skal indgå ny aftale med en borger svarlig for at beskrive og opstille planen med alle de aktuelle aftaler i overskuelig og kronologisk orden. Historiske aftaler skal ikke fremgå. Den ledige vil på den måde altid have én plan, hvoraf alle afta- ler fremgår og kunne se aftalerne i sammenhæng med hinan- og af den Systemet skal bruges på tværss af afdelinger i jobcentret alle sagsbehandlere. Den aktuelle sagsbehandler er ansvarlig for at ajourføre og sikre at kun fakta f og aktuelle aftaler står be- nye aftaler og fakta, sådan vi kan finde de historiske oplysnin- ger i sagen. Der oprettes i journalsystemet under u den lediges cpr.nr. en skrevet i afsnit A og B. I journalen skal altidd være indskrevet mappee med planer historiske samt den aktuelle plan. Den aktuelle plan benyttes på tværs t af forvaltninger i kommu- vil kun- nen. Planenn vil være tilgængelig elektronisk for borgeren og ne underskrives elektronisk men m såfremt den lediunderskrivess og ud- ge/sygemeldte foretrækker det kan planen leveress i papirform. Via denn digitale postkasse under borger.dk kommunikeres med den ledige/sygemeldte i et sikkert system. (Undersøge IT-understøtning af a én plan, som kan underskrives digitalt t via nem.id. af den ledige/sygemeldtee og Jobcentret.) Pr. 23. januar lægges jobplaner ud påå jobnet på min side for de arbejdsmarkedsparate ledige og denne facilitet har direkte kommunikation medd a-kasserne. Forsøget betyder, at i de situationer, hvor en arbejdsmarkeds- facilitett ikke blive benyttet. Forslag: at jobplaner for forsikrede ledige altid oprettes gennem parat ledig har andre aftaler/planer med jobcentret vil denne jobnet..dk og at sygeopf.planen skal koordineres af sagsbe- fælles handleren med det indskrevne i jobplanen. For øvrige målgrupper i jobcentret kan vi benytte det nye og harmoniserede system. (Udfordring at få etableret en It-løsning,, der understøtter forslaget i forhold til KMD-opera og Jobnet.dk somm er landsdækkende systemer). 2. Mål og forventedee resultater Al fakta og allee aftaler med den ledige/sygemeldte skrives ind i hver sin skabelon, som er fællesredskaber og gælder på tværs af ydelser og forvaltninger. Indholdet i skabelonerne/ planen skal være aktuelt, kort og overskueligtt beskrevet. Dette vil givee overblik forr borger samt lette 12

15 evt. sagsbehandler skift. Ny sagsbehandler vil hurtigt kunne få overblik over sagen og servicen blive bedre over for borger, der ikke behøver repetere sin historie m.v. og desuden vil det sikkert være med til at korte sagsbehandlingstiden. Ændringen vil give overblik for borgerenn som det primære, men som det sekundæree også for sagsbehandlerne og dermed understøtte en effektiv koordineret indsats. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler Udvikling af nyt fælles system jf. beskrivelsen dogg vil den fulde ge- vinst mht. evt. afkortning af sagsbehandlingstid og overblik for sagsbe- handler først være en realitet, efterhånden som nuværende sager luk- let- kes og alle oplysninger ligger i det nye system. Indtil da vil vi kunne te overblikket for borgeren, men sagsbehandler bliver nødt til att orien- 9a tere sig i hele sagsmappen omkring historiske data.. Lov en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 om jobplan og kapitel om integrationskontrakt. Lov om sygedagpenge kapitel 6 om sygeopfølgningsplan. Lov om vejledning om uddannelse og erhverv e samt t pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 5. Evaluering Målet er kvalitativt og måles via tilbagemeldinger gennem spørgeske- på maer kombineret med fokusgruppeinterview af ledige/sygemeldte den ændrede praksis. Sagsbehandlerne vurderer den ændrede praksis gennem fokusgruppe- plan interview. Hos begge grupper svarer 90 % at samlingen af allee aftaler i én har givet overblik og gjort planen til et aktivt, a brugbart og målrettet red- skab, der sikrer koordinering af en helhedsorienteret indsats. 13

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Dispensation n i forhold til forholdstallet t mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Startdato Slutdato Jette Lorenzen Telefon Øge adgangen for at dagpengeberettigede ledige, kontanthjælps- modtagere samt ledige fleksjobberettigede til at fåå tilbud om virk- somhedsprak ktik eller løntilskud i frivillige foreninger. Der søges omm dispensation i forhold til t reglen om, at der i forbindelse med indgåelse af aftale om en virksomhedspraktik eller en løntil- ordinært ansat altså en dispensation i forhold till reglen om et rime- skudsperiode e skal være enten en indehaver eller mindst 1 person ligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskudd og antallet af per- soner i virksomhedspraktik efter kapitel 11 samt ansatte med løntil- skud efter kapitel 12. Hos frivillige organisationer er der oftee ingen ordinært ansatte, idet foreningen f drives af frivillige. Såfremt organisationen har veldefinerede og beskrevne opgaver kombineret med at foreningens formand eller et andet bestyrelses- medlem aktivt vil introducere, oplære, løbende følge op (som ud- med virksomhedspraktik/ /løntilskud ønsker vi at kunne give tilbuddet til t den pågældende ledige. gangspunkt daglig opfølgning) og understøtte denn ledige i perioden 2. Mål og forventedee resultater Vi vurderer, at et sådant tilbud vil understøtte denn ledige i forhold til at opnå ustøttet beskæftigelse jf. 222 i LAB gennem opbygning af netværk, oplæring i eller vedligeholdelse af kompetencer samt give praktisk erfaring alt sammen til gavn for den lediges jobsøgning. Formålet med den øgedee adgang til at a komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i frivillige foreninger err dels udvidee mulighederne for at ledige kann afprøve, udvikle og vedligeholde kompetencer med re- i at øge og/eller udvikle sine aktiviteter til gavn forr levante arbejdsopgaver og dels at understøtte frivillige organisationer samfundet. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Oplyse ledigee og frivillige foreninger om o muligheden. 14

17 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Lov nr. 710 af om en aktivbeskæftigelsesindsats 48 og 62 uddybet i bekendtgørelsen nr. 199 af a 1. marts 2012 i 53 samt på AMS s hjemmeside uddybet under spørgsmål/svar om løn- er tilskudsjob: t Bemærk, at opfyldelse af rimelighedskravet forudsætter, at der mindst 1 ansat - eller 1 indehaver. (Dette kan i nogle frivillige for- eninger væree et problem) Hvis dette ikke er tilfældet, er rimeligheds- under kravet ikke opfyldt og dermed kan man ikke ansættes i løntilskud/virksomhedspraktik. Gennem opgørelse af antallet i virksomhedspraktik/løntilskud denne dispensation og opsamling af hvad de pågældende ledige har opnået gennem tilbuddett herunder hvor mange er kommet videre i andre job eller blevet ansat på ordinære vilkår i foreningen. 15

18 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Indhentning ogg brug af oplysninger fra Sundhed.dk S i en helhedsoriente- rett indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne. Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Med henblik påå iværksættelse af en tidlig, målrettet,, evidensbaseret og koordineret indsats på tværs af sundhedsområdet og beskæftigelses- på området ønsker Jobcenter Viborg adgang til at hente oplysninger individniveau fra Sundhed.dk. Alle data på cpr-niveau opsamles og transformeres s til vi- med risiko for lang varighed. De opsamlede data kombineres med data den/anbefalinger til brug i sagsbehandl ingen i sygedagpengesager fra de kommunale fagsystemer om bl.a. den beskæftigelsesrettede indsats og kan medvirke til at danne evidensbaseret viden om, hvilken indsats (på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet), der giver det mest effektive forløb i forhold til at få borgeren tilbage i på arbejdsmar- der gi- kedet/i job. De opsamlede data skal anvendes til udvikling af enn IT-løsning, ver en automatisk risikovurdering/kategorisering af alle sygedagpen- indsats på baggrund af den store opsamling af dataa om tilsvarende for- gesager giver mulighed for at få en objektiv vurdering og anbefalet løb. Der ønskes desuden adgang til at anvende data fraa sundhed.dk om- kring den enkelte sygemeldtes forløb som en del af f dokumentatio- nen/baggrundsviden i behandlingen af sygedagpengesager. 2. Mål og forventedee resultater Der ønskes adgang til dataa på baggrund af samtykke-erklæring ind- om sygedagpenge fra sygemeldte borgere. Jobcentret ønsker med projektet straks i sygedagpengeforløbett at kun- sendt samtidig med oplysningsskemaett i forbindelsee med ansøgning ne spotte sygemeldte med risiko for langvarig sygeperiode og gennem forebyggelse/tidlig indsatsa kunne iværksætte en indsats, der statistisk har givet den hurtigste raskmelding og dermed kunne sikre den kortest mulige periodee på sygedagpenge. Indsatsen skal bestå af koordinere- de sundhedsmæssige og beskæftigelse esmæssige elementer. Adgang til oplysninger om borgerens forbrug af regionale sundheds- kvali- ydelser vil øge mulighederne for at iværksætte en mere målrettet, ficeret og koordineret indsats på tværs af sundhedsområdet og be- skæftigelsesområdet. 3. Hvordan nås de opstil- Vi forventer på baggrund af dataopsamlingen og den udvidede adgang til data om denn enkelte borger, at kunnee lave en mere præcis risikovur- og dering, at kunne iværksætte en tidligeree og mere målrettet indsats herigennem afkorte sygeperioden perioden på sygedagpenge. Projektet indebærer en investering i en It-løsning, som opsamler data og transformerer disse til viden/anbefalinger til brugg i sagsbehandlingen 16

19 lede mål? 4. Forsøgshjemler i sygedagpengesager med risiko for lang varighed. Løsningen skal dels opsamle historiske data (viden om risiko indikatorerr og om hvilke ind- og satser, der giver den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet) dels give en elektronisk løsning i forholdd til det obligatoriske oplys- de sy- ningsskema udbygget med supplerendee oplysninger indtastet af gemeldte, somm giver en automatisk risikovurdering/kategorisering af alle sygedagpengesager. Lov nr. 656 af 15. juni om retssikkerhed og administration på det sociale område: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøgee hos en læge eller blive indlagt til observati- der kan have betydning for hjælpen. on og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt p til at oplyse om ændringer, 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, ud- sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handlerr på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter,, arbejdsgivere og private, der dannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede udfører opgaver for det offentlige, giverr oplysningerr om den pågælden- op- de, der er nødvendige for at behandle sagen. s Dettee gælder også lysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplys- ninger, ligesomm myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehus- opta- journaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der ges retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. 5. Evaluering 12 c. Til brugg for tilrettelæggelsen af omsorgsopgo aver m.v. efter 79 a og kapitel 16 i lov om social service og o sundhedsloven samt til brug forr opfølgning af sager efter 8-10 i lov om sygedagpenge kan kom- på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke. Evaluering gennemføres med fokus på, om den opsamlede viden og munalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse adgang til sundhedsoplysninger Giver ny viden, der kan effektivisere og kvalificere indsatsen Medvirker til kortere gennemsnitlig varighedd Medvirker til større brugertilfredshed. 17

20 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Nye forlængelsesmuligheder - sygedagpenge Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Forsøget tagerr afsæt i lovgivningen omm udbetaling af sygedagpenge i maksimalt 52 uger medmindre man somm sygemeldtt opfylder en af 7 for- og sagsbehandlere som urimeligt begrænsende i forhold til personer, der lider af en alvorlig sygdom(der ikke er i terminalfasen), men som længelses betingelser i sygedagpengeloven. De 7 forlængelsesmuligheder opleves af a borgere, samarbejdspartnere stadig er i et behandlingsforløb og hvorr ikke lægefagligt foreligger er- ikke efter en lægelig vurdering skønness at ville kunne genoptage er- klæringer om at sygdommen er enten stationær s eller hvor pågældende hvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 x 52 uger r regnet fra varig- hedsbegrænsningens indtræden. Vi ønsker adgang til at kunne forlænge sygedagpengene for personer i en sådan situation på baggrund af en ægeerklæring, der bekræfter at pågældende har en alvorlig sygdom med usikkerhed omkring udfaldet - varig tilstand eller helbredelse efter et langvarigt behandlingsforløb. Baggrunden err et ønske om at understøtte borgere ramt af alvorlige sygdomme i at t holde fuld fokus på indsats/behandling, der understøtter raskmelding - samt ikke mindst at få en mere ensartet behandling af al- om de le borgere uanset om de har en klar diagnose og prognose, eller eks. har en kræftdiagnose, hvor prognosen er usikker. Borgere med en usikker diagnose og prognose er i forvejen hårdt ramt og et afslag påå forlængelsee af sygedagpengeudbetalingen efterr de 52 uger (evt. refusion til arbejdsgiver) kan gøre situationen endnu mere kompliceret og kan konkret betyde opsigelse fra en arbejdsgivers side. 2. Mål og forventedee resultater Målet med forsøget er at få en mere retfærdig /forståelig praksis i for- hold til at kunnee forlænge sygedagpeng gene. De nuværendee regler omkring varighedsbegrænsningen og undtagel- fokus sesmulighederne betyder konkret, at der i sagsforløbet er meget på at indhente dokumentation i forhold til hvorvidt borgeren opfylder be- til tingelserne for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen og dette trods for at borgere med en usikker diagnose og prognose alligevel ik- mange måneder før evt. ophør af rettenn til sygedagpenge. ke er berettigett til at få forlænget sygedagpengene. Borgerens usikker på forlængelsesmulighederne påvirker forløbet 18

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når: Notat vedrørende borgere på sygedagpenge. Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Antallet af borgere

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Telefon

Telefon Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Økonomimodel 1 Anciennitetsbestemt statsrefusion (1. prioritet) Startdato 01.01.2012

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere