ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012

2 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten Beretning Resultater i Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet)... 5 Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid)... 6 Resultat 3: Faglig kvalitet... 8 Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet... 8 Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal... 9 Resultat 6: Omdømme mv Udviklingsaktiviteter i

3 3 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hillerød er en af landets 24 byretter. Retskredsen dækker 5 kommuner med ca indbyggere Allerød, Egedal, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød. Retten er organiseret i 3 fagafdelinger, skifteretten, fogedretten og retssekretariatet (civil og straffe) og en administrationsafdeling. Vi er 55 medarbejdere, fordelt med - 9 dommere inkl. en retspræsident - 7 øvrige jurister og en administrationschef - 32 kontorfunktionærer inkl. 4 elever - 7 øvrige medarbejdere, herunder studenter. I rettens fagafdelinger behandles civile sager, straffesager, skiftesager (dødsboer og insolvenssager), fogedsager og notarialforretninger. Vi modtog i 2013 ca sager, heraf ca civile sager, ca straffesager, ca fogedsager, ca skiftesager og ca noterialforretninger. 2. Beretning Retten i Hillerød har en vision om at være en førende arbejdsplads med kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi udarbejder 2-årige handlingsplaner efter KVIK-modellen 1 som ramme for vores indsatser og resultater. Vi sætter høje mål både hvad angår indsatser og hvad angår resultater. En førende arbejdsplads sørger for, at der gøres en række indsatser for, at medarbejderne trives og udvikles i deres daglige arbejde, at organisationen tilpasses og optimeres, at kvaliteten i alle aktiviteter fastholdes og udbygges, og at der er en løbende dialog med brugerne i bred forstand. En førende arbejdsplads sørger samtidig for at præstere resultater, som er blandt de bedste. Vi har i 2013 vedtaget en 4-årig strategiplan, der fastsætter 5 overordnede strategiområder og målsætninger, vi vil have fokus på og gøre en særlig indsats for i den 4-årige periode med henblik på at realisere vores vision, herunder præstere resultater, som er blandt de bedste i landet. Det gælder både med hensyn til nøgleresultater det vil sige sagsbehandlingstider og produktivitet og med hensyn til kvalitative resultater i forhold til brugerne og resultater i forhold til medarbejdere og samfundet i øvrigt. Vores resultater i 2013 har overordnet været meget tilfredsstillende. Vi har i 2013 haft særlig fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, hvor det især for domsmandssager og almindelige civile sager har været målet at nedbringe gennemløbstiden væsentligt. Dette mål er nået. Vores sagsbehandlingstider er generelt kortere end gennemsnittet ved landets byretter. Den gennemsnitlige gennemløbstid for en domsmandssag var således i 2013 nedbragt til 93 dage (hvilket er 4. hurtigst i landet) mod 111 dage i 2012, og for almindelige hovedforhandlede civile sager var den gennemsnitlige gennemløbstid på 457 dage (hvilket er 7. hurtigst) mod 617 dage i På skifteområdet blev sager om boudlæg i gennemsnit afsluttet i løbet af 30 dage (hvilket er 3. hurtigst i 1 KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence

4 4 landet), mens tvangsauktioner over fast ejendom blev gennemført på gennemsnitlig 58 dage (hvilket er hurtigst af alle). I forhold til de centrale mål for sagsbehandlingstider, der er fastsat af Domstolsstyrelsens bestyrelse og - for så vidt angår sager om vold og voldtægt - af Folketinget, har vi præsteret en meget høj grad af målopfyldelse i Hvor vi i 2012 kun opfyldte knap halvdelen af målene, har vi i 2013 opfyldt 70 procent af disse mål. Den betydelige produktivitetsforbedring, vi opnåede i 2012, har vi ikke generelt kunnet fastholde i På kontorområdet er den meget høje produktivitet i 2012 dog fastholdt i 2013, sådan at produktiviteten på dette område er den næsthøjeste blandt byretterne. Derimod er produktiviteten på juristsiden faldet til lidt under gennemsnittet. Der er flere forklaringer på denne udvikling. Vi har således bl.a. gennemført et forholdsvis ressourcekrævende projekt om social kapital i dommergruppen. som har indebåret en del færre retsdage særligt i første halvdel af Vi har endvidere haft vanskeligheder med at udnytte ressourcerne optimalt på retsområdet som følge af et stort bortfald af sager på tider og i situationer, hvor den ledige tid ikke har kunnet anvendes til afvikling af andre sager. Der er i foråret 2014 iværksat en undersøgelse og en analyse af årsagerne til det store bortfald med henblik på at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Samlet set må ressourceudnyttelsen på den anførte baggrund anses for tilfredsstillende. På kvalitetsområdet har vi fulgt de positive spor, vi påbegyndte i 2010, med forskellige nye kvalitetsprojekter hvert år. Dette gælder således fokus på retsledelse, afgørelser og den borgervendte service. Vi har i efteråret 2013 gennemført en ny landsdækkende brugerundersøgelse, som generelt viser en større tilfredshed fra brugernes side i forhold til den sidste undersøgelse i Tilfredsheden er især høj med retten generelt (90 procent) og med rettens medarbejdere (93 procent), men der er også en ganske pæn tilfredshed med rettens sagsbehandling (80 procent). En førende virksomhed er en virksomhed, der er i stadig udvikling. Vi har derfor også i 2013 gennemført flere udviklingsaktiviteter. Vi har således med støtte fra SCK gennemført et projekt med social kapital i dommergruppen, ligesom vi har arbejdet målrettet med kompetenceudvikling, særlig af kontormedarbejderne. Vi har endvidere omlagt den civile sagsforberedelse blandt andet med det sigte at skabe større ejerskab til den enkelte sag og sikre en fleksibel og hensigtsmæssig sagsafvikling. Denne omlægning blev implementeret i foråret 2013 og har bl.a. bidraget til at forkorte gennemløbstiden på det civile område. 3. Resultater i 2013 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2013 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

5 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 5 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) Antallet af sager, som blev behandlet og afsluttet ved retten i fremgår af tabel 1 nedenfor. For straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager er der foretaget en vægtning af sagerne, der tager højde for de enkelte sagstypers gennemsnitlige ressourcemæssige tyngde. Vægtningen sker bl.a. af hensyn til sammenlignelighed mellem de enkelte byretter. Tabel 1. Væ gtede afsluttede sager (2007=fast 100) Civile sager Straffesager Fogedsager Skiftesager Notarialforretninger I alt Anm.: Sagsvægtene blev revideret i 2011, hvorved vægtningen mellem sagsområderne er blevet justeret samtidig med at antallet af sagsvægte generelt er blevet forenklet. Perioden er genberegnet på denne baggrund. Vægtningen på tværs af sagstyper betyder, at antallet af vægtede sager inden for de enkelte sagsområder ikke summer op til det samlede antal vægtede sager i Vi har overordnet set i perioden forøget vores sagsafvikling med 32 pct. Der har været udsving på fogedområdet, som på grund af finanskrisen toppede i 2010 og 2011, og på det civile område, hvor både sagstilgangen og sagsafviklingen i 2011, 2012 og især i 2013 har ligget på et noget lavere niveau end de foregående år. Den løbende sagsafvikling har bevirket, at vi på ingen af fagområderne har en sagsbeholdning, der overstiger et normalt niveau. Tabel 2 viser udviklingen i produktiviteten i , som er udtryk for det årsværksforbrug, der er anvendt til at afslutte det givne antal vægtede sager. Generelt viser udviklingen i perioden, at vi har forbedret produktiviteten ganske betragteligt inden for de fleste faglige områder. Der er forskellige udsving mellem årene, men det er generelt lykkedes at sikre en høj ressourceanvendelse på de faglige områder. På det civile område er der dog tale om en ret stor reduktion i Reduktionen er primært sket på juristsiden, og der henvises herom til det, der er anført foran

6 6 Civile sager Straffesager Fogedsager Skiftesager Tabel 2. Produktivitet (2007=fast 100) Tabel 3 viser den erede produktivitetsudvikling i perioden sammenholdt med den gennemsnitlige produktivitet ved byretterne og med den 5. bedste byret. Som det fremgår af tabellen, har vi samlet set præsteret en produktivitetsforbedring i perioden, svarende til fremgang på godt 3 procent mod en gennemsnitlig tilbagegang ved alle byretter på 0,6 procent. Generelt er det som tidligere nævnt ikke lykkedes at fastholde produktivitetsforbedringen fra Det er forventningen, at produktiviteten i 2014 forbedres i forhold til I 2014 tages der initiativer til at forbedre kapacitetsudnyttelsen både internt ved retten og eksternt i forhold til politi og anklagemyndighed, hvor berammelsesprocedurerne skal forenkles og forbedres. Tabel 3. Produktivitet Hillerød vs. Alle byretter (alle byretter 2010= 100) Samlet Straffe Civil Foged Skifte Hillerød 95,0 104,5 98,4 97,1 102,4 97,3 94,0 94,7 82,5 99,6 111,6 105,2 91,4 124,8 121,8 Alle byretter 100,0 100,8 99,4 100,0 109,2 103,2 100,0 90,2 90,4 100,0 95,3 97,2 100,0 109,9 109,3 5. bedste 102,5 103, ,6 117,1 111,8 111,4 95,6 103,2 110,2 109,4 103,5 111,7 126,2 123,8 Tabel 4 viser udviklingen i årsværksforbruget til generel ledelse og administration. Det er gradvist lykkedes hvert år i perioden fra 2008 og frem at nedbringe årsværksforbruget, der anvendes til generel ledelse og administration. Den andel af rettens ressourcer, der anvendes til generel ledelse og administration ligger dog fortsat noget over gennemsnittet. Det er derfor en klar målsætning, at ressourceanvendelsen hertil skal reduceres yderligere i Tabel 4. Udviklingen i årsværk til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner ÅV 2008-ÅV 2009-ÅV 2010-ÅV 2011-ÅV 2012-ÅV 2013-ÅV Jurister 3,4 3,0 2,4 2,2 1,5 1,3 1,9 Kontorfunktionærer 10,8 10,5 8,1 7,1 6,6 6,0 5,7 Elever 0,5 1,1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 Fleks 0,6 2,5 4,2 3,6 3,0 1,8 1,2 Øvrigt personale 2,2 2,5 2,8 2,4 2,6 2,9 2,7 I alt 17,6 19,6 17,9 15,9 14,0 12,6 11,6 Årsværk i alt 51,6 55,8 61,8 63,5 59,9 53,8 52,0 Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) Der er fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiden inden for vores kerneområder. I venstre side af tabel 5 er den opstillede målsætning for sagsbehandlingstiden i 2013 sammenholdt med rettens resultat for perioden Disse resultater kan sammenlignes med gennemsnittet for alle byretter og med resultatet for den 5. bedste byret i Rettens målopfyldelse for sagsbehandlingstider er for de fleste sagstyper bedre end landsgennemsnittet på enkelte områder ligger vi i top 5, og på et enkelt område har vi den hurtigste gennemløbstid (tvangsauktioner med 58 dage).

7 7 Retten har opfyldt de fastsatte mål på 24 sagsområder ud af 35 områder, svarende til en målopfyldelsesgrad på 69 procent. I 2012 opfyldte vi 15 ud af 24 områder, svarende til en målopfyldelsen på 46 procent. Målet er fortsat at nå de fastsatte sagsbehandlingstider på alle områder. U dvikling i sagsbe handlingstid i (ande l i proce nt afslutte t inde n for tidsfrist) Sagso m råd e Tid M ål 2013 Resu ltat 2011 Resu ltat 2012 Resu ltat 2013 A lle b yretter b ed ste b yret 2013 Straffe C ivil Fo ged Sk ifte An tal P roc ent N æ vn in ge u n d er 4 m d r ,4 100 N æ vn in ge u n d er 6 m d r ,4 100 Do m sm a n d u n d er 3 m d r 65 59,5 51,9 65,2 60,6 69,8 Do m sm a n d u n d er 6 m d r 90 90,8 84,4 87,3 83,4 88,7 U d en d o m sm æ n d u n d er 2 m d r ,6 83,6 84,9 89,1 U d en d o m sm æ n d u n d er 6 m d r 95 95,8 96,8 96,5 95,3 98,1 Tilstå else u n d er 2 m d r 62 51,8 39,3 53,1 56,9 72,7 Tilstå else u n d er 6 m d r 90 89,6 91,8 92,3 90,5 96,3 Vo ld u n d er 37 d a ge 60 67,6 71,8 56,2 52,7 70 Vo ld u n d er 2 m d r 75 70,3 74,4 87, ,4 Vo ld tæ gt u n d er 37 d a ge ,2 100 Vo ld tæ gt u n d er 2 m d r ,8 100 "Tu n ge" civile u n d er 15 m d r 45 56,5 21, ,1 55 "Tu n ge" civile u n d er 18 m d r 60 65,2 40, ,5 69,2 Øvrige civile u n d er 12 m d r 60 55,7 48,3 61,9 55,1 68,4 Øvrige civile u n d er 15 m d r 72 72,2 69,6 76,7 67,9 79,5 Fo rh a n d l.m a x. u n d er 6 m d r ,8 66,5 73,4 Fo rh a n d l.m a x. u n d er 12 m d r 85 84,7 84,9 88,2 84,8 88,8 Æ gteska b u n d er 4 m d r 56 78,9 68,8 57, ,4 Æ gteska b u n d er 6 m d r 83 96,2 90,6 92,8 79,2 90,5 Fo ræ ld re u n d er 6 m d r 60 59,8 46, ,8 81,4 Fo ræ ld re u n d er 8 m d r 75 79,4 69, ,6 92,1 A lm fo ged u n d er 2 m d r 72 64,5 64,3 67,9 71,1 82 A lm fo ged u n d er 4 m d r 93 89,4 90,2 95,1 91,8 96 Sæ rlige fo ged u n d er 2 m d r 80 86,1 86,8 81,5 83,4 89,6 Sæ rlige fo ged u n d er 4 m d r 97 98, ,2 96,6 97,8 B et.p å kra v u n d er 2 m d r 55 69,3 73,4 84,1 68,2 82,3 B et.p å kra v u n d er 4 m d r 85 94,1 96,5 97,3 91,6 97,3 B o u d læ g u n d er 2 m d r U skiftet b o u n d er 2 m d r æ gtefæ lle u n d er 2 m d r p riva t skifte u n d er 3 m d r 85 Ko n ku rsb o Tva n gso p lø sn in g G æ ld ssa n erin g M ålo p fyld else i alt M ålo p fyld else d elvis Ik k e-m ålo p fyld else I alt M ålo p fyld else i alt M ålo p fyld else d elvis Ik k e-m ålo p fyld else I alt I tabel 6 ses den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for en række sagstyper ved byretterne. Tabellen supplerer oplysningerne om målopfyldelsen ved den enkelte ret og giver samtidig en indikation af, hvilken sagsbehandlingstid man som bruger kan forvente i de enkelte sagstyper.

8 8 Det er generelt lykkedes retten i 2013 at reducere gennemløbstiderne i forhold til 2012 og fastholde dem på et niveau under landsgennemsnittet. Det er dog målet i 2014, at gennemløbstiderne for boligretssagerne og forældreansvarssagerne skal reduceres, samt at den positive udvikling for domsmandssagerne og hovedforhandlede almindelige civile sager skal fastholdes. En væsentlig forklaring på den lange gennemsnitlige gennemløbstid for boligretssager i 2013 er i øvrigt afslutningen af et ældre sagskompleks. Vi vil i 2014 lighed med 2013 have vores primære fokus på sagsbehandlingstiderne. Tabel 6. G ennemsnitlig sagsbehandlingstid i dag for udvalgte sagstyper i Hillerød Gennemløbstider i antal dage Alle by retter Gennemsnit 5. bedste Næ vningesager Domsmandssager Sager uden domsmæ nd Tilståelsessager Alm. Hovedfhl. Civile sager Hovedfhl. Boligretssager Hovedfhl. Småsager Alle c ivile sager m. forh.maksime Alle æ gteskabssager Alle foræ ldreansvarssager Alm. Fogedsager Sæ rlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner Boudlæ g Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte Resultat 3: Faglig kvalitet Det er et vigtigt centralt mål for domstolene, at den faglige kvalitet ligger på et højt niveau. Det gælder bl.a. mødeledelsen og begrundelser i afgørelserne. Der henvises til afsnittet om den brugeroplevede kvalitet. Det kan være vanskeligt præcis at måle den faglige kvalitet ved de enkelte retter. Domstolenes har dog iværksat et arbejde, der har til formål at dokumentere og udvikle den faglige kvalitet. Retten har som led i Danmarks Domstoles kvalitetsudviklingsprogram Kvalitet i fokus gennemført flere kvalitetsprojekter på alle fagområder i I 2013 er kvalitetsprojekterne for juristerne fortsat med fokus på kvalitet og ensartethed i den skriftlige behandling af straffesager og civile sager. Der er således på juristmøder i 2013 sket afrapportering og drøftelse af et oplæg om udformning af domme i straffesager. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Danmarks Domstole gennemførte i 4. kvartal 2013 en brugerundersøgelse ved retterne, der giver et indtryk af den brugeroplevede kvalitet. Samlet set var 90 procent af brugerne (almindelige og

9 9 professionelle brugere) tilfredse med Retten i Hillerød, hvilket er en stigning i forhold til den tilsvarende undersøgelse i I alt har 144 advokater, anklagere og journalister, samt almindelige brugere deltaget i undersøgelsen. Tabel 7 viser resultatet af brugerundersøgelsen i forhold til brugernes overordnede tilfredshed med retten generelt, rettens medarbejdere, rettens sagsbehandling og rettens sagsbehandlingstid. Resultatet er meget positivt, idet der generelt er stor tilfredshed med retten, og der er tale om en stigning i tilfredsheden i forhold til Tabel 7. Brugertilfredshed 2009 og 2013 Tilfredshed med Resultat 2009 Resultat 2013 Mål 2013 Retten generelt 86% 90% 88% Rettens medarbejdere 87% 93% 89% Rettens sagsbehandling 72% 80% 75% Rettens sagsbehandlingstid 45% 57% 60% Tabel 8 viser rettens resultat i brugerundersøgelsen i forhold til brugernes tilfredshed med rettens service. Resultatet er på den ene side ikke helt tilfredsstillende, på den anden side forventeligt, fordi en række planlagte initiativer først er gennemført i perioden efter gennemførelsen af undersøgelsen. Det drejer sig bl.a. om de tekniske hjælpemidler med indførelsen af digitale informationsskærme, trådløst netværk samt digitalisering af flere retssale. Vi gennemfører en lokal brugerundersøgelse i 2015, hvor forventningen ikke mindst i relation til rettens service er en højere brugertilfredshed. Tabel 8. Brugertilfredshed med rettens service 2009 og Tilfredshed 2013 med rettens Resultat 2009 Resultat 2013 Mål 2013 Telefonservic e 72% 74% 75% Hjemmeside 63% 54% 75% s som kommunikationsform 52% 54% 70% Skiltning 71% 65% 70% Venterum 55% 59% 70% Tekniske hjæ lpemidler 38% 42% 50% Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Tabel 9 viser udviklingen i medarbejdernes trivsel i Målet har løbende i perioden været en succesrate på 75 procent, stigende til 82 procent ud af 100 procent i Det bemærkes at der har været gennemført 2 landsdækkende trivselsundersøgelser i 2008 og De øvrige undersøgelser har været lokale. Resultatet i 2013 viser en succesrate på 81 procent, hvilket er lige under målsætningen, men dog tilfredsstillende, idet resultatet er det højest registrerede i hele perioden.

10 10 Tabel 9. Trivselsundersøgelser Succesrate i procent C C C Succesrate Tabel 10 viser udviklingen i personaleomsætningen og sygefraværet. Personaleomsætningen ved retten viser relative store udsving i perioden. Udviklingen i sygefraværet viser en generel faldende tendens efter et målrettet arbejde med at nedbringe sygeværet fra Stigningen i 2011 efter at have nedbragt sygefraværet til landets laveste i 2010 og i 2013 skyldes primært flere langtidssyge ved retten. Det korterevarende sygefravær er generelt lavt i 2011 og Sygefraværet forventes reduceret i 2014, som følge af at langtidssygefraværet er nedbragt til et noget lavere niveau end i Tabel 10. Udviklingen i personaleomsæ tning og sygefravæ r Hillerød Alle byretter Gn.snit 5. bedste Personaleomsæ tning (% ) 14,6 25,8 12,5 6,3 15,7 7,2 20,1 11,8 Sygedage pr. medarbejder 17,1 13,1 8,7 5,8 10,8 7,5 9,2 8,6 5,3 Resultat 6: Omdømme mv. Retten arbejder løbende med at styrke borgernes kendskab til og interesse for domstolene samt fastholde omverdenens høje tillid til domstolene. Samtidig ønsker vi at styrke domstolenes omdømme i befolkningen. Vi holder regelmæssige møder med advokater, politi og anklagemyndigheden samt journalister og flere andre interessenter. Et fokusområde i rettens handlingsplan i var at styrke kendskabet i retskredsen til domstolene og vores virksomhed gennem pressen, oplysning på hjemmesiden og besøg fra skoleklasser og praktikanter. Dette har vi gjort ved blandt andet at: Nedsætte en arbejdsgruppe, som i 2012 kom med et oplæg til, hvordan vi kan udbygge informationen om vores arbejdsplads og myndighedsrolle i lokalsamfundet, herunder navnlig i forhold til gymnasieskoler. Dette har primo 2014 udmøntet sig i et projekt med 3 undervisningsforløb om retssystemet særlig med henblik på behandling af straffesager. Projektet omfatter flere byretter og gymnasieskoler.

11 11 Modtage mange skoleklasser fra såvel folkeskoler som erhvervsskoler med tilbud om ½ times introduktion til retssystemet, rettens arbejdsområder og processen i retssager forinden overværelse af en konkret straffesag. Efter sagens afslutning er der ofte mulighed for at stille spørgsmål til de professionelle aktører i sagen. Vi modtager skoleklasser om året. 4. Udviklingsaktiviteter i 2014 Vores 4-årige strategiplan for perioden udgør den overordnede ramme for den nye 2-årige handlingsplan for retten, der løber i perioden Vi har peget på 4 overordnede indsatsområder, som både retter sig indad i organisationen og udad i forhold til borgere og samfundet. Indsatsområde 1: Kvalitet, ensartethed og værdier Indsatsområde 2: Effektivitet, fleksibilitet og kompetenceudvikling Indsatsområde 3: Attraktiv arbejdsplads og samfundsansvar Indsatsområde 4: Digitalisering og kommunikation Hvis disse indsatsområder læses på tværs med fokus primært rettet mod de nyere indsatser drejer handlingsplanen sig i høj grad om at skabe ensartethed og fleksibilitet med langt højere brug af digitale hjælpemidler i sagsbehandlingen og i selve retten - med det primære sigte at fastholde den høje brugeroplevede kvalitet i vores ydelser og skabe grundlag for endnu kortere sagsbehandlingstider. Handlingsplanen kan læses på vores hjemmeside.

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Retten i Hillerød - kvalitet i alt hvad vi gør Handlingsplan 2012-2013 for Retten i Hillerød Handlingsplan 2012-2013 - Retten i Hillerød Forord Denne handlingsplan er som tidligere udarbejdet inden for

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016 Handlingsplan 2015-2016 Justeret og opdateret mar ts 2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen,

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Retten i HilleRød StRategiplan 2013-2016 for Retten i HilleRød

Retten i HilleRød StRategiplan 2013-2016 for Retten i HilleRød Retten i Hillerød Strategiplan 2013-2016 for retten i hillerød Strategiplan 2013-2016 Forord Retten i Hillerød er en del af Danmarks Domstole og er således en del af den tredje statsmagt. Det er domstolenes

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Københavns Byret

EMBEDSREGNSKAB 2009. Københavns Byret EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Effektivitet (produktivitet)... 12 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere