Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg"

Transkript

1 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Cc: Byrådet Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om igangsætning af konkrete frikommuneforsøg Dato: 1. november 2012 Sagsnr.: 2012/16057 Viborg Kommune blev i april 2011 udvalgt som frikommune og indsendte i juli 2011 den første ansøgning om iværksættelse af 18 konkrete forsøgsprojekter. I slutningen af april 2012 indsendte vi ansøgning om igangsætning af yderligere fem frikommuneforsøg. Til fjerde og sidste ansøgningsrunde fremsender Viborg Kommune følgende forsøgsansøgninger inden for de overordnede forsøgstemaer Styrket medborgerskab, Nye veje til vækst samt Øget rum for politisk ledelse : Nørremarken som social økonomisk virksomhed Udvidet brobygning til unge flygtninge under 30 år Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Fritagelse for fremmøde kontanthjælp Reduktion i antallet af planer Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Indhentning og brug af oplysninger fra Sundhed.dk i en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne Nye forlængelsesmuligheder sygedagpenge Nye afgørelsesbreve med fokus på rehabilitering/ retning for indsatsen Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af brystproteser Sygeplejersker må opbevare, medbringe og indgive ikke cpr. bundet medicin, efter en læges ordination Hjemmesygeplejersker kan ordinere håndkøbsmedicin Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb til køb af parykker Øget rum for politisk ledelse Fritagelse fra udarbejdelse af kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Det bemærkes, at sidstnævnte forslag fremsendes med kendskab til, at Folketinget i efteråret 2012 behandler lovforslag om afskaffelse af den kommunale kvalitets-

2 kontrakt med virkning fra Såfremt lovforslaget måtte blive vedtaget, forventes det ansøgte forsøg at være uaktuelt. Byrådet i Viborg Kommune ser frem til i de kommende måneder at kunne koncentrere frikommuneindsatsen omkring iværksættelse af de allerede godkendte forsøg samt de ønskede kopiforsøg. De 14 nye forsøgsansøgninger er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøgningsskabelon og vedlagt som bilag til denne skrivelse. Med venlig hilsen Søren Pape Poulsen Borgmester Lasse Jacobsen Kommunaldirektør

3 Forslag til forsøgsansøgninger frikommuneforsøgets 4. runde Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Nørremarken som social økonomisk virksomhed Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget I vores samfund i dag har det at være på arbejdsmarkedet en helt afgø- me- rende betydning for ens position i samfundet. Det er igennem jobbet vi henter indtjening, får udfordringer, finder ning og får dækket store dele af sine sociale s behov. Det er gennemm arbejdet vi som danskere har voress identitet. For de, der ikke er i beskæftigelse på grund af kriser, sydom og sociale vanskeligheder, bliver konsekvensen derfor d ekstraa belastende. Med den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet oplever vi, at socialt udsatte borgere bl.a. med psykosociale handicapss har svært ved at opnå og fastholde en varig plads på arbejdsmarkedet. Disse borgere har dermed en øget risiko for at blive marginaliserem et i forhold til ar- med psykosociale handicaps bedre adgang til at fåå et job på særlige vilkår (fleksjobb /job med løntilskud til FP) F er begrebet Social Økonomisk Virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder med et særligt ide- bejdsmarkedet og dermedd truet på deres identitet. Et af svarene på udfordringen med at kunne tilbyde udsatte borgere grundlag. Derr findes ikke officielt nogen definition for hvilke virksomhe- enighed om, at nedenstående kriterier er en rettesnor. Virksomheden har et socialt formål Virksomheden er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor Virksomheden har et CVR-nr. der, der må kalde sig socialøkonomiske. Alligevel er der bred Social Økonomisk Virksomhed er en non n profit virksomhed, hvor det eventuelle overskud ved virksomhede ns drift geninvesteres i virksom- heden for at genere mere produktion, flere opgaver og ansatte. Institutionen Nørremarken under beskæftigelsesområdet i Viborg kommune vil gerne afprøve grænsefladerne imellem socialøkonomisk virksomhed, som et privat initiativ og med m offentlig inddragelse, herunpå områ- der en delvis offentlig medfinansiering. Vi tænker, at det kunne være perspektivrigt at udvikle praksis det. Afsættet for forsøget tages i Nørremarken, som er r en specialiseret 1

4 psykiatrifagligg enhed og bygger på at videreudviklev e de værkstedsenhe- der der og produktionsformer samt opgaver omkring LAB lovsindsats, allerede er igangsat for udsatte med psykosociale p handicaps. Nørremarken har pt. 70 borgere i beskyttet beskæftigelse samt 62 bor- pro- gere i diversee erhvervsafklaringsforløb, og består af 7 forskellige duktionsenheder, der samlet i 2011 havde en omsætning på ,-kr.. Nørremarken har en lang tradition for at samarbejde med det lokale private erhvervsliv og ser store perspektiver i at kunne få en mere er- hvervsrettet profil ved at kunne agere som social Økonomisk virksom- hed med de fordele dette indebærer. Målsætningen n vil være at udvikle et varigt arbejdstilbud til de udsatte borgere, som har store vanskeligheder ift at få beskæftigelse på det orom det dinære arbejdsmarked. Det vil imidlertid være nødvendigt at fåå dispensation fra kravet procentuelle antal ansatte på særlige vilkår v man må have i en virksomealisere hed contra antallet af ansatte på ordinære vilkår for at kunne ovenstående ide. Det vil ligeledes være nødvendigt at blive fritaget for de vejledninger arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagtee projekter for ledige, da vejledningen lægger store begrænsninger på ordretilgangen og samarbejdet med virksomhederne samt omsætningsstrategi. Der er så- ledes store begrænsninger i mulighederne for udvikling af nye arbejds- pladser. Karakteristik ka ved Nørremarken somm social økonomisk virksom- på hed: Har et socialt formål og skaber udvikling / partnerskaber tværss af sektorer Socialt entreprenørskab En arbejdsplads i vækst En innovativ arbejdsplads Geninvestere et eventuelt overskud i virksomhedens drift /produktudvikling/medarbejdertrivsel 2. Mål og forventedee resultater Visionerne med at omdanne Nørremarken til enn socialøkonomisk virksomhed er følgende: 1. At skabe varige beskæftigelsesmulighederr på særlige vilkår for mennesker med psykosociale handicaps i Viborg kommune. 2. At skabe en arbejdsplads der besidder en høj grad af medar- med 30 % bejderinvolvering /medarbejderindflydelse 3. At virksomheden Nørremarken kan øge sin årlige omsætning 4. At virksomheden kan øge sin medarbejderstyrke ansat på særegne af- lige vilkår med 6 årsværk 5. En arbejdsplads med salg af produkter p og ydelser fra delinger samt fra samarbejde med lokale virksomheder. 2

5 6. En innovativ arbejdsplads der skaber nye produkter og involve- fra jobcenteret i Viborg kommune re samarbejdspartnere fra dett private erhvervsliv samtt 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at kunne drive Nørremarken som en rentabel virksomhed vil det give muligheder for, at oprette job på særlige s vilkår for borgeree med psykosociale handicaps. Der er tale omm varige ansættelser og derfor d vil de nyansatte have et li- ansatte geværdigt ansættelsesforhold og samarbejde medd det alleredee personale. Dee nyansatte vil opnå en anden identitet end det klientfor- hold, der typisk opstår, når man f.eks. er ansat i beskyttet beskæftigel- og se (serviceloven 103). For at kunne øge vores ordretilgang og dermed øget omsætningen muligheden for at ansætte flere i beskæftigelse påå særlige vilkår, vil det være nødvendigt at vi får dispensationn for de vejledninger Arbejdsmar- særligt kedsstyrelsenn har udarbejdet vedr. afsætning af produktion forr tilrettelagte forløb. De givne regler giver os ikke mulighedd for at ageree på markedsmæssi- ge vilkår, hvilket er helt nødvendigt hvis vi skal udvikle vores virksom- hed optimalt. 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Udvidelsen aff medarbejderstaben medd ansatte på å særlige vilkår i pro- ift. duktionen giver personalet tid og mulighed for at tænke innovativt udvikling af nye produkterr i samarbejde med samarbejdspartnere in- med denfor det private erhvervsliv. Mulighed for ubegrænset at kunne ansættee borgere i job løntilskud til førtidspensionister. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2 og kap. 12 Lov om aktiv socialpolitik, 10 Lov om sygedagpenge, 32 og 40 Lov om sociall service, 114 og 117 Dispensation fra vejledning 9066 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kom- virk- munernes særligt tilrettelagte projekter for r ledige Processen med at udvikle Nørremarken, som en Socialøkonomisk somhed vil løbende blive evalueret internt. Nørremarken vil udarbejdee progressionsskemaer bl.a. til at følge udvik- medarbejderti ilfredshed m.m. Den opsamlede evidens, viden og erfaring vil efterfølgende blive for- ling ift. virksomhedens udvikling / omsætning, medarbejderansættelser, midlet videre, således at man fremadrettet kan anvende de indhøstede erfaringer, somm inspirationn og på et længere sigt udvide og udvikle til- svarende model for socialøkonomiskvirksomhed andre steder. 3

6 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Udvidet brobygning til unge flygtninge under u 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge flygtninge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik på at un- på derstøtte, at målgruppen er bedre rustet til at få et varigt fodfæste arbejdsmarkedet. 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er flygtninge omfattet af Udlændingelo- vens 7, 8, 9b og 9c. Den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers brobygningsforløb skal udvides til at gælde al- le unge under 30 år indenfor ovennævnte målgruppe. En udvidet brobygningsordning skal understøtte at flest mulig aff de ny- tilkomne unge flygtninge gennemfører en e studie- eller erhvervskompe- med an- tencegivende uddannelse, og tiltaget skal ses i sammenhæng søgning om udvidelsen af uddannelses spålæg. Det forventes at en udvidelse af brobygningsordningen kan resultere i at et stigende antal unge flygtninge gennemfører enn studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Tidligere erfaringer har vist, at der er ett udtalt behovv for en at under- ud- støtte overgangen til en studie- eller erhvervskompetencegivende dannelse for dee unge som er målgruppee for denne ansøgning. En udvi- red- delse af de nuværende muligheder for brobygning, vil give et godt skab til øge succesraten for de unge i målgruppen m som vurderes til at have evner til at gennemføre en uddannelse. Der ansøges om en udvidelse af 10e i Lov om vejledning om ud- m.v., dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse således at helee målgruppen for denne ansøgning a omfattes af mulighe- derne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag 4

7 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Udvidet uddannelsespålæg til unge under 30 år Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Viborg Kommune ønsker et skærpet fokus på, at indsatsen for unge har et uddannelsesrettet perspektiv med henblik påå at understøtte, at målgruppen er bedre rustett til at få et varigt fodfæste på et arbejds- marked med stigende krav til kompetenceniveau 2. Mål og forventedee resultater Målgruppen forr ansøgningen er alle unge under 30 år. Uddannelsespålægget retter sig mod alle i målgruppen uanset om de vurderes til at have evne til at gennemføre en uddannelse eller ej. For den del af målgruppen som ikke vurderes at have evne til at gen- nemføre en ordinær uddannelse betyder det, at indholdet i uddannel- or- sespålægget skal udvides til at omfatte indsatser der ligger udover dinære uddannelsesforløb, fx virksomhedspraktikker der indeholder konkrete uddannelsesrettede aktiviteter, højskoleophold, del elementer af en ordinær uddannelse, brobygningsforløb på uddannelsessteder, mv. Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Med henblik påå at understøtte indsatsen vil der ligeledes blive ansøgt om en udvidelse af den nuværende brobygningsordning hvor unge i dag indtil det 19. år har mulighed for 6 ugers u brobygningsforløb. Denne ordning skal gælde for alle unge som er omfattet af f den aktuellee mål- bro- gruppe. Der er en særskilt frikommuneansøgning vedrørende en udvidet bygningsordning Det er hensigten at uddannelsespålægget skal være skrevet ind i den unges samledee plan, som skal erstatte hhv. Jobplan, Opfølgningsplan forr sygemeldte, Integrationskontrakt og Uddannelsesplan. Der henvi- sess til ansøgning om én plan. Målet er at allee unge under 30 år gennemfører en studie- eller er- hvervskompetencegivende uddannelse. For den del af målgruppen som ikke har evner til at gennemføre enn uddannelsee er målet att de får styrket en række beskæftigelsesrettedee kompetencer som kan øge muligheden forr en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om muligt 5

8 Pligt for unge under 25 år til at tage en e uddannelse Noter 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om enn person under 25 år, derr er omfattet af 2, nr. 1-3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, b vil kunne gennemføre en uddannelse påå almindelige vilkår. Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre enn uddannelse, skal jobcenteret pålægge personenn inden forr en nærmeree fastsat frist at komme med m forslag til en eller flere rele- den vante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som pågældende kan ansøge om optagelsee på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et e forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign. Stk. 3. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætnin- at sø- ger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist ge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2. Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som på- ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddan- nelsesinstitutionen om, at den unge efter 21 b er pålagt at påbegyn- de en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge. begynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særligee vanskeligheder Ændringer: : Ændret 1/ ved ÆL.483 (LF ). Ændret sammen med overskrift 1/ ved ÆL.479 (LF ). Indsat sammen med overskrift 1/ ved ÆL.239 (LF ) Der søges endvidere om en skærpelse af bestemmelserne i Integrati- onslovens 16a i forhold til a) uddannelsespålægget skal gælde for alle unge under 30, her- li- under de ikke-uddannelsesparate b) for de ikke-uddannelsesparatee skal uddannelsespålægget geledes omfatte indsatser der ikke er ordinære uddannelses- forløb, men forløb som har et uddannelsesu sret- på sigt bliver i stand til at gennemføre en e erhvervskompetencegivende uddannelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Det forventes, at et stigende antal ungee vil gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Ensartet og konsekvent fokus på uddannelse hos sagsbehandlere i Jobcentret og eksterne aktører. Kontinuerligt fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik påå fastholdelse i uddannelse. 4. Forsøgshjemler Der søges om en udvidelsee af nedenstående lovgivning til at gælde al- le unge under 30 år: 6

9 tet/opkvalificerende sigte For de ikke uddannelsesparate søges der d ligeledess om en undtagelse fra Integrationslovens 16a stk. 2 som fordrer, at der er tale om udde ikke- dannelser somm berettiger til SU, elevlønn o.lign. Aktiviteterne for uddannelsesparate skal kunne igangsættes på kontanthjælp. 5. Evaluering Der ansøges endvidere om en udvidelsee af 10e i Lov om vejled- be- ning om uddannelse og erhverv samt pligt til l uddannelse, skæftigelse m.v., såledess at hele målgruppen for denne ansøgning omfattes af mulighederne i stk. 10e. Der gennemføres evaluering med fokuss på: at fleree kommer i gang med et uddannelsesu sforløb end i dag at uddannelsesforløbet påbegyndes hurtigere end i dag at der er klare mål om uddannelse i den enkeltes plan 7

10 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Viborg Fritagelse for fremmøde kontanthjælp uanset u målgruppe Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Alle kontanthjælpsmodtagere skal kunne tilmelde sig Jobcentret som ledig digitalt uden efterfølgende fremmøde mhp. visitering og indplace- muligt forr dagpengemodtagere. ring i match-kategorier ligesom det på nuværende n tidspunkt er Forsøget vedrører alene tilmelding somm jobsøgendee i Jobcenteret, og indebærer ikkee ændringer i proceduren for ansøgning om kontant- Den digitale tilmelding skal kobles med en digital selvvisiteringsløs- ning, hvor kontanthjælpsansøgeren viaa den digitalee guide får svar på hjælp, der søges ved fremmøde hos kommunens ydelseskontor. om pågældende er berettiget til kontanthjælp eller ej. Hvis den ledige på baggrund aff de indtastede oplysninger umiddelbart ser ud til at væ- m. krav om indscanning af dokumentation til brug for behandling af an- re berettiget til kontanthjælp ledes den ledige over til ansøgningsskema søgningen. Samtidig guides den ledigee til tilmeldingsfunktionen i forhold til jobcen- tret og desudenn også til et selvvisitering gsredskab, som giver en forelø- big matchkategorisering. Ved efterfølgende jobsamtaler/kontakt med ledige revurderes match- indplaceringen. Hensigten er, at de arbejdsmarkedsparate automatisk guides/indkaldes videre til infomøde, hvor de orientereress om regler og muligheder i le- end blot ledighed kan identificeres og indkaldes til individuel samtale. dighedsforløbet og at personer, der angiver at have andre problemer 2. Mål og forventedee resultater Der ønskes målrettet og behovsbestemt fremmøde i jobcentret gen- der- nem en enkleree indgang for alle via selvbetjeningsmuligheder og med mindre besvær/transport for den enkelte e borger. Antallet af fremmødegangee kan reduceres og der kan gives mere mål- rettet og effektiv service tilpasset målgruppen. Harmonisering af reglerne for tilmeldingg til jobcentret på tværs af mål- forr indførelsen af medborgerskabsfundamentet i jobcentret. grupper (jf. muligheder for dagpengemo odtagere). Udbredelse af digitale selvbetjeningsmuligheder, som understøttende 8

11 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøget kræver adgang till en digital løsning, hvor kontanthjælpsmod- Ud tagere kan tilmelde sig jobcentret og foretage matchkategorisering. over tilmelding og selvvisitering skal It-løsningen desuden være kom- for bineret med enn kontanthjælpsberegner, som giverr ledige mulighed selv at undersøge mulighederne for omm de er berettiget til kontanthjælp eller ej og mulighed for at indsende elektronisk ansøgning med obli- af gatorisk krav om vedhæftett dokumentation til brug for behandlingen ansøgningen. Der skal oprettes en IT understøttelse, som for dagpengemodtagere - dvs. at en tilmelding via Jobnet automatisk registreres i fagsystemet, KMD -opera. Der skal udarbejdes en letforståelig guide, sådan dee ledige undgår at fejlvisitere sig selv og dermed få startet på forløb, som de ikke er mål- gruppe for. 4. Forsøgshjemler Bekendtgørelsee nr. 199 af 1. marts 2012 om en aktiv beskæftigelses- efter lov indsats: 9. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering skal modta- ge hjælpen alene på grund af ledighed, skal tilmeldee sig som arbejds- aktiv socialpolitik kan tilmelde sig digitalt via selvbetjeningg på Jobnet eller søgende, og kommunen skal sørge for,, at det sker. Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp efter lov om ved personligt fremmøde i jobcenteret. j Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering somm dokumentation for tilmeldin- i gen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt jobcenteret på den første åbningsdag efter e tilmeldingen med henblik på at få foretaget en matchvurdering, jf. bekendtgørelse om matchvurde- pga. ring. Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp ikke alenee ledighed, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret. Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning, kann dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret med match 1 Jobklar, jf. bekendtgørelse om matchvurdering. 10. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt enn ansøger af kontanthjælp bevilges kontanthjælp.. Fristen forr afgivelse af f denne meddelelse er 155 hverdage efter fremmødet i jobcenteret, jf. 9, stk. 3. Bekendtgørelsee nr af 28. dec om matchvurdering: 6. For personer, omfattet af lov om enn aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1-4, foretages matchvurderingenn ved alle jobsamtaler i det indi- viduelle kontaktforløb, jf. 17 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelses- 9

12 indsats. Stk. 4. For personer, der modtager kontanthjælp k efter lov om aktiv socialpolitik, ogg som er omfattet af et integrationsprogram efter integra- in- tionsloven, foretages matchvurderingenn ved alle opfølgninger efter tegrationslovens 20. Stk. 5. For personer, omfattet af lov om o en aktiv beskæftigelsesind- efter sats 2, nr. 2 og 3, samt for personer, der modtager kontanthjælp lov om aktiv socialpolitik, og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, foretages matchvurderingenn udover de i stykke 1 nævnte tilfælde, ved første henvendelse med anmodning om hjælp. 5. Evaluering Optælling af hvor mange der i forsøgsperiodf den tilmelder sig di- gitalt. Procentandel i forhold til den samledee andel af tilmeldin- ger i perioden. Registrering af fejlvisiteringer (pga. selvvisitering) Evaluering af nytteværdien af forsøget. Evaluering af borgertilfredshed (kvalitativ undersøgelse). 10

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Reduktion i antallet af planer Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Vi har mulighedd for at kopiere forsøg fraa andre frikommuners ansøg- idet vi ninger, som i store træk rummer nedenstående. Jf. juristernes vurdering skal vi dog indsende en ny ansøgning, ønsker en samling af alle planer incl. uddannelsesplan og integrati- onskontrakten,, som ikke indgår i de andre kommuners forsøg. Baggrund: Borgere har mistet overblikket og flere omtaler o alle papirer og aftaler der skal underskrives, som dine (sagsbehandlerens) planer. Vi ønsker, at antallet af planer bliver reduceret til énn plan et sted, hvor alle aktuelle aftaler er opstillet overskueligt for såvel borger som sags- behandlere. Nuværende planer o Uddannelsesplaner (UU) o Integrationskontrakt (jobcenter) o Jobplan (jobcenter) o Sygeopfølgningsplan (jobcenter) Planenn skal være borgernes ogg handlingsrettet nu er der for mange, det er forvirrende og uoverskueligt og planerne under- borge- skrivess af pligt og for sagsbehandlerens skyld ikke forr rens. Vi ønsker at indføre en administration/et sagsbehandlingssy- og stem, der understøtter en helhedsorienterett sagsbehandling som err overskuelig for såvel borger som dee involveredee sags- behandlere. Vi ønsker at opbygge et system, hvor: A. Aktuel fakta omkring borgeren er beskrevett kort og overskueligt ét stedd indholdet er borgerens CV m. uddannelse og er- hvervserfaring, interesser status vedr. økonomi og bolig, hel- omstillingsparathed og evne, indstillingsparathed og evne samt bred, sociale kompetencer og netværk, n personlige egenskaber: arbejdsidentitet (elementerne fra ressourceprofilen arbejds- be- evnemetoden). B. Aktuelle aftaler (planen) mellemm borger og Jobcenter err skrevet ét sted kort og overskueligt og med indhold aff de ak- kronologisk ét tredje tuelle aftaler. C. Én journal med alle baggrundsoplysninger og historik samlet sted. 11

14 A. og B. skal være med læseadgang for borgere mens C er sagsbehandlernes værktøj, men som på sædvanligvis skal uder an- leveress ved anmodning om aktindsigt. Sagsbehandler, der skal indgå ny aftale med en borger svarlig for at beskrive og opstille planen med alle de aktuelle aftaler i overskuelig og kronologisk orden. Historiske aftaler skal ikke fremgå. Den ledige vil på den måde altid have én plan, hvoraf alle afta- ler fremgår og kunne se aftalerne i sammenhæng med hinan- og af den Systemet skal bruges på tværss af afdelinger i jobcentret alle sagsbehandlere. Den aktuelle sagsbehandler er ansvarlig for at ajourføre og sikre at kun fakta f og aktuelle aftaler står be- nye aftaler og fakta, sådan vi kan finde de historiske oplysnin- ger i sagen. Der oprettes i journalsystemet under u den lediges cpr.nr. en skrevet i afsnit A og B. I journalen skal altidd være indskrevet mappee med planer historiske samt den aktuelle plan. Den aktuelle plan benyttes på tværs t af forvaltninger i kommu- vil kun- nen. Planenn vil være tilgængelig elektronisk for borgeren og ne underskrives elektronisk men m såfremt den lediunderskrivess og ud- ge/sygemeldte foretrækker det kan planen leveress i papirform. Via denn digitale postkasse under borger.dk kommunikeres med den ledige/sygemeldte i et sikkert system. (Undersøge IT-understøtning af a én plan, som kan underskrives digitalt t via nem.id. af den ledige/sygemeldtee og Jobcentret.) Pr. 23. januar lægges jobplaner ud påå jobnet på min side for de arbejdsmarkedsparate ledige og denne facilitet har direkte kommunikation medd a-kasserne. Forsøget betyder, at i de situationer, hvor en arbejdsmarkeds- facilitett ikke blive benyttet. Forslag: at jobplaner for forsikrede ledige altid oprettes gennem parat ledig har andre aftaler/planer med jobcentret vil denne jobnet..dk og at sygeopf.planen skal koordineres af sagsbe- fælles handleren med det indskrevne i jobplanen. For øvrige målgrupper i jobcentret kan vi benytte det nye og harmoniserede system. (Udfordring at få etableret en It-løsning,, der understøtter forslaget i forhold til KMD-opera og Jobnet.dk somm er landsdækkende systemer). 2. Mål og forventedee resultater Al fakta og allee aftaler med den ledige/sygemeldte skrives ind i hver sin skabelon, som er fællesredskaber og gælder på tværs af ydelser og forvaltninger. Indholdet i skabelonerne/ planen skal være aktuelt, kort og overskueligtt beskrevet. Dette vil givee overblik forr borger samt lette 12

15 evt. sagsbehandler skift. Ny sagsbehandler vil hurtigt kunne få overblik over sagen og servicen blive bedre over for borger, der ikke behøver repetere sin historie m.v. og desuden vil det sikkert være med til at korte sagsbehandlingstiden. Ændringen vil give overblik for borgerenn som det primære, men som det sekundæree også for sagsbehandlerne og dermed understøtte en effektiv koordineret indsats. 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler Udvikling af nyt fælles system jf. beskrivelsen dogg vil den fulde ge- vinst mht. evt. afkortning af sagsbehandlingstid og overblik for sagsbe- handler først være en realitet, efterhånden som nuværende sager luk- let- kes og alle oplysninger ligger i det nye system. Indtil da vil vi kunne te overblikket for borgeren, men sagsbehandler bliver nødt til att orien- 9a tere sig i hele sagsmappen omkring historiske data.. Lov en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 om jobplan og kapitel om integrationskontrakt. Lov om sygedagpenge kapitel 6 om sygeopfølgningsplan. Lov om vejledning om uddannelse og erhverv e samt t pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 5. Evaluering Målet er kvalitativt og måles via tilbagemeldinger gennem spørgeske- på maer kombineret med fokusgruppeinterview af ledige/sygemeldte den ændrede praksis. Sagsbehandlerne vurderer den ændrede praksis gennem fokusgruppe- plan interview. Hos begge grupper svarer 90 % at samlingen af allee aftaler i én har givet overblik og gjort planen til et aktivt, a brugbart og målrettet red- skab, der sikrer koordinering af en helhedsorienteret indsats. 13

16 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Dispensation n i forhold til forholdstallet t mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Startdato Slutdato Jette Lorenzen Telefon Øge adgangen for at dagpengeberettigede ledige, kontanthjælps- modtagere samt ledige fleksjobberettigede til at fåå tilbud om virk- somhedsprak ktik eller løntilskud i frivillige foreninger. Der søges omm dispensation i forhold til t reglen om, at der i forbindelse med indgåelse af aftale om en virksomhedspraktik eller en løntil- ordinært ansat altså en dispensation i forhold till reglen om et rime- skudsperiode e skal være enten en indehaver eller mindst 1 person ligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskudd og antallet af per- soner i virksomhedspraktik efter kapitel 11 samt ansatte med løntil- skud efter kapitel 12. Hos frivillige organisationer er der oftee ingen ordinært ansatte, idet foreningen f drives af frivillige. Såfremt organisationen har veldefinerede og beskrevne opgaver kombineret med at foreningens formand eller et andet bestyrelses- medlem aktivt vil introducere, oplære, løbende følge op (som ud- med virksomhedspraktik/ /løntilskud ønsker vi at kunne give tilbuddet til t den pågældende ledige. gangspunkt daglig opfølgning) og understøtte denn ledige i perioden 2. Mål og forventedee resultater Vi vurderer, at et sådant tilbud vil understøtte denn ledige i forhold til at opnå ustøttet beskæftigelse jf. 222 i LAB gennem opbygning af netværk, oplæring i eller vedligeholdelse af kompetencer samt give praktisk erfaring alt sammen til gavn for den lediges jobsøgning. Formålet med den øgedee adgang til at a komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i frivillige foreninger err dels udvidee mulighederne for at ledige kann afprøve, udvikle og vedligeholde kompetencer med re- i at øge og/eller udvikle sine aktiviteter til gavn forr levante arbejdsopgaver og dels at understøtte frivillige organisationer samfundet. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Oplyse ledigee og frivillige foreninger om o muligheden. 14

17 4. Forsøgshjemler 5. Evaluering Lov nr. 710 af om en aktivbeskæftigelsesindsats 48 og 62 uddybet i bekendtgørelsen nr. 199 af a 1. marts 2012 i 53 samt på AMS s hjemmeside uddybet under spørgsmål/svar om løn- er tilskudsjob: t Bemærk, at opfyldelse af rimelighedskravet forudsætter, at der mindst 1 ansat - eller 1 indehaver. (Dette kan i nogle frivillige for- eninger væree et problem) Hvis dette ikke er tilfældet, er rimeligheds- under kravet ikke opfyldt og dermed kan man ikke ansættes i løntilskud/virksomhedspraktik. Gennem opgørelse af antallet i virksomhedspraktik/løntilskud denne dispensation og opsamling af hvad de pågældende ledige har opnået gennem tilbuddett herunder hvor mange er kommet videre i andre job eller blevet ansat på ordinære vilkår i foreningen. 15

18 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. Beskrivelse af forsøget Viborg Indhentning ogg brug af oplysninger fra Sundhed.dk S i en helhedsoriente- rett indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne. Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Med henblik påå iværksættelse af en tidlig, målrettet,, evidensbaseret og koordineret indsats på tværs af sundhedsområdet og beskæftigelses- på området ønsker Jobcenter Viborg adgang til at hente oplysninger individniveau fra Sundhed.dk. Alle data på cpr-niveau opsamles og transformeres s til vi- med risiko for lang varighed. De opsamlede data kombineres med data den/anbefalinger til brug i sagsbehandl ingen i sygedagpengesager fra de kommunale fagsystemer om bl.a. den beskæftigelsesrettede indsats og kan medvirke til at danne evidensbaseret viden om, hvilken indsats (på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet), der giver det mest effektive forløb i forhold til at få borgeren tilbage i på arbejdsmar- der gi- kedet/i job. De opsamlede data skal anvendes til udvikling af enn IT-løsning, ver en automatisk risikovurdering/kategorisering af alle sygedagpen- indsats på baggrund af den store opsamling af dataa om tilsvarende for- gesager giver mulighed for at få en objektiv vurdering og anbefalet løb. Der ønskes desuden adgang til at anvende data fraa sundhed.dk om- kring den enkelte sygemeldtes forløb som en del af f dokumentatio- nen/baggrundsviden i behandlingen af sygedagpengesager. 2. Mål og forventedee resultater Der ønskes adgang til dataa på baggrund af samtykke-erklæring ind- om sygedagpenge fra sygemeldte borgere. Jobcentret ønsker med projektet straks i sygedagpengeforløbett at kun- sendt samtidig med oplysningsskemaett i forbindelsee med ansøgning ne spotte sygemeldte med risiko for langvarig sygeperiode og gennem forebyggelse/tidlig indsatsa kunne iværksætte en indsats, der statistisk har givet den hurtigste raskmelding og dermed kunne sikre den kortest mulige periodee på sygedagpenge. Indsatsen skal bestå af koordinere- de sundhedsmæssige og beskæftigelse esmæssige elementer. Adgang til oplysninger om borgerens forbrug af regionale sundheds- kvali- ydelser vil øge mulighederne for at iværksætte en mere målrettet, ficeret og koordineret indsats på tværs af sundhedsområdet og be- skæftigelsesområdet. 3. Hvordan nås de opstil- Vi forventer på baggrund af dataopsamlingen og den udvidede adgang til data om denn enkelte borger, at kunnee lave en mere præcis risikovur- og dering, at kunne iværksætte en tidligeree og mere målrettet indsats herigennem afkorte sygeperioden perioden på sygedagpenge. Projektet indebærer en investering i en It-løsning, som opsamler data og transformerer disse til viden/anbefalinger til brugg i sagsbehandlingen 16

19 lede mål? 4. Forsøgshjemler i sygedagpengesager med risiko for lang varighed. Løsningen skal dels opsamle historiske data (viden om risiko indikatorerr og om hvilke ind- og satser, der giver den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet) dels give en elektronisk løsning i forholdd til det obligatoriske oplys- de sy- ningsskema udbygget med supplerendee oplysninger indtastet af gemeldte, somm giver en automatisk risikovurdering/kategorisering af alle sygedagpengesager. Lov nr. 656 af 15. juni om retssikkerhed og administration på det sociale område: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøgee hos en læge eller blive indlagt til observati- der kan have betydning for hjælpen. on og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt p til at oplyse om ændringer, 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, ud- sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handlerr på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter,, arbejdsgivere og private, der dannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede udfører opgaver for det offentlige, giverr oplysningerr om den pågælden- op- de, der er nødvendige for at behandle sagen. s Dettee gælder også lysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplys- ninger, ligesomm myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehus- opta- journaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der ges retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. 5. Evaluering 12 c. Til brugg for tilrettelæggelsen af omsorgsopgo aver m.v. efter 79 a og kapitel 16 i lov om social service og o sundhedsloven samt til brug forr opfølgning af sager efter 8-10 i lov om sygedagpenge kan kom- på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke. Evaluering gennemføres med fokus på, om den opsamlede viden og munalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse adgang til sundhedsoplysninger Giver ny viden, der kan effektivisere og kvalificere indsatsen Medvirker til kortere gennemsnitlig varighedd Medvirker til større brugertilfredshed. 17

20 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Viborg Nye forlængelsesmuligheder - sygedagpenge Startdato Slutdato Jette Lorenzenn Telefon Beskrivelse af forsøget Forsøget tagerr afsæt i lovgivningen omm udbetaling af sygedagpenge i maksimalt 52 uger medmindre man somm sygemeldtt opfylder en af 7 for- og sagsbehandlere som urimeligt begrænsende i forhold til personer, der lider af en alvorlig sygdom(der ikke er i terminalfasen), men som længelses betingelser i sygedagpengeloven. De 7 forlængelsesmuligheder opleves af a borgere, samarbejdspartnere stadig er i et behandlingsforløb og hvorr ikke lægefagligt foreligger er- ikke efter en lægelig vurdering skønness at ville kunne genoptage er- klæringer om at sygdommen er enten stationær s eller hvor pågældende hvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 x 52 uger r regnet fra varig- hedsbegrænsningens indtræden. Vi ønsker adgang til at kunne forlænge sygedagpengene for personer i en sådan situation på baggrund af en ægeerklæring, der bekræfter at pågældende har en alvorlig sygdom med usikkerhed omkring udfaldet - varig tilstand eller helbredelse efter et langvarigt behandlingsforløb. Baggrunden err et ønske om at understøtte borgere ramt af alvorlige sygdomme i at t holde fuld fokus på indsats/behandling, der understøtter raskmelding - samt ikke mindst at få en mere ensartet behandling af al- om de le borgere uanset om de har en klar diagnose og prognose, eller eks. har en kræftdiagnose, hvor prognosen er usikker. Borgere med en usikker diagnose og prognose er i forvejen hårdt ramt og et afslag påå forlængelsee af sygedagpengeudbetalingen efterr de 52 uger (evt. refusion til arbejdsgiver) kan gøre situationen endnu mere kompliceret og kan konkret betyde opsigelse fra en arbejdsgivers side. 2. Mål og forventedee resultater Målet med forsøget er at få en mere retfærdig /forståelig praksis i for- hold til at kunnee forlænge sygedagpeng gene. De nuværendee regler omkring varighedsbegrænsningen og undtagel- fokus sesmulighederne betyder konkret, at der i sagsforløbet er meget på at indhente dokumentation i forhold til hvorvidt borgeren opfylder be- til tingelserne for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen og dette trods for at borgere med en usikker diagnose og prognose alligevel ik- mange måneder før evt. ophør af rettenn til sygedagpenge. ke er berettigett til at få forlænget sygedagpengene. Borgerens usikker på forlængelsesmulighederne påvirker forløbet 18

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere