'*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(!" name="description"> '*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(!">

($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88"

Transkript

1 !"#$%&'($"!)*)&+"",-&$'#!.'&&/)$*,-01 2 ($"!)# 1&'3)4 '55.#3 16'7(! 4 $53#$"1 88

2 1&'3) '#.&.4 9 6'7(!. "4 9.,!!:3 '#4!*;&!<-'*;4 =! (&'.&4!* '.3&#4 9 6'76'*:3" ')&!4 ;!> '*'*4 '* 2'*!'4 (;!&!55?!!4 9 16'7(! '&&! ')4 6'7'!!#3>4 '!&.!""!4 ('#!* ')."!4,?'&$! 2.3>.4 16'7.3!" ' '!4 3!&&'3, '.#4.3!"!"*') )A"#'! 4 '*.3'4 $-'"#! =3> ;4 6':3!4;'&")'?5!&&!B46'72'C.!"'*&4#!.33#4 6'*:3" ($&!""')4 6' (.!.&4!)! D3#!4 ('3& '&4 3>!""!1

3 88 (' "!"#$#%" #"&'#('& #)'!" # *!$#+"!!"#+"+#'!",!!- $!+"#.!- $!*/ $ %% $$ 0 " "1!!,#2+ "#&#'3'#$+#,!,&, $, *0 45*///*6 &&3 "( "" ""# "3*6 & "&' ()* + & )$ *+#!"",!+!.!"'00 0#!7+8,,,"'!+3#""# " +$#9! &#"! "+#!, +:/, "-,(. -$," -) ;< *//=.*//6!&!(, ",!2&'##','!&, "("',, & &( -- ( &$**/0$*& (" -1

4 88 *!#""+&! "+# ",'(,+" ++#! &! $#)!!&#"! 3#+,!=! ><1?!:'+"3!, & +!? *!!!,'!&','# "!,3#'!A* 0 7+,3 "!+33! " &!!#(! $+# 8'## &! $#&+"! +!!!$)!"7+'!AA #B, 8+&! "!&!, +:,,"("'!AC A!'",!!"!)!$",#!("'!D(!"#!!,!+"&, $+!! $+,7+A= C!&,#"&! 8!&" "A? 4 1<4 4C #)'&!$#%"! +:,,"("'!!"&(+,,+&+,+""#,!!#C * '!!"' & #"#+(# &! #8! &+" D + $,"7+ #, 8#!!(C* 0 '"&+ &, #!$!,"' &! 7+! &( ",! "#+ +:CA "13 # ) #"&&+"&*//?E,!,"!&, +"&!$,= (4 & & #- 4 #1 F < E 2 <1 =6 "#B,&,'8,"'D, $#"'!+33! "=6 *!$",!$+,!,!!'!!!!"#+"!&!!#(!"# +:6/ 9#!6*!! #E + $#'+$ " & ( " 8 "+#' (#!, 3""&+!G!"9 #7+(#!, $#""&+,"6 " > < 2 6C *!+33! ",7+&"'&+ #)'&+#'&"$9!!+#,!,,"("'!66, 0 // " " /3 0 $+!! $+,7+&"!$,7+#& ( " 8?/, 3*

5 & 3) " <2 <?C!,+"D' #"#E+'9#3#"&!,8 "!&3# "?C * #!"#"&!$#&+"!3 #!!!,! +: "+#!$+,!?= '0 3# 3/ "" & (. " " 33 0 & $" "&+ &#+&8'" #"$",/ * *$ " *) ( *1 #3#"&, *# ( */ A 3# "&+ #,"/? 7*3 6 " 0 " * 1 2 > $!" &'E, #' "&+!"#+"+#&&'3! * 8 " ( $ ) * #8#+$"&! "+#!$+,!, +:$+#'8# (,+#!#' #! 0.!! 9 ) ".! / # $ % &' ( (

6 8/8 #) (" : & 0 & " & ;<=;& 6(& (" >;, 4 & (" "??, & " A & " &;54" & "&;:!, ; &(" >;? <& 0 B3 5 & 0 & ;; ( :( '& &? 9 &;5 5 & (" &;C6(& &;C; ( B& " :D6E<F<F:D6E&? 9 ## 5 &0&;; 7 &? 9 &;C6 +& &(" "" & ;6 4 & " 3$ 5 &0&('G 0 "? 9 H;; (; & I$**$$**1;A:&!" I$***$**$**? 1 $*&0&"? ;<& ;C!&? ;<&(" &;C;+& "? ;<&;7 + &? ;<$*3 : &0&('G, & 2H ;55<<BD:&,"I 5 & ;+ 6(& :( I 5 & ;6( 6 "&?"IF'&;6( (<& I &;C<J&? 64 I6.K5&;L ; 6( & 7 6+"5( M$/ : & 0 & ('G (. H ;< + & 5 (. & ;5 +!& (?, J & (,J 6"& (?! I?. " ( ", "( 5 $)) : &0&('G " " H& ;:(!B && ( I?E";"&(" '"" ( &;, 7 &( ; K " I;FFM? " ;< ;!& ;FFM?&;;E DE & &, 4& 5 4 &, 4 5 6& "?5 7!I?567&" " E;$- 5 ('G6 2H&;5 & &;;& = + & 06B6 5& ;6( 6(& ;;!& 0 $# : & 0 & (' G 0 H& ;5 6 <"& 4 & >;M O!& " B B ;& G" H 0 & < ( "<$1#

7 8E8 #$)# * $+

8 88.":3 &,'! 3 &A;.3 ) )$5." *.,, 5,! "! '#'! &' 5.5."!#!. ) $".&3#!. :3! '-.3#!' % &' *$'#!. ) *## *.,,!""!.)A:3F#4&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&",'!"'3""!&"'3#"'*#3" 53-&!*"&.*'3H4'G'!#&"#!,#)AF#*.<.#$"%3*!").#&A',5&3 A'$#$!5$G3!'5!),#'55$;)$5'&""5."'-&"53-&!*"1!<<$#" '*#3" 53-&!*" &.*'3H.# '!"! ".3"*!#4 % 5'#! )" '$"4 )" 5F#" "#3*#3$" % #'3H G'!'-&4 '3H,"3'&!#$" ),-.3",#,.!"!,5.#'#"'3)$5'#4,'!"-'3*.355&3"!":3$":3&" 5F#"%#'3H<!H".3G'!'-&"*&'""!:3"1"5F#"'G'!#5.35'#!*3&'!#$ )AF#!)H$""3)"G'&3".3)"'55.#"#!)!*":3!"".#$G$&$"#B" G.&'#!&"4#'I'#3'3,#'#!.H5.#!&&)"#'3H)A!#$F#%$ &1" 5.)3!#"<!'*!"".#)G3"3*;' #B"&.3)5.35&3"!3"*.&&*#!G!#$" #!#.!'&"4' 'G'#&3G3&$'-!&!#$)'"&*.#H#-3) #'),#K4*'*"5.)3!#".#$#$5$"#$"4%&A$5.:3)&'".3"*!5#!.4 *.,, 3".&3#!.,.)) &A!"#3,#"5$*3&'#!<:3A!&"*&'!#$'&!#$1 ":3&:3",!"" ')4,.#'#:3#.3"&""G!*")&A#'# A'G'!#5'"<'!&&!4,###&3,!B:3*##"!#3'#!.A$#'!#!!,5$G!"!-&4!!$&3*#'-&1(.3#'#4'3*3,!" ') $$'&!"$A"#!#G3'G'# :3 &" 5,!" )$B &,#"4 &!$" % &' *!" <!'*!B )0 # % &A'3,#'#!. ".3)'! ) &' G.&'#!&!#$ )"!)!*" <!'*!" G!#,.#*.,,#4!*!#'#&"'*#3"53-&!*"%"5$*3&'G*&" )!"53-&!*"4.&3'G'!#<'!#*.3!)"!":3"!*."!)$$"1 "#'G'3H).#*.,,!""!.)A:3F#4:3!"".#)$.3&$")'"3 *&!,'#5'#!*3&!B,#<'G.'-&)A$*.3##)*..5$'#!.4.#'!"!$#$%&'<.!" $*&'!'#"4$)!<!'#"#*."#3*#!<"1 *&'!'#"4*'&").$":3.#'55.#3'53.-#!#">#;$#!" <.3!""#%&'<.!"3$#'#)"&!3H#)"*;!<<"!*.#"#'-&")&A',5&3) &' "!#3'#!. % &':3&&.3" ".,," *.<.#$"1 G* /5F#" "#3*#3$" *"$"45$"#'#3*.3")A,53#"%!":3")4,!&&!')")A3."4!&"#!,5.""!-&)".3#!4*.,,&<'!"'!#*.&.3G,#'3)$-3# )."#'G'3H4:3A!&"A'!#)A35.-&B,*.*'#:3&:3"*'"!".&$"1 )!<!'#"4*'&"'3)!#!.":3.3"'G.",$".#,.#$*.,,# &" $#'-&!"",#" -'*'!" 'G* &":3&" &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H 'G'!# ;!"#.!:3,#.3$ )" &'#!." ) *.<!'*4 &3.# 5.5."$ ) <'C.

9 88 ">"#$,'#!:34 #.#',,# %).,-3"" 5#!#" *.,,3"4 )" 5.)3!#" 5.##!&&,# #.H!:3"4 &3 <'!"'# *.3! % #, )"!":3" "'" :3A!&" )!"5."#)".3#!&"$*""'!"%&3 "#!.<!'*!B1',.#$53!""'* H.#!:3"4"A"#<'!#&A'-"*#.#'&)$'*#!.)&A#'#4:3!'&',#<'!&&! )'""',!""!.)"3G!&&'*#)*.#L&)"5'#!:3"*.,,*!'&")" 5F#3"'3"*#3&.*'&1 'G'3H*."#3*#!<"<!4*'"!&'*.,,!""!.)A:3F#'*;*;$% )$#,!&""5."'-!&!#$")")!<<$#"'*#3"4&&"A"#'3""!5*;$"3&' *;*;)".&3#!."5.35,##'3H*.&&*#!G!#$"#'*#3"53-&!*")A'53 &"$&$,#"#.H!:3")&3)##,#4'!"!:3"3&'$*""!#$)<!H)" B &":3!$G!#.#'3H*.&&*#!G!#$"#$#'-&!"",#"53-&!*")"3-!%&A'G! #.3#&'5.#$1 #'"'5B"&"&.!"<)04*#H,5&53#:3.3"!*!#%5"&L&)&A#'#)'"&')$*#'&!"'#!.4'!"!:3&",.)") <!'*,#)"!G"#!"",#"53-&!*"&.*'3H4:3"#!.:3!'$#$$ &! $5'&' 53!""'*53-&!:31 '&5!*!5*."#!#3#!.&)&'&!-'),!!"#'#!.)"*.&&*#!G!#$" #!#.!'&"53##).!#"!!<!&A'-"*)B &"#)*') ''#!""'# &",.)'&!#$")&A'*#!.)"*.&&*#!G!#$"1&*.G!#5'#!*3&!)$#'-&!3 G$!#'-&#'"5'*)'"&' "#!.)&A)##,#)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4 #.5&. #,5"&'!""$*')!),##&",'!")"-':3!"#)""3&" "5$*!'&!"#"1 6, <$&!*!# )3 #'G'!& *.""3& :3! ' 53 F#,$ 5'.# *.,,!""!.)A:3F#1&&7*!'53.-#!#.3#"&"!<.,'#!."$*""'!") &'5'#)")!<<$#"5'#!"5'#")*).""!4"'":3&A..55."& "*#-'*'!%&'*;*;)&'G$!#$1 "".&3#!."5.5."$"5'&'55.#$*""!#.#3$&G.&.#'!", )3.3G,##)"""G!*"5.3:3".!#$".-$&A*.3")5F#" "#3*#3$"H!"#'#"1&&"H!.#'3""!)A ' 35.*""3"&$!"&'#!<5.3,##5&'*&*'))&A)##,#)"*.&&*#!G!#$"#)"$#'-&!"",#" 53-&!*"1 3<3#%,"3)&A'G'*$)"#'G'3H)&'*.,,!""!.4!&"# *&'!,#'55'3:3*3H7*!.#5,!"%#.3"&""5."'-&"53-&!*"4&.*'3H <!'*,#*.,,)"$*3!#$5.3&-3) #)"'*#3"53-&!*"&.*'3H1A"# 5.3:3.!*'55.#)A:3F#53#F#:3&'5,!B$#'5)A3<3!&&).3#4:3!)G'F#'5!),#,!"M3G1

10 88 5$"#'55.#*.*&3#&"#'G'3H)&'*.,,!""!.)A:3F#"3&" 5.)3!#" <!'*!" %!":3 ".3"*!#" 5' &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H1 ## *.,,!""!. 'G'!# $#$ *$$ 5' &' $".&3#!. /E ').5#$ 5' &A"",-&$ NO )'"&"*.)!#!."5$G3"5'&A'#!*&)". B &,#4&:3&5,#%35$"!)#).35)A.55."!#!..3).35,!.!#'!)),')3)$-'#"335.5."!#!.)$".&3#!.#)'#%&' $".&3#!. 'G'!# $#$ ').5#$ % &A3'!,!#$ 5' &' *.,,!""!. )" 2!'*" &0,'!01 A"#%1&'3)'#.&.45,!"! '#'!)&'5.5."!#!.'>'# *.)3!#%&'*$'#!.)&'*.,,!""!.)A:3F#4:3A"#G3&'5$"!)*) *##!"#'*4'55&!*'#!.)&A'#!*&)3B &,#1 ' *.,,!""!.4 *.,5."$ ) ##5$"#'#")#.3"&".35" 5.&!#!:3" ) &A"",-&$4 ' 5.*$)$ % 0'3)!#!." # # &0.G,-4'3*.3")":3&&"5".".#$#$C3"1&&'$ '&,# #3:3'#$3!.").#)3H)$-'#")+.!#'#!.#"",,-"1 3*.3")""!H,.!"$*.3&$"4&'55.#3''"",-&$3,'H!,3, # :3'#!<!'-&" '<! ) )"" 3 J)!'."#!*K)&' "!#3'#!.4 *+"#7%7)! #.3# )A'-.) &,.#'# ) &A*.3" &.-'& )" 5F#" "#3*#3$"#'3"!)*&3!7*!4&'5'#)&A*.3"%!":31(.3*&'4.3"'G.".-#3:3&""5#$#'-&!"",#")*$)!#'*#!<""3&,'*;$)"5F#"'3 "*#3 &.*'& &BG# & "*# -'*'!P.3".# '!"! $#$ *.,,3!:3$" &",.#'#" # &"*''*#$!"#!:3" )"/*.#'#")5F#"".3"*!#"5')" '*#3"53-&!*"&.*'3H1 '55.#3'$ '&,#.-#3*.5!)*!:'55.#"*.<!)#!&") &A"5*#!. $$'&)"<!'*"#)&A'*!.,,!""!.-'*'!1.3"'G."#)3&")!<<$#"5'#!"*.*$"P&"5$"#'#" )"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"#'3#"'*#3"53-&!*"'>'#".3"*!#)",53#"%!":34&"5$"#'#")"$#'-&!"",#"-'*'!"'>'#*.,,*!'&!"$*",53#"4&"5$"#'#")""G!*")&A#'#4'3!G'3&.*'&#*#'&4:3! '3'!# )Q <'! &A''&>" ) &A$G.&3#!. ) &A)##,# &.*'& # ) "" *''*#$!"#!:3"1""5$*!'&!"#")"<!'*"&.*'&".#$#$'3)!#!.$"#4<!4 &"5$"#'#")". '")"3G!&&'*#)*.#L&)"-':3"1 P))31& $*&P)-1-$ $*

11 88 A'3#"$&3")*.&&*#!G!#$"*.'!""'#) 'G")!<<!*3&#$"%*'3") &';'3"")"#'3H)A!#$F#")&3",53#"'3'!#".3;'!#$F##)3"5' &'*.,,!""!.4'<!)#$,.! )"3"*.,,!""5'&"$&3":3!&".# 5$*$)$".3 ) &'!!)!#$ ).# <.# 53G &" $#'-&!"",#" -'*'!"&.":3A!&&3"#),')$)*."#!%3".&3#!.G!'-&5.3&' *.&&*#!G!#$,53#3"1'*.,,!""!.)G'#'*;G""#'G'3H)'"3)$&'! &$ '&)"!H,.!"4!&A'5'"$#$5.""!-&)*G.!#.3#"&"5".":3!&A.# ".3;'!#$1.3#<.!"4.3"5".":3&"*'":3!.#$#$H',!$"),'!B '55.<.)! $#'!# 5$"#'#!<" )" )!<<!*3&#$" ).,-3"" '3#" *.&&*#!G!#$".3'3#"'*#3"53-&!*"1 ##*.,,!""!.)A:3F#A'G'!#5'"G.*'#!.%$ &)"*.,5#"4,'!" % $G!# :3 *" "!#3'#!." )' 3"" " 5.)3!"#1 && )G'!# ".3#! &" *.&&*#!G!#$" )!<<!*3&#$ # "A<<.* ) #.3G )" ".&3#!." ')'5#$"1 '5,!B5'#!)3'55.#"#*."'*$%&')"*!5#!.)",53#" #)""R'5""#3*#3$"4'G*)"H,5&"5$*!")"<.,3&"3#!&!"$"1.3" 'G."$G'&3$&A*.3"#.#'&)",53#""#3*#3$"453!"&A*.3"%!":34:3! "A$&BG%4E,!&&!')")A3." 5.3&A",-&)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4 ".!#4/S)&A*.3"#.#'&1(.3&""3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"4*#*.3" NO 1 ' )3H!B, 5'#! )3 '55.#,.# :3 &" "5."'-!&!#$".# $#$ 5'#' $"#&"$&3":3!.#".3G#,':3$)G!!&'*.3)!"5."'!#5'" )" *.,5$#*" $*""'!" 5.3 *.,5) &"!":3" '3H,53#" :3A!&" *.#'*#'!#4 &" -':3" :3!.# )$G&.55$ 3 5.&!#!:3 *.,,*!'& ">"#$,'#!:3 # #B" ' ""!G4 ".3G# #.,53"4 # <!4 & #.!"!B, "5."'-&4 &A#'#4 'G* 3 *.#L& "35<!*!& &.*'&,# # 3 *#'!,>.5!)&A'),!!"#'#!.*#'&<'*'3H'&#":3!'55''!""'!#!*!.3&%1.3"'G."G3:3&"-':3""".#,!""%!G#)"<.,3&") 5&3"5&3"".5;!"#!:3$"#!#!"B:3,#!":3$"1"5.)3!#")!#""#3*#3$" 5$"##%#B"*.3##,)"#'3H#B"'G'#' 3H4,'!":3!.#,.#$#B" G!#4 )'" & *.#H# <!'*! #,.$#'! 5#3-$ :3.3" *.'!""." )53!"0E4 :3A!&" 5.3G'!# G!# ".#! )" 5$G!"!." '""3'#"4 )3 <'!# )A!)H'#!."".5;!"#!:3$"1 "*.&&*#!G!#$".#$#$)"5.!"5'<'!#"5.3&"-':3":3!.# 5.5."$ *" 5.)3!#" "#3*#3$"P &&" ).!G# <'! <'* % )" -".!" ) <!'*,#!,5.#'#"&!$"'3!G'3$&G$)&3")$5"")A!G"#!"",#4 *.*$""#.3G'!#)'"3"!#3'#!.)$&!*'#P*"5.)3!#"5''!""'!# I 6&" & $*&, Q

12 808 ).*'##!'#"1&&"".#)5&3"5.3&"-':3"3*&!#B&".&G'-&4*'&&".<<#&' * ).""! '3 *.3" )" )!B" '$"1 G#3 )3 5!*!5 ) &!- '),!!"#'#!.)"*.&&*#!G!#$"4&A#'#).!#5'""A!,,!"*)'"&' "#!.)" '<<'!" &.*'&"9,'!"!& ' *."G$ 3 L& ) *."!& # )A'&#4 :3! &A.**3*A'5'" $#$,5&!1". '" )"3G!&&'*# )*.#L& )!"5."'!# 5'" )A3,!""!. $#)3 % &' 5.#*#!. ) &A'*#3 53-&!*,53#34,'!"!&'$#$*."#'#$:3A!&"",-&'!#'3""!"AF#'3#.&!,!#$"4 G.3&'#5'"#)'"&A''&>")"*''*#$!"#!:3"#)")' "5.##!&") *".3G'3H5.)3!#"<!'*!":3A$#'!#&",53#""#3*#3$"1 ' *.,,!""!. ' H',!$ &"$5."" '55.#$" 5' &A#'# )53!" & )$*&*;,#)&'*!")",53#"#.H!:3"4%5'#!)0P&',!" M3G)&'*;'#)-.*.)3!#0#&A!"#!#3#!.)A3,$)!'#!. *.<!$%1!*!""&1&"#'55'3*&'!,#:3*"$5.""A$#'!#5'"% &' ;'3#3 )" -".!" )A*'),# # ) "$*3!"'#!. )3 <!'*,# )" '*#3"&.*'3H)A35'#4#4)A'3#5'#4)&A3 *%#'!#),'!B'5!) ) #B".,-3H ).""!" )A,53#" ).# &"!":3" &'##" " $GB&# '*#3&&,#.3G.#"$G$&&A'$5.*;'!453!":3&'5$!.)-.!<!$) *"5.)3!#""#"3&5.!#)5)<!1 '"&'#.!"!B,5'#!)*'55.#4.3"'G.")A'-.)5.5."$)","3" 5.3 3,!&&3.3G'* -3) $#'! # *.,5#'-& )" *.&&*#!G!#$"4 )'G'#' ) #'"5'*4 '!"! :3A3 *'),# ) &3",.)'&!#$")A)##,#1 <!4.3"'G."$&'-.$3,$#;.)5.3#'!#&*'")"*.&&*#!G!#$" :3!)$#!#)",53#"%!":3"1$#$*;.!"!35!*!5).35,# )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H 5.3 $.*! 'G* &3" *$'*!"4. 5&3" *.&&*#!G!#$ 5' *.&&*#!G!#$4,'!" 5.)3!# 5' 5.)3!#1.3" 'G." ".3;'!#$ 5!G!&$! &A'53,# )$<!!#!< )",53#" "#3*#3$"4 5&3" *. :3 ) 5.5."3".&3#!.'3H,53#3""!#3'#!.)!<<!*!&1 '55.#3 ' *."#'#$ :3 &" #'G'3H ) &' *.,,!""!. " ".# )$.3&$")'"3'""T&' 3'!,!#$9!&"A"# <<.*$5.3"'5'# )#! *.,5#)"H5$!*")".,-3H$&3":3!.#'55.#$&3#$,.! ' 4:3A!&" ".!#,,-")&'*.,,!""!..3'3)!#!.$"5'&'*.,,!""!.1&".3;'!# G!G,#:3&"5.5."!#!."4$&'-.$"),'!B*.""3&&'3"!)&' *.,,!""!.4".!#,!""M3G)'"&"5.*;'!",.!"5'&.3G,#4 '<!)A$G!#3' 'G'#!.)&'"!#3'#!.)"*.&&*#!G!#$"*.*$"#3!*.,5$;"!.)"$&3"#)"*!#.>":3'#'3#'!#,#<'G.'-&$"G$ '3H-':3"4".3#3"5'&'53!""'*53-&!:3*'")$*""!#$,'!"53.3G#"%'),##&3"3"<'*'3H,53#3"&.*'3H1

13 88 ')##)"'),!!"#'#!."53-&!:3"&.*'&"N(O5$"#35'# '""T<'!-&)&A)##,#53-&!*5''55.#%&'!*;""'#!.'&453!":3A&& )$5'""5'"4S)35.)3!#!#$!3-3#1A*.3"*."5.)'#'##!# 5.3&"*#3)3&.,#".*!'&#0,!&&!')"5.3&"$#'-&!"",#")"'#$ U".!#4 1 '*.,5."!#!.)&')##&.*'&"#4G'*;4,.!"-!*.31 37)&%)",.#'#"-3#"53-&!$"*;':3'$5'&,!!"#B)33) ## &A 4 4*.,.!")A.-#!3G#!&'#!.5' #>5)#'3H)A!#$F#.3)A*.'I#&','#3!#$,.>1.,,&A'".3&! $ $)A$&'-.&$*#'55.# ) &'.3 )" *.,5#" "3 &' "#!. ) &' )## 53-&!:3 &.*'& NO 4 G "'0 ' H N0O 37)&% )3 <!'*,# )" -".!" 5.*#3&" ) #$".! NO 4 ".3"*!#" 5' &" '*#3"53-&!*"&.*'3H53G#F#)!"#! 3$"P H 45$"#'#,.!")&',.!#!$)"*.3" NESO4".#)"5F#"*."#!"5'&"$#'-&!"",#"-'*'!").#&,.#'# )$,3$'#!."#<!H$43<.!"5.3#.3#"4'3,.,#)&'".3"*!5#!.5'& *&!#1 H!4 ".!# 3 #!" ) &' )## &.*'&4 " )!"#! 3#)"5,!"*'&!G'3)$,3$'#!.)&'-':3A"#5'"<!H$ %&A'G'*,'!"&5.*""3")<!H'#!.)*&&7*!"#*.3U3<.,3&<'!# '!"!$<$*%3NG'!'-&,..7!)HO.35&3"!3"!)!*"NG'!'-&,3&#!7!)HO'<!))$#,!&#'3H#4&*'"$*;$'#4&')3$N5F#"%$*;$'*" <!H"O1 I 6&B ( ) $*" 0 I 5 $ $*&/( 6 R " "I " 0 D0 R " " I GG.&G! H 0 0" F " " J 6 ' 6 I)3 & & J)53!" &' *!"4!&" "G# )&! " )#$".! *'4 )3<'!# )&A'*!#$ )" *.#'#"4&3"*.)!#!."<!'*!B"".#,.!".$3"":3&"&! "*&'""!:3"H

14 88 "!)!*" &" 5&3" <$:3,,# 3#!&!"$" ".# &A ND F = M B4 &A ND M "( F 5"O#"" )$!G$":3".#&N'3H,.>,"3&)3,'*;$,.$#'!O4& N'3H'3&,.$#'!O.3&N'3H'3& &!""'#O NO 1 H '##! #3*!:3!B,)"*.3"))##9!&"".#)$*!#")$#'!& 1 '55.#3,#$',.!" ')*.#&'##'#!.)A'55$*!&' )'."!#$)",53#""3&<.),#)A3#>5.&.!'3""!"!,5&!"#1 "!!! #! #$ &. &"!<.,'#!." #'",!"" 5' &.35 H!'4 5,! *$'*! )" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" # )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4 0/,53#"N%#'3H<!H.3G'!'-&O&!-&&$")G!""<! 3#'3-!&')&' -':34".!#E/,!&&!.")A3."45$"#'##.3#<.!"%5!S)&A*.3" #.#'&1 ""!G"4 $ "<.,3&"-'"$""3)"!)!*",.$#'!")'"NO.3;.")&' T.3.N-!#'!:34V5.&.'!"4(#*;B:3WO'G*3 -'!B"!,5&4,'!""'",3&#!5&!*'#3!<<#&G!45$"##3!":3<'!-& #".#45'*."$:3#4.#$".3)'"&'*.#'#!.$&'-.$5'&A!"5*#3 $$'&1!*!""&N&1*!7)"".3"O1.C3"'3 '35.!#:3A!&"#)!<<!*!&)A).3)$<!!#!.">"#$,'#!:31!"#$#%" #"&'#('& #)' ",53#" "#3*#3$" " )$*!G# 5&3" *.,,.)$,# :3A!&" " ' #)'"3*&'""!<!*'#!.9*A"#5.3:3.!&A.,# ".3G#'G'#&3 *''*#B,!H#5.3&")!"#! 3 N0O 1&"!#B #<<#4)'"3"3&#,F, *.#'#4)3H$&$,#"P U 4".3"&'<.,)A35F#-'*'!9 U#!4:3!*."#!#3# '3#'#)A!"#3,#"<!'*!"1 I " && ( 0 I : "6 & " : "< $ $** 0 IPOMBFM6+**##6

15 88 A'55'#'#%&'<.!"%)"'*#!G!#$")*$)!#4);'3#)-!&' NO #),'*;$4*"5.)3!#"".#*.C3"5'&")!*#!.")"<!'*,#""#3*#3$"'3 "!)"$#'-&!"",#"-'*'!"4*.3'#%&AH5#!"#*;!:3)"$:3!5" )""'&&"),'*;$"1 &" ".#,!" '3 5.!# 5'&" -':3" '<! )$5.)'3H -".!" ) <!'*,# ) &3" *&!#"P,'!" 53G# F# ".3"*!#" 5' )" #5!""N<!'*,#")!#" U<!'*,#)&'*.!""'*H#4 <!'*,# ) G.! )"!G"#!""3"!)!G!)3&" N<!'*,# ) #'",!""!.U" O1 X #!#)AH,5&4 '3"!)3.35)"'!""")A$5' U)G3 ':3" 5.53&'!" '!""" )A$5' N(OU &A! $!! <!'*!B $#'!# '""3$5'&'-':3)<!'*,##)A!G"#!"",#H!"53!"5''#!H!"4:3!.35&"'*#!G!#$")<!'*,#""5$*!'&!"$"#),'*;$")*'5!#'3H1;T H!'4 &" "'&&" ),'*;$" $#'!# $ '&,# G(" H N0O &!'!". 'G* &' )!*#!. *.,,*!'& # ) &A! $!! <!'*!B4 'G'# "' )!"#!-3#!.5'&"3!#$"*.,,*!'&"$!.'&")3$"'31 ('#!!#$ '#)",53#""#3*#3$"4! 3#!&!"$"5.3*.3G!:3'##>5" )!":3N,'*;$4&!:3!)!#$4*.#5'#!4#'3HO NO 1&"".#$.*!$"".!#"3)",'*;$" ) $ % $4 ".!# "3 )",'*;$" $ &,#$" N'3#,# )!#4 )" -.3""O1 ",53#""#3*#3$"*.,-!#4),'!B$#.!#4!P H )$"! #)"$*;' ")<&3H<!'*!"4*'&*3&$"%5'#! )A3,.#'##;$.!:3)$<$*'55&$.#!.&4#)3H#!#$"5)'# 3*#'!5$!.))#,5"P,'#!B)A,53#"4&"%)#'3H)A!#$F# 5,###)A$*;' 5'H,5&3#'3H<!H*.#3#'3HG'!'-&1 "5.)3!#"".#%&'-'")""#3*#3")'"&":3&&"4'G'#.3'5B"&' U $$'&,#))3H%*!:'"4 5'<.!")'G'#' U'G*3#'3H#B"<'!-&G.!3&1 I 6" 0"0K & S & & 0 K 0 5 $ $*&#( I 6 7 &

16 8/8!"!&*.#'#2Z?5.5."$5'H!'*.,5.#7#7!&)3H 5;'""P U&' 5,!B4 '""T *.3# N.T,.!" 5.3 &A,53# *.#'*#$ 5'.,5!B NO 0/O4'G*3#'3H<!HN40S&A'O9 U&' "*.) N)!H '"O 'G* 3 #'3H *'&*3&$ "3!G'# &' <.,3& T$D $;R:D6*UVN<!H$%4S4&A"5B*O &.&"!<.,'#!."*3!&&!"5'&'55.#34##7:3'#*.#'#" -'"$""3)"<.,3&"''&. 3"#.#'&!"'!#5&3"4<!'.Q#4:3A3*.3" ),!&&!.")A3.")'"&"*.,5#")H!'9&'5&35'#)"*.#'#")3,F, #>54 )G3",.!"!#$""'#" 'G* &',.#$ )" #'3H4.# $#$ $.*!$" '3 *.3" )" )!B" '$"1 #>5 )A,53# "# *&'""$)'"&'*.#'#!.!""&1 H 5'&":3&"35'#!'**.)%3'3#& ).!#N,'!".&A.-&! '#!.O)&3!'*;#.3)&3!G)3'*#!<4)3'#3 5$!.).3%3)'#5$*!"4,.>'#&G",#)A35!,9 [*%*"!"#3,#"U&5&3""!,5&"#& :3!5,#)<'!<'*%3;'3"" H*""!G )" #'3HR &A'*:3$3 53#! # 1 ".# &" 5.)3!#" )'" &":3&" &' <.,3& *."5.)'# '3 #'3H )A!#$F#"#*."#3!#'G*3*.)!#!.U!&""*.'!""#'!"$,#5'&' #'3H<!HN.3!)H$"3&AO'3&'-&5.3&":3&"4'5B"35,!B 5;'"#'3H<!HN.3G'!'-&O4&'-':35.3G'!#%3)'#).$)$*!)) -'"*3&)$<!!#!G,#&#'3H<!H#'3HG'!'-&N.3&#'3HG'!'-&#'3H <!HO1)$5!#)&A!,5$G!"!-!&!#$)&3",.)'&!#$")A!)H'#!.4*",53#" "#3*#3$"53G.&'#!&"".#*."!)$$"*.,,<'!-&,#!":3$"#*.#$"1.,, &3" *.*3#"4 &" *'!""" )A$5'.# $ '&,# *.,,*!'&!"$3*.#'#7#>5=?Z).#&"'3!#$"5."'!#4'5B"3 5;'"-.!<!$N:3'#'$"'3#'3H<!H)04ES4)'"&*'")3*.#'# ".3"*!#5'&3 N0O 0EO4"3&'<.,3&"3!G'#P U"!&'5'!#$#&A3.#&<'*"3!""N\=2O"#"35$!3.3 $ '&%4'&."&#'3H)A!#$F#'55&!*'-&"'3#'3H<!H)04ES9 U"!.4&#'3H)A!#$F#"#$ '&%T$&#-WU*&1IDBX6E< RDBX6E<XIDBX6E<V1 BK # $*" 6 '"&* 0 I, 0 D P$**##R6 )* $**#

17 8E8 #&"*.#'#"4-'"$""3)"!)!*";."T.3.4".#H*&3")&' *;'#!""&N*&'""$"J;."*;'#K.3/2O1 H 4)#>5% N $% $O# N"33,'*;$$ &,#$O4".#)" ',#" <," )A'*;#.3 )G)3 :3'#!#$*.G3)A3'*#!<%35!H#%3)'#<3#3*.G3"P&"% " 5,###'!"!)<!H%&A'G'*&#'3H)A!#$F#5.33,.#'#.,!'&).$1 '"*#'!"5.)3!#"4*A"#5'"&'<.,3&"3&':3&&"#-'"$&#'3H )A!#$F#,'!" &A!)!* &3!7,F, :3! )$5) )" '#!*!5'#!." )",'*;$"1'<.,3&3#!&!"$<'45'H,5&4$<$*%3$*'##)3H 5.!#"5&3".3,.!"$&.! $""3&'*.3-)"#'3HU*:3&A..,, #&"#'3H&. "#&"#'3H,.>"1'3*.35)*.#'#"".#'!"!-'"$""3 )" N!%O9!&"A'!#)A.5$'#!.")A$*;' "5$!.)!:3" )A!#$F##3#'3H&. &!""'##3#'3H*.3#4"33,'#3!#$).$ NO 1 X#!#)A!&&3"#'#!.4&'55.#3'55&&:3H!''*.,,*!'&!"$3 *.#'#J2Z2Z K*.,5.#'##.!"5;'""P U3 5,!B 5;'" N)3H '" 5.3 &' *.,,3 ).3). U;'-!#'#"U)'"&.# N0O O4 5)'# &':3&& & #'3H '55&!:3$ "# <!H N4SO9 U3 )3H!B, 5;'" N5)'# :3!T '"O4.Y & #'3H "# $ '& % ]40SUHN '"U 0'"O^"!&')!<<$*#& '"#& 0'""#$ '#!G#%4S"!.9 U3#.!"!B,5;'"N5)'#&""5#)!B"'$"O4'G*3#'3H%.3G'3<!H$%4S1 3 <'!# ) ".,3&#!5&!*'#34 3 #&& <.,3& "# *.#$ "3 & <.),# ) &' *;'#!""&1 &. & )! 5.!#' <<*#3$ 5' &' *.,,!""!.)A:3F#40/*.#'#"''&. 3".#$#$".3"*!#"'35B")H!' 5.33*.3")40E,!&&!')")A3."1!" [*'3H*.,-!'!"."5,!""5'*"!"#3,#")$!G$"4#%&' G'!$#$ )"!)!*" 1&." :3G6 <&, (" D ) "R'50 "F" 6;?*0! %) 0 0 I BK $**" 4&-

18 88 33>, $***& $**1& " $**/& JH4"&."")!! '#"'*#3&" NO 1 5,!B ''&>" )" )' "!;$#" % *" 5.)3!#" "#3*#3$" 5.3'!#"A'553>"33$#3))! % N0O %&1 & "# #.3#<.!" )$&!*'# )A'55$*! &' "#'-!&!#$ )A!)!*" '3""! G'!$"4 ').""$" % 3 #'3H )A!#$F# N,.$#'!.3.-&! '#'!O43,.'!N#'3H)A!<&'#!..35'!#$)*;' 'G*3'3# )G!"O.3)".-&! '#!."N 2%!)H45'H,5&O NO 1 "!)!*"53G#$G#3&&,#F#*.,-!$"'3"!)A3,F, <.,3&4 * :3! '**.I# &' G.&'#!&!#$ )3 5.)3!#9 '!"!4 & )$5'#,# ) &'!7 '!#7!"'7#7!&*.#'*#$ NO '35B")&'.*!$#$$$'&3,53# "#3*#3$'G*#.!"5;'""#)3H!)HP U"30E70P3#'3H<!H)04S9 U"3070P3#'3H<!H)40ES9 U)0%000P"!\ _40'&."&#'3H)A!#$F#"#$ '&% 0 N(."#<!H$OU4/"!.!&"#$ '&%4`NHNUN40\U OOO1 *.,, &",'#!B"5,!B"4&"'*#!." G.!&"!)!*"5.5!$#'!" NO ",-&#4"3&'<.!)").*3,#"#'",!"5' &"-':3"'3'55.#3)&'*.,,!""!.)A:3F#4'G.!)!"5'3)"<.,3&" "! *#'!" "#3*#3"4 5'<.!" 53-&!:3,# )$*!$"4 5.3G'!# 5.*#3&&,#$5.)%3-".!"5$*!<!:31 04 H!' 'G'!# '!"!,!" 5&'* 5.3 & # ;."5!#'&! 3!G"!#'!N=O)'#"3,53#"#3*#3$)$.,,$!&>"4'G*3 O# ;'3#,#"5$*3&'#!<4,'!")"#!$%&3!5,##)3#'&!"&';'3"")35!H)&A$! N/O 1 <! ),!3H '55$;) &" "#3*#3" &" 5&3" <$:3,,# *.#$"4 *## '55.*; 53# F# *.!"$ 'G* 3 #>5.&.! <.)$ "3! 1 5 $ $*&#( 0 F"! ' *3!#!")3"#>')2!'*!'&'a#""".*!'#!. I?F<;5 "R'5" BK 6B6F< # $* "??, &#) M,(+=?;5B:& "R'5 $**#? 9 I16B6 / 5 5" )$**/

19 88,!4*.'55&$45,#))$,3&#!5&! '##!#3!G'3).$1.35-'*'!H!''*.,,*!'&!"$3<.,3&4*.#$04:3!!&&3"#-!*,$*'!",4'G*3,3&#!5&!*'#3)P U"!0 b/40s'&." &#'3H )A!#$F# "# $ '& %/4SUZN9<&'#!.T.3.O9 U"!. & #'3H "# $ '& %/4SUZ N9 <&'#!. T. 3.O`cN0 U/40SO1 A<<# "# '&." #B"!,5.#'# 53!":3A3 *.<<!*!# )5.!#")-'"&#'3H)A!#$F#)B"&.":3&A"A'**.I#)40S N05.!#")-'"O1, *''*#$!"4:3'#%&3!4&A!)H'#!.)3#'3H"3&' 5'!#$))3H,.'!".3&A$*'##&"5'!#$")5&3"!3",.'!"1&53# "*.,-!'G*&5$*$)#1 *.#'#"3!G'#45.5."$5'H!'4"#*&'""$;."*;'#53!":3A!&' H5'&'4G'*;4 &.":3&#'3H"#)$#,!$ 5'$<$*%&A$*'##)3H5.!#"5&3".3,.!"$&.! $""3&'*.3-)" #'3H)A!#$F#45'H,5&&)!<<$#!&N' &'!"4O#&"#'3H&. " #&"#'3H,.>"1 ))!#!.$%3<<#)&G!435.)3!#)*##'#3G'&#'3H <.,3& "3!G'# T " 0 )&1$W 6;?$*DBR6;?$DBY*&W *.#'#!.1#&&<.,3&4*.,,&5$*!"&*.#'#4<.*#!.<<# :3&.":3A!&>'!G"!.)&'*.3-#:3).*N 0U 0O "#$ '#!<94/0S"#'&."3,!!,3,#.5&3"3,'H!,3,1 H X &' )!<<$* ) &' # :3!*.)!#!.%*;':3 #!"A'55'#%3<<#*&!:3#1<.!" "'" 5.""!-!&!#$ ) #.3 '!B :3&& :3 ".!# &A$G.&3#!. )" *.)!#!."),'*;$1 >,$#!:3,#4 #!N==.3[MO<.*#!. #'3H"#)$"'*#!G$&.":3&'.3&"*.)!#!."".#$'&!"$"1'<!&!'&<'C'!"

20 808 )&'-':3!&')'!"5<'''!"!"! $'G*3*.,,335F#"#3*#3$4 *&'""$ ;." *;'#4 "&. &' <.,3& T)&*WU;T*W>I*&/R?,X6E<X?,X6E<V A&\ A]*?,X6E<Y]*&31 $*X*1X-0 V H(' 4.)$"! &""#3*#3")'"&":3&&"&#'3H )A!#$F#"#*.)!#!.$%&A$G.&3#!.*.,5'$))3H#'3H)A!#$F#!""3") )3HT."$*..,!:3")!"#!*#"U)A.Y&3.,' &'!"(1&"A'!#& H<!4 ' %% ( N% O #')3!# &A'3,#'#!.)3#'3H%*;':3$*;$'*5'!*.5.'#!.)3#'3H)&A$*;$'* 5$*$)#1.*B#,#4 3,' 4 *. '55&$ *.35.4 "# *'&*3&$ N#!,"#!&&,#4 5' H,5&O "3 &' -'" )A3!)!* ;':3 #!,"#4 3.3G&&,' "# *'&*3&$ # G!# " % &',' 5$*$)#1A"#&A<<#*3,3&'#!<1 *.#'#)*#>5'$#$".3"*!#'35B")3$)!#'!*.&4"&.&' <.,3&"3!G'#P U)3\0\'3\0\P4S9 U)3\0\'3\0\0P4S`*.35.*.)!#!.&9'G**.35. *.)!#!.&NOd'H]S90HN40SU O`*.35.7^9 U)3\0\0'3\\0EP4S1 *&'!4 "! & '" "# "35$!3 %40S4 &',' #!,"#!&&"#&',F,)A3#!,"#%&A'3#1'"&*'"*.#'!4&',' '3,#1 &.&"!<.,'#!."*3!&&!"5'&'55.#34&)! H*&3)&'*;'#)-.*.)3!#1 *!$#+"!!"#+"+#'!",!+"#. <!)"5.#$ )&';'3"")"#'3HG'!'-&"#)5.<!#)&' -'!"")"#'3H<!H")",53#":3A!&".#".3"*!#"4&"'*#3"53-&!*"&.*'3H.#4*.,,&"'3#"' #"$*..,!:3"4*.3"%)".5$'#!.")A$*;' ") #'3HN%O:3!&3".#.3G#")53!"01"5.)3!#")$!G$"5,###4 "'",##*'3"&"*.)!#!.")35F#!!#!'&4)*G.!)A3*.#5'#! &"!#$F#" )3" % &A$#'-&!"",# 5F#3 $*;' )3 G",# )A!#$F#" *'&*3&$""&.3'3#!)!*1.,,&'55&'!#&A3)"H5#"#)3"5'&'*.,,!""!.4&A3#!&!#$ )" % A"#5'"%,##*'3"4,F, 5.3)"5.)3!#""!,5&"#&" :3A3#'3H<!H.3&A3!-.4:3!5$"##)"!":3".55."$"#$*""!## ).*3)."' '55.5!$PG &

21 808 (&0 R &0 I^ & 0 % H NO X * #!#4!&" 53G# F# *."!)$$" *.,,!1*'5!#'&*.3G#*."#!#35'"3*.3"53!":3A!&A>'5'" )A$*;' #'*;#3#G)39*A"#&.#!.&1*'"$*;$'#45&3"!3" "R'5""3**""!<"53G#F#*.*&3"P.5'&'&.")*.#7%1 A!&"53G#F#*.,-!$"%3,53#N)'"35.)3!#J"#3*#3$KO4 *.,,)$#'!&&$5$*$),,#4*"%53G#'3""!F#".3"*!#"5.33H7,F,"#5.#:3"3&#'3H)A!#$F#5.5,#)!# *&'! #4 )'" *#'!",.#' "4 &" % ".# '**.,5' $" )A3 5'#! <!'*,#4:3!53#5))!<<$#"<.,"P5'!")A'*#!."'**.,5' $" )A3! %45'!)A.-&! '#!."'G* %4(" I111 )* +,-./01*.2,032*.) "-/3),1/,)./,0*4/).) 15/6!"#! $%&!'!" '(! %('(#!(' & ' ( &! & ( ' ( " & (" & I 5 1 $*&/(

22 8008 )'"*( (#!! )!# )'"*+ "' )%'"%&!!*! )!!''"! "((! )!,?6 $ $** 6 " 6 F " " 6 0! 6 & 6( " & & G(H ` ( & (6 0! & 0 & 0 ( ' <MMB "R'5" "R'5" "!"#3,#" ) *.3G#3 A.# 5'" $*;'55$ % &' ".5;!"#!*'#!. *.!""'# )" 5.)3!#" <!'*!"9 ".# '!"! '55'3" )" 5.""!-!&!#$" ),.)3&'#!.)3#'3H)3%G"$%&'*.#5'#!<.*#!.)&'$'&!"'#!. )A3*.)!#!.),'*;$1##5.""!-!&!#$)-.!<!&#'3H)3%'5.3 *..&&'! 1A"#5.3:3.!&'*;'#)-.*.)3!##&">"#B,)*.#'#!. 5.5."$" 5' 1!*!""& G!"#4 % -. "*!#4 &A",-& )" 5.)3!#" <!'*!"4 *A"#7%7)! % &' <.!",53#" N"#3*#3$".3.O # &" 5.)3!#" )$!G$"*.,,&"%1 ## *.,5&H!<!*'#!. *.!""'# 53# F# '!"$,#!&&3"#$ 5' 3 H,5&1)$5'#,#)&'!7

23 808 <!3*.#7%'35B")5<'N0EO1A"#).**)!:3!).!# F# ')$5.3'55$*!&'5."!#!.<!'&)3)$5'#,#1 *.#7% -$$<!*!'*#3&&,#)A3#'3H<!H-.!<!$)4S1 X*.,5#)3,.!" )<$G!004!& "' ".3,!" % 3 <.,3& -'"$ "3&' ).3-&5'!#$3.\).&&'#3.\<'*"3!"" T:"0&/*WU;5LI*> DBX?,DBX6E<V1&"A'!#)A35.)3!#)*.3-5.##!&&,#!":3$4 *&'""$J;."*;'#K1 &. &" '#!*!5'#!." )3.G,- 0 *.,,3!:3$" % &' *.,,!""!. )A:3F#4 & #'3H )A!#$F# 5.3'!# '##!) E4S 5.3 &A$*;$'* ) <$G!001 >#;, '3&4 *&' )'!# 4/,!&&!. )A3." )A!#$F#" *.# 4,!&&!. )A3." "3 &' -'" ) &' -.!<!*'#!. 01 '55.#3".3&! :3**.#7%),3,.!"!":3$:3& % :3A!&*.3G*'*)!'<<!*;'!#45.3&',F, $*;$'*43#'3H )A!#$F# )4S '&." :3 & 5F#!!#!'& 5$"# 5'" ) )' " 5'#!*3&!"4 &' "#3*#3 *.)3!"'#4 "3!G'# &" *.)!#!." ),'*;$"4 % &A'55&!*'#!.)A3#'3H)04S.3)4S1 0 " "1!!,#2+ "#&#'3'#$+#,!,&, $,!""!.$5'&',!!"#)&A*..,!4)&A!)3"#!#)&A,5&.!4 $$'&)"<!'*""A"#G3*.<!&'$)'*#!. )A3 '55.# "3 G '55.#3 ) &' *.,,!""!. )A:3F# ' 53 5) *.'!""'* ) * ).*3,# NO 1 ($5'$5'1!*!""&#,!"%&',!!"#'3,.!")<$G!04 *'55.#5$*.!"&A'-').)*#'!"5.)3!#"<!'*!"#&'*&'""!<!*'#!. )"'3#"<.*#!.)"!":3"1A'55.*;#3"<.)"33$G'&3'#!. % &'*$'#!.)A3 )"#!$ % 5,## %*;':3 $#'-&!"",# ) *$)!# ) *.# &"!":3"!;$#" % #.3#5.)3!# <!'*! N<!'*,#.3%4"#3*#3$.3.O1 "5.)3!#"&",.!"!":3$"".#'!"!*&'""$"&.":3A!&"".#5'" "#3*#3$"N5.)3!#"%#'3H<!H4G'!'-&#G'!'-&5&'<.$O405.3&"5.)3!#" "!,5&"!)H$" "3 &A!<&'#!. 5.3 &" 5.)3!#" "#3*#3$" 53 )' 3HN-'!B"'",3&#!5&!*'#3O5.3&":3&"&!":3))$7*.$&'#!. #&#'3H5'>$#&"*.)!#!."),'*;$"#&!,!#$1 B P$**/;*/1* " & ;9 4 $**3O

24 808 " ** ),.)*,0*4/)* 0 %& )!*".3. 0 )!*"!<&'#!. <'C'!".3!<&'#!.T. 3..3$*'# # *"!)!*" * '3H <!H "!,5&1'3H G'!'-& "!,5&1 *;' )#'3H<!H*.##'3HG'!'-&.3!G",#1*;' )#'3H"#3*#3$ *.# #'3H G'!'-&.3 #'3H <!H N"" 3!:3O1 '3H G'!'-& "!,5& 5&'<.$ N*'5O.3*')$N#3&O '!B"!,5&1('")A<<#)&G! *'#")A!)!*"T.3. 5#!.)A$*;' N% O )!*" ;." T. 3.1 *'# )A!)!*" ).# &A3 "# 3!)!* ;."T.3. *'#)A!)!*";."T.3. &) X&A!G"4 ).#&'*;'#)-.*.)3!#!#)!#&'*.,,*!'&!"'#!.N ' (9 $ '55.#3.-"G$',.!":3*#'!"$#'-&!"",#")*$)!#.3*'-!#")*."!&5"!"##%"3-"#!#3'3*&'"",#J;."*;'#K3 '"#.3"&"*'"4&"5.)3!#"*.*$"".#5!*!5'&,#P U)",53#"&!-&&$")G!""4:3!H5."#&'*.#5'#!%3!":3 "355&$,#'!)*;' 9 U)" 5.)3!#"!)H$" "3 & *;' 4,'!" &!-&&$" 3."4 *' &' G.&'#!&!#$)"*.3")*;' 53#*.)3!%)"#'3H)A!#$F#$&G$"9 U)"5.)3!#")*.3-4<.#,#".3,!"'3!":3))$7*.$&'#!.9 U# )" 5.)3!#" *3,3&'#!<"4 )'" &":3&&" & #'3H 5'>$ '**3,3& $*;$'*'5B"$*;$'*&A$*'##3!)H#3-'!B1 ">"#B,)*.#'#!.'$#$5!"4"'",.)!<!*'#!.4)'"&'G( H% &A'553!)3#.!"!B, ',#G!"'#% 5.)3!#" <!'*!" # )"!":3" '"".*!$" '!"! :3 )3 "5#!B, ',# 5$G.>'# :3 G! ]*##^" I^H1 F, "! &' *;'# &&7,F, A' $#$ "! $ :3 5' :3'#.35" -'*'!"UH!'4(4&'.*!$#$$$'&#&$)!#!*.&U&'*.#'#!. )"!":3":3!)$*.3&"#)$".,'!"*.,,3$,#3#!&!"$5'&A",-& )"!#G'#""3&,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3H1"<!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"4*.,,3#"*;'a4.>'&'a.< *.#&').35<'\3#"*;(<')-!<-'a4'**5##)A>*.3!1

25 808 3*L#$)"$&3"&.*'3H4&'*.#'#!.!""&"#$ '&,#)G33 -'"!,5.#'# )A'3#'# :3 &' *!*3&'! )3 0 "A> $<B H5""$,# NO 1&&"#)$".,'!"3#!&!"$45'#!*3&!4)'"P U&,.)B&))$&!-$'#!.)$&$ 3'#%&AH$*3#!<&')$*!"!.)*.3!% &A,53#9 U&A'H '3H,':3##" )"!"#3*#!." -3) $#'!" # *.,5#'-&")"*.&&*#!G!#$"1 A"#5.3:3.!&($"!)##&'55.#3)&'*.,,!""!.)A:3F# ".#*.G3")&A3#!&!"'<!) # 1').3-&$*;&&)*.#'#!.!,'!$5'1!""&A".3<<5'",.!" ) 5&3"!3"!,5<*#!." # &!,!#" :3 $GB& &' *.,5''!". 'G* )A'3#"">"#B,"1 A'3#" *&'""!<!*'#!." )"!":3".# <<# $#$ )$G&.55$" "'" #.3#<.!"'##!)3)!<<3"!.'3""!&' 1*'-!#)*."!&2!'**#!G "A"#'!"!).#$)A3 G H #)A3#'-&'3)"!":3"4 5.)3!#*!7'5B"1 6 "6 & ": "<

26 80/8!!-"! 5 & $ O $ " )*,0*4/)* +5, :0757") 5"103) -"!!'"%'"! : &?% & : 0( I 0 0 ( ) : - : I F 5 1 F # : (J 3 : 0 'J * : 0 'J / : " : 0 '(J $ : 0 '(J ) ) + ' Q )& X : '"I + 'J I 1 D + '(" I% / 5? P/ $**>< (( < 5 #X*X$* ## *&'""!<!*'#!.!!#!'&,# *!: *&'""" N# )3H *&'"""!#,$)!'!"O"A"#!*;!)'"&')!B$G.&3#!.)&A.3#!&R-"!# "$'3H*&!#")&A#5!"4:3!5,#3''&>")&')##5'#>5)!":31'.3G&&$5'#!#!.)3!":3*.,5.#)$".,'!"; 1 A'55.*;#345&3"&!"!-&5.3&*&!#'G*".$*;&&3!:34,':3! 8 :3! ".#!*;" )A"!,#"P U&&$!#B '3"!)&'*.#'#!.&"5.)3!#"&"5&3"!":3$"4*:3! 5,#3'55.*;5&3"<!)3J;."*;'#K9 U&!":3!;$#'3H5.)3!#")5#"#,!"H 34'&.":3 *3H7*!53G#-$$<!*!)A3*.#'#!.)'"&">"#B,*.*3#9 U3*&'""!<!*'#!."5$*!<!:3"#,$' $5.3&",53#"%#'3H<!H.3G'!'-&'3&'-&'3 $)&'-':34*:3!5,#)""!-!&!"&"*&!#" '3!":3"5$*!<!:3%*#>5)A.5#!.:3!53#F#'""!,!&$%3-'!B "!,5&9

27 80E8 U!& A"# G'*; <'!# '3*3 )!"#!*#!. # &",3&#!5&!*'#3" 5.)3!#"5''!&&3"*.#$"N*A"#7%7)!%!":3O9 U&"5.)3!#"!)H$""3&",'#!B"5,!B"".#'""!,!&$"%3!":3 <.#4'&.":3A!&"53G#'G.!3<!'&!#$)*.3G#31!!!)3!#" 5' &A'*#!G!#$)<!'*,#""#3*#3$"1A$G'&3'#!.N "O'!"!<<*#3$G!"% ;!$'*;!"&!":3*.,,*!'&!)3!#5'*"5.)3!#"1A3"'!#%&' 'G!&04H!'"A"#'!"!).#$)A3,$#;.)) ""5$*!<!:34 *.,,3%&A",-&)"!,5&'#'#!.")3.351&&7*!5.""3)3H 5'',B#"P & #>5 ) # & <.,'# ) "#3*#3'#!.1 && 5,# )A.-#!3*&'"",#5'5.!#"N)%04".!#"!H5.<!&")!"#!*#" NO O)"#!$%,"3&!":3!;$#'35.)3!#,'!"'3""!%",#"..*#.!"&.&" *'#$.!")*&!#"N')$:3'#!.*&!#\5.)3!#4' &'!"!O1.35 ( ' $ '&,# G3 "5#,-0 ". ">"#B, )A$G'&3'#!.)3!":34!#.)3!"'#:3'#!G'3H)5.)3!#"N(%(OP ',,"#3*#3$"#')')"3!)!*3.5$4 ',,"#3*#3$!#,$)!'!4 ',,"#3*#3$'G*&G!'G*4 ',,"#3*#3$'G*&G!"'"1% *.4&A$G'&3'#!.)"5.)3!#""#*.!"$'G*&"*'#$.!")*&!#"1 )*.;$*P*;T$)!#!*.&.5.'#G"#,#'aNO4&" 5.)3!#"$#'!#*&'""$")N<'!-&!":3O%N!":3$&G$O#')!":3A%&' ':3)2!'*,# #) $".! N2O4!&"$#'!# *&'""$")% N*."5.)'#'3!":3&5&3"$&G$O1"5.#<3!&&"".#5.*;'!,#.35$"4#& "3!<!$4G+<:]$#'#^.0 656F+H N0O ` &0 *-I G H& ("-1I G! H ".R-'&&I ( #0)$ 0 5 $ $*&#(

28 808 45*/// * # 4&A*.3"#.#'& )" "3&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" $#'# 5'""$ )E,!&&!')" ) <'*" N,!&&!')")A3."O<!%/0,!&&!')")<'*"N5B"),!&&!')" )A3."O%&'<!)&A'$1 ###)'*"A"#$',.!"!G"$%*.,5#)7/4&"#.*a ) )## )" *.&&*#!G!#$" '>'#,F, )!,!3$ ) ES #E #00 NO 1 ':3$" 5' &" )$.3#" <!'*!B" ) *.&&*#!G!#$" $#' B" N&" G!&&" ) 23&;',#=',,",!#;'3.>'3,7!4&*.,#$)A' '3H#'#"7!"O.3<'C'!""N.3&F,4!'C.0O4&"$&3" &.*'3H.#,$ )'"3".3*!) "'!#-. "#!.1 33,'*;$'3""!$#.!#4&'*.*3*#&"$#'-&!"",#") *$)!# "# )G3 5&3" G!G # *3H7*!.# $#$ *.#'!#"4 '3 #.3'# )" '$"04)-'!""&3",' "'<!)5$"G&3'*#!G!#$ N0O 1 &&3 "( "" ""# "3 '"**.#H#5'#!*3&!4 53G#H5&!:3&A"".)" 5.)3!#""#3*#3$""3&,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3HP H # $)$G&.55,#)&A! $!!<!'*!B'*."#!#3$ 35;$.,B &.-'&4).#&"<<#".#*.*$&A",-&)"'*#!G!#$")3 "*#3-'*'!1,$#!)"<!'*,#""#3*#3$"A'5'"$*;'55$%*## #)'*)<.)9&"5.)3!#"5.5."$"%&'*&!#B& *.,, '3H!"#!#3#!.&".#$G.&3$U#*.#!3#)A$G.&3UG")'G'#' )#*;!*!#$1 3&,'*;$)&')##53-&!:3&.*'&4*"5.)3!#"5&3"".5;!"#!:3$".#*."#!#3$3,.>5.3&"$#'-&!"",#")*$)!#)")$,':3)&3" *.*3#"#)"#'335'#!)&3",' "1 <'!#4 ;<<= 5.3 $5.) '3H -".!" "5$*!<!:3" )A. '!"," )3 &.,#".*!'&4)A;L5!#'3H.3) ')"*.&&*#!G!#$"1!"!4/4&">)!*'#)A' &.,$'#!..3G&&N O)'7&'7?'&&$4?'&'3-3$).!#7!&"A ' )'"3G'"#.5$'#!.)"#3*#3'#!. 6( & <! 4J&/ $**-&$*$ 0 6 (& " 6 $**&//$

29 808 )"')##1')$&!-$'#!.)3*.,!#$">)!*'& NO '3#.!"'&."&'".3"*!5#!.) :3'#,53#"( '35B")3$)!#.*'&)2'*U:3!A$#'!#5'" *.)G3H!'U)'"&"*.)!#!.""3!G'#"P U35,!B5;'")'"5)'#&':3&&&#'3H)A!#$F#"#!)H$ # G H N0O 5''I# $#."5*#!G,# '""T!.<<"!<453!":3A!&"A'55'#%3,53#%#'3HG'!'-&%5;'""4)'"&:3& &*;',#)A!)H'#!.)3#'3H"#.5$$%3)'#*.3%&A'G'*"'" *.)!#!.&!$%&A$G.&3#!.)",'*;$"1 $#'5"355&$,#'!"#<'*;!4'3)$-3#)"'$"04'G* &A'55'!#!. )A,53#" % -'!B "!,5&1 04 &' *.,,3 ) ;[#'3.3H NO '$.*!$;3!#5F#"'35B")H!'U).##.!"%#'3H<!H"U *.#3,53#3!:34)!#((4*''*#$!"$5'3#'3H)A!#$F#<!H )40S#'#:3&A,.!""#!<$!3%4S#3#'3HG'!'-& $ '&%&A,.!"`4S&.":3A!&"#"35$!31,! ==> *."5.)'!#%3<<.#)A!G"#!"",#*.*.,!#'#%&A'*#)&' )$*#'&!"'#!. NO 1 -".! ) <!'*,# )" ( ' '!"! '##!#4#04,!&&!')" )A3." 0 # 01 ' *.!""'* ) &A!G"#!"",# "A"# "3!# '&#! "3 &" H*!*"0#0/4 * :3! ' 5,!" '3H *.&&*#!G!#$" 53-&!:3" ) &' <!'* [* % &',.-!&!"'#!. )" H*$)#""355&$,#'!") "#!.4"'"'3,#&-".!)<!'*,#1 X.3G'34%5'#!)0E4&'<.#*.!""'*)&A!G"#!"",#"A"# #')3!# 5' 3 -".! ) <!'*,# )" ( '**3 )3,F,.) N`,!&&!')")A3."#`E,!&&!')"3."&A'$"3!G'#O:3!"A"#5.&. $4% 3# $&$,# )AH5&!*'#!.4 == == A'5'"$#$'**5#$5'&"'*#3"53-&!*"&.*'3H13H7*!.# *;*;$ &",.>" ) 5.3"3!G &3"!G"#!"",#" )'" &",F,",! 3 331: ( K 6B6a<?5O ;77; - $**) 0 ;M OA?& &' 'T## )" *.,,3" 1 $**1&3 0&K 6B666(S $**1" $/$**) )8$**-!K9

30 88 *.)!#!."<!'*!B"4)A'3#'#:3*##;'3"")"#'3H*."5.)'!#%3 5$!.)5$$&*#.'&1 & "& '( ",53#""#3*#3$".#5,!"'3H,53#3")#!&,!&&3 5.<!#)&A$G.&3#!.*."#'#)",'*;$"1 H'""3'# U&"5,!B"'$"4'3,.!"U*" 5.)3!#".#53H* "3 &"$&3"# "5."'-&"&.*'3H 3'##'!# *#'!1 A'*!$:3!5,3!*!5'&) '35B")5<''a NO 3,53#"#3*#3$)00,!&&!.")A3.")A3)3$ &." :3A% &A'3#.,0E &" #'3H <!H" '##! '!# 4S # &A0,.!"4ES4*##*.,,3'<<!*;'!#3#'3H)A!#$F#,.>) "')##)04E/S4 [*%&'".3"*!5#!.)A,53#""#3*#3$"#%&'*.*&3"!. ).,-3H %1 3)!#!.$ 5' &' *.,,!""!. )A:3F#4 &,'! ) &A$5.:341!*;&;!.&&!B4'$"3,$"'"#'#$!*",.#"PGO ' 6 & " "Q! H N0O ');L7&5""A"#""'>$%:3'#!<!& '!-3) $#'! #;$.!:3 #!$ ) *## "#!. J K9 *.,5''# &" #'3H,.>" 5.)$$")&'G!&&%*3H)A3"#'#$!5&3"*&'""!:34&",'!"#'#"*.*&3# % 4)&A.)),!&&!.")A3."*3,3&$" "3070 NO 1 ## ".,, 5$"#? 4"3&',F, 5$!.)1 H *.#'*#$"5'&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&" # &" '3#" '*#3" 53-&!*" &.*'3H "# ".3G# #B" &. 34 $$'&"35$!3%*&&)",53#"*&'""!:3"#5.3G'#5'<.!" $G!)*)" )3$",.>" ) G! #7:3'# '$" 5.3 '!#7'37)"72.""$"4 G! #7*!: '$" 5.3 &' *.,,3'3#$ )A' &.,$'#!.).-&#&)$5'#,#)&A!4##7*!:'$"5.3 &'*.,,3) '""' N"BO1 '"!#3'#!."#!)#!:35.3*#'!"$#'-&!"",#"53-&!*")"'#$4 *.,,&*#;."5!#'&!)"NG! #73<'$"O.3 '!#7!T!N## B K 6B6 B(.5? 9 )* $**&)#b1#i $ 0 5 $ &( B K 6B6 B(.5? 9 )* $**&)1

31 88 '$"O1 '" *)!*'"4!& ' <'&&3 <!'* &' *."#3*#!. *.,5&B# ) &A;L5!#'& U-[#!,#" # $:3!5,#"U 5.3 3,.#'# #.#'& ),!&&!." )A3."4*:3!'$*""!#$)A,53#/,!&&!.")A3."0/70E1 )!*#3)3*#) '!#7!T!')$#'!&&$4&.")".'3)!#!.4&" *''*#$!"#!:3")&A3)",53#"1 G]5F#^ 3 ', &F ' 0 '"R$&33WR 8-W> J & 6;?R"R'5" R00)*:6;? 6;?)*& $&33W6 ( & "3-5!,"&! & " & (&&1)W& 8 )1 J '& $&33WK NO ('').H'&,#4*.,,&A.#".3&! $&",'!"#'#")" N0O 4*#'!" $:3!5,#" 53-&!*" <!'*$"5')#&",53#" "A',.#!""# "33)3$ -'3*.35,.!"&. 31!"!&'*.,,3'3#$)*.,,3")'7"373- NO '7#7&&*.#'*#$4'<!)$.*!35F#%#'3H<!H)"#!$%<!'*&' *."#3*#!.)A3.3G&& )',!435F#"#3*#3$"3##'"'&.":3 &-'!&"! $'G*&A#'#5.3&A.**35'#!.)*"&.*'3H)$5'""'!#5'"3< '$"W H. ".# $ '&,# *."#!" 'G*)#&"5.)3!#"1&"5,###'3H,53#3")#')&5'!,#)&' 5,!B$*;$'*)35F#)"!H.3).3T,.!"4G.!)'G'#' 1 AH,5& ) '!#7#! "#4 %.3G'34 #B" $*&'!'#P &A,53# )!<<$$)A',.#!"",#))!H7;3!#,.!"1 H.,,&.#'!#&'.3)"*.,5#")'"".'55.#53-&!*'3& 5.304&",53#""#3*#3$"".#<.)$""3&A$*;' ) '!"#'"!#.!"4.#',,#'3,.>)#'3H-.!<!$"4 1'55&'#&")!<<!*3&#$"'3H:3&&"&'".*!$#$'.>,) *."#3*#!.)&'G!&&)>.N?O'$#$*.<.#$"3!#%&'".3"*!5#!. ) % %<<#*3,3&'#!<N% O'35B")3$)!#'!*.&4".)!*#3 *.*&3'!#'!"!&'#'-&.)"3&&.,#".*!'&. '!"$5'&'*.,,!""!. )A:3F#PG ' 5 $*&/(- 0 5 $ $*&/(&( G H "#!.# <!'*"53-&!:3"&P)-& $*&$-3 B K 6B6 6("5 " +5 $ $**3&$

32 808 & 0 & D & ( 0 $*/ 0O " "( H NO + & #'!" $&3".3 "5."'-&" &.*'3H.# "3 3#!&!" &",53#" "#3*#3$"5.3'&&$ &'*;' )&3)###<!'*)"!G"#!"",#" "355&$,#'!"1 A"# &' "#'#$! :3! ' $#$ "3!G! )'" &' *.,,3 # &' *.,,3'3#$)A' *;' $)"<!'*" N0O 4"& * D & & & & / '& 6(H ",' "),'M3G.#$ '&,#5,!"'3H$&3")A$G!#) <'! 5" &A<<.# *."#! <'G3 ) &A!G"#!"",# "3 &" ( &"c (" '& $W "C " '&! (" 0 0 H* A #! &! & 9&!":3)#'3H'3:3&"AH5."&'*.&&*#!G!#$).!#'&."F#,!"-'&'* 'G*&"#.,-$")"!G"#!"",#"$'&!"$"1 X&A!G"4 &':3'"!7#.#'&!#$)&')##'5'<.!"$#$*."!)$$*.,, G H NO 4&",' ")$ ' $"$#'#3#!&!"$"5.3$ & )" *;' " ) <.*#!.,#1'" & *'" ) '!#7#!4&'&BG :3A#0#04'&.":3&A*.3"))##$#'!#$.*!$5.)3!#" "#3*#3$"4&")$5"")<.*#!.,#)&'*.,,3$G.&3'!#5&3"G!# :3""*##"P5&3"E,!&&!.")A3."4".!#3'3,#'#!.)S1## $G.&3#!.#.3*;5'#!*3&!B,#&"*;' ")5".&9!&"#$G!),,##B" )!<<!*!&)G!"3!#"3)#&&")$5""4*:3!5&'*&'G!&&)'"3 "!#3'#!.)','#!:3"!&!":3!;$#%&'"#3*#3"*.*$#!"1 5 $ $*&#( 0 1 $*&#( 6? 9 # $**/

33 88 *+#!"",!+!.!"' A$G'&3'#!. ) &A',5&3 # ) &' *.*#'#!. )"!":3" &!$" '3H,53#""#3*#3$"*."#!#3$G!),,#35$'&'-&%&A:3F#1,':3 )A!<.,'#!."*.#!-3%)!""!,3&&5;$.,B#%#')&')$*!"!.9 *.,, & ".3&! '!# &" '"".*!'#!." )A$&3"4 &3 53)*P F &< 5 & 0 '6 0 ( O09 $**/ & & &!! H NO "*;!<<".##.3#),F, $#$'G'*$"1A!"5*#!. $$'&)" <!'*"4".3"&'5&3,)1!*!""&4'##$&'5,!B)A$G'&3&A*.3" &.-'&)"5.)3!#"%!":3"'3"*.)","#04#'# N0O B ;> 9 B 9 C1 &A'-"* ) #.3# *",# 5' &" "G!*" ) &A#'# NO 4 *" "#!,'#!." " <.)'!# "3 &A$*;'#!&&. ) &A.-"G'#.! 2!'* *#!G # #'!#&"5.)3!#"".3"*!#"5')"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"#)"(1&&" '))!#!.'!#P U)A35'#4&"*.3")"5F#""#3*#3$""3&*;' 4)"5.)3!#") *.3-'!"!:3)"5.)3!#")5#'G*<.#,3&#!5&!*'#39 U#4)A'3#5'#4&".#!.&") % #'3H<!HN.3G'!'-&O*.# #'3H"#3*#3$4.3#'3H"#3*#3$*.##'3H"#3*#3$1 (.3:3'#!<!&!":3 &.-'&4&A'55.*;#3*."!"#'!#%,3&#!5&! *"*.3"%!":35'&3#'3H)A!#$F#,.>4".!#0,!&&!.")A3."5.3 &"5F#""#3*#3$"#0,!&&!.")A3."5.3&"%1'55.#*.*&3'!#% &A'-"*)!":3">"#$,!:39!&"#!,'!#<<#:34,F,)'"&A;>5.#;B" )A3 #!5&,# )" #'3H,.>" )" 5.)3!#" %!":3 N5.3 '##!) "5*#!G,#0S#/4SO4&A'3,#'#!.)3G.&3, &.-'&)"!#$F#" <!'*!" "355.#$"5'&" *.&&*#!G!#$" )$5'""'!#5'" %S4".!#3 "3*.Q#!<$!3%S)"*;' ")<.*#!.,#1 (&3"$*,,#4&'.3)"*.,5#""A"#$ '&,#""'>$%"#!,& G.&3,)A,53#""#3*#3$"".3"*!#"5'&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"1"*.) "'#$#)". '!",")3&.,#".*!'&1&&*.*&3#$',.!"% 0! "# $% & '(")*+ '(,R(' R I $) $*

34 88 ;= ; >= 1 ##'3,#'#!.'535''I#"35'#4)A'3#'#:3&'.3<.) &&'3""!"."#!,'#!."3&").$"53-&!$"5'&A.-"G'#.!)2!'* *#!G1.,,&&53#5'""AH5&!:35')"G'!'#!.")5$!,B#4#:3 '53-&!$4%".#.343 J < K '3,.!" ) "5#,-4 $G'&3'# %0,!&&!')" )A3." &A*.3" # %4,!&&!')" )A3." & "3*.Q# ) *",53#"1'"4&").$"3#!&!"$"*.*'!#:3H!'#)'#'!#)5B" ))3H'"1A'#!*&5.*$)'!#4"3#.3#4%3','& ',).,,' '-&#5F#" "#3*#3$"#5F#"#.H!:3".3%!":39&',$#;.).&.!)*'&*3&)3"3*.Q#' $ '&,#$#$*.#"#$1 '"3#&*.#H#4&'*.,,!""!.)A:3F#"A"#<<.*$)A'-.3#!% 3 $G'&3'#!. '3""! 5$*!" :3 5.""!-&1 '55.#3 ' *;.!"! ) 5'" "A'553>"3&",F,"".3*":3&A!"5*#!. $$'&)"<!'*"#&'.3 )"*.,5#"4'<!)A'3#.!"3*.35,#)").$"1"'#)"5$. '#!G" :3 &3! *.<B &A'#!*&/ ) &A.).'* 7 )3 E.G,- &'#!G'3<.*#!.,#)"'"",-&$"5'&,#'!"4 D. E+") " "0E *. EF, EF *. EF D '<!:3*3H7*!&3!*.,,3!:3#4 %#!#*.<!)#!&4&"*.3"#*''*#$!"#!:3")"*.#'#")5F#".3"*!#" NO 1 A''&>" &.-'&)*").$""#5$"#$*!7)"".3"1 H G. & $,'*;$)"5F#"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3HA"#5&3"&A'5'' )3 "3&.35H!'4*.,,*&'$#'!#*.&*'"!&>')!H'"1A;$!#!)3 $)!#&.*'&)2'*'<<#)Q<'!<'*%3*.*3**.!""'#)" $"'3H,3#3'&!"#"4 [*%&3$"'3&.*'&)"4,'!"$ '&,#).3G'3H G3"1 G*5&3")3:3'#)"*.3")5F#"'3"*#3&.*'&4H!'*."G &'5,!B5&'*4,'!"!&"#)$".,'!"#'&.$5')"'*#3";!"#.!:3"*.,, (NS)"*.3"O4"A'553>'#"3&"*'!""")A$5' 4.3*.& $)!#'!*.&N0SO4G!'""<!&!'&"'&>.N)G3O#21$ '5B"'$4&.35-'*'!<'*.7-& '*.#!3$%5))"5'#",'*;$ NU05.!#"#0#0O4.#',,#'35.<!#).3G'3H#'#"*.,,, - #

35 88 &.35 $)!#,3#3&74 ( ('!-'" #4 5.*#3&&,#4 )" <!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"1 3H'*#3"!"#!#3#!.&"U&''!"")")$5L#"#*."! '#!."NO #&'':33.5$)A!G"#!"",# NOU '""3#& <!'*,# ) 5&3" "#3*#3'#" N$"'3H ) #'"5.#" *.,,3 "!# 5.54!<'"#3*#3" ;."5!#'&!B" )'" & *') )3 5&' =L5!#'&0E4,!" *.<.,!#$)"!"#'&&'#!.")#'!#,#)"'3H3"$"WO [*%)"5F#" ).#&#'3H NO <'!# *."!)$'-& )'" & <!'*,# )". '!"," ) &.,# ".*!'&4 % ;'3#3)E,!&&!')")A3."9*:3!"#')3!#5'35'# &.-'&)S )$5!#)"'5&'*5&3",.)"#"A'!""'#)"5F#"'3H*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"# '3H$#'-&!"",#")"'#$1 H5,"I2.)* +,J1* 5/ *)"1)/, -"5 CI CI I *CI?I 0/I I =/I 6I 6I *I : 4 #'&" 8#,4 '"'8''#, +"#!?6 3&",#5&3"$)3!#)"5F#""#3*#3$"'3H'*#3"53-&!*"&.*'3H N4/S)&A",-&)"*.3"O4&"$:3!&!-"".#""!-&,#)!<<$#"1 5! F. "3 3,'*;$ ).# &.,- )A!#G'#" "# 5&3" $)3!#1?" 6.& " "! T: 5U"V"I0-*

36 8/8 &$ 3$"&.!)!B4&"#.!"-':3" $$'&!"#"U(4$)!#'!*.& #.*!$#$ $$'&U#.#'&!"#3#!")3,'*;$4 [*'3"'G.!7<'!) &3"$:3!5""5$*!'&!"$")'"&"<!'*,#""#3*#3$"N&. $")'"&"<!&!'&" '#!H!"#.5.'#G"#,#'a45.3&")3H5,!B"O13H<!&!'&" <'C'!"")-':3"$#' B"N.>'&'a.< *.#&')#5<''aO".# $ '&,#'*#!G""3&,'*;$<'C'!"45!G!&$!'#3&.!:3)!*;1 ' 5;>"!..,! )3,'*;$ )" % "#3*#3$" '3H '*#3" 53-&!*" &.*'3H"#4G'*;4#B")!<<$#1.35H!'"##.#'&,#'-"#9 &A'*#3 5!*!5'& "# 5' *."$:3# & $)!# '!*.& 'G* S)3.#!.&1(#&'.*!$#$ $$'&.35#4:3'#%3H44S#0S )""R'5""#3*#3$"1"-':3"$#' B"".#'""T'*#!G""3*,'*;$P.>'&'a.< *.#&')'G*04/S43#"*;'a'G*4S#5<''G* 4S)3.#!.&1, / 3&'-'")").$"*3!&&!"5'&'55.#3)&'*.,,!""!. NO 4 '3"*.)","#04 )'" & *;',5 )A!G"#! '#!. ) &' *.,,!""!.P *.,,3"4(#">)!*'#"4)$5'#,#"4$!."4$#'-&!"",#"53-&!*") "'#$#. '!",")3&.,#".*!'&1#*.3").!#F#'55.#$'3G.&3, &.-'&)A)##,#)",F,"'*#3"4:3!'##! '!#0E/4,!&&!')")A3." <!01 ",53#" "#3*#3$" *."#!#3# ).* :3A3,.)'&!#$ ) <!'*,#5',!)A'3#"4&.!)!B&"5F#"%#'3H<!H.3%#'3HG'!'-& :3!#.#'&!"4*.,,.&A'G34&":3'#7*!:3!B,")&')##1 #'# :3A3 5$!,B# "#!#4&!,!#$'3H "3&" *.&&*#!G!#$" #!#.!'&"4&A*.3"#.#'&'##!#*.040,!&&!')")A3."1A$G'&3'#!. )&'.3)"*.,5#"U'G*&,F,5$!,B#,'!"'G*)").$")'#'#) &'<!)&A'$)!BU'-.3#!""'!#).*%3"3"#!,'#!.)3G.&3,)",53#""#3*#3$")5B")3#!"1 (''!&&3"4&.#!.&) % "#3*#3$"".3"*!#" 5'&" '*#3" 53-&!*"&.*'3H"A$#'-&!#%/4/,!&&!')")A3."4".!#3!G'35.*;)*&3!,!"'G'#5'1!*!""&)'"".'55.#1, " # ==.,5# #3 ) &A',.#!"",# '#3& )",53#" # )" $.*!'#!.",$" 5.3 "$*3!" &' )## )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4! 5"R'5"

37 8E8 4&"','# )4/,!&&!')")A3."%4/,!&&!')")A3.";."<<#")5$!,B# N0O 1 #<<.#"##.3#<.!"#B"!$ '&)A3$#'-&!"",#%&A'3#PH!'' $)3!#".*.3")4S'&.":3()!,!3'!#&"!)0040S1 23- /10-7.)* )7"-/,*.)H+,/71* *1,/"1/,2* 5/ *)"1)/, -"5 ) 1> == 1> =;; B# ==9 I 1> =;; 1)1 1)1 0E ( /0 / E H!' 0E0 0E 00 5 )# )*# $)/) )./01. /02/1 > "3*.I#4 F! %% $ <<#4&" $.*!'#!.".#5.#$5!.!#$"3)"*$)!#""#3*#3$"*.#$")'"&'*;'#!""& :3!.# $#$ )$<!!#!G,# *&'""$" *$)!#". "#3*#3$"1 $',$',#)"*$)!#"&"5&3"!":3$"U*&'""$";.")&'*;'#U"A"# $G$&$-'3*.355&3")!<<!*!&1,! %$ 3&35'#!)*#*.3" &.-'&5$"#3!":31(.3)!"#! 3 # &",53#" "#3*#3$" %!":3 NG.! % <.#!":3O # &",53#" "#3*#3$":3!5$"##5'"))' 4&'*.,,!""!.)A:3F#"A"#-'"$ $#'!# *.#$ N$*'#" )A!)!*" ;." T. 3.O.3 &' "#3*#3 *.#$ N,3&#!5&!*'#3 )% "'" O4 '!"! :3 &A",-& ) *3H :3!.# $#$!#)!#"5'&'*;'#N)!#";."*;'#O15'#!:34".#*.*$"P U&"!)H'#!.""3&V4& 4&(N,'!"$ '&,# &O9 U35'#!)"5.)3!#")5#4)3<'!#)A3<.#,3&#!5&!*'#39 U&'5&35'#)",53#"!)H$""3&'5'!#$3.\<'*"3!""4)3<'!#&% *.)&3<<#&G!9 0, $./ 0 1 / 0 / 1 ( &)*89) :6% / ;6: :

38 88 U#.3"&"5.)3!#";."*;'#P)*.3-N(O4%<<#*3,3&'#3 N% O4&!-&&$")G!""N%#'3H<!H.3G'!'-&O4!)H$""3)",'#!B"5,!B".3"3)"!)!*"5.5!$#'!"W *.,5&$,#4".#*."!)$$"*.,,%!":3<.#&",53#"*&'""$" ;."*;'#N=O.3-'")&'*;'#N4#O1! ; 4 ).#4EE,!&&!')")A3."5$"##,F, 3<.#!":31"5.5.#!." ".#5$.**35'#" *'&&"5$"##"5*#!G,# 4/S#40S) &A*.3"#.#'&4'&.":3&A*.3""'!)$5'""5'"4S1F,'3!G'3 )""3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"4*#*.3"%!":3'##!#4/,!&&!')" )A3."*:3!)$5'""&;'3#)&'<.3*;###35'&'.3)"*.,5#"1 "5,1-8,5+I0).)*,0*4/)* B)H+,/71* *1,/"1/,2*9 &64. 5:8431 *2*I ( /2I ( 2*I -./ ?I 2I $ 2I /2I /2=I $ /2CI C2AI 2AI $ *2/I A2CI 620I /2I C2=I?6 -./ "! ) *# *.3"!":3$4 &",53#" *&'""$" ;." *;'# 5$"##040S)&A",-&)"5F#""#3*#3$"4'G*)<.#"*.#'"#" #$#'-&!"",#"5F#3"1".#&"5.)3!#"&"5&3")' 3H4'G*3 *.#! #!,5.#'#)5F#"!)H$""3&'5'!#$3.\<'*"3!"" ",53#" *&'""$" 4.35'# &' 5&35'# )" 5.)3!#" ) 5# ').""$""3&)!<<$#!&#&"#'3H&. #&"#'3H*.3"4#.#'&!"#%3H "3&"4S#')!":3&",53#"!)H$""3&A$*'##3!)!*3.5$ #3!)!*;."T.3.NO.3"3&A3!-.'G*3<.#,3&#!5&!*'#3NO4 5.3&A;3,.!"5$.**35'#"45$"##"5*#!G,#/4S#/4ES)" *.3"1

39 88 3!G'3 )" % "#3*#3$"4 $ %!":3 #.#'&!" 04,!&&!')")A3."4".!#4/S)3#.#'&1 "5,1-8,5+I0).)*,0*4/)* B*K5+*9 &64.5: I ( /2I ( /2I -./ *I?20I $ 2CI *2I *20I $ /2?I /2I 02/I $ *2?I 0*2*I 02=I 2?I /20I?6 -./ H37)&% ) &A"#!,'#!. ) &A*.3"4 :3! *."#!#3 :3A3 5;.#. '5;!)3"#.*a)",53#""#3*#3$"%!":34 A $ #H*!*"#5'#!*3&!B,#)$&!*'#*'!& "355.")A'#!*!5&"$G.&3#!.")",'*;$"4).#.'53,"3)53!"0 &A!,5$G!"!-!&!#$1 ',$#;.)#3*."!"#%,"3&A!,5'*#)A3 "3&" #.!"5!*!5'&"*'#$.!")A,53#"%!":3P&"5.)3!#"*&'""$".39&" 5.)3!#"%<.#&G!*&'""$";."*;'#9&"5.)3!#")*;' *&'""$";." *;'#1"#'3HJ"#""$"K#3"".#)",.>"PS5.3&'5,!B *'#$.!4 S5.3&')3H!B,#4S 5.3 &' )!B NO 1(.3*;':3 *'#$.!)*.#5'#!4&"3*.Q#"#$ '&%&')!<<$*#&#'3H"#""$# 3#'3H)$<$*U3!-.`5.!#")-'"4!G'3'37)&%)3:3&& 5.)3!#.-B)3'-&,#&"-3) #"&.*'3HU,3&#!5&!$5'&A*.3"1 &.&""#!,'#!.")&'*.,,!""!.)A:3F#4 L >= 45.3 &A",-&)"'*#3"53-&!*"&.*'3H4*'")<.#)$ ')'#!.)"5'',B#" ),'*;$1*.Q#*."5.)'!#%3'3,#'#!.)AG!.S)3G.&3, &.-'& )"!#$F#" <!'*!" "355.#$" *;':3 '$ 5' &" '*#3" 53-&!*" &.*'3H4'3""!&. X & ("DBX6E<]&$*

40 88 )*10H510-7./ */,"-M1 I & *L ) ;) N ) N >) N O) ) ) 1 6 *.3"NO #1/* -$$ -1 )1-/ '3H,.>0 )&/*W -&1W -&*W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /W -&3W?8 I::D * ) -# 1* 9 *.3"NO $$1 ) 1$ ))* '3H,.>0 )&-W )&*1W )&$)W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /W -&3W?8 I::D * d 1 M" " *.3"NO )) )- //* '3H,.>0 )&11W -&1*W )&#W '3H)$<$* 3!-.`5-N<1O &*-W &*-W &*-W '3H"#""$NO &*W /&*W -&3W?8 I::D * d ) /4?6 *&3!$"3&#'#)"%)' 3H13#,)A3*'&*3&''&. 34#'# &A;>5.#;B" )A3 )$ ')'#!. )3 #'3H,.> % S 5.3 &A",-& ) &A*.3" %!":3 N".!# 04,!&&!')" )A3."O4 4 #'# :3 &" *.)!#!." ),'*;$ ),3'!#,'3G'!""1*'")A',$&!.'#!.)&'#)'*4*"3*.Q#)!,!3'!#'3""!#L#1 '"&*'")"<!'*,#""#3*#3$"*.,,)'"*&3!)"%4 * :3! &A,5F*; )AF# <.#,# *.*#$)'"*#'!"*.&&*#!G!#$"1 0#!7+8,,,"'!+3#""# " +$#9!&#"! "+#!, +:!&A*.3")",53#""#3*#3$"4.3&.#!.&)"%4*."!)$$" *.,, %!":3 ),3 &',# )C% ) * :3! 5.3'!# $

41 88 ">"#$,!:34&3*.*#'#!.'3"!)*#'!"*'#$.!")*.#5'#!4 G.!)'"*#'!"*.&&*#!G!#$"453#"$G$&)' 3"1 #'-&'3*!7)"".3"#'*&"*.3"5'#>5)A'*#3"53-&!*"&.*'3H1 ) )7"-/,*.)* )H+,/71* *1,/"1/,2* +5, "-71,)+5,10) 7 ) ) >) I"9 I,' I)D&-D&D&E6 "! < > >> ;> O ,,3" /0 0E E4S /0 /4S #$ &W ****( )/*- )*-3 )- 4S #*/ 1&*W 4ES ****0*****( $$)# 11/ $/$ 40S -)/# 11&/W /0E 40S U*****( /3 #) #1 4S /# &3W E 4S (#'3#""#3*#3" N 4 4">)!*'#"WO S / E4S $/-# -/&3W $5'#,#" 0 0 E 4S 0/ 4S $$/$ -&)W $!." 0 0 /4S 40S #3 )#&W IP ; <O O OO? > >== 91: > >>? ; <? /8 1-15/6 ;= > ;> < O;O? ; 256:6.0798?6 &$/ $*I, )8$* (4 IE6]((, " G* 4S ) &3 )##,# *."#!#3$ )A,53#" "#3*#3$"4!! :3 &A",-& )" '*#3" 53-&!*" &.*'3H :3! '<<!*;# 3,.> )4/S1 :3*&3! )" $#'-&!"",#" 53-&!*")"'#$4'G*"5*#!G,#4S*.#4S)A,53#"*.#$" J;."*;'#K4 "'"'##!)#.3#<.!"&',F, 5.5.#!.:3&')##)". '!",")3&.,#".*!'&1 G*353,.!")&',.!#!$)&A*.3"4&"*.,,3"*.*## 35'#5$5.)$'#)",53#""#3*#3$",'!"$ '&,#)"!":3"P'&." :3&"*.3"!":3$")"(4)")$5'#,#"#)"$!."5$"## E4S44S#40S4*3H)"*.,,3")$5'""#/4S1 A*.3",.>"#3*#3$45'*&!##5'-':34'##!#E,!&&!." )A3." 5.3&" $!."4 /,!&&!." )A3." 5.3&" )$5'#,#" # %5! 4,!&&!.")A3."5.3&"*.,,3"1 ;= === ".#5'" $5' $" 53!":3A&&".# ".3"*!# 5.3 4,!&&!')" )A3." )A,53#"

42 808 "#3*#3$"4 *."!)$$" *.,,!":3$" %;'3#3 ) /S1 (.3 & 5.#<3!&& *&!#B& )3 "3& H!' NO 45#!#" *.,,3" U"3 000*.,,3" *&!#" )3.35 # E*&!#" #.3#" *'#$.!" *.<.)3"U.# ".3"*!# 04,!&&!')" )A3." )A,53#" "#3*#3$"4 ).#4,!&&!'))A3."%!":3".!#//4S1 *.,,!""!.)A:3F#'G'!##!$)&A'3)!#!.)",'!")$ '"#&# '""' 4.#',,# N0O 1 '55.#3.-"G :34!. NO & 1*'"A"#5'"!".&$P&",F,"*.,,3"5$"## EE,!&&!.")A3."N"34,!&&!'))A3."5.3&A",-&)"*.,,3"4 ".!# /4SO *;T ( # 0,!&&!." )A3." N"3,!&&!." )A3."4 ".!#/4SO'3$)!#'!*.&4'G*#.3#<.!"35.<!&)!":3-'3*.35,.!",':3$ NO 1 &"#5,!"%#.3#&,.!")"A!#. "3&A<<*#!G!#$)")!"5."!#!<" )A')$:3'#!.N!O#)"*."! ").$"4%5'#!)04'3H$:3!5" *.,,*!'&"*"$"*#&A.<<)5F#""#3*#3$""3)"*.#5'#!",!3H.3#!&&$"5.3'""3&' "#!.1,(. Q U".!#5B")A3*!:3!B,)" *.3"5.3%5!5&3")A3)!H!B,)"*.#'#"U).#4S53G#F# *."!)$$"*.,,%!":31&<'3#).*5'"&"$*'#)&'$<&H!.,$ "3&' "#!.)",53#"%!":31.,, & '55&'!# &A3 )" 5$"#'#" )" )!*#3" )A;L5!#'3H '3)!#!.$ 5' &' *.,,!""!. )A:3F# NO 4G]!&^ \ &! & " 0 ]9&^E. $**#]9!&^ 0 & " 0 (( 0 & ' ]9*A"#^( H1<'!#4&"$#'-&!"",#"5F#3"".#&'#!G,#G'!$"PH!' < 3 =5 > 0 0? 5 0 #> )8A ' # > $*&/(-

43 88 *.*# :3A3 53 5&3" ) &',.!#!$ )" *.3" N4/SO4 )G'# ( N4SO#&$)!#'!*.&N04SO1.3#<.!"4 &" ')" ;L5!#'3H.# 5'3,!3H ',$" 5.3 $ &' *.,5&H!#$)*#'!""#3*#3")<!'*,#9*#'!"*#";."5!#'&!"4 *.,, *&3! 5".& :3'&!<!$ 5.3 $&3)## "#3*#3$1 3#.3#4 &" $#'-&!"",#" 53-&!*" ) "'#$ )!"5."# )A3 *') *.,5#'-& 5&3",.) :3! &3!,5." &' *."#!#3#!. ) 5.G!"!." "3& *.,5#7J3#"5.G!"!."5.3<'!"<!'*!"K1 0 *! B*P%% 9 P 5&! $ '" &" *'" &" 5&3" 5$.**35'#"4 &" 5.G!"!." *."#!#3$""3<<!.#5'"#&"$#'-&!"",#"*.*$")G.#F#'"".*!$" '3H)!"5."!#!<") "#!.)3"#.*a))##"#3*#3$:3!5.3.#F#,!" 5&'*5.3&"*.&&*#!G!#$"#!#.!'&"1," 37)&%)&')!G"!#$ > 9 $ " 5F#"4 )A3 *.3",.> ),!&&!." )A3." 5' *&!#4.# %04S$#$".3"*!#" '35B" )H!':3! '"3*'5#3 5'#!)" *.3" $*;'55'# '3 5F#3 #')!#!.& )3 "*#3 :3A"# &' '!"" )" )$5L#" # *."! '#!."1 " 5$"#'#" ) &A!. ".*!'& 5.3 &A;'-!#'# N =O NO 4 '3)!#!.$"5'&'*.,,!""!.)A:3F#4'55&'!#'!"!PG " ( 0 & '! &0 &= 6. " (I^6.& :& " I^ " 5 & H "*#3)3&.,#".*!'&"*''*#$!"$ '&,#5'3.#!.&) %#B"!,5.#'#P"&.&5.!#' $'&!"$5'&'*.,,!""!.)A:3F#4 % < 45!*!5'&,#'35B")3$)!#'!*.&#)&'3#"*;'a1 ""R'5"".# &.-'&,#53!":3$"P"3&,#04ES".#*.#$" J;."*;'#K1,3& ( " E;

44 88 3#.#'&4&"#.*a)A,53#"#) % "#3*#3$"%!":35$"# 04E,!&&!')")A3."4".!#3!G'3*.,5''-&%*&3!$G.:3$5'&5$"!)# )&A =&.")".'3)!#!.1 F,"!&!":3&!$%*"5.)3!#""#3*#3$").!#5'"F#,!!,!"$4& '55.#3.-"G:34)'"*"*#34&''!"") ''#!)3&.,#&.*'#!< ".*!'&N O5,#)A'""33,3#3'&!"'#!.)"!":3"*'"))$5L# )-!&'1 ; < *//=.*//6.!)5)&',"3)"!":3"*.33"4-'3*.35)*.&&*#!G!#$" "".#&'!""$*.G'!*4'<!)A'>&*;$!"",#)"'3!#$")&3",53#"4)5.*$)%!1#'!"'-!#' "" ".#$G$&$")$"'"#3HP'3H,53#").#&"*.)!#!.""A$#'!#)$ ')$" N5.)3!#")5#O.#$#$"3-"#!#3$")A'3#"*'#$.!")5.)3!#"N)*;' 4.#',,#O5&3"!":3$":3!4%&3#.34.#".3<<#)")$B &,#")"5'!#$" #,.'!"W!&!(, ",!2&'##','!&, "("',, "!)!*" "3 &":3&" ".# *."#3!#" &",53#" "#3*#3$"&" 5&3"#.H!:3" U #&"#'3H&. "# *.3#"45'!#$ ) *;' WU".#'-".&3,#"'"&!'G*&A'*#!G!#$)A!#$F# $$'&)"'*#3" 53-&!*" &.*'3H1! #! ==! #!!1 & &(! B %;= 9 ==%==.#*."5.)3 %&A'#!*!5'#!.5' &",'*;$" <!'*!" )A3,.#$ )" #'3H ) &' ':3 *#'& 3.5$1 ## '.,'&!)'"&'5*5#!.)"#'3H)A!#$F#')$ ')$<.#,#&'"!#3'#!.)" '*#3"&.*'3H'>'#".3"*!#)"5.)3!#")5#,'""!G,#*.,,*!'&!"$" 5'&"-':3"070/1

45 88 A' * ).#'#!. 2!#*; '#! " 2'*4 ).# & )!*#3 ' $#$ '3)!#!.$5'&'*.,,!""!.)A:3F# NO 4'#'*$ &A*;'I,# )" $G$,#" *.&&*#!G!#$ '>'# ".3"*!# 3 5.)3!# ) N0O 1'*.,,3) '!#7#!4:3!'".3"*!#'G!&0/&,F,5.)3!#2Z2Z 5.5."$5'H!'4'3'!#53<.3!3'3# H,5& NO 1 #'3H %)!H'"#%)3H'"9G H1 '" * *.#'#4 &A,53#3 5'> 4S #'# :3 N U 0Ofd4S#4S)'"&*'"*.#'!1 '*;'# :3 & #'3H ) $<$* )" '" $#'!#,.> * 5.)3!#.<<'!# )" *.)!#!." ) <!'*,# &'#!G,#<'G.'-&"#'#:3&A.5#!.A$#'!#5'"'*#!G$1!":3'"".*!$%* 5.)3!#$#'!#5.3#'#$&53!":34 #!! 1!":3"#)A'3#'#5&3"!,5.#'#:3&"<.,3&"5.5."$"".# <$:3,,# '<<*#$" )A3,3&#!5&!*'#3 #B" $&G$ '<! ) 5,## % &A,53#3)A.-#!3#'3H5.*;)T$.5)'#&"5,!B"'$") &A,53#1 (&3#L#:3)A'**5#)5'>&#'3H)$ ')$4&'5&35'#)"*.&&*#!G!#$" *.*$" N).# '!#7#!O.# )$*!)$ '3 5,! ","#0E ) <!'**#,53#%&A'!))A3'3#5.)3!#"#3*#3$:3!5,#4)3,.!" '55'*4 )A.-#! 3 #'3H *. 5&3" -.!<!$1 "! U".3G#!)H$"3&'5'!#$3.\<'*"3!""*.,,&2Z\=2.3 )A'3#" 5'!#$" ),.'!" *.,, & # & 2Z \6(gU 53!":3 &A.5#!.G)3).!#<!'*%&'<.!" &'G'&3$ '#!G)35,!5F#43 $ 0 " # ) =, = # B% $ B6B6B(.5 &-

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP F hu Kon an 1 095 ug p m 1 Ub a 55 B N ug 5 965 4 607 Bo gm2 S u Væ B ggå G unm2 110 1 4 1974 1999 2 932 Sag V1127 Kon a S gn gaa nom mæg,mde T 29402517 Ema g n gaa @anbo g An a g nom mæg S gn gaa nom

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7602989 706 Syddjurs K 970351

Læs mere

"$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'

$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*' ! "$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9@*' ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. /

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til:

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til: Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver [skriverbyg@gmail.com] Til: Sia Normann Pedersen [sipe04@frederiksberg.dk] Sendt dato: 04-04-2017 21:55 Modtaget Dato: 04-04-2017 21:55 Vedrørende: Frederiksvej og

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN D ndommæg T gad17 6870Ø god T 75246880 www d ndommag d K ogag 39 6823Anag PRI S EJ ERUDGI FT( MD ) 2 195 3 010 BOLI GAREAL 160m2 UDHUS 154m2 GRUNDAREAL 42 590m2 VÆRELSER 3 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR SAGSNUMMER

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 4 K o m m u n e p l a n 2 0 1 3 Struervej Hjalmar Sørensens Vej Ny bydel på Slagteriet i Holstebro udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0  1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$  1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere