ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde"

Transkript

1 Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Murværk Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet... 3

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Mørtel Betonudfyldning Isolering Hjælpekomponenter Renovering Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Fugtspærre Byggesten Mørtel Generelt Receptmørtel Funktionsmørtel Betonudfyldning Isoleringsmaterialer Bindere Armering Tegloverliggere/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Hjørnebeskyttere Sålbænke Løskanter Indmuringskomponenter Profileret plastplade mv Dilatationsfuger Syre Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpuds Puds Kalk Væv til pudsarmering Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Nedtagning af murværk... 8

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Højtryksrensning Kemisk rensning Laserafrensning Behugning Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Fugtspærre Generelt Hulmur Skalmur Opmuring Generelt Hulmur Skalmur... 10

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Indervægge Fugning Isolering Generelt Hulmur Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Hulmur Skalmur Tegloverligger/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Sålbænke, rulskifte Sålbænke, præfabrikerede Løskanter Indmuring af komponenter Dilatationsfugning Afsyring Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser... 1

6 1. Orientering Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.340, Basisbeskrivelse -_stoebte_undergulve

7 2. Omfang Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 1 Nedbrydning 2 Konsol på sokkel (bæring til ny formur) 3 Facademur 4 Sålbænke 5 Sokkelisolering og udv. puds. 6 Tilmuring / lukning af huller i vægge 7 Lukning af huller i dæk 8 Pudsreparation indvendig 9 Porebetonvægge 10 Tilmuring af vindueshuller i eksisterende badeværelser 11 Slidlag 12 Gulvklinker i vådrum 13 Gulvklinker i opgang (ved elevator) 14 Vægfliser i vådrum 15 Udstøbning af skakte 16 Stål, søjler og bjælker m.m. 17 Elevatorskakte og teknikrum 18 Nyt terrændæk 19 Støttemure i terræn 20 Rampe til vaskeri 21 Nye reposer ved elevatorer Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af <x>: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af smedeentreprenøren: Stålsøjler til bæring af altaner Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Følgende dokumentation skal leveres:

8 2. Omfang Side : 2/4 Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres 14 dage før aflevering. Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres inden levering af produkter der indgår. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Der er fundet asbestholdige materialer i projektet. Der er fundet PCBholdige materialer. Der er påvist bly i fliseglasur og maling. Der er ikke fundet klorerede paraffiner. For omfang og håndtering af forurenede materialer henvises til vedlagte Bygningsundersøgelse, I øvrigt henvises til gældende branchevejledninger Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at arbejdet er udført.

9 2. Omfang Side : 3/ Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest <x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: Følgende prøver skal udtages/udføres: Følgende dokumentation skal leveres: Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Mursten til facademur, jf. bygningsdelsbeskrivelse

10 2. Omfang Side : 4/4 Gulvklinker Fliser Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Prøver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: 2.12 Rengøring Følgende udføres under andet arbejde: udføres af <x>entreprenøren.

11 3. Generelle specifikationer Side : 1/12 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Transport og oplagring Deponering skal ske: <x> Stillads For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport. Koordineres af hovedentreprenøren, der er fælles stilads Arbejdets planlægning 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010, Godkendt DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 Ad stk. 3.

12 3. Generelle specifikationer Side : 2/12 a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010. Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010, Godkendt d) DS/EN DK NA:2010, Godkendt e) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007, Godkendt g) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1: Murværk Ad stk. 1. a) DS/EN :2006, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2011 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2006, Godkendt Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2008, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, Godkendt c) DS/EN DK NA:2007, Godkendt d) DS/EN DK NA:2007, Godkendt Ad stk. 3. DS/INF 167:2010

13 3. Generelle specifikationer Side : 3/12 Ad stk. 4. a) DS/EN 771-1:2011 b) DS/EN 771-2:2011 c) DS/EN 771-3:2011 d) DS/EN 771-4:2011 e) DS/EN 771-5:2011 f) DS/EN 771-6:2011 Ad stk. 4. Murerhåndbogen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. Murstensforbandter, fagbog:1996 Ad stk. 3. Vejledning - Fugtspærre i murværk:2002 Ad stk. 4. Vejledning - Isolering i hulmure: maj 2003 Ad stk. 5. Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november 2002 Ad stk. 6. Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli 2008 Ad stk. 7. Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar 2005 Ad stk. 8. Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure auguat 2003 Ad stk. 9. Tegl 18:2003 Ad stk. 10. Tegl 28:1999 Ad stk. 11. Vejledning om Radon og nybyggeri, 2.udgave november 1993 Ad stk. 12. SBi-anvisning 211:2005 Ad stk. 13. juli 2007 Rettelsesblad juli 2007

14 3. Generelle specifikationer Side : 4/ Mørtel Ad stk. 1. DS/EN 459-1:2010 Ad stk. 2. DS/EN 197-1:2011 Ad stk. 3. DS/EN 13139:2003 DS/EN 13139/AC:2004 Ad stk. 4. DS/EN 933-1:2004 DS/EN 933-1/A1:2006 Ad stk. 5. DS/EN :2001 DS/EN /A1:2007 Ad stk. 6. DS/EN 998-1:2010 Ad stk. 7. DS/EN 998-2: Betonudfyldning Ad stk. 1. DS/EN 206-1:2002 DS/EN 206-1/A1:2009 DS/EN 206-1/A2: Isolering Ad stk. 1. DS/EN :2007 Ad stk. 2. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli Hjælpekomponenter Ad stk. 1. a) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 b) DS/EN 845-2:2004 c) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 2. ISO 427:1983

15 3. Generelle specifikationer Side : 5/12 Ad stk. 3. DS/EN AC:2008, godkendt DS/EN /AC:2011 Ad stk. 4. EN DK NA:2007, Godkendt EN DK NA:2011 Ad stk. 5. a) DS/EN :2006 b) DS/EN :2006 c) DS/EN :2006 d) DS/EN :2009 e) DS/EN : Renovering Ad stk Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Fugtspærre Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen Byggesten Type: <x> Stentype: <x> Toleranceklasse: <x> Gruppe: <x> Kategori: <x> Normaliseret trykstyrke: Minimum <x> MPa Frostbestandighed: <x> Saltindhold: <x> Overflade: <x> Farve: <x>

16 3. Generelle specifikationer Side : 6/ Mørtel Generelt Receptmørtel Anvendelse: <x> Type: <x> Funktionsmørtel Anvendelse: <x> Type: <x> Trykstyrke: <x> Holdbarhed: <x> Betonudfyldning Anvendelse: <x> Styrkeklasse: <x> Holdbarhed: <x> Sætmål: <x> Maksimalt tilslag: <x> mm Isoleringsmaterialer Anvendelse: <x> Type: <x> Maksimal varmeledningsevne: <x> W/mK Tykkelse: <x> mm Bindere Type: <x> Diameter: <x> mm Eksponeringsklasse: <x> Elasticitetsmodul: <x> MPa Trækforankring: <x> kn i mørteltype <x> Flydespænding: Minimum <x> MPa Armering Type: <x> Diameter: <x> mm Eksponeringsklasse: <x> Minimum flydespænding: <x> MPa Tegloverliggere/-bjælker Anvendelse: <x> Last: <x> kn/m Eksponeringsklasse: <x> Maksimal deformation: <x> af spændvidden Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Anvendelse: <x> Type: <x> Dimension: <x> mm x <x> mm Stålkvalitet: <x> Eksponeringsklasse: <x>

17 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Hjørnebeskyttere Eksponeringsklasse: <x> Stålkvalitet: <x> Fastgørelsesmiddel: <x> Sålbænke Materiale: <x> Løskanter Anvendelse: <x> Materiale: <x> Indmuringskomponenter Anvendelse: <x> Type: <x> Dimension: <x> mm x <x> mm x <x> mm Profileret plastplade mv. Anvendelse: <x> Type: <x> Dilatationsfuger Anvendelse: <x> Type: <x> <x> Syre Type: <x> Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Mørteltype: <x> Filtsning Mørteltype: <x> Sækkeskuring Mørteltype: <x> Berapning Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Tyndpuds Kornstørrelse: <x> mm Puds Udkast Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Grovpuds

18 3. Generelle specifikationer Side : 8/12 Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm. Finpuds Mørteltype: <x> Kornstørrelse: <x> mm Kalk Kalktype: <x> Farve: <x> Væv til pudsarmering Type: <x> 3.6 Udførelse Generelt Kontrolklassen: normal Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Nedtagning af murværk Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Efterfølgende overflade skal <x> kalkes.

19 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Blæsemiddel: <x> Type lavtryksblæsning: <x> Højtryksrensning Type: <x> Kemisk rensning Rensemiddel: <x> Laserafrensning Behugning Metode til fjernelse af støv mv.: <x> Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Der skal mures i <x> forbandt med eksisterende murværk. Der skal udføres fortanding i eksisterende murværk så korrekt forbandt opnås Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Tilslutninger ved tilstødende bygningsdele: <x>

20 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Fugtspærre Generelt Hulmur Skalmur Opmuring Generelt Hulmur Forbandt: <x> Skalmur Forbandt: <x> Indervægge Fugning Fugetype: <x> Fugeform: <x> Isolering Generelt Hulmur Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Maksimal tilladelig forhåndsdeformation: <x> mm Der skal <x> monteres plastskive på hver enkelt binder. Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm. Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet mm Hulmur Skalmur

21 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Tegloverligger/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Sålbænke, rulskifte Fremspring: <x> mm Fald: <x> Sålbænke, præfabrikerede Fremspring fra murværk til drypnæse: <x> mm Fald: <x> Glidelag: <x> Løskanter Fremspring: <x> mm Indmuring af komponenter Dilatationsfugning <x> Afsyring Murværk må <x> afsyres Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Udkast Grovpudsning Finpudsning

22 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Asbest PCB Skimmelsvamp Arbejde med bly Demontering af isolering 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 1/15 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for murværk Bygningsdels-ID, 1 Nedbrydning 2 Konsol på sokkel (bæring til ny formur) 3 Facademur 4 Sålbænke 5 Sokkelisolering og udv. puds. 6 Tilmuring / lukning af huller i vægge 7 Lukning af huller i dæk 8 Pudsreparation indvendig 9 Porebetonvægge 10 Tilmuring af vindueshuller i eksisterende badeværelser 11 Slidlag 12 Gulvklinker i vådrum 13 Gulvklinker i opgang (ved elevator) 14 Vægfliser i vådrum 15 Udstøbning af skakte 16 Stål, søjler og bjælker m.m. 17 Elevatorskakte og teknikrum mv. 18 Nyt terrændæk 19 Støttemure i terræn 20 Rampe til vaskeri 21 Nye reposer ved elevatorer 4.1 Orientering 4.2 Omfang Ad1 Nedenstående beskrivelse af nedbrydningsarbejdet, fagbeskrivelse og tegningsmateriale skal betragtes som vejledende. Entreprenøren skal ved selvsyn orientere sig om arbejdets omfang og opbygningen af de eksisterende bygningsdele. I fællesbetingelser afs. 8 Tidsstyrring er der anført fremgangsmetode der skal indarbejdes i nedbrydningsentreprisen Alle altaner nedbrydes i fuldt omfang, inkl. fundamenter herfor. Facadetegl på alle blokke nedbrydes til plan bagmur. Der er udført stenbinder og disse skal skæres fri (ikke bankes af hensyn til bagmur) På gavlene skal der monteres UNP 140 profiler med en afstand af max. 3 meter, profilerne boltes til dækkanten og i soklen. Profilerne skal være med huller i flangen per 300 mm. UNP profilerne monteres mellem stue og 1 sal og 1 sal og 2 sal for at stabiliserer bagmuren efter nedbrydning af formuren. I hullerne i flangen monteres der klæbeankre til for fastgørelse af bagmuren.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 2/15 Eksisterende vinduer skal fastgøres til bagmur inden nedbrydning af facade jf. tegninger. Beboere skal varsles 14 dage før fastgørelsen for adgang til boligen, samt igen 7 dage før udførelse. Indervægge og udskæring af nye dørhuller i omfang som vist på tegninger. Vægge fjernes helt til rådæk. Udskæring af huller i betondæk for elevator. Nedbrydning af eksisterende badeværelser jf. tegningsmateriale. Eksisterende slidlag hugges op til rådæk og vægge afrenses. Ved vægge skal der regnes med et omfang på 80 % fliser og 20 % vinyl/maling. Ved nye badeværelser fjernes ligeledes til rådæk for faldopbygning. Der skal påregnes fjernelse af 20mm af rådæk i brusenicher. I blok F, opgang 41 stueplan opbrydes terrændæk under badeværelser samt del af entre. Bortskæring af opkant på eksisterende trapperepos ved elevatorer, inkl. efterfølgende planslibning. Øvrige materialer som hører naturligt under murerarbejder, løst puds m.m.. Hvor der udføres sokkelisolering opbrydes eksisterende belægning i nødvendigt omfang og bortskaffes. Hvor der er asfalt skæres denne. Efterfølgende reetablering udføres under Terrænarbejdet. Støvudvikling fra nedbrydning i lejligheder skal begrænses til lejligheden og mindre områder i lejligheden ved etablering af støvvægge og lignende. Ad2 Konsoller monteret på sokler og udvendige kældervægge jf. tegningsmateriale og ing. beskrivelse. Ad3 Opmuring af ny facade, jf. tegningsmateriale. Prøvemur, ca. 6 lbm inkl. sokkel, falser, overligger mv. som efterfølgende kontrolleres af Teknologisk institut. Ad4 Ved alle vinduer. Ad5 Arbejdet omfatter isolering og pudsning af synlige sokler mv. jf. tegningsmateriale Ud over dette skal der indregnes pudsning af trappesider ved nedgang til p-kælder Ad6 Tilmuring / lukning af huller i vægge jf. tegningsmateriale. Ad7 Lukning af huller i dæk. Der skal indregnes 400 huller af 20x30 cm.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 3/15 Ad8 Ved alle nye teglstensvægge og ved ændringer og reparationer i eksisterende vægge. Endvidere udføres pudsreparationer ved huller, udsparinger og el- og vvs-riller m.v. for andre entreprenører, omfang jf. lejlighedsplaner, el- og installationsplaner. Ud over de pudsreparationer der er angivet på lejlighedsplanerne indregnes flg. pudsreparationer under vinduesbundplader i alt: 150 stk. Lukning af riller m. m. i, og omkring installationer i de 60 nye badeværelser. Mindre pudsreparationer på vægge i lejligheder i alt: 100 m² fordelt med 150 stk. og 100m² til lofter fordelt over 150 steder. Der skal også indregnes sår-reparationer af pudsloft på øverste etage (puds på rørvæv) i et omfang af 50 steder af 0,5 m² Ad9 Nye 100 mm vægge, jf. tegningsmateriale. Ad10 Lukning af vinduer i gavle (30 stk.) jf. tegninger. Ad11 Alle bad og toiletrum i boliger der ombygges, jf. tegningsmateriale, samt ved alle steder hvor nedbrydning har efterladt sår efter oprindelige skillevægge og klinkegulve. Ad12 Alle nye og renoverede bad og toiletrum jf. tegningsmateriale. Ad13 Alle nye reposer ved elevatorer jf. tegningsmateriale. Ad14 Alle nye og renoverede bad og toiletrum jf. tegningsmateriale. Ad15 Alle installationsskakte udstøbes i ombyggede boliger Ad16 Nye søjler og bjælker ved elevatorer, trapperum og interne åbninger jf. tegningsmateriale Søjler for bæring af altaner i hulmur. Kantstøbning ved alle nye dækudsparinger for elevatorer. I øvrigt henvises til Ing. projekt. Ad17 Elevatorgruber og teknikrum i blok C, G og H iht. tegninger. Samt gulv og understøbning vad toilet/forrum i varmecentral blok B

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 4/15 Ad18 Nye terrændæk under badeværelser / entre, Blok F opgang 41 samt inddraget affalds/cykelrum jf. tegninger. Inkl. reetablering efter kloakarbejder i Blok F. Ad19 Støbte støttemure ved Illerupvej 45/47 samt rampe ved Nydamsvej 14/16 Støttemure ved skurer i terræn hvor der graves ind i terræn jf tegninger. Ad20 Rampe til vaskeri i kælder blok C ved Nydamsvej Ad21 Nye reposer ved elevatorer 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt Se tegningsoversigt 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Ad2 Stål: Konsoller jf. tegningsmateriale og ingeniørbeskrivelse / stålbeskrivelse. Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfalt- Ad3 Fugtisoleringsmidler: klæber. Mursten: Tegloverliggere: Til facademur anvendes 108 mm massive facadesten F1, min stenklasse 15, som Egernsund tegl Mørk brun m/spil, Black Beauty. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse iht. Murerhåndbogen. Prøve til godkendelse. Tegloverligger udføres i samme stentype, -kvalitet og forbandt som omgivende murværk, dimensioneres af leverandør. Synlige stablemærker må ikke forefindes.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 5/15 Der anvendes armering i rustfrit stål. Forspændte overlægger lægges på glidelag jf. producentens anvisninger. Mørtel: Der skal anvendes egnet funktionsmørtel, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Til fugning skal samme styrker anvendes. Farve, jf. materialelog. Isolering: Hulmurisolering skal i alt være 265mm murbatts kl. 37 (2 lag 75/190 mm). Kuldebros afbrydning Der anvendes isoleringsstrimler som Sundolitt (samlet 80mm tykkelse). Murbinder: 4mm rustfri stål 18/8 eller tin/bronze med 6 % tin. Bølgeanker til fastgørelse i eksist. teglbagmur med Hilti HIT-HY 70 eller tilsvarende. Bindere skal have fald mod formur. Ved øverste meter facade, type til træunderlag. Der foretages udtræksprøve. Rustfri stål: Rustfri armering Ø 4 MM Varenummer: TB rende: Anvendes hvor teglbjælke er over 5 skifte, jf. producentens anvisning. Ad4 Cembrit profil-sålbænk, 150 mm glat gråhvid Afstandsbrikker Butylbånd Ad5 Isoklink facadeelement med skal i dansk format og forbandt, egnet til puds. Sokkelpuds, som Weber farve 1502-Y. Sokkelisolering 100 mm PUR, påsat 17 mm teglskaller. Bindere Systemdybel til betonunderlag Fugemørtel Som K/Kh 35/65/500 Puds. Weber sokkelpuds 0-2 mm. Ad6 Sten: Massive sten til puds, nettodensitet min 1800 kg/m³ Mørtel: Til opmuring er: K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand Grovpuds: KC 60/40/850, lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½ x lagtykkelsen. Slutpuds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad7 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Puds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad8 Grovpuds: x lagtykkelsen. KC 60/40/850, lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 6/15 Slutpuds: K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1 mm. Ad9 100 mm porebetonblokke som H+H celcon. Ad10 Fugtisoleringsmidler: Mursten: Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfaltklæber. Til reparation af bagmur anvendes glat, massiv maskinsten til puds. Stenklasse 25. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse ihht. Murerhåndbogen. Mørtel: Der skal anvendes K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Til fugning skal samme styrker anvendes. Grovpudslag: KC 60/40/850 Murbinder: 4mm rustfri stål 18/8 eller tinbronce med 6% tin. Ad11 Beton: Slidlagsbeton 25 MN/m² Ad12 Vådrumsmembran: MK-godkendt vandtætningssystem, som fra Cerafill. Lim: Som Combifix fliseklæber Fugemateriale: Som Cerafill jf. materialelog. Elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. Klinker: jf. materialelog. Fliseprøve foreligges byggeledelsen til godkendelse inden ordring Ad13 Lim: Fugemateriale: Klinker: Som Combifix fliseklæber Som Cerafill jf. materialelog. jf. materialelog. Fliseprøve foreligges byggeledelsen til godkendelse inden ordring Ad14 Vådrumsmembran: Lim: Fugemateriale: Fliser: MK-godkendt vandtætningssystem, som fra Alfix. Som Combifix fliseklæber Som Cerafill flisefugemørtel, farve jf. materialelog. Elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. jf. material Ad15 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Ad16 Søjler og bjælker iht. Tegningsmateriale og ing. beskrivelse Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 7/15 Ad17 Beton: Beton 25 Mpa, passiv miljøklasse (B25 P) fra anerkendt fabrik Armeringsnet Rionet 8x150x150 af ribbestål B550. Afretningssand Lecablokke Fugtisoleringsmidler: Asfaltimprægneret pap PF2000 med tilhørende asfaltklæber. Mursten: Glat, massiv maskinsten til puds. Stenklasse 25. Skårede sten må ikke anvendes. Krav til målafvigelse ihht. Murerhåndbogen. Mørtel: Der skal anvendes egnet funktionsmørtel, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. Pudslag: KC 60/40/850 Ad18 Beton iht. tegningsmateriale Armeringsnet Rionet 8x150x150 af ribbestål B550. Polystyren, Trykf. gulvisolering som Sundolitt S60, inkl alle kuldebrosafbrydelser og radonsikring Afretningssand Ad19 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Armering med net Y10/150 i begge sider og i top og bund i fodplade, L-bøjler Y10/150 mellem fodplade og væg, og U-bøjler Y10/600 i top af væg. Knækfliser i beton som ekssiterende. Ad20 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Armering med 4 y 12 i top og bund Y10u bøjler opragende længde 350 mm 10/200 netarmering i begge sider L-bøjler Y10/500 i top af væg. Ad21 Beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse (C35 A). Svalehaleplader Stålvinkelbæreing fastgjort til eksisterende betondæk 4.10 Udførelse Ad1 Nedbrydningen omfatter fjernelse og deponering (inkl. afgift) af viste bygningsdele. Der er affald der skal behandles som forurenet materiale (se miljørapport) Nedbrydningen afsluttes med en støvsugning af gulve i hele lejligheden.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 8/15 Arbejdet skal udføres med størst mulig hensyntagen til tilstødende ejendomme, boliger og øvrige naboområder. Specielt skal der udvises stor forsigtighed ved fjernelse af bygningsdele, som er bygget sammen med bygningsdele som skal bevares, samt bærende elementer. Såfremt entreprenøren ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for fjernelse af en bygningsdel, skal tilsynet tilkaldes for afklaring. I nedbrydningsperioden til genopbygningen er intakt, skal der afskærmes efter Arbejdetstilsynets gældende regler ved samtlige etageadskillelser, ved nedbrydning af facaden. For at mindske støvgener mest muligt, skal der foretages rigelig vanding under nedbrydning og læsning. Tilsynet kan påbyde anvendelse af forstøver i forbindelse med vanding. Der må ikke fortages afbrænding på pladsen. Endvidere må der på intet tidspunkt ligge mere end et vognlæs brændbart, samt et vognlæs ikke brændbart nedrivningsmateriale på pladsen. Alt nedbrydningsmateriale er entreprenørens ejendom. Materialer må kun sælges fra pladsen i nedbrydningsperioden. Afstivning og afskærmning Tømmer og planker skal være af konstruktionstræ uden skader. Øvrigt materiel skal være egnet til formålet og fuld funktionsdygtig. Entreprenøren afstiver ved alle åbninger i indvendige vægge. Der afstives med, 100x100mm stolper lodret samt bjælker 100x100mm i top og bund, på hver side af åbningen. Al afstivning fikseres med 120mm skruer. Ved større åbninger (over 0,9m i bredden) skal ingeniørberegninger for afstivning udføres af entreprenøren. Der afskærmes ved alle åbninger i etageadskillelsen, med fod-, knæ- og håndliste. Dette udføres med 28x125mm brædder der fastgøres med skuretvinger. Ledninger og kabler Inden nedbrydninger iværksættes skal entreprenøren rette henvendelse til Kommunens forsyningsselskaber, samt eksterne leverandører for at skaffe sig oplysninger om placering af ledninger og kabler i terræn / i bygninger og orientere sig om, hvordan de afbrydes. Entreprenøren har ansvaret for at ledninger, kabler og skabe ikke beskadiges i nedbrydningsperioden. Ved evt. beskadigelse skal entreprenøren bekoste alle udgifter til udbedring. Entreprenøren træffer aftale med de implicerede forsyningsselskaber vedr. afbrydelse, nedtagning og beskyttelse af ledninger, kabler og skabe i nedbrydningsperioden.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 9/15 Alle installationer afbrydes af El-entreprenøren, Vvs- og ventilations entreprenør, inden nedbrydning igangsættes. Målere fra vand, varme, og el demonteres og afleveres til de respektive forsyningsselskaber under anden entreprise. Ledningers placering og afpropningssted skal indtegnes på plan og afleveres til tilsynet. Nedbrydning af alle installationer og ledninger, fra kælder og op efter, samt ledninger, kontakter, lamper, skilte og lignende i bygning, udføres under denne entreprise. Hvis der stødes på installationer i jord, som ikke er kortlagte, skal dette straks meddeles tilsynet og registreres på tegning. Ændring ved fjernvarmeforsyning udføres under VVS-entreprisen. Ændring / fjernelse af elforsyningskabel udføres under el-entreprisen. Installationsentreprenørerne skal deltage ved afsætning af skæringspunkter mellem installationer og bygningsdele til bevaring/nedbrydning. Det påhviler nærværende entreprenør at bortskaffe samtlige nedbrudte materialer løbende og iht. gældende regler for bortskaffelse af byggeaffald. Ad2 Konsoller monteres på eksisterende sokkel/kældervæg for bæring af teglfacade. Monteres i niveau med eksisterende sokkel, således at oprindelig skiftegang bevares, se også konstruktions detaljer. Ad3 Opmuring: Arbejdet udføres iht. murerhåndbogen. Opmuringen udføres i løber forbandt II. Mursten skal være tørre ved anvendelsen. Hvor der er pudset felter trækkes mursten 2 cm tilbage for at gøre plads til puds. Der indlægges murpap jf. MUROs vejledning, obs omkring jernsøjler, overliggere mv. der udføres både papindlæg og TB render over vinduer. Opmuring skal foretages med tætte studs- og lejefuger. Studsfuger må ikke være under 10mm. Huggede sten i skal stå med rene kanter. Hver 2. studsfuge i første skift udføres med dræn, udføres ved at lægge et stykke elektrikerrør under studsfugen. Efter opmuring fjernes elektrikerrør. I blank mur, som skal holdes ren under opmuring, må der ikke forekomme sten med synlige, skæmmende skår. Eventuelle krumme sten skal vendes med den hule side nedad. Petringer må kun anvendes efter aftale med tilsyn Overlægger udføres i samme forbandt som øvrig facade, understøttes under opmuring og udføres med leverandørens anviste pilhøjde. Understøtning skal opretholdes i den anviste hærdningstid.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 10/15 Nye murhuller skal flugte med eksisterende murhuller i bagmur, ved store tolerancer kontaktes tilsyn. Ved dør/vindueshuller og sokkel udføres der fugtstandsende murpap, som føres 20 cm op af bagmur og fuldklæbes med asfaltklæber. Fugtisolering og membraner udføres iht. murhåndbog og detailtegninger. Som forberedelse til fugearbejdet udkradses blank mur til 15 mm dybde og afkostes. Fuge udføres som skrabefuge. Ved TB render udføres i øvrigt som følger: - Isolering føres mm højere op end TB rendens placering inden montage og opmuring. - Isolering tildannes omkring TB rende. - TB render renses op for mørtel o. lign. Varmeisolering Isolering i hulmur skal ilægges ved opmuring og må ikke stoppes ned i muren. Ved tilpasning skal der anvendes specialkniv, og samlinger skal være tætte. Der må ikke forekomme mørtelklumper i stødene i isoleringen. Størrelsen af isoleringsmaterialet skal gå op med skiftegangen. Placering af trådbindere Trådbindere udføres pr. max. 50 cm i hvert 4. skifte - min. 8 bindere pr. m 2 jævnt fordelt. I vindues- og dørfalse skal der indklæbes bindere med en afstand af mindre end 30 cm og ca. 3/4 sten fra falsen. Bindere skal lægges med fald mod formur. Bindere må ikke sidde tættere på hjørne end en meter hvis der ikke er dilatationsfuge i hjørne Der skal dokumenteres udtræksprøver jævnt fordelt over alle facader / gavle 10 stk / felt, udfaldskrav jf. SBI anvisning 211. Afsyring Det skal tilstræbes at opmure så afsyring ikke er nødvendig pga. risiko for skader som følge af afsyring. Skønnes afsyring nødvendig udføres den så skånsom som muligt, med så lidt syre som muligt og på det mest gunstige tidspunkt. Der skal ikke for og eftervandes. Afsyring udføres kun efter aftale med tilsyn. I øvrigt henvises til murerhåndbogen. Fugning af murværk Fugning skal udføres iht. til Murfagets byggeblade nr. 29. Forinden fugning skal murfladen være ren for mørtelrester og evt. rester i fugen skal fjernes. Der skal anvendes trykket skrabefuge. Fuge trykkes med trykpind m kuglehoved. Fugearbejdet skal udføres så renlig at efterrensning af murflader kun bliver nødvendig i begrænset udstrækning. Tilstødende bygningsdele skal beskyttes med skade ved udførelse af fugearbejde. Fjernelse af saltudslag

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 11/15 Udblomstringer som ikke forsvinder ved vejrligets normale påvirkninger, skal forsøges fjernet ved afkostning af løst materiale og evt. efterfølgende afvaskning med rent vand. Opmuring om vinteren. I vinterperioden skal der mures med tørre sten, og oversiden af frisk opført murværk skal tildækkes ved arbejdstids ophør. Tildækning skal bevares når der ikke mures. Når lufttemperaturen er mellem 0º og -5º C skal der anvendes varm mørtel. Ved temperatur under -5º C skal arbejdet standses, tæller som vejrligsdag. Dilatationsfuger Der udføres dilatationsfuger bag alle tagnedløb på adgangsside, der må ikke være længere end 17 m mellem dilatationsfuger. Dilatationsfuger udføres iht. murerhåndbogen. Afdækning Murværk skal under opmuring sikres mod vandindtrængning ved afdækning foroven med murpap. Afdækning skal foretages hver dag til fyraften, eller når arbejdet afsluttes. Ved vindueshuller afdækkes med plade og murpap. Her afdækkes også lodrette falser. Entreprenøren vil blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af manglende afdækning Ad4 Sålbænk monteres på butylbånd /afstandsbrikker. Sålbænke føres min. 20 mm ind i murfalsen i hver side. Fremspring min 30 mm i forhold til facade. Den nye sålbænk placeres således at det sikres der er plads til en gummifuge hele vejen rundt. Montering i øvrigt i henhold til fabrikantens anvisninger Ad5 Underlag kontrolleres, der må ikke være lunker/buler på mere end 5 mm målt med en 3 m retholt. Facadeelement monteres iht. fabrikantens anvisning. Der fuges med K/Kh 35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm sand, fra godkendt leverandør eller fabriksfremstillet vådmørtel fra fabrik tilsluttet kontrolordning. I øvrigt henvises til udførelsesvejledning fra systemproducenten. Efter fugning pudses murværket og afsluttes med skrå fuge mod facade jf. murerhåndbogen Ad6 Opmures med fyldte fuger og med bindere i kant i hver 3. skifte. Pudses på begge sider til plan med omgivende væg. Ad7 Huller i dækkonstruktion efter demonteret installationer udstøbes. Der opsættes afdækning på underside før udstøbning. Afdækning fjernes og der udføres finpudsning / reparation af puds.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 12/15 Ad8 Løs puds hugges væk. Revner skæres op og udbedres med armeringsbånd af glasfiber og nyt puds. Væggene pudses hvor der har været løs puds og revner. Der forbehandles ved afrensning med kost, udkastning, grovpuds og finpuds. Finpuds må tidligst påføres når grovpuds er 1-5 døgn gammel. Når mørtelen er trukket på i et tyndt lag, udjævnes den med et filtsebræt. Reparationer skal udføres så udbedring ikke ses eller savnes. Ad9 Opføres iht. tegningsmateriale og producentens anvisninger. Nye enkeltvægge er 100 mm, dog skal/kan der ved reparationer anvendes 75 mm blokke. Udføres med alle nødvendige overlægger, beslag, fastgørelser mm. (dim. af leverandør) Der udføres en planslibning på vægge af porebeton således at væggene fremstår helt plane. Ad10 Udføres i forbindelse med udskiftning af eksisterende vinduer i boligen. Der skal udvises stor forsigtighed mod eksisterende konstruktioner samt indbo i berørte badeværelser. Lejlighederne vil være beboede under arbejdet og beboerne skal derfor varsles 14 dage før for adgang til boligen, samt igen 7 dage før udførelsen. Opmuring: Arbejdet udføres iht. murerhåndbogen. Opmuringen udføres i samme forbandt som eksisterende. Mursten skal være tørre ved anvendelsen. Bagmur pudses. Lagtykkelse mm, max. kornstørrelse som ½ x lagtykkelsen. Opmuring skal foretages med tætte studs- og lejefuger. Studsfuger må ikke være under 10mm. Huggede sten skal stå med rene kanter. Ad11 Der udføres slidlagsbeton på eksisterende betondæk mm slidlag udføres med fald og ca. 10 mm opkant jf. badtegninger i ombyggede boliger. Beton underlaget renses, vandes og svummes med lige dele betonflex og vand, hvori der er udrørt cement til en lind grød. For at mindske mørtelens kapillarporøsitet og sikre den mod kemikalieskader, skal der iblandes 4-6 %luft. Det præciseres at slidlag i bad skal udføres med 10 fald i bruseniche og med begrænset i resten at rummet for at forhindre at der opstår steder med bagfald. Gulvafløb skal min være 30 mm under gulv ved dør. I øvrigt henvises til By og Byg anvisning 200.

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 13/15 Ad12 Der udføres MK-godkendt vandtætningssystem med smøremembran med hjørnebånd og membraner ved gennembrydninger i henhold til leverandørens anvisning. Gulvklinker nedlægges i fleksibel klæber. Belægningen skal holdes let fugtig under hærdningen. Tidligst 2 dage og senest 10 dage efter lægningen fuges klinkerne. Der fuges med cementfuge, farve jf. materialelog. I hjørner og ved væg/gulv fuge, fuges med elastisk fuge beregnet for vådrum i farve som mørtelfuge. Gulve afleveres rengjorte. Gulvklinker lægges på gulv og en halv gulvklinke på væg som sokkelklinke. Klinker udlægges således at der er lige store klinker ved væggene og ikke under en halv. Alle nye gulve, afdækkes omgående med svær gulvpap. Gulvpap tapes i alle samlinger med kraftig tape. Gulvpap må ikke klæbes fast til gulvet. Afdækning suppleres og vedligeholdes i hele byggeperioden indtil rengøringsarbejdet opstarter. Herefter fjernes afdækningen. Ad13 Gulvklinker nedlægges i fleksibel klæber. Belægningen skal holdes let fugtig under hærdningen. Tidligst 2 dage og senest 10 dage efter lægningen fuges klinkerne. Der fuges med cementfuge, farve jf. materialelog. Gulve afleveres rengjorte. Gulvklinker lægges på gulv og en halv gulvklinke på væg som sokkelklinke. Klinker udlægges således at der er lige store klinker ved væggene og ikke under en halv. Alle nye gulve, afdækkes omgående med svær gulvpap. Gulvpap tapes i alle samlinger med kraftig tape. Gulvpap må ikke klæbes fast til gulvet. Afdækning suppleres og vedligeholdes i hele byggeperioden indtil rengøringsarbejdet opstarter. Herefter fjernes afdækningen. Ad14 Underlagene skal være bæredygtige og rengjort for støv og andre urenheder, samt fri for udblomstninger. Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med SBI 200 og leverandørens forskrifter. I lodrette hjørner og omkring rørgennemføringer monteres tætningsbånd. Der vandtætnes med tætningsmasse der er MK-godkendt på alle vægge helt til loft. Sugende overflader, samt områder hvor der monteres tætningsbånd primes. Fliser opsættes således, at der er lige store fliser ved væggene og ikke under en halv. Inden opstart afsættes flisemoduler til godkendelse. Fliseforband skal så vidt muligt følge forbandt fra gulv / sokkelklinker. Fugningen udføres med flisefugemørtel. Der fuges med elastisk fuge beregnet for vådrum ved indvendige hjørner.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 14/15 Ad15 Der monteres en 22mm krydsfinersplade under dæk, inden VVS påbegynder rørføring. Når VVS entreprenøren har afsluttet alt sit arbejde udstøbes skakt, der skal sikres en ordentlig komprimering af betonen. Ad16 Bjælker leveres og monteres i henhold til tegningsmaterialet. Bjælker leveres med huller til fastgørelse på søjler og væg, samt huller for evt. rørføring (kordineres med VVS). Endelig længde på bjælker tages på stedet. Alt stål skal være færdig tildannet med huller mm. før Varmgalvanisering. Bjælker over nye vinduer og dørhuller omstøbes. Ud- og omstøbninger udføres i beton. Søjler til altaner placeres i samarbejde med altanentreprenøren. Ad17 Udføres som vist på tegninger Opbrydning af eksisterende betondæk, udgravning, understøbning, terrændæk ved forrum / wc i varmecentral og etablering af elevatorgrube og tilhørende teknikrum inkl. lyskasser ved gavle. Ad18 Terrændæk udføres generelt som vist på tegningerne. Under gulve udlægges 400 mm polystyren på sand, langs med fundamenter til ydervægge lægges 15 mm polystyren og langs med fundamenter til skillevægge lægges 15 mm polystyren. Der udføres ikke 15 mm kant isolering mod vægge der udsættes for jordtryk! I inddraget affalds/cykelrum tilpasses isoleringstykkelse og beton således at gulvniveau er lig øvrigt gulv. Der udføres radontætning ved overgang mellem fundamenter og terrændæk såvel ved ydervægge, som indervægge med Monarflex. Tætningen klæbet til omgivende vægge og føres min. 150 mm ind på gulvisoleringen. Oven på den udlagte terrænisolering, armeres og udstøbes gulvene som vist på tegningerne. Glittes i områder jf. plantegning. Det glittede gulv danner færdig overflade og skal udføres med særlig omhu, således gulvet fremstå plant, tæt, jævnt og ensartet. Overholde kravene til glittet overflade BO 50. Tolerancer på planhed, jævnt stigende/faldende ±5 mm målt over 3 m retskede. Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm. Entreprenøren skal sikre de udstøbte betonkonstruktioner mod utilsigtede skader og svindrevner hidrørende fra manglende beskyttelse mod udtørring og afkøling fra frost, sol og vind. Efterbehandling med curringmembran kan tillades, hvis curringmembranen er silikonfri og påføres den friske beton umiddelbart efter udstøbning og afretning.

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser for murarbejde Side : 15/15 Udtørringsbeskyttelsen skal bevares indtil risikoen for udtørringsrevner er væk, som tommelfingerregel ca. 1 uge. Ad19 Væggene funderes i frostfri dybde 1,2 meter under terræn. Der kan udføres renselag under væggene i tykkelser op til 600 mm som del af konstruktionen. Det skal sikres at der funderes på intakt bæredygtig jordbund. Væggene armeres og støbes i systemforskalling, alle synlige udadgående hjørner affases 10x10 mm. Formene skal udføres tætte og med tilstrækkelig styrke. Formeolie skal være vandopløselig og må ikke misfarve betonen eller have andre skadelige virkninger. Armeringens rette placering skal sikres ved indlægning af montagebøjler, afstivningsjern, afstandsklodser etc. Jernene sammenbindes solidt med udglødet bindetråd. Afstandsklodser bindes til jernene. Formclamps placeres, så der ikke forekommer spring i betonoverfladen. Ved alle synlige flader skal formclampsjern mod formen være forsynet med keglestubformige-proppe i mindst 3 cm dybde, så hugning i beton er unødvendigt, når clampsjern fjernes. Propperne skal kunne fjernes ved afforskalling, uden at betonen beskadiges. Formclampsjern fjernes 3 cm bag betonoverfladen, og der efterrepareres med cementmørtel. Væggene må støbes i længder på maks. 15 m, og opdeles med dilatationsfuge af egnet materiale i betongrå farve. Finder entreprenøren støbeskel nødvendige af hensyn til arbejdsgangen, må det kun foretages efter godkendelse af tilsynet. Alle synlige flade danner færdig overflade og skal udføres med særlig omhu, således væggen fremstår plan, tæt, jævn og ensartet. Overholde kravene til overflade BO 31 iht. Bips A24. Entreprenøren skal sikre de udstøbte betonkonstruktioner mod utilsigtede skader og svindrevner hidrørende fra manglende beskyttelse mod udtørring og afkøling fra frost, sol og vind. Efterbehandling med curringmembran kan tillades, hvis curringmembranen er silikonfri og påføres den friske beton umiddelbart efter udstøbning og afretning. Udtørring a beskyttelsen skal bevares indtil risikoen for udtørringsrevner er væk, som tommelfingerregel ca. 1 uge. Støttemure i knækfliser udføres med fundament i beton og med bagstøbning Ad20 På den ny rampe til vaskeriet er der jordtryk. Rampevangerne funderes på 800 mm. brede og 400 mm høje randfundamenter som differensarmeres med 4 y 12 i top og bund. Randfundamenterne føres til frostfri dybde 1 meter under terrændækket i rampen. I randfundamentet indstøbes Y10 u bøjler pr. 300 mm med en opragende længde på 350 mm. Rampevangerne armeres med Y 10 / 200 netarmering i for og bagside. Dæklaget i henhold til aggressiv miljøklasse. I vangernes top sættes u bøjler Y 10 / 500 mm. Terrændækket i rampen støbes i tæt forbindelse til vangerne. Ad21 Stålvinkler fastgøres til betondæk/repose Svalehaleplader udlægges. Der udstøbes og afrettes til klinkebelægning.

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer 5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Sjælland. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående Alment Tankegangskompetence

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/29

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.8 Arbejdets planlægning... 4 3. Generelle specifikationer...

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/35 Udarbejdet: THS Kontrolleret: TGHA Godkendt:

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere