LOKALPLAN VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I"

Transkript

1 LOKALPLAN VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse for lokalplanens sammenhæng med anden planlægning side Dispositionsplanskitse for Visse 2. Anden lokalplanlægning i området 3. Kommunens 15-rammer 4. Kommunens spildevandsplan Lokalplanens indhold 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. Lokalplan Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsena omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Vedtagelsespåtegning 7. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

3 REDEGØRELSE

4 Lokalplanens baggrund og område Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke og bebygge et ca. 2,8 ha stort areal syd for Poulstrupvej i Visse. En del af arealet har tidligere været anvendt som grusgrav. Denne aktivitet er dog ophørt for flere år siden, og der er nu i forbindelse med de aktuelle udstyknings- og byggeplaner udarbejdet en terrænreguleringsplan for området. Formå1et med lokalplanen er at sikre at området udstykkes og bebygges på en hensigtsmæssig måde i forhold til de tilstødende områder og således, at bebyggelsen placeres og udformes under hensyn til det kuperede terræn. Det område, der er omfattet af lokalplanen, er vist på ovenstående kort. Redegørelse for lokalplanens sammenhæng med anden planlægning i området. 1. Dispositionsplanskitse for Visse. Aalborg kommune har i 1975 udarbejdet en dispositionsplan for Visse. Heri er lokalplanområdet udlagt til boligbebyggelse med vejadgang fra Poulstrupvej, og lokalplanen er således et led i realiseringen af dispositionsplanen.

5 2. 2. Anden lokalplanlægning i området. Byrådet vedtog på mødet den 11. maj 1978 lokalplan , Visse Vest, der omfatter et ca. 16 ha stort område umiddel bart nord for nærværende lokalplans område. Området omfattet af lokalplan er opdelt i en vestlig del til bebyggelse med fritliggende enfamiliehuse (ca. 54 boliger), en østlig del til tæt, lav boligbebyggelse (ca. 90 boliger) samt et ca. 2 ha stort areal til offentlige institutioner og anlæg i eller omkring de tilbageblevne bygninger fra de 2 gårde, Visse Ladegård og Visse Vestergård. 3. Kommunens 15-rammer.* Kommunen og planstyrelsen har indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Heri indgår nogle midlertidige bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, som udarbejdes inden for disse rammer, som kaldes 15- rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori rammerne omtales. 15-rammerne for Visse er udarbejdet på grundlag af den tidligere nævnte dispositionsplanskitse. Lokalplanområdet udgør en del af 15-rammeområde nr. 5 i Visse, og lokalplaner, der udarbejdes inden for dette område skal, for at være i overensstemmelse med 15-rammerne, sikre at at at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral o.lign. samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det pågældende areal under ét overstiger 25, samt at der iøvrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhusformål overstiger 25, og til tæt lav 40, bebyggelsen ikke opføres med mere end een etage med udnyttelig tagetage, at bebyggelse i 2 etager kun må finde sted, hvor forholdene taler derfor, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. En del af lokalplanområdet er imidlertid beliggende i landzone, og således ikke omfattet af 15-rammerne, og lokalplanen kan derfor kun få endelig retsvirkning, såfremt Nordjyllands amt godkender et tillæg nr. 39 til komunens 15-rammer. Dette tillæg udvider 15-rammerområde nr. 5 og indeholder de samme rammebestemmelser. *Det omtalte tillæg nr. den 2. september er godkendt af Nordjyllands amt

6 3. I overensstemmelse med bygningsreglement 1977 kap. 2, stk kan der, ved beregning af bebyggelsesprocenten, medregnes en forholdsmæssig del af fællesarealet til den enkelte ejendoms grundareal. Ejendommene inden for lokalplanens område B behøver derfor ikke at overholde en bebyggelsesprocent på 40 beregnet på grundlag af ejendommens nettogrundareal, idet der udlægges store fællesarealer i stedet for at gøre den enkelte ejendom forholdsmæssig stor. 4. Kommunens spildevandsplan Lokalplanområdet er kun delvist omfattet af kommunens spildevandsplan, men efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen omfattende den resterende del af området. Ifølge spildevandsplanen skal området separatkloakeres d.v.s. der skal etableres to ledningsnet til henholdsvis regnvand og spildevand. Regnvandet ledes til en åben grøft og herfra videre til indkildestrømmen. Spildevandet ledes til en ledning der i 1977 er etableret fra Visse til den afskærende ledning, som syd om Gug afleder vandet til rensningsanlægget i Aalborg Øst. Lokalplanens indhold w J På ovenstående skitse er vist det område, der omfattes af lokalplanen samt områdets opdeling i områderne A og B.

7 4. Område A fortsætter som hidtil med at være boligområde med mulighed for en vis erhvervsudøvelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Huse i området må bygges i 1 etage, evt. med udnyttet tagetage og højden må max. være 8,5 m. Der er endvidere nærmere bestemmelser om, hvilke materialer, der må anvendes til husene samt om anvendelse og udseende af ubebyggede arealer som haver og gårdsplads. Område B udlægges i planen til 23 rækkehuse med tilhørende fælles areal. Rækkehusene skal i princippet opføres efter den på bilag 2 til lokalplanen viste bebyggelsesplan. Rækkehusene opføres med forskudte planer, tilpasset det mod nordøst skrånende terræn. Rækkehusgrundene må ikke udstykkes mindre end 300 m 2 og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40 beregnet på grundlag af grundens bruttoareal (grundens a- real + en nærmere fastsat andel af det fælles friareal). På fællesarealet kan der efter Aalborg kommunes nærmere godkendelse opføres en max. 20 m høj vindmølle, et max. 150 m 2 stort fælleshus samt evt. solfangeranlæg, redskabshus og lignende. Bebyggelsen skal opføres med teglstensydervægge og tag af e- ternit, tegl eller pap. For at sikre, at bebyggelsens helhedspræg bevares, er der bestemmelser om at udvendige originalfarver kun må ændres med Aalborg kommunes tilladelse, og at ansøgning herom skal fremsendes af områdets grundejerforening. Eventuelle tilbygninger til rækkehusene skal udføres efter en typetegning, der er godkendt af Aalborg kommune. Der er nærmere regler for anlæg og anvendelse af fællesarealet, samt en bestemmelse om, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Aalborg kommune. For hele lokalplanområdet er der en bestemmelse, der sikrer Aalborg kommune mulighed for at bestemme, hvilket varmeforsyningsanlæg ny bebyggelse i området skal tilsluttes. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen,

8 5. Aalborg kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2, stk. 2.3 bestemmelser om, at det på bilag nr. 1 med skravering viste område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift ( Finansministeriets bekendtgørelse af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt.

9

10 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et område til boligbebyggelse mm. i Visse Syd. I henhold til kommuneplanloven (1OV nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at. at at at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål i form af parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse) området udstykkes og bebygges på en hensigtsmæssig måde i forhold til de tilstødende områder, og således at bebyggelsen placeres og udformes under hensyn til det kuperede terræn der udlægges arealer til fælles opholdsarealer for rækkehusbebyggelsens beboere. der for rækkehusbebyggelsen oprettes en grundejerforening, der skal forestå den fremtidige drift, vedligeholdområdets fællesarealer og else og renholdelse af -anlæg. 2. Lokalplanens område og zonestatus./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter matr. nr.e:./ Visse del af 5 a, 5 c, 5 i, 5 bc, 5 bo, 5 do, 5 fu, 6 m, 6 n, 6 q, 6 t, 6 v, 6 æ, 6 ø, 7 d, 7 e, 8 a, 8 h, 8 i,8 k, 8 l, 8 m, 8 n, 8 o, 8 p, 9 f, 9 g, 9 h, Visse By, Nøvling samt alle parceller der efter den 15. februar 1980 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vist på bilag nr. 1 og 2. Med Aalborg kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på bilag 1 med skravering viste område fra landzone til byzone.

11 mrådets anvendelse 3.1 Område A og B må kun anvendes til boligformål. Aalborg kommune kan dog tillade, at der på ejendommene drives et sådant erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger under forudsætning af, at erhvervet udføres af den, der bebor den pågældende ejendom, at det pågældende erhverv efter Aalborg kommunes skøn drives på en sådan måde, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligomride ikke brydes, at erhvervet ikke medfører ulempe for de omboende, at erhvervet ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, Inden for det på bilag 2 i område A viste område langs Poulstrupvej kan der tillige med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde opføres eller indrettes bebyggelse til de for områdets daglige forsyning nødvendige butikker. Bebyggelsen i område A må kun bestå af åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen i område B må kun bestå af tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse samt et fælleshus og en vindmølle til brug for beboerne i området. Inden for området kan der med Aalborg kommunes nærmere godkendelse opføres transformerstationer og andre lignende tekniske anlæg til områdets daglige forsyning. 4. Udstykning 4.1 område A Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m Område B Grunde må ikke udstykkes mindre end 300 m Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på bilag 2 viste retningsgivende udstyknings- og bebyggelsesplan. Uanset bestemmelserne i kan der udstykkes en mindre grund til bebyggelse med en bygning indeholdende 4 garager/carporte med redskabsrum til brug for de 4 nordligste rækkehuse.

12 3. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til veje, stier og parkeringsarealer i et omfang og med en placering som vist på bilag nr Adgangsveje til garager og carporte skal udformes således, at den nærmest fortovet/rabatten beliggende 5 m lange strækning ikke får større fald (subsidiært stigning) end 1:20 (50 0 /00), og at faldet (stigningen) på den her indenfor placerede rampe ikke overstiger 1:5 (200 0 /oo). 6. Tekniske anlæg 6.1 E1-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Udendørs, individuelle antenneanlæg må ikke opstilles inden for området. 6.3 En eventuel vindmølle inden for området skal opstilles efter bestemmelserne i afsnit 7, stk Inden for området kan der med Aalborg kommunes nærmere godkendelse opføres transformerstationer og andre lignende tekniske anlæg til områdets daglige forsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område A Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage, og højden må ikke overstige 8,5 m. 7.2 Område B Bebyggelsen må kun opføres efter den på bilag 2 viste principielle bebyggelsesplan Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed og 40 for den enkelte ejendom Beboelsesbygninger samt fælleshus kan opføres i indtil 1½ etage og med en højde på indtil 8,5 m over den *) 2 etager mod nordsiden og 1 etage mod sydsiden.

13 4. niveauplan, som Aalborg kommune fastsætter for grunden. Højden måles efter reglerne herom i bygningsreglementet Garager og carporte skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra vejskel Inden for det på bilag nr. 2 angivne fællesareal i område B kan der efter Aalborg kommunens nærmere godkendelse opføres en fællesbygning for område B s beboere under forudsætning af, at bygningens bruttoareal ikke overstiger 150 m 2, og at bygningen iøvrigt gives en udformning og et udseende, som er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i område B På de fælles friarealer i område B kan der, med Aalborg kommunes nærmere tilladelse, opstilles en max. 20 m høj vindmølle inden for det byggefelt for vindmølle, som er vist på bilag nr På de fælles friarealer kan der foruden fælleshus og vindmølle opføres solfangere, mindre redskabsbygninger o.l. småbygninger til fælles brug for områdets beboere på betingelse af, at bebyggelsens karakter og helhed ikke skæmmes derved. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 0mråde A Til udvendige bygningssider samt tagflader må kun anvendes materialer, som efter Aalborg kommunes skøn harmonerer med den øvrige bebyggelse i området, idet opmærksomheden henledes på, at Aalborg kommune efter 44 i kommuneplanloven kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 8.2 område B Ydervægge skal opføres af teglsten og henstå som blank mur. Mindre partier som gavltrekanter, brystninger og lignende kan dog udføres i et andet materiale Tagene skal dækkes med tagsten, asbestcementbølgeplader eller sort tagpap på trekantlister. Såfremt der indrettes solfangere eller lignende energibesparende foranstaltninger på en tagflade, kan Aalborg kommune i hvert enkelt tilfælde tillade, at der anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer Bebyggelsens udvendige originalfarver må kun ændres med Aalborg kommunes tilladelse. En eventuel ændring

14 5. skal omfatte hele bebyggelsen og udføres samtidig. Ansøgning om farveændring skal fremsendes til Aalborg kommune af den i afsnit 11, stk nævnte grundejerforening Ved udskiftning af udvendige vindues- og dørelementer, skal nye elementer udføres i materialer og udformning, som de originale elementer Tilbygninger til rækkehusene skal udføres efter en af Aalborg kommune godkendt typetegning. Ansøgning om principgodkendelse af typetegning til tilbygning skal fremsendes af den i afsnit 11, stk nævnte grundejerforening. 8.3 Inden for lokalplanens område må ingen form for privat eller erhvervsmæssig skiltning og reklamering finde sted. Denne bestemmelse gælder dog ikke for de ejendomme, hvor der i henhold til afsnit 3, stk. 3.1 og 3.2 er givet tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed. På disse ejendomme må skiltning og reklamering dog kun finde sted med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Område A Terrænreguleringer må kun foretages efter nærmere tilladelse fra Aalborg kommune. Reguleringer på mindre end +/- 0,5 i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1,0 m kan dog ske uden særlig tilladelse Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads og have. Oplag af materialer må ikke finde sted. 9.2 Område B Terrænreguleringer må kun foretages efter en terrænreguleringsplan godkendt af Aalborg kommune. Reguleringer på mindre end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1,0 m kan dog ske uden særlig tilladelse De på bilag nr. 2 viste fællesarealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men skal udlægges som opholdsarealer til brug for beboerne. De i afsnit 7, stk , og nævnte bygninger og anlæg til brug for beboerne i området kan dog opføres inden for det udlagte fælles opholdsareal Levende hegn skal mod veje, stier og fælles opholdsarealer plantes mindst 0,3 m fra skel og vedligeholdes på en sådan måde, at bevoksningen til enhver tid holdes indenfor skellinien.

15 9.2.4 Faste hegn omkring haverne til rækkehusene skal udføres ens for alle ejendommene. Faste hegn må ikke Opstilles nærmere skel mod vej end 5 m I skel mellem område B og matr. nr. 6 aa skal der opstilles et min. 1 m højt fast hegn (træhegn eller lign.). Hegnet må ikke fjernes før grusgraven på matr. nr. 6. aa er opfyldt og færdigreguleret. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Område B Ny bebyggelse må ikke tages i brug for områdets fællesarealer er reguleret og anlagt efter en af Aalborg kommune godkendt terrænregulerings- og anlægsplan. Taler særlige forhold herfor kan ibrugtagningstilladelse dog udstedes mod fornøden sikkerhedsstillelse for anlæggenes færdiggørelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i afsnit 9, stk nævnte hegn mod matr. nr. 6 aa er etableret Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg kommunes anvisning o 11. Grundejerforeningen 11.1 område B Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for området Grundejerforeningen skal oprettes når 25% af områdets grunde er bebygget og solgt, eller når Aalborg kommune forlanger det Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på områdets vej-, sti-, fællesarealer og -anlæg, når udstykkeren eller Aalborg kommune forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af områdets veje, stier, fællesarealer og -anlæg, og grundejerforeningens vedtægter vedrørende disse forhold skal godkendes af Aalborg kommune.

16 12. Servitutter 12.1 Den under 15. maj 1968 tinglyste deklaration på matr. nr. 6 c og 8 a Visse by, Nøvling sogn vedrørende forbud mod henstilling af uindregistrerede biler, indretning af værksteder eller lignende ophæves for lokalplanområdets vedkommende og vil blive begæret aflyst. 13. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må landbrugsjord inden for planens område ikke tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål forinden landbrugsministeriets tilladelse hertil foreligger. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Således vedtaget af Aalborg byråd

17 8. Den under pkt omtalte deklaration vedrørende forbud mod henstilling af uindregistrerede biler mm., tinglyst den 15. maj 1968 på matr.nr. 6 c og 8 a, Visse by, Nøvling, er aflyst den 23. januar 1981.

18

19

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere