Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg"

Transkript

1 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Cc: Byrådet Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg Dato: 1. november 2012 Sagsnr.: 2012/16057 Viborg Kommune blev i april 2011 udvalgt som frikommune og indsendte i juli 2011 den første ansøgning om iværksættelse af 18 konkrete forsøgsprojekter. I slutningen af april 2012 indsendte vi ansøgning om igangsætning af yderligere fem frikommuneforsøg. Til fjerde og sidste ansøgningsrunde fremsender Viborg Kommune følgende forsøgsansøgninger inden for de overordnede forsøgstemaer Styrket medborgerskab, Nye veje til vækst samt Øget rum for politisk ledelse : Nørremarken som social økonomisk virksomhed Udvidet brobygning til unge flygtninge under 30 år Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Fritagelse for fremmøde kontanthjælp Reduktion i antallet af planer Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Indhentning og brug af oplysninger fra Sundhed.dk i en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne Nye forlængelsesmuligheder sygedagpenge Nye afgørelsesbreve med fokus på rehabilitering/ retning for indsatsen Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af brystproteser Sygeplejersker må opbevare, medbringe og indgive ikke cpr. bundet medicin, efter en læges ordination Hjemmesygeplejersker kan ordinere håndkøbsmedicin Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af parykker Øget rum for politisk ledelse Fritagelse fra udarbejdelse af kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Det bemærkes, at sidstnævnte forslag fremsendes med kendskab til, at Folketinget i efteråret 2012 behandler lovforslag om afskaffelse af den kommunale kvalitets-

2 kontrakt med virkning fra Såfremt lovforslaget måtte blive vedtaget, forventes det ansøgte forsøg at være uaktuelt. Byrådet i Viborg Kommune ser frem til i de kommende måneder at kunne koncentrere frikommuneindsatsen omkring iværksættelse af de allerede godkendte forsøg samt de ønskede kopiforsøg. De 14 nye forsøgsansøgninger er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøgningsskabelon og vedlagt som bilag til denne skrivelse. Med venlig hilsen Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør

3 Forslag til forsøgsansøgninger frikommuneforsøgets 4. runde Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Nørremarken som social økonomisk virksomhed Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget I vores samfund i dag har det at være på arbejdsmarkedet en helt afgø- me- rende betydning for ens position i samfundet. Det er igennem jobbet vi henter indtjening, får udfordringer, finder ning og får dækket store dele af sine sociale s behov. Det er gennemm arbejdet vi som danskere har voress identitet. For de, der ikke er i beskæftigelse på grund af kriser, sydom og sociale vanskeligheder, bliver konsekvensen derfor d ekstraa belastende. Med den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet oplever vi, at socialt udsatte borgere bl.a. med psykosociale handicapss har svært ved at opnå og fastholde en varig plads på arbejdsmarkedet. Disse borgere har dermed en øget risiko for at blive marginaliserem et i forhold til ar- med psykosociale handicaps bedre adgang til at fåå et job på særlige vilkår (fleksjobb /job med løntilskud til FP) F er begrebet Social Økonomisk Virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder med et særligt ide- bejdsmarkedet og dermedd truet på deres identitet. Et af svarene på udfordringen med at kunne tilbyde udsatte borgere grundlag. Derr findes ikke officielt nogen definition for hvilke virksomhe- enighed om, at nedenstående kriterier er en rettesnor. Virksomheden har et socialt formål Virksomheden er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor Virksomheden har et CVR-nr. der, der må kalde sig socialøkonomiske. Alligevel er der bred Social Økonomisk Virksomhed er en non n profit virksomhed, hvor det eventuelle overskud ved virksomhede ns drift geninvesteres i virksom- heden for at genere mere produktion, flere opgaver og ansatte. Institutionen Nørremarken under beskæftigelsesområdet i Viborg kommune vil gerne afprøve grænsefladerne imellem socialøkonomisk virksomhed, som et privat initiativ og med m offentlig inddragelse, herunpå områ- der en delvis offentlig medfinansiering. Vi tænker, at det kunne være perspektivrigt at udvikle praksis det. Afsættet for forsøget tages i Nørremarken, som er r en specialiseret 1

4 psykiatrifagligg enhed og bygger på at videreudviklev e de værkstedsenhe- der der og produktionsformer samt opgaver omkring LAB lovsindsats, allerede er igangsat for udsatte med psykosociale p handicaps. Nørremarken har pt. 70 borgere i beskyttet beskæftigelse samt 62 bor- pro- gere i diversee erhvervsafklaringsforløb, og består af 7 forskellige duktionsenheder, der samlet i 2011 havde en omsætning på ,-kr.. Nørremarken har en lang tradition for at samarbejde med det lokale private erhvervsliv og ser store perspektiver i at kunne få en mere er- hvervsrettet profil ved at kunne agere som social Økonomisk virksom- hed med de fordele dette indebærer. Målsætningen n vil være at udvikle et varigt arbejdstilbud til de udsatte borgere, som har store vanskeligheder ift at få beskæftigelse på det orom det dinære arbejdsmarked. Det vil imidlertid være nødvendigt at fåå dispensation fra kravet procentuelle antal ansatte på særlige vilkår v man må have i en virksomealisere hed contra antallet af ansatte på ordinære vilkår for at kunne ovenstående ide. Det vil ligeledes være nødvendigt at blive fritaget for de vejledninger arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagtee projekter for ledige, da vejledningen lægger store begrænsninger på ordretilgangen og samarbejdet med virksomhederne samt omsætningsstrategi. Der er så- ledes store begrænsninger i mulighederne for udvikling af nye arbejds- pladser. Karakteristik ka ved Nørremarken somm social økonomisk virksom- på hed: Har et socialt formål og skaber udvikling / partnerskaber tværss af sektorer Socialt entreprenørskab En arbejdsplads i vækst En innovativ arbejdsplads Geninvestere et eventuelt overskud i virksomhedens drift /produktudvikling/medarbejdertrivsel 2. Mål og forventedee resultater Visionerne med at omdanne Nørremarken til enn socialøkonomisk virksomhed er følgende: 1. At skabe varige beskæftigelsesmulighederr på særlige vilkår for mennesker med psykosociale handicaps i Viborg kommune. 2. At skabe en arbejdsplads der besidder en høj grad af medar- med 30 % bejderinvolvering /medarbejderindflydelse 3. At virksomheden Nørremarken kan øge sin årlige omsætning 4. At virksomheden kan øge sin medarbejderstyrke ansat på særegne af- lige vilkår med 6 årsværk 5. En arbejdsplads med salg af produkter p og ydelser fra delinger samt fra samarbejde med lokale virksomheder. 2

5 6. En innovativ arbejdsplads der skaber nye produkter og involve- fra jobcenteret i Viborg kommune re samarbejdspartnere fra dett private erhvervsliv samtt 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at kunne drive Nørremarken som en rentabel virksomhed vil det give muligheder for, at oprette job på særlige s vilkår for borgeree med psykosociale handicaps. Der er tale omm varige ansættelser og derfor d vil de nyansatte have et li- ansatte geværdigt ansættelsesforhold og samarbejde medd det alleredee personale. Dee nyansatte vil opnå en anden identitet end det klientfor- hold, der typisk opstår, når man f.eks. er ansat i beskyttet beskæftigel- og se (serviceloven 103). For at kunne øge vores ordretilgang og dermed øget omsætningen muligheden for at ansætte flere i beskæftigelse påå særlige vilkår, vil det være nødvendigt at vi får dispensationn for de vejledninger Arbejdsmar- særligt kedsstyrelsenn har udarbejdet vedr. afsætning af produktion forr tilrettelagte forløb. De givne regler giver os ikke mulighedd for at ageree på markedsmæssi- ge vilkår, hvilket er helt nødvendigt hvis vi skal udvikle vores virksom- hed optimalt. 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Udvidelsen aff medarbejderstaben medd ansatte på å særlige vilkår i pro- ift. duktionen giver personalet tid og mulighed for at tænke innovativt udvikling af nye produkterr i samarbejde med samarbejdspartnere in- med denfor det private erhvervsliv. Mulighed for ubegrænset at kunne ansættee borgere i job løntilskud til førtidspensionister. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2 og kap. 12 Lov om aktiv socialpolitik, 10 Lov om sygedagpenge, 32 og 40 Lov om sociall service, 114 og 117 Dispensation fra vejledning 9066 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kom- virk- munernes særligt tilrettelagte projekter for r ledige Processen med at udvikle Nørremarken, som en Socialøkonomisk somhed vil løbende blive evalueret internt. Nørremarken vil udarbejdee progressionsskemaer bl.a. til at følge udvik- medarbejderti ilfredshed m.m. Den opsamlede evidens, viden og erfaring vil efterfølgende blive for- ling ift. virksomhedens udvikling / omsætning, medarbejderansættelser, midlet videre, således at man fremadrettet kan anvende de indhøstede erfaringer, somm inspirationn og på et længere sigt udvide og udvikle til- svarende model for socialøkonomiskvirksomhed andre steder. 3

6 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Udvidet brobygning til unge flygtninge under u 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge flygtninge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik på at un- på derstøtte, at målgruppen er bedre rustet til at få et varigt fodfæste arbejdsmarkedet. 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er flygtninge omfattet af Udlændingelo- vens 7, 8, 9b og 9c. Den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers brobygningsforløb skal udvides til at gælde al- le unge under 30 år indenfor ovennævnte målgruppe. En udvidet brobygningsordning skal understøtte at flest mulig aff de ny- tilkomne unge flygtninge gennemfører en e studie- eller erhvervskompe- med an- tencegivende uddannelse, og tiltaget skal ses i sammenhæng søgning om udvidelsen af uddannelses spålæg. Det forventes at en udvidelse af brobygningsordningen kan resultere i at et stigende antal unge flygtninge gennemfører enn studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Tidligere erfaringer har vist, at der er ett udtalt behovv for en at under- ud- støtte overgangen til en studie- eller erhvervskompetencegivende dannelse for dee unge som er målgruppee for denne ansøgning. En udvi- red- delse af de nuværende muligheder for brobygning, vil give et godt skab til øge succesraten for de unge i målgruppen m som vurderes til at have evner til at gennemføre en uddannelse. Der ansøges om en udvidelse af 10e i Lov om vejledning om ud- m.v., dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse således at helee målgruppen for denne ansøgning a omfattes af mulighe- derne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag 4

7 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik påå at understøtte, at målgruppen er bedre rustett til at få et varigt fodfæste på et arbejds- marked med stigende krav til kompetenceniveau 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er alle unge under 30 år. Uddannelsespålægget retter sig mod alle i målgruppen uanset om de vurderes til at have evne til at gennemføre en uddannelse eller ej. For den del af målgruppen som ikke vurderes at have evne til at gen- nemføre en ordinær uddannelse betyder det, at indholdet i uddannel- or- sespålægget skal udvides til at omfatte indsatser der ligger udover dinære uddannelsesforløb, fx virksomhedspraktikker der indeholder konkrete uddannelsesrettede aktiviteter, højskoleophold, del elementer af en ordinær uddannelse, brobygningsforløb på uddannelsessteder, mv. Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Med henblik påå at understøtte indsatsen vil der ligeledes blive ansøgt om en udvidelse af den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers u brobygningsforløb. Denne ordning skal gælde for alle unge som er omfattet af f den aktuellee mål- bro- gruppe. Der er en særskilt frikommuneansøgning vedrørende en udvidet bygningsordning Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Målet er at allee unge under 30 år gennemfører en studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. For den del af målgruppen som ikke har evner til at gennemføre enn uddannelsee er målet att de får styrket en række beskæftigelsesrettedee kompetencer som kan øge muligheden forr en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om muligt 5

8 Pligt for unge under 25 år til at tage en e uddannelse Noter 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om enn person under 25 år, derr er omfattet af 2, nr. 1-3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, b vil kunne gennemføre en uddannelse påå almindelige vilkår. Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre enn uddannelse, skal jobcenteret pålægge personenn inden forr en nærmeree fastsat frist at komme med m forslag til en eller flere rele- den vante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som pågældende kan ansøge om optagelsee på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et e forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign. Stk. 3. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætnin- at sø- ger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist ge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2. Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som på- ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddan- nelsesinstitutionen om, at den unge efter 21 b er pålagt at påbegyn- de en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge. begynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særligee vanskeligheder Ændringer: : Ændret 1/ ved ÆL.483 (LF ). Ændret sammen med overskrift 1/ ved ÆL.479 (LF ). Indsat sammen med overskrift 1/ ved ÆL.239 (LF ) Der søges endvidere om en skærpelse af bestemmelserne i Integrati- onslovens 16a i forhold til a) uddannelsespålægget skal gælde for alle unge under 30, her- li- under de ikke-uddannelsesparate b) for de ikke-uddannelsesparatee skal uddannelsespålægget geledes omfatte indsatser der ikke er ordinære uddannelses- forløb, men forløb som har et uddannelsesu sret- på sigt bliver i stand til at gennemføre en e erhvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Det forventes, at et stigende antal ungee vil gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Ensartet og konsekvent fokus på uddannelse hos sagsbehandlere i Jobcentret og eksterne aktører. Kontinuerligt fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik påå fastholdelse i uddannelse. 4. Forsøgshjemler Der søges om en udvidelsee af nedenstående lovgivning til at gælde al- le unge under 30 år: 6

9 tet/opkvalificerende sigte For de ikke uddannelsesparate søges der d ligeledess om en undtagelse fra Integrationslovens 16a stk. 2 som fordrer, at der er tale om udde ikke- dannelser somm berettiger til SU, elevlønn o.lign. Aktiviteterne for uddannelsesparate skal kunne igangsættes på kontanthjælp. 5. Evaluering Der ansøges endvidere om en udvidelsee af 10e i Lov om vejled- be- ning om uddannelse og erhverv samt pligt til l uddannelse, skæftigelse m.v., såledess at hele målgruppen for denne ansøgning omfattes af mulighederne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag at der er klare mål om uddannelse i den enkeltes plan 7

10 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Viborg Fritagelse for fremmøde kontanthjælp uanset u målgruppe Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Alle kontanthjælpsmodtagere skal kunne tilmelde sig Jobcentret som ledig digitalt uden efterfølgende fremmøde mhp. visitering og indplace- muligt forr dagpengemodtagere. ring i match-kategorier ligesom det på nuværende n tidspunkt er Forsøget vedrører alene tilmelding somm jobsøgendee i Jobcenteret, og indebærer ikkee ændringer i proceduren for ansøgning om kontant- Den digitale tilmelding skal kobles med en digital selvvisiteringsløs- ning, hvor kontanthjælpsansøgeren viaa den digitalee guide får svar på hjælp, der søges ved fremmøde hos kommunens ydelseskontor. om pågældende er berettiget til kontanthjælp eller ej. Hvis den ledige på baggrund aff de indtastede oplysninger umiddelbart ser ud til at væ- m. krav om indscanning af dokumentation til brug for behandling af an- re berettiget til kontanthjælp ledes den ledige over til ansøgningsskema søgningen. Samtidig guides den ledigee til tilmeldingsfunktionen i forhold til jobcen- tret og desudenn også til et selvvisitering gsredskab, som giver en forelø- big matchkategorisering. Ved efterfølgende jobsamtaler/kontakt med ledige revurderes match- indplaceringen. Hensigten er, at de arbejdsmarkedsparate automatisk guides/indkaldes videre til infomøde, hvor de orientereress om regler og muligheder i le- end blot ledighed kan identificeres og indkaldes til individuel samtale. dighedsforløbet og at personer, der angiver at have andre problemer 2. Mål og forventedee resultater Der ønskes målrettet og behovsbestemt fremmøde i jobcentret gen- der- nem en enkleree indgang for alle via selvbetjeningsmuligheder og med mindre besvær/transport for den enkelte e borger. Antallet af fremmødegangee kan reduceres og der kan gives mere mål- rettet og effektiv service tilpasset målgruppen. Harmonisering af reglerne for tilmeldingg til jobcentret på tværs af mål- forr indførelsen af medborgerskabsfundamentet i jobcentret. grupper (jf. muligheder for dagpengemo odtagere). Udbredelse af digitale selvbetjeningsmuligheder, som understøttende 8

11 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøget kræver adgang till en digital løsning, hvor kontanthjælpsmod- Ud tagere kan tilmelde sig jobcentret og foretage matchkategorisering. over tilmelding og selvvisitering skal It-løsningen desuden være kom- for bineret med enn kontanthjælpsberegner, som giverr ledige mulighed selv at undersøge mulighederne for omm de er berettiget til kontanthjælp eller ej og mulighed for at indsende elektronisk ansøgning med obli- af gatorisk krav om vedhæftett dokumentation til brug for behandlingen ansøgningen. Der skal oprettes en IT understøttelse, som for dagpengemodtagere - dvs. at en tilmelding via Jobnet automatisk registreres i fagsystemet, KMD -opera. Der skal udarbejdes en letforståelig guide, sådan dee ledige undgår at fejlvisitere sig selv og dermed få startet på forløb, som de ikke er mål- gruppe for. 4. Forsøgshjemler Bekendtgørelsee nr. 199 af 1. marts 2012 om en aktiv beskæftigelses- efter lov indsats: 9. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering skal modta- ge hjælpen alene på grund af ledighed, skal tilmeldee sig som arbejds- aktiv socialpolitik kan tilmelde sig digitalt via selvbetjeningg på Jobnet eller søgende, og kommunen skal sørge for,, at det sker. Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp efter lov om ved personligt fremmøde i jobcenteret. j Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering somm dokumentation for tilmeldin- i gen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt jobcenteret på den første åbningsdag efter e tilmeldingen med henblik på at få foretaget en matchvurdering, jf. bekendtgørelse om matchvurde- pga. ring. Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp ikke alenee ledighed, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret. Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning, kann dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret med match 1 Jobklar, jf. bekendtgørelse om matchvurdering. 10. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt enn ansøger af kontanthjælp bevilges kontanthjælp.. Fristen forr afgivelse af f denne meddelelse er 155 hverdage efter fremmødet i jobcenteret, jf. 9, stk. 3. Bekendtgørelsee nr af 28. dec om matchvurdering: 6. For personer, omfattet af lov om enn aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1-4, foretages matchvurderingenn ved alle jobsamtaler i det indi- viduelle kontaktforløb, jf. 17 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelses- 9

12 indsats. Stk. 4. For personer, der modtager kontanthjælp k efter lov om aktiv socialpolitik, ogg som er omfattet af et integrationsprogram efter integra- in- tionsloven, foretages matchvurderingenn ved alle opfølgninger efter tegrationslovens 20. Stk. 5. For personer, omfattet af lov om o en aktiv beskæftigelsesind- efter sats 2, nr. 2 og 3, samt for personer, der modtager kontanthjælp lov om aktiv socialpolitik, og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, foretages matchvurderingenn udover de i stykke 1 nævnte tilfælde, ved første henvendelse med anmodning om hjælp. 5. Evaluering Optælling af hvor mange der i forsøgsperiodf den tilmelder sig di- gitalt. Procentandel i forhold til den samledee andel af tilmeldin- ger i perioden. Registrering af fejlvisiteringer (pga. selvvisitering) Evaluering af nytteværdien af forsøget. Evaluering af borgertilfredshed (kvalitativ undersøgelse). 10

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Reduktion i antallet af planer Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Vi har mulighedd for at kopiere forsøg fraa andre frikommuners ansøg- idet vi ninger, som i store træk rummer nedenstående. Jf. juristernes vurdering skal vi dog indsende en ny ansøgning, ønsker en samling af alle planer incl. uddannelsesplan og integrati- onskontrakten,, som ikke indgår i de andre kommuners forsøg. Baggrund: Borgere har mistet overblikket og flere omtaler o alle papirer og aftaler der skal underskrives, som dine (sagsbehandlerens) planer. Vi ønsker, at antallet af planer bliver reduceret til énn plan et sted, hvor alle aktuelle aftaler er opstillet overskueligt for såvel borger som sags- behandlere. Nuværende planer o Uddannelsesplaner (UU) o Integrationskontrakt (jobcenter) o Jobplan (jobcenter) o Sygeopfølgningsplan (jobcenter) Planenn skal være borgernes ogg handlingsrettet nu er der for mange, det er forvirrende og uoverskueligt og planerne under- borge- skrivess af pligt og for sagsbehandlerens skyld ikke forr rens. Vi ønsker at indføre en administration/et sagsbehandlingssy- og stem, der understøtter en helhedsorienterett sagsbehandling som err overskuelig for såvel borger som dee involveredee sags- behandlere. Vi ønsker at opbygge et system, hvor: A. Aktuel fakta omkring borgeren er beskrevett kort og overskueligt ét stedd indholdet er borgerens CV m. uddannelse og er- hvervserfaring, interesser status vedr. økonomi og bolig, hel- omstillingsparathed og evne, indstillingsparathed og evne samt bred, sociale kompetencer og netværk, n personlige egenskaber: arbejdsidentitet (elementerne fra ressourceprofilen arbejds- be- evnemetoden). B. Aktuelle aftaler (planen) mellemm borger og Jobcenter err skrevet ét sted kort og overskueligt og med indhold aff de ak- kronologisk ét tredje tuelle aftaler. C. Én journal med alle baggrundsoplysninger og historik samlet sted. 11

14 A. og B. skal være med læseadgang for borgere mens C er sagsbehandlernes værktøj, men som på sædvanligvis skal uder an- leveress ved anmodning om aktindsigt. Sagsbehandler, der skal indgå ny aftale med en borger svarlig for at beskrive og opstille planen med alle de aktuelle aftaler i overskuelig og kronologisk orden. Historiske aftaler skal ikke fremgå. Den ledige vil på den måde altid have én plan, hvoraf alle afta- ler fremgår og kunne se aftalerne i sammenhæng med hinan- og af den Systemet skal bruges på tværss af afdelinger i jobcentret alle sagsbehandlere. Den aktuelle sagsbehandler er ansvarlig for at ajourføre og sikre at kun fakta f og aktuelle aftaler står be- nye aftaler og fakta, sådan vi kan finde de historiske oplysnin- ger i sagen. Der oprettes i journalsystemet under u den lediges cpr.nr. en skrevet i afsnit A og B. I journalen skal altidd være indskrevet mappee med planer historiske samt den aktuelle plan. Den aktuelle plan benyttes på tværs t af forvaltninger i kommu- vil kun- nen. Planenn vil være tilgængelig elektronisk for borgeren og ne underskrives elektronisk men m såfremt den lediunderskrivess og ud- ge/sygemeldte foretrækker det kan planen leveress i papirform. Via denn digitale postkasse under borger.dk kommunikeres med den ledige/sygemeldte i et sikkert system. (Undersøge IT-understøtning af a én plan, som kan underskrives digitalt t via nem.id. af den ledige/sygemeldtee og Jobcentret.) Pr. 23. januar lægges jobplaner ud påå jobnet på min side for de arbejdsmarkedsparate ledige og denne facilitet har direkte kommunikation medd a-kasserne. Forsøget betyder, at i de situationer, hvor en arbejdsmarkeds- facilitett ikke blive benyttet. Forslag: at jobplaner for forsikrede ledige altid oprettes gennem parat ledig har andre aftaler/planer med jobcentret vil denne jobnet..dk og at sygeopf.planen skal koordineres af sagsbe- fælles handleren med det indskrevne i jobplanen. For øvrige målgrupper i jobcentret kan vi benytte det nye og harmoniserede system. (Udfordring at få etableret en It-løsning,, der understøtter forslaget i forhold til KMD-opera og Jobnet.dk somm er landsdækkende systemer). 2. Mål og forventedee resultater Al fakta og allee aftaler med den ledige/sygemeldte skrives ind i hver sin skabelon, som er fællesredskaber og gælder på tværs af ydelser og forvaltninger. Indholdet i skabelonerne/ planen skal være aktuelt, kort og overskueligtt beskrevet. Dette vil givee overblik forr borger samt lette 12

15 evt. sagsbehandler skift. Ny sagsbehandler vil hurtigt kunne få overblik over sagen og servicen blive bedre over for borger, der ikke behøver repetere sin historie m.v. og desuden vil det sikkert være med til at korte sagsbehandlingstiden. Ændringen vil give overblik for borgerenn som det primære, men som det sekundæree også for sagsbehandlerne og dermed understøtte en effektiv koordineret indsats. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler Udvikling af nyt fælles system jf. beskrivelsen dogg vil den fulde ge- vinst mht. evt. afkortning af sagsbehandlingstid og overblik for sagsbe- handler først være en realitet, efterhånden som nuværende sager luk- let- kes og alle oplysninger ligger i det nye system. Indtil da vil vi kunne te overblikket for borgeren, men sagsbehandler bliver nødt til att orien- 9a tere sig i hele sagsmappen omkring historiske data.. Lov en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 om jobplan og kapitel om integrationskontrakt. Lov om sygedagpenge kapitel 6 om sygeopfølgningsplan. Lov om vejledning om uddannelse og erhverv e samt t pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 5. Evaluering Målet er kvalitativt og måles via tilbagemeldinger gennem spørgeske- på maer kombineret med fokusgruppeinterview af ledige/sygemeldte den ændrede praksis. Sagsbehandlerne vurderer den ændrede praksis gennem fokusgruppe- plan interview. Hos begge grupper svarer 90 % at samlingen af allee aftaler i én har givet overblik og gjort planen til et aktivt, a brugbart og målrettet red- skab, der sikrer koordinering af en helhedsorienteret indsats. 13

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Dispensation n i forhold til forholdstallet t mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Startdato Slutdato Jette Lorenzen Telefon Øge adgangen for at dagpengeberettigede ledige, kontanthjælps- modtagere samt ledige fleksjobberettigede til at fåå tilbud om virk- somhedsprak ktik eller løntilskud i frivillige foreninger. Der søges omm dispensation i forhold til t reglen om, at der i forbindelse med indgåelse af aftale om en virksomhedspraktik eller en løntil- ordinært ansat altså en dispensation i forhold till reglen om et rime- skudsperiode e skal være enten en indehaver eller mindst 1 person ligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskudd og antallet af per- soner i virksomhedspraktik efter kapitel 11 samt ansatte med løntil- skud efter kapitel 12. Hos frivillige organisationer er der oftee ingen ordinært ansatte, idet foreningen f drives af frivillige. Såfremt organisationen har veldefinerede og beskrevne opgaver kombineret med at foreningens formand eller et andet bestyrelses- medlem aktivt vil introducere, oplære, løbende følge op (som ud- med virksomhedspraktik/ /løntilskud ønsker vi at kunne give tilbuddet til t den pågældende ledige. gangspunkt daglig opfølgning) og understøtte denn ledige i perioden 2. Mål og forventedee resultater Vi vurderer, at et sådant tilbud vil understøtte denn ledige i forhold til at opnå ustøttet beskæftigelse jf. 222 i LAB gennem opbygning af netværk, oplæring i eller vedligeholdelse af kompetencer samt give praktisk erfaring alt sammen til gavn for den lediges jobsøgning. Formålet med den øgedee adgang til at a komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i frivillige foreninger err dels udvidee mulighederne for at ledige kann afprøve, udvikle og vedligeholde kompetencer med re- i at øge og/eller udvikle sine aktiviteter til gavn forr levante arbejdsopgaver og dels at understøtte frivillige organisationer samfundet. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Oplyse ledigee og frivillige foreninger om o muligheden. 14

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere