for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Dansk Slægtsforskning Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Dansk Slægtsforskning Fredericia"

Transkript

1 for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN Bolsmand i Overskov i Iller, Broager Sogn født 1787 Hvad af fædres saga findes, bør af efterslægten mindes. Copyright Dansk Slægtsforskning Fredericia

2 Overskov i Iller Overskov i Iller 2

3 DENNE SLÆGTSBOG ER UDARBEJDET TIL Karen Margrethe Dirksen, født Damgaard, Højholt 12, Åbenrå, OG OVERGIVES KOMMENDE GENERATIONER TIL VIDEREFØRELSE. 3

4 FORORD Ved udarbejdelse af denne slægtsbog er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, personalhistorisk litteratur, statens avissamlinger og endvidere materiale, som har været i slægtens besiddelse. For anetavlen gælder det, at hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt kirkebøger eller arkivalier findes ikke eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt. Kildehenvisninger er kun anført, hvor kilden ikke er logisk. For en persons fødsels-, vielses- og dødsdata vil kilden normalt være det pågældende sogns kirkebog, et skøde vil normalt være fra det pågældende herreds skøde- og panteprotokol osv. Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. De i ældre kirkebøger anvendte latinske søn- og helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer. Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog. I lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover. Da mange kirkebøger og andre arkivalier kun er tilgængelige frem til 1890, beror bogens oplysninger efter dette år i vid udstrækning på meddelelser fra slægtens medlemmer og er ikke bekræfter gennem arkivalier. Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt. Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig. Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: Børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes. I forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn osv. Af hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte. For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet. Eventuelle større personlige levnedsskildringer om de proband tilknyttede personer findes bagest i bogen under afsnittet personlige levnedsskildringer. Slægtsbogen kan altid senere vederlagsfrit tilføjes kommende oplysninger om slægten, blot ved indsendelse af bogen sammen med de navne, data, begivenheder m.v., man ønsker indført. Der beregnes et mindre gebyr til dækning af porto og ekspedition. Slægtsbogen indsættes gratis i tykkere bind, når de blanke blade i bogen er udskrevet. Slægtsbogen erstattes gratis, hvis den skulle blive ødelagt ved brand eller anden bevislig uforsætlig skade. I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer. DANSK SLÆGTSFORSKNING Fredericia 4

5 Proband: Karen Margrethe Damgaard Født 1921 i Iller, se efterkommere III B 6 a Mor: Nanna Petrea Sibbesen Født 1897 i Overskov, se efterkommere III B 6 Morfar: Peter Sibbe Sibbesen Født 1867 i Overskov, se efterkommere III B Morfars far: Philip Ernst Sibbesen Født 1837 i Overskov, se efterkommere III 5

6 Anetavle For Philip Ernst Sibbesen (Se oversigtstavlen længere fremme i bogen) 6

7 Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen 2 er født d. 10. juli 1787 i Overskov i Iller, Broager sogn, han døde d. 11. oktober 1853 samme sted og blev begravet d. 16. oktober. Han blev døbt d. 13. juli 1787, og faddere ved dåben var gårdmand Andreas Petersen Møller i Skodsbøl Egeskov, gårdmand Jürgen Nissen i Stenderup, Nybøl Sogn, og gårnmand Sibbe Andresens yngste datter Anna i Broager. Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen blev gift d. 9. juli 1830 i Broager med Cathrina Maria Henningsen 3 Hun er født d. 19. februar 1801 i Nejs, Broager Sogn, og hun døde d. 20. september 1856 i Overskov og blev begravet d. 24. september. Hun blev døbt d. 22. februar 1801, og faddere ved dåben var bolsmand Peter Jessens hustru Maria Margretha i Skelde, bolsmand Henning Hansens søn Peter i Nejs og parcellist Christen Jacobsens datter Anna Maria fra Skeldegårds Mark. Cathrina Maria Henningsen blev gift anden gang d. 1. december 1854 i Broager med en bror til sin første man, Peter Andresen Sibbesen. Han er født d. 1. januar 1789 i Overskov, og han døde d. 24. oktober 1876 samme sted og blev begravet d. 30. oktober. Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen overtog 1835 efter sin mor fødehjemmet, og dette drev han indtil sin død. Da Cathrina Maria Henningsen indgik andet ægteskab, måtte hun skifte med de umyndige børn. Herom vidner Nybøl Herreds delingsprotokol , fol. 330 ff: Nærværende: Herr Herredsfoged v. Gerstenberg, Sandemanden Hans Petersen af Mølmark og Jens Alxandersen af Gammelgab, samt Tingskriver Hanssen. Eftersom Enken efter afdøde Boelsmand Sibbe Sibbesen i Overskov ved Iller, Catharina Maria, født Henningsen, der siden sin Ægtemands Død har siddet i uskiftet bo med sine 3 umyndige børn, nemlig: Philip Ernst, 17 Aar, Hans Peter, 15 Aar, og Ellen Dorothea, 12 Aar gammel, med Værge har erklæret at ville skride til andet Ægteskab, er på Grund af Børnenes Umyndighed Boets retslige Behanding bleven nødvendig. Som Følge heraf er der bleven foretaget d. 13de Oct. d.a. Inventaring og Taxation af Boet, og er der til sammes Regulering bleven ansat Termin til idag. Samtlige Arvinger, nemlig: Enken Catharina Maria Sibbesen med Værge samt boelsmand Christian Sibbesen i Gammelgab og Parcellist Philip Sibbesen af 7

8 Laigaardskov, som Formynder for de nævnte to umyndige Børn, ere resp. per subsidiales tilsagte og mødte. Den Afdøde har den 21. Mai f.a. med sin kone, nuværende Enke Catharina Maria, oprettet et Testamente, hvori blandt andet bestemmes følgende af Testatoren: 3. Naar vor Søn tager imod Boelstedet som sin Eiendom, da skal han give for dette med sit fulde Beslag den Summa 1500 Rdlr. eller 2400 Rbd. Sølvmønt, hvoraf hans Broder Hans Peter Sibbesen skal have de 700 Rdlr. Cour. eller 1120 Rbd. Sølvmønt og hans Moder og hans Sødster Ellen Dorothea Sibbesen de 800 Rdlr. Cour. eller 1280 Rbd. S.M. til lige deling. 4. Desuden skal han udrede til Udstyr til hans Broder Hans Peter, naar denne kommer til Brød: 1 poleret Skatul med skab af Egetræ, 1 Kiste, 1 Skriin, 6 Stole og 1 Lænestol, og til hans Sødster Ellen Dorothea ligeledes til Udstyr, naar hun kommer til Brød: 1 ung Hest eller 40 Rdlr. Cour. og 1 Ko, som hun selv kan udvælge sig samt 1 poleret Skatul med skab af Egetræ, 2 Kister, 1 Skrin, 1 poleret Komode, 6 Stole, 1 Lænestol, 1 Hjørnestol og 10 Rdlr. Cour. eller 16 Rbd. til Kobbertøi. 5. Ligeledes skal der til vor Søn Hans Peter udleveres: 1 Seng og til vor Datter Ellen Dorothea: 3 Senge, naar de kommer til Brød. Disse Senge skulde jeg, deres Moder Catharina Maria, født Henningsen, udrede til dem, hvis jeg til den Tid skulde være ilive, men er jeg død til den Tid, da skal Sønnen, som er i besiddelse af Boelstedet, udrede dem. Dette Testamente er bleven forsynet den 7. Marts 1854 med den allerhøieste Confirmation under Forbehold, at Vedkommendes Rettigheder, som derved muligen maatte være tilsidesatte, skal forbeholdes, i Særdeleshed Pligtdelen og Fæstearvingens Ret. Paa Grund af denne Bestemmelse er det bleven fornødent, at inventere og taxere Boet, hvilket har givet følgende Resultat efter det fremlagte, under 13. f.m. foretagne Inventerings og Taxeringsinstrument. II. Activorum a. Mobilier samt Senge, Sølvtøi pp. Rbd. Mk. Sk. vurderet i alt b. Beslag i alt c. Udsæd

9 Rbd. Mk. Sk. d. Bygningerne e. Fæstejordene f. Og g. Pengedocumenter, nemlig: en Vexel fra Christian Uldrichsen i Smøl d.d. 20. Aug 1843 = 53 Rdb. 32 Sk. samt Renter til 3½ p.c. fra 20. Aug til 25. Nov. D.A., altsaa 1 Aar og 3 Maaneder en hypothecerisk Vexel fra G. Koshov i Broager d.d. 7. Jan paa samt Renter til 4 p.ct. fra 7. Jan til Dags Dato, er 10 Md. og 18 Dage en Vexel fra Andreas Asmussen i Smøl den 4. April 1832 paa samt Renter til 4 p.ct. fra April til Dags Dato i alt 7 Md. 21 Dage en Vexel af Christian Jessen i Gammelgab d.d. 14. April 1854 oprinde- lig lydende paa 26 Rbd. 64 Sk., men hvoraf suc- cessive er betalt 16 Rbd. 77 Sk., saa den herefter skyldes 9 Rbd. 83 Sk. samt Renter til 4 p.ct. fra Ud- stedelse til Dags Dato Summa Activorum Rbd. 0 Mk. 49 Sk. 9

10 Rbd. Mk. Sk. II. Passiverne: a. Til Ungkarl Peter Sibbesen i Overskov skyldes hans Arvedeel fra den Afdødes Boelsted ifølge Skiftebrev efter afdøde Philip Sibbesen i Overskov af 14. Febr Rbd. 48 Sk. samt Renter til 3½ p.ct. fra 1. Mai til Dags Dato b. Ifølge Vexel til Philip Sibbesen i Laigaardskov samt renter til 3½ p.ct. fra 1. Mai til Dato c. Til Peter Sibbesen i O- verskov et Laan af hvoraf ingen Renter betales. d. Den Afdøde var Formynder for den umyndige Henning Henningsen af Nix og findes hans Formynderskab sidst opgjort den 12. Dec Herefter skyldte den Afdøde i Capital. som indestaar i hans Sted resp og tilsammen 351 Rbd. 3 Sk. og i Rente samt Cassebeholdning efter opgjort Regning til Dags Dato Summa Passiverne Rbd. 0 Mk. 29 Sk. Hertil kommer nu Rettens Gebyr og Udlæg indtil Skiftet ifølge spcificerede regninger: for Inventeringen: 10

11 Transport: Rbd. 0 Mk. 29 Sk. til Herredsfogderiet 97 Rbd. 32 Sk. Actuariatet Sandemanden Retsbudet Summa Summarum Rbd. 0 Mk. 28 Sk. Eftersom Fæstejordene blive udenfor Delingen, saa fradrages fra Activernes Beløb Rbd. 0 Mk. 49 Sk. Landeriernes Taxationssum med og forbliver herefter Resten Rbd. 0 Mk. 49 Sk. Da imidlertid Fæstestedet bør overtage den forholdsmæssige Andeel af Boets samtlige Udgjæld, og denne, som anført andrager 1.200Rbd. 28 Sk. saa vil herefter Fæstejorderne i Forbehold af 1200 Rbd. 28/96 gange 3720 Rbd Rbd. 49/96 Sk. komme til at overtage en Gjæld af og bliver saaledes den Deel af Gjæld, som vedkommer Boet hvilken giver et Overskud af Rbd. 0 Mk. 44 Sk. Heraf fradrages endvidere: Skiftegebyrerne, nemlig: a. til Herredsfogderiet 29 Rbd. 3 Sk. b. Actuariatet c. Retsbudet Rbd. 12 Sk. Stempel Penge til Skifteacten 1 Cl.No forbliver Rbd. 0 Mk. 64 Sk. Heraf tager Enken sin Arvepart, der efter Testamentets Bestemmelse, efter Fradrag af de Udstyrsgjenstande, som eventualiter skal udredes af hende, nemlig for 4 Senge, 11

12 Transport Rbd. 0 Mk. 64 Sk. som ere vurderede tilsammen til 160 Rbd. udgjør Naar nu af denne Rest af Rbd. 0 Mk. 64 Sk. udredes Halvprocentskatten til den kongelige Kasse med saa bliver Boets rene Overskud Rbd. 0 Mk. 45 Sk. hvilket Beløb kommer til Deling for Børnene saaledes, at den ældste Søn Philip Eernst heraf tilfalder hans Arvepart med 2/5, er 1,360 Rbd. 94 4/5 Sk. Sønnen Hans Peter ligeledes 2/ /5 - og Datteren Ellen Dorothea hendes Arvepart med 1/ /5 - hvilket udfylder Delingssummen Rbd. 45 Sk. Da mu efter Arveladerens Testamente bestemmes, at: 1. Sønnen Hans Peter incl. de ham tilsikkrede Udstyrsager, som ifølge Overeenskomst mellem Arvingerne og Retten ansættes til en Værdi af 116 Rbd. 38 Sk. skal tilfalde en Arvedeel af og 2. Datteren Ellen Dorothea de hende ligeledes tiltænkte Udstyrgjenstande, som efter Overeenskomst antages til en Værdi af en Arvedeel af hvorimod Sønnen Hans Peters lovlige Pligtdeel ikkun vilde andrage 440 Rbd. 35 Sk. og Datteren Ellen Dorothea

13 saa følger heraf, at begge ifølge Arveladerens Testamente ikke ere blevne forurettede i deres Pligtdeel. Da nu ligeledes den ældste Søn ifølge Testamentet i sin Tid skal overtage hele boet, hvis rene Beløb efter nærværende Skifteforretning andrager Rbd. 0 Mk. 45 Sk. og saa heraf skal udrede sin Moders Arveportion d.d. d.d. med 480 Rbd. 0 Sk. Sønnen Hans Peters Arvedeel med og Datteren Ellen Dorotheas Arvepart med tilsammen saa bliver der for den ældste Søns Philip Ernsts Vedkommende et Overskud af 715 Rbd. 0 Mk. 65 Sk. som overstiger den ham tilkommende Pligt deel af 440 Rbd. 0 Mk. 35 Sk. med 275 Rbd. 0 Mk. 30 Sk. Skifteretten kommer herefter til det Resultat, at ingen af de umyndige Børn ere blevne forkortede i deres Arvedele ved Testamentet, og da ved sammes Disposition den ældste Søn Philip Ernst i Henseende til hans Ret, som Fæstearving, heller ikke er traadt for nær, saa vil dermed Testamentet træde i fuld Kraft. Derimod skjønnes, at de i Testamentets paragraf 1 og 6 indeholdte Bestemmelser, nemlig: at Enken skal have Ret til at blive i Boelstedets Besiddelse, indtil hendes ældste Søn Philip Ernst har fyldt sit 27de Aar, og: at Sønnen Hans Peter, eller Datteren Ellen Dorothea, skal have Tilhold til Boelstedet saaledes, at deres Arveparter ikke udbetales dem, ikke kan bringes i Overeensstemmelse med Fæstearvingens Ret i den allerhøieste Confirmation reserverede Ret, samt den de øvrige Børn reserverede Pligtdeel, og at altsaa disse i Testamentet opførte Dispositioner maatte ansees som bortfaldende. Den ældste Søn Philip Ernst overtager som Fæstearving foruden sin Arvepart Fæstelanderierne, saasnart han vil have opnaaet sit Myndighedsalder, 13

14 til hvilken Tid Stedet med den samtlige Indbo overlades i Sættebesiddelse til hans Moder Catharina Maria Sibbesen og hendes nuværende Forlovede Peter Andreas Sibbesen, med hvilken der i sin Tid skal oprettes en formelig Sættecontract. De enkelte Arvedele blive indtil videre indestaaende i Stedet, og forrentes med 4 p.ct. fra den Tid at Vedkommende ville have opnaaet deres Myndighedsalder. Desforuden forpligter den ældste Søn sig til at yde baade sim Moder og sin tilkommende Stedfader den Aftægt, som bestemmes i Testamentet, og hvorover det Fornødne vil bemærkes og bestemmes i den oprettende Sættecontract. Efterat saaledes Skiftet er bleven foretaget, og de tilstedeværende Arvinger resp. paa egne og de Umyndiges Vegne have erklæret, at de Intet have at indvende imod Skifteforretningens Rigtighed, og Enken med sin Forlovede Brudgom ved Boets foreløbige Overdragelse have forpligtet sig til at udrede samtlige ved dette Skifte opstaaende Omkostninger, samt de kongelige skatter, saasom ogsaa at forrente og eventuel at udbetale den paa Stedet hvilende Gjæld, er hermed Skifteacten, som skal indprotocolleres i Boelstedet, sluttet og af Vedkommende ved Underskrift bekræftet. Catharina Maria Sibbesen født Henningsen med paaholdt Pen. F. Gerstenberg. Hans Christian Hansen Jens Alxandersen. Philip Sibbesen Hans Petersen. Christian Sibbesen Til Bekræftelse: Peter Andresen Sibbesen. Hansen. I 1855 fik Cathrina Maria Henningsen og hendes anden mand, Peter Andresen Sibbesen, gården i sættebesiddelse. (I Sønderjylland nedarvedes arvefæste- og selvejergårde som regel til den ældste søn, der måtte udbetale en affindelse til sine søskende. Var han ikke myndig, overtoges ejendommen almindeligvis af sættegårdsmanden eller sættemanden, dvs. moderens anden mand. Når arvetageren opnåede myndighedsalderen, måtte sættegårdsmanden opgive ejendommen mod aftægt). Sættekontrakten lyder således: 1. De nævnte Formyndere, Boelsmand Christian Sibbesen i Gammelgab og Parcellist Philip Sibbesen af Laigaardskov, overdrage herved i bemeldte deres Egenskab det deres Myndling efter dennes afdøde Fader Sibbe Sibbesen i Arv tilfaldne, i Overskov ved Iller beliggende, og ifølge Overladelsescontract af 14

15 14. Febr erhvervede Fæsteboelsted, i Bygninger vurderede til Rdlr. med Alt, hvad deri er jord=, Muur= og nagelfast og samtlige Landerier vurderede til Rdlr., altsaa den hele Eiendom til en Værdi af Rdlr., med alle dermed forbundne Friheder og Rettigheder, men ogsaa Byrder og Afgifter, ikke mindre med den lagte Vintersæd, den forhaandenværende Gjødning, kort sagt med det Hele, Stedet vedkommende Beslag og Inventarium, saaledes som dette ved Inventeringsforretningen af 13. Novbr er bleven opført og vurderet, til den Umyndiges Moder Catharina Maria, født Henningsen, og hendes nuværende Ægtemand, Peter Andreas Sibbesen, i tre paa hinanden følgende Aar, nemlig fra 1ste Mai 1855 til 1ste Mai 1858, i sættebesiddelse paa den Maade, at de i dette Tidsrum skulle overtage de inventerede Bygninger og øvrige Løsøre saavelsom Landerierne til skikkelig og husholdersk Afbenyttelse, dog uden at have Tilladelse til, af de nævnte Gjenstande enten at pantsætte eller at sælge noget, men at de meget mere skulle være pligtige til at vedligeholde og conservere Alting paa bedste Maade, til hvilket Øiemed Formynderne aarligen have at holde Tilsyn med Sættebesidderne. 2. Sættebesidderne skulle være pligtig til i Løbet af Sætteaarene ikke alene at betale og svare de paa Stedet hvilende offentlige Skatter og Byrder, og at forrente og eventualiteter at udbetale den paa Stedet hvilende Gjæld, men de skulle og i det hele taget i den ovennævnte Tid yde og svare, hvad af det dem overdragne Fæsteboelsted med Tilliggende er at yder og svare til Alle og Enhver. 3. Sættebesidderne skulle fremdeles vedligeholde Bygningerne og Inventariet i god og forsvarlig Stand, de skule afbenytte Jorderne paa en huusholdersk Maade, og i Henseende til Driften rette sig efter Egnens og især Naboskik. Indhegningen skal vedligeholdes og muligvis forbedres, ogsaa herover have Formynderne at vaage og om saadant skulde behøves, at anholde Sættebesidderne til at henholde sig muligviis opdagede Utilbørligheder. 4. Desuden skulle Sættebesidderne sørge for den umyndige Hans Peter Sibbesens og Ellen Dorothea Sibbesens Opdragelse, og forsyne dem forsvarligt med Klæder og Sko, Spise og Drikke og fornødent Tilsyn og Pleie, samt Underviisning og Skolegang indtil de ere confirmerede. 5. Skulde i Sætteaarenes Løb opstaa Skade paa Bygningerne og Inventarium ved Ulykkestilfælde, da vilde den være at afholde af Stedets Arving, naar Skade 15

16 hidrører fra en Naturbegivenhed f.e. Veir og Vind. Opstod derimod en saadan Skade ved Sættebesiddernes eller deres Tyendes bevislige Uforsigtighed, da ville disse selvfølgelig være pligtige til Erstatning. 6. Efter afløbne Sætteaar aflevere Sættebesidderne alle ifølge denne Contract og Inventariets Indhold overtagne Gjenstande til Stedets Arving Philip Ernst Sibbesen eller dennes Arvinger, hvorhos de kunne forvente, at en Forbedring af Inventariet ligesaavel vil blive dem godtgjort, som de have at betale og erstatte en mulig Forringelse. 7. Efter fuldført Aflevering til Arvingen, som skeer paa dennes Bekostning, love Formynderne, under Forbehold af Amthusets Approbering, at der ydes til de fratrædede Sættefolk, saalænge de begge ere i Live, i Overeensstemmelse med det mellem afdøde Sibbe Sibbesen og hans Kone Cathar. Maria under 21. Mai 1853 oprettede og den 7. Marts 1854 Allerhøiest confirmerede Testamente, og i Henhold til en tidligere Aftægtscontract af 14de Febr følgende af Sandemændene til en Capitalværdi af 880 Rdlr. vurderet Aftægt: a, fri Bolig i den forhaanden værende Aftægtsbolig, som af Boelsbesidderne holdes ved lige, og fri Brug af et Sønden og østen ved Aftægtsboligen beliggende Stykke Havejord og aarlig til Haven 4 Læs Gjædning, Frugten af 7 Æbletræer, som staa nærmest Aftægtshuset, og Frugten af 2 Kirsebærtræer i Øster Enden af Boelbesidderens Have, ligeledes Frihed til efter Behag at plukke og opsamle Blommer og Pærer i Boelbesidderens Have. b, en Ko, som tages af Boelbesidderens Køer frit i Foder og Græs, og hvilken aftægtsfolkene have Frihed til at ombytte, naar de synes, aarlig i Septbr. Maaned 1 Lispund Smør, 2 Faar med Lam frit i Foder og Græs. Skulde Aftægtsfolkene faa i sinde, ikke at benytte en Ko, saa leveres dem fra 12te Mai til 12te Novbr. daglig 3 Kander nymalket Melk og ugentlig 4 Kander suur Melk; fra 12te Novbr, til 1ste Januar daglig 2 Kander nymalket Melk; fra 1ste Januar til 12te Mai daglig 1 Kande nymalket Melk og suur Melk til Fornødenhed; fra 12te Mai til den 12te Novbr. ugentlig 3 Pund Smør og fra den 12te Novbr. til den 12te Mai ugentlig 2 Pund Smør. c, aarligen imellem Juul og Kyndelmisse 3 Tønder Rug, 2 Tdr. Byg, 1 Td. Malt, 3 Tdr. Boghvede, ½ Tønde Havre, 2 Skp. Havregryn, 1 Skjep gule Kogærter, 2 Skp. Salt, 16 Pund Lys, 4 Pund Humle, en sød Ost til 10 Pund og ½ Tønde Kartofler. d, aarlig 1 fedt Sviin hagenreen, i det mindste af 12 Lispunds Vægt, 4 fede 16

17 Gæs med Fjerene efter Aftægtsfolkenes fri Valg; en 2-aarig Vædder med Ulden, som holdes paa Græs ved Køerne, 4 Lispund reenskaget Hør, hvert Fjerdingaar 60 Hønse Æg, aarlig 1400 strøgne Tørv fra Vesteregnen, 2800 strøgne Tørv fra denne Egn, 1 Favn Brændetræ, 6 Læs Struk af Stedets Skov, 3 Læs Gulvsand og hvert Fjerdingaar 4 Rdlr. e, I øvrigt nyde Aftægtsfolkene frit Kjøren og Riden, kun ikke i den travle Pløie og Høstetid, undtagen i Nødstilfælde, fri Korntørren, Maien, Bagen, Bruen, Bygen og Blegen, fri Brug af 2 Stolestade i Broager Kirke og i Alderdomsdage og Sygdomstilfælde den fornødne Røgt og Pleie. Desforuden er Boelsbesidderen forpligtet til at lade Aftægtskoen malke for Aftægtsfolkene, at bringe dem Melken i Huset, at grave og beskikke dem Haven efter deres Anviisning, at kløve deres Brænde og lade det tilbørlig opsætte. Skulde Aftægtsforlkene om kortere eller længere Tid faae i sinde, at forlade Aftægtsboligen og drage andetsteds hen, saa følger det foranstaaende beskrevne Aftægt dem med Undtagelse af Boligen, Haven, Træfrugten, Koen, Smørret, Korntørren, Malen, Bagen, Bruen, Vasken, Bygen og Blegen, Riden og Kjøren, Røgt og Pleie, alt andet beholde Aftægtsfolkene ukortet og skal leveres dem til behørig Tid, naar de forblive i Broager Sogn, men tage de Ophold udenfor Sognet, saa skulle de selv lade det afhente. Aftægtsfolkene have frihed til at vende tilbage igjen til Aftægtsboligen, naar de derom gjør Anmeldelse ½ Aar i forveien. I den Tid Aftægtsfolkene ikke beboe Aftægtsboligen, er Boelsbesidderen forpligtet til at betale dem halvaarig 8 Rdlr. Naar een af Aftægtsfolkene afgaaer ved Døden, saa forblive Bestemmelserne med Hensyn til Boligen, Haven, Frugttræerne, Brændsel, Lys, Vædderen, Riden og Kjøren uforandrede, hvorimod af alle øvrige Ydelser det halve bortfalde. Naar Aftægtsfolkene ere afgaaede ved Døden, er Boelbesidderen forpligtet til at lade dem christsømmelig begrave. 8. Da det Halve af den forestaaende beskrevne Aftægt fortiden svares til Fæstearvingens Bedstemoder, Enken efter Boelsmand Philip Sibbesen, Margretha Marie Sibbesen, født Jensen, saa kunne Sættefolkene først efter dennes Død gjøre Krav paa den fulde Aftægt og nyde saa længe kun den Deel af Aftægten, som ikke svares til den nævnte Enke. 9. Fæstebrevet søges og løses ufortøvet af Formynderne paa den Umyndiges Vegne, der ogsaa svarer 1 p.ct. Skatten af Landeriernes og Bygningernes Værdi: 17

18 dog have Sættefolkene foreløbig at udrede disse Omkostninger, der ville blive dem tilbagebetalte af Arvingen, naar denne til sin Tid igjen overtager Stedet, derimod have de ingen Krav paa Godtgjørelse med Hensyn til Sættecontractens Omkostninger. Til Vitterlighed og Bekræftelse have Contrahenterne respective som Formyndere, for dem og deres Arvinger under Pantsættelse af Gods og Bohave og frasigende sig alle mulige Udflugter og Indvendinger, navnlig denne, at der skulde være noget andet aftalt, end her beskrevet staaer, og aat en almindelig Frasigelse intet gjelder, naar ikke en særegn er gaaet forud, med Protocollationstilstedelse egenhændigen underskrevet denne Contract efter skeet Forelæsning. Skeet Broager den 14de Mai F. v. Gerstenberg. Christian Sibbesen. Philip Sibbesen. J. Alexandersen. Catharina Maria Sibbesen, født Henningsen, med paaholdt Pen. Hans Petersen. Peter Andresen Sibbesen. Efter sættebesiddelsens udløb overtog den ældste søn, Philip Ernst Sibbesen, gården. I Større danske landbrug, 1935, fortælles om Overskov bl.a.: Art. 7 af Iller, samlet Areal 43 ha, deraf 41,2 Ager, 1 Skov og 0,8 Have og Gaardsplads. Overskov ligger ca. 700 m Sydøst for Iller By ved Vejen efter Busholm; Jorderne, der er samlet om Gaarden, bestaar overvejende af Lermuld paa Lerunderlag, en mindre Del af Sandmuld. Terrænet er jævnt, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet og nymerglet. Skovens Bevoksning er Gærdsel. Jorden dyrkes i almindelig Vekseldrift; af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 75 Sække Superf., 50 Kalig. og 50 Sække Kvælstofg. Kvægbesætningen, der bestaar af 30 Malkekøer, 1 Tyr og 20 Stkr. Ungkreaturer, er dels af Korthorns-, dels af rød dansk Malkerace, den fornyes ved eget Tillæg med Indkøb af Tyre, Køerne græsser i Løsdrift; den gennemsnitlige Mælkeydelse pr. Ko er ca kg aarlig, der malkes med Maskine (Manus), og Mælken leveres til Broager Andelsmejeri. Der holdes som Regel 5 Arbejdsheste af let Race, og der tillægges alm. 1-2 Føl om Aaret, endvidere indkøbes nogle Føl og Plage, idet der aarlig opdrættes og sælges en Del Rideheste. Svinebesætningen er for Tiden 20 Tillægssøer, der er tidligere leveret Slagterisvin om Aaret, Gaarden er nu tildelt 75 Svinekort. Fjerkræholdet er ca. 150 Høns. 18

19 Overskov har grundmurede, hvidpudsede, velholdte Bygninger. Hovedbygningen, der ligger mod Øst til den kønne Have, har Frontspids til denne og Tag af Cementsten; den rummer en god Bolig. Af Avlsbygningerne, som overvejende har Tag af Pandeplader, er der i de 3 sammenbyggede Hovedlænger Heste- og Kostald i den nordlige Sidelænge, Lade samt Rum til forskelligt i den sydlige og Lade i Længen mod Vest; desuden Syd for Hovedbygningen er Svinestald, der er tækket med Tegl, ligesom en Længe mod Nord for og som rummer Bryggers og Brændehus, og Vest for denne et Hønsehus, bygget som Halvtag. Der er murede Hvælvinger og Jernbjælker i Staldene, og der hører et Hus til Ejendommen. Fotoudsnit af sættekontrakten 19

20 Philip Ernst Sibbesen 4 der er opkaldt efter sin mors første mand, er født d. 3. august 1760 i Overskov i Iller, Broager Sogn, og han døde d. 23. oktober 1834 samme sted og blev begravet d. 27. oktober. Han blev trolovet d. 2. juli 1786 og gift første gang d. 27. juli samme år i Broager med Ellen Dorthe Petersdatter Schmidt 5 Forlovere var bolsmændene Christian Schmidt i Gammelgab og Jørgen Nissen i Stenderup. Trolovelser kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede, men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede i hvert fald hvis det var en mere fornem person en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, " hi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger. Ellen Dorthe Petersdatter Schmidt er født d. 9. oktober 1763 i Gammelgab, Broager Sogn, og hun døde d. 12. april 1805 i Overskov og blev begravet d. 17. april. Philip Ernst Sibbesen blev gift anden gang d. 30. august 1811 i Broager med Margrethe Maria Jensen. Hun er født d. 14. marts 1784 i Skelde, Broager Sogn, som datter af kådner Christen Jensen og hustru Maren Antoni, og hun døde d. 23. maj 1861 i Overskov og blev begravet d. 27. maj. Philip Ernst Sibbesen overtog i 1786 efter sin mor Overskov og denne 20

21 drev han indtil sin død, hvorefter den ældste søn, Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen, overtog den. Hans Henningsen 6 er født d. 14. august 1768 i Nejs, Broager Sogn, og han døde d. 1. november 1831 samme sted og blev begravet d. 4. november. Han blev gift første gang d. 6. juli 1798 i Broager med Cecilie Jessen 7 Hun er født i november 1773 i Skelde, Broager Sogn, men hendes dåb ses ikke indført i kirkebogen; hun døde d. 4. april 1803 i Nejs og blev begravet d. 7. april. Hans Henningsen blev gift anden gang d. 11. august 1804 i Broager med Anne Andersen. Hun er født d. 6. oktober 1783 i Tumbøl, Felsted Sogn, som datter af bolsmand Anders Asmussen og hustru Marine, og hun døde d. 12. a- pril 1822 i Nejs og blev begravet d. 17. april. Hans Henningsen overtog 1798 efter sin far fødegården i Nejs, og denne drev han i en årrække, hvorefter han oplod den for sønnen Henning og gik på aftægt hos denne. 21

22 Sibbe Andresen 8 er født d. 13. juli 1727 i Mølmark, Broager Sogn, og han døde d. 20. januar 1779 i Overskov i Iller, Broager Sogn, og blev begravet d. 24. januar. Han blev gift d. 8. juli 1759 i Broager med Sille Jürgensdatter Hansen 9 Hun er født d. 20. juni 1723 i Gammelgab, Broager Sogn, og hun døde d. 1. januar 1798 i Overskov og blev begravet d. 5. januar. Hun blev gift første gang d. 25. juli 1756 i Broager med Philip Ernst Christensen. Han er født d. 17. april 1708 i Skelde, Broager Sogn, som søn af Christen Petersen, og han døde d. 15. oktober 1758 i Overskov. Sibbe Andresen overtog ved sit giftermål med Sille Jürgensdatter Hansen dennes første mands fradøde gård, Overskov i Iller, og denne drev han indtil sin død, hvorefter sønnen, Philip Ernst Sibbesen, overtog den Peter Petersen Schmidt 10 er født d. 2. februar 1727 i Gammelgab, Broager Sogn, og han døde d. 28. november 1791 samme sed og blev begravet d. 4. december. Peter Petersen Schmidt blev gift første gang d. 15. juli 1759 i Broager med Trincke Nisdatter Jürgensen 11 Hun er født d. 24. juli 1731 i Stenderup, Nybøl Sogn, og hun døde d. 1. november 1765 i Gammelgab. Peter Petersen Schmidt blev gift anden gang d. 29. juni 1766 i Broager med Anna Petersen. Hun er født d. 11. april 1746 i Skelde som datter af bolsmand Peter Rasmussen og hustru Metta, og hun døde d. 12. august 1822 i Mølmark. Hun blev gift anden gang med bolsmand Lorentz Andersen i Mølmark. Peter Petersen Schmidt var gårdmand i Gammelgab. 22

23 Henning Petersen 12 er født ca. 1736, men ikke i Broager Sogn, hvortil forældrene må være flyttede efter hans fødsel. Han døde d. 26. januar 1823 i Nejs, Broager Sogn, og blev begravet d. 2. februar. Han blev gift d. 14. september 1766 i Broager med Margaretha Hansdatter 13 eller Marie Hansdatter, som hun er indført ved fødselen. Hun er født d. 26. januar 1734 i Broager, og hun døde d. 11. august 1796 i Nejs og blev begravet d. 14. august. Henning Petersen var besidder af den ejendom i Nejs, som sønnen Hans overtog Christen Jessen (Bondesen) 14 er født d. 20. juli 1740 i Broager, og han døde d. 14. september 1795 i Skelde, Broager Sogn, og blev begravet d. 17. september. Han blev gift d. 11. juli 1773 i Broager med Cathrine Marie Petersdatter 15 Hun er født d. 3. juni 1743 i Skelde, og hun døde d. 6. marts 1800 samme sted og blev begravet d. 11. marts. Christen Jessen (Bondesen) overtog hustruens fødegård og fik tilnavnet Bondesen efter sin svigerfar. Christen Jessen (Bondesen)benævnes i Broager Kirkebog Kirche Juraten (formodentlig noget i retning af kirkeværge), men dette passer ikke så godt sammen med, hvad der i øvrigt fortælles om ham, idet det berettes, at han var gerrig og nærsom i alle forhold. Således påstodes det, at da alle markerne m.v. blev opmålt i anledning af udstykningen, gik han om natten ud og flyttede de udsatte markskel. Men straffen udeblev ikke. Efter sin død måtte han gå igen, indtil præsten fik ham manet ned i engen ved skoven, hvor kyndige folk har kunnet påvise stedet, hvor han måtte ned. Han døde, kun 55 år gammel, i 1795, og enken drev så gården videre til 23

24 omkring århundredskiftet, hvor sønnen, Peter Jessen, kaldet Bondesen, overtog gården ved myndighedsalderen. Han passede imidlertid slet ikke sin gård, men rejste flot kørende ud med kone og børn og lod det hele passe sig selv hjemme. Han var en stærk svire- og spillebror, som var ligeglad med gården og dens drift, hvorfor det naturligvis måtte ende galt. Lån, veksler og indførelser i ejendommen hørte til dagens orden hans folio i skyld- og panteprotokollen havde til sidst 12 gældsposter indført til en samlet sum af ca rbd., hvilket var mange penge dengang således at han for at skaffe dækning måtte sælge ud af sin ejendom. Efter ansøgning fik han i 1812 tilladelse til ved auktion at bortsælge 6 parceller, hvilket skete d. 7. april Han solgte 4 tønder kaldet Kirsebærtoft til Nic. Thomsen (nu Tølle) og 3 små parceller i Stenriffel på hver 1-2 tdr. ld., samt to parcelsteder på hver 6 tdr. land. (De sidste til sin bror og til Christian Jensen). Dette hjalp noget på de slunkne finanser. Men det var i det lange løb ikke nok. Han fortsatte i det engang givne spor indtil da det ikke gik længere. Han blev erklæret fallit, og kreditorerne overtog gårdens stamparcel på 28 tdr. land. Hovedkreditorerne var Mats Lorenzen og J.G. Kusch, Sønderborg, men disse søgte hurtigst muligt at få gården afhændet. Det lykkedes at finde en køber i bolsmand Andreas Andersen, Midtballe, som i 1836 overtog gården og i 1840 flyttede den ned til Vandstedbæk. (Aug. Korse: Broagerlands Historie, 1951) 24

25 Andres Sibbesen 16 der boede i Mølmark, Broager Sogn, er født før 1695, da Broager Sogns kirkebøger begynder, og han døde 17. juni 1728 i Mølmark. Han blev gift d. 11. november 1725 i Broager med Mette Hansdatter 17 der døde d. 19. maj 1768 i Iller, Broager Sogn. Mette Hansdatter blev gift anden gang d. 9. januar 1729 i Broager med Jürgen Jessen, som døde d. 28. marts 1766 i Iller. Jürgen Hansen 18 døde 1727 i Gammelgab, Broager Sogn, og blev begravet d. 12. oktober. Han blev gift d. 2. august 1716 i Broager med Maren Christensdatter 19 der døde d. 11. april 1756 i Gammelgab. Maren Christensdatter blev gift anden gang d. 18. juli 1728 i Broager med Christen Mickelsen, som døde d. 4. oktober 1750 i Gammelgab. Peter Christensen Schmidt 20 døde d. 24. oktober 1762 i Gammelgab, Broager Sogn. Han blev gift d. 8. januar 1719 i Broager med Margrethe Christensdatter 21 der døde d. 29. august 1762 i Gammelgab. 25

26 Nis Jürgensen 22 er født 1706 i Stenderup, Nybøl Sogn, og han døde 1762 samme sted og blev begravet d. 20. juni. Han blev døbt d. 29. august 1706, men der nævnes ingen faddere. Nis Jürgensen blev gift d. 9. juli 1730 i Nybøl med Ellen Christensdatter 23 Hun er født 1704 i Stenderup, og hun døde d. 1. maj 1783 samme sted og blev begravet d. 7. maj. Peter Petersen Schmidt 24 er født ca i Skelderup, Egen Sogn, hvis kirkebøger først begynder 1734, og han døde d. 29. april 1790 i Dynt, vistnok hos sønnen Peter Petersen Schmidt, og blev begravet d. 2. maj. Han var gift med Christina Jessen 25 der døde d. 17. juli 1777 i Skelde, Broager Sogn, og blev begravet d. 20. juli. Peter Petersen Schmidt var kådner i Skelde. Hans Hansen 26 i Broager blev gift d. 8. juli 1731 i Broager med Gunder Petersdatter 27 der var enke efter Peter Christensen, som døde d. 24. maj 1730 i Broager. Gunder Petersdatter døde d. 12. januar 1778 i Broager og blev begravet d. 18. januar. 26

27 Jes Christensen 28 døde d. 23. januar 1852 i Broager. Han blev gift d. 30. oktober 1729 i Broager med Maren Hansdatter 29 der døde d. 25. december 1754 i Broager. Maren Hansdatter blev gift anden gang d. 30. juli 1752 i Broager med Philip Ernst Christensen, der efter hendes død, som tidligere omtalt giftede sig anden gang d. 25. juli 1756 i Broager med Sille Jürgensdatter Hansen (ane nr. 9). Peter Bondesen 30 er født d. 11. august 1707 i Skelde, Broager Sogn, og han døde d. 18. april 1791 som aftægtsmand samme sted og blev begravet d. 21. april. Han blev gift første gang d. 8. januar 1736 i Broager med Anna Lorentzdatter. Hun er født d. 30. marts 1709 i Skelde, og hun døde d. 14. september 1738 samme sted. Peder Bondesen blev gift anden gang d. 28. juni 1739 i Broager med Sille Jürgensdatter Lassen 31 Hun er født ca i Skelde, og hun døde d. 29. januar 1780 samme sted og blev begravet d. 6. februar. Peter Bondesen overtog efter sin far fødegården, og denne drev han en årrække, hvorefter han oplod den til svigersønnen, Christen Jessen (Bondesen). Peter Bondesen var tillige sandemand. Ved jyske lov skulle der i hvert herred være 8 sandemænd, som udnævntes for livstid af kongen, og til hvem afgørelsen af en række grovere sager var henlagt, for så vidt som de i sagen afgav en udtalelse - tov - som tinget lagde til grund for dommen. Den danske lov indførte sandemænd i hele landet, men de forsvandt vistnok de fleste steder i løbet af kort tid. 27

28 Sibbe Andersen 32 døde d. 6. juli 1709 i Mølmark, Broager Sogn. Han var gift med Kirsten Hansen 33 der døde d. 18. april 1728 i Mølmark. Christen Schmidt 34 døde d. 9. september 1729 i Gammelgab, Broager Sogn. Jürgen Nissen 44 døde 1729 i Stenderup, Nybøl Sogn, og blev begravet d. 4. december. Han blev gift d. 9. november 1704 i Nybøl med Kathrine Christensdatter 45 Hun er født d. 28. juli 1665 i Nybøl, og hun døde 1729 i Stenderup og blev begravet d. 6. november, kun 1 måned før sin mand. Christen Nissen 46 blev gift d. 25. oktober 1696 i Nybøl med Marina Jensdatter 47 Hun er født d. 15. september 1677 i Stenderup, Nybøl Sogn, og hun døde 1750 samme sted og blev begravet d. 26. april. 28

29 Peter Petersen 48 der var indsidder i Skelderup, Egen sogn, var gift med Maren N.N. 49 Bunde Hansen 60 der var bolsmand i Skelde, Broager Sogn, døde d. 2. februar 1731 samme sted. Han blev gift d. 25. oktober 1705 i Broager med Ingeborg Peters 61 der døde d. 11. marts 1736 i Skelde. Jürgen Jürgensen 62 der var bolsmand i Skelde, Broager Sogn, døde d. 26. januar 1716 samme sted. Han blev gift d. 24. juni 1703 i Broager med Karen Thomasdatter 63 der døde d. 16. december 1764 i Skelde. Karen Thomasdatter blev gift anden gang d. 29. september 1716 i Broager med Las Hansen, som døde d. 29. april 1759 i Skelde. 29

30 Christen Andersen 90 er født ca. 1630, antagelig i Nybøl Sogn, hvis kirkebøger først begynder 1642, og han døde 1718 samme sted og blev begravet d. 23. januar. Han blev gift d. 9. december 1660 i Nybøl med Maren N.N. 91 der var enke efter Jes Boisen, der døde d. 17. november 1657 i Nybøl. Maren N.N. er født ca. 1634, og hun døde 1713 i Nybøl og blev begravet d. 19. marts. Jens Gorresen 94 der boede i Stenderup, Nybøl Sogn, er født ca. 1633, og han døde 1710 i Stenderup og blev begravet d. 13. juli. Han blev gift d. 23. november 1662 i Nybøl med Trinke Petersdatter 95 Hun er født ca. 1640, men hendes død er forgæves søgt fundet. I Åbenrå Amtstues inventarium 1709 står Jens gorresen opført som besidder af en plov jord, og af bygninger er der 13 fag til beboelse, lade og stald. Det oplyses, at bygningerne er opført for mange år siden, og at de er dels i nogenlunde og dels i dårlig stand. 30

31 Peter Asmussen 190 der boede i Nybøl, døde omkring midnat mellem 1. og 2. september Han var gift med Anna N.N. 191 der døde d. 21. oktober 1673 i Nybøl. 31

32 Peter Asmussen 191 Anna N.N. 90 Christen Andersen 91 Maren N.N. 94 Jens Gorre sen 95 Trinke Peters- datter 32 Sibbe Andersen 33 Kirsten Hansen 34 Christen Schmidt 44 Jürgen Nissen 45 Kathrine Christens- datter 46 Christen Nis- sen 47 Marina Jens- datter 48 Peter Petersen 49 Maren N.N. 60 Bunde Hansen 61 Ingeborg Peters 62 Jürgen Jürgen sen 63 Karen Thomasdatter 16 Andres Sibbe- sen 17 Mette Hansdatter 18 Jürgen Hansen 19 Maren Christensdatter 20 Peter Christensen Scmidt 21 Margrethe Christensdatter 22 Nis Jürgen- sen 23 Ellen Christens- datter 24 Peter Petersen Schmidt 25 Christina Jes- sen 26 Hans Hansen 27 Gunder Petersdatter 28 Jes Christensen 29 Maren Hansdatter 30 Peter Bonde- sen 31 Sille Jürgensdatter Lassen 8 Sibbe Andre- sen 9 Sille Jürgensdatte r Hansen 10 Peter Petersen Schmidt 11 Trincke Nisdatter Jürgensen 12 Henning Peter- sen 13 Margaretha Hans- datter 14 Christen Jessen (Bondesen) 15 Cathrine M. Peters- datter 4 Philip Ernst Sibbesen 5 Ellen Dorthe Petersdatter Schmidt 6 Hans Henningsen 7 Cecilia Jessen 2 Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen 3 Cathrina Maria Henningsen

33 Efterkommere efter Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen og Cathrina Maria Henningsen 33

34 I I. Maria Dorothea Sibbesen fød d. 3. august 1832 i Overskov i Iller, Broager, død d. 25. juli 1833 samme sted. II II. Silla Dorothea Sibbesen født d. 7. april 1834 i Overskov i Iller, Broager, død d. 30. juni 1837 samme sted. 34

35 III III. Philip Ernst Sibbesen bolsmand, født d. 18. januar 1837 i Overskov i Iller, Broager, død d. 15. september 1921 i Broager, gift første gang d. 27. juni 1862 i Broager med Catharina Maria Hansen, født d. 20. august 1838 i Midtskov, Broager, død d. 22. august 1889 i Iller, datter af bolsmand Hans Friedrich Hansen og hustru Anne Catharina Hansen, gift anden gang (trolovet) d. 20. september 1891 i Broager med Anna Catharina Helene Knutzen, født d. 2. august 1841 i Iller Strand, Broager, død d. 25. december 1912 i Iller, datter af teglværksejer Hans Christian Knutzen og hustru Anna Margrethe Petersen. A.C.H.K. blev gift første gang d. 23. november 1864 i Broager med Christian Jessen, teglværksejer, født d. 29. september 1832 i Iller, død d. 29. maj 1886 samme sted. I dette ægteskab var børnene: Christian, født d. 18. december 1874 og Ane Cathrine, født d. 22. juni Bosat: Overskov, Iller pr. Broager. P.E.S. overtog 1862 efter faderen fødegården, Overskov i Iller, drev denne til 1891 og afhændede den derpå til sønnen Peter. A. Catharine Marie Sibbesen, født d. 16. april 1863 i Overskov i Iller, Broager, død d. 11. august 1934 i Skodborg, gift d. 15. april 1884 i Broager med Christian Tychsen, parcellist, født d. 4. juli 1859 i Dybbøl, død d. 3. marts 1927 i Skodborg, søn af bolsmand Lorens Tychsen og hustru Anna Jørgensen. Bosat: Skodborgskov pr. Vejen. C.M.S. fik ved giftermålet et parcelsted i V. Sottrup Sønderskov, drev dette til ca. 1900, flyttede da til Skodborgskov i Skodborg Sogn, drev her en 20 ha stor gård indtil 1919 og afhændede den derpå til sønnen Lorens. 1. Lorens Tychsen, husmand, født d. 5. oktober 1884 i V. Sottrup Sønderskov, Sottrup, død d. 27. november 1965 i Skodborg, gift d. 28. marts 1919 i Skodborg med Kjestine Bachmann, født d. 21. november 1892 i Skodborgskov, Skodborg, datter af gårdejer Hans Peter Bachmann og hustru Kathrine Tidemann. Bosat: Skodborgskov pr. Vejen. L.T. gik i skole i V. Sottrup, blev uddannet ved landbruget, deltog i første verdenskrig og var med ved vestfronten, besøgte Høng Landbrugsskole, overtog 1919 efter faderen gården i skodborgskov og drev denne til L.T. var vurderingsmand til ejendomsskyld. K.B. gik i skole i Skodborgskov og havde derefter plads ved husgerning. 35

36 III A 1 a a. Christian Tychsen, mekaniker, født d. 28. marts 1920 i Skodborgskov, Skodborg, gift d. 13. august 1944 i Kliplev med Maren Erichsen, født d. 30. januar 1921 på Årtoft Mark, Kliplev, datter af gårdejer Jochum Erichsen og hustru Eline Margrethe Jakobsen. Bosat: Nygade 17, Kliplev pr. Åbenrå. C.T. gik i skole i Skodborgskov, blev uddannet ved landbruget, besøgte Rødding Højskole, aftjente sin værnepligt i Randers samt i Søgårdlejren, lærte mekanikerfaget hos P. Chr. Lausen i Kliplev og har siden arbejdet samme sted, nu under navnet P. Chr. Lausen & Søn, auto- & traktorforretning. C.T. var i flere år formand for Kliplev Vandværk. M.E. gik i skole i Kliplev og var derefter beskæftiget ved husgerning hjemme indtil sit giftermål. 1) Aage Tychsen, overassistent, født d. 22. januar 1945 i Åbenrå, gift d. 14. august 1971 i Øsby med Lis Hedegaard, børneforsorgspædagog, født d. 17. februar 1947 i Haderslev, datter af postekspeditør Hans Christian Hedegaard og hustru Sofie Marie Nissen. Bosat: Kielshøj 124, Farum. 2) Lis Tychsen, kontorassistent, født d. 7. januar 1949 i Åbenrå, død d. 1. februar 1973 i Blovstrød, begravet i Kliplev. Bosat: Blovstrød pr. Allerød. b. Cathrine Tychsen, født d. 24. juni 1923 i Skodborgskov, skodborg, gift d. 30. oktober 1941 i Rødding med Peter Jensen Thyssen, gårdejer, født d. 25. december 1903 i Kastaniegården i Københoved, Skrave, søn af gårdejer Jens Peter Thyssen og hustru Hansine Martine Rosenlund. Bosat: Skravevej, Københoved pr. Vejen. C.T. gik i skole i Skodborgskov, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. hos sine senere svigerforældre på Kastaniegården i Københoved 36

37 III A 1 b og besøgte 1941 Rødding Højskole. P.J.T. gik i tysk skole i Københoved, var elev på Skibslund Efterskole, blev uddannet ved landbruget hjemme, besøgte Gymnastikhøjskolen i Ollerup samt Ladelund Landbrugsskole, fik 1939 fødegården med et tilliggende på 50 ha i forpagtning, overtog den 1946, drev senere maskinstation fra gården og afhændede den i 1973 til sønnen Flemming. 1) Jens Rosenlund Thyssen, servicekonsulent, født d. 3. oktober 1943 i Kastaniegården i Københoved, Skrave, gift d. 8. april 1967 i Rødding med Ingrid Metha Nielsen, født d. 9. marts 1944 i Rødding, datter af slagteriarbejder Barthol Nielsen og hustru Sofie Petersen. Bosat: Kløvervej 39, Sdr. Nærå pr. Årslev. J.R.T. gik i skole i Skrave, var elev på Skanderup Ungdomsskole, blev uddannet ved landbruget, hovedsagelig hjemme, besøgte Gymnastikhøjskolen i Ollerup, aftjente 1963 sin værnepligt i Haderslev og Varde, havde 1965 et ophold på Kjærgård Landbrugsskole, Hunderup, blev 1965 ansat ved Kvernelands A/S, plovfabrik, i Kolding, forflyttedes 1972 til afdelingen i Fraugde og har siden virket som servicekonsulent her. J.R.T. blev i 1963 og 1964 danmarksmester i pløjning. I.M.N. gik i skole i Rødding, havde en tid plads i huset og arbejdede derefter hos Brødrene Gram A/S, køle- og fryseanlæg & kølemøbler, Vojens. a) Anette Rosenlund Thyssen, født d. 27. juni 1970 i Kolding. b) Jan Rosenlund Thyssen, født d. 14. august 1973 i Odense. 2) Lorens Backmann Thyssen, sparekassebestyrer, født d. 23. april 1946 i Kastaniegården i Københoved, Skrave, gift d. 6. september 1969 i Brande med Elsebeth Bentsen, damefrisør, født d. 27. september 1947 i Silkeborg, datter af lokomotivfører Aage Bentsen og hustru Dagny Margrethe Nielsen. Bosat: Egevang 14, Brædstrup. L.B.T. gik i skole i Skrave, var elev på Skanderup Ungdomsskole, blev 1965 udlært som maler i Københoved, gjorde i 4 år tjeneste 37

38 III A 1 b ved militæret, hjemsendtes som sergent, var ansat som kontorassistent i Sparekassen i Brande og har siden haft ansættelse ved Egnssparekassen i Brædstrup, fra 1975 som sparekassebestyrer. E.B. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Brande, blev uddannet som damefrisør hos Signe Mortensen i Brande, arbejdede her til 1970 og drev egen salon i Brande. a) Peter Backmann Thyssen, født d. 17. september 1970 i Brande. b) Kim Backmann Thyssen, født d. 6. september 1975 i Herning, død samme dag, begravet i Brande. c) Jørn Backmann Thyssen, født d. 5. september 1975 i Herning. 3) Sine Rosenlund Thyssen, lærer, født d. 17. februar 1948 i Kastaniegården i Københoved, Skrave, samlever fra 1976 med Klaus Karl Bossen, ingeniør, født d. 16. oktober 1944 i Vojens, søn af prokurist Iver Bossen og hustru Edith. Bosat: Birkevej 27, Haderslev. S.R.T. tog realeksamen i Skodborg, var elev på Vinding Husholdningsskole, dimitteredes 1972 som lærer fra Hjørring Seminarium og har siden haft ansættelse ved Ødis Sogneskole. K.K.B. tog realeksamen i Vojens, stod i lære hos Brødrene Gram A/S, køle- og fryseanlæg & kølemøbler, Vojens, tog eksamen fra Ingeniørhøjskolen på Sønderborg Teknikum, gjorde i 2 år tjeneste ved flyvevåbnet i Værløse, hjemsendtes som sergent og arbejder nu som ingeniør hos Brødrene Gram A/S, Vojens. 4) Flemming Rosenlund Thyssen, gårdejer, født d. 30. september 1949 i Kastaniegården i Københoved, Skrave, gift d. 24. november 1973 i Skrave med Elin Helene Ratgen, født d. 13. marts 1952 i Københoved, datter af smed, senere snedker, Henrik Theodor Ratgen og hustru Olga Højbjerg. Bosat: Kastaniegården, Københoved pr. Vejen. F.R.T. gik i skole i Skrave, var elev på Skanderup Ungdomsskole, blev uddannet ved landbruget, dels hjemme og dels ude, aftjente sin værnepligt i Tønder samt i Skrydstrup, besøgte 1972 Kærgård 38

39 III A 1 b Landbrugsskole, Hunderup, overtog 1973 fødegården med et tilliggende på 49 ha, heraf 6 ha skov, har yderligere 14 ha ager i forpagtning og driver maskinstation fra gården. E.H.R. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Skodborg og havde 6 år ansættelse som ekspeditrice hos Johs. Hellesøe, kolonial- & delikatesseforretning, Jels. a) Jens Rosenlund Thyssen, født d. 4. december 1974 i Gram. 2. Catharine Marie Tychsen, født d. 21. september 1886 i V. Sottrup Sønderskov, Sottrup, død d. 16. januar 1956 i Graettinger, Iowa, gift d. 29. oktober 1910 i Slesvig-Holsten 1 med Jacob Peter Jensen, farmer, født d. 26. oktober 1880 i Stevning, Svenstrup, død d. 15. januar 1967 i Armstrong, Iowa, begravet i Graettinger, søn af inderste Jes Peter Jensen og hustru Marie Clausen. Bosat: Graettinger, Iowa, USA. a. Holger Tycksen Jensen, farmer, født d. 4. august 1911 i København. Bosat: Graettinger, Iowa, USA. H.T.J. gik i skole i Minnesota og Iowa og har i en årrække sammen med broderen Henry drevet en farm på 150 ha i Iowa. b. Henry Tycksen Jensen, farmer, født d. 6. april 1915 i Wallingford, Iowa, gift d. 7. august 1954 i Graettinger, Iowa, med Marian Jane Cameron, født d. 17. maj 1922 i Esthersville, Iowa, datter af biavler Alfred Cameron og hustru Alela Cuthbert. Bosat: Graettinger, Iowa, USA. H.T.J. driver sammen med broderen Holger en farm på 150 ha. 1) Richard Stephen Jensen, metodistpræst, født d. 10. december 1944 i Esthersville, Iowa, gift med Mary Loos. Bosat: Sherrild, Iowa, USA. a) David Christian Jensen, født d. 22. april 1969 i Mankato, Minnesota. b) Lisa Marie Jensen, født d. 29. juni 1971 i Spencer, Iowa. 1 Oplysningerne om denne vielse er tvivlsomme, se bemærkninger under Errata, p

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Hans Petersen #1, * 14 dec 1939 i Ulkebøl Sogn, Sygehus, Kongevej, døbt 28 jan 1940 i Ulkebøl Sogn, konfirmeret 26 mar 1955 i Ulkebøl Sogn, Salme 103 v. 13, stilling: 1965-2005 Elektroniktekniker. Han

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen.

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen. Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67 Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. fortæller: Kirkebogen Viet den 20.nov.1712 Peder Pedersen * ca. 1676. af Oksbøl. Dorothea

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Efterkommere af Claus Hansen

Efterkommere af Claus Hansen Efterkommere af Claus Hansen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Claus...... Hansen................................................................ 1... 1... Generation.................................................................................

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835.

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835. Thomas Wonsild (den yngre) Landboelsmand, senere Daglønnen i Hygum. Født i Rødding ca. 1760, død i Hygum 5. Juli 1818 (var Søn af Thomas Wonsild, Degn i Rødding), (se Side 15). Viet i Fole Kirke den 11.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere