FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf Mail: Stedfortræder Karina Milton Tlf Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd."

Transkript

1 Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej Glostrup Tlf Fax: Mail: Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf Mail: Stedfortræder Karina Milton Tlf Mail: Antal pladser Aktuelle kontrakter: 58 Aldersspredning år Åbningstider Faste åbningstider i Støttecentret: Hverdage Torsdage Søndage Andre åbningstider efter behov. BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER Beskrivelse af Støttecentret Støttecenteret er centralt placeret i Glostrup, og råder over 270 kvm. i lokaler, som tidligere har været en butik. Der er mulighed for forskellige aktiviteter og der er desuden møde og kontorfaciliteter for personalet. Huset ligger ved siden af restauranter, butikker, svømmehal samt Glostrup station med gode bus og S-togs forbindelser. Brugerne som er tilknyttet støttecenteret bor i egne lejligheder i forskellige kommuner, og kommer i støttecentret for eller for at være sammen med andre tegnsprogsbrugere, eller få støtte og vejledning fra det pædagogiske personale. Fem brugere har egen bolig i samme opgang på Frederiksberg samt en fælles lejlighed, hvor personalet også har kontorfaciliteter. INDHOLD OG YDELSE 85 Hjælp, omsorg eller støtte Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger, og antallet af støttetimer bevilliges efter en individuel 1

2 samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. behovsvurdering. Den pædagogiske støtte og vejledning skal styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Pædagogisk støtte og vejledning til at mestre eget handicap i hverdagen (ressourcer og begrænsninger, personlige problemstillinger) Pædagogisk støtte og vejledning til strukturering af hverdagen, herunder gennemgang og planlægning af dagligdagens gøremål, aftaler. Gensidig udveksling og drøftelse af nyheder i nærmiljøet, døveverdenen og verdenen generelt. Pædagogisk støtte og vejledning til at vedligeholde og udbygge socialt netværk, herunder socialt samvær i støttecenter og bofælleskab, samt fælles udflugter og rejser. Ledsagelse til socialt netværk, fritidstilbud, aktiviteter og arrangementer Pædagogisk støtte og vejledning af økonomi, herunder gennemgang, planlægning, strukturering, budget: indtægter og udgifter. Pædagogisk støtte og vejledning til kontakt og kommunikation til offentlige instanser, herunder støtte til at bestille tegnsprogstolk, samt kontakt til døvekonsulenter, sagsbehandler og arbejdsplads. Pædagogisk støtte og vejledning til at gennemgå og forstå offentlige breve, samt forståelse af det offentlige system. Pædagogisk støtte og vejledning til planlægning, samt ledsagelse til læge, tandlæge, posthus, bank m.v. Pædagogisk støtte og vejledning til personlig hygiejne og sundhed. Pædagogisk støtte og vejledning, samt planlægning af indkøb af dagligvarer og større indkøb. Pædagogisk støtte og vejledning, samt planlægning til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask Pædagogisk støtte og vejledning til madlavning. Pædagogisk støtte og vejledning til at opnå de opstillede mål i statusrapporten. Pædagogisk støtte og vejledning til akut opståede problemer/spørgsmål, eller behov for en snak udenfor den de planlagte støttetimer. Kontakt mellem bruger og pædagog via sms udenfor planlagte støttetimer. Brugeren har mulighed for at rejse 8 dage om året med pædagogisk ledsagelse Forskellige administrative opgaver, som kommunikation til offentlige instanser, tværfaglige samarbejdspartner og til det pædagogiske team i Støttecenteret, skriftligt som mundtligt. Udarbejdelse af statusrapport en gang om året. Mulighed for deltagelse i fælles madlavning/spisning to gange ugentlig. Statusrapport og handleplan Det pædagogiske personale er brugerens nærmeste kontaktpersoner og har ansvar for, at der i samarbejde med borgeren udfærdiges en udviklingsplan, som beskriver borgerens status, samt ønsker og mål for fremtiden. Planen revideres årligt. Det pædagogiske personale udarbejder desuden en faglig vurdering som 2

3 drøftes på det årlige handleplansmøde med handlekommunen. Det kulturelle tilbud Støttecentret og bofællesskab fungerer som møde og samværssted i åbningstiden, og der er aktivitetsmuligheder eller rum til blot at være sammen med andre døve om fælles interesser og samtaler. Der arrangeres og tilbydes ture og udflugter, både individuelt og i fællesskab. Der er desuden mulighed for at tilrettelægges årlige ferieture med ledsagelse, hvor brugerne er med til at vælge rejseform og destination. Mange brugere vælger at deltage i det årlige en uges kursus som arrangeres af LAU og afholdes på døves højskole Castberggård. EGENBETALING Hvad skal borgeren betale for? Der er ikke brugerbetaling i forhold til at være tilknyttet støttecentret, men ved fælles arrangementer som f.eks. fællesspisninger deles udgifterne af de deltagende borgere. I forbindelse med udflugter og rejser, betaler borgerne de relevante udgifter i forbindelse med pædagogernes deltagelse, bortset fra aflønning. MÅLGRUPPE Generel beskrivelse af målgruppe Målgruppen omfatter borgere, som er over 18 år, er døve og døvblinde med yderligere funktionsnedsættelse, eller døve som har særlige sociale problemer. Målgruppen er karakteriseret ved, at dagligdagen ikke kan fungere uden pædagogisk støtte og vejledning. Målgruppen er desuden familier, hvor forældrene har brug for støtte og vejledning i forhold til forældrerollen, barnets behov og udvikling. Ydelser som tilbuddet ikke kan levere Faglige kompetencer (herunder værdier) Døgndækket pædagogisk støtte og hjælp. PÆDAGOGISK GRUNDLAG Personalegruppen er pædagoguddannet eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området. Faglige styrker i personalegruppen: Døve med tegnsprog Døve med CI Døvblinde Unge døve Ældre døve Psykisk syge Autister Døve familier med hjemmeboende børn Døve forældre med anbragte børn På tilbuddene arbejder vi ud fra CFD s værdier om respekt for det enkelte individ og kommunikation. Vi lægger vægt på, at den enkelte bliver set, hørt og forstået. Værdierne er grundlæggende i arbejdsmiljøet og kontakten med brugerne. Der er meget fokus på kommunikation og samarbejde med andre tilbud, som kan styrke den faglige udvikling såvel for den enkelte, som for 3

4 helheden. Vi har også fokus på videreuddannelse gennem kortere og længerevarende kurser. Kommunikation kompetencer Alle medarbejdere skal gennemgå CFD s12 ugers basisuddannelse i tegnsprog og kommunikation. Der arbejdes bevidst med at skabe og fastholde et miljø, hvor tegnsprog respekteres som det primære sprog. Pædagogik Sundhedsfaglige kompetencer og metoder I det pædagogiske arbejde er der fokus på, at brugerne bliver i stand til at leve en så selvstændig og indholdsrig tilværelse som mulig. Arbejdet tager derfor udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, og i at udvikle sociale færdigheder, evnen til at klare sig i egen bolig, samt støtte op omkring afklaring af beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder. Støtten tilrettelægges på en sådan måde, at brugeren føler sig værdsat og anerkendt som et ansvarligt og voksent menneske med vægt på selvbestemmelse og medbestemmelse i fællesskabets regi. Vores indfaldsvinkel er, at borgeren er i centrum. Vi samarbejder med brugeren, som har indflydelse på eget liv og dermed de mål vi arbejder med. Vi arbejder anerkendende og prioriterer den pædagogiske indsats til de områder, hvor den enkelte beboer har udviklingspotentialer. Alle pædagoger gennemgår Neuropædagogisk grunduddannelse, som danner grundlag for vores vurderinger og beslutning om indsats. BRUGERINDFLYDELSE Borgerens/brugerens indflydelse på eget tilbud Brugerne afholder møde en gang om måneden. Brugerne har valgt et brugerråd som i samarbejde med to pædagoger og ledelsen behandler indkomne forslag fra brugere og pædagoger. De udarbejder i fællesskab en dagsorden til næstkommende brugermøde. Brugerrådet har ligeledes ansvar for Glostrup for Døve, som er et blad der udkommer en gang i kvartalet. Alle brugere kan bidrage til bladet med indslag og billeder. Samarbejde med pårørende Den enkelte bruger bestemmer selv omfanget af, og indholdet i samarbejdet med familie og pårørende. MEDARBEJDERNE Personalesammensætning Ledelse består af virksomhedsleder og stedfortræder 1 Sekretær 24 pædagogisk personale 3 vikarer 1 køkkendame Antallet af medarbejdere justeres løbende i forhold til de individuelt tildelte støttetimer. Yderligere kompetencer Tilbuddene har tilknyttet psykolog og psykiater som kan kommunikere på tegnsprog. Personalegrupperne modtager faglig supervision af ekstern supervisor. 4

5 Dokumentations metoder redskaber. Brugeren inddrages i egen udviklingsplan og der udarbejdes en statusrapporten mindst én gang årligt. Det pædagogiske personale er brugerens nærmeste kontaktpersoner og har ansvar for, at statusrapporten beskriver borgerens status, samt ønsker og mål for fremtiden. Det pædagogiske personale udarbejder desuden en faglig vurdering i statusrapporten. Rapporten danner grundlag for et handleplansmøde med brugerens handleog betalingskommune. Forældre og pårørende kan deltage i handleplansmødet, hvis borgeren ønsker det. 5