'*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(!" name="description"> '*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(!">

($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88"

Transkript

1 !"#$%&'($"!)*)&+"",-&$'#!.'&&/)$*,-01 2 ($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88

2 1&'3) '#.&.4 9 6'7(!. "4 9.,!!:3 '#4!*;&!<-'*;4 =! (&'.&4!* '.3&#4 9 6'76'*:3" ')&!4 ;!> '*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(! '&&! ')4 6'7'!!#3>4 '!&.!""!4 ('#!* ')."!4,?'&$! 2.3>.4 16'7.3!" ' '!4 3!&&'3, '.#4.3!"!"*') )A"#'! 4 '*.3'4 $-'"#! =3> ;4 6':3!4;'&")'?5!&&!B46'72'C.!"'*&4#!.33#4 6'*:3" ($&!""')4 6' (.!.&4!)! D3#!4 ('3& '&4 3>!""!1

3 88 (' "!"#$#%" #"&'#('& #)'!" # *!$#+"!!"#+"+#'!",!!- $!+"#.!- $!*/ $ %% $$ 0 " "1!!,#2+ "#&#'3'#$+#,!,&, $, *0 45*///*6 &&3 "( "" ""# "3*6 & "&' ()* + & )$ *+#!"",!+!.!"'00 0#!7+8,,,"'!+3#""# " +$#9! &#"! "+#!, +:/, "-,(. -$," -) ;< *//=.*//6!&!(, ",!2&'##','!&, "("',, & &( -- ( &$**/0$*& (" -1

4 88 *!#""+&! "+# ",'(,+" ++#! &! $#)!!&#"! 3#+,!=! ><1?!:'+"3!, & +!? *!!!,'!&','# "!,3#'!A* 0 7+,3 "!+33! " &!!#(! $+# 8'## &! $#&+"! +!!!$)!"7+'!AA #B, 8+&! "!&!, +:,,"("'!AC A!'",!!"!)!$",#!("'!D(!"#!!,!+"&, $+!! $+,7+A= C!&,#"&! 8!&" "A? 4 1<4 4C #)'&!$#%"! +:,,"("'!!"&(+,,+&+,+""#,!!#C * '!!"' & #"#+(# &! #8! &+" D + $,"7+ #, 8#!!(C* 0 '"&+ &, #!$!,"' &! 7+! &( ",! "#+ +:CA "13 # ) #"&&+"&*//?E,!,"!&, +"&!$,= (4 & & #- 4 #1 F < E 2 <1 =6 "#B,&,'8,"'D, $#"'!+33! "=6 *!$",!$+,!,!!'!!!!"#+"!&!!#(!"# +:6/ 9#!6*!! #E + $#'+$ " & ( " 8 "+#' (#!, 3""&+!G!"9 #7+(#!, $#""&+,"6 " > < 2 6C *!+33! ",7+&"'&+ #)'&+#'&"$9!!+#,!,,"("'!66, 0 // " " /3 0 $+!! $+,7+&"!$,7+#& ( " 8?/, 3*

5 & 3) " <2 <?C!,+"D' #"#E+'9#3#"&!,8 "!&3# "?C * #!"#"&!$#&+"!3 #!!!,! +: "+#!$+,!?= '0 3# 3/ "" & (. " " 33 0 & $" "&+ &#+&8'" #"$",/ * *$ " *) ( *1 #3#"&, *# ( */ A 3# "&+ #,"/? 7*3 6 " 0 " * 1 2 > $!" &'E, #' "&+!"#+"+#&&'3! * 8 " ( $ ) * #8#+$"&! "+#!$+,!, +:$+#'8# (,+#!#' #! 0.!! 9 ) ".! / # $ % &' ( (

6 8/8 #) (" : & 0 & " & ;<=;& 6(& (" >;, 4 & (" "??, & " A & " &;54" & "&;:!, ; &(" >;? <& 0 B3 5 & 0 & ;; ( :( '& &? 9 &;5 5 & (" &;C6(& &;C; ( B& " :D6E<F<F:D6E&? 9 ## 5 &0&;; 7 &? 9 &;C6 +& &(" "" & ;6 4 & " 3$ 5 &0&('G 0 "? 9 H;; (; & I$**$$**1;A:&!" I$***$**$**? 1 $*&0&"? ;<& ;C!&? ;<&(" &;C;+& "? ;<&;7 + &? ;<$*3 : &0&('G, & 2H ;55<<BD:&,"I 5 & ;+ 6(& :( I 5 & ;6( 6 "&?"IF'&;6( (<& I &;C<J&? 64 I6.K5&;L ; 6( & 7 6+"5( M$/ : & 0 & ('G (. H ;< + & 5 (. & ;5 +!& (?, J & (,J 6"& (?! I?. " ( ", "( 5 $)) : &0&('G " " H& ;:(!B && ( I?E";"&(" '"" ( &;, 7 &( ; K " I;FFM? " ;< ;!& ;FFM?&;;E DE & &, 4& 5 4 &, 4 5 6& "?5 7!I?567&" " E;$- 5 ('G6 2H&;5 & &;;& = + & 06B6 5& ;6( 6(& ;;!& 0 $# : & 0 & (' G 0 H& ;5 6 <"& 4 & >;M O!& " B B ;& G" H 0 & < ( "<$1#

7 8E8 #$)# * $+

8 88.":3 &,'! 3 &A;.3 ) )$5." *.,, 5,! "! '#'! &' 5.5."!#!. ) $".&3#!. :3! '-.3#!' % &' *$'#!. ) *## *.,,!""!.)A:3F#4&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&",'!"'3""!&"'3#"'*#3" 53-&!*"&.*'3H4'G'!#&"#!,#)AF#*.<.#$"%3*!").#&A',5&3 A'$#$!5$G3!'5!),#'55$;)$5'&""5."'-&"53-&!*"1!<<$#" '*#3" 53-&!*" &.*'3H.# '!"! ".3"*!#4 % 5'#! )" '$"4 )" 5F#" "#3*#3$" % #'3H G'!'-&4 '3H,"3'&!#$" ),-.3",#,.!"!,5.#'#"'3)$5'#4,'!"-'3*.355&3"!":3$":3&" 5F#"%#'3H<!H".3G'!'-&"*&'""!:3"1"5F#"'G'!#5.35'#!*3&'!#$ )AF#!)H$""3)"G'&3".3)"'55.#"#!)!*":3!"".#$G$&$"#B" G.&'#!&"4#'I'#3'3,#'#!.H5.#!&&)"#'3H)A!#$F#%$ &1" 5.)3!#"<!'*!"".#)G3"3*;' #B"&.3)5.35&3"!3"*.&&*#!G!#$" #!#.!'&"4' 'G'#&3G3&$'-!&!#$)'"&*.#H#-3) #'),#K4*'*"5.)3!#".#$#$5$"#$"4%&A$5.:3)&'".3"*!5#!.4 *.,, 3".&3#!.,.)) &A!"#3,#"5$*3&'#!<:3A!&"*&'!#$'&!#$1 ":3&:3",!"" ')4,.#'#:3#.3"&""G!*")&A#'# A'G'!#5'"<'!&&!4,###&3,!B:3*##"!#3'#!.A$#'!#!!,5$G!"!-&4!!$&3*#'-&1(.3#'#4'3*3,!" ') $$'&!"$A"#!#G3'G'# :3 &" 5,!" )$B &,#"4 &!$" % &' *!" <!'*!B )0 # % &A'3,#'#!. ".3)'! ) &' G.&'#!&!#$ )"!)!*" <!'*!" G!#,.#*.,,#4!*!#'#&"'*#3"53-&!*"%"5$*3&'G*&" )!"53-&!*"4.&3'G'!#<'!#*.3!)"!":3"!*."!)$$"1 "#'G'3H).#*.,,!""!.)A:3F#4:3!"".#)$.3&$")'"3 *&!,'#5'#!*3&!B,#<'G.'-&)A$*.3##)*..5$'#!.4.#'!"!$#$%&'<.!" $*&'!'#"4$)!<!'#"#*."#3*#!<"1 *&'!'#"4*'&").$":3.#'55.#3'53.-#!#">#;$#!" <.3!""#%&'<.!"3$#'#)"&!3H#)"*;!<<"!*.#"#'-&")&A',5&3) &' "!#3'#!. % &':3&&.3" ".,," *.<.#$"1 G* /5F#" "#3*#3$" *"$"45$"#'#3*.3")A,53#"%!":3")4,!&&!')")A3."4!&"#!,5.""!-&)".3#!4*.,,&<'!"'!#*.&.3G,#'3)$-3# )."#'G'3H4:3A!&"A'!#)A35.-&B,*.*'#:3&:3"*'"!".&$"1 )!<!'#"4*'&"'3)!#!.":3.3"'G.",$".#,.#$*.,,# &" $#'-&!"",#" -'*'!" 'G* &":3&" &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H 'G'!# ;!"#.!:3,#.3$ )" &'#!." ) *.<!'*4 &3.# 5.5."$ ) <'C.

9 88 ">"#$,'#!:34 #.#',,# %).,-3"" 5#!#" *.,,3"4 )" 5.)3!#" 5.##!&&,# #.H!:3"4 &3 <'!"'# *.3! % #, )"!":3" "'" :3A!&" )!"5."#)".3#!&"$*""'!"%&3 "#!.<!'*!B1',.#$53!""'* H.#!:3"4"A"#<'!#&A'-"*#.#'&)$'*#!.)&A#'#4:3!'&',#<'!&&! )'""',!""!.)"3G!&&'*#)*.#L&)"5'#!:3"*.,,*!'&")" 5F#3"'3"*#3&.*'&1 'G'3H*."#3*#!<"<!4*'"!&'*.,,!""!.)A:3F#'*;*;$% )$#,!&""5."'-!&!#$")")!<<$#"'*#3"4&&"A"#'3""!5*;$"3&' *;*;)".&3#!."5.35,##'3H*.&&*#!G!#$"#'*#3"53-&!*")A'53 &"$&$,#"#.H!:3")&3)##,#4'!"!:3"3&'$*""!#$)<!H)" B &":3!$G!#.#'3H*.&&*#!G!#$"#$#'-&!"",#"53-&!*")"3-!%&A'G! #.3#&'5.#$1 #'"'5B"&"&.!"<)04*#H,5&53#:3.3"!*!#%5"&L&)&A#'#)'"&')$*#'&!"'#!.4'!"!:3&",.)") <!'*,#)"!G"#!"",#"53-&!*"&.*'3H4:3"#!.:3!'$#$$ &! $5'&' 53!""'*53-&!:31 '&5!*!5*."#!#3#!.&)&'&!-'),!!"#'#!.)"*.&&*#!G!#$" #!#.!'&"53##).!#"!!<!&A'-"*)B &"#)*') ''#!""'# &",.)'&!#$")&A'*#!.)"*.&&*#!G!#$"1&*.G!#5'#!*3&!)$#'-&!3 G$!#'-&#'"5'*)'"&' "#!.)&A)##,#)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4 #.5&. #,5"&'!""$*')!),##&",'!")"-':3!"#)""3&" "5$*!'&!"#"1 6, <$&!*!# )3 #'G'!& *.""3& :3! ' 53 F#,$ 5'.# *.,,!""!.)A:3F#1&&7*!'53.-#!#.3#"&"!<.,'#!."$*""'!") &'5'#)")!<<$#"5'#!"5'#")*).""!4"'":3&A..55."& "*#-'*'!%&'*;*;)&'G$!#$1 "".&3#!."5.5."$"5'&'55.#$*""!#.#3$&G.&.#'!", )3.3G,##)"""G!*"5.3:3".!#$".-$&A*.3")5F#" "#3*#3$"H!"#'#"1&&"H!.#'3""!)A ' 35.*""3"&$!"&'#!<5.3,##5&'*&*'))&A)##,#)"*.&&*#!G!#$"#)"$#'-&!"",#" 53-&!*"1 3<3#%,"3)&A'G'*$)"#'G'3H)&'*.,,!""!.4!&"# *&'!,#'55'3:3*3H7*!.#5,!"%#.3"&""5."'-&"53-&!*"4&.*'3H <!'*,#*.,,)"$*3!#$5.3&-3) #)"'*#3"53-&!*"&.*'3H1A"# 5.3:3.!*'55.#)A:3F#53#F#:3&'5,!B$#'5)A3<3!&&).3#4:3!)G'F#'5!),#,!"M3G1

10 88 5$"#'55.#*.*&3#&"#'G'3H)&'*.,,!""!.)A:3F#"3&" 5.)3!#" <!'*!" %!":3 ".3"*!#" 5' &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H1 ## *.,,!""!. 'G'!# $#$ *$$ 5' &' $".&3#!. /E ').5#$ 5' &A"",-&$ NO )'"&"*.)!#!."5$G3"5'&A'#!*&)". B &,#4&:3&5,#%35$"!)#).35)A.55."!#!..3).35,!.!#'!)),')3)$-'#"335.5."!#!.)$".&3#!.#)'#%&' $".&3#!. 'G'!# $#$ ').5#$ % &A3'!,!#$ 5' &' *.,,!""!. )" 2!'*" &0,'!01 A"#%1&'3)'#.&.45,!"! '#'!)&'5.5."!#!.'>'# *.)3!#%&'*$'#!.)&'*.,,!""!.)A:3F#4:3A"#G3&'5$"!)*) *##!"#'*4'55&!*'#!.)&A'#!*&)3B &,#1 ' *.,,!""!.4 *.,5."$ ) ##5$"#'#")#.3"&".35" 5.&!#!:3" ) &A"",-&$4 ' 5.*$)$ % 0'3)!#!." # # &0.G,-4'3*.3")":3&&"5".".#$#$C3"1&&'$ '&,# #3:3'#$3!.").#)3H)$-'#")+.!#'#!.#"",,-"1 3*.3")""!H,.!"$*.3&$"4&'55.#3''"",-&$3,'H!,3, # :3'#!<!'-&" '<! ) )"" 3 J)!'."#!*K)&' "!#3'#!.4 *+"#7%7)! #.3# )A'-.) &,.#'# ) &A*.3" &.-'& )" 5F#" "#3*#3$"#'3"!)*&3!7*!4&'5'#)&A*.3"%!":31(.3*&'4.3"'G.".-#3:3&""5#$#'-&!"",#")*$)!#'*#!<""3&,'*;$)"5F#"'3 "*#3 &.*'& &BG# & "*# -'*'!P.3".# '!"! $#$ *.,,3!:3$" &",.#'#" # &"*''*#$!"#!:3" )"/*.#'#")5F#"".3"*!#"5')" '*#3"53-&!*"&.*'3H1 '55.#3'$ '&,#.-#3*.5!)*!:'55.#"*.<!)#!&") &A"5*#!. $$'&)"<!'*"#)&A'*!.,,!""!.-'*'!1.3"'G."#)3&")!<<$#"5'#!"*.*$"P&"5$"#'#" )"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"#'3#"'*#3"53-&!*"'>'#".3"*!#)",53#"%!":34&"5$"#'#")"$#'-&!"",#"-'*'!"'>'#*.,,*!'&!"$*",53#"4&"5$"#'#")""G!*")&A#'#4'3!G'3&.*'&#*#'&4:3! '3'!# )Q <'! &A''&>" ) &A$G.&3#!. ) &A)##,# &.*'& # ) "" *''*#$!"#!:3"1""5$*!'&!"#")"<!'*"&.*'&".#$#$'3)!#!.$"#4<!4 &"5$"#'#")". '")"3G!&&'*#)*.#L&)"-':3"1 P))31& $*&P)-1-$ $*

11 88 A'3#"$&3")*.&&*#!G!#$"*.'!""'#) 'G")!<<!*3&#$"%*'3") &';'3"")"#'3H)A!#$F#")&3",53#"'3'!#".3;'!#$F##)3"5' &'*.,,!""!.4'<!)#$,.! )"3"*.,,!""5'&"$&3":3!&".# 5$*$)$".3 ) &'!!)!#$ ).# <.# 53G &" $#'-&!"",#" -'*'!"&.":3A!&&3"#),')$)*."#!%3".&3#!.G!'-&5.3&' *.&&*#!G!#$,53#3"1'*.,,!""!.)G'#'*;G""#'G'3H)'"3)$&'! &$ '&)"!H,.!"4!&A'5'"$#$5.""!-&)*G.!#.3#"&"5".":3!&A.# ".3;'!#$1.3#<.!"4.3"5".":3&"*'":3!.#$#$H',!$"),'!B '55.<.)! $#'!# 5$"#'#!<" )" )!<<!*3&#$" ).,-3"" '3#" *.&&*#!G!#$".3'3#"'*#3"53-&!*"1 ##*.,,!""!.)A:3F#A'G'!#5'"G.*'#!.%$ &)"*.,5#"4,'!" % $G!# :3 *" "!#3'#!." )' 3"" " 5.)3!"#1 && )G'!# ".3#! &" *.&&*#!G!#$" )!<<!*3&#$ # "A<<.* ) #.3G )" ".&3#!." ')'5#$"1 '5,!B5'#!)3'55.#"#*."'*$%&')"*!5#!.)",53#" #)""R'5""#3*#3$"4'G*)"H,5&"5$*!")"<.,3&"3#!&!"$"1.3" 'G."$G'&3$&A*.3"#.#'&)",53#""#3*#3$"453!"&A*.3"%!":34:3! "A$&BG%4E,!&&!')")A3." 5.3&A",-&)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4 ".!#4/S)&A*.3"#.#'&1(.3&""3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"4*#*.3" NO 1 ' )3H!B, 5'#! )3 '55.#,.# :3 &" "5."'-!&!#$".# $#$ 5'#' $"#&"$&3":3!.#".3G#,':3$)G!!&'*.3)!"5."'!#5'" )" *.,5$#*" $*""'!" 5.3 *.,5) &"!":3" '3H,53#" :3A!&" *.#'*#'!#4 &" -':3" :3!.# )$G&.55$ 3 5.&!#!:3 *.,,*!'& ">"#$,'#!:3 # #B" ' ""!G4 ".3G# #.,53"4 # <!4 & #.!"!B, "5."'-&4 &A#'#4 'G* 3 *.#L& "35<!*!& &.*'&,# # 3 *#'!,>.5!)&A'),!!"#'#!.*#'&<'*'3H'&#":3!'55''!""'!#!*!.3&%1.3"'G."G3:3&"-':3""".#,!""%!G#)"<.,3&") 5&3"5&3"".5;!"#!:3$"#!#!"B:3,#!":3$"1"5.)3!#")!#""#3*#3$" 5$"##%#B"*.3##,)"#'3H#B"'G'#' 3H4,'!":3!.#,.#$#B" G!#4 )'" & *.#H# <!'*! #,.$#'! 5#3-$ :3.3" *.'!""." )53!"0E4 :3A!&" 5.3G'!# G!# ".#! )" 5$G!"!." '""3'#"4 )3 <'!# )A!)H'#!."".5;!"#!:3$"1 "*.&&*#!G!#$".#$#$)"5.!"5'<'!#"5.3&"-':3":3!.# 5.5."$ *" 5.)3!#" "#3*#3$"P &&" ).!G# <'! <'* % )" -".!" ) <!'*,#!,5.#'#"&!$"'3!G'3$&G$)&3")$5"")A!G"#!"",#4 *.*$""#.3G'!#)'"3"!#3'#!.)$&!*'#P*"5.)3!#"5''!""'!# I 6&" & $*&, Q

12 808 ).*'##!'#"1&&"".#)5&3"5.3&"-':3"3*&!#B&".&G'-&4*'&&".<<#&' * ).""! '3 *.3" )" )!B" '$"1 G#3 )3 5!*!5 ) &!- '),!!"#'#!.)"*.&&*#!G!#$"4&A#'#).!#5'""A!,,!"*)'"&' "#!.)" '<<'!" &.*'&"9,'!"!& ' *."G$ 3 L& ) *."!& # )A'&#4 :3! &A.**3*A'5'" $#$,5&!1". '" )"3G!&&'*# )*.#L& )!"5."'!# 5'" )A3,!""!. $#)3 % &' 5.#*#!. ) &A'*#3 53-&!*,53#34,'!"!&'$#$*."#'#$:3A!&"",-&'!#'3""!"AF#'3#.&!,!#$"4 G.3&'#5'"#)'"&A''&>")"*''*#$!"#!:3"#)")' "5.##!&") *".3G'3H5.)3!#"<!'*!":3A$#'!#&",53#""#3*#3$"1 ' *.,,!""!. ' H',!$ &"$5."" '55.#$" 5' &A#'# )53!" & )$*&*;,#)&'*!")",53#"#.H!:3"4%5'#!)0P&',!" M3G)&'*;'#)-.*.)3!#0#&A!"#!#3#!.)A3,$)!'#!. *.<!$%1!*!""&1&"#'55'3*&'!,#:3*"$5.""A$#'!#5'"% &' ;'3#3 )" -".!" )A*'),# # ) "$*3!"'#!. )3 <!'*,# )" '*#3"&.*'3H)A35'#4#4)A'3#5'#4)&A3 *%#'!#),'!B'5!) ) #B".,-3H ).""!" )A,53#" ).# &"!":3" &'##" " $GB&# '*#3&&,#.3G.#"$G$&&A'$5.*;'!453!":3&'5$!.)-.!<!$) *"5.)3!#""#"3&5.!#)5)<!1 '"&'#.!"!B,5'#!)*'55.#4.3"'G.")A'-.)5.5."$)","3" 5.3 3,!&&3.3G'* -3) $#'! # *.,5#'-& )" *.&&*#!G!#$"4 )'G'#' ) #'"5'*4 '!"! :3A3 *'),# ) &3",.)'&!#$")A)##,#1 <!4.3"'G."$&'-.$3,$#;.)5.3#'!#&*'")"*.&&*#!G!#$" :3!)$#!#)",53#"%!":3"1$#$*;.!"!35!*!5).35,# )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H 5.3 $.*! 'G* &3" *$'*!"4. 5&3" *.&&*#!G!#$ 5' *.&&*#!G!#$4,'!" 5.)3!# 5' 5.)3!#1.3" 'G." ".3;'!#$ 5!G!&$! &A'53,# )$<!!#!< )",53#" "#3*#3$"4 5&3" *. :3 ) 5.5."3".&3#!.'3H,53#3""!#3'#!.)!<<!*!&1 '55.#3 ' *."#'#$ :3 &" #'G'3H ) &' *.,,!""!. " ".# )$.3&$")'"3'""T&' 3'!,!#$9!&"A"# <<.*$5.3"'5'# )#! *.,5#)"H5$!*")".,-3H$&3":3!.#'55.#$&3#$,.! ' 4:3A!&" ".!#,,-")&'*.,,!""!..3'3)!#!.$"5'&'*.,,!""!.1&".3;'!# G!G,#:3&"5.5."!#!."4$&'-.$"),'!B*.""3&&'3"!)&' *.,,!""!.4".!#,!""M3G)'"&"5.*;'!",.!"5'&.3G,#4 '<!)A$G!#3' 'G'#!.)&'"!#3'#!.)"*.&&*#!G!#$"*.*$"#3!*.,5$;"!.)"$&3"#)"*!#.>":3'#'3#'!#,#<'G.'-&$"G$ '3H-':3"4".3#3"5'&'53!""'*53-&!:3*'")$*""!#$,'!"53.3G#"%'),##&3"3"<'*'3H,53#3"&.*'3H1

13 88 ')##)"'),!!"#'#!."53-&!:3"&.*'&"N(O5$"#35'# '""T<'!-&)&A)##,#53-&!*5''55.#%&'!*;""'#!.'&453!":3A&& )$5'""5'"4S)35.)3!#!#$!3-3#1A*.3"*."5.)'#'##!# 5.3&"*#3)3&.,#".*!'&#0,!&&!')"5.3&"$#'-&!"",#")"'#$ U".!#4 1 '*.,5."!#!.)&')##&.*'&"#4G'*;4,.!"-!*.31 37)&%)",.#'#"-3#"53-&!$"*;':3'$5'&,!!"#B)33) ## &A 4 4*.,.!")A.-#!3G#!&'#!.5' #>5)#'3H)A!#$F#.3)A*.'I#&','#3!#$,.>1.,,&A'".3&! $ $)A$&'-.&$*#'55.# ) &'.3 )" *.,5#" "3 &' "#!. ) &' )## 53-&!:3 &.*'& NO 4 G "'0 ' H N0O 37)&% )3 <!'*,# )" -".!" 5.*#3&" ) #$".! NO 4 ".3"*!#" 5' &" '*#3"53-&!*"&.*'3H53G#F#)!"#! 3$"P H 45$"#'#,.!")&',.!#!$)"*.3" NESO4".#)"5F#"*."#!"5'&"$#'-&!"",#"-'*'!").#&,.#'# )$,3$'#!."#<!H$43<.!"5.3#.3#"4'3,.,#)&'".3"*!5#!.5'& *&!#1 H!4 ".!# 3 #!" ) &' )## &.*'&4 " )!"#! 3#)"5,!"*'&!G'3)$,3$'#!.)&'-':3A"#5'"<!H$ %&A'G'*,'!"&5.*""3")<!H'#!.)*&&7*!"#*.3U3<.,3&<'!# '!"!$<$*%3NG'!'-&,..7!)HO.35&3"!3"!)!*"NG'!'-&,3&#!7!)HO'<!))$#,!&#'3H#4&*'"$*;$'#4&')3$N5F#"%$*;$'*" <!H"O1 I 6&B ( ) $*" 0 I 5 $ $*&/( 6 R " "I " 0 D0 R " " I GG.&G! H 0 0" F " " J 6 ' 6 I)3 & & J)53!" &' *!"4!&" "G# )&! " )#$".! *'4 )3<'!# )&A'*!#$ )" *.#'#"4&3"*.)!#!."<!'*!B"".#,.!".$3"":3&"&! "*&'""!:3"H

14 88 "!)!*" &" 5&3" <$:3,,# 3#!&!"$" ".# &A ND F = M B4 &A ND M "( F 5"O#"" )$!G$":3".#&N'3H,.>,"3&)3,'*;$,.$#'!O4& N'3H'3&,.$#'!O.3&N'3H'3& &!""'#O NO 1 H '##! #3*!:3!B,)"*.3"))##9!&"".#)$*!#")$#'!& 1 '55.#3,#$',.!" ')*.#&'##'#!.)A'55$*!&' )'."!#$)",53#""3&<.),#)A3#>5.&.!'3""!"!,5&!"#1 "!!! #! #$ &. &"!<.,'#!." #'",!"" 5' &.35 H!'4 5,! *$'*! )" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" # )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4 0/,53#"N%#'3H<!H.3G'!'-&O&!-&&$")G!""<! 3#'3-!&')&' -':34".!#E/,!&&!.")A3."45$"#'##.3#<.!"%5!S)&A*.3" #.#'&1 ""!G"4 $ "<.,3&"-'"$""3)"!)!*",.$#'!")'"NO.3;.")&' T.3.N-!#'!:34V5.&.'!"4(#*;B:3WO'G*3 -'!B"!,5&4,'!""'",3&#!5&!*'#3!<<#&G!45$"##3!":3<'!-& #".#45'*."$:3#4.#$".3)'"&'*.#'#!.$&'-.$5'&A!"5*#3 $$'&1!*!""&N&1*!7)"".3"O1.C3"'3 '35.!#:3A!&"#)!<<!*!&)A).3)$<!!#!.">"#$,'#!:31!"#$#%" #"&'#('& #)' ",53#" "#3*#3$" " )$*!G# 5&3" *.,,.)$,# :3A!&" " ' #)'"3*&'""!<!*'#!.9*A"#5.3:3.!&A.,# ".3G#'G'#&3 *''*#B,!H#5.3&")!"#! 3 N0O 1&"!#B #<<#4)'"3"3&#,F, *.#'#4)3H$&$,#"P U 4".3"&'<.,)A35F#-'*'!9 U#!4:3!*."#!#3# '3#'#)A!"#3,#"<!'*!"1 I " && ( 0 I : "6 & " : "< $ $** 0 IPOMBFM6+**##6

15 88 A'55'#'#%&'<.!"%)"'*#!G!#$")*$)!#4);'3#)-!&' NO #),'*;$4*"5.)3!#"".#*.C3"5'&")!*#!.")"<!'*,#""#3*#3$"'3 "!)"$#'-&!"",#"-'*'!"4*.3'#%&AH5#!"#*;!:3)"$:3!5" )""'&&"),'*;$"1 &" ".#,!" '3 5.!# 5'&" -':3" '<! )$5.)'3H -".!" ) <!'*,# ) &3" *&!#"P,'!" 53G# F# ".3"*!#" 5' )" #5!""N<!'*,#")!#" U<!'*,#)&'*.!""'*H#4 <!'*,# ) G.! )"!G"#!""3"!)!G!)3&" N<!'*,# ) #'",!""!.U" O1 X #!#)AH,5&4 '3"!)3.35)"'!""")A$5' U)G3 ':3" 5.53&'!" '!""" )A$5' N(OU &A! $!! <!'*!B $#'!# '""3$5'&'-':3)<!'*,##)A!G"#!"",#H!"53!"5''#!H!"4:3!.35&"'*#!G!#$")<!'*,#""5$*!'&!"$"#),'*;$")*'5!#'3H1;T H!'4 &" "'&&" ),'*;$" $#'!# $ '&,# G(" H N0O &!'!". 'G* &' )!*#!. *.,,*!'& # ) &A! $!! <!'*!B4 'G'# "' )!"#!-3#!.5'&"3!#$"*.,,*!'&"$!.'&")3$"'31 ('#!!#$ '#)",53#""#3*#3$"4! 3#!&!"$"5.3*.3G!:3'##>5" )!":3N,'*;$4&!:3!)!#$4*.#5'#!4#'3HO NO 1&"".#$.*!$"".!#"3)",'*;$" ) $ % $4 ".!# "3 )",'*;$" $ &,#$" N'3#,# )!#4 )" -.3""O1 ",53#""#3*#3$"*.,-!#4),'!B$#.!#4!P H )$"! #)"$*;' ")<&3H<!'*!"4*'&*3&$"%5'#! )A3,.#'##;$.!:3)$<$*'55&$.#!.&4#)3H#!#$"5)'# 3*#'!5$!.))#,5"P,'#!B)A,53#"4&"%)#'3H)A!#$F# 5,###)A$*;' 5'H,5&3#'3H<!H*.#3#'3HG'!'-&1 "5.)3!#"".#%&'-'")""#3*#3")'"&":3&&"4'G'#.3'5B"&' U $$'&,#))3H%*!:'"4 5'<.!")'G'#' U'G*3#'3H#B"<'!-&G.!3&1 I 6" 0"0K & S & & 0 K 0 5 $ $*&#( I 6 7 &

16 8/8!"!&*.#'#2Z?5.5."$5'H!'*.,5.#7#7!&)3H 5;'""P U&' 5,!B4 '""T *.3# N.T,.!" 5.3 &A,53# *.#'*#$ 5'.,5!B NO 0/O4'G*3#'3H<!HN40S&A'O9 U&' "*.) N)!H '"O 'G* 3 #'3H *'&*3&$ "3!G'# &' <.,3& T$D $;R:D6*UVN<!H$%4S4&A"5B*O &.&"!<.,'#!."*3!&&!"5'&'55.#34##7:3'#*.#'#" -'"$""3)"<.,3&"''&. 3"#.#'&!"'!#5&3"4<!'.Q#4:3A3*.3" ),!&&!.")A3.")'"&"*.,5#")H!'9&'5&35'#)"*.#'#")3,F, #>54 )G3",.!"!#$""'#" 'G* &',.#$ )" #'3H4.# $#$ $.*!$" '3 *.3" )" )!B" '$"1 #>5 )A,53# "# *&'""$)'"&'*.#'#!.!""&1 H 5'&":3&"35'#!'**.)%3'3#& ).!#N,'!".&A.-&! '#!.O)&3!'*;#.3)&3!G)3'*#!<4)3'#3 5$!.).3%3)'#5$*!"4,.>'#&G",#)A35!,9 [*%*"!"#3,#"U&5&3""!,5&"#& :3!5,#)<'!<'*%3;'3"" H*""!G )" #'3HR &A'*:3$3 53#! # 1 ".# &" 5.)3!#" )'" &":3&" &' <.,3& *."5.)'# '3 #'3H )A!#$F#"#*."#3!#'G*3*.)!#!.U!&""*.'!""#'!"$,#5'&' #'3H<!HN.3!)H$"3&AO'3&'-&5.3&":3&"4'5B"35,!B 5;'"#'3H<!HN.3G'!'-&O4&'-':35.3G'!#%3)'#).$)$*!)) -'"*3&)$<!!#!G,#&#'3H<!H#'3HG'!'-&N.3&#'3HG'!'-&#'3H <!HO1)$5!#)&A!,5$G!"!-!&!#$)&3",.)'&!#$")A!)H'#!.4*",53#" "#3*#3$"53G.&'#!&"".#*."!)$$"*.,,<'!-&,#!":3$"#*.#$"1.,, &3" *.*3#"4 &" *'!""" )A$5'.# $ '&,# *.,,*!'&!"$3*.#'#7#>5=?Z).#&"'3!#$"5."'!#4'5B"3 5;'"-.!<!$N:3'#'$"'3#'3H<!H)04ES4)'"&*'")3*.#'# ".3"*!#5'&3 N0O 0EO4"3&'<.,3&"3!G'#P U"!&'5'!#$#&A3.#&<'*"3!""N\=2O"#"35$!3.3 $ '&%4'&."&#'3H)A!#$F#'55&!*'-&"'3#'3H<!H)04ES9 U"!.4&#'3H)A!#$F#"#$ '&%T$&#-WU*&1IDBX6E< RDBX6E<XIDBX6E<V1 BK # $*" 6 '"&* 0 I, 0 D P$**##R6 )* $**#

17 8E8 #&"*.#'#"4-'"$""3)"!)!*";."T.3.4".#H*&3")&' *;'#!""&N*&'""$"J;."*;'#K.3/2O1 H 4)#>5% N $% $O# N"33,'*;$$ &,#$O4".#)" ',#" <," )A'*;#.3 )G)3 :3'#!#$*.G3)A3'*#!<%35!H#%3)'#<3#3*.G3"P&"% " 5,###'!"!)<!H%&A'G'*&#'3H)A!#$F#5.33,.#'#.,!'&).$1 '"*#'!"5.)3!#"4*A"#5'"&'<.,3&"3&':3&&"#-'"$&#'3H )A!#$F#,'!" &A!)!* &3!7,F, :3! )$5) )" '#!*!5'#!." )",'*;$"1'<.,3&3#!&!"$<'45'H,5&4$<$*%3$*'##)3H 5.!#"5&3".3,.!"$&.! $""3&'*.3-)"#'3HU*:3&A..,, #&"#'3H&. "#&"#'3H,.>"1'3*.35)*.#'#"".#'!"!-'"$""3 )" N!%O9!&"A'!#)A.5$'#!.")A$*;' "5$!.)!:3" )A!#$F##3#'3H&. &!""'##3#'3H*.3#4"33,'#3!#$).$ NO 1 X#!#)A!&&3"#'#!.4&'55.#3'55&&:3H!''*.,,*!'&!"$3 *.#'#J2Z2Z K*.,5.#'##.!"5;'""P U3 5,!B 5;'" N)3H '" 5.3 &' *.,,3 ).3). U;'-!#'#"U)'"&.# N0O O4 5)'# &':3&& & #'3H '55&!:3$ "# <!H N4SO9 U3 )3H!B, 5;'" N5)'# :3!T '"O4.Y & #'3H "# $ '& % ]40SUHN '"U 0'"O^"!&')!<<$*#& '"#& 0'""#$ '#!G#%4S"!.9 U3#.!"!B,5;'"N5)'#&""5#)!B"'$"O4'G*3#'3H%.3G'3<!H$%4S1 3 <'!# ) ".,3&#!5&!*'#34 3 #&& <.,3& "# *.#$ "3 & <.),# ) &' *;'#!""&1 &. & )! 5.!#' <<*#3$ 5' &' *.,,!""!.)A:3F#40/*.#'#"''&. 3".#$#$".3"*!#"'35B")H!' 5.33*.3")40E,!&&!')")A3."1!" [*'3H*.,-!'!"."5,!""5'*"!"#3,#")$!G$"4#%&' G'!$#$ )"!)!*" 1&." :3G6 <&, (" D ) "R'50 "F" 6;?*0! %) 0 0 I BK $**" 4&-

18 88 33>, $***& $**1& " $**/& JH4"&."")!! '#"'*#3&" NO 1 5,!B ''&>" )" )' "!;$#" % *" 5.)3!#" "#3*#3$" 5.3'!#"A'553>"33$#3))! % N0O %&1 & "# #.3#<.!" )$&!*'# )A'55$*! &' "#'-!&!#$ )A!)!*" '3""! G'!$"4 ').""$" % 3 #'3H )A!#$F# N,.$#'!.3.-&! '#'!O43,.'!N#'3H)A!<&'#!..35'!#$)*;' 'G*3'3# )G!"O.3)".-&! '#!."N 2%!)H45'H,5&O NO 1 "!)!*"53G#$G#3&&,#F#*.,-!$"'3"!)A3,F, <.,3&4 * :3! '**.I# &' G.&'#!&!#$ )3 5.)3!#9 '!"!4 & )$5'#,# ) &'!7 '!#7!"'7#7!&*.#'*#$ NO '35B")&'.*!$#$$$'&3,53# "#3*#3$'G*#.!"5;'""#)3H!)HP U"30E70P3#'3H<!H)04S9 U"3070P3#'3H<!H)40ES9 U)0%000P"!\ _40'&."&#'3H)A!#$F#"#$ '&% 0 N(."#<!H$OU4/"!.!&"#$ '&%4`NHNUN40\U OOO1 *.,, &",'#!B"5,!B"4&"'*#!." G.!&"!)!*"5.5!$#'!" NO ",-&#4"3&'<.!)").*3,#"#'",!"5' &"-':3"'3'55.#3)&'*.,,!""!.)A:3F#4'G.!)!"5'3)"<.,3&" "! *#'!" "#3*#3"4 5'<.!" 53-&!:3,# )$*!$"4 5.3G'!# 5.*#3&&,#$5.)%3-".!"5$*!<!:31 04 H!' 'G'!# '!"!,!" 5&'* 5.3 & # ;."5!#'&! 3!G"!#'!N=O)'#"3,53#"#3*#3$)$.,,$!&>"4'G*3 O# ;'3#,#"5$*3&'#!<4,'!")"#!$%&3!5,##)3#'&!"&';'3"")35!H)&A$! N/O 1 <! ),!3H '55$;) &" "#3*#3" &" 5&3" <$:3,,# *.#$"4 *## '55.*; 53# F# *.!"$ 'G* 3 #>5.&.! <.)$ "3! 1 5 $ $*&#( 0 F"! ' *3!#!")3"#>')2!'*!'&'a#""".*!'#!. I?F<;5 "R'5" BK 6B6F< # $* "??, &#) M,(+=?;5B:& "R'5 $**#? 9 I16B6 / 5 5" )$**/

19 88,!4*.'55&$45,#))$,3&#!5&! '##!#3!G'3).$1.35-'*'!H!''*.,,*!'&!"$3<.,3&4*.#$04:3!!&&3"#-!*,$*'!",4'G*3,3&#!5&!*'#3)P U"!0 b/40s'&." &#'3H )A!#$F# "# $ '& %/4SUZN9<&'#!.T.3.O9 U"!. & #'3H "# $ '& %/4SUZ N9 <&'#!. T. 3.O`cN0 U/40SO1 A<<# "# '&." #B"!,5.#'# 53!":3A3 *.<<!*!# )5.!#")-'"&#'3H)A!#$F#)B"&.":3&A"A'**.I#)40S N05.!#")-'"O1, *''*#$!"4:3'#%&3!4&A!)H'#!.)3#'3H"3&' 5'!#$))3H,.'!".3&A$*'##&"5'!#$")5&3"!3",.'!"1&53# "*.,-!'G*&5$*$)#1 *.#'#"3!G'#45.5."$5'H!'4"#*&'""$;."*;'#53!":3A!&' H5'&'4G'*;4 &.":3&#'3H"#)$#,!$ 5'$<$*%&A$*'##)3H5.!#"5&3".3,.!"$&.! $""3&'*.3-)" #'3H)A!#$F#45'H,5&&)!<<$#!&N' &'!"4O#&"#'3H&. " #&"#'3H,.>"1 ))!#!.$%3<<#)&G!435.)3!#)*##'#3G'&#'3H <.,3& "3!G'# T " 0 )&1$W 6;?$*DBR6;?$DBY*&W *.#'#!.1#&&<.,3&4*.,,&5$*!"&*.#'#4<.*#!.<<# :3&.":3A!&>'!G"!.)&'*.3-#:3).*N 0U 0O "#$ '#!<94/0S"#'&."3,!!,3,#.5&3"3,'H!,3,1 H X &' )!<<$* ) &' # :3!*.)!#!.%*;':3 #!"A'55'#%3<<#*&!:3#1<.!" "'" 5.""!-!&!#$ ) #.3 '!B :3&& :3 ".!# &A$G.&3#!. )" *.)!#!."),'*;$1 >,$#!:3,#4 #!N==.3[MO<.*#!. #'3H"#)$"'*#!G$&.":3&'.3&"*.)!#!."".#$'&!"$"1'<!&!'&<'C'!"

20 808 )&'-':3!&')'!"5<'''!"!"! $'G*3*.,,335F#"#3*#3$4 *&'""$ ;." *;'#4 "&. &' <.,3& T)&*WU;T*W>I*&/R?,X6E<X?,X6E<V A&\ A]*?,X6E<Y]*&31 $*X*1X-0 V H(' 4.)$"! &""#3*#3")'"&":3&&"&#'3H )A!#$F#"#*.)!#!.$%&A$G.&3#!.*.,5'$))3H#'3H)A!#$F#!""3") )3HT."$*..,!:3")!"#!*#"U)A.Y&3.,' &'!"(1&"A'!#& H<!4 ' %% ( N% O #')3!# &A'3,#'#!.)3#'3H%*;':3$*;$'*5'!*.5.'#!.)3#'3H)&A$*;$'* 5$*$)#1.*B#,#4 3,' 4 *. '55&$ *.35.4 "# *'&*3&$ N#!,"#!&&,#4 5' H,5&O "3 &' -'" )A3!)!* ;':3 #!,"#4 3.3G&&,' "# *'&*3&$ # G!# " % &',' 5$*$)#1A"#&A<<#*3,3&'#!<1 *.#'#)*#>5'$#$".3"*!#'35B")3$)!#'!*.&4"&.&' <.,3&"3!G'#P U)3\0\'3\0\P4S9 U)3\0\'3\0\0P4S`*.35.*.)!#!.&9'G**.35. *.)!#!.&NOd'H]S90HN40SU O`*.35.7^9 U)3\0\0'3\\0EP4S1 *&'!4 "! & '" "# "35$!3 %40S4 &',' #!,"#!&&"#&',F,)A3#!,"#%&A'3#1'"&*'"*.#'!4&',' '3,#1 &.&"!<.,'#!."*3!&&!"5'&'55.#34&)! H*&3)&'*;'#)-.*.)3!#1 *!$#+"!!"#+"+#'!",!+"#. <!)"5.#$ )&';'3"")"#'3HG'!'-&"#)5.<!#)&' -'!"")"#'3H<!H")",53#":3A!&".#".3"*!#"4&"'*#3"53-&!*"&.*'3H.#4*.,,&"'3#"' #"$*..,!:3"4*.3"%)".5$'#!.")A$*;' ") #'3HN%O:3!&3".#.3G#")53!"01"5.)3!#")$!G$"5,###4 "'",##*'3"&"*.)!#!.")35F#!!#!'&4)*G.!)A3*.#5'#! &"!#$F#" )3" % &A$#'-&!"",# 5F#3 $*;' )3 G",# )A!#$F#" *'&*3&$""&.3'3#!)!*1.,,&'55&'!#&A3)"H5#"#)3"5'&'*.,,!""!.4&A3#!&!#$ )" % A"#5'"%,##*'3"4,F, 5.3)"5.)3!#""!,5&"#&" :3A3#'3H<!H.3&A3!-.4:3!5$"##)"!":3".55."$"#$*""!## ).*3)."' '55.5!$PG &

21 808 (&0 R &0 I^ & 0 % H NO X * #!#4!&" 53G# F# *."!)$$" *.,,!1*'5!#'&*.3G#*."#!#35'"3*.3"53!":3A!&A>'5'" )A$*;' #'*;#3#G)39*A"#&.#!.&1*'"$*;$'#45&3"!3" "R'5""3**""!<"53G#F#*.*&3"P.5'&'&.")*.#7%1 A!&"53G#F#*.,-!$"%3,53#N)'"35.)3!#J"#3*#3$KO4 *.,,)$#'!&&$5$*$),,#4*"%53G#'3""!F#".3"*!#"5.33H7,F,"#5.#:3"3&#'3H)A!#$F#5.5,#)!# *&'! #4 )'" *#'!",.#' "4 &" % ".# '**.,5' $" )A3 5'#! <!'*,#4:3!53#5))!<<$#"<.,"P5'!")A'*#!."'**.,5' $" )A3! %45'!)A.-&! '#!."'G* %4(" I111 )* +,-./01*.2,032*.) "-/3),1/,)./,0*4/).) 15/6!"#! $%&!'!" '(! %('(#!(' & ' ( &! & ( ' ( " & (" & I 5 1 $*&/(

22 8008 )'"*( (#!! )!# )'"*+ "' )%'"%&!!*! )!!''"! "((! )!,?6 $ $** 6 " 6 F " " 6 0! 6 & 6( " & & G(H ` ( & (6 0! & 0 & 0 ( ' <MMB "R'5" "R'5" "!"#3,#" ) *.3G#3 A.# 5'" $*;'55$ % &' ".5;!"#!*'#!. *.!""'# )" 5.)3!#" <!'*!"9 ".# '!"! '55'3" )" 5.""!-!&!#$" ),.)3&'#!.)3#'3H)3%G"$%&'*.#5'#!<.*#!.)&'$'&!"'#!. )A3*.)!#!.),'*;$1##5.""!-!&!#$)-.!<!&#'3H)3%'5.3 *..&&'! 1A"#5.3:3.!&'*;'#)-.*.)3!##&">"#B,)*.#'#!. 5.5."$" 5' 1!*!""& G!"#4 % -. "*!#4 &A",-& )" 5.)3!#" <!'*!"4 *A"#7%7)! % &' <.!",53#" N"#3*#3$".3.O # &" 5.)3!#" )$!G$"*.,,&"%1 ## *.,5&H!<!*'#!. *.!""'# 53# F# '!"$,#!&&3"#$ 5' 3 H,5&1)$5'#,#)&'!7

23 808 <!3*.#7%'35B")5<'N0EO1A"#).**)!:3!).!# F# ')$5.3'55$*!&'5."!#!.<!'&)3)$5'#,#1 *.#7% -$$<!*!'*#3&&,#)A3#'3H<!H-.!<!$)4S1 X*.,5#)3,.!" )<$G!004!& "' ".3,!" % 3 <.,3& -'"$ "3&' ).3-&5'!#$3.\).&&'#3.\<'*"3!"" T:"0&/*WU;5LI*> DBX?,DBX6E<V1&"A'!#)A35.)3!#)*.3-5.##!&&,#!":3$4 *&'""$J;."*;'#K1 &. &" '#!*!5'#!." )3.G,- 0 *.,,3!:3$" % &' *.,,!""!. )A:3F#4 & #'3H )A!#$F# 5.3'!# '##!) E4S 5.3 &A$*;$'* ) <$G!001 >#;, '3&4 *&' )'!# 4/,!&&!. )A3." )A!#$F#" *.# 4,!&&!. )A3." "3 &' -'" ) &' -.!<!*'#!. 01 '55.#3".3&! :3**.#7%),3,.!"!":3$:3& % :3A!&*.3G*'*)!'<<!*;'!#45.3&',F, $*;$'*43#'3H )A!#$F# )4S '&." :3 & 5F#!!#!'& 5$"# 5'" ) )' " 5'#!*3&!"4 &' "#3*#3 *.)3!"'#4 "3!G'# &" *.)!#!." ),'*;$"4 % &A'55&!*'#!.)A3#'3H)04S.3)4S1 0 " "1!!,#2+ "#&#'3'#$+#,!,&, $,!""!.$5'&',!!"#)&A*..,!4)&A!)3"#!#)&A,5&.!4 $$'&)"<!'*""A"#G3*.<!&'$)'*#!. )A3 '55.# "3 G '55.#3 ) &' *.,,!""!. )A:3F# ' 53 5) *.'!""'* ) * ).*3,# NO 1 ($5'$5'1!*!""&#,!"%&',!!"#'3,.!")<$G!04 *'55.#5$*.!"&A'-').)*#'!"5.)3!#"<!'*!"#&'*&'""!<!*'#!. )"'3#"<.*#!.)"!":3"1A'55.*;#3"<.)"33$G'&3'#!. % &'*$'#!.)A3 )"#!$ % 5,## %*;':3 $#'-&!"",# ) *$)!# ) *.# &"!":3"!;$#" % #.3#5.)3!# <!'*! N<!'*,#.3%4"#3*#3$.3.O1 "5.)3!#"&",.!"!":3$"".#'!"!*&'""$"&.":3A!&"".#5'" "#3*#3$"N5.)3!#"%#'3H<!H4G'!'-&#G'!'-&5&'<.$O405.3&"5.)3!#" "!,5&"!)H$" "3 &A!<&'#!. 5.3 &" 5.)3!#" "#3*#3$" 53 )' 3HN-'!B"'",3&#!5&!*'#3O5.3&":3&"&!":3))$7*.$&'#!. #&#'3H5'>$#&"*.)!#!."),'*;$"#&!,!#$1 B P$**/;*/1* " & ;9 4 $**3O

24 808 " ** ),.)*,0*4/)* 0 %& )!*".3. 0 )!*"!<&'#!. <'C'!".3!<&'#!.T. 3..3$*'# # *"!)!*" * '3H <!H "!,5&1'3H G'!'-& "!,5&1 *;' )#'3H<!H*.##'3HG'!'-&.3!G",#1*;' )#'3H"#3*#3$ *.# #'3H G'!'-&.3 #'3H <!H N"" 3!:3O1 '3H G'!'-& "!,5& 5&'<.$ N*'5O.3*')$N#3&O '!B"!,5&1('")A<<#)&G! *'#")A!)!*"T.3. 5#!.)A$*;' N% O )!*" ;." T. 3.1 *'# )A!)!*" ).# &A3 "# 3!)!* ;."T.3. *'#)A!)!*";."T.3. &) X&A!G"4 ).#&'*;'#)-.*.)3!#!#)!#&'*.,,*!'&!"'#!.N ' (9 $ '55.#3.-"G$',.!":3*#'!"$#'-&!"",#")*$)!#.3*'-!#")*."!&5"!"##%"3-"#!#3'3*&'"",#J;."*;'#K3 '"#.3"&"*'"4&"5.)3!#"*.*$"".#5!*!5'&,#P U)",53#"&!-&&$")G!""4:3!H5."#&'*.#5'#!%3!":3 "355&$,#'!)*;' 9 U)" 5.)3!#"!)H$" "3 & *;' 4,'!" &!-&&$" 3."4 *' &' G.&'#!&!#$)"*.3")*;' 53#*.)3!%)"#'3H)A!#$F#$&G$"9 U)"5.)3!#")*.3-4<.#,#".3,!"'3!":3))$7*.$&'#!.9 U# )" 5.)3!#" *3,3&'#!<"4 )'" &":3&&" & #'3H 5'>$ '**3,3& $*;$'*'5B"$*;$'*&A$*'##3!)H#3-'!B1 ">"#B,)*.#'#!.'$#$5!"4"'",.)!<!*'#!.4)'"&'G( H% &A'553!)3#.!"!B, ',#G!"'#% 5.)3!#" <!'*!" # )"!":3" '"".*!$" '!"! :3 )3 "5#!B, ',# 5$G.>'# :3 G! ]*##^" I^H1 F, "! &' *;'# &&7,F, A' $#$ "! $ :3 5' :3'#.35" -'*'!"UH!'4(4&'.*!$#$$$'&#&$)!#!*.&U&'*.#'#!. )"!":3":3!)$*.3&"#)$".,'!"*.,,3$,#3#!&!"$5'&A",-& )"!#G'#""3&,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3H1"<!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"4*.,,3#"*;'a4.>'&'a.< *.#&').35<'\3#"*;(<')-!<-'a4'**5##)A>*.3!1

25 808 3*L#$)"$&3"&.*'3H4&'*.#'#!.!""&"#$ '&,#)G33 -'"!,5.#'# )A'3#'# :3 &' *!*3&'! )3 0 "A> $<B H5""$,# NO 1&&"#)$".,'!"3#!&!"$45'#!*3&!4)'"P U&,.)B&))$&!-$'#!.)$&$ 3'#%&AH$*3#!<&')$*!"!.)*.3!% &A,53#9 U&A'H '3H,':3##" )"!"#3*#!." -3) $#'!" # *.,5#'-&")"*.&&*#!G!#$"1 A"#5.3:3.!&($"!)##&'55.#3)&'*.,,!""!.)A:3F# ".#*.G3")&A3#!&!"'<!) # 1').3-&$*;&&)*.#'#!.!,'!$5'1!""&A".3<<5'",.!" ) 5&3"!3"!,5<*#!." # &!,!#" :3 $GB& &' *.,5''!". 'G* )A'3#"">"#B,"1 A'3#" *&'""!<!*'#!." )"!":3".# <<# $#$ )$G&.55$" "'" #.3#<.!"'##!)3)!<<3"!.'3""!&' 1*'-!#)*."!&2!'**#!G "A"#'!"!).#$)A3 G H #)A3#'-&'3)"!":3"4 5.)3!#*!7'5B"1 6 "6 & ": "<

26 80/8!!-"! 5 & $ O $ " )*,0*4/)* +5, :0757") 5"103) -"!!'"%'"! : &?% & : 0( I 0 0 ( ) : - : I F 5 1 F # : (J 3 : 0 'J * : 0 'J / : " : 0 '(J $ : 0 '(J ) ) + ' Q )& X : '"I + 'J I 1 D + '(" I% / 5? P/ $**>< (( < 5 #X*X$* ## *&'""!<!*'#!.!!#!'&,# *!: *&'""" N# )3H *&'"""!#,$)!'!"O"A"#!*;!)'"&')!B$G.&3#!.)&A.3#!&R-"!# "$'3H*&!#")&A#5!"4:3!5,#3''&>")&')##5'#>5)!":31'.3G&&$5'#!#!.)3!":3*.,5.#)$".,'!"; 1 A'55.*;#345&3"&!"!-&5.3&*&!#'G*".$*;&&3!:34,':3! 8 :3! ".#!*;" )A"!,#"P U&&$!#B '3"!)&'*.#'#!.&"5.)3!#"&"5&3"!":3$"4*:3! 5,#3'55.*;5&3"<!)3J;."*;'#K9 U&!":3!;$#'3H5.)3!#")5#"#,!"H 34'&.":3 *3H7*!53G#-$$<!*!)A3*.#'#!.)'"&">"#B,*.*3#9 U3*&'""!<!*'#!."5$*!<!:3"#,$' $5.3&",53#"%#'3H<!H.3G'!'-&'3&'-&'3 $)&'-':34*:3!5,#)""!-!&!"&"*&!#" '3!":3"5$*!<!:3%*#>5)A.5#!.:3!53#F#'""!,!&$%3-'!B "!,5&9

27 80E8 U!& A"# G'*; <'!# '3*3 )!"#!*#!. # &",3&#!5&!*'#3" 5.)3!#"5''!&&3"*.#$"N*A"#7%7)!%!":3O9 U&"5.)3!#"!)H$""3&",'#!B"5,!B"".#'""!,!&$"%3!":3 <.#4'&.":3A!&"53G#'G.!3<!'&!#$)*.3G#31!!!)3!#" 5' &A'*#!G!#$)<!'*,#""#3*#3$"1A$G'&3'#!.N "O'!"!<<*#3$G!"% ;!$'*;!"&!":3*.,,*!'&!)3!#5'*"5.)3!#"1A3"'!#%&' 'G!&04H!'"A"#'!"!).#$)A3,$#;.)) ""5$*!<!:34 *.,,3%&A",-&)"!,5&'#'#!.")3.351&&7*!5.""3)3H 5'',B#"P & #>5 ) # & <.,'# ) "#3*#3'#!.1 && 5,# )A.-#!3*&'"",#5'5.!#"N)%04".!#"!H5.<!&")!"#!*#" NO O)"#!$%,"3&!":3!;$#'35.)3!#,'!"'3""!%",#"..*#.!"&.&" *'#$.!")*&!#"N')$:3'#!.*&!#\5.)3!#4' &'!"!O1.35 ( ' $ '&,# G3 "5#,-0 ". ">"#B, )A$G'&3'#!.)3!":34!#.)3!"'#:3'#!G'3H)5.)3!#"N(%(OP ',,"#3*#3$"#')')"3!)!*3.5$4 ',,"#3*#3$!#,$)!'!4 ',,"#3*#3$'G*&G!'G*4 ',,"#3*#3$'G*&G!"'"1% *.4&A$G'&3'#!.)"5.)3!#""#*.!"$'G*&"*'#$.!")*&!#"1 )*.;$*P*;T$)!#!*.&.5.'#G"#,#'aNO4&" 5.)3!#"$#'!#*&'""$")N<'!-&!":3O%N!":3$&G$O#')!":3A%&' ':3)2!'*,# #) $".! N2O4!&"$#'!# *&'""$")% N*."5.)'#'3!":3&5&3"$&G$O1"5.#<3!&&"".#5.*;'!,#.35$"4#& "3!<!$4G+<:]$#'#^.0 656F+H N0O ` &0 *-I G H& ("-1I G! H ".R-'&&I ( #0)$ 0 5 $ $*&#(

28 808 45*/// * # 4&A*.3"#.#'& )" "3&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" $#'# 5'""$ )E,!&&!')" ) <'*" N,!&&!')")A3."O<!%/0,!&&!')")<'*"N5B"),!&&!')" )A3."O%&'<!)&A'$1 ###)'*"A"#$',.!"!G"$%*.,5#)7/4&"#.*a ) )## )" *.&&*#!G!#$" '>'#,F, )!,!3$ ) ES #E #00 NO 1 ':3$" 5' &" )$.3#" <!'*!B" ) *.&&*#!G!#$" $#' B" N&" G!&&" ) 23&;',#=',,",!#;'3.>'3,7!4&*.,#$)A' '3H#'#"7!"O.3<'C'!""N.3&F,4!'C.0O4&"$&3" &.*'3H.#,$ )'"3".3*!) "'!#-. "#!.1 33,'*;$'3""!$#.!#4&'*.*3*#&"$#'-&!"",#") *$)!# "# )G3 5&3" G!G # *3H7*!.# $#$ *.#'!#"4 '3 #.3'# )" '$"04)-'!""&3",' "'<!)5$"G&3'*#!G!#$ N0O 1 &&3 "( "" ""# "3 '"**.#H#5'#!*3&!4 53G#H5&!:3&A"".)" 5.)3!#""#3*#3$""3&,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3HP H # $)$G&.55,#)&A! $!!<!'*!B'*."#!#3$ 35;$.,B &.-'&4).#&"<<#".#*.*$&A",-&)"'*#!G!#$")3 "*#3-'*'!1,$#!)"<!'*,#""#3*#3$"A'5'"$*;'55$%*## #)'*)<.)9&"5.)3!#"5.5."$"%&'*&!#B& *.,, '3H!"#!#3#!.&".#$G.&3$U#*.#!3#)A$G.&3UG")'G'#' )#*;!*!#$1 3&,'*;$)&')##53-&!:3&.*'&4*"5.)3!#"5&3"".5;!"#!:3$".#*."#!#3$3,.>5.3&"$#'-&!"",#")*$)!#)")$,':3)&3" *.*3#"#)"#'335'#!)&3",' "1 <'!#4 ;<<= 5.3 $5.) '3H -".!" "5$*!<!:3" )A. '!"," )3 &.,#".*!'&4)A;L5!#'3H.3) ')"*.&&*#!G!#$"1!"!4/4&">)!*'#)A' &.,$'#!..3G&&N O)'7&'7?'&&$4?'&'3-3$).!#7!&"A ' )'"3G'"#.5$'#!.)"#3*#3'#!. 6( & <! 4J&/ $**-&$*$ 0 6 (& " 6 $**&//$

29 808 )"')##1')$&!-$'#!.)3*.,!#$">)!*'& NO '3#.!"'&."&'".3"*!5#!.) :3'#,53#"( '35B")3$)!#.*'&)2'*U:3!A$#'!#5'" *.)G3H!'U)'"&"*.)!#!.""3!G'#"P U35,!B5;'")'"5)'#&':3&&&#'3H)A!#$F#"#!)H$ # G H N0O 5''I# $#."5*#!G,# '""T!.<<"!<453!":3A!&"A'55'#%3,53#%#'3HG'!'-&%5;'""4)'"&:3& &*;',#)A!)H'#!.)3#'3H"#.5$$%3)'#*.3%&A'G'*"'" *.)!#!.&!$%&A$G.&3#!.)",'*;$"1 $#'5"355&$,#'!"#<'*;!4'3)$-3#)"'$"04'G* &A'55'!#!. )A,53#" % -'!B "!,5&1 04 &' *.,,3 ) ;[#'3.3H NO '$.*!$;3!#5F#"'35B")H!'U).##.!"%#'3H<!H"U *.#3,53#3!:34)!#((4*''*#$!"$5'3#'3H)A!#$F#<!H )40S#'#:3&A,.!""#!<$!3%4S#3#'3HG'!'-& $ '&%&A,.!"`4S&.":3A!&"#"35$!31,! ==> *."5.)'!#%3<<.#)A!G"#!"",#*.*.,!#'#%&A'*#)&' )$*#'&!"'#!. NO 1 -".! ) <!'*,# )" ( ' '!"! '##!#4#04,!&&!')" )A3." 0 # 01 ' *.!""'* ) &A!G"#!"",# "A"# "3!# '&#! "3 &" H*!*"0#0/4 * :3! ' 5,!" '3H *.&&*#!G!#$" 53-&!:3" ) &' <!'* [* % &',.-!&!"'#!. )" H*$)#""355&$,#'!") "#!.4"'"'3,#&-".!)<!'*,#1 X.3G'34%5'#!)0E4&'<.#*.!""'*)&A!G"#!"",#"A"# #')3!# 5' 3 -".! ) <!'*,# )" ( '**3 )3,F,.) N`,!&&!')")A3."#`E,!&&!')"3."&A'$"3!G'#O:3!"A"#5.&. $4% 3# $&$,# )AH5&!*'#!.4 == == A'5'"$#$'**5#$5'&"'*#3"53-&!*"&.*'3H13H7*!.# *;*;$ &",.>" ) 5.3"3!G &3"!G"#!"",#" )'" &",F,",! 3 331: ( K 6B6a<?5O ;77; - $**) 0 ;M OA?& &' 'T## )" *.,,3" 1 $**1&3 0&K 6B666(S $**1" $/$**) )8$**-!K9

30 88 *.)!#!."<!'*!B"4)A'3#'#:3*##;'3"")"#'3H*."5.)'!#%3 5$!.)5$$&*#.'&1 & "& '( ",53#""#3*#3$".#5,!"'3H,53#3")#!&,!&&3 5.<!#)&A$G.&3#!.*."#'#)",'*;$"1 H'""3'# U&"5,!B"'$"4'3,.!"U*" 5.)3!#".#53H* "3 &"$&3"# "5."'-&"&.*'3H 3'##'!# *#'!1 A'*!$:3!5,3!*!5'&) '35B")5<''a NO 3,53#"#3*#3$)00,!&&!.")A3.")A3)3$ &." :3A% &A'3#.,0E &" #'3H <!H" '##! '!# 4S # &A0,.!"4ES4*##*.,,3'<<!*;'!#3#'3H)A!#$F#,.>) "')##)04E/S4 [*%&'".3"*!5#!.)A,53#""#3*#3$"#%&'*.*&3"!. ).,-3H %1 3)!#!.$ 5' &' *.,,!""!. )A:3F#4 &,'! ) &A$5.:341!*;&;!.&&!B4'$"3,$"'"#'#$!*",.#"PGO ' 6 & " "Q! H N0O ');L7&5""A"#""'>$%:3'#!<!& '!-3) $#'! #;$.!:3 #!$ ) *## "#!. J K9 *.,5''# &" #'3H,.>" 5.)$$")&'G!&&%*3H)A3"#'#$!5&3"*&'""!:34&",'!"#'#"*.*&3# % 4)&A.)),!&&!.")A3."*3,3&$" "3070 NO 1 ## ".,, 5$"#? 4"3&',F, 5$!.)1 H *.#'*#$"5'&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" # &" '3#" '*#3" 53-&!*" &.*'3H "# ".3G# #B" &. 34 $$'&"35$!3%*&&)",53#"*&'""!:3"#5.3G'#5'<.!" $G!)*)" )3$",.>" ) G! #7:3'# '$" 5.3 '!#7'37)"72.""$"4 G! #7*!: '$" 5.3 &' *.,,3'3#$ )A' &.,$'#!.).-&#&)$5'#,#)&A!4##7*!:'$"5.3 &'*.,,3) '""' N"BO1 '"!#3'#!."#!)#!:35.3*#'!"$#'-&!"",#"53-&!*")"'#$4 *.,,&*#;."5!#'&!)"NG! #73<'$"O.3 '!#7!T!N## B K 6B6 B(.5? 9 )* $**&)#b1#i $ 0 5 $ &( B K 6B6 B(.5? 9 )* $**&)1

31 88 '$"O1 '" *)!*'"4!& ' <'&&3 <!'* &' *."#3*#!. *.,5&B# ) &A;L5!#'& U-[#!,#" # $:3!5,#"U 5.3 3,.#'# #.#'& ),!&&!." )A3."4*:3!'$*""!#$)A,53#/,!&&!.")A3."0/70E1 )!*#3)3*#) '!#7!T!')$#'!&&$4&.")".'3)!#!.4&" *''*#$!"#!:3")&A3)",53#"1 G]5F#^ 3 ', &F ' 0 '"R$&33WR 8-W> J & 6;?R"R'5" R00)*:6;? 6;?)*& $&33W6 ( & "3-5!,"&! & " & (&&1)W& 8 )1 J '& $&33WK NO ('').H'&,#4*.,,&A.#".3&! $&",'!"#'#")" N0O 4*#'!" $:3!5,#" 53-&!*" <!'*$"5')#&",53#" "A',.#!""# "33)3$ -'3*.35,.!"&. 31!"!&'*.,,3'3#$)*.,,3")'7"373- NO '7#7&&*.#'*#$4'<!)$.*!35F#%#'3H<!H)"#!$%<!'*&' *."#3*#!.)A3.3G&& )',!435F#"#3*#3$"3##'"'&.":3 &-'!&"! $'G*&A#'#5.3&A.**35'#!.)*"&.*'3H)$5'""'!#5'"3< '$"W H. ".# $ '&,# *."#!" 'G*)#&"5.)3!#"1&"5,###'3H,53#3")#')&5'!,#)&' 5,!B$*;$'*)35F#)"!H.3).3T,.!"4G.!)'G'#' 1 AH,5& ) '!#7#! "#4 %.3G'34 #B" $*&'!'#P &A,53# )!<<$$)A',.#!"",#))!H7;3!#,.!"1 H.,,&.#'!#&'.3)"*.,5#")'"".'55.#53-&!*'3& 5.304&",53#""#3*#3$"".#<.)$""3&A$*;' ) '!"#'"!#.!"4.#',,#'3,.>)#'3H-.!<!$"4 1'55&'#&")!<<!*3&#$"'3H:3&&"&'".*!$#$'.>,) *."#3*#!.)&'G!&&)>.N?O'$#$*.<.#$"3!#%&'".3"*!5#!. ) % %<<#*3,3&'#!<N% O'35B")3$)!#'!*.&4".)!*#3 *.*&3'!#'!"!&'#'-&.)"3&&.,#".*!'&. '!"$5'&'*.,,!""!. )A:3F#PG ' 5 $*&/(- 0 5 $ $*&/(&( G H "#!.# <!'*"53-&!:3"&P)-& $*&$-3 B K 6B6 6("5 " +5 $ $**3&$

32 808 & 0 & D & ( 0 $*/ 0O " "( H NO + & #'!" $&3".3 "5."'-&" &.*'3H.# "3 3#!&!" &",53#" "#3*#3$"5.3'&&$ &'*;' )&3)###<!'*)"!G"#!"",#" "355&$,#'!"1 A"# &' "#'#$! :3! ' $#$ "3!G! )'" &' *.,,3 # &' *.,,3'3#$)A' *;' $)"<!'*" N0O 4"& * D & & & & / '& 6(H ",' "),'M3G.#$ '&,#5,!"'3H$&3")A$G!#) <'! 5" &A<<.# *."#! <'G3 ) &A!G"#!"",# "3 &" ( &"c (" '& $W "C " '&! (" 0 0 H* A #! &! & 9&!":3)#'3H'3:3&"AH5."&'*.&&*#!G!#$).!#'&."F#,!"-'&'* 'G*&"#.,-$")"!G"#!"",#"$'&!"$"1 X&A!G"4 &':3'"!7#.#'&!#$)&')##'5'<.!"$#$*."!)$$*.,, G H NO 4&",' ")$ ' $"$#'#3#!&!"$"5.3$ & )" *;' " ) <.*#!.,#1'" & *'" ) '!#7#!4&'&BG :3A#0#04'&.":3&A*.3"))##$#'!#$.*!$5.)3!#" "#3*#3$"4&")$5"")<.*#!.,#)&'*.,,3$G.&3'!#5&3"G!# :3""*##"P5&3"E,!&&!.")A3."4".!#3'3,#'#!.)S1## $G.&3#!.#.3*;5'#!*3&!B,#&"*;' ")5".&9!&"#$G!),,##B" )!<<!*!&)G!"3!#"3)#&&")$5""4*:3!5&'*&'G!&&)'"3 "!#3'#!.)','#!:3"!&!":3!;$#%&'"#3*#3"*.*$#!"1 5 $ $*&#( 0 1 $*&#( 6? 9 # $**/

33 88 *+#!"",!+!.!"' A$G'&3'#!. ) &A',5&3 # ) &' *.*#'#!. )"!":3" &!$" '3H,53#""#3*#3$"*."#!#3$G!),,#35$'&'-&%&A:3F#1,':3 )A!<.,'#!."*.#!-3%)!""!,3&&5;$.,B#%#')&')$*!"!.9 *.,, & ".3&! '!# &" '"".*!'#!." )A$&3"4 &3 53)*P F &< 5 & 0 '6 0 ( O09 $**/ & & &!! H NO "*;!<<".##.3#),F, $#$'G'*$"1A!"5*#!. $$'&)" <!'*"4".3"&'5&3,)1!*!""&4'##$&'5,!B)A$G'&3&A*.3" &.-'&)"5.)3!#"%!":3"'3"*.)","#04#'# N0O B ;> 9 B 9 C1 &A'-"* ) #.3# *",# 5' &" "G!*" ) &A#'# NO 4 *" "#!,'#!." " <.)'!# "3 &A$*;'#!&&. ) &A.-"G'#.! 2!'* *#!G # #'!#&"5.)3!#"".3"*!#"5')"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"#)"(1&&" '))!#!.'!#P U)A35'#4&"*.3")"5F#""#3*#3$""3&*;' 4)"5.)3!#") *.3-'!"!:3)"5.)3!#")5#'G*<.#,3&#!5&!*'#39 U#4)A'3#5'#4&".#!.&") % #'3H<!HN.3G'!'-&O*.# #'3H"#3*#3$4.3#'3H"#3*#3$*.##'3H"#3*#3$1 (.3:3'#!<!&!":3 &.-'&4&A'55.*;#3*."!"#'!#%,3&#!5&! *"*.3"%!":35'&3#'3H)A!#$F#,.>4".!#0,!&&!.")A3."5.3 &"5F#""#3*#3$"#0,!&&!.")A3."5.3&"%1'55.#*.*&3'!#% &A'-"*)!":3">"#$,!:39!&"#!,'!#<<#:34,F,)'"&A;>5.#;B" )A3 #!5&,# )" #'3H,.>" )" 5.)3!#" %!":3 N5.3 '##!) "5*#!G,#0S#/4SO4&A'3,#'#!.)3G.&3, &.-'&)"!#$F#" <!'*!" "355.#$"5'&" *.&&*#!G!#$" )$5'""'!#5'" %S4".!#3 "3*.Q#!<$!3%S)"*;' ")<.*#!.,#1 (&3"$*,,#4&'.3)"*.,5#""A"#$ '&,#""'>$%"#!,& G.&3,)A,53#""#3*#3$"".3"*!#"5'&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"1"*.) "'#$#)". '!",")3&.,#".*!'&1&&*.*&3#$',.!"% 0! "# $% & '(")*+ '(,R(' R I $) $*

34 88 ;= ; >= 1 ##'3,#'#!.'535''I#"35'#4)A'3#'#:3&'.3<.) &&'3""!"."#!,'#!."3&").$"53-&!$"5'&A.-"G'#.!)2!'* *#!G1.,,&&53#5'""AH5&!:35')"G'!'#!.")5$!,B#4#:3 '53-&!$4%".#.343 J < K '3,.!" ) "5#,-4 $G'&3'# %0,!&&!')" )A3." &A*.3" # %4,!&&!')" )A3." & "3*.Q# ) *",53#"1'"4&").$"3#!&!"$"*.*'!#:3H!'#)'#'!#)5B" ))3H'"1A'#!*&5.*$)'!#4"3#.3#4%3','& ',).,,' '-&#5F#" "#3*#3$"#5F#"#.H!:3".3%!":39&',$#;.).&.!)*'&*3&)3"3*.Q#' $ '&,#$#$*.#"#$1 '"3#&*.#H#4&'*.,,!""!.)A:3F#"A"#<<.*$)A'-.3#!% 3 $G'&3'#!. '3""! 5$*!" :3 5.""!-&1 '55.#3 ' *;.!"! ) 5'" "A'553>"3&",F,"".3*":3&A!"5*#!. $$'&)"<!'*"#&'.3 )"*.,5#"4'<!)A'3#.!"3*.35,#)").$"1"'#)"5$. '#!G" :3 &3! *.<B &A'#!*&/ ) &A.).'* 7 )3 E.G,- &'#!G'3<.*#!.,#)"'"",-&$"5'&,#'!"4 D. E+") " "0E *. EF, EF *. EF D '<!:3*3H7*!&3!*.,,3!:3#4 %#!#*.<!)#!&4&"*.3"#*''*#$!"#!:3")"*.#'#")5F#".3"*!#" NO 1 A''&>" &.-'&)*").$""#5$"#$*!7)"".3"1 H G. & $,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3HA"#5&3"&A'5'' )3 "3&.35H!'4*.,,*&'$#'!#*.&*'"!&>')!H'"1A;$!#!)3 $)!#&.*'&)2'*'<<#)Q<'!<'*%3*.*3**.!""'#)" $"'3H,3#3'&!"#"4 [*%&3$"'3&.*'&)"4,'!"$ '&,#).3G'3H G3"1 G*5&3")3:3'#)"*.3")5F#"'3"*#3&.*'&4H!'*."G &'5,!B5&'*4,'!"!&"#)$".,'!"#'&.$5')"'*#3";!"#.!:3"*.,, (NS)"*.3"O4"A'553>'#"3&"*'!""")A$5' 4.3*.& $)!#'!*.&N0SO4G!'""<!&!'&"'&>.N)G3O#21$ '5B"'$4&.35-'*'!<'*.7-& '*.#!3$%5))"5'#",'*;$ NU05.!#"#0#0O4.#',,#'35.<!#).3G'3H#'#"*.,,, - #

35 88 &.35 $)!#,3#3&74 ( ('!-'" #4 5.*#3&&,#4 )" <!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"1 3H'*#3"!"#!#3#!.&"U&''!"")")$5L#"#*."! '#!."NO #&'':33.5$)A!G"#!"",# NOU '""3#& <!'*,# ) 5&3" "#3*#3'#" N$"'3H ) #'"5.#" *.,,3 "!# 5.54!<'"#3*#3" ;."5!#'&!B" )'" & *') )3 5&' =L5!#'&0E4,!" *.<.,!#$)"!"#'&&'#!.")#'!#,#)"'3H3"$"WO [*%)"5F#" ).#&#'3H NO <'!# *."!)$'-& )'" & <!'*,# )". '!"," ) &.,# ".*!'&4 % ;'3#3)E,!&&!')")A3."9*:3!"#')3!#5'35'# &.-'&)S )$5!#)"'5&'*5&3",.)"#"A'!""'#)"5F#"'3H*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"# '3H$#'-&!"",#")"'#$1 H5,"I2.)* +,J1* 5/ *)"1)/, -"5 CI CI I *CI?I 0/I I =/I 6I 6I *I : 4 #'&" 8#,4 '"'8''#, +"#!?6 3&",#5&3"$)3!#)"5F#""#3*#3$"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3H N4/S)&A",-&)"*.3"O4&"$:3!&!-"".#""!-&,#)!<<$#"1 5! F. "3 3,'*;$ ).# &.,- )A!#G'#" "# 5&3" $)3!#1?" 6.& " "! T: 5U"V"I0-*

36 8/8 &$ 3$"&.!)!B4&"#.!"-':3" $$'&!"#"U(4$)!#'!*.& #.*!$#$ $$'&U#.#'&!"#3#!")3,'*;$4 [*'3"'G.!7<'!) &3"$:3!5""5$*!'&!"$")'"&"<!'*,#""#3*#3$"N&. $")'"&"<!&!'&" '#!H!"#.5.'#G"#,#'a45.3&")3H5,!B"O13H<!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"N.>'&'a.< *.#&')#5<''aO".# $ '&,#'*#!G""3&,'*;$<'C'!"45!G!&$!'#3&.!:3)!*;1 ' 5;>"!..,! )3,'*;$ )" % "#3*#3$" '3H '*#3" 53-&!*" &.*'3H"#4G'*;4#B")!<<$#1.35H!'"##.#'&,#'-"#9 &A'*#3 5!*!5'& "# 5' *."$:3# & $)!# '!*.& 'G* S)3.#!.&1(#&'.*!$#$ $$'&.35#4:3'#%3H44S#0S )""R'5""#3*#3$"1"-':3"$#' B"".#'""T'*#!G""3*,'*;$P.>'&'a.< *.#&')'G*04/S43#"*;'a'G*4S#5<''G* 4S)3.#!.&1, / 3&'-'")").$"*3!&&!"5'&'55.#3)&'*.,,!""!. NO 4 '3"*.)","#04 )'" & *;',5 )A!G"#! '#!. ) &' *.,,!""!.P *.,,3"4(#">)!*'#"4)$5'#,#"4$!."4$#'-&!"",#"53-&!*") "'#$#. '!",")3&.,#".*!'&1#*.3").!#F#'55.#$'3G.&3, &.-'&)A)##,#)",F,"'*#3"4:3!'##! '!#0E/4,!&&!')")A3." <!01 ",53#" "#3*#3$" *."#!#3# ).* :3A3,.)'&!#$ ) <!'*,#5',!)A'3#"4&.!)!B&"5F#"%#'3H<!H.3%#'3HG'!'-& :3!#.#'&!"4*.,,.&A'G34&":3'#7*!:3!B,")&')##1 #'# :3A3 5$!,B# "#!#4&!,!#$'3H "3&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&"4&A*.3"#.#'&'##!#*.040,!&&!')")A3."1A$G'&3'#!. )&'.3)"*.,5#"U'G*&,F,5$!,B#,'!"'G*)").$")'#'#) &'<!)&A'$)!BU'-.3#!""'!#).*%3"3"#!,'#!.)3G.&3,)",53#""#3*#3$")5B")3#!"1 (''!&&3"4&.#!.&) % "#3*#3$"".3"*!#" 5'&" '*#3" 53-&!*"&.*'3H"A$#'-&!#%/4/,!&&!')")A3."4".!#3!G'35.*;)*&3!,!"'G'#5'1!*!""&)'"".'55.#1, " # ==.,5# #3 ) &A',.#!"",# '#3& )",53#" # )" $.*!'#!.",$" 5.3 "$*3!" &' )## )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4! 5"R'5"

37 8E8 4&"','# )4/,!&&!')")A3."%4/,!&&!')")A3.";."<<#")5$!,B# N0O 1 #<<.#"##.3#<.!"#B"!$ '&)A3$#'-&!"",#%&A'3#PH!'' $)3!#".*.3")4S'&.":3()!,!3'!#&"!)0040S1 23- /10-7.)* )7"-/,*.)H+,/71* *1,/"1/,2* 5/ *)"1)/, -"5 ) 1> == 1> =;; B# ==9 I 1> =;; 1)1 1)1 0E ( /0 / E H!' 0E0 0E 00 5 )# )*# $)/) )./01. /02/1 > "3*.I#4 F! %% $ <<#4&" $.*!'#!.".#5.#$5!.!#$"3)"*$)!#""#3*#3$"*.#$")'"&'*;'#!""& :3!.# $#$ )$<!!#!G,# *&'""$" *$)!#". "#3*#3$"1 $',$',#)"*$)!#"&"5&3"!":3$"U*&'""$";.")&'*;'#U"A"# $G$&$-'3*.355&3")!<<!*!&1,! %$ 3&35'#!)*#*.3" &.-'&5$"#3!":31(.3)!"#! 3 # &",53#" "#3*#3$" %!":3 NG.! % <.#!":3O # &",53#" "#3*#3$":3!5$"##5'"))' 4&'*.,,!""!.)A:3F#"A"#-'"$ $#'!# *.#$ N$*'#" )A!)!*" ;." T. 3.O.3 &' "#3*#3 *.#$ N,3&#!5&!*'#3 )% "'" O4 '!"! :3 &A",-& ) *3H :3!.# $#$!#)!#"5'&'*;'#N)!#";."*;'#O15'#!:34".#*.*$"P U&"!)H'#!.""3&V4& 4&(N,'!"$ '&,# &O9 U35'#!)"5.)3!#")5#4)3<'!#)A3<.#,3&#!5&!*'#39 U&'5&35'#)",53#"!)H$""3&'5'!#$3.\<'*"3!""4)3<'!#&% *.)&3<<#&G!9 0, $./ 0 1 / 0 / 1 ( &)*89) :6% / ;6: :

38 88 U#.3"&"5.)3!#";."*;'#P)*.3-N(O4%<<#*3,3&'#3 N% O4&!-&&$")G!""N%#'3H<!H.3G'!'-&O4!)H$""3)",'#!B"5,!B".3"3)"!)!*"5.5!$#'!"W *.,5&$,#4".#*."!)$$"*.,,%!":3<.#&",53#"*&'""$" ;."*;'#N=O.3-'")&'*;'#N4#O1! ; 4 ).#4EE,!&&!')")A3."5$"##,F, 3<.#!":31"5.5.#!." ".#5$.**35'#" *'&&"5$"##"5*#!G,# 4/S#40S) &A*.3"#.#'&4'&.":3&A*.3""'!)$5'""5'"4S1F,'3!G'3 )""3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"4*#*.3"%!":3'##!#4/,!&&!')" )A3."*:3!)$5'""&;'3#)&'<.3*;###35'&'.3)"*.,5#"1 "5,1-8,5+I0).)*,0*4/)* B)H+,/71* *1,/"1/,2*9 &64. 5:8431 *2*I ( /2I ( 2*I -./ ?I 2I $ 2I /2I /2=I $ /2CI C2AI 2AI $ *2/I A2CI 620I /2I C2=I?6 -./ "! ) *# *.3"!":3$4 &",53#" *&'""$" ;." *;'# 5$"##040S)&A",-&)"5F#""#3*#3$"4'G*)<.#"*.#'"#" #$#'-&!"",#"5F#3"1".#&"5.)3!#"&"5&3")' 3H4'G*3 *.#! #!,5.#'#)5F#"!)H$""3&'5'!#$3.\<'*"3!"" ",53#" *&'""$" 4.35'# &' 5&35'# )" 5.)3!#" ) 5# ').""$""3&)!<<$#!&#&"#'3H&. #&"#'3H*.3"4#.#'&!"#%3H "3&"4S#')!":3&",53#"!)H$""3&A$*'##3!)!*3.5$ #3!)!*;."T.3.NO.3"3&A3!-.'G*3<.#,3&#!5&!*'#3NO4 5.3&A;3,.!"5$.**35'#"45$"##"5*#!G,#/4S#/4ES)" *.3"1

39 88 3!G'3 )" % "#3*#3$"4 $ %!":3 #.#'&!" 04,!&&!')")A3."4".!#4/S)3#.#'&1 "5,1-8,5+I0).)*,0*4/)* B*K5+*9 &64.5: I ( /2I ( /2I -./ *I?20I $ 2CI *2I *20I $ /2?I /2I 02/I $ *2?I 0*2*I 02=I 2?I /20I?6 -./ H37)&% ) &A"#!,'#!. ) &A*.3"4 :3! *."#!#3 :3A3 5;.#. '5;!)3"#.*a)",53#""#3*#3$"%!":34 A $ #H*!*"#5'#!*3&!B,#)$&!*'#*'!& "355.")A'#!*!5&"$G.&3#!.")",'*;$"4).#.'53,"3)53!"0 &A!,5$G!"!-!&!#$1 ',$#;.)#3*."!"#%,"3&A!,5'*#)A3 "3&" #.!"5!*!5'&"*'#$.!")A,53#"%!":3P&"5.)3!#"*&'""$".39&" 5.)3!#"%<.#&G!*&'""$";."*;'#9&"5.)3!#")*;' *&'""$";." *;'#1"#'3HJ"#""$"K#3"".#)",.>"PS5.3&'5,!B *'#$.!4 S5.3&')3H!B,#4S 5.3 &' )!B NO 1(.3*;':3 *'#$.!)*.#5'#!4&"3*.Q#"#$ '&%&')!<<$*#&#'3H"#""$# 3#'3H)$<$*U3!-.`5.!#")-'"4!G'3'37)&%)3:3&& 5.)3!#.-B)3'-&,#&"-3) #"&.*'3HU,3&#!5&!$5'&A*.3"1 &.&""#!,'#!.")&'*.,,!""!.)A:3F#4 L >= 45.3 &A",-&)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4*'")<.#)$ ')'#!.)"5'',B#" ),'*;$1*.Q#*."5.)'!#%3'3,#'#!.)AG!.S)3G.&3, &.-'& )"!#$F#" <!'*!" "355.#$" *;':3 '$ 5' &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4'3""!&. X & ("DBX6E<]&$*

40 88 )*10H510-7./ */,"-M1 I & *L ) ;) N ) N >) N O) ) ) 1 6 *.3"NO #1/* -$$ -1 )1-/ '3H,.>0 )&/*W -&1W -&*W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /W -&3W?8 I::D * ) -# 1* 9 *.3"NO $$1 ) 1$ ))* '3H,.>0 )&-W )&*1W )&$)W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /W -&3W?8 I::D * d 1 M" " *.3"NO )) )- //* '3H,.>0 )&11W -&1*W )&#W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /&*W -&3W?8 I::D * d ) /4?6 *&3!$"3&#'#)"%)' 3H13#,)A3*'&*3&''&. 34#'# &A;>5.#;B" )A3 )$ ')'#!. )3 #'3H,.> % S 5.3 &A",-& ) &A*.3" %!":3 N".!# 04,!&&!')" )A3."O4 4 #'# :3 &" *.)!#!." ),'*;$ ),3'!#,'3G'!""1*'")A',$&!.'#!.)&'#)'*4*"3*.Q#)!,!3'!#'3""!#L#1 '"&*'")"<!'*,#""#3*#3$"*.,,)'"*&3!)"%4 * :3! &A,5F*; )AF# <.#,# *.*#$)'"*#'!"*.&&*#!G!#$"1 0#!7+8,,,"'!+3#""# " +$#9!&#"! "+#!, +:!&A*.3")",53#""#3*#3$"4.3&.#!.&)"%4*."!)$$" *.,, %!":3 ),3 &',# )C% ) * :3! 5.3'!# $

41 88 ">"#$,!:34&3*.*#'#!.'3"!)*#'!"*'#$.!")*.#5'#!4 G.!)'"*#'!"*.&&*#!G!#$"453#"$G$&)' 3"1 #'-&'3*!7)"".3"#'*&"*.3"5'#>5)A'*#3"53-&!*"&.*'3H1 ) )7"-/,*.)* )H+,/71* *1,/"1/,2* +5, "-71,)+5,10) 7 ) ) >) I"9 I,' I)D&-D&D&E6 "! < > >> ;> O ,,3" /0 0E E4S /0 /4S #$ &W ****( )/*- )*-3 )- 4S #*/ 1&*W 4ES ****0*****( $$)# 11/ $/$ 40S -)/# 11&/W /0E 40S U*****( /3 #) #1 4S /# &3W E 4S (#'3#""#3*#3" N 4 4">)!*'#"WO S / E4S $/-# -/&3W $5'#,#" 0 0 E 4S 0/ 4S $$/$ -&)W $!." 0 0 /4S 40S #3 )#&W IP ; <O O OO? > >== 91: > >>? ; <? /8 1-15/6 ;= > ;> < O;O? ; 256:6.0798?6 &$/ $*I, )8$* (4 IE6]((, " G* 4S ) &3 )##,# *."#!#3$ )A,53#" "#3*#3$"4!! :3 &A",-& )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H :3! '<<!*;# 3,.> )4/S1 :3*&3! )" $#'-&!"",#" 53-&!*")"'#$4'G*"5*#!G,#4S*.#4S)A,53#"*.#$" J;."*;'#K4 "'"'##!)#.3#<.!"&',F, 5.5.#!.:3&')##)". '!",")3&.,#".*!'&1 G*353,.!")&',.!#!$)&A*.3"4&"*.,,3"*.*## 35'#5$5.)$'#)",53#""#3*#3$",'!"$ '&,#)"!":3"P'&." :3&"*.3"!":3$")"(4)")$5'#,#"#)"$!."5$"## E4S44S#40S4*3H)"*.,,3")$5'""#/4S1 A*.3",.>"#3*#3$45'*&!##5'-':34'##!#E,!&&!." )A3." 5.3&" $!."4 /,!&&!." )A3." 5.3&" )$5'#,#" # %5! 4,!&&!.")A3."5.3&"*.,,3"1 ;= === ".#5'" $5' $" 53!":3A&&".# ".3"*!# 5.3 4,!&&!')" )A3." )A,53#"

42 808 "#3*#3$"4 *."!)$$" *.,,!":3$" %;'3#3 ) /S1 (.3 & 5.#<3!&& *&!#B& )3 "3& H!' NO 45#!#" *.,,3" U"3 000*.,,3" *&!#" )3.35 # E*&!#" #.3#" *'#$.!" *.<.)3"U.# ".3"*!# 04,!&&!')" )A3." )A,53#" "#3*#3$"4 ).#4,!&&!'))A3."%!":3".!#//4S1 *.,,!""!.)A:3F#'G'!##!$)&A'3)!#!.)",'!")$ '"#&# '""' 4.#',,# N0O 1 '55.#3.-"G :34!. NO & 1*'"A"#5'"!".&$P&",F,"*.,,3"5$"## EE,!&&!.")A3."N"34,!&&!'))A3."5.3&A",-&)"*.,,3"4 ".!# /4SO *;T ( # 0,!&&!." )A3." N"3,!&&!." )A3."4 ".!#/4SO'3$)!#'!*.&4'G*#.3#<.!"35.<!&)!":3-'3*.35,.!",':3$ NO 1 &"#5,!"%#.3#&,.!")"A!#. "3&A<<*#!G!#$)")!"5."!#!<" )A')$:3'#!.N!O#)"*."! ").$"4%5'#!)04'3H$:3!5" *.,,*!'&"*"$"*#&A.<<)5F#""#3*#3$""3)"*.#5'#!",!3H.3#!&&$"5.3'""3&' "#!.1,(. Q U".!#5B")A3*!:3!B,)" *.3"5.3%5!5&3")A3)!H!B,)"*.#'#"U).#4S53G#F# *."!)$$"*.,,%!":31&<'3#).*5'"&"$*'#)&'$<&H!.,$ "3&' "#!.)",53#"%!":31.,, & '55&'!# &A3 )" 5$"#'#" )" )!*#3" )A;L5!#'3H '3)!#!.$ 5' &' *.,,!""!. )A:3F# NO 4G]!&^ \ &! & " 0 ]9&^E. $**#]9!&^ 0 & " 0 (( 0 & ' ]9*A"#^( H1<'!#4&"$#'-&!"",#"5F#3"".#&'#!G,#G'!$"PH!' < 3 =5 > 0 0? 5 0 #> )8A ' # > $*&/(-

43 88 *.*# :3A3 53 5&3" ) &',.!#!$ )" *.3" N4/SO4 )G'# ( N4SO#&$)!#'!*.&N04SO1.3#<.!"4 &" ')" ;L5!#'3H.# 5'3,!3H ',$" 5.3 $ &' *.,5&H!#$)*#'!""#3*#3")<!'*,#9*#'!"*#";."5!#'&!"4 *.,, *&3! 5".& :3'&!<!$ 5.3 $&3)## "#3*#3$1 3#.3#4 &" $#'-&!"",#" 53-&!*" ) "'#$ )!"5."# )A3 *') *.,5#'-& 5&3",.) :3! &3!,5." &' *."#!#3#!. ) 5.G!"!." "3& *.,5#7J3#"5.G!"!."5.3<'!"<!'*!"K1 0 *! B*P%% 9 P 5&! $ '" &" *'" &" 5&3" 5$.**35'#"4 &" 5.G!"!." *."#!#3$""3<<!.#5'"#&"$#'-&!"",#"*.*$")G.#F#'"".*!$" '3H)!"5."!#!<") "#!.)3"#.*a))##"#3*#3$:3!5.3.#F#,!" 5&'*5.3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"1," 37)&%)&')!G"!#$ > 9 $ " 5F#"4 )A3 *.3",.> ),!&&!." )A3." 5' *&!#4.# %04S$#$".3"*!#" '35B" )H!':3! '"3*'5#3 5'#!)" *.3" $*;'55'# '3 5F#3 #')!#!.& )3 "*#3 :3A"# &' '!"" )" )$5L#" # *."! '#!."1 " 5$"#'#" ) &A!. ".*!'& 5.3 &A;'-!#'# N =O NO 4 '3)!#!.$"5'&'*.,,!""!.)A:3F#4'55&'!#'!"!PG " ( 0 & '! &0 &= 6. " (I^6.& :& " I^ " 5 & H "*#3)3&.,#".*!'&"*''*#$!"$ '&,#5'3.#!.&) %#B"!,5.#'#P"&.&5.!#' $'&!"$5'&'*.,,!""!.)A:3F#4 % < 45!*!5'&,#'35B")3$)!#'!*.&#)&'3#"*;'a1 ""R'5"".# &.-'&,#53!":3$"P"3&,#04ES".#*.#$" J;."*;'#K1,3& ( " E;

44 88 3#.#'&4&"#.*a)A,53#"#) % "#3*#3$"%!":35$"# 04E,!&&!')")A3."4".!#3!G'3*.,5''-&%*&3!$G.:3$5'&5$"!)# )&A =&.")".'3)!#!.1 F,"!&!":3&!$%*"5.)3!#""#3*#3$").!#5'"F#,!!,!"$4& '55.#3.-"G:34)'"*"*#34&''!"") ''#!)3&.,#&.*'#!< ".*!'&N O5,#)A'""33,3#3'&!"'#!.)"!":3"*'"))$5L# )-!&'1 ; < *//=.*//6.!)5)&',"3)"!":3"*.33"4-'3*.35)*.&&*#!G!#$" "".#&'!""$*.G'!*4'<!)A'>&*;$!"",#)"'3!#$")&3",53#"4)5.*$)%!1#'!"'-!#' "" ".#$G$&$")$"'"#3HP'3H,53#").#&"*.)!#!.""A$#'!#)$ ')$" N5.)3!#")5#O.#$#$"3-"#!#3$")A'3#"*'#$.!")5.)3!#"N)*;' 4.#',,#O5&3"!":3$":3!4%&3#.34.#".3<<#)")$B &,#")"5'!#$" #,.'!"W!&!(, ",!2&'##','!&, "("',, "!)!*" "3 &":3&" ".# *."#3!#" &",53#" "#3*#3$"&" 5&3"#.H!:3" U #&"#'3H&. "# *.3#"45'!#$ ) *;' WU".#'-".&3,#"'"&!'G*&A'*#!G!#$)A!#$F# $$'&)"'*#3" 53-&!*" &.*'3H1! #! ==! #!!1 & &(! B %;= 9 ==%==.#*."5.)3 %&A'#!*!5'#!.5' &",'*;$" <!'*!" )A3,.#$ )" #'3H ) &' ':3 *#'& 3.5$1 ## '.,'&!)'"&'5*5#!.)"#'3H)A!#$F#')$ ')$<.#,#&'"!#3'#!.)" '*#3"&.*'3H'>'#".3"*!#)"5.)3!#")5#,'""!G,#*.,,*!'&!"$" 5'&"-':3"070/1

45 88 A' * ).#'#!. 2!#*; '#! " 2'*4 ).# & )!*#3 ' $#$ '3)!#!.$5'&'*.,,!""!.)A:3F# NO 4'#'*$ &A*;'I,# )" $G$,#" *.&&*#!G!#$ '>'# ".3"*!# 3 5.)3!# ) N0O 1'*.,,3) '!#7#!4:3!'".3"*!#'G!&0/&,F,5.)3!#2Z2Z 5.5."$5'H!'4'3'!#53<.3!3'3# H,5& NO 1 #'3H %)!H'"#%)3H'"9G H1 '" * *.#'#4 &A,53#3 5'> 4S #'# :3 N U 0Ofd4S#4S)'"&*'"*.#'!1 '*;'# :3 & #'3H ) $<$* )" '" $#'!#,.> * 5.)3!#.<<'!# )" *.)!#!." ) <!'*,# &'#!G,#<'G.'-&"#'#:3&A.5#!.A$#'!#5'"'*#!G$1!":3'"".*!$%* 5.)3!#$#'!#5.3#'#$&53!":34 #!! 1!":3"#)A'3#'#5&3"!,5.#'#:3&"<.,3&"5.5."$"".# <$:3,,# '<<*#$" )A3,3&#!5&!*'#3 #B" $&G$ '<! ) 5,## % &A,53#3)A.-#!3#'3H5.*;)T$.5)'#&"5,!B"'$") &A,53#1 (&3#L#:3)A'**5#)5'>&#'3H)$ ')$4&'5&35'#)"*.&&*#!G!#$" *.*$" N).# '!#7#!O.# )$*!)$ '3 5,! ","#0E ) <!'**#,53#%&A'!))A3'3#5.)3!#"#3*#3$:3!5,#4)3,.!" '55'*4 )A.-#! 3 #'3H *. 5&3" -.!<!$1 "! U".3G#!)H$"3&'5'!#$3.\<'*"3!""*.,,&2Z\=2.3 )A'3#" 5'!#$" ),.'!" *.,, & # & 2Z \6(gU 53!":3 &A.5#!.G)3).!#<!'*%&'<.!" &'G'&3$ '#!G)35,!5F#43 $ 0 " # ) =, = # B% $ B6B6B(.5 &-

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

!!  #  $ % % &  ' ( ) * * + ( (, &  (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&(6.(85900.(/:0#'.( 4/4-;<=>44-;?( "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0'1234-244"5/&$67,$" 89:;;;;-?@A3-BCD#'*EF$:#G707H&IF+77H&*JH0 " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/&01.231.45$6.73,&"6.85900./:0#'."

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke)

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Vedtægter for Fællesgrundejerforeningen Rubinen (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Navn, adresse, hjemsted og afgrænsning 1. Foreningens navn er Fællesgrundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE Matr.nr.: 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae,

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere