Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri 16. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri 16. februar 2015"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri 16. februar 2015 Tilstede: Eigil Jensen, PPR-leder, Herning Kommune Peter Sinding Poulsen, Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune Peter Christensen, Leder Børne- og Familiecentret, Odder Kommune Poul Skaarup Jensen, leder af PPR, Silkeborg Kommune Anton Rasmussen, Børne- og Familiechef, Ikast-Brande Kommune Peter Jørgensen, Chef for Børne- og Familiecentret, Lemvig Kommune Hans Henrik Gaardsøe, Direktør for B&U, Viborg Kommune Per Nors, Direktør, Kultur- og Familieforvaltningen, Maybritt Andersen, PPR_leder, Skive Kommune Helle Vibeke Støve, Myndighedschef, Norddjurs Kommune Christina Kaae Simonsen, Familiechef Syddjurs Kommune Mie Nørgaard, Børne- og Familiechef, Favrskov Kommune Jens Oustrup Jensen, Afdelingschef, Samsø Kommune Gert Pilgaard, direktør, regional medformand, Psykiatri og Social Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Psykiatri og Social : Henrik Nordentoft, Praksiskoordinator Moana Hjarnø Nielsen, koordinator på psykiatriområdet; Nære Sundhedstilbud Sebastian Christoffanini, koordinator på psykiatriområdet, Nære Sundhedstilbud Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud Jens Buchhave, ledende centeroverlæge, BUC Elisabeth Westergaard, PS Administrationen (ref.) Dato Elisabeth Brix Westergaard Tel Side 1

2 1. Sundhedsaftale - den foreløbige arbejdsplan for implementering af sundhedsaftalen (vedlagt som bilag) Følgende områder står til implementering i 2015 på psykiatriområdet: Differentieret indsats Der orienteres om den planlagte proces Styrket forebyggelse for børn med overvægt Temagruppen for forebyggelse Styrket forebyggelse for unge seksuel sundhed forsøg med unge modtagelser Styrket samarbejde om henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien Børn og unge med psykisk sygdom - netværksmøder Børn og unge med psykisk sygdom - koordinatorfunktion Temagruppen for forebyggelse Se dagsordenens punkt 2 Til drøftelse Til drøftelse Referat: Vedr. differentieret indsats: Sådan som modellen har været tænkt i psykiatrien, er det et redskab til en tværsektoriel dialog om på hvilket niveau, der er behov for samarbejde omkring den konkrete borger dvs. sikre en gensidig forventningsafstemning. Der er sat en proces i gang ift. at udvikle en fælles model, som dækker både psykiatrien og somatikken. Voksenpsykiatrien har besluttet, at man vil gå i gang med at implementere psykiatrimodellen, da den ligger klar. Velvidende at der kan blive behov for justeringer, når den fælles model er klar. Det anbefales, at man gør det samme for børne- og ungdomspsykiatrien. Temagruppen arbejder videre med hvordan modellen kan implementeres. 1.1 Til drøftelse: Hvordan kommer vi i gang med at implementere den nye model for afholdelse af netværksmøder: Sundhedsaftalen s. 69: Netværksmøder og professionelle arbejdsmøder Når et barn/en ung afslutter et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien er der behov for en overlevering til henviser. Overleveringen fra børne- og ungdomspsykiatrien sker i første omgang altid skriftligt (epikrise) og skal indgå i henvisers beslutningsgrundlag for planlægning af det videreforløb. Hvis der er behov for at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere er det den part, der har myndighed til at træffe beslutning om det videre forløb, der indkalder, så det sikres, at det er de rette professionelle med den relevante myndighed til at træffe beslutning om det videre forløb, som deltager sammen med familien. Dette er en vigtig forudsætning for, at familie oplever en tydelighed om hvem, der er ansvarlige i det videre forløb. Side 2

3 Det er ikke i alle sager, der er behov for at holde et netværksmøde. Alle aktører i forløbet kan indkalde til et netværksmøde jævnfør initiativpligten. Netværksmøder og professionelle arbejdsmøder Hvorfor? Det vil tydeliggøre for barnet/familien, hvem der tager over og har ansvar for det videre forløb. Giver familien det bedste forløb og øget tryghed Giver gennemskuelighed og overblik for de involverede parter, herunder familien. Mere hensigtsmæssigt brug af ressourcer hos både kommune og børne-og ungdomspsykiatrien. Hvordan? Møderne afvikles på video. Familien deltager sammen med den part, der har indkaldt til mødet. Almen praksis deltager evt. på video. Hvis der er mere væsentlige principielle eller faglige ting til drøftelse, kan der efter gensidig aftale holdes et professionelt arbejdsmøde. Hvem, hvad og hvornår? Alle parter kan ved behov indkalde til et netværksmøde eller et professionelt arbejdsmøde. Styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri følger op på konsekvenserne af den model for afholdelse af netværksmøder for familien, planlægning af det videreforløb og for samarbejdsparter. Indstilling: På baggrund af styregruppens drøftelse arbejder den faglige temagruppe videre med en plan for implementering. Referat: Der er enighed om, at det, der har været ønsket. Det er vigtigt at den der har myndigheden også har initiativ-pligten til at indkalde til netværksmødet. Det vil være den bedste måde at forebygge at forældrene bliver utrygge eller oplever bristede forventninger. De høringssvar, som kom vedr. netværksmøderne handlede om opgaveflytning og var på mange måder et politisk budskab. Som sundhedsaftalen ligger nu er det besluttet, at det er sådan vi arbejder og det gælder alle kommuner, der har godkendt sundhedsaftalen. Dvs. der skal udarbejdes en implementeringsplan. Implementeringsplan skal tage højde for praktikken i at kunne planlægge og afholde netværksmøderne: Videomulighederne i kommunerne At der er vinduer i kalenderne, så netværksmøderne kan aftales/afholdes Hvad siger erfaringerne fra prøvehandlingen i Viborg Hvordan følges op på aftalen Side 3

4 Beslutning: Temagruppen udarbejder en implementeringsplan, som gælder alle kommuner. 1.2 Til drøftelse: Hvordan kommer vi i gang med at implementere af koordinatorfunktionen. Sundhedsaftalen s. 70: Koordinatorfunktion En del børn og unge med psykisk sygdom kan modtage indsatser fra både sundheds-, skoleog dagsinstitutions-, og socialområdet. For at sikre sammenhæng i indsatserne både internt i kommunen og på tværs af sektorer, kan kommunen udpege en koordinerende funktion, der samtidigt kan fungere som familiens, almen praksis samt børne- og ungdomspsykiatriens indgang til kommunen. Vedkommende, der varetager den koordinerende funktion, kan hensigtsmæssigt være den, der samarbejder med familien om det videre forløb. Koordinatorfunktion Hvorfor? Hvis der er flere aktører i et forløb omkring et barn eller en ung, skaber det tryghed, overblik og gennemskuelighed for den unge/familien, hvis de har en medarbejder med en koordinerende funktion, hvor de altid kan henvende sig, og som kan medvirke til at sikre en sammenhængende indsats. Randers Kommune har haft gode erfaringer både fagligt og økonomisk med at udpege en forløbskoordinator for børn henvist til børne- og ungdomspsykiatrien13 Hvordan? Når et barn eller en ung modtager flere kommunale indsatser vil det være hensigtsmæssigt at en medarbejder varetager den koordinerende funktion. Kommunerne tydeliggør altid, hvilken medarbejder, der har den koordinerende funktion, når det er besluttet, at et barn eller en ung skal have kommunale indsatser, også selv om forløbet er startet med en henvisning fra almen praksis. Den koordinerende funktion er familiens, børne- og ungdomspsykiatrien samt almen praksis indgang til kommunen. Hvem, hvad og hvornår? Kommunerne udvikler funktionen i sundhedsaftale perioden ved at starte med de børn med de mest komplekse forløb. Hvis barnet/den unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien, anføres navn og kontaktoplysninger på henvisningen, når der er en medarbejder, der varetager den koordinerende funktion. Børne og ungdomspsykiatrien anfører navn og kontaktoplysninger på den kommunale koordinerende medarbejder i epikrisen. Indstilling: På baggrund af styregruppens drøftelse arbejder den faglige temagruppe videre med en plan for implementering. Side 4

5 Referat: Mange af kommunerne er i gang med interne overvejelser/drøftelser ift. hvordan man kan organisere sig for at løfte opgaven: Én medarbejder, f.eks. en HK, der er indgangen til kommunen, og som kan guide samarbejdspartere videre. Eller hvorvidt det er henviser, som automatisk også er den koordinerende person i den konkrete sag. Samtidig er det en kan-opgave, som betyder, at den enkelte kommune skal tage stilling til om de vil løfte opgaven. Da alle kommunerne er organiseret forskelligt er BUC s behov først og fremmest en sikker kontakt, der kan guide videre til den rigtige person ift. den problemstilling man står med. Beslutning: Opgaven med at implementere koordinatorfunktionen er en intern kommunal opgave. Temagruppen laver udarbejder en beskrivelse af forskellige modeller for organiseringen med forslag til: Principper for koordinatorfunktionen Forventningerne til en koordinatorfunktion Opgaver for den koordinerende funktion Typer af problemstillinger, som koordinatorfunktionen skal varetage Hvordan følges der op på koordinatorfunktionen 1.3 Til orientering: - orientering om sundhedsaftalens sammenhæng til praksisplanen. Der er nedsat et praksisplanudvalg, der har ansvaret for at udarbejde en ny praksisplan. Praksisplanen skal medvirke til at udmønte sundhedsaftalen. Der, hvor der er behov for andre indsatser fra almenpraksis, end det der er dækket af overenskomsten, skal der laves underliggende aftaler. Det betyder at forslag fra den faglige temagruppe/styregruppen, der involverer almenpraksis skal løftes over i praksisplanudvalget til videre forhandling. Der er på landsplan afsat 200 mio kr. til at implementere praksisplanen. Men inden man kigger på sundhedsaftalen skal man først have aftaler omkring lægedækning og samtaleterapi på plads. 2 Status på temagruppens arbejde: Referatet fra temagruppens møde d. 9. dec Vedlagt dagsorden som bilag. De væsentlige punkter behandlet ovenfor. Temagruppen har fået en række opgaver på styregruppemødet. Temagruppens oplæg sendes til godkendelse ved formandskabet for styregruppen inden det sendes ud til alle styregruppens medlemmer. 2.1 Samarbejdsmodeller mellem kommuner og almen praksis Der skal i den kommende sundhedsaftaleperiode arbejdes med udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller, som dels skal styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne før en evt. henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og dels skal styrke samarbejdet Side 5

6 mellem alle 3 områder almen praksis, kommunerne og regionspsykiatri om henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri har i vedlagte notat beskrevet tre forslag til samarbejdsmodeller mellem kommuner og almen praksis. Det indstilles til styregruppen at forslag til samarbejdsmodeller drøftes at forslag til iværksættelse af afprøvning af modeller drøftes at eventuel finansiering af model 2 og model 3 i prøveperioden afklares, såfremt modellerne skal iværksættes at arbejde for at sikre mulighed for elektronisk udveksling af personfølsomme oplysninger snarest og inden MEDCOM-standarden er implementeret i alle kommunernes afdelinger/enheder Bilag udsendt med dagsorden: - Notat om samarbejdsmodeller mellem kommuner og almen praksis - Oversigt over antallet af henvisninger i 2013 og 2014 til Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland fordelt på henvisende instans, kommune og aldersgrupper - Horsens modellen, jf. Samarbejde imellem Praktiserende læger og Horsens Kommune vedrørende børn og unge i alderen 0-18 år - Thisted modellen, jf. Anbefalinger til forbedret samarbejde mellem de nordjyske kommuner, almen praksis og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland af 30. juni 2014, anbefaling 2 - Notat Anbefalinger til hvordan den praktiserende læge sender til kommunens adresse ved e-kommunikation KL af 3. maj Aftale om brug af elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger og Aarhus kommune af 28. august 2010 Kommentarer: Model 2 og 3 kræver en form for finansiering regionen kan være med, hvis der også er kommunal medfinanciering Der er mange sektorer, der har behov for samarbejde med almenpraksis. Det er uholdbart at oprette samarbejdsfora for alle sektorer Samtidigt er det vigtigt for BUC at kommunikationen/den direkte dialog/tilgængeligheden mellem kommunen og almenpraksis etableres. Den direkte kontakt er at foretrække i stedet for at etablere en række koordinerende systemer Ressourcestærke forældre kan selv kontakte kommunen, men når det gælder ressourcesvage forældre kan det være nødvendigt, at den almenpraktiserende læge agerer. Det kan være næsten umuligt at finde de rette mennesker i kommunen. Igen - det handler ikke om, at BUC via de praktiserende læger kan bestille opgaver i PPR, men almenpraksis skal kunne få fat i PPR ved behov. De problematikker der hører til på primært niveau skal kunne løses der og ikke skubbes ind i det sekundære sundhedsvæsen pga. manglende kommunikation mellem parterne på primært niveau. Model 2 bliver til dynger af papir og giver kun mening, hvis man ikke kan få model 3 til at virke. Model 2 kan også blive en udfordring ift. den nye lovgivning, som har givet skolelederne myndighedsfunktionen. Hvem skal i givet fald sidde i det forum. Side 6

7 En kvittering til almenpraksis på en underretning er for lidt. Der er behov for at vide mere om hvad kommunen sætter i værk, så man som læge kan støtte op om familien. Konklusion: Alle kommuner går i gang med model 1 Horsens Kommune vil gerne afprøve model 3 Det vil Viborg Kommune også overveje. De finder, at den hænger sammen med koordinatorfunktionen drøftet under pkt. 2.1 Hvis der er kommuner, der ønsker at afprøve model 2 meldes der tilbage til Andre kommuner er velkommen til at afprøve model 3. Temagruppen udarbejder forslag til hvordan model 3 kan afprøves tænkt sammen med koordinatorfunktionen. 3. Opfølgning på punktet fra sidste møde vedr. elektronisk kommunikation mellem regionspsykiatrien og kommunerne. Der har siden sidste møde været arbejdet på en teknisk løsning, som kunne forebygge uhensigtsmæssige arbejdsgange, men den løsning er endnu ikke fundet. Der er derfor nødvendigt, at kommunikere via sikkermail, indtil kommunikationen kan foregå via MedCom/edifact dvs. direkte fra fagsystem til fagsystem. Derfor foreslår BUC, at der oprettes en oversigt over sikkermailadresser i kommunerne (1 max 2 pr. kommune), som BUC kan sende til. BUC etablerer ligeså én sikkermailadresse. Ordningen forudsætter, at BUC og kommunerne har arbejdsgange: der sikre at den sikre mailboks tømmes dagligt og fordeles til de relevante sags- /behandlere. Regionen: BUC får en sikker mail-adresse, som vil blive tømt på alle hverdage og fordelt til de relevante behandlere i BUC. Det, der udestår, er at få afklaret de interne arbejdsgangene for afsendelse af sikkermail til kommunerne. Kommunerne: Melder ind på hvilke sikker-mail-adresser, de vil modtage post fra BUC. Der skal være en organisering, som sikre at den sikr -postkasse tømmes på alle hverdage og fordeles til de relevante medarbejdere i kommunen. Kommunerne melder deres sikkermail-adresser ind til: Generelt: Information, der haster: Enten telefonisk kontakt eller en mail til den konkrete medarbejder om at man ønsker en opringning. Side 7

8 Der forventes ikke at være det store arbejde med at vedligeholde en oversigt over sikker-mailadresser, da de sjældent ændres. Ovenstående ændre ikke ved det faktum, at den mest patientsikker og direkte elektroniske kommunikation ville være via MedCom-standarder/edifact, hvilket aktuelt ikke er en mulighed - endnu. 4. Rapport vedr. organisering af behandling og rehabilitering af personer med svær spiseforstyrrelse. Som orienteret om på sidste styregruppemøde, nedsatte PSL en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til den fremtidige organisering af behandling og rehabilitering til personer med svær spiseforstyrrelse. Arbejdsgruppen er kommet med 20 anbefalinger til den fremtidige organisering; internt i regionspsykiatrien, i forhold til rehabilitering, i almenpraksis og i forhold til styrket involvering af brugerorganisationernes kompetencer. De mest markante anbefalinger (størst ændring i forhold til nuværende praksis) er: CfS skal prioritere patienter på regionsfunktionsniveau og højtspecialiseret niveau ved manglende sengekapacitet Patienter med spiseforstyrrelse som aktionsdiagnose skal kun indlægges på bestemte sengeafsnit: 2 i BUC og 1 i Afd. Q og 1 i Vest. Disse afsnit skal sikres vilkår til at løse opgaven PS har ansvar for udvikling af indsatser til opkvalificering af kompetencerne i almenpraksis f.eks. e-learning Der skal - med udgangspunkt i den nationale arbejdsgruppes anbefalinger - udarbejdes en sundheds(del-)aftale for indsatsen til borgere med spiseforstyrrelse Der skal etableres et vidensnetværk mellem brugerorganisationerne, kommunale og regionale rehabiliterende indsatser og regionspsykiatrien Rapport er nu godkendt af PSL og på vej i en kort høring i alle afdelinger i psykiatrien og Region Nordjylland. Rapportens anbefalinger 4, og skal godkendes af kommunerne/styregrupperne for børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Rapporten er vedlagt som bilag. Det forlyder nu at de nationale retningslinjer, som skal komme fra Socialstyrelsens nationale arbejdsgruppe først kommer omkring 1. nov Det er en målgruppe, som ikke fylder ret meget i kommunerne på børneområdet. Der var ingen umiddelbare kommentarer til rapporten eller anbefalingerne. 5. Udrednings- og behandlingsretten og udviklingen i antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien Orienteringspunkt Vedlagt dagsordenen som bilag: Side 8

9 oversigt over fordelingen af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien på henholdsvis kommuner og henvisere oversigt over udviklingen i antallet af henvisninger til psykiatrien. Der er fortsat en kraftig vækst i antallet af henvisninger til både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Fra 2013 til 2014 er antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien steget fra i 2013 til i 2014, svarende til en stigning på 23 %. For voksenpsykiatrien er antallet af henvisninger steget fra i 2013 til i 2014, hvilket svarer til en stigning på 9 %. Psykiatrien har således skullet klare den øgede efterspørgsel samtidig med, at ventelisterne skulle nedbringes, så den nye udrednings- og behandlingsret kunne opfyldes fra 1. september Fra 1. september 2014 har Psykiatriens Centrale Visitation haft til opgave ved visitationen at sortere henvisningerne i forhold til, om en henvisning skal returneres til henviser, eller om patienten skal visiteres til henholdsvis udredning eller behandling. I perioden 1. september 30. november 2014 er ca. 10 % af de henviste patienter blevet returneret til henviser som følge af, at henviser ikke har sandsynliggjort, at der er tale om psykiatri, jf. vedlagte bilag. Fra medio november 2014 visiteres alle børn og unge dog igen til enten udredning eller behandling, dvs. at ingen af henvisningerne returneres. Vedlagte bilag viser, at hovedparten af de børn og unge, der visiteres til udredning, kommer til afklarende samtale inden for 2 uger efter, at henvisningen er modtaget. Fra henvisningen modtages til patienten starter udredning går der således meget kort tid. Det er nødvendigt for at overholde udredningsretten, men det betyder, at patienten/familien skal være klar til at komme i gang så hurtigt. Antallet af henvisninger er steget voldsomt op mod 100 % over de sidste 4 år. Mange flere børn og unge bliver set. Første samtale er allerede efter 2 3 uger, hvilket overrasker mange forældre. Det er derfor vigtigt, at de bliver forberedt på dét, når barnet henvises. Samtidig har BUC skullet sparer ca. 12. mio. kr. Kommunerne oplever det som en lettelse, at ventetiden er væk og at mange flere børn bliver set. Psykiatrien opfordrer til, at alle går hjem og gransker deres egne tal for henvisninger og overvejer, om det er de rigtige børn der henvises. Der er ingen aktuelt udmelding på hvor mange børn, der bør ses i børne- og ungdomspsykiatrien. Sundhedsstyrelsens sidste udmelding er fra 2008 og siger ca. 2 %. 6. Orientering om Tværfaglige udadgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien. Den videre proces Side 9

10 Projektet er en målrettet og intensiveret indsats i barnets/den unges nærmiljø med henblik på at forebygge indlæggelse. De søgte midler 25 mio. kr er bevilget. Alle på nær 2 kommuner har givet tilsagn om at ville indgå i samarbejdet. Men alle er selvfølgelig velkommen. Projektet kommer til at køre i Center for Spiseforstyrrelse og et skolebørnsafsnit i Risskov. Planlægningen er i gang og BUC arbejder aktuelt med en kommunikationsstrategi. De første patienter forventes at blive inkluderet i projektet 1. maj Næste møde Er indkaldt til d. 17. september 2015, kl i Viborg. 8. Evt. Ingenting. Side 10

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

Fraværende: Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Regional Formand

Fraværende: Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Regional Formand Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud REFERAT for møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Fredag den 8.

Læs mere

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse.

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg,

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg, Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til den faglige temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri (og dernæst styregruppen

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen for voksenpsykiatrien d. 21. januar 2015

Referat fra møde i styregruppen for voksenpsykiatrien d. 21. januar 2015 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i styregruppen for voksenpsykiatrien

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

14. november 2013, kl , Gæstelokale 2, Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov)

14. november 2013, kl , Gæstelokale 2, Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov) Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i

Læs mere

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i Temagruppen

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug Budget & Plan Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug 5. november 2015 Mødedeltagere Carsten Johansen, Aalborg Kommune Frank Lundum,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet 6. jan. 2014

Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet 6. jan. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens.

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens. Psykiatri og Social Administnen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland

Læs mere

Tid og Sted: 9. november, kl. 9-12, AUH Risskov, Lokale 17, Solbakken 11.

Tid og Sted: 9. november, kl. 9-12, AUH Risskov, Lokale 17, Solbakken 11. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Dato 29-11-2012

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Høringssvar til Sundhedsaftale

Høringssvar til Sundhedsaftale sundhedsaftalen@stab.rm.dk Høringssvar til Sundhedsaftale 2015-2018 Indledning Sundhedsaftalen har været sendt til høring i Børn & Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Ventelisterapporten er et snapshot af, hvor mange patienter der på en given dato står som ventende, samt hvor længe patienten har ventet.

Ventelisterapporten er et snapshot af, hvor mange patienter der på en given dato står som ventende, samt hvor længe patienten har ventet. Ventelisterapport for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien medio september 2014 - omfatter kun patienter, som er henvist FØR d. 1. september 2014 Opgjort pr. 15. september 2014 Ventelisterapporten

Læs mere

Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen i Region Midtjylland projekt nr

Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen i Region Midtjylland projekt nr Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. marts 2016 Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 14.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. marts 2016 Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 14. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15015013 Sagsbeh..: HASURA Spørgsmål

Læs mere

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud REFERAT for møde i Temagruppen for voksenpsykiatri Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Onsdag den 11. maj 2016,

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien

Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Kommunalt lægelige udvalg. Kommunalt lægelige udvalg Tirsdag den 27. oktober 2015 Kl. 16:00 Rosengården Fristedet, 8543 Hornslet.

Referat. Kommunalt lægelige udvalg. Kommunalt lægelige udvalg Tirsdag den 27. oktober 2015 Kl. 16:00 Rosengården Fristedet, 8543 Hornslet. 1 of 14 Referat Kommunalt lægelige udvalg Kommunalt lægelige udvalg Tirsdag den 27. oktober 2015 Kl. 16:00 Rosengården Fristedet, 8543 Hornslet Medlemmer Jeanette Jensbæk, praksiskonsulent Ingelise Juhl,

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BISTÅR KOMMUNERNE I REGION MIDTJYLLAND MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 30. oktober 2014 /SUBERG Referat fra møde den 8. oktober 2014 i det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Alle medlemmer var mødt undtagen

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Introduktion til Psykiatri og Social

Introduktion til Psykiatri og Social Introduktion til Psykiatri og Social Ved koncerndirektør Anne Jastrup Psykiatri og Social Disposition Organisering Rammebetingelser Psykiatrien Nøgletal, vision, målgrupper og udfordringer Socialområdet

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere